ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
3 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 054-42-0001 และรหัสครุภัณฑ์ 054-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
4 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
5 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 054-42-0001 และรหัสครุภัณฑ์ 054-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
9 จ้างเหมาจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นงานลากพระ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2023 10/20/2023
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2023 10/20/2023
12 ซื้อวัสดุตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
13 จ้างทำป้ายไวนิลการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2023 10/10/2023
14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
15 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านตาหมัด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมแชง - สะพานดาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
21 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 3230 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกวัด - ชลประทาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
23 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านควนโท่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
24 จ้างโครงการก่อกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
25 ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
26 ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
27 ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
30 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
31 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการศูนย์เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (สปสช.) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
32 จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และเอกสารให้ความรู้ โครงการศูนย์เด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (สปสช.) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
33 จ้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายต้นขาม - หนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
34 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
35 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านขาม - ควนข้าวไหม้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
36 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายซอยกลิ่นจันทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
37 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายโคกเมรุ - ปากมาบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
38 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายเกาะแกะแมะ - หนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
41 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 31 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
43 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
44 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
45 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
46 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
47 จ้างซ่อมแซมถนน สายศาลาประชุม - หลังวัดท่าลาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
48 จ้างขุดลอกคลองพรุจิก หมู่ที่ 1,6,7,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
49 จ้างซ่อมแซมคันคลองเหมืองเหรียง หมู่ที่ 5,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
50 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 62 0028 และรหัสครุภัณฑ์ 420 62 0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
51 จ้างซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
52 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
53 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรง ถนนสายหน้าโรงเรียนไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
55 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายโคกทราย - ชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
56 ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
57 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
58 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
59 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
60 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
61 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายหลังคอกวัวโกทิ้ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
63 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายศาลาแหลมทอง - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
65 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำ สายหนองตรุด - เกาะทวด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
66 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายหนองเปลว - นบเหมืองหมำ หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
67 จ้างวางท่อ คสล. อัดแรงถนน สายป่าเล - ทะเลพระ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
72 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
74 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
76 ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพา   8/7/2023 8/7/2023
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
79 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 31 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
80 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 31 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
81 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
82 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 31 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
83 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
84 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
85 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
86 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
88 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
89 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009,รหัสครุภัณฑ์ 420 62 0030, รหัสครุภัณฑ์ 420 63 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
90 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
91 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
93 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
94 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
97 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
100 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009,รหัสครุภัณฑ์ 420 62 0030, รหัสครุภัณฑ์ 420 63 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
102 จ้างจ้างเหมาขุดวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านควนสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
103 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
104 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
105 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
106 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
107 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องทำงานสำนักปลัดและห้องทำงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
108 จ้างจ้างเหมาขุดวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านควนสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
110 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องทำงานสำนักปลัดและห้องทำงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
111 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
112 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 75 ตัว สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
113 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10 จำนวน 34 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
114 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 75 ตัว สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
116 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 75 ตัว สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
117 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
118 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
119 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
120 จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,5,6,8 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
122 จ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาว บริเวณสถานที่จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และอาคารสถานที่ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2023 6/26/2023
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
125 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
126 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ (เด็กและเยาวชน) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
127 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
129 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 42 ใบ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ (เด็กและเยาวชน) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
130 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 62 0024, รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0006, รหัสครุภัณฑ์ 416 59 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านควนสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
132 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของสมาชิกในครอบครัวและแกนนำกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
134 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
135 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
136 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ 485 64 0008 และรหัสครุภัณฑ์ 485 64 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
138 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม รหัสครุภัณฑ์ 420 62 0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
139 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
140 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 480 63 0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
143 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนหน้าฝายคลองปากพะเนียด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
144 จ้าง้เหมากำจัดวัชพืชสระน้ำผลิตประปา หมู่ที่่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
145 จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2023 5/29/2023
146 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพานหาน - หนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2023 5/29/2023
147 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2023 5/29/2023
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
149 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
150 ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
151 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
152 จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
153 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566) จำนวน 21 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2023 5/15/2023
154 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
156 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
157 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3HP 220V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
158 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2023 5/2/2023
159 จ้างเหมาประกอบอาหารกลสงวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 21 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2023 4/29/2023
160 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566)จำนวน 14 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
161 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566) จำนวน 15 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
162 จ้างเหมาประกอบอาหารกลสงวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 21 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
163 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 15 ใบ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
164 ซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน 10 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
165 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
166 ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 75 ตัว สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
167 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) รหัสครุภัณฑ์ 480 55 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
171 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
172 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 14 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
173 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายนาหยา - ป่าเล หมู่ที่ 1,6,7,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
174 จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2023 3/23/2023
175 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2023 3/23/2023
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 36 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
177 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
178 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
179 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยน Keyboard Notebook Acer Aspire 5 รหัสครุภัณฑ์ 486 62 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
180 จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณคอสะพานคลองหวิงและคอสะพานต้นไข่เน่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
181 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายศาลาแหลมยาง-คลองกุ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
182 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายมาบไฟ-เลียบถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
184 ซื้อวัสดุก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
185 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 9 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
187 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 ฺBTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
188 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าห้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
189 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองเปลว-ศาลาประชุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
190 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเลียบถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
191 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
192 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
193 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
194 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
195 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
197 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารรับ-ส่ง ชนิดมือถือ ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-F3023T SERIAL No.0313943 รหัสครุภัณฑ์ 464-52-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
198 จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
199 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
200 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายต้นมะละกอ-ควนกุฎิ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
202 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายชลประทาน-หนองโด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
203 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
204 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
205 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
206 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/16/2023 2/16/2023
208 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายศาลาประชุม-นบเหมืองหมำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
209 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายควนสามโพธิ์-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
210 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายท่าลาด-ไสนายขัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
211 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายโคกโต๊ะหัน-คลองกุ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
212 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 65 0035 และรหัสครุภัณฑ์ 480 65 0037 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
213 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางสองขา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
214 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,3,5,6,7,9,10 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
215 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหัวหรั่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
216 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
218 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
219 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
220 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.52-038 สายบ้านไสนายขัน-หลังสถานีรถไฟ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4,8 บ้านแหลมแชง,บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/2023 2/6/2023
223 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายไสนายขัน-หลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 4,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
224 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายศาลาประชุม-หลังวัดท่าลาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
225 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานหาน-ฝายนาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
226 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายโรงรม-เกาะทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2023 1/31/2023
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2023 1/31/2023
229 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
230 ซื้อต้นพันธ์ุผัก ใช้ในโครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 21 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2023 1/27/2023
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2023 1/27/2023
232 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 22 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
233 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 28 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
234 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 29 คน คนละ 36 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
235 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (ไดโว้) และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2023 1/25/2023
237 จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรชื่อกองช่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
238 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน รหัสครุภัณฑ์ 420 58 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
239 ซื้อจัดซื้อต้นพันธ์ุผัก สำหรับใช้ในโครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
240 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
241 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรารถนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพงค์พัฒนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
244 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายปากควน - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
246 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2023 1/20/2023
247 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.52-038 สายบ้านไสนายขัน-หลังสถานีรถไฟ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4,8 บ้านแหลมแชง,บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2023 1/11/2023
249 ซื้อจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 2,914 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
250 ซื้อจัดซื้อข้าวสารเพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 2,914 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
252 ซื้อจัดซื้อต้นพันธ์ุผัก สำหรับใช้ในโครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
253 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านโคกทราย-ชุมประดิษฐ์ ความยาว 2,910 เมตร จำนวน 96 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2023 1/9/2023
256 จ้างโครงการถมดินยกระดับก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านควนสามโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
257 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 28 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
259 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 29 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
260 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.52-038 สายบ้านไสนายขัน-หลังสถานีรถไฟ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4,8 บ้านแหลมแชง,บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/3/2023 1/3/2023
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/27/2022 12/27/2022
263 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายฝายนบสะพานกุน-นบใต้โด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
264 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายนาหยา-เกาะทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
265 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายคลองโต๊ะแว่น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
266 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหลังฟาร์มหมู-ป่าแก่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
267 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านโคกทราย-ชุมประดิษฐ์ ความยาว 2,910 เมตร จำนวน 96 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
269 จ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และสถานที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
270 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านโคกทราย-ชุมประดิษฐ์ ความยาว 2,910 เมตร จำนวน 96 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
272 จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตถนน สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/23/2022 9/23/2022
274 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
275 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายใต้โด-คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
276 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานใหม่-คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
277 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายเกาะทวด-มาบน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
278 จ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย   9/16/2022 9/16/2022
279 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายคลองลำหลัก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
280 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
281 จ้างเหมาซักผ้าผูกสีขาว สีเหลือง และผ้าคลุมเก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
282 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายพรุจูด-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
283 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายท่าแซะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
284 จ้างถมดินคันคลองเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
285 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 76 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว 1,700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
286 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 44 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2022 9/9/2022
288 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 97 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1,700) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
289 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
290 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
291 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
292 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 และรหัสครุภัณฑ์ 484 62 0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
293 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
294 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 23 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
295 จ้างเหมาย้ายเสาวิทยุและป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
296 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 26 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
298 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
299 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 30 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2022 9/1/2022
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
304 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (ระดับปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 9/2/2022
305 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
306 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
307 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล๋็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
308 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
309 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
310 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
311 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
316 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2022 9/8/2022
319 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
320 ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
321 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
322 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
325 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
327 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายท่าแซะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
328 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
329 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
330 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564   12/10/2021 10/12/2021
331 จ้างเหมาซ่อมแผงวงจรเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุและธุรการ ขนาด 18,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0009 จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
332 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
333 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
334 ซื้อวัสดุเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
335 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-036 สายสะพานดาน - สิบเมษา บ้านแหลมแชง หมู่่ที่ 4 ตำบลควนขนุน โดยวิธีคัดเลือก   11/24/2021 11/24/2021
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
337 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
339 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
340 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
341 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ 6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
342 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
343 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
344 จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
345 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   11/2/2021 11/2/2021
346 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
347 จ้างโครงการขุดลอกคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
348 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
350 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหน้าโรงเรียนบ้านไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
351 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
352 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
353 จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
354 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
355 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
356 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
357 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
358 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
359 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   9/30/2021 9/30/2021
360 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
361 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสามโพธิ์ - ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 4,5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   9/28/2021 9/28/2021
362 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
363 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
364 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   9/22/2021 9/22/2021
365 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำ สายห้วยไอ้ครก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
366 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
367 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
368 จ้างโครงการขุดลอกคลองโคกหลา - ต้นปราง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
369 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
370 โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลองวัด หมู่ที่ 5   9/17/2021 9/17/2021
371 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
372 ซื้อปั๊มบาดาลและเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
374 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
375 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
376 จ้างโครงการขุดวางท่อ ค.ส.ล.เหมืองน้ำสายหนองเตย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
377 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
378 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านขาม - วังหลุมพอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
379 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
380 จ้างโครงการขุดลอกคลองนาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
381 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายควนตอ - คลองปากพะเนียด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
382 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 และรหัสครุภัณฑ์ 416 62 0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
383 ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง)   9/14/2021 9/14/2021
384 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
387 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
388 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 59 0023 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
390 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
391 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
392 ซื้อผ้าหมึกเครื่องปริ้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
393 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
394 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1,700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
395 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 58 0016 จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
397 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หล่อสำเร็จรูป ถนนสายโคกทราย - ชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
399 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ สายหนองหว้า - โรงรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
400 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด - ชลประทาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
401 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
402 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
403 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้าของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
404 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
405 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
406 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486 61 0063 ขนาด 32,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
407 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
409 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
411 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
412 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสามโพธิ์ - ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 4,5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   8/30/2021 8/30/2021
413 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   8/27/2021 8/27/2021
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
416 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
417 จ้างเหมาซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0062 ขนาด 32,000 บีทียู (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
418 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
419 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
420 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
421 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2021 8/19/2021
424 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายใต้โด - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
425 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
426 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
427 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
429 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
430 จ้างเหมาผูกผ้าสีฟ้าและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
431 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายซอยบ้านนายสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
432 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายสะพานเเงือก - ห้วยแตน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
433 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าอนามัยไสนายขัน - ไสโหนด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
434 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
439 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
440 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   8/10/2021 10/8/2021
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/5/2021 8/5/2021
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/5/2021 8/5/2021
443 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
444 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
445 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
446 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านควนยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
447 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในหมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
448 จ้างโครงการขุดลอกลำหลัก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
449 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 2,4,6,7,10 จำนวน 12 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/27/2021 7/27/2021
451 จ้างเหมารื้อถอนฝายน้ำล้นสะพานเคียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
452 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
454 จ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
455 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 4 บ้านวังหวายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
456 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
458 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
459 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
460 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
461 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
462 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
463 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2021 6/29/2021
465 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี รหัสครุภัณฑ์ 480 60 0027 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
466 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ.4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
470 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461-51-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
472 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
473 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
474 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
475 จ้างเหมาผูกผ้าสีม่วงและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
476 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
478 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายมาบน้ำ - หนองตรุด หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
479 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
480 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2021 6/9/2021
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2021 6/9/2021
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
484 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
485 จ้างโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำถนน สายคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
486 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายโคกโต๊ะหัน - แม่ทาบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
487 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
488 จ้างโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
489 จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมหล่อสำเร็จถนน สายทางช้าง - แม่เตย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
490 จ้างเหมาซักรีดผ้าปูโต๊ะชุดใหญ่ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
491 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคชีนโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/2021 5/27/2021
493 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
494 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
495 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
496 จ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย,หญิง สติ๊กเกอร์ติดเลขครุภัณฑ์พร้อมตรา อบต. และสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอะคริลิกพร้อมเข้ากรอบอะลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
497 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๕๐ พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
499 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,4,5,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
500 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
501 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
502 จ้างจ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
503 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
505 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
506 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายควนโท่ - สะพานไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
507 จ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอพร้อมตัดต่อ จำนวน 1 ตอน หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเรีียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ความยาวประมาณ 8-15 นาที พร้อมด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (โดรน) และกราฟิกแอนนิเมชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
508 จ้างเหมาถ่ายทำสื่อวิดีโอแนะนำชมรมผู้สูงอายุตำตบลควนขนุน ความยาวไม่เกิน 15 นาที จำนวน 1 ตอน หัวข้อ ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
509 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
510 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายยางสองขา - อบจ.พัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
511 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายชลประทาน - หนองชุมเห็ด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
512 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
513 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
514 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
515 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่งชนิดมือถือ รุ่น IC-F3023 S/N.0313937 รหัสครุภัณฑ์ 464-52-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
516 จ้างเหมาซ่อมแซมกระจก ห้องผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
517 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
518 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
519 จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศและโครงป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
520 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2021 4/7/2021
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2021 4/7/2021
523 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการหนูน้อยมือสะอาด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
524 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการหนูน้อยมือสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
525 เหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564   4/1/2021 4/1/2021
526 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
527 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
528 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
529 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
530 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
531 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
532 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
533 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
534 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
535 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
536 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
539 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
540 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
542 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำใต้โด - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
543 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
544 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
545 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 ขององค์การบริส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
546 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0062 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
548 ซื้อปั๊มบาดาล จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
549 ซื้อดิน จำนวน 265 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
550 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายากร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
552 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าลางพรหม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
553 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
554 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
555 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไสหัวครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
556 ซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
557 จ้างจ้างเหมาทำป้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
558 จ้างจ้างเหมาทำชั้นวางของภายในห้องผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
559 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง - คลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
560 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
561 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/15/2021 2/15/2021
563 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมายเลขทะเบียน บง.5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2021 2/8/2021
565 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
566 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด บริเวณหน้าผาก-ฝ่ามือ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น และที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
568 จ้างโครงการวางท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ถนนสายนาโหนด - ควนโก หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
569 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
570 จ้างเหมาปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ Version ใหม่ให้ตรงตามที่กระทรวงกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
571 จ้างเหมาจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
572 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายดอนตาสัง - เหมืองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
573 จ้างโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 3,4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
574 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0061 ขนาด 32,000 BTU (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
576 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในหมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
580 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
581 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
582 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
583 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
584 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าปั๊ม - บ้านควน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
585 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
586 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
587 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
588 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
589 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0004 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
590 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
591 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน - คันยาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
592 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
593 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
594 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหว้า - โรงรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
595 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมแชง - สะพานดาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 4,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
596 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 012 57 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
603 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
604 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
605 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
606 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
607 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
608 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน รหัสครุภัณฑ์ 068-57-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
609 จ้างโครงการก่อสร้างคันคลองเหมืองเหรียง - คลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
610 จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
611 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
614 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
615 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
616 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง.5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
617 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
618 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
619 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
620 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข กจ 4534 พัทุลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
621 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
622 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จำนวน 2,862 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/16/2020 12/16/2020
624 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/14/2020 12/14/2020
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/14/2020 12/14/2020
627 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสื้อกันฝนและรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
628 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสื้อกันฝนและรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
629 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
631 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
634 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
636 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนธันวาคม 25663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
637 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
638 เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน่าลาด ประจำเดือนธันวาคม 2563   11/25/2020 11/25/2020
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/2020 11/25/2020
640 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
641 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
642 จ้างโครงการขุดลอกคลองประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
644 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/12/2020 11/12/2020
646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/12/2020 11/12/2020
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2020 11/11/2020
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2020 11/11/2020
649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2020 11/11/2020
650 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2020 11/11/2020
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2020 11/11/2020
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2020 11/11/2020
653 จ้างโครงการขุดคลอกงสายแหลมแชง - คลองวัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
654 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
655 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแก่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
656 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
657 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
658 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 11/3/2020
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 11/3/2020
660 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย - เกาะทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
661 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 11/2/2020
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 11/2/2020
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 11/2/2020
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 11/2/2020
665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2020 11/2/2020
666 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/29/2020 10/29/2020
667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/29/2020 10/29/2020
668 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/29/2020 10/29/2020
669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/29/2020 10/29/2020
670 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
671 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
672 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
673 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
674 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2020 10/26/2020
675 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
676 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน 3 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2020 10/12/2020
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
680 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
683 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
685 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
686 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
687 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน   10/7/2020 10/7/2020
688 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564   10/7/2020 10/7/2020
689 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
690 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
691 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
692 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
693 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน - คันยาว หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
694 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
695 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตรราม ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
696 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
697 จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
698 จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงงาน การจัดนิทรรศการโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น น้ำคืือชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
699 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
700 จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
701 จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
702 จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
703 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
704 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
705 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
706 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
707 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
708 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
709 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
710 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
711 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริวเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
712 ซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
713 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
714 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน 10 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
715 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 48 0006 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
716 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486 61 0061, 486 61 0062 และ 486 61 0063 ขนาด 32,000 BTU (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
717 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 57 0014 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
718 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
719 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนน สายท่าลาด - ไสนายขัน และถนนสายบ้านควน - บ้านแหลมแซง หมู่่ที่ 3,6,7,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
720 ซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1700) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
721 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
722 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
723 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
724 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
725 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
726 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
727 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,4,5,6,7 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
728 จ้างเหมาจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
729 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายควนข้าวไหม้ - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
730 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเกาะทวด - มาบน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
731 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
732 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
733 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
734 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
735 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
736 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านควน - ทำนบปลา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
737 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
738 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
739 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
740 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
741 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
742 เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 30 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน   8/26/2020 8/26/2020
743 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
744 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
745 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 23 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
746 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
747 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
748 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
749 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
750 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
751 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2020 8/18/2020
752 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2020 8/18/2020
753 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองตรุด-โคกหลา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
754 จ้างโครงการวางท่อ คสล.ถนนสายปากควน-คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
755 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
756 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
757 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำของระบบประปา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
758 เหมาซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข กจ 4534 พัทลุง   8/11/2020 8/11/2020
759 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
760 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
761 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
762 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเกาะทวด - โรงรม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
763 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายเจียร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
764 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
765 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
766 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน   8/6/2020 8/6/2020
767 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
768 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
769 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
770 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
771 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
772 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
773 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 24 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
774 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนสิงหาคา 2563 จำนวน 32 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
775 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรารถนา หมู๋ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
776 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
777 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
778 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
779 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
780 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปลูกบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
781 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
782 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
783 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0012 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
784 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
785 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
786 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
787 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
788 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
789 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน   7/14/2020 7/14/2020
790 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง. 5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
791 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
792 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
793 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
794 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
795 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว   6/26/2020 6/26/2020
796 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/26/2020 6/26/2020
798 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
799 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
800 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
801 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
802 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
803 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-44-0001 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
804 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-49-0004 และเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 480-59-0024 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
805 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
806 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
807 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
808 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
809 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
810 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
811 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
812 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
813 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
814 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
815 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 850 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
816 ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
817 จ้างเหมาผูกผ้าขาวม่วงประดับบริเวณรั้วและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
818 ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
819 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
820 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองเปลว หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
821 ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
822 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9   6/9/2020 6/9/2020
823 จ้างเหมาทำ VTR ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
824 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0061 และรหัสครุภัณฑ์ 486-61-0062 ขนาด 32,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
825 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0013, รหัสครุภัณฑ์420-49-0009 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
826 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
827 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 012-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
828 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
829 ซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
830 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อย รหัสครุภัณฑ์ 068-57-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
831 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/13/2020 5/13/2020
833 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
834 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
835 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
836 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
837 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
838 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
839 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
840 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
841 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และปรับพื้นที่บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
843 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายป่าขวาง-ศาลาประชุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
844 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
845 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง. 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
846 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
847 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
848 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
849 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 33 รายการ   4/28/2020 4/28/2020
850 ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 60 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
851 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   4/24/2020 4/24/2020
852 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
853 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
854 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
855 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   4/22/2020 4/22/2020
856 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   4/22/2020 4/22/2020
857 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
858 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
859 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
860 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
861 จ้างโครงการขุดวางท่อ คสล.ถนนสายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
862 จ้างโครงการปรับปรุงติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
863 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
864 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
865 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
866 ซื้ออุปกรณ์การสาธิต โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
867 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
868 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปลูกบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
869 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
870 จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
871 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลควนขนุน จำนวน 14 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
872 จ้างโครงการขุดวางท่อ คสล. ถนน สายห้วยเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
873 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและครอลีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
874 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
875 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประ   4/1/2020 4/1/2020
876 จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด 75x190 ซม. จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2020 3/30/2020
877 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
878 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/1479 12/7/2022
879 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/1479 7/12/2022
880 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
881 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
882 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
883 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/1479 12/1/2022
884 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พรุจูด บ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน โดยวิธีคัดเลือก   12/1/1479 1/12/2022
885 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/1479 12/1/2022
886 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 28 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
887 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
888 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
889 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านโคกทราย-ชุมประดิษฐ์ ความยาว 2,910 เมตร จำนวน 96 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
890 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/1479 11/24/2022
891 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
892 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
893 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/21/1479 11/21/2022
894 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/21/1479 11/21/2022
895 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566   11/18/1479 11/18/2022
896 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/15/1479 11/15/2022
897 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
898 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 2/11/2022
899 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน   11/2/1479 2/11/2022
900 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   11/1/1479 1/11/2022
901 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
902 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
903 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   10/11/1479 10/11/2022
904 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
905 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
906 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขาชัยสน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
907 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
908 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
909 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0006 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
910 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
911 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
912 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
913 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
914 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
915 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
916 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
917 จ้างเหมาผูกผ้าสีฟ้าและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
918 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
919 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
920 ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 28 ใบ ตามโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
921 จ้างเหมาผูกผ้าสีม่วงและสีขาวบริเวณอาคาร และรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
922 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
923 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/1479 8/3/2022
924 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สวิง เครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุและธุรการ ขนาด 18,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
925 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
926 จ้างบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - ปลายนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
927 จ้างจ้างเหมาตีเส้นจราจร บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
928 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามร่วมการแข่งขันกีฬา พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ เสกักเกมส์ ครั้งที่ 4 ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
929 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
930 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
931 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
932 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
933 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
934 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
935 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
936 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
937 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1479 7/6/2022
939 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
940 ซื้อกรวยจราจร ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
941 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โตํะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
942 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
943 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
944 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
945 จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค จำนวน 1 ป้าย (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
946 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
947 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
948 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
949 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
950 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน   6/21/1479 6/21/2022
951 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
952 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
953 จ้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรงถนนสายสะพานเคียน-วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
954 จ้างวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรงถนนสายสะพานดาน-สิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
955 จ้างวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรงถนนสายสะพานดาน-สิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
956 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
957 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
958 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
959 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
960 จ้างขุดรื้อเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลา-สายกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
961 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
962 จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองกุ้ง-วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
963 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
964 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
965 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printet) รหัสครุภัณฑ์ 480 55 0009 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
966 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บน 5297 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 001 64 0003 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
967 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 2,3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
968 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
969 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
970 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
971 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
972 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
973 จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
974 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
975 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
976 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๐๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
977 จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อเกรอะ บ่อซึมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
978 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายต้นขาม-หนองโค หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
979 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
980 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนภายในตำบลควนขนุน จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
981 จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
982 จ้างเหมาบริการอีเมลล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เชื่อมต่อเข้าหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน www.Khunkhanun.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
983 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 59 0021 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
984 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
985 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
986 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
987 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
988 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
989 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
990 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
991 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายชลประทาน - ต้นเลียบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
992 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน สายยางสองขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
993 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
994 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
995 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
996 จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป่าแก่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
997 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รหัสครุภัณฑ์ 420 44 0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
998 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
999 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
1000 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
1001 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
1002 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
1003 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1004 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายแผนที่ ป้ายไวนิลป้ายทะเลพระ ป้ายไวนิลพร้อมตีโครง และสติ๊กเกอร์แผ่นอะคริลิกพร้อมกรอบอลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1005 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1006 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
1007 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่่ 2 บ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1008 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1009 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
1010 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1011 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายคลองแม่ตลิ่งฝั่งขวา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1012 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1013 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
1014 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
1015 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเลียบถนนเขาชัยสน - จงเก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
1016 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1017 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1018 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461-51-0008 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
1019 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 13 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
1020 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
1021 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
1022 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
1023 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 001 57 0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
1024 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
1025 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1026 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1027 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1028 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายหนองศรี - ควนข้าวไหม้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1029 จ้างโครงการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1030 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   1/31/1479 1/31/2022
1031 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายไสนายขัน - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4,8 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1032 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายศาลาหมู่บ้าน - บ้านท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1033 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1034 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,3,6 จำนวน 11 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1035 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายใน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
1036 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายศาลาแหลมยาง - คลองกุ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1037 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายควนหลา - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1038 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายปากมาบ - วังปลวก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1039 ซื้อตะกร้ายังชีพ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 90 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1040 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
1041 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1042 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 60 0026 และรหัสครุภัณฑ์ 492 64 0009 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1043 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/1477 3/31/2020
1044 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0017 ขนาด 18,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
1045 วัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน   3/24/1477 3/24/2020
1046 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1477 3/24/2020
1047 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1048 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1477 3/24/2020
1049 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1050 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1051 ซื้อน้ำยาล้างมือ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1052 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ภายในหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1053 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขุนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1054 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1055 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1056 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1477 3/17/2020
1057 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1477 3/17/2020
1058 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประ   3/17/1477 3/17/2020
1059 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประ   3/17/1477 3/17/2020
1060 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นสายต้นเลียบ-เหมืองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1061 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1062 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1063 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1064 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1065 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
1066 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1067 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1068 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0012 ห้องสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1069 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1477 3/2/2020
1070 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2020 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1071 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายปากมาบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1072 จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1073 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1074 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1075 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0017 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1076 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1077 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0014 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1078 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1079 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำเลียบถนนสายต้นยอม-ควนโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1080 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง.5091 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1081 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
1082 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/18/1477 2/18/2020
1083 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/18/1477 2/18/2020
1084 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1085 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1086 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7 บ้านควนสามโพธิ์ - บ้านควนโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1087 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-44-0001 และเครื่องพิมพ์ รุ่น Xerox P255dw รหัสครุภัณฑ์ 480-58-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1088 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1089 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1090 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รหัสครุภัณธ์ 009-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1091 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7580 รหัสครุภัณฑ์ 012-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1092 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1093 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
1094 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
1095 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1096 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายเลียบเหมืองชลประทาน-หนองโด (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1097 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายใน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1098 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายสายัณห์ - ห้วยบอน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1099 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
1100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
1101 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1102 จ้างเหมาประกอบาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1103 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1104 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายห้วยบอน-หนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
1105 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
1106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1107 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
1108 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจินตนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1110 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ตกแต่งเวที ตกแต่งฐานวิชาการต่าง ๆ ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1111 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1112 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
1113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1116 จ้างขยายเขตระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 (ถนนสายหัวหรั่ง - ควนข้าวไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1117 จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาล บ้านท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1118 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหลังฟาร์ม - สะพานดาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1119 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายสิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1120 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลองเชิงดี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
1121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
1123 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย   1/10/1477 1/10/2020
1124 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่งชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
1125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
1126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
1127 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมายเลขทะเบียน บง.5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020