ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ซื้อมิเตอร์รวม ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หน้าจานเหล็กหล่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
4 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโคกสระ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
5 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันและเวชภัณฑ์ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
6 เช่าอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
7 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายทีมการแข่งขันสำหรับใช้ในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
8 จ้างดำเนินการนำรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๙๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ให้กับนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
10 จ้างเหมาทำเตาหลอมพลาติก เพื่อใช้ในโครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
11 ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
14 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเกษตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
15 ซื้อตู้เสื้อผ้า เพื่อใช้ที่โรงนวดแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
16 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
17 จ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อน ขนาดกว้าง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑.๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๔๔๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
22 จ้างเหมาติดตั้งกล่องรับสัญญาณที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
23 จ้างซ่อมระบบเบรคและช่วงล่างรถยนตืสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
24 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อน ขนาดกว้าง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑.๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
25 จ้างเหมานำรถยนต์ขนขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
26 จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาชัยสน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร พร้อมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบ อบต.เขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
29 ซื้อเปลี่ยนแก๊ส ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง สำหรับใช้ในการดำเนิน โครงการนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าพลาสติก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
30 ซื้อึครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
31 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
32 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาบ้านโคกสระที่รับโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
33 จ้างเหมาซ่อมแซมเพดานห้องน้ำ ดาดฟ้ารั่วซึม ที่อาคารร้านค้าโอทอป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
34 จ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำร้อน ขนาดกว้าง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๑.๙๕ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๔๔๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
36 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
37 จ้างเหมาทำเตาไร้ควันพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการขยะทั่วไปประเภทพลาสติกแปรรูปเป็นวัสดุหมุนเวียนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มช่วงเทศกาลปีใหม่ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
41 จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำ เพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส พร้อมทดสอบปริมาณโดยการสูบน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงของระบบประปาบ้านป่ายูง ลูกที่ ๑ และระบบประปาบ้านป่ายูง ลูกที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
42 ซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
43 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
44 จ้างเพื่อจัดทำป้ายแจ้งอัตราค่าบริการต่างๆ ภายในบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็น และป้ายเแจ้งอัตราค่าบริการสำหรับติดผนังโรงนวดบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นหน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์บ่อน้ำร้อน ,ซุ้มประชาสัมพันธ์ประจำท่าเรือ จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
45 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
46 จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
47 จ้าง้เหมาซ่อมระบบอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๑๐๙ พัทลุง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
48 ซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
51 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
54 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
56 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ (เช็คระยะ ๑๑๐,๐๐๐ กม.) รถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ ๖๕๗๐ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
58 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู เพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
59 ซื้อสารส้ม (ขุ่นผง) จำนวน ๒๐ กระสอบ และคลอรีน ๖๐-๖๕% แบบผง จำนวน ๑ ถัง เพื่อใช้งานกับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
60 ซื้อวัสดุโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานอื่น จำนวน 86 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
61 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
65 ซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
66 จ้างเหมาทำป้ายเพื่อติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
68 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
70 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
71 จ้างซ่อมโช๊คและระบบเบรกรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
72 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
73 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โซนอาคารอำนวยการถึงบ้านพัก ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
74 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
75 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
76 จ้างตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะเช็คช่วงล่างและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
77 ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
78 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช้ที่โรงนวดบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
79 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองไส้ไก่จากนบเหมืองท่อม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีขุดลอกวัชพืชกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร และทำการถากถางวัชพืชที่ปกคลุม ล้มต้นไม้ ๑ ข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
80 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน 3,960 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
81 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
83 ซื้อเสื้อชูชีพเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเกิดอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
84 ซื้อของสำหรับจัดถุงยัังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
85 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
86 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
87 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2565 12/6/2022
90 จ้างจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำใหม่บริเวณห้วยคลองเคี่ยม หมู่ที่ ๗ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐x ๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
91 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
92 จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 200 ชุดๆละ 25 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
93 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดรถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนรอบคัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
96 จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้้านวัดใหม่ไทรงามใหม่ ลูกที่ ๒ เพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
97 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   29/11/2022 11/29/2022
98 จ้างซ่อมโทรทัศน์ (LED TV) สมาร์ท ทีวี หมายเลขครุภัณฑ์ 456-64-0004 จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
99 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายโคกขาม - คลองปากเพนียด บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๒ โดยการปักเสาเข็มไม้และวางกระสอบบรรจุปูนซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันตลิ่งพังเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
100 เครื่องสูบน้ำซัมเมิส จำนวน ๒ รายการ   22/11/2022 11/22/2022
101 จ้างปรับปรุงห้องน้ำที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ 215/55R17 พร้อมเปลี่ยนยางและถ่วงล้อ รถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
107 ซื้อกล่องรับสัญญาณพร้อมติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการตัดไม้ช่วงฤดูฝนและกิจการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
110 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
111 จ้างเหมาทำป้าย เพื่อใช้ติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
112 จ้างปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย หลังที่ ๑,๒ และป้ายนอกสถานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/2022 11/7/2022
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/2022 11/7/2022
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มไฟเทศกาลลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
116 ซื้อผ้าสีเพื่อใช้เย็บกระทงและโคมลอยจัดจุดเช็คอินที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
117 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
118 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน   4/11/2022 11/4/2022
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
120 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเตี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเตี๊ยม ตำบลเขาชัยสน   25/10/2022 10/25/2022
121 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ   25/10/2022 10/25/2022
122 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน   25/10/2022 10/25/2022
123 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   25/10/2022 10/25/2022
124 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 80-5208 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
125 ซื้อตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้เครื่องแป้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตกเขา - ทุ่งช้างแทง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
127 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้าคา - ควนอ้ายเม่น หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
128 จ้างโครงการขุดลอกห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
129 จ้างเหมาโดยการนำรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พท เข้าตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
130 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายโคกขาม - คลองปากเพนียด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
131 ซื้อผ้าม่านเพื่อติดตั้งที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
133 ซื้อตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่อาคารอำนวยการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
134 ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
136 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด ๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ ๑ หมู่ที่ ๘ เนื่องจากชำรุดจากการเผาไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
137 ซื้อตู้เสื้อผ้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
138 ซื้อเครื่องเคลือบบัตรขนาด A3 เพื่อใช้ที่อาคารแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
139 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,100 ชุด เพื่อดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
140 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อและได้ดำเนินการประมาณการความเสียหาย ในเขตพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยทำการถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จำนวน ๑๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
141 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนทางเข้าวัดสุวรรณประดิษฐาราม หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
142 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนใต้สายไฟ - หัวสะพานหาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชัยสน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐x๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวม ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
143 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
144 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/6/2022
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/6/2022
146 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๕๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
147 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช บ้านน้อยสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๘x๒๙๕x๑๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
148 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
149 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x80 เซนติเมตร) เพื่อใช้เก็บเอกสารที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
150 จ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านห้วยโพรงหมี หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำสีใหม่พร้อมยกติดตั้ง ณ ระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
151 วัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อเปลี่ยนใหม่ และสำรองไว้   31/8/2565 8/31/2022
152 ซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
153 จ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านห้วยโพรงหมี หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำสีใหม่พร้อมยกติดตั้ง ณ ระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
155 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
156 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุยางรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
157 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 55/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
158 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม่น (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 12,7 พท.ถ47-078 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
159 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้าคา - ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๗ พท.ถ๔๗-๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
160 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการงานสาธารณสุของค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ   30/8/2565 8/30/2022
161 ซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานแบบพนักพิงกลางทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องสำนักปลัด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
162 จ้างเหมาทำผังผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ขนาด 160x120 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
163 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
164 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อถมพื้นปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
166 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
167 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสำหรับใช้ในงานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
168 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
169 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และจอภาพ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
170 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
171 ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนววน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
174 ซื้อตู้นิรภัย จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
175 จ้างเหมาทำจุดสาธิตธนาคารน้ำ ตามโครงการธนาคารน้ำ จำนวน 5 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 ,6 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
177 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ที่นอนขนาด 5x8 ฟุต จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่โรงนวดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
180 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านนางสมหมาย สุปาติ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖ วัน ๆ ละ ๓ คน ๆ ละ ๓๕๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
181 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หุ่นสอนพยาบาล) เพื่อใช้สำหรับสอนการพยาบาลฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับศูนย์ฟื้นฟู จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
183 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
184 ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินงานอบรมให้ความรู้และสาธิต การเลี้ยงปูนาและหอยขม ในบ่อซ๊เมนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
185 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
189 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
190 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ขนาด 2 - 1.8x 1.8 เมตร กว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 27/2565 พร้อมติดตั้งป้ายครงการตามแบบอบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/2022 8/8/2022
193 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
194 วัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๗ รายการ   25/7/2022 7/25/2022
195 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
196 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
197 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
198 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนระบบประปา ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่ไทรงาม ลูกที่ ๑ บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
199 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่มีสภาพบริเวณข้างทางรก มีวัชพืชปกคลุม ในเขตพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยทำการเกรดบดอัด เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จำนวน ๒๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
200 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - บ้านเขาชัยสน (ช่วงที่ ๑) บริเวณหน้าบ่อน้ำร้อน และ (ช่วงที่ ๒) บริเวณแยกถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
201 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
202 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อมแซม สายเกียร์ หม้อพักน้ำ และรายการอื่นๆ เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/7/2022 7/25/2022
204 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๘๐ ลิตร และน้ำมันเครื่องทูที ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ หมู่ละ ๑ กระป๋อง ตามโครงการเขาชัยสนสดใส ร่วมใจพัฒนาเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
205 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน สายชลประทาน - บ้านครูไสว หมู่ที่ ๕ โดยการขุดรื้อพื้นทางเดิมเพื่อเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดินซ่อมแซมไหล่ทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจา   21/7/2022 7/21/2022
206 ซื้อจัดซื้อวงกบประตูและบานประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
207 ซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   20/7/2022 7/20/2022
208 จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 2 บ่อ และเป่าล้างบ่อบาดาล ขึ้น-ลงเครื่องสูบน้ำพร้อมทดสอบปริมาณน้ำโดยการสูบน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/2022 7/11/2022
209 ซื้อวัสดุ เสาเขตแดนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หน้า 4x1.00 ม. จำนวน 65 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2022 7/5/2022
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เปลี่ยนที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 7/6/2022
212 จ้างเหมารื้อถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.ใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 จำนวน 2 ท่อน พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.20 ตร.ม. บริเวณถนนคสล.สายโคกขาม-บ้านพรุ (ตอนที่ 1) ห   1/7/2022 7/1/2022
213 ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
214 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
215 จ้างเหมาถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพื่อม คงอาษา หมู่ที่ 3 โดยการลงหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย จำนวน 31.50 ลบ.ม. (หลวม) ลบ.ม. ละ 425.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
217 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาที่มีฐานะยากจนและประประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
218 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
219 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหา ฐานะยากจนและประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
220 จ้างเพื่อดำเนินการนำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อม (ยกเครื่องใหม่และเปลี่ยนอะไหล่) เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
221 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
222 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ทำศาลาที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
223 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
224 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
225 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน บริเวณสายเลียบคลองหนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
226 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
227 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
228 จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ขนาดยาว ๕.๖๖ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
229 จ้างเพื่อจ้างเหมาตรวจเช็คระยะสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2022 6/2/2022
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
232 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน สำหรับใช้ในสำนักปลัด แผนงานสาธารสุข จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
233 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
234 จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแบบที-บาร์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
235 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
236 อาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 72 วัน   12/5/2022 5/12/2022
237 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-049 จากสาย บ้านนายเสริม - ถนน คสล.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
238 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-047 จากสาย โคกขาม - บ้านพรุ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
239 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-035 จากสาย โคนม - ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
240 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมิส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายูง หมู่ที่ 14 เนื่องจากชำรุดโดนฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2022 5/2/2022
241 ซื้อวัสดุอื่นสำหรับใช้จัดตกแต่งจุดถ่ายรูปเช็คอินบริการนักท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
242 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-063 จากสาย วัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/4/2022 4/27/2022
244 จ้างเหมาซ่อมระบบเบรก รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
245 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน แบบพนักพิงกลาง ทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องคลัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
246 ซื้อชุดโต๊ะรับแขกไม้สักทอง พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว เพื่อใช้สำหรับผู้มาติดต่อที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
247 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5208 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
248 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
249 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
251 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟู องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
252 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
253 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
254 ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด (บริเวณถ้ำน้ำเย็น) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
255 ซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.เขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
257 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นตรวจ ATK) เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
260 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
262 จ้างเหมาวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. สายชลประทาน - ใต้สายไฟ (พท.ถ 47-033) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 ท่อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
263 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42-ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรื   11/3/2022 3/11/2022
264 จ้างเหมาขุดดินส่วนที่เหลือออก ลงหินก้อนใหญ่รองคอสะพานถนนข้ามคลองหม้อภู บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 และถมหินผุผิวจราจรรวม จำนวน 18 ลบ.ม.และจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 ชั่วโมง เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ โดยวิธีเฉพาะเจ   11/3/2022 3/11/2022
265 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
267 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสายตาสระ หมู่่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
268 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
269 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42-ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรื   3/4/2022 3/4/2022
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
271 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42 - ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2022 2/24/2022
273 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) ขนาด ผืนละ 180 180 ซม. จำนวน 32 ผืน เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
274 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2022 2/9/2022
276 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0012 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
277 จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ โดยติดตั้งเพดาน,ปูกระเบื้องและต่อเติมด้านหน้าเป็นที่จอดรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 60/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2022 2/7/2022
279 จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 37 สายทางในพื้นที่ โดยใช้หินผุหรือวัสดุคุณภาพเทียบเท่า พร้อมปรับเกลี่ยถมซ่อมปรับหลุมบ่อ รวมจำนวน 1,195.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
280 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ   31/1/2022 1/31/2022
281 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
283 จ้างเหมาดำเนินการรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เข้าตรวจเช็คระยะ 10,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
284 จ้างเหมาเคาะและพ่นสี รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
285 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 10 ท่อน บริเวณถนนสายเลียบคลองเค่ียม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
286 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจะดำเนินการเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น ในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
289 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้ทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
291 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
293 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในงานสาธารณสุข เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
294 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนใหม่ของระบบประปาที่ อบต.เขาชัยสน หมู่ที่ 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
295 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
298 ซื้อวัดสุจราจรสำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
299 ซื้อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
300 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
301 จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาชัยสน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร พร้อมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบ อบต.เขาชัยสน 80/2563 แก้ไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
302 จ้างขุดคูระบายน้ำ บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 12/1/2021
303 จ้างก่อสร้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสวขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เข   12/8/2564 12/8/2021
304 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   12/8/2564 12/8/2021
305 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   12/8/2564 12/8/2021
306 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จั   12/8/2564 12/8/2021
307 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   12/8/2564 12/8/2021
308 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   12/8/2564 12/8/2021
309 จ้างเหมาเดินท่อระบบประปาใหม่ ของระบบประปาบ้านนางหลง หมู่ที่ 13 เดินท่อ พี.วี.ซี.ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 ระยะทาง 214 เมตร ตามแบบเลขที่่ 83/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
310 จ้างขุดคูระบายน้ำถนนสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
312 จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 165 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 80 บาท และจ้างเหมาค่าอาหารกลางวันสำหรับ กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากร จำนวน 10 คน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
313 จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 165 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท และจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โครงการ และวิทยากร จำนวน 10 คน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
314 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค   22/11/2564 11/22/2021
315 พัมนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสวขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เขาชัยสน อ.เขา   22/11/2564 11/22/2021
316 ซื้อวัสดุตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตน้ำประปา บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
317 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1.5 HP220V จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
318 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   19/11/2564 11/19/2021
319 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน-บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   19/11/2564 11/19/2021
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
321 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
322 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
323 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2564 11/10/2021
327 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว้สำหรับศูนย์พื้นฟูสุขภาพ อบต.เขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
328 จ้างจัดทำแผ่นพับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
329 จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 59/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
330 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
331 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร   21/10/2564 10/21/2021
332 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร   21/10/2564 10/21/2021
333 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   21/10/2564 10/21/2021
334 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร   21/10/2564 10/21/2021
335 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร   21/10/2564 10/21/2021
336 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร   21/10/2564 10/21/2021
337 จ้างซ่่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกลาน - ชายคลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
338 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 6,11,7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก   20/9/2564 9/20/2021
339 จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินผุสายสะพานแค - คลองปากเพนียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
340 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำจากเดิมท่อ ขนาด 2-1.20x1.00x8.00 เมตร เป็นท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป 2.10x1.80x0.20 เมตร จำนวน 7 ท่อน และทำการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อทั้งสองด้าน ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 62/2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน โดยว   8/9/2564 9/8/2021
341 ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
342 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ   14/9/2564 9/14/2021
343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพันธุกรรมพืช จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
345 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
346 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
347 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนระบบประปาใหม่บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 2 ลูกที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
349 ซื้อไดโว่สูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
351 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
352 จ้างเหมาทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 22 เมตร เพื่อใช้สำหรับให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเขาชัยสนใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
354 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
355 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
356 จ้างปรับปรุงถนนสายเขื่อนท่าน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 13,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
357 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 5,11 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังห   9/7/2564 9/7/2021
358 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอดู (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ความยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัท   9/7/2564 9/7/2021
359 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-บ้านนายยอด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตรไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน   9/7/2564 9/7/2021
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
361 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
362 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พลาสติก 600w 8ohm พร้อมขาตั้ง เพื่อใช้ในโครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่การรับขึ้นทะเบียนต่างๆ นอกสถานที่และใช้เป็นเครื่องขยายเสียงในการจัดประชุม เวทีรับฟังความเห็นรับลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะ   3/9/2564 9/3/2021
363 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
364 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
365 จ้างเหมาซ่อมอะไหล่ปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
366 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 6,11,7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   3/9/2564 9/3/2021
367 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
369 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
370 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
371 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำทุ่งแนะ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ยาว 850.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 x 5.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,612.87 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
372 ซื้อกระจกโค้งทางแยก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สูง 2.5 เมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
373 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
374 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
375 จ้างปรับปรุงถนนสายหนองโต๊ะนุ้ย - โคกขาม หมู่ที่ 4,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
376 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หากไม่ดำเนินการอาจทำให้รถเส   16/8/2564 8/16/2021
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
379 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
380 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1484088 ซม. จำนวน 1 ตู้2. ตู้เหล็กบานเปิดทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 9145182 ซม. จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
381 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 8/10/2021
382 จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0041 จำนวน 1 เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 8/10/2021
383 ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) เก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับใชัที่ห้องสำนักปลัด จำนวน 4 ตัว และสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว รวมจำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
384 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 8/3/2021
385 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
386 จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถ้ำน้ำเย็น ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นปรับปรุงทางเดินบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
387 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
388 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
389 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
390 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพนักงาน ตำแหน่งนิติกร) จำนวน 1 ตัว และสำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
391 จ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน จำนวน 200 คน วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ระยะเวลา 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
392 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
393 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2564 7/8/2021
394 ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 7/9/2021
395 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนที่ชำรุด ห้องฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 7/9/2021
396 ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
397 จ้างเดินท่อเมนระบบประปาระยะทาง 400 เมตร บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ลูกที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 7/5/2021
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
400 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นล่างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 22/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
401 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
402 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำควาย - ชลประทาน ซอย 1 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3 (พท.ถ47-051) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
403 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
404 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
405 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ทำร้านค้าที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
406 จ้างเหมาต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ออกไปอีก 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ สะดวก รวดเร็วต   22/6/2564 6/22/2021
407 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำน้ำตกสร้างทัศนียภาพที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
408 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
409 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
410 จ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 บริเวณสายคลองปากเพนียด-ชลประทาน โดยดำเนินการเดินท่อเมนระบบประปาอีก ประมาณ 265 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
411 จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำนวัตกรรม เรื่องราวชาวเขา the news for you ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
412 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
413 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
414 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
415 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน 4 ศูนย์ จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
416 ซื้อโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2564 4/6/2021
418 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 จำนวน 1 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
419 จ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปาถนนสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
420 จ้างวางท่อเมนระบบประปา บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ลูกที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
421 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกรพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
422 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
423 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 จำนวน 1 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
424 จ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปาถนนสายวัดใหม่-หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
425 จ้างเหมาขยายท่อเมนของระบบประปาหมู่บ้านศาลาเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 712.00 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
426 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟตรวจเช็คอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
428 ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
429 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
430 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
431 จ้างเหมาทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
432 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
433 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่เดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ 1 รายการ จำนวน 12 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
435 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
436 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
437 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
438 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ร่ม) เพื่อใช้จัดซุ้ม จุดเช็คอิน บริการนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
440 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
441 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กู้ชีพและศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 9.25 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 18/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธี   1/4/2564 4/1/2021
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
443 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
444 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
445 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
446 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
447 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผมเสร็จ จำนวน 7.5 ลบ.ม. เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สมาชิกอบต. ม.5 คอสะพานดังกล่าวอยู่บนเส้นทางถนนสายชลประทาน-บ้านครูไสว ช่วงหมู่ที่ 5 กม.6+200 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะใต้ผิวจราจรเป็นโพรงลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยใช้บุคลากรของ อบต.ดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
448 จ้างเหมาซ่อมไฟจราจรพร้อมเดินระบบไฟไซเรน (ป้ายหยุดตรวจ) ใหม่ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
449 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
450 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
451 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ท่าวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
452 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสระ - ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 , 6 (พท.ถ 47 - 037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
453 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
454 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47-063) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
455 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหญ้าคา-ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 (พท.ถ. 47- 088) ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
456 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา-ทุ่งเฮ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
457 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานชำรุดถนนสายชลประทาน-บ้านครูไสว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
458 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
459 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
460 จ้างเหมารถแม็คโฮในการรื้อวัชพืชออกจากบริเวณฝายกั้นน้ำห้วยหาร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
461 ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
462 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2564 1/7/2021
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2564 1/7/2021
466 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเพื่อเป็นจุดเช็คอินบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
467 จ้างเหมาซ่อมไฟไซเรนและซ่อมลำโพงด้านหลังเนื่องจากชำรุด ทำการเดินระบบไฟใหม่ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
468 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และพัดลม สำหรับใช้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยโครงการจัดขึ้นวันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 ณ บริเวณถ้ำน้ำเย็น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
469 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้จัดซุ้มถ่ายรูปสำหรับบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
470 ซื้อเพื่อดำเนินการจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 5 ชั่วโมง ในการขุดหาท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
471 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง)   24/12/2563 12/24/2020
472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/12/2563 12/25/2020
474 จ้างเหมาดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
475 จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
476 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เดินไฟฟ้าใต้อาคารนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ไลท์สดประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
478 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เข   15/12/2563 12/15/2020
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/12/2563 12/14/2020
481 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
482 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน 3,772 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
483 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
484 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 และบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2563 11/30/2020
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2563 11/30/2020
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2563 11/30/2020
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2563 11/30/2020
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/11/2563 11/27/2020
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/11/2563 11/27/2020
491 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก และซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
492 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน เพื่อทำห้องนวดแผนไทย จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2563 11/23/2020
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2563 11/23/2020
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2563 11/23/2020
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2563 11/23/2020
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2563 11/23/2020
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2563 11/23/2020
499 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   17/11/2563 11/17/2020
500 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง   18/11/2563 11/18/2020
501 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง   18/11/2563 11/18/2020
502 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างบันไดพื้นที่ลาดชันสูงแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างสะพานไม้คนเดิน ก่อสร้างบ่อน้ำและลำธาร จัดทำหุ่นปูนปั้น วิถีชุมชนอาชีพเก็บมูลค้างคาวเดินระบบไฟฟ้าส่องทางเดินและจุดน่าสนใจภายในถ้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง   18/11/2563 11/18/2020
503 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย   18/11/2563 11/18/2020
504 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   13/11/2563 11/13/2020
505 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดผ้าคลุมเตียง เพื่อใช้คลุมเตียงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
506 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้เป็นแบบฟอร์มที่โรงนวดแผนไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
507 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพภายในหอถังช่วงที่เป็นระบบกรองด้านใน โดยการตัดเหล็กภายในช่วงแผ่นกรองออกและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำ ของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
509 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
510 ซื้อท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน ,ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
511 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
512 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
513 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
514 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฝในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ สาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
515 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
516 จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
517 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ)   14/10/2563 10/14/2020
518 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
519 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5   9/10/2563 10/9/2020
520 โครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง   8/10/2563 10/8/2020
521 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งหูแร่ สายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 1   5/10/2563 10/5/2020
522 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - ป่าโอน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
523 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 3 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
524 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวัง - เตาถ่าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
525 จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน หมู่ที่ 5,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
526 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.42-ทุ่งอ้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
527 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
528 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
529 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
530 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
531 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
532 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
533 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
534 จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
535 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ทำที่ห้องนวดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
536 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเผาถ่านไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
537 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเผาถ่านไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
538 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
539 จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
540 จ้างเหมาจัดทำเสาเพื่อกำหนดขอบเขตบริเวณโครงการพันธุกรรมพืชภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2563 9/8/2020
541 จ้างเหมารื้อถอนเสาวิทยุศูนย์ อปพร. อบต.เขาชัยสน ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ทำสะพานทางเดินที่ถ้ำลอกอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
543 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
544 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
545 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
546 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
547 ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
548 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้พิการ ชื่อ นางสาวบุญฤทธิ์ คงเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
550 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
551 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
553 จ้างเหมาจัดทำจุดสาธิตธนาคารน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
556 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
557 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ   26/8/2563 8/26/2020
558 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
560 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
561 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
562 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
563 จ้างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำของระบบประปาบ้านโคกสระ หมูที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
564 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้าควน-เกาะทองสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 ายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
568 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
569 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
572 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
574 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
575 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง โดยทำการทาสีตัวอาคารใหม่และเปลี่ยนกระเบื้องที่แตกร้าวของฝ้าเพดานที่ชำรุด และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
576 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
577 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
578 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ   8/7/2563 7/8/2020
579 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
580 จ้างเหมาถมดินบริเวณลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 4 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
582 ซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดปหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
583 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
585 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนเพื่อทำอุปกรณ์ล้างมือ (เหยียบด้วยเท้า) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
589 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนเพื่อมาติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
590 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
591 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง (เพิ่มเติม) วันปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
592 จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรนูนบนแผ่นเหล็ก จุดให้อาหารลิง ติดตั้งที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน-ถ้ำพระ ขนาด 18080 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
593 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
594 ซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปกนิทาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
595 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณจากหน้าศาลปู่เจ้าถึงบริเวณหน้าร้านอาหารภูเขาทองเนื่องจากทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการขยายเขตถนน จึงทำให้ระบบประปาบริเวณดังกล่าวเกิดการชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
596 จ้างเหมาบริการจัดทำกันสาดผ้าใบพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 40.5 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
597 ซื้อโต๊ะพับขาสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
598 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ รวมทั้งชื่อโดเมน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2563 7/8/2020
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2563 7/8/2020
601 ซื้อป้ายสัญญาณไฟจราจร พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.56 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไฟไซเรนขนาด 5 นิ้ว 10 W แผ้นป้ายหยุดตรวจขนาด 4545 ซม. สัญลักษณ์หยุดตรวจชนิดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง หลอดไฟนีออนขนาด 36 w ล้อแม็ค ขนาด 8 นิ้ว สายไฟยาว 15 เมตร จำนวน   8/7/2563 7/8/2020
602 ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
603 ซื้อชุดรับประทานอาหารแบบขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
604 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 62 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
605 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
606 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 62 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
607 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 42 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
608 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎร์ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีกำลังในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับ นางเหลื้อม พังสาย บ้านเลขที่ 371 หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
609 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
610 ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาด 18 นิ้ว ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
611 ซื้อประตูไม้สำหรับใช้ในการติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
612 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
613 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
614 ซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
615 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 48 รายการ สำหรับใช้ที่ถ้ำน้ำเย็น , ห้องข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และการรายงานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
616 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
617 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกลาน-ชายคลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/6/2563 6/19/2020
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/6/2563 6/19/2020
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/6/2563 6/19/2020
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/6/2563 6/19/2020
622 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   19/6/2563 6/19/2020
623 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   18/6/2563 6/18/2020
624 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   18/6/2563 6/18/2020
625 จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุด) และจ้างเหมารถเทรลเลอร์ เพื่อดำเนินการขุดลำธารและฝั่งท่อบ่อขนาด ๐ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
626 จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนทุ่งเฮ๊าะ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
627 จ้างเหมาซ่อมเช็คเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
628 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับ สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
629 จ้างเหมาพร้อมติดตั้งผ้าม่าน ที่ห้องข้อมูลข่าวสารและศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
630 ซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
631 จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ทะเบียนครุภัณฑ์ 076-52-0001 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
632 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
633 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
634 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
635 ซื้อหมึก Toner HP 12A ใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
637 ซื้อเครื่องปั๊มบาดาล 1 เฟส ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว และ Timmer จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
638 ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร สำหรับใช้ทำความสะอาดที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
639 จ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
640 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
641 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
643 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
644 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
645 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันปิดภาคเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
646 ซื้อหน้าดินถมบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและปรับใช้พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
647 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
648 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
649 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ถ้ำน้ำเย็น , สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ห้องข้อมูลข่าวสาร และการรายงานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
650 ซื้อวัสดุ ท่อ คสล.เพื่อใช้ในการตัดถนนใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4 และ 13 จำเป็นต้องฝังท่อระบายน้ำเพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
651 ซื้อปุ๋ยเพื่อปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
652 ซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
653 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
654 จ้างเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
655 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
656 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ทำฝ่ายกั้นน้ำหน้าถ้ำลอกอ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน และสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
657 ซื้อซีแพคคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับปรับปรุงทางเท้าที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
658 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2563 4/21/2020
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2563 4/21/2020
660 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2563 4/21/2020
661 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
662 ซื้อวัสดุมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในการติดตั้งให้กับชาวบ้านที่มาติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และสำรองในการเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
663 เครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ใช้คัดกรองนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป จำนวน 4 เครื่อง   16/4/2563 4/16/2020
664 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
665 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำของระบบประปาหมู่ที่ 13 บ้านนางหลง เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 13 โดยเปลี่ยนทรายกรองของระบบประปา จำนวน 1 ถัง ขนาดถังกรอง 5 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
666 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
667 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุงห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาและซ่อมรั้วอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
668 ซื้อโคมถนนอลูมิเนียม 236 วัตต์ จำนวน 26 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
669 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) เพื่อทดแทนตัวเดิมที่เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้โดยใช้ที่หมู่ที่ 13 บ้านนางหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
670 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชิ้นละ 4 บาท จำนวน 1,462 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
671 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถขนขยะหมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
672 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้เปลี่ยนประตูห้องน้ำที่ชำรุด ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
673 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ใช้ในการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
674 ซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
675 จ้างเหมาค่าซ่อมแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
679 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
680 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2563 4/7/2020
683 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
684 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง กว้าง 7 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมถมดินคืนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
685 จ้างเหมาแรงงานคนเนื่องจากไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการได้เพราะตลิ่งมีความสูงชันและพื้นที่ดำเนินการคับแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
686 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม   2/4/2563 4/2/2020
687 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1)   2/4/2563 4/2/2020
688 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9   2/4/2563 4/2/2020
689 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
690 ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย เพื่อใช้คัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2020 3/31/2020
691 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านหัวหรั่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
692 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน ? ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2020 3/29/2020
693 ซื้ออุปกรณ์ เจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณที่จุดคัดกรอง และแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
695 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner HP 12A จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
696 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
697 จ้างเหมาถมดินปิดจุดรั่วเพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
698 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านตกเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
699 จ้างก่อสร้างถนนสายเลียบคลองหม้อภู - วัดใหม่ หมู่ที่ 4,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
700 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
701 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลารวมใจ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
702 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บริเวณถ้ำน้ำเย็น จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
703 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านนายยอด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
704 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
705 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
706 ซื้อวัสดุอุปกรณืสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าให้กับประชาชนในตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
707 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   18/3/2020 3/18/2020
708 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
709 ซื้อผ้าสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย ในการทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
710 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ทำหน้ากากอนามัย ในการทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มีนาคม 2020 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
711 จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
712 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/3/2020 3/13/2020
713 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/3/2020 3/13/2020
714 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสำหรับใช้ในกิจการขององคืการบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
715 ซื้อตู้ใส่หนังสือ ขนาดกว้าง 110 ซม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 135 ซม. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
717 จ้างซ่อมแซมโดยการถมหลุมบ่อเนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฎว่ามีถนน จำนวน 41 สายทางในพื้นที่ เกิดความเสียหายจริง เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเกิดจากเหตุอุทกภัยและฝนตกหนักในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/3/2020 3/6/2020
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/3/2020 3/6/2020
720 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ที่มีตะกอนดิน หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 364 เมตร และขุดดินเพื่อซ่อมคันเหมืองที่พัง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 43 เมตร พร้อมถางป่าและเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
721 จ้างเพื่อเปลี่ยนกระจกประตูเลื่อนพร้อมติดฟิล์ม รถตู้สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
722 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2019 ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2020 ในวันที่ 6 มีนาคม 2020 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
723 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
724 ซื้อโต๊ะยาว และเก้าอี้รวมพนักพิง สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
725 ซื้อเพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
726 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
727 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 (รหัสสายทาง พท.ถ.47-073) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
728 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
729 ซื้อยางขนรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง จำนวน 2 เส้น (คู่ล้อหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
730 ซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/2/2020 2/28/2020
732 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
733 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   26/2/2020 2/26/2020
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   26/2/2020 2/26/2020
735 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
736 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
737 ซื้อปากากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
738 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและจัดทำโครงการ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและการจัดผลิตภัณฑ์กาแฟ ในวันที่ 26 ก.พ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
739 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม (ห้องปฐมวัยปีที่ 1) โดยการรื้อแผ่นยิบซั่มบอร์ด (รักษาโครงสร้างเดิมไว้) และติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.202.40 เมตร หนา 4 มม. แทน พร้อมทาสีเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
740 ซื้อแมกเนติกคอนเนเตอร์ จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้กับระบบตู้ควบคุมอัตโนมัติของระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
741 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
742 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
743 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
744 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
745 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
746 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้เดินสายไฟใหม่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
747 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับสนับสนุนหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
748 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
749 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
750 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 48 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
751 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
752 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
753 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
754 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
755 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
756 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
757 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
758 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
759 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
760 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
761 ซื้อเพื่อซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
762 ซื้อจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
763 ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
764 ซื้อกล่องรับสัญญาณ TV Android ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
765 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   23/1/2020 1/23/2020
766 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   23/1/2020 1/23/2020
767 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   23/1/2020 1/23/2020
768 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
769 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
770 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
771 ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
772 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
773 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ใช้ในศูนย์อบรมเด็ก บ้านท่านางพรหม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ที่ละ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
774 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
775 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ศูนย์ละ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
776 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
777 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
778 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมน ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นและสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิ   2/1/2020 1/2/2020
779 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
780 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
781 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
782 เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต สำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน   3/1/2020 1/3/2020
783 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
784 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
785 จ้างเพื่อดำเนินการจ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและขึ้น ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
786 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อาคารบ่อน้ำร้อน ถ้ำพระ ถ้ำน้ำเย็น และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ โดยวิธีเฉ   6/1/2020 1/6/2020
787 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอดู หมู่ที่ 3 รหัสสายทาง พท.ถ.47-050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020