ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน 229 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
4 ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
5 ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
6 ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/1481 6/4/2024
8 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหน้าสวนตาวัด - บ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
9 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - ชลประทาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 35 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่วยราชการ - คลองเชิงดี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 33 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
15 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหน้าบ้านผู้ใหญ่จบ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปากบาง หมู่ที่ 5,7 บ้านควนสามโพธิ์,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 17.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/1481 5/27/2024
17 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายควนยาน - สิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
18 จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำถนนสายป่าเล - ทะเลพระ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
19 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งคลองเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ กว้างเฉลี่ย 3-5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
22 จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
23 จ้างโครงการขุดลอกหนองไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
24 ซื้อผ้าสีเหลืองและสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
25 จ้างโครงการขุดลอกคลองชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
26 จ้างโครงการขุดลอกคลองชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
27 จ้างโครงการขุดลอกคลองชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
28 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายเขาชัยสนจงเก-ป่าช้าท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
30 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายใต้โด-สายกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/1481 5/14/2024
32 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/1481 5/14/2024
34 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 35 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
35 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 30 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
36 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 30 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
37 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
39 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานหาน-ฝายนาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
40 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายโคกเมรุ-ใต้สายไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
42 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
43 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 21 ใบ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2024 5/1/2024
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2024 5/1/2024
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
47 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
48 จ้างเหมาบริการรถขุดแนวท่อเพื่อวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน ร่องแนวท่อระยะทาง 167 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
49 จ้างเหมาถากถางขุดตอบริเวณประปาบ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งคลองเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ กว้างเฉลี่ย 3-5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทล   4/25/2024 4/25/2024
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปากบาง หมู่ที่ 5,7 บ้านควนสามโพธิ์,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 17.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบอ   4/25/2024 4/25/2024
53 จ้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2024 4/24/2024
55 ซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
56 ซื้อชุดกีฬา (พร้อมสกรีน) จำนวน 586 ชุด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
57 จ้างเหมาบริการเต็นท์ เครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
58 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
59 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
60 จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าฝายคลองลำหลัก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
61 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายศาลาประชุม - โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
62 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายศาลาประชุม - บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
63 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
64 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก ขนาด 3.00 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
65 จ้างซ่อมแซมประตูภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
66 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายศาลาประชุม - โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
67 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายทะเลพระ - สะพานเคียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพใช้ในโครงการร้อยลูกปัดมโนราห์สร้างสรรค์อาชีพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
69 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายต้นขาม - หนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
70 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายควนโท่ - สะพานไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
71 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
72 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
73 จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
74 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 23 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
75 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 23 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
76 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 21 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
77 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 18 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
78 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 23 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
79 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
80 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปากบาง หมู่ที่ 5,7 บ้านควนสามโพธิ์,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 17.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   3/20/2024 3/20/2024
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
82 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 เส้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน - กระบี่ - ภูเก็ต จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
83 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
86 จ้างเหมาซักรีดผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
87 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนข้าวไหม้ - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปัก - ในบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
89 จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
90 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
91 จ้างซ่อมแซมถนนสายหลังฟาร์มหมู - แหลมแชง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
93 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 37 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
94 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,6,7,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
95 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 36 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
96 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 33 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
98 จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
99 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0008 และรหัสครุภัณฑ์ 480 65 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
100 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน รหัสครุภัณฑ์ 420 48 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
101 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
102 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
103 ซื้อต้นพันธุ์ผักใช้ในโครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
105 จ้างวางท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จถนนสายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
107 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำถนนสายเลียบคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
108 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 33 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
109 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 37 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
110 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 36 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
111 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
112 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 012 57 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
113 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายหัวหรั่ง - ควนข้าวไหม้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
115 จ้างจ้างเหมาบริการรถขุดแนวท่อ เพื่อวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน ร่องแนวท่อระยะทาง 204 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
117 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
118 จ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาวบริเวณสถานที่จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และอาคารสถานที่ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
119 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายต้นมะละกอ - ควนกุฎิ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
120 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
121 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0061, 486-61-0062 และ 486-61-0063 ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
123 จ้างขุดลอกคููระบายน้ำถนน สายเขาชัยสน - จงเก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
124 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายต้นมะละกอ - ควนกุฎิ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
125 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายหลังป้อม - โรงเรียนวัดท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
126 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายชลประทาน - เลียบถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
127 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายหนองไทร - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
128 จ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้ กิ่งไม้ถนน สายบ้านท่าลาด - บ้านไสนายขัน หมู่ที่ 5,7,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
129 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0006,รหัสครุภัณฑ์ 416 59 0021,รหัสครุภัณฑ์ 416 65 0031 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
130 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายต้นมะละกอ - ควนกุฎิ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
131 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
132 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
133 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
134 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 33 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
135 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 37 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
136 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 36 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023