ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
2 จ้างซ่อมแซมโดยการใช้หินผุถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓๐.๐๐ ลบ.ม. ถนนสายรพช.-ป่าโอน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
3 ซื้อเพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง จำนวน 4 เส้น พร้อมเปลี่ยนกรองน้ำมันและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 6 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2023 10/20/2023
4 จ้างตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2023 10/20/2023
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2023 10/18/2023
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2023 10/18/2023
7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/2023 10/17/2023
8 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเข้าบ่อน้ำร้อน จำนวน 500 เล่ม ซึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใกล้จะหมดแล้ว และเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
9 ซื้อชุดให้กับสมาชิก อปพร.ศูนย์ อบต.เขาชัยสน จำนวน ๗ ชุด ๆละ ๒,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2023 10/12/2023
10 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2023 10/12/2023
11 ซื้อชุดให้กับ สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร.อบต.เขาชัยสน จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2023 10/12/2023
12 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านควนสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2566) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566-31 ตุลาคม 2566) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
15 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
16 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓-๔๖-๐๐๓ ของบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในสำนักปลัดอบต.เขาชัยสน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
18 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
22 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้งานที่ธารน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
24 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
25 จ้างเหมาหุ้มเบาะเสริมฟองน้ำเก้าอี้โรงนวดบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
26 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้งานการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้งานที่ธารน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
29 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
31 ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้งานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
33 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
34 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
35 ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง เพื่อใช้ห้องสำนักปลัด อบต.เขาชัยสน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
36 ซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งสำหรับติดตั้งจุดอันตรายภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
38 ซื้อชุดให้กับ สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร.อบต.เขาชัยสน จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
39 ซื้อเครื่องเลื่อย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
41 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
42 ซื้อต้นกล้า พันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการลิงปลูกป่า สร้างอาหารกินเอง นักเลงยังเรียกพี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้งานที่บ่อน้ำร้อนและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้งานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
47 ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
48 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0095 และ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0066 รวมจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับพนักงาน เพื่อใช้งานห้องสำนักปลัดอบต.เขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
50 ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
51 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
52 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านนางหลงหมู่ที่ 13 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้งานที่บ่อน้ำร้อนและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
55 ซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
56 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้งานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
59 ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้งานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
60 ซื้อตู้เย็น ขนาด ๑.๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
63 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ใช้งานที่โรงนวดแผนไทยบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
64 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดและตกแต่งสวนบริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
68 จ้างเหมาถมดินปรับระดับที่ให้อาหารลิง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยใช้วัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
69 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๐๖ พัทลุง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
70 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๑๗๗๐ พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
72 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
74 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ เพื่อใช้เป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
75 จ้างเหมาติดตั้งราวจับสแตนเลสตามโครงการ นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส (สวนสุขภาพบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
76 จ้างเหมารถบัสตามโครงการศึกษานอกสถานที่ จำนวน ๒ คัน ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เพื่อใช้กับเตาหลอมพลาสติกในการจัดทำนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
78 จ้างเหมาบริการจัดทำคลิปวิดีโอ เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อใช้ในการนำเสนอการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
79 จ้างเพื่อจ้างเหมาทำป้ายพ๊าสวู๊ด เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
80 จ้างเพื่อจ้างเหมาทำป้ายพ๊าสวู๊ด เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
81 จ้างเพื่อจ้างเหมาทำป้ายพ๊าสวู๊ด เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
82 ซื้อวัสดุหินเกล็ด เพื่อทำการถมปรับปรุงบริเวณ อบต.เขาชัยสน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๖๓ ลบ.ม.ๆ ละ ๕๐๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
83 ซื้อวัสดุหินเกล็ด เพื่อทำการถมปรับปรุงบริเวณ อบต.เขาชัยสน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๖๓ ลบ.ม.ๆ ละ ๕๐๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
84 ซื้อวัสดุหินเกล็ด เพื่อทำการถมปรับปรุงบริเวณ อบต.เขาชัยสน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๖๓ ลบ.ม.ๆ ละ ๕๐๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
85 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
86 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ห้วยน้ำขาว (ซอย ๒) รหัสทางหลวง พท.ถ๔๗-๐๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/2023 7/10/2023
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อปรับย้ายแนวท่อเมนประปาให้พ้นจากแนวก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะอ้ายเถี้ยม (ซอย 1) - สปก. หมู่ที่ 6,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
89 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
90 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
91 จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านหัวหรั่ง (ลูกที่ ๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
92 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
93 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC จำนวน ๓ ลบ.ม. ละ ๒,๓๕๕.๑๔ บาท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยการเทพื้นคอนกรีตผิวถนน ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนกกินน้ำ (สปก.)-ศาลาสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕,๑๔,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
94 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกลี่ยบดอัด และถมหลุมบ่อ จำนวน ๑๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ห้วยน้ำขาว (ซอย ๒) รหัสทางหลวง พท.ถ๔๗-๐๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2023 6/19/2023
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ห้วยน้ำขาว (ซอย ๒) รหัสทางหลวง พท.ถ๔๗-๐๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2023 6/19/2023
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
98 จ้างเปลี่ยนบานประตูที่อาคารนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
99 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส้วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
102 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 6/1/2023
103 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฏรที่ประสบปัญหาอัคคีภัย ผู้นำครอบครัวชื่อนางอะฉะ สรรนุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
104 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ห้วยน้ำขาว (ซอย ๒) รหัสทางหลวง พท.ถ๔๗-๐๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน   5/29/2023 5/29/2023
106 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2023 5/29/2023
107 ซื้อวัสดุเกษตรเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
110 ซื้อมิเตอร์รวม ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หน้าจานเหล็กหล่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
111 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
112 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโคกสระ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
113 ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ให้กับนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
115 จ้างเหมาทำเตาหลอมพลาติก เพื่อใช้ในโครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
116 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายทีมการแข่งขันสำหรับใช้ในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
117 เช่าอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
118 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันและเวชภัณฑ์ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
119 จ้างดำเนินการนำรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๙๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
120 ซื้อตู้เสื้อผ้า เพื่อใช้ที่โรงนวดแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
121 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
124 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
125 จ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อน ขนาดกว้าง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑.๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๔๔๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
126 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อน ขนาดกว้าง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑.๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
127 จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาชัยสน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร พร้อมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบ อบต.เขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
128 จ้างเหมานำรถยนต์ขนขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
129 จ้างซ่อมระบบเบรคและช่วงล่างรถยนตืสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
130 จ้างเหมาติดตั้งกล่องรับสัญญาณที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
133 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
136 ซื้อเปลี่ยนแก๊ส ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง สำหรับใช้ในการดำเนิน โครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
138 จ้างเหมาซ่อมแซมเพดานห้องน้ำ ดาดฟ้ารั่วซึม ที่อาคารร้านค้าโอทอป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
139 จ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อน ขนาดกว้าง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑.๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๔๔๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
140 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาบ้านโคกสระที่รับโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มช่วงเทศกาลปีใหม่ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
144 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
145 จ้างเหมาทำเตาไร้ควันพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการขยะทั่วไปประเภทพลาสติกแปรรูปเป็นวัสดุหมุนเวียนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
146 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
147 ซื้อึครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
149 ซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
150 จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำ เพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส พร้อมทดสอบปริมาณโดยการสูบน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงของระบบประปาบ้านป่ายูง ลูกที่ ๑ และระบบประปาบ้านป่ายูง ลูกที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
151 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
152 จ้างเพื่อจัดทำป้ายแจ้งอัตราค่าบริการต่างๆ ภายในบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็น และป้ายเแจ้งอัตราค่าบริการสำหรับติดผนังโรงนวดบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นหน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์บ่อน้ำร้อน ,ซุ้มประชาสัมพันธ์ประจำท่าเรือ จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
153 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
154 จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
155 จ้าง้เหมาซ่อมระบบอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๑๐๙ พัทลุง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
158 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
159 ซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
162 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
164 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ (เช็คระยะ ๑๑๐,๐๐๐ กม.) รถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ ๖๕๗๐ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
165 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) จำนวน ๒๐ กระสอบ และคลอรีน ๖๐-๖๕% แบบผง จำนวน ๑ ถัง เพื่อใช้งานกับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
166 ซื้อวัสดุโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานอื่น จำนวน 86 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
168 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
169 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
170 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2023 2/9/2023
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
172 ซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
173 จ้างเหมาทำป้ายเพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
174 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
176 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
177 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองไส้ไก่จากนบเหมืองท่อม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีขุดลอกวัชพืชกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร และทำการถากถางวัชพืชที่ปกคลุม ล้มต้นไม้ ๑ ข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
178 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ที่โรงนวดบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
179 ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
180 จ้างตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะเช็คช่วงล่างและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2023 1/31/2023
181 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2023 1/31/2023
182 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
183 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
184 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โซนอาคารอำนวยการถึงบ้านพัก ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
185 จ้างซ่อมโช๊คและระบบเบรกรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
186 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
188 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
189 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
190 ซื้อของสำหรับจัดถุงยัังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
191 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
192 ซื้อเสื้อชูชีพเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเกิดอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
194 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
196 จ้างจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำใหม่บริเวณห้วยคลองเคี่ยม หมู่ที่ ๗ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐x ๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/6/2022 12/6/2022
198 จ้างโครงการขุดลอกห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
199 จ้างเหมาโดยการนำรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พท เข้าตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
201 ซื้อผ้าม่านเพื่อติดตั้งที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
202 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด ๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ ๑ หมู่ที่ ๘ เนื่องจากชำรุดจากการเผาไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
204 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายโคกขาม - คลองปากเพนียด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
205 ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
206 ซื้อตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่อาคารอำนวยการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
207 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,100 ชุด เพื่อดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
208 ซื้อตู้เสื้อผ้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
209 ซื้อเครื่องเคลือบบัตรขนาด A3 เพื่อใช้ที่อาคารแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
210 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อและได้ดำเนินการประมาณการความเสียหาย ในเขตพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยทำการถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จำนวน ๑๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/6/2022
212 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/6/2022
213 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช บ้านน้อยสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๘x๒๙๕x๑๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
214 จ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านห้วยโพรงหมี หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำสีใหม่พร้อมยกติดตั้ง ณ ระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
215 ซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
216 วัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อเปลี่ยนใหม่ และสำรองไว้   8/31/2022 8/31/2022
217 จ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านห้วยโพรงหมี หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำสีใหม่พร้อมยกติดตั้ง ณ ระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
218 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๕๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
219 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x80 เซนติเมตร) เพื่อใช้เก็บเอกสารที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
220 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการงานสาธารณสุของค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ   8/30/2022 8/30/2022
221 ซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานแบบพนักพิงกลางทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องสำนักปลัด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
222 จ้างเหมาทำผังผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ขนาด 160x120 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
223 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
224 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 55/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
225 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม่น (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 12,7 พท.ถ47-078 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
226 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้าคา - ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๗ พท.ถ๔๗-๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
227 ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
228 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
229 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
230 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุยางรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
231 จ้างเหมาทำจุดสาธิตธนาคารน้ำ ตามโครงการธนาคารน้ำ จำนวน 5 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 ,6 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
232 ซื้อตู้นิรภัย จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนววน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
236 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
237 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และจอภาพ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
238 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อถมพื้นปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
240 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
241 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสำหรับใช้ในงานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
242 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
243 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
244 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
245 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หุ่นสอนพยาบาล) เพื่อใช้สำหรับสอนการพยาบาลฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับศูนย์ฟื้นฟู จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ที่นอนขนาด 5x8 ฟุต จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่โรงนวดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
248 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านนางสมหมาย สุปาติ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖ วัน ๆ ละ ๓ คน ๆ ละ ๓๕๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
249 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
250 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
251 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
252 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนใต้สายไฟ - หัวสะพานหาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชัยสน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐x๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวม ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
253 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนทางเข้าวัดสุวรรณประดิษฐาราม หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
255 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจะดำเนินการเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น ในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
256 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
257 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้ทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
258 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนใหม่ของระบบประปาที่ อบต.เขาชัยสน หมู่ที่ 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
259 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในงานสาธารณสุข เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
261 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
265 ซื้อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
267 ซื้อวัดสุจราจรสำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
268 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
269 จ้างเหมาเดินท่อระบบประปาใหม่ ของระบบประปาบ้านนางหลง หมู่ที่ 13 เดินท่อ พี.วี.ซี.ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 ระยะทาง 214 เมตร ตามแบบเลขที่่ 83/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
270 จ้างขุดคูระบายน้ำถนนสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
272 จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 165 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท และจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โครงการ และวิทยากร จำนวน 10 คน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
273 จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 165 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 80 บาท และจ้างเหมาค่าอาหารกลางวันสำหรับ กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากร จำนวน 10 คน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
274 ซื้อวัสดุตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตน้ำประปา บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
275 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1.5 HP220V จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
276 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค   11/22/2021 11/22/2021
277 พัมนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสวขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เขาชัยสน อ.เขา   11/22/2021 11/22/2021
278 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   11/19/2021 11/19/2021
279 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน-บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   11/19/2021 11/19/2021
280 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
282 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
283 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
284 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
287 ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) เก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับใชัที่ห้องสำนักปลัด จำนวน 4 ตัว และสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว รวมจำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
288 จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 59/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
289 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
290 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร   10/21/2021 10/21/2021
291 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร   10/21/2021 10/21/2021
292 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร   10/21/2021 10/21/2021
293 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   10/21/2021 10/21/2021
294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร   10/21/2021 10/21/2021
295 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร   10/21/2021 10/21/2021
296 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
297 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
298 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 6,11,7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   9/20/2021 9/20/2021
299 จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินผุสายสะพานแค - คลองปากเพนียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
300 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ   9/14/2021 9/14/2021
301 จ้างซ่่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกลาน - ชายคลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
303 จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาชัยสน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร พร้อมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบ อบต.เขาชัยสน 80/2563 แก้ไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนระบบประปาใหม่บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 2 ลูกที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
305 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
306 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
307 ซื้อไดโว่สูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
308 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
309 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพันธุกรรมพืช จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
312 ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
313 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
314 จ้างเหมาทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 22 เมตร เพื่อใช้สำหรับให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเขาชัยสนใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
315 จ้างปรับปรุงถนนสายเขื่อนท่าน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 13,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
316 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำจากเดิมท่อ ขนาด 2-1.20x1.00x8.00 เมตร เป็นท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป 2.10x1.80x0.20 เมตร จำนวน 7 ท่อน และทำการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อทั้งสองด้าน ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 62/2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน โดยว   9/8/2021 9/8/2021
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
318 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พลาสติก 600w 8ohm พร้อมขาตั้ง เพื่อใช้ในโครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่การรับขึ้นทะเบียนต่างๆ นอกสถานที่และใช้เป็นเครื่องขยายเสียงในการจัดประชุม เวทีรับฟังความเห็นรับลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะ   9/3/2021 9/3/2021
319 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
320 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
321 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 6,11,7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   9/3/2021 9/3/2021
322 จ้างเหมาซ่อมอะไหล่ปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
323 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
324 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
326 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
328 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
329 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
330 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
331 ซื้อกระจกโค้งทางแยก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สูง 2.5 เมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
332 จ้างปรับปรุงถนนสายหนองโต๊ะนุ้ย - โคกขาม หมู่ที่ 4,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
333 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำทุ่งแนะ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ยาว 850.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 x 5.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,612.87 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
334 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
335 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1484088 ซม. จำนวน 1 ตู้2. ตู้เหล็กบานเปิดทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 9145182 ซม. จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
338 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หากไม่ดำเนินการอาจทำให้รถเส   8/16/2021 8/16/2021
339 จ้างก่อสร้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสวขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เข   8/12/2021 12/8/2021
340 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   8/12/2021 12/8/2021
341 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   8/12/2021 12/8/2021
342 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จั   8/12/2021 12/8/2021
343 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   8/12/2021 12/8/2021
344 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   8/12/2021 12/8/2021
345 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว้สำหรับศูนย์พื้นฟูสุขภาพ อบต.เขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
346 จ้างจัดทำแผ่นพับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
347 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
348 จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0041 จำนวน 1 เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
349 ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
350 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
351 จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถ้ำน้ำเย็น ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นปรับปรุงทางเดินบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพนักงาน ตำแหน่งนิติกร) จำนวน 1 ตัว และสำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
354 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
355 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
356 จ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน จำนวน 200 คน วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ระยะเวลา 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
357 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
358 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 5,11 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังห   7/9/2021 9/7/2021
359 ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
360 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอดู (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ความยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัท   7/9/2021 9/7/2021
361 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-บ้านนายยอด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตรไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน   7/9/2021 9/7/2021
362 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนที่ชำรุด ห้องฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
363 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2021 7/8/2021
364 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
365 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นล่างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 22/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
367 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำควาย - ชลประทาน ซอย 1 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3 (พท.ถ47-051) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
368 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
369 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ทำร้านค้าที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
370 จ้างเหมาต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ออกไปอีก 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ สะดวก รวดเร็วต   6/22/2021 6/22/2021
371 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
372 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำน้ำตกสร้างทัศนียภาพที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
373 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
374 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
375 จ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 บริเวณสายคลองปากเพนียด-ชลประทาน โดยดำเนินการเดินท่อเมนระบบประปาอีก ประมาณ 265 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
376 จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำนวัตกรรม เรื่องราวชาวเขา the news for you ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
377 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
378 ซื้อโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
379 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
380 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
381 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
382 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน 4 ศูนย์ จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
383 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 จำนวน 1 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
384 จ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปาถนนสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
385 จ้างวางท่อเมนระบบประปา บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ลูกที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
386 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกรพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
387 จ้างเดินท่อเมนระบบประปาระยะทาง 400 เมตร บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ลูกที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
388 จ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปาถนนสายวัดใหม่-หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
389 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 จำนวน 1 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
390 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟตรวจเช็คอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
391 จ้างเหมาขยายท่อเมนของระบบประปาหมู่บ้านศาลาเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 712.00 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
392 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
393 ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
394 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
395 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่เดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ 1 รายการ จำนวน 12 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
396 จ้างเหมาทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
397 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
398 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
399 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
400 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
401 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
404 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ร่ม) เพื่อใช้จัดซุ้ม จุดเช็คอิน บริการนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
405 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
406 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
407 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กู้ชีพและศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 9.25 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 18/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธี   4/1/2021 4/1/2021
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
409 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
410 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
411 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
412 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
413 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 8/3/2021
414 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผมเสร็จ จำนวน 7.5 ลบ.ม. เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สมาชิกอบต. ม.5 คอสะพานดังกล่าวอยู่บนเส้นทางถนนสายชลประทาน-บ้านครูไสว ช่วงหมู่ที่ 5 กม.6+200 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะใต้ผิวจราจรเป็นโพรงลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยใช้บุคลากรของ อบต.ดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
415 จ้างเหมาซ่อมไฟจราจรพร้อมเดินระบบไฟไซเรน (ป้ายหยุดตรวจ) ใหม่ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
416 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
417 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
418 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา-ทุ่งเฮ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
419 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
420 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสระ - ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 , 6 (พท.ถ 47 - 037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
421 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ท่าวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
422 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47-063) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
423 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหญ้าคา-ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 (พท.ถ. 47- 088) ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
424 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานชำรุดถนนสายชลประทาน-บ้านครูไสว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
425 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
427 จ้างขุดคูระบายน้ำ บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 12/1/2021
428 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
429 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
430 ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
432 จ้างเหมารถแม็คโฮในการรื้อวัชพืชออกจากบริเวณฝายกั้นน้ำห้วยหาร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
434 จ้างเหมาซ่อมไฟไซเรนและซ่อมลำโพงด้านหลังเนื่องจากชำรุด ทำการเดินระบบไฟใหม่ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
435 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเพื่อเป็นจุดเช็คอินบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
436 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้จัดซุ้มถ่ายรูปสำหรับบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/25/2020 12/25/2020
438 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และพัดลม สำหรับใช้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยโครงการจัดขึ้นวันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 ณ บริเวณถ้ำน้ำเย็น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
439 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง)   12/24/2020 12/24/2020
440 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
441 ซื้อเพื่อดำเนินการจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 5 ชั่วโมง ในการขุดหาท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
442 จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
443 จ้างเหมาดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
445 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ไลท์สดประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เข   12/15/2020 12/15/2020
447 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เดินไฟฟ้าใต้อาคารนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/14/2020 12/14/2020
449 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน 3,772 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
450 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
451 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/2020 11/30/2020
456 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 และบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/27/2020 11/27/2020
458 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก และซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/27/2020 11/27/2020
460 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน เพื่อทำห้องนวดแผนไทย จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2020 11/23/2020
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2020 11/23/2020
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2020 11/23/2020
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2020 11/23/2020
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2020 11/23/2020
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2020 11/23/2020
467 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างบันไดพื้นที่ลาดชันสูงแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างสะพานไม้คนเดิน ก่อสร้างบ่อน้ำและลำธาร จัดทำหุ่นปูนปั้น วิถีชุมชนอาชีพเก็บมูลค้างคาวเดินระบบไฟฟ้าส่องทางเดินและจุดน่าสนใจภายในถ้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง   11/18/2020 11/18/2020
468 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย   11/18/2020 11/18/2020
469 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง   11/18/2020 11/18/2020
470 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง   11/18/2020 11/18/2020
471 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   11/17/2020 11/17/2020
472 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้เป็นแบบฟอร์มที่โรงนวดแผนไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดผ้าคลุมเตียง เพื่อใช้คลุมเตียงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
474 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   11/13/2020 11/13/2020
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
476 ซื้อท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน ,ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
477 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
478 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
479 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
480 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
481 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฝในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ สาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
482 จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
483 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
484 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ)   10/14/2020 10/14/2020
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
486 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพภายในหอถังช่วงที่เป็นระบบกรองด้านใน โดยการตัดเหล็กภายในช่วงแผ่นกรองออกและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำ ของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
487 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5   10/9/2020 10/9/2020
488 โครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง   10/8/2020 10/8/2020
489 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งหูแร่ สายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 1   10/5/2020 10/5/2020
490 จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน หมู่ที่ 5,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
491 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.42-ทุ่งอ้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
492 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวัง - เตาถ่าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
493 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 3 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
494 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - ป่าโอน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
495 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
496 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
497 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
498 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
499 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
500 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
501 จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
502 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
503 จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
504 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ทำสะพานทางเดินที่ถ้ำลอกอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
506 จ้างเหมารื้อถอนเสาวิทยุศูนย์ อปพร. อบต.เขาชัยสน ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
507 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
508 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเผาถ่านไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ทำที่ห้องนวดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
510 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
511 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเผาถ่านไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
512 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
513 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
514 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้พิการ ชื่อ นางสาวบุญฤทธิ์ คงเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
515 ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
516 จ้างเหมาจัดทำเสาเพื่อกำหนดขอบเขตบริเวณโครงการพันธุกรรมพืชภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2020 9/8/2020
517 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
518 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
519 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
521 จ้างเหมาจัดทำจุดสาธิตธนาคารน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
523 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
524 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ   8/26/2020 8/26/2020
525 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
526 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
528 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
530 จ้างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำของระบบประปาบ้านโคกสระ หมูที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
531 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
532 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 ายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
533 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
534 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
536 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
541 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
542 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้าควน-เกาะทองสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
543 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง โดยทำการทาสีตัวอาคารใหม่และเปลี่ยนกระเบื้องที่แตกร้าวของฝ้าเพดานที่ชำรุด และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
544 จ้างเหมาถมดินบริเวณลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
545 ซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดปหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
546 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 4 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
549 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนเพื่อทำอุปกรณ์ล้างมือ (เหยียบด้วยเท้า) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
553 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนเพื่อมาติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
554 จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรนูนบนแผ่นเหล็ก จุดให้อาหารลิง ติดตั้งที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน-ถ้ำพระ ขนาด 18080 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
555 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง (เพิ่มเติม) วันปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
556 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
557 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณจากหน้าศาลปู่เจ้าถึงบริเวณหน้าร้านอาหารภูเขาทองเนื่องจากทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการขยายเขตถนน จึงทำให้ระบบประปาบริเวณดังกล่าวเกิดการชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
558 จ้างเหมาบริการจัดทำกันสาดผ้าใบพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 40.5 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
559 ซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปกนิทาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
560 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ รวมทั้งชื่อโดเมน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
561 ซื้อโต๊ะพับขาสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
562 ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
563 ซื้อป้ายสัญญาณไฟจราจร พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.56 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไฟไซเรนขนาด 5 นิ้ว 10 W แผ้นป้ายหยุดตรวจขนาด 4545 ซม. สัญลักษณ์หยุดตรวจชนิดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง หลอดไฟนีออนขนาด 36 w ล้อแม็ค ขนาด 8 นิ้ว สายไฟยาว 15 เมตร จำนวน   7/8/2020 7/8/2020
564 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
566 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ   7/8/2020 7/8/2020
567 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
569 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
571 ซื้อชุดรับประทานอาหารแบบขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
572 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 42 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
573 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 62 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
574 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 62 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
575 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
576 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎร์ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีกำลังในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับ นางเหลื้อม พังสาย บ้านเลขที่ 371 หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
578 ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาด 18 นิ้ว ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
579 ซื้อประตูไม้สำหรับใช้ในการติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
580 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
581 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
582 ซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
583 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกลาน-ชายคลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
584 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 48 รายการ สำหรับใช้ที่ถ้ำน้ำเย็น , ห้องข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และการรายงานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
585 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/19/2020 6/19/2020
590 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   6/19/2020 6/19/2020
591 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   6/18/2020 6/18/2020
592 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   6/18/2020 6/18/2020
593 จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนทุ่งเฮ๊าะ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
594 จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุด) และจ้างเหมารถเทรลเลอร์ เพื่อดำเนินการขุดลำธารและฝั่งท่อบ่อขนาด ๐ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
595 จ้างเหมาซ่อมเช็คเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
596 จ้างเหมาพร้อมติดตั้งผ้าม่าน ที่ห้องข้อมูลข่าวสารและศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
597 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับ สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
598 ซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
599 จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ทะเบียนครุภัณฑ์ 076-52-0001 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
600 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
601 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
602 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
603 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
604 ซื้อหมึก Toner HP 12A ใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
605 ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร สำหรับใช้ทำความสะอาดที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
606 ซื้อเครื่องปั๊มบาดาล 1 เฟส ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว และ Timmer จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
607 จ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
608 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
609 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
610 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
611 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
612 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
613 ซื้อหน้าดินถมบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและปรับใช้พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
614 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันปิดภาคเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
615 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
616 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
617 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ถ้ำน้ำเย็น , สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ห้องข้อมูลข่าวสาร และการรายงานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
618 ซื้อวัสดุ ท่อ คสล.เพื่อใช้ในการตัดถนนใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4 และ 13 จำเป็นต้องฝังท่อระบายน้ำเพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
619 ซื้อปุ๋ยเพื่อปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
620 จ้างเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
621 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
622 ซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
623 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
624 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ทำฝ่ายกั้นน้ำหน้าถ้ำลอกอ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน และสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
625 ซื้อซีแพคคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับปรับปรุงทางเท้าที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2020 4/21/2020
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2020 4/21/2020
628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2020 4/21/2020
629 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
630 ซื้อวัสดุมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในการติดตั้งให้กับชาวบ้านที่มาติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และสำรองในการเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
631 เครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ใช้คัดกรองนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป จำนวน 4 เครื่อง   4/16/2020 4/16/2020
632 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
633 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำของระบบประปาหมู่ที่ 13 บ้านนางหลง เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 13 โดยเปลี่ยนทรายกรองของระบบประปา จำนวน 1 ถัง ขนาดถังกรอง 5 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
634 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
635 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุงห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาและซ่อมรั้วอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
636 ซื้อโคมถนนอลูมิเนียม 236 วัตต์ จำนวน 26 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
637 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) เพื่อทดแทนตัวเดิมที่เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้โดยใช้ที่หมู่ที่ 13 บ้านนางหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
638 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้เปลี่ยนประตูห้องน้ำที่ชำรุด ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
639 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ใช้ในการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
640 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถขนขยะหมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
641 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชิ้นละ 4 บาท จำนวน 1,462 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
642 จ้างเหมาค่าซ่อมแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
643 ซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
649 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
650 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
652 จ้างเหมาแรงงานคนเนื่องจากไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการได้เพราะตลิ่งมีความสูงชันและพื้นที่ดำเนินการคับแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
653 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง กว้าง 7 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมถมดินคืนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
654 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
655 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9   4/2/2020 4/2/2020
656 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1)   4/2/2020 4/2/2020
657 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม   4/2/2020 4/2/2020
658 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน 3,960 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
659 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
660 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดรถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนรอบคัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
661 จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 200 ชุดๆละ 25 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
662 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
663 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
664 จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้้านวัดใหม่ไทรงามใหม่ ลูกที่ ๒ เพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
665 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   11/29/1479 11/29/2022
666 จ้างซ่อมโทรทัศน์ (LED TV) สมาร์ท ทีวี หมายเลขครุภัณฑ์ 456-64-0004 จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
667 เครื่องสูบน้ำซัมเมิส จำนวน ๒ รายการ   11/22/1479 11/22/2022
668 จ้างปรับปรุงห้องน้ำที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
669 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
670 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายโคกขาม - คลองปากเพนียด บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๒ โดยการปักเสาเข็มไม้และวางกระสอบบรรจุปูนซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันตลิ่งพังเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
671 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
672 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
673 ซื้อกล่องรับสัญญาณพร้อมติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
675 จ้างปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย หลังที่ ๑,๒ และป้ายนอกสถานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
676 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการตัดไม้ช่วงฤดูฝนและกิจการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
677 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ 215/55R17 พร้อมเปลี่ยนยางและถ่วงล้อ รถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
678 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
680 จ้างเหมาทำป้าย เพื่อใช้ติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
681 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
682 ซื้อผ้าสีเพื่อใช้เย็บกระทงและโคมลอยจัดจุดเช็คอินที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
683 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มไฟเทศกาลลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 11/7/2022
685 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 11/7/2022
686 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
687 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
688 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5208 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
689 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน   11/4/1479 11/4/2022
690 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
691 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสายตาสระ หมู่่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/1/1479 11/1/2022
693 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   10/25/1479 10/25/2022
694 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเตี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเตี๊ยม ตำบลเขาชัยสน   10/25/1479 10/25/2022
695 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ   10/25/1479 10/25/2022
696 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน   10/25/1479 10/25/2022
697 ซื้อตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้เครื่องแป้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
698 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 80-5208 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
699 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตกเขา - ทุ่งช้างแทง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
700 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้าคา - ควนอ้ายเม่น หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
701 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/1479 2/9/2022
702 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
703 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
704 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
705 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
706 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
707 ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินงานอบรมให้ความรู้และสาธิต การเลี้ยงปูนาและหอยขม ในบ่อซ๊เมนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
708 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
709 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
710 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ขนาด 2 - 1.8x 1.8 เมตร กว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 27/2565 พร้อมติดตั้งป้ายครงการตามแบบอบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
711 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/1479 8/8/2022
712 จ้างเพื่อจ้างเหมาตรวจเช็คระยะสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
713 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
714 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
715 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0012 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
716 จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ โดยติดตั้งเพดาน,ปูกระเบื้องและต่อเติมด้านหน้าเป็นที่จอดรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 60/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
717 จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 37 สายทางในพื้นที่ โดยใช้หินผุหรือวัสดุคุณภาพเทียบเท่า พร้อมปรับเกลี่ยถมซ่อมปรับหลุมบ่อ รวมจำนวน 1,195.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
718 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่มีสภาพบริเวณข้างทางรก มีวัชพืชปกคลุม ในเขตพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยทำการเกรดบดอัด เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จำนวน ๒๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
719 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนระบบประปา ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่ไทรงาม ลูกที่ ๑ บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
720 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
721 วัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๗ รายการ   7/25/1479 7/25/2022
722 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
723 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/1479 7/25/2022
725 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อมแซม สายเกียร์ หม้อพักน้ำ และรายการอื่นๆ เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
726 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
727 ซื้อจัดซื้อวงกบประตูและบานประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
728 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน สายชลประทาน - บ้านครูไสว หมู่ที่ ๕ โดยการขุดรื้อพื้นทางเดิมเพื่อเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดินซ่อมแซมไหล่ทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจา   7/21/1479 7/21/2022
729 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - บ้านเขาชัยสน (ช่วงที่ ๑) บริเวณหน้าบ่อน้ำร้อน และ (ช่วงที่ ๒) บริเวณแยกถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
730 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๘๐ ลิตร และน้ำมันเครื่องทูที ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ หมู่ละ ๑ กระป๋อง ตามโครงการเขาชัยสนสดใส ร่วมใจพัฒนาเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
731 ซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   7/20/1479 7/20/2022
732 ซื้อวัสดุ เสาเขตแดนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หน้า 4x1.00 ม. จำนวน 65 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
733 จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 2 บ่อ และเป่าล้างบ่อบาดาล ขึ้น-ลงเครื่องสูบน้ำพร้อมทดสอบปริมาณน้ำโดยการสูบน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1479 7/11/2022
734 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
735 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
736 จ้างเหมารื้อถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.ใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 จำนวน 2 ท่อน พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.20 ตร.ม. บริเวณถนนคสล.สายโคกขาม-บ้านพรุ (ตอนที่ 1) ห   7/1/1479 7/1/2022
737 จ้างเหมาถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพื่อม คงอาษา หมู่ที่ 3 โดยการลงหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย จำนวน 31.50 ลบ.ม. (หลวม) ลบ.ม. ละ 425.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
738 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหา ฐานะยากจนและประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
739 จ้างเพื่อดำเนินการนำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อม (ยกเครื่องใหม่และเปลี่ยนอะไหล่) เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
740 ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
741 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
742 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
743 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาที่มีฐานะยากจนและประประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
744 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
745 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
746 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ทำศาลาที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
747 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
748 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
749 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
750 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
751 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน บริเวณสายเลียบคลองหนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
752 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เปลี่ยนที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 7/6/2022
753 จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ขนาดยาว ๕.๖๖ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
754 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน สำหรับใช้ในสำนักปลัด แผนงานสาธารสุข จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
755 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
756 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
757 จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแบบที-บาร์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
758 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-047 จากสาย โคกขาม - บ้านพรุ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
759 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-035 จากสาย โคนม - ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
760 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-049 จากสาย บ้านนายเสริม - ถนน คสล.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
761 อาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 72 วัน   5/12/1479 5/12/2022
762 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1479 7/5/2022
763 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-063 จากสาย วัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
764 ซื้อวัสดุอื่นสำหรับใช้จัดตกแต่งจุดถ่ายรูปเช็คอินบริการนักท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
765 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/1479 4/27/2022
766 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน แบบพนักพิงกลาง ทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องคลัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
767 ซื้อชุดโต๊ะรับแขกไม้สักทอง พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว เพื่อใช้สำหรับผู้มาติดต่อที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
768 จ้างเหมาซ่อมระบบเบรก รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
769 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
770 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
771 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟู องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
772 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42-ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรื   4/3/1479 3/4/2022
773 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
774 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
775 ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด (บริเวณถ้ำน้ำเย็น) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
776 ซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
777 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นตรวจ ATK) เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
778 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
779 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.เขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
780 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
781 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
782 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
783 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
784 จ้างเหมาวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. สายชลประทาน - ใต้สายไฟ (พท.ถ 47-033) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 ท่อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
785 จ้างเหมาขุดดินส่วนที่เหลือออก ลงหินก้อนใหญ่รองคอสะพานถนนข้ามคลองหม้อภู บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 และถมหินผุผิวจราจรรวม จำนวน 18 ลบ.ม.และจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 ชั่วโมง เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ โดยวิธีเฉพาะเจ   3/11/1479 3/11/2022
786 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42-ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรื   3/11/1479 3/11/2022
787 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42 - ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
788 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) ขนาด ผืนละ 180 180 ซม. จำนวน 32 ผืน เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
789 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/1479 2/24/2022
790 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
791 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมิส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายูง หมู่ที่ 14 เนื่องจากชำรุดโดนฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1479 5/2/2022
792 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ   1/31/1479 1/31/2022
793 จ้างเหมาดำเนินการรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เข้าตรวจเช็คระยะ 10,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
794 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
795 จ้างเหมาเคาะและพ่นสี รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
796 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
797 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 10 ท่อน บริเวณถนนสายเลียบคลองเค่ียม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
798 ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย เพื่อใช้คัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
799 ซื้ออุปกรณ์ เจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณที่จุดคัดกรอง และแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
800 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน ? ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1477 3/29/2020
801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/1477 3/27/2020
802 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านหัวหรั่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
803 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner HP 12A จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
804 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
805 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
806 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
807 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านตกเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
808 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
809 ซื้อวัสดุอุปกรณืสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าให้กับประชาชนในตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
810 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลารวมใจ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
811 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บริเวณถ้ำน้ำเย็น จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
812 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านนายยอด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
813 จ้างก่อสร้างถนนสายเลียบคลองหม้อภู - วัดใหม่ หมู่ที่ 4,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
814 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
815 จ้างเหมาถมดินปิดจุดรั่วเพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
816 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   3/18/1477 3/18/2020
817 ซื้อผ้าสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย ในการทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/1477 3/13/2020
819 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ทำหน้ากากอนามัย ในการทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มีนาคม 2020 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
820 จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
821 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสำหรับใช้ในกิจการขององคืการบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
822 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/1477 3/13/2020
823 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
824 จ้างซ่อมแซมโดยการถมหลุมบ่อเนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฎว่ามีถนน จำนวน 41 สายทางในพื้นที่ เกิดความเสียหายจริง เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเกิดจากเหตุอุทกภัยและฝนตกหนักในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
825 ซื้อตู้ใส่หนังสือ ขนาดกว้าง 110 ซม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 135 ซม. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
826 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/6/1477 3/6/2020
827 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/6/1477 3/6/2020
828 จ้างเพื่อเปลี่ยนกระจกประตูเลื่อนพร้อมติดฟิล์ม รถตู้สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
829 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2019 ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2020 ในวันที่ 6 มีนาคม 2020 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
830 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
831 ซื้อโต๊ะยาว และเก้าอี้รวมพนักพิง สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
832 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
833 ซื้อเพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
834 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 (รหัสสายทาง พท.ถ.47-073) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
835 ซื้อยางขนรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง จำนวน 2 เส้น (คู่ล้อหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
836 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
837 ซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
838 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ที่มีตะกอนดิน หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 364 เมตร และขุดดินเพื่อซ่อมคันเหมืองที่พัง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 43 เมตร พร้อมถางป่าและเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
839 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1477 2/28/2020
840 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
841 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
842 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2/26/1477 2/26/2020
843 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2/26/1477 2/26/2020
844 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
845 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและจัดทำโครงการ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและการจัดผลิตภัณฑ์กาแฟ ในวันที่ 26 ก.พ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
846 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม (ห้องปฐมวัยปีที่ 1) โดยการรื้อแผ่นยิบซั่มบอร์ด (รักษาโครงสร้างเดิมไว้) และติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.202.40 เมตร หนา 4 มม. แทน พร้อมทาสีเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
847 ซื้อปากากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
848 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
849 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
850 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
851 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
852 ซื้อแมกเนติกคอนเนเตอร์ จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้กับระบบตู้ควบคุมอัตโนมัติของระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
853 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
854 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับสนับสนุนหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
855 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
856 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้เดินสายไฟใหม่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
857 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
858 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
859 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
860 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
861 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
862 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
863 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
864 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 48 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
865 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
866 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
867 ซื้อจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
868 ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
869 ซื้อกล่องรับสัญญาณ TV Android ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
870 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
871 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
872 ซื้อเพื่อซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
873 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   1/23/1477 1/23/2020
874 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   1/23/1477 1/23/2020
875 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   1/23/1477 1/23/2020
876 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
877 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
878 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
879 ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
880 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
881 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ใช้ในศูนย์อบรมเด็ก บ้านท่านางพรหม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ที่ละ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
882 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ศูนย์ละ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
883 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
884 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
885 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
886 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อาคารบ่อน้ำร้อน ถ้ำพระ ถ้ำน้ำเย็น และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ โดยวิธีเฉ   1/6/1477 1/6/2020
887 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอดู หมู่ที่ 3 รหัสสายทาง พท.ถ.47-050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
888 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
889 จ้างเพื่อดำเนินการจ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและขึ้น ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
890 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
891 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
892 เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต สำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน   1/3/1477 1/3/2020
893 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
894 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
895 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมน ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นและสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิ   1/2/1477 1/2/2020