ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
4 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
5 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.ลำภูรา หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
6 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
8 ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ แฉก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
9 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 809679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
11 จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565- วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
12 ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองใสอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
17 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
18 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
19 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว (ช่วงที่ 2) - เชื่อมถนนสายโคกยาง หมู่ที่ 8และ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
20 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมิท่าร่วมใจ หมู่ที่ 5 และ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
21 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหารจีนเค้า ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
22 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งต้นท้อน - นาตาริน หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
27 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
30 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน( วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
31 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  30 มีนาคม 2565
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
35 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
36 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
39 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
41 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
42 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
43 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
45 จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
46 จ้างเหมาบริการบุคคล (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
48 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน ๘๐-๘๙๔๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
49 ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
50 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
53 จ้างจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
55 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ฯ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
56 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
57 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูราฯจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
58 จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูรา และนายก อบต.ลำภูรา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
59 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
60 จ้างบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
61 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
62 ถังขยะ ทรงกลม สีน้ำเงิน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 30 ใบ  16 กันยายน 2564
63 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
64 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายมนูญ สีนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
67 จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
68 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
69 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (หอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
70 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง ตอน 3 ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
71 จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
74 จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
75 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
76 ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
77 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
78 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
82 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ฯ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๑๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
86 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน(ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
88 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
89 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
90 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
91 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อโตีะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
99 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
102 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ , พริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
103 จ้างจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา และโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
104 จ้างโครงการติดตั้งกระจกส่องโค้งถนนสายหารจีนเค้า-ไสใหญ่ ม.5 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
105 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
109 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
110 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
111 เช่าวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
112 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
113 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
114 จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
115 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
117 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
121 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
122 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
123 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
124 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
126 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
127 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
128 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
129 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
130 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
131 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
133 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
134 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
137 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
138 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
139 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
140 ซื้ออะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
141 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
143 ซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
144 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
146 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
147 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
148 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
149 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
150 ซื้อสายส้ม (ขนาด 30 กก.) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
151 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงสระน้ำพรุบัวเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน 5 ชั่วโมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
154 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  13 พฤษภาคม 2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
158 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
159 ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
160 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
161 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
162 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
163 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
165 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
166 ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
167 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
168 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนาเหนือ - มิท่า (ตอน 2) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
169 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสามัคคีพัฒนา หมูที่ 3,5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
171 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 961 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
172 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
173 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
174 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
175 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
176 จ้างซ่อมถังแรงดันระบบประปา จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
178 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
179 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
180 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
181 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคาร อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
182 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายยางขาคีม หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
183 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
184 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง  9 กุมภาพันธ์ 2563
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
187 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
188 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
189 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
190 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาหนองตรุด-ท่าเตียน หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
191 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
192 จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
193 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
194 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
195 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา-ไสใหญ่ ตอน 2 หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
198 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
199 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) จำนวน 15 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
201 จ้างจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการตามมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
202 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน3 หมู่ที่ 1,7  11 ตุลาคม 2562
203 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก(เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80 - 8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
204 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
206 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
207 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
208 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
209 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
210 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
212 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 31 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุ (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2562
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2562
219 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศเพื่อนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
220 จ้างจ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
221 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
224 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา ? ไสใหญ่ (ตอน 1) หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
225 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทุ่งผักหวาน (ตอน 1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
226 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7  18 กรกฎาคม 2562
227 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
228 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 49 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
229 จ้างจ้างเหมารถบัสตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลลำภูรา ?กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
230 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2562
232 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขขัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
233 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กต 6835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
237 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
238 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
239 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
241 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
243 ซื้อจัดซื้อทรายอะเบท และสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
244 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
245 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างปั๊มไสใหญ่ปิโตรเลียมชนิดผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
247 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9  1 พฤษภาคม 2562
248 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองตรุด ? โร่เหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างปั๊มไสใหญ่ปิโตรเลียมชนิดผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
250 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
251 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จำนวน 26 ชุด เป็นเวลา 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
252 จ้างจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ พาน และที่สำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562