ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายปลายวา (บริเวณสามแยกถนนสายไร่ใน - สนามกีฬา) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 11/1/2023
2 ซื้ออาหารเสริม( นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 11/1/2023
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
4 จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งเรือพระ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/2023 10/17/2023
5 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2023 9/27/2023
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. ๐๖๒-๐๒๒ บ้านเขาโกบ - บ้านโรโร หมู่ที่๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใน สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
9 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 486-65-0004 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. 62 - 016 บ้านห้วยจังกระ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
11 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
12 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0030 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0034 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
13 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
15 จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียงขนาดกลาง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
17 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์ชัย ทองบุญแก้ว หน้าบ้านนางปรีดา สุดกิจ หมู่ที่ 4 และบริเวณสวนนายศราวุธ ฑีฆะ หมู่ที่ 1) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ 62-009 บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 2 - บ้านเขาพลี หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม,อะแดปเตอร์) จำนวน 7 รายการ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
20 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายบ้านใต้ (ช่วงสามแยกบ้านใต้ - คลองใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ,ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ,ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้ และชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ,ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ,ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้ และชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ,ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ,ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้ และชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
24 จ้างเหมาบริการถางหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
25 จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนภาพ พร้อมทำสี ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
26 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
27 ซื้อชุดถังคัดแยกขยะสำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
28 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณถนนสายห้วยส้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
29 ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/2023 6/27/2023
30 ซื้อถ่านไม้และทุเรียนบ้านเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น(ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
31 ซื้ออาหารเสริม( นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2023 5/29/2023
32 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
33 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกสายคลองช่องซ้อน) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
34 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 3 (ช่วงสวนนายรื่น อนุวัฒน์ - ถนน คสล.เดิม) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
36 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
39 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
41 จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
43 จ้างเหมาเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
44 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
45 จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียงขนาดกลาง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา ในเตาคัพ ครั้งที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
46 ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา ในเตาคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 183 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
47 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/21/2023 3/21/2023
48 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/21/2023 3/21/2023
49 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/20/2023 3/20/2023
50 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/20/2023 3/20/2023
51 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/20/2023 3/20/2023
52 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/20/2023 3/20/2023
53 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook HP รุ่น 14-104 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
58 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/2023 2/20/2023
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2023 2/7/2023
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2023 2/7/2023
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2023 1/27/2023
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/26/2023 1/26/2023
65 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/26/2023 1/26/2023
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
67 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
68 ซื้อของขวัญของรางวัล ของรางวัลชุดการแสดง และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
69 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
70 จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
71 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
72 จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
73 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 10/5/2022
74 จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
75 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
76 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
77 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ,กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินกะสะพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่ อบต.ในเตา หมู่ที่ 1,2,4 จำนวน 7 สาย ปริมาณหินกะสะพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 666 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรีมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
82 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
87 จ้างรถพร้อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
88 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
89 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
90 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
91 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
92 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
93 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
94 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
96 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนนายไพสาร หมื่นอ่อน) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
97 จ้างทำป้ายไวนิล ครั้งที่2 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
98 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   10/4/2021 10/4/2021
99 จ้างเหมาทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
100 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ (ช่วงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ทองมา-สวนนายรื่น อนุวัฒน์) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   9/20/2021 9/20/2021
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2021 9/18/2021
102 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนางแดง พุทธจักษ์จันทร์ หมู่ที่ 4) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
105 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น OKI C532 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
106 ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   8/24/2021 8/24/2021
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
109 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (ช่วงสามแยกเขาหล้อม-โรโร) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
110 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำการ อบต.ในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
111 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
112 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 7/6/2021
115 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหาย บ้านนายเคน คงพล)   6/7/2021 6/7/2021
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 7/6/2021
117 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   6/2/2021 6/2/2021
118 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   6/2/2021 6/2/2021
119 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ ๑-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๐๐) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   6/2/2021 6/2/2021
120 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
123 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางละมุน แก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
124 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 465-58-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
125 จ้างรถพร้อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการเเพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอดเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
127 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
128 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายห้วยส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2021 3/2/2021
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2021 3/2/2021
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/2021 2/17/2021
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/1/2021 2/1/2021
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/1/2021 2/1/2021
137 จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด,กองการศึกษาฯ,กองคลัง,กองช่าง) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
139 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1/11/2021 1/11/2021
140 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1/8/2021 1/8/2021
141 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
142 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1/8/2021 1/8/2021
143 เช่าวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
144 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายห้วยหาญ (สวนนายสุทิน ทองกิ้ม-ห้วยหาญ) หมู่ที่๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
145 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
146 จ้างเหมาขุดขนย้ายดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจร ถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ 1-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนปาล์มนายประดูลย์ โชติรัตน์ หมู่ที่ 1) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
147 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
149 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
150 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางจำเนียน จันทร์ดุก หมู่ที่ ๑ และหน้าบ้านนายนิมิตร จันทร์คล้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
151 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้าน นายสิทธิญา อ่อนแก้ว หมู่ที่ 1 และบริเวณหน้าบ้าน นางหทัยรัตน์ เดชภักดี หมู่ที่ 4 ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
152 จ้างซ่อมแซมฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
153 จ้างเหมาทำเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
154 โครงการสร้างรั้วพร้อมเสาธงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   10/1/2020 10/1/2020
155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   10/1/2020 10/1/2020
156 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   10/1/2020 10/1/2020
157 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม)   10/1/2020 10/1/2020
158 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยศรีราม หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
159 จ้างโครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
161 จ้างขยายเขตระบบประปา ชุมชนบ้านเขาโกบ หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
162 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
163 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
164 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
165 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
166 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
167 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการงานประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
169 จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
170 ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
171 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ   7/20/2020 7/20/2020
172 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
173 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
174 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ   6/24/2020 6/24/2020
175 จ้างปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
176 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาชำรุด หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
177 ซื้อเจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
178 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไขแบบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
181 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
183 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
184 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบอดเต่า หมู่ที่ ๒ (จุดเขากลอย) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
186 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
187 จ้างตรวจสภาพทั่วไปและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
188 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
189 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียงสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
190 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงบ้านายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
191 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง (ช่วงสามแยกคลองยูง - คลองใหญ่) หมู่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
192 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
193 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
194 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
195 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
196 จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
197 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 2 - เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000 - กม..0+200) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
198 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา) จำนวน 9 รายการ   10/8/1479 8/10/2022
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ กองคลัง กองช่าง) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
201 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
202 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
203 เหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565   8/17/1479 8/17/2022
204 ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
205 ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
206 ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
208 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
209 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
210 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไร่ใน) หมู่ที 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
211 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ-บ้านโรโร หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
212 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
213 จ้างเหมาบริการถางหญ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
214 ซื้อน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
215 จ้างขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
216 ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
217 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
218 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
219 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องกักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
221 จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
222 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
223 ซื้อผ้าสาลูและผ้าฝ้าย สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
224 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
225 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๗,๔๑๖-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/1477 2/24/2020
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
230 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/1477 2/7/2020
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/1477 2/7/2020
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/1477 2/7/2020
234 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
235 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
236 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
237 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/1477 1/28/2020
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/1477 1/28/2020
241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/17/1477 1/17/2020
242 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/17/1477 1/17/2020
243 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
244 ซื้อของขวัญชุดการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
246 จ้างเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020
247 จ้างเต๊นท์เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020