ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
2 ซื้อของสำหรับจัดถุงยัังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
3 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
4 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน ๓,๙๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
5 ซื้อเสื้อชูชีพเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเกิดอุทกภัยภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
9 จ้างจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำใหม่บริเวณห้วยคลองเคี่ยม หมู่ที่ ๗ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐x ๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
10 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ธันวาคม 2565
12 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
13 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5208 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
14 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
15 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสายตาสระ หมู่่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
16 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
17 จ้างโครงการขุดลอกห้วยเคี่ยม หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
18 จ้างเหมาโดยการนำรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พท เข้าตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
20 ซื้อผ้าม่านเพื่อติดตั้งที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
21 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด ๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ ๑ หมู่ที่ ๘ เนื่องจากชำรุดจากการเผาไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
22 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายโคกขาม - คลองปากเพนียด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
24 ซื้อตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ที่อาคารอำนวยการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
25 ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
26 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,100 ชุด เพื่อดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
27 ซื้อเครื่องเคลือบบัตรขนาด A3 เพื่อใช้ที่อาคารแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
28 ซื้อตู้เสื้อผ้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
29 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อและได้ดำเนินการประมาณการความเสียหาย ในเขตพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยทำการถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จำนวน ๑๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
30 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
32 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
34 ซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน ๕๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
36 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช บ้านน้อยสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๘x๒๙๕x๑๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
37 วัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อเปลี่ยนใหม่ และสำรองไว้  31 สิงหาคม 2565
38 จ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านห้วยโพรงหมี หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำสีใหม่พร้อมยกติดตั้ง ณ ระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
39 จ้างเหมาย้ายถังประปา บ้านห้วยโพรงหมี หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำสีใหม่พร้อมยกติดตั้ง ณ ระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x80 เซนติเมตร) เพื่อใช้เก็บเอกสารที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
41 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
42 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการงานสาธารณสุของค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ  30 สิงหาคม 2565
43 ซื้อเก้าอี้ สำหรับพนักงานแบบพนักพิงกลางทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องสำนักปลัด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
44 จ้างเหมาทำผังผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ขนาด 160x120 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม่น (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 12,7 พท.ถ47-078 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้าคา - ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ ๕) หมู่ที่ ๗ พท.ถ๔๗-๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
47 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 55/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
49 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุยางรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนววน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
54 ซื้อตู้นิรภัย จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
55 จ้างเหมาทำจุดสาธิตธนาคารน้ำ ตามโครงการธนาคารน้ำ จำนวน 5 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 2 , 3 ,6 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
56 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
58 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และจอภาพ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
60 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสำหรับใช้ในงานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
61 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อถมพื้นปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
63 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
66 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หุ่นสอนพยาบาล) เพื่อใช้สำหรับสอนการพยาบาลฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับศูนย์ฟื้นฟู จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
67 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านนางสมหมาย สุปาติ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖ วัน ๆ ละ ๓ คน ๆ ละ ๓๕๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่โรงนวดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
69 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ที่นอนขนาด 5x8 ฟุต จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
72 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
77 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
78 ซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินงานอบรมให้ความรู้และสาธิต การเลี้ยงปูนาและหอยขม ในบ่อซ๊เมนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
79 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
80 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ขนาด 2 - 1.8x 1.8 เมตร กว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 27/2565 พร้อมติดตั้งป้ายครงการตามแบบอบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 สิงหาคม 2565
82 จ้างเพื่อจ้างเหมาตรวจเช็คระยะสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
83 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
85 จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ โดยติดตั้งเพดาน,ปูกระเบื้องและต่อเติมด้านหน้าเป็นที่จอดรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 60/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
86 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0012 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
87 จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 37 สายทางในพื้นที่ โดยใช้หินผุหรือวัสดุคุณภาพเทียบเท่า พร้อมปรับเกลี่ยถมซ่อมปรับหลุมบ่อ รวมจำนวน 1,195.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับเรียบร้อย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
88 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่มีสภาพบริเวณข้างทางรก มีวัชพืชปกคลุม ในเขตพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยทำการเกรดบดอัด เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น จำนวน ๒๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
89 จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนระบบประปา ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่ไทรงาม ลูกที่ ๑ บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
90 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
91 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
92 วัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๗ รายการ  25 กรกฎาคม 2565
93 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
94 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อมแซม สายเกียร์ หม้อพักน้ำ และรายการอื่นๆ เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2565
96 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
97 ซื้อจัดซื้อวงกบประตูและบานประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
98 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน สายชลประทาน - บ้านครูไสว หมู่ที่ ๕ โดยการขุดรื้อพื้นทางเดิมเพื่อเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดินซ่อมแซมไหล่ทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจา  21 กรกฎาคม 2565
99 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - บ้านเขาชัยสน (ช่วงที่ ๑) บริเวณหน้าบ่อน้ำร้อน และ (ช่วงที่ ๒) บริเวณแยกถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
100 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๘๐ ลิตร และน้ำมันเครื่องทูที ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ หมู่ละ ๑ กระป๋อง ตามโครงการเขาชัยสนสดใส ร่วมใจพัฒนาเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
101 ซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  20 กรกฎาคม 2565
102 ซื้อวัสดุ เสาเขตแดนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หน้า 4x1.00 ม. จำนวน 65 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
103 จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 2 บ่อ และเป่าล้างบ่อบาดาล ขึ้น-ลงเครื่องสูบน้ำพร้อมทดสอบปริมาณน้ำโดยการสูบน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
104 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนใต้สายไฟ - หัวสะพานหาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชัยสน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐x๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด รวม ๑๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
105 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนทางเข้าวัดสุวรรณประดิษฐาราม หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
106 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
108 จ้างเหมาถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายเพื่อม คงอาษา หมู่ที่ 3 โดยการลงหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย จำนวน 31.50 ลบ.ม. (หลวม) ลบ.ม. ละ 425.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
109 จ้างเหมารื้อถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.ใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 จำนวน 2 ท่อน พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.20 ตร.ม. บริเวณถนนคสล.สายโคกขาม-บ้านพรุ (ตอนที่ 1) ห  1 กรกฎาคม 2565
110 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหา ฐานะยากจนและประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
111 จ้างเพื่อดำเนินการนำรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อม (ยกเครื่องใหม่และเปลี่ยนอะไหล่) เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
112 ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
113 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
114 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
115 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาที่มีฐานะยากจนและประประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
117 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ทำศาลาที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
119 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารสว่นตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
120 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
121 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
122 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
123 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน บริเวณสายเลียบคลองหนองน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เปลี่ยนที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
125 จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ขนาดยาว ๕.๖๖ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
126 ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน สำหรับใช้ในสำนักปลัด แผนงานสาธารสุข จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
128 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
129 จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานแบบที-บาร์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
130 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-049 จากสาย บ้านนายเสริม - ถนน คสล.เทศบาล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
131 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-035 จากสาย โคนม - ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
132 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-047 จากสาย โคกขาม - บ้านพรุ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
133 อาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 72 วัน  12 พฤษภาคม 2565
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2565
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-063 จากสาย วัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
136 ซื้อวัสดุอื่นสำหรับใช้จัดตกแต่งจุดถ่ายรูปเช็คอินบริการนักท่องเที่ยว ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2565
138 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน แบบพนักพิงกลาง ทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับห้องคลัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
139 ซื้อชุดโต๊ะรับแขกไม้สักทอง พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว เพื่อใช้สำหรับผู้มาติดต่อที่ศูนย์ฟื้นฟู อบต.เขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
140 จ้างเหมาซ่อมระบบเบรก รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3109 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
141 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
143 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟู องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
144 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42-ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรื  3 เมษายน 2565
145 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
146 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
147 ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด (บริเวณถ้ำน้ำเย็น) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
148 ซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.เขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
151 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นตรวจ ATK) เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
154 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
156 จ้างเหมาวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. สายชลประทาน - ใต้สายไฟ (พท.ถ 47-033) หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 ท่อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
157 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42-ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรและบ้านเรื  11 มีนาคม 2565
158 จ้างเหมาขุดดินส่วนที่เหลือออก ลงหินก้อนใหญ่รองคอสะพานถนนข้ามคลองหม้อภู บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 และถมหินผุผิวจราจรรวม จำนวน 18 ลบ.ม.และจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 ชั่วโมง เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ โดยวิธีเฉพาะเจ  11 มีนาคม 2565
159 จ้างเหมาติดตั้งท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน บริเวณถนนสาย กม.42 - ควนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมแตกทำให้ไปอุดตันท่อที่เหลือ ส่งผลให้ท่อที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) ขนาด ผืนละ 180 180 ซม. จำนวน 32 ผืน เพื่อใช้ที่โรงนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2565
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
163 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมิส แบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายูง หมู่ที่ 14 เนื่องจากชำรุดโดนฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2565
164 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ  31 มกราคม 2565
165 จ้างเหมาเคาะและพ่นสี รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
166 จ้างเหมาดำเนินการรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เข้าตรวจเช็คระยะ 10,000 กม. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ประดับหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
169 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 10 ท่อน บริเวณถนนสายเลียบคลองเค่ียม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
171 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจะดำเนินการเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น ในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้ทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
174 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนใหม่ของระบบประปาที่ อบต.เขาชัยสน หมู่ที่ 3 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
175 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในงานสาธารณสุข เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
177 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
181 ซื้อวัดสุจราจรสำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
182 ซื้อจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
183 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
185 จ้างเหมาเดินท่อระบบประปาใหม่ ของระบบประปาบ้านนางหลง หมู่ที่ 13 เดินท่อ พี.วี.ซี.ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 ระยะทาง 214 เมตร ตามแบบเลขที่่ 83/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
186 จ้างขุดคูระบายน้ำถนนสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
188 จ้างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 165 คน จำนวน 1 มื้อๆละ 80 บาท และจ้างเหมาค่าอาหารกลางวันสำหรับ กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากร จำนวน 10 คน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
189 จ้างจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 165 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท และจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โครงการ และวิทยากร จำนวน 10 คน จำนวน 2 วันๆละ 1 มื้อๆละ 35 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
190 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1.5 HP220V จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
191 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค  22 พฤศจิกายน 2564
192 ซื้อวัสดุตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตน้ำประปา บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
193 พัมนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสวขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เขาชัยสน อ.เขา  22 พฤศจิกายน 2564
194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  19 พฤศจิกายน 2564
195 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน-บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  19 พฤศจิกายน 2564
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
197 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
198 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
199 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
200 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
203 ซื้อ(ครุภัณฑ์สำนักงาน) เก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด สำหรับใชัที่ห้องสำนักปลัด จำนวน 4 ตัว และสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว รวมจำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
204 จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 59/2563 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
205 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร  21 ตุลาคม 2564
207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร  21 ตุลาคม 2564
208 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  21 ตุลาคม 2564
209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร  21 ตุลาคม 2564
210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร  21 ตุลาคม 2564
211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร  21 ตุลาคม 2564
212 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเกาะทองสม - ควนอ้ายเม้น (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 12,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
213 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
214 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 6,11,7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
215 จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินผุสายสะพานแค - คลองปากเพนียด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
216 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ  14 กันยายน 2564
217 จ้างซ่่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกลาน - ชายคลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
219 จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาชัยสน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร พร้อมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบ อบต.เขาชัยสน 80/2563 แก้ไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2564
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเมนระบบประปาใหม่บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 2 ลูกที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
221 จ้างเหมาทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 22 เมตร เพื่อใช้สำหรับให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลเขาชัยสนใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
222 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
223 ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
224 ซื้อไดโว่สูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพันธุกรรมพืช จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
226 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
227 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
228 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 175 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
231 จ้างปรับปรุงถนนสายเขื่อนท่าน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 13,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
232 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำจากเดิมท่อ ขนาด 2-1.20x1.00x8.00 เมตร เป็นท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป 2.10x1.80x0.20 เมตร จำนวน 7 ท่อน และทำการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อทั้งสองด้าน ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 62/2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน โดยว  8 กันยายน 2564
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 6,11,7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  3 กันยายน 2564
235 จ้างเหมาซ่อมแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
236 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
237 จ้างเหมาซ่อมอะไหล่ปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
238 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พลาสติก 600w 8ohm พร้อมขาตั้ง เพื่อใช้ในโครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่การรับขึ้นทะเบียนต่างๆ นอกสถานที่และใช้เป็นเครื่องขยายเสียงในการจัดประชุม เวทีรับฟังความเห็นรับลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะ  3 กันยายน 2564
239 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
241 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
242 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
243 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
246 ซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
247 ซื้อกระจกโค้งทางแยก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว สูง 2.5 เมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
248 จ้างปรับปรุงถนนสายหนองโต๊ะนุ้ย - โคกขาม หมู่ที่ 4,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
249 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำทุ่งแนะ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ยาว 850.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 x 5.00 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,612.87 ลบ.ม. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
250 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1484088 ซม. จำนวน 1 ตู้2. ตู้เหล็กบานเปิดทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 9145182 ซม. จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
251 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
254 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หากไม่ดำเนินการอาจทำให้รถเส  16 สิงหาคม 2564
255 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-053 จากสายตาขุนดำ ถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จั  12 สิงหาคม 2564
256 จ้างก่อสร้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสวขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เข  12 สิงหาคม 2564
257 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-085 จากสาย กม.42 ถึงสายควนหญ้าคา บ้านลานช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,636 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  12 สิงหาคม 2564
258 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-005 จากสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 2 บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  12 สิงหาคม 2564
259 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-089 จากสายควนอ้ายเม่น ถึงสายควนยวน หมู่ที่ 7 บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 973 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,865 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  12 สิงหาคม 2564
260 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-033 จากสายชลประทาน ถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  12 สิงหาคม 2564
261 จ้างจัดทำแผ่นพับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
262 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไว้สำหรับศูนย์พื้นฟูสุขภาพ อบต.เขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
263 จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU ห้องกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0041 จำนวน 1 เครืี่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
264 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
265 ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
266 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
267 จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถ้ำน้ำเย็น ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นปรับปรุงทางเดินบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
268 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
269 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพนักงาน ตำแหน่งนิติกร) จำนวน 1 ตัว และสำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
270 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
272 จ้างทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน จำนวน 200 คน วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 50 บาทต่อคน ระยะเวลา 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
273 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
274 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-บ้านนายยอด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตรไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน  9 กรกฎาคม 2564
275 ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
276 ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานทดแทนที่ชำรุด ห้องฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 5,11 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังห  9 กรกฎาคม 2564
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอดู (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ความยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัท  9 กรกฎาคม 2564
279 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
280 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
282 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นล่างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 22/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
283 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำควาย - ชลประทาน ซอย 1 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3 (พท.ถ47-051) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
284 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
285 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ทำร้านค้าที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
286 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
287 จ้างเหมาต่ออายุการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ออกไปอีก 1 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ สะดวก รวดเร็วต  22 มิถุนายน 2564
288 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำน้ำตกสร้างทัศนียภาพที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
289 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
290 จ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 บริเวณสายคลองปากเพนียด-ชลประทาน โดยดำเนินการเดินท่อเมนระบบประปาอีก ประมาณ 265 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
291 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
292 จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำนวัตกรรม เรื่องราวชาวเขา the news for you ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
293 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
294 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ( COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
295 ซื้อโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน 4 ศูนย์ จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
298 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
299 จ้างวางท่อเมนระบบประปา บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ลูกที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
300 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 จำนวน 1 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
301 จ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปาถนนสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
302 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกรพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท. โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดบางรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
303 จ้างเดินท่อเมนระบบประปาระยะทาง 400 เมตร บ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ลูกที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
304 จ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปาถนนสายวัดใหม่-หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน ระยะทาง 645.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
305 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 จำนวน 1 บ่อ ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
306 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟตรวจเช็คอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
307 จ้างเหมาขยายท่อเมนของระบบประปาหมู่บ้านศาลาเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 712.00 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
308 ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
309 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
311 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่เดิมเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ 1 รายการ จำนวน 12 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
312 จ้างเหมาทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
313 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อบต.เขาชัยสน ทะเบียน 80-5994 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
314 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
315 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
316 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
317 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
320 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ร่ม) เพื่อใช้จัดซุ้ม จุดเช็คอิน บริการนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
321 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
322 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
323 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กู้ชีพและศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 9.25 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ 18/2564 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธี  1 เมษายน 2564
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
325 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
327 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
328 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
329 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
330 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผมเสร็จ จำนวน 7.5 ลบ.ม. เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สมาชิกอบต. ม.5 คอสะพานดังกล่าวอยู่บนเส้นทางถนนสายชลประทาน-บ้านครูไสว ช่วงหมู่ที่ 5 กม.6+200 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะใต้ผิวจราจรเป็นโพรงลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยใช้บุคลากรของ อบต.ดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
331 จ้างเหมาซ่อมไฟจราจรพร้อมเดินระบบไฟไซเรน (ป้ายหยุดตรวจ) ใหม่ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
333 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานด้านกฏหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
334 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา-ทุ่งเฮ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
335 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสระ - ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 , 6 (พท.ถ 47 - 037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
336 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหญ้าคา-ควนสัมพันธ์ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 (พท.ถ. 47- 088) ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
337 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา - ทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
338 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ท่าวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
339 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง หมู่ที่ 4 (พท.ถ 47-063) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
340 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานชำรุดถนนสายชลประทาน-บ้านครูไสว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
341 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
342 จ้างขุดคูระบายน้ำ บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
344 ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
345 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
347 จ้างเหมารถแม็คโฮในการรื้อวัชพืชออกจากบริเวณฝายกั้นน้ำห้วยหาร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
350 จ้างเหมาซ่อมไฟไซเรนและซ่อมลำโพงด้านหลังเนื่องจากชำรุด ทำการเดินระบบไฟใหม่ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 387 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ประดับที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเพื่อเป็นจุดเช็คอินบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้จัดซุ้มถ่ายรูปสำหรับบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธันวาคม 2563
354 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และพัดลม สำหรับใช้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยโครงการจัดขึ้นวันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 ณ บริเวณถ้ำน้ำเย็น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
356 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง)  24 ธันวาคม 2563
357 ซื้อเพื่อดำเนินการจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 5 ชั่วโมง ในการขุดหาท่อเมนระบบประปาบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
358 จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพื่อใช้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
359 จ้างเหมาดำเนินการนำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง เพื่อตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เนื่องจากครบกำหนดตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ไลท์สดประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
362 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เดินไฟฟ้าใต้อาคารนวดแผนไทยแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เข  15 ธันวาคม 2563
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
365 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน 3,772 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
366 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
367 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
371 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 และบ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
374 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก และซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้เปลี่ยนกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 6570 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เนื่องจากถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมและปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
376 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่อาคารถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน เพื่อทำห้องนวดแผนไทย จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2563
383 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง  18 พฤศจิกายน 2563
384 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-ศาลาร่วมใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ 47-023 หมู่ที่ 11 บ้านสลำ ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง  18 พฤศจิกายน 2563
385 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างบันไดพื้นที่ลาดชันสูงแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ก่อสร้างสะพานไม้คนเดิน ก่อสร้างบ่อน้ำและลำธาร จัดทำหุ่นปูนปั้น วิถีชุมชนอาชีพเก็บมูลค้างคาวเดินระบบไฟฟ้าส่องทางเดินและจุดน่าสนใจภายในถ้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  18 พฤศจิกายน 2563
386 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) โดยก่อสร้างจุดพักแบบผิวคอนกรีตพิพม์ลาย ก่อสร้างทางเดินเท้าแบบผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย  18 พฤศจิกายน 2563
387 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  17 พฤศจิกายน 2563
388 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดผ้าคลุมเตียง เพื่อใช้คลุมเตียงนวดแผนไทยที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
389 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้เป็นแบบฟอร์มที่โรงนวดแผนไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
390 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  13 พฤศจิกายน 2563
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
392 ซื้อท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน ,ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
393 จ้างเหมาตรวจเช็คอะไหล่ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
394 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
395 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมและกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฝในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ สาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
398 จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
399 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
400 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ)  14 ตุลาคม 2563
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
402 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพภายในหอถังช่วงที่เป็นระบบกรองด้านใน โดยการตัดเหล็กภายในช่วงแผ่นกรองออกและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำ ของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
403 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5  9 ตุลาคม 2563
404 โครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง  8 ตุลาคม 2563
405 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งหูแร่ สายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 1  5 ตุลาคม 2563
406 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
407 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - ป่าโอน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
408 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 3 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
409 จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน หมู่ที่ 5,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
410 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.42-ทุ่งอ้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าวัง - เตาถ่าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
412 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
413 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
414 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
415 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหัวหรั่ง ซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
416 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
417 จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
418 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
419 จ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
420 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ทำที่ห้องนวดที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
422 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเผาถ่านไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
423 จ้างเหมารื้อถอนเสาวิทยุศูนย์ อปพร. อบต.เขาชัยสน ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ทำสะพานทางเดินที่ถ้ำลอกอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
425 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
426 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
427 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเผาถ่านไร้ควันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
428 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
429 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมรสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
430 ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
431 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้พิการ ชื่อ นางสาวบุญฤทธิ์ คงเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
432 จ้างเหมาจัดทำเสาเพื่อกำหนดขอบเขตบริเวณโครงการพันธุกรรมพืชภายในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
433 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
434 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
435 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
437 จ้างเหมาจัดทำจุดสาธิตธนาคารน้ำในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน จำนวน 11 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
439 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
441 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ  26 สิงหาคม 2563
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
443 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
444 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
445 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
446 จ้างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทรายกรองและทำความสะอาดภายในหอถังเก็บน้ำของระบบประปาบ้านโคกสระ หมูที่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
447 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
448 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 ายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
449 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองช่าง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
451 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
456 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
457 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
458 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้าควน-เกาะทองสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
459 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง โดยทำการทาสีตัวอาคารใหม่และเปลี่ยนกระเบื้องที่แตกร้าวของฝ้าเพดานที่ชำรุด และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
460 จ้างเหมาถมดินบริเวณลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
461 ซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดปหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 4 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
464 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
465 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนเพื่อทำอุปกรณ์ล้างมือ (เหยียบด้วยเท้า) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
469 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนเพื่อมาติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
470 จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรนูนบนแผ่นเหล็ก จุดให้อาหารลิง ติดตั้งที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน-ถ้ำพระ ขนาด 18080 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
471 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง (เพิ่มเติม) วันปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
472 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
473 ซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปกนิทาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
474 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณจากหน้าศาลปู่เจ้าถึงบริเวณหน้าร้านอาหารภูเขาทองเนื่องจากทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการขยายเขตถนน จึงทำให้ระบบประปาบริเวณดังกล่าวเกิดการชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
475 จ้างเหมาบริการจัดทำกันสาดผ้าใบพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 40.5 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
476 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ รวมทั้งชื่อโดเมน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
477 ซื้อโต๊ะพับขาสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
478 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
479 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
480 ซื้อป้ายสัญญาณไฟจราจร พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.56 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไฟไซเรนขนาด 5 นิ้ว 10 W แผ้นป้ายหยุดตรวจขนาด 4545 ซม. สัญลักษณ์หยุดตรวจชนิดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง หลอดไฟนีออนขนาด 36 w ล้อแม็ค ขนาด 8 นิ้ว สายไฟยาว 15 เมตร จำนวน  8 กรกฎาคม 2563
481 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 69 รายการ  8 กรกฎาคม 2563
482 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
483 ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
484 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
487 ซื้อชุดรับประทานอาหารแบบขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
488 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 62 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
489 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
490 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 42 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
491 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 62 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
492 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎร์ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีกำลังในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับ นางเหลื้อม พังสาย บ้านเลขที่ 371 หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
493 ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาด 18 นิ้ว ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
494 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (กองคลัง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
495 ซื้อประตูไม้สำหรับใช้ในการติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
496 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
497 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
498 ซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
500 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกลาน-ชายคลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 48 รายการ สำหรับใช้ที่ถ้ำน้ำเย็น , ห้องข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และการรายงานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิถุนายน 2563
503 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  19 มิถุนายน 2563
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิถุนายน 2563
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิถุนายน 2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิถุนายน 2563
507 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  18 มิถุนายน 2563
508 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-สะพานแย หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  18 มิถุนายน 2563
509 จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถขุด) และจ้างเหมารถเทรลเลอร์ เพื่อดำเนินการขุดลำธารและฝั่งท่อบ่อขนาด ๐ 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
510 จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนทุ่งเฮ๊าะ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
511 จ้างเหมาซ่อมเช็คเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
512 จ้างเหมาพร้อมติดตั้งผ้าม่าน ที่ห้องข้อมูลข่าวสารและศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
513 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับ สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
514 ซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
515 จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน ทะเบียนครุภัณฑ์ 076-52-0001 เนื่องจากชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
516 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
517 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่มีกำลังในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
518 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
519 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
520 ซื้อหมึก Toner HP 12A ใช้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
521 ซื้อเครื่องปั๊มบาดาล 1 เฟส ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว และ Timmer จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านโคกยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
522 ซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร สำหรับใช้ทำความสะอาดที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
523 จ้างเหมาต่อเติมกั้นห้องหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
524 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
525 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน 80-5206 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
526 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
527 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
528 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
529 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที นมกล่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันปิดภาคเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
530 ซื้อหน้าดินถมบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและปรับใช้พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
531 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
532 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในกิจการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
533 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ถ้ำน้ำเย็น , สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ห้องข้อมูลข่าวสาร และการรายงานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
534 ซื้อวัสดุ ท่อ คสล.เพื่อใช้ในการตัดถนนใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4 และ 13 จำเป็นต้องฝังท่อระบายน้ำเพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
535 ซื้อปุ๋ยเพื่อปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
536 ซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
537 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
538 จ้างเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
539 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
540 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ทำฝ่ายกั้นน้ำหน้าถ้ำลอกอ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน และสำหรับใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
541 ซื้อซีแพคคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับปรับปรุงทางเท้าที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
545 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
546 ซื้อวัสดุมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในการติดตั้งให้กับชาวบ้านที่มาติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้านของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และสำรองในการเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
547 เครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ใช้คัดกรองนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป จำนวน 4 เครื่อง  16 เมษายน 2563
548 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
549 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำของระบบประปาหมู่ที่ 13 บ้านนางหลง เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำประปาของหมู่ที่ 13 โดยเปลี่ยนทรายกรองของระบบประปา จำนวน 1 ถัง ขนาดถังกรอง 5 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
550 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
551 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุงห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาและซ่อมรั้วอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
552 ซื้อโคมถนนอลูมิเนียม 236 วัตต์ จำนวน 26 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
553 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) เพื่อทดแทนตัวเดิมที่เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้โดยใช้ที่หมู่ที่ 13 บ้านนางหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
554 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ใช้ในการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
555 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้เปลี่ยนประตูห้องน้ำที่ชำรุด ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
556 จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถขนขยะหมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
557 จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัยในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชิ้นละ 4 บาท จำนวน 1,462 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
558 ซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
559 จ้างเหมาค่าซ่อมแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
567 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กต 1770 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
568 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง กว้าง 7 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมถมดินคืนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
569 จ้างเหมาแรงงานคนเนื่องจากไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการได้เพราะตลิ่งมีความสูงชันและพื้นที่ดำเนินการคับแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
570 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม  2 เมษายน 2563
571 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 (ลูกที่ 1)  2 เมษายน 2563
572 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านท่ากุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 9  2 เมษายน 2563
573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
574 ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย เพื่อใช้คัดกรองพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
575 ซื้ออุปกรณ์ เจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณที่จุดคัดกรอง และแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
576 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน ? ป่าโอน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
578 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านหัวหรั่ง ซอย 3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
579 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ทั้ง 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
580 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner HP 12A จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
581 จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านตกเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
582 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
583 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
584 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านนายยอด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
585 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลารวมใจ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
586 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
587 ซื้อวัสดุอุปกรณืสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าให้กับประชาชนในตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
588 จ้างก่อสร้างถนนสายเลียบคลองหม้อภู - วัดใหม่ หมู่ที่ 4,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
589 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง บริเวณถ้ำน้ำเย็น จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
590 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
591 จ้างเหมาถมดินปิดจุดรั่วเพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
592 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  18 มีนาคม 2563
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
595 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสำหรับใช้ในกิจการขององคืการบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
596 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ทำหน้ากากอนามัย ในการทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มีนาคม 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
597 จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
598 ซื้อผ้าสำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย ในการทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
599 ซื้อตู้ใส่หนังสือ ขนาดกว้าง 110 ซม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 135 ซม. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
600 จ้างซ่อมแซมโดยการถมหลุมบ่อเนื่องจากกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฎว่ามีถนน จำนวน 41 สายทางในพื้นที่ เกิดความเสียหายจริง เป็นหลุมเป็นบ่อโดยเกิดจากเหตุอุทกภัยและฝนตกหนักในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
604 จ้างเพื่อเปลี่ยนกระจกประตูเลื่อนพร้อมติดฟิล์ม รถตู้สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
605 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2019 ในโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
606 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
607 ซื้อโต๊ะยาว และเก้าอี้รวมพนักพิง สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
608 ซื้อเพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก สำหรับใช้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
609 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กจ 6028 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
610 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
611 ซื้อยางขนรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง จำนวน 2 เส้น (คู่ล้อหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
612 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช. - ทุ่งเอ๊าะ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 (รหัสสายทาง พท.ถ.47-073) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
613 ซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
614 จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ที่มีตะกอนดิน หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 364 เมตร และขุดดินเพื่อซ่อมคันเหมืองที่พัง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 43 เมตร พร้อมถางป่าและเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
616 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  26 กุมภาพันธ์ 2563
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  26 กุมภาพันธ์ 2563
619 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
620 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
621 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม (ห้องปฐมวัยปีที่ 1) โดยการรื้อแผ่นยิบซั่มบอร์ด (รักษาโครงสร้างเดิมไว้) และติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.202.40 เมตร หนา 4 มม. แทน พร้อมทาสีเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
622 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและจัดทำโครงการ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและการจัดผลิตภัณฑ์กาแฟ ในวันที่ 26 ก.พ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
623 ซื้อปากากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
624 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
625 ซื้อแมกเนติกคอนเนเตอร์ จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้กับระบบตู้ควบคุมอัตโนมัติของระบบประปาบ้านวัดใหม่ไทรงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
626 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
627 ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
628 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
629 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
630 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับสนับสนุนหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
631 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
632 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
633 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้เดินสายไฟใหม่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
634 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
635 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
636 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน อัตราคนละ 20บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
637 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
638 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 48 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
639 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
640 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
641 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 66 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
642 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
643 ซื้อจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
644 ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
645 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
646 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
647 ซื้อกล่องรับสัญญาณ TV Android ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
648 ซื้อเพื่อซื้อน้ำมันสมุนไพรสำหรับใช้ที่โรงนวดบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
649 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  23 มกราคม 2563
650 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
651 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
652 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  23 มกราคม 2563
653 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  23 มกราคม 2563
654 ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
655 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนและถ้ำน้ำเย็น จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
656 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัว ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
657 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ใช้ในศูนย์อบรมเด็ก บ้านท่านางพรหม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา ที่ละ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
658 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
659 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม ศูนย์ละ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
660 ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
661 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
662 จ้างเพื่อดำเนินการจ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและขึ้น ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดของระบบประปาบ้านโคกสระ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
663 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อาคารบ่อน้ำร้อน ถ้ำพระ ถ้ำน้ำเย็น และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ โดยวิธีเฉ  6 มกราคม 2563
664 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอดู หมู่ที่ 3 รหัสสายทาง พท.ถ.47-050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
665 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
666 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
667 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
668 ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
669 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
670 เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต สำหรับอาคารบ่อน้ำร้อน  3 มกราคม 2563
671 จ้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมน ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นและสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิ  2 มกราคม 2563
672 ซื้อของสำหรับจัดถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในตำบลเขาชัยสน จำนวน 3,960 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
673 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดรถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนรอบคัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
674 จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 200 ชุดๆละ 25 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
675 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
676 จ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และขึ้น - ลง เครื่องสูบน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้้านวัดใหม่ไทรงามใหม่ ลูกที่ ๒ เพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบ่อบาดาลหรือซัมเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
677 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
678 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
679 จ้างซ่อมโทรทัศน์ (LED TV) สมาร์ท ทีวี หมายเลขครุภัณฑ์ 456-64-0004 จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
680 เครื่องสูบน้ำซัมเมิส จำนวน ๒ รายการ 
681 จ้างปรับปรุงห้องน้ำที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
682 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
683 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายโคกขาม - คลองปากเพนียด บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๒ โดยการปักเสาเข็มไม้และวางกระสอบบรรจุปูนซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันตลิ่งพังเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
684 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
685 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
686 จ้างปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย หลังที่ ๑,๒ และป้ายนอกสถานที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
687 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
688 ซื้อกล่องรับสัญญาณพร้อมติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
689 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
690 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
691 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการตัดไม้ช่วงฤดูฝนและกิจการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
692 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ 215/55R17 พร้อมเปลี่ยนยางและถ่วงล้อ รถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1963 พัทลุง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
693 จ้างเหมาทำป้าย เพื่อใช้ติดตั้งที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
695 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
696 ซื้อผ้าสีเพื่อใช้เย็บกระทงและโคมลอยจัดจุดเช็คอินที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำเย็น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
697 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จัดซุ้มไฟเทศกาลลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
699 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที นมกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน 
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
701 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเตี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเตี๊ยม ตำบลเขาชัยสน 
702 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
703 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวหรั่ง ลูกที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ 
704 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1-สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน 
705 ซื้อตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้เครื่องแป้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. เพื่อใช้ที่ห้องพักแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
706 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 80-5208 พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
707 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหญ้าคา - ควนอ้ายเม่น หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
708 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตกเขา - ทุ่งช้างแทง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง