ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 22 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 28 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านโคกทราย-ชุมประดิษฐ์ ความยาว 2,910 เมตร จำนวน 96 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
13 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านต้นปรง หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
19 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
20 จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตถนน สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2565
22 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านขาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
23 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายใต้โด-คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
24 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายเกาะทวด-มาบน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
25 จ้างขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานใหม่-คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
26 จ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย  16 กันยายน 2565
27 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายคลองลำหลัก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
28 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายท่าแซะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
29 จ้างวางท่อ คสล.อัดแรงถนนสายพรุจูด-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
31 จ้างเหมาซักผ้าผูกสีขาว สีเหลือง และผ้าคลุมเก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
32 จ้างถมดินคันคลองเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กันยายน 2565
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2565
35 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 97 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1,700) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 44 รายการ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
37 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 76 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว 1,700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
38 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
39 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 และรหัสครุภัณฑ์ 484 62 0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
40 จ้างเหมาย้ายเสาวิทยุและป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
42 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
43 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สถานที่สำคัญในอำเภอเขาชัยสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
45 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
46 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 30 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
47 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 26 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
48 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 23 คน คนละ 21 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
49 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม (ระดับปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล๋็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
56 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
58 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
64 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
68 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
69 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0006 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
73 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
76 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
77 จ้างเหมาผูกผ้าสีฟ้าและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
78 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
79 ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 28 ใบ ตามโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
80 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน สายยางสองขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
81 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายชลประทาน - ต้นเลียบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
86 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
87 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
88 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายคลองแม่ตลิ่งฝั่งขวา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
91 จ้างบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - ปลายนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
93 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สวิง เครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุและธุรการ ขนาด 18,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
94 จ้างจ้างเหมาตีเส้นจราจร บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
95 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
96 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามร่วมการแข่งขันกีฬา พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ เสกักเกมส์ ครั้งที่ 4 ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
98 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
100 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
101 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
103 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2565
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
106 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
110 จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค จำนวน 1 ป้าย (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
111 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
115 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
116 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบดาบาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน  21 มิถุนายน 2565
117 จ้างวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรงถนนสายสะพานดาน-สิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
118 จ้างวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรงถนนสายสะพานดาน-สิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
119 จ้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.อัดแรงถนนสายสะพานเคียน-วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
121 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
122 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
125 จ้างขุดรื้อเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลา-สายกลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
126 จ้างเหมาผูกผ้าสีม่วงและสีขาวบริเวณอาคาร และรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
128 จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
129 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
130 จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองกุ้ง-วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
133 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4534 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 001 57 0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
135 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printet) รหัสครุภัณฑ์ 480 55 0009 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
136 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บน 5297 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 001 64 0003 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
137 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 2,3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
140 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
141 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
142 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
143 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
144 จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
145 จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อเกรอะ บ่อซึมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
146 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายต้นขาม-หนองโค หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
147 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๐๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
150 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนภายในตำบลควนขนุน จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
151 จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
152 จ้างเหมาบริการอีเมลล์อีเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานสารบรรณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เชื่อมต่อเข้าหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน www.Khunkhanun.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
154 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
155 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 59 0021 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
161 ซื้อกรวยจราจร ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
162 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โตํะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
163 จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป่าแก่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
164 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
165 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รหัสครุภัณฑ์ 420 44 0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
166 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
167 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
169 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
170 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลป้ายแผนที่ ป้ายไวนิลป้ายทะเลพระ ป้ายไวนิลพร้อมตีโครง และสติ๊กเกอร์แผ่นอะคริลิกพร้อมกรอบอลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
171 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
172 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
174 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่่ 2 บ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
176 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
179 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
180 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขาชัยสน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
181 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
182 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเลียบถนนเขาชัยสน - จงเก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
185 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461-51-0008 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
186 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 13 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
187 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  2 พฤศจิกายน 2565
188 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
189 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
190 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
195 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายหนองศรี - ควนข้าวไหม้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
196 จ้างโครงการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
197 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,3,6 จำนวน 11 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
198 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายไสนายขัน - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4,8 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
199 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายศาลาหมู่บ้าน - บ้านท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
200 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายใน หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
201 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  31 มกราคม 2565
202 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายปากมาบ - วังปลวก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
203 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายควนหลา - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
204 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายศาลาแหลมยาง - คลองกุ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
205 ซื้อตะกร้ายังชีพ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 90 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
207 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 60 0026 และรหัสครุภัณฑ์ 492 64 0009 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
209 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พรุจูด บ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2565
210 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  1 พฤศจิกายน 2565
211 ซื้อวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
212 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
213 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
214 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
215 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
216 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายท่าแซะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
219 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
220 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
221 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
223 จ้างเหมาซ่อมแผงวงจรเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุและธุรการ ขนาด 18,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0009 จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
224 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-036 สายสะพานดาน - สิบเมษา บ้านแหลมแชง หมู่่ที่ 4 ตำบลควนขนุน โดยวิธีคัดเลือก  24 พฤศจิกายน 2564
225 ซื้อวัสดุเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
226 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
227 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
230 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
232 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ 6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
234 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
235 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
236 จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
237 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
238 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
239 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
240 ซื้อผ้าหมึกเครื่องปริ้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
241 จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศและโครงป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2564
242 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทะเลพระ บ้านควนขนุน, บ้านป่าเล หมู่ที่ 6,7 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  2 พฤศจิกายน 2564
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
244 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
246 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหน้าโรงเรียนบ้านไสนายขัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
247 จ้างโครงการขุดลอกคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
248 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
249 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564  10 ธันวาคม 2564
250 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  10 สิงหาคม 2564
251 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
252 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
253 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
254 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
255 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
256 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2564
257 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
258 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสามโพธิ์ - ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 4,5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
259 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
260 จ้างโครงการขุดลอกคลองโคกหลา - ต้นปราง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
261 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2564
262 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำ สายห้วยไอ้ครก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
263 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
264 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังฟาร์มหมู - สะพานดาน หมู่ที่ 8,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
265 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
266 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีกำแพงองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
268 โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลองวัด หมู่ที่ 5  17 กันยายน 2564
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
270 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
271 ซื้อปั๊มบาดาลและเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
272 จ้างโครงการขุดลอกคลองนาหยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
273 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
274 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายควนตอ - คลองปากพะเนียด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
275 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านขาม - วังหลุมพอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
276 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
277 จ้างโครงการขุดวางท่อ ค.ส.ล.เหมืองน้ำสายหนองเตย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
278 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
279 ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง)  14 กันยายน 2564
280 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
281 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 และรหัสครุภัณฑ์ 416 62 0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
282 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
285 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 480 59 0023 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
286 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1,700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
287 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
288 จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
289 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 58 0016 จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
292 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
293 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
294 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด - ชลประทาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
295 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ สายหนองหว้า - โรงรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
296 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายเหมืองเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
297 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
298 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้าของระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
299 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
300 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486 61 0063 ขนาด 32,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
301 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
304 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
305 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
307 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนสามโพธิ์ - ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หมู่ที่ 4,5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  30 สิงหาคม 2564
308 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  27 สิงหาคม 2564
309 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
311 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
314 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
315 จ้างเหมาซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0062 ขนาด 32,000 บีทียู (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
316 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2564
319 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
320 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายใต้โด - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
321 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
322 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
324 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายซอยบ้านนายสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
325 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายสะพานเเงือก - ห้วยแตน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
326 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
327 จ้างเหมาผูกผ้าสีฟ้าและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
328 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าอนามัยไสนายขัน - ไสโหนด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
329 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 14 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
334 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
335 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หล่อสำเร็จรูป ถนนสายโคกทราย - ชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2564
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2564
339 จ้างเหมาถ่ายทำสื่อวิดีโอแนะนำชมรมผู้สูงอายุตำตบลควนขนุน ความยาวไม่เกิน 15 นาที จำนวน 1 ตอน หัวข้อ ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
340 จ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอพร้อมตัดต่อ จำนวน 1 ตอน หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเรีียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ความยาวประมาณ 8-15 นาที พร้อมด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (โดรน) และกราฟิกแอนนิเมชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
341 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
343 จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านควนยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
345 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 2,4,6,7,10 จำนวน 12 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
346 จ้างโครงการขุดลอกลำหลัก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
347 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในหมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กรกฎาคม 2564
349 จ้างเหมารื้อถอนฝายน้ำล้นสะพานเคียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
352 จ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาวบริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
353 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 4 บ้านวังหวายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
354 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
356 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
357 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
358 ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2564
360 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี รหัสครุภัณฑ์ 480 60 0027 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
361 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ.4534 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
362 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461-51-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
367 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
368 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
369 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
370 จ้างเหมาผูกผ้าสีม่วงและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
371 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
372 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายมาบน้ำ - หนองตรุด หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
373 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
374 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2564
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2564
378 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
379 จ้างโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำถนน สายคลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
380 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายโคกโต๊ะหัน - แม่ทาบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
381 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
382 จ้างโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
383 จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมหล่อสำเร็จถนน สายทางช้าง - แม่เตย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
384 จ้างเหมาซักรีดผ้าปูโต๊ะชุดใหญ่ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
386 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคชีนโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
387 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
389 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
390 จ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย,หญิง สติ๊กเกอร์ติดเลขครุภัณฑ์พร้อมตรา อบต. และสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอะคริลิกพร้อมเข้ากรอบอะลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
392 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๕๐ พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒ ๕๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
393 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,4,5,7,8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
394 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
395 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
396 จ้างจ้างเหมาผูกผ้าสีเหลืองและสีขาว บริเวณอาคารและรั้วสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
397 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
399 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
400 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายควนโท่ - สะพานไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
401 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
402 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายยางสองขา - อบจ.พัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
403 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายชลประทาน - หนองชุมเห็ด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
404 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
407 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่งชนิดมือถือ รุ่น IC-F3023 S/N.0313937 รหัสครุภัณฑ์ 464-52-0003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
408 จ้างเหมาซ่อมแซมกระจก ห้องผู้อำนวยการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
409 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
410 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 49 0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
411 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
414 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการหนูน้อยมือสะอาด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
415 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการหนูน้อยมือสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
417 เหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564  1 เมษายน 2564
418 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
419 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
420 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
421 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
422 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
423 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
424 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
425 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
426 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
427 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
429 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
430 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
431 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0007 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
432 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
433 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำใต้โด - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
434 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายแม่ทาบ - คลองโรง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
437 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0062 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
438 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 ขององค์การบริส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
439 ซื้อปั๊มบาดาล จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
440 ซื้อดิน จำนวน 265 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายากร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
442 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
443 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
444 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าลางพรหม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
445 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
446 ซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
447 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไสหัวครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
448 จ้างจ้างเหมาทำป้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
449 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเหมืองเหรียง - คลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
450 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
451 จ้างจ้างเหมาทำชั้นวางของภายในห้องผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
452 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมายเลขทะเบียน บง.5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
453 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
454 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
455 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
456 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กุมภาพันธ์ 2564
457 ซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด บริเวณหน้าผาก-ฝ่ามือ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น และที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
458 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายดอนตาสัง - เหมืองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
459 จ้างโครงการวางท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ถนนสายนาโหนด - ควนโก หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
460 จ้างเหมาปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ Version ใหม่ให้ตรงตามที่กระทรวงกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
461 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
462 จ้างเหมาจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
463 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
464 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0061 ขนาด 32,000 BTU (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
465 จ้างโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 3,4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
467 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในหมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
471 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
472 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
473 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
474 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
475 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าปั๊ม - บ้านควน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
476 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
477 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
478 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
479 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0004 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
482 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน - คันยาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
483 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
484 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
485 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมแชง - สะพานดาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 4,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
486 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหว้า - โรงรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
487 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 012 57 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
494 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
496 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
497 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
499 จ้างโครงการก่อสร้างคันคลองเหมืองเหรียง - คลองวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
500 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน รหัสครุภัณฑ์ 068-57-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
501 จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
502 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
506 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
507 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง.5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
509 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข กจ 4534 พัทุลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
510 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
511 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
512 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
513 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จำนวน 2,862 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
514 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2563
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
518 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสื้อกันฝนและรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
519 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสื้อกันฝนและรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
520 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
522 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
527 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนธันวาคม 25663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
528 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
529 เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน่าลาด ประจำเดือนธันวาคม 2563  25 พฤศจิกายน 2563
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
531 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
532 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
533 จ้างโครงการขุดลอกคลองประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
535 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤศจิกายน 2563
538 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2563
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2563
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2563
541 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2563
544 จ้างโครงการขุดคลอกงสายแหลมแชง - คลองวัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
545 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ข้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
546 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
548 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย - เกาะทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
549 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
551 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแก่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ แบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านไสหัวครก หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2563
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ควนขนุน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-030 หมู่ที่ 6,7 บ้านควนขนุน,บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2563
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2563
561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 220 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
566 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
567 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน 3 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
571 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-012 สายหลังป้อม - ชลประทาน หมู่ที่ 8,9 บ้านไสนายขัน,บ้านชุมประดิษฐ์ ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6,7 บ้านทะเลพระ ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-051 สายชิงโค - นาหยา หมู่ที่ 1 บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 52-039 สายวังหวายน้ำ - สถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
578 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  7 ตุลาคม 2563
579 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคลองป่าใหญ่ (ฝายนบเหมืองหมำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน  7 ตุลาคม 2563
580 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
581 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
582 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
583 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
584 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน - คันยาว หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
585 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
586 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตรราม ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
587 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
588 จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
589 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
590 จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
591 จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงงาน การจัดนิทรรศการโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น น้ำคืือชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
592 จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
593 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
594 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
595 จ้างเหมาเก็บภาพเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม น้ำคือชีวิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
596 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
597 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
598 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
599 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
600 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
601 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนน สายท่าลาด - ไสนายขัน และถนนสายบ้านควน - บ้านแหลมแซง หมู่่ที่ 3,6,7,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
602 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 49 0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
603 ซื้อกระจกโค้ง จำนวน 10 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
604 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 486 61 0061, 486 61 0062 และ 486 61 0063 ขนาด 32,000 BTU (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
605 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริวเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
606 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
607 ซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1700) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
608 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1,4,5,6,7 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
609 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
610 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
611 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 57 0014 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
612 ซื้อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (รายหัว1700) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
613 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
614 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 48 0006 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
615 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
616 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
618 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 461 51 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
619 จ้างเหมาจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
620 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
622 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
623 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายควนข้าวไหม้ - คลองแม่ตลิ่ง หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
624 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเกาะทวด - มาบน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
625 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
626 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
627 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านควน - ทำนบปลา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
628 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
629 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
631 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
632 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
633 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
634 เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 30 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน  26 สิงหาคม 2563
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
636 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 23 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
637 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
638 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
639 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
640 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
641 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
642 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
643 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
644 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองตรุด-โคกหลา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
645 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
646 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
647 จ้างโครงการวางท่อ คสล.ถนนสายปากควน-คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
648 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำของระบบประปา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
649 เหมาซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข กจ 4534 พัทลุง  11 สิงหาคม 2563
650 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
651 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
652 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
653 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สายเกาะทวด - โรงรม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
654 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
655 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายเจียร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
656 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
657 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน  6 สิงหาคม 2563
658 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
659 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
660 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
661 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรารถนา หมู๋ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
662 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
663 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
664 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 27 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
665 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
666 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 24 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
667 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม - ป่าช้าท่านางพรหม (ช่่วงต่อ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
668 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
669 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนสิงหาคา 2563 จำนวน 32 คน คนละ 20 บาท เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
670 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
671 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปลูกบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
673 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
674 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0012 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
675 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
676 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ ตามโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
677 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
678 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
679 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
680 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน  14 กรกฎาคม 2563
681 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง. 5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
682 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
684 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
685 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
686 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว  26 มิถุนายน 2563
687 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
688 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มิถุนายน 2563
689 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
690 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
691 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
692 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
694 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
695 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
696 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-49-0004 และเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 480-59-0024 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
697 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
698 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-44-0001 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
699 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายหลังปั๊มเชลล์ - ใต้สายไฟ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
700 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
701 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2563
702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2563
703 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
704 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
705 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
706 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 850 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
707 จ้างเหมาผูกผ้าขาวม่วงประดับบริเวณรั้วและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
708 ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
709 ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
710 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
711 ซื้อผ้าสีขาวและผ้าสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
712 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองเปลว หมู่ที่ 2 บ้านท่านางพรหม ตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
713 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9  9 มิถุนายน 2563
714 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 486-61-0061 และรหัสครุภัณฑ์ 486-61-0062 ขนาด 32,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
715 จ้างเหมาทำ VTR ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
716 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0013, รหัสครุภัณฑ์420-49-0009 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
717 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
718 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7850 พัทลุง รหัสครุภัณฑ์ 012-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
719 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
720 ซื้อวัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
721 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อย รหัสครุภัณฑ์ 068-57-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
722 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
724 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
725 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
726 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
727 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
728 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
729 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
730 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
731 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
732 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และปรับพื้นที่บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
733 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
734 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายป่าขวาง-ศาลาประชุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
735 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
736 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่ง ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
737 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ทะเบียนหมายเลข บง. 5091 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
738 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
739 ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 60 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
740 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
741 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 33 รายการ  28 เมษายน 2563
742 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  24 เมษายน 2563
743 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
744 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
745 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5,9,7,6,3,10,1 ตำบลควนขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
746 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  22 เมษายน 2563
747 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งชุมเชิงดี หมู่ที่ 9 ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  22 เมษายน 2563
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
749 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
750 จ้างโครงการขุดวางท่อ คสล.ถนนสายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
751 จ้างโครงการปรับปรุงติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
753 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
754 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484 58 0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
755 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
756 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
757 ซื้ออุปกรณ์การสาธิต โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
758 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 484-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
759 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำภายในหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
760 จ้างโครงการขุดวางท่อ คสล. ถนน สายห้วยเหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
761 จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
762 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและครอลีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
763 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปลูกบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
764 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลควนขนุน จำนวน 14 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
765 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
766 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประ  1 เมษายน 2563
767 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
768 จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด 75x190 ซม. จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
769 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0017 ขนาด 18,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
770 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
771 วัสดุเพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  24 มีนาคม 2563
772 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
773 ซื้อน้ำยาล้างมือ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
774 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
775 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
776 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเพชรเกษม - บ้านเกาะเคียน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลควนขนุน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
777 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ภายในหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
778 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม องค์การบริหารส่วนตำบลควนขุนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
779 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
780 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
781 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นสายต้นเลียบ-เหมืองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
782 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนผนัง รหัสครุภัณฑ์ 420 56 0011 ขนาด 36,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
783 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประ  17 มีนาคม 2563
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประ  17 มีนาคม 2563
786 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
787 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
788 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
789 จ้างโครงการขุดลอกคลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสายสะพานเคียน - วังปราง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,785 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
791 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
792 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
793 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0012 ห้องสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
794 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
795 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
796 จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
797 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
798 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
799 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายปากมาบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
800 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0014 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
801 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
802 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0017 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
803 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
804 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำเลียบถนนสายต้นยอม-ควนโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
805 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง.5091 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
806 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
808 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
809 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
810 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7 บ้านควนสามโพธิ์ - บ้านควนโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
811 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
812 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
813 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-44-0001 และเครื่องพิมพ์ รุ่น Xerox P255dw รหัสครุภัณฑ์ 480-58-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
814 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
815 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-7580 รหัสครุภัณฑ์ 012-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
816 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
817 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รหัสครุภัณธ์ 009-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
819 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
820 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
821 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายใน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
822 จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายเลียบเหมืองชลประทาน-หนองโด (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
823 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายสายัณห์ - ห้วยบอน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
824 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเอี่ยม - คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
825 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
826 จ้างเหมาประกอบาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
827 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
828 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
829 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
830 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายห้วยบอน-หนองกก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
831 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
832 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน - ทุ่งหวิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
833 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
834 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจินตนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
835 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง ตกแต่งเวที ตกแต่งฐานวิชาการต่าง ๆ ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
836 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
837 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
838 จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาล บ้านท่านางพรหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
840 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
841 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
842 จ้างขยายเขตระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 (ถนนสายหัวหรั่ง - ควนข้าวไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
843 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายหลังฟาร์ม - สะพานดาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
844 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายสิบเมษา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
845 จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลองเชิงดี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
846 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
847 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
848 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกทราย - บ้านชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 1,9,10 ตำบลควนขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สาย  10 มกราคม 2563
849 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุ รับ-ส่งชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
850 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
851 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
852 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมายเลขทะเบียน บง.5091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563