ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ-บ้านโรโร หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
2 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาบริการถางหญ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ กองคลัง กองช่าง) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
6 ซื้อน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
7 จ้างขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
8 ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
10 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไร่ใน) หมู่ที 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
11 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
12 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องกักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
13 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
15 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
20 จ้างรถพร้อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
21 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
22 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
23 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
24 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
25 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
26 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
27 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
29 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนนายไพสาร หมื่นอ่อน) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
30 จ้างทำป้ายไวนิล ครั้งที่2 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
31 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  4 ตุลาคม 2564
32 จ้างเหมาทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
33 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ (ช่วงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ทองมา-สวนนายรื่น อนุวัฒน์) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2564
35 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนางแดง พุทธจักษ์จันทร์ หมู่ที่ 4) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
38 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น OKI C532 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
39 ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  24 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
44 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (ช่วงสามแยกเขาหล้อม-โรโร) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
45 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำการ อบต.ในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
47 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
48 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
49 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหาย บ้านนายเคน คงพล)  7  มิถุนายน  2564
50 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  2  มิถุนายน  2564
51 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ ๑-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๐๐) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  2  มิถุนายน  2564
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  2  มิถุนายน  2564
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
56 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางละมุน แก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
57 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 465-58-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
58 จ้างรถพร้อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการเเพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอดเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
60 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
61 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายห้วยส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
70 จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด,กองการศึกษาฯ,กองคลัง,กองช่าง) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
72 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  11 มกราคม 2564
73 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 มกราคม 2564
74 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  8 มกราคม 2564
75 เช่าวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
76 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
77 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายห้วยหาญ (สวนนายสุทิน ทองกิ้ม-ห้วยหาญ) หมู่ที่๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
78 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
79 จ้างเหมาขุดขนย้ายดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจร ถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ 1-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนปาล์มนายประดูลย์ โชติรัตน์ หมู่ที่ 1) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
81 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
82 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
83 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางจำเนียน จันทร์ดุก หมู่ที่ ๑ และหน้าบ้านนายนิมิตร จันทร์คล้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
84 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้าน นายสิทธิญา อ่อนแก้ว หมู่ที่ 1 และบริเวณหน้าบ้าน นางหทัยรัตน์ เดชภักดี หมู่ที่ 4 ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
85 จ้างซ่อมแซมฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
86 จ้างเหมาทำเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2563
88 โครงการสร้างรั้วพร้อมเสาธงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2563
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2563
90 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม)  1 ตุลาคม 2563
91 จ้างโครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยศรีราม หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
94 จ้างขยายเขตระบบประปา ชุมชนบ้านเขาโกบ หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
95 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
96 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
97 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
98 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
99 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
100 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการงานประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
101 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
102 จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
103 ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
104 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ  20 กรกฎาคม 2563
105 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
107 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ  24  มิถุนายน  2563
108 จ้างปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
109 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาชำรุด หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
110 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไขแบบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อเจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
115 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
116 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
117 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบอดเต่า หมู่ที่ ๒ (จุดเขากลอย) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
119 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
120 จ้างตรวจสภาพทั่วไปและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
121 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียงสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
122 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
123 จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
126 ซื้อผ้าสาลูและผ้าฝ้าย สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
127 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
128 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๗,๔๑๖-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
133 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กุมภาพันธ์ 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กุมภาพันธ์ 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
138 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
139 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
140 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2563
144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  17 มกราคม 2563
145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  17 มกราคม 2563
146 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
147 ซื้อของขวัญชุดการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
149 จ้างเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
150 จ้างเต๊นท์เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
151 จ้างขยายเขตระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ (เขารังต้อ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
152 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)) หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
153 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ (สามแยกวังจระเข้)ู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
154 ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด A4 จำนวน 847 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
157 จ้างจ้างเหมาบริการงานถางป่าขุดตอ (Clearing) เพื่อปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
158 จ้างจ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
159 จ้างจ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๔๐๐ ตัว สำหรับการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
161 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
163 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
164 จ้างเหมาบริการอยู่ยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
165 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
166 จ้างเหมาบริการให้อยู่ยามรักษาสถานที่ราชการ ที่ทำารองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
167 จ้างเหมาบริการอยู่ยามรักษาสถานที่ราชการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
168 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง  26 กันยายน 2562
169 จ้างเหมาบริการให้อยู่ยามรักษาสถานที่ราชการ ที่ทำารองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
170 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง  26 กันยายน 2562
171 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
172 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
173 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
174 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
175 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
176 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
179 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
181 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 4 (จุดสามแยกห้วยส้ม) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
182 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
183 จ้างตรวจสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
184 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถจักรยานยนต์ทะเบียน กยค ๔๗๐ ตรัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำยาประสาน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำยาประสาน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำยาประสาน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ รุ่น HP ๗๙A Black Original LaserJet Toner Cartridge จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
189 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
191 ฐานปักธงดอกรักสีขาวขนาดใหญ่ และธง สก. เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  5 สิงหาคม 2562
192 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
193 ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางหมายทะเบียน บบ 1473 ตรัง พร้อมเปลี่ยนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
194 ซื้อผ้าขาว ผ้าเหลือง ผ้าฟ้า ่จำนวน ๑๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
195 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
196 จ้างจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๓ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
199 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ หลักสูตรเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
200 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) รุ่น Toner Original HP BK๑๒A จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
204 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 4 (จุดสามแยกห้วยส้ม) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
205 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
206 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
207 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
209 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
210 ซื้อผ้าเหลือง และผ้าขาว (ผ้าเวสลุค) จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
211 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
212 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธาระหมู่ที่ ๔ (จุดสามแยกห้วยส้ม) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
213 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
214 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
215 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
216 จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา ในเตาคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
217 จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา ในเตาคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
218 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๘๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
219 ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล ๔ เสา เบอร์ ๘ สูง ๗๒ เซนติเมตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
220 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562