ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิเชียรชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
3 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
4 ซื้อเก้าอี้สำนักงานฯ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
5 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาง-โร่เหรียง ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
6 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมิท่าร่วมใจ ช่วงที่ ๒ เชื่อมถนนสายหารจีนเค้า - นาหนองตรุด หมู่ที่ ๕,๙ ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
7 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
9 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
10 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
11 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.ลำภูรา กิจกรรม โตไปไม่โกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
12 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
13 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 จำนวน 18 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
14 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรง ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
15 จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดสำหรับรดน้ำผู้สูงอายุและที่สรงน้ำพระพุทธรูป โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
16 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
18 จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬาฟุตบอลและสนามกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 จำนวน 2 สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
19 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
21 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
22 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดินบริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.ลำภูรา พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
23 จ้างสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
24 จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมลงวัสดุกรวดทรายปรับปรุงบริเวณเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
25 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ของ อบต.ลำภูรา ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปาและเครื่องมือ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
27 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
28 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
33 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
34 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
36 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต - 6835 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
37 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
38 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
39 จ้างเหมาบริการบุคลากรในตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
40 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
41 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/4/2022
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การทำขนมไทย จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
43 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตรฯ กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
52 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
53 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
55 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
58 ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
59 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศฯ ตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
61 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
63 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
64 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
65 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.ลำภูรา หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
66 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
68 ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ แฉก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
69 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 809679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
71 จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565- วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
72 ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
75 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
76 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
77 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองใสอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
79 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งต้นท้อน - นาตาริน หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
80 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหารจีนเค้า ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
81 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมิท่าร่วมใจ หมู่ที่ 5 และ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
82 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว (ช่วงที่ 2) - เชื่อมถนนสายโคกยาง หมู่ที่ 8และ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2022 5/6/2022
84 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2022 5/2/2022
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/12/2022 4/12/2022
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
88 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
90 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน( วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
91 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   30/3/2022 3/30/2022
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
95 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
96 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
97 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
99 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
100 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
101 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
102 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
103 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
105 จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
106 จ้างเหมาบริการบุคคล (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
108 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน ๘๐-๘๙๔๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
109 ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 12/7/2021
111 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
112 จ้างจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
115 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูราฯจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
116 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
117 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ฯ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
118 จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูรา และนายก อบต.ลำภูรา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
119 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2564 10/12/2021
120 จ้างบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
121 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
122 ถังขยะ ทรงกลม สีน้ำเงิน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 30 ใบ   16/9/2564 9/16/2021
123 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
124 จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
125 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
126 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายมนูญ สีนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
128 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
129 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (หอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
130 จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
131 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง ตอน 3 ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2564 8/5/2021
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
134 จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
135 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
136 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
137 ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
138 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
142 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ฯ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๑๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
146 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน(ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
147 ซื้อโตีะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
148 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
149 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
151 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
152 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
153 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
155 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
156 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
157 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
158 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
160 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
161 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ , พริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
162 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
163 จ้างจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา และโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
164 จ้างโครงการติดตั้งกระจกส่องโค้งถนนสายหารจีนเค้า-ไสใหญ่ ม.5 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
165 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
169 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
171 เช่าวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
172 จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
173 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
174 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
175 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
177 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
178 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
179 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
181 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
182 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
183 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
184 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
185 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
187 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
188 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
189 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
190 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง   9/2/2563 2/9/2020
191 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
192 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/8/2563 8/26/2020
194 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
195 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
199 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
200 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
201 ซื้ออะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
202 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
203 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
205 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
206 ซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/5/2563 5/28/2020
208 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
209 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
210 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
211 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงสระน้ำพรุบัวเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน 5 ชั่วโมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
212 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
213 ซื้อสายส้ม (ขนาด 30 กก.) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
216 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   13/5/2563 5/13/2020
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
219 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
220 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
221 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
222 ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
223 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
224 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
225 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
227 ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
228 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
229 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสามัคคีพัฒนา หมูที่ 3,5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนาเหนือ - มิท่า (ตอน 2) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
231 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
233 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 961 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
234 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
235 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
236 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
237 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
238 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
239 จ้างซ่อมถังแรงดันระบบประปา จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
240 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
241 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
242 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคาร อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
243 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายยางขาคีม หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
244 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
248 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
249 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
250 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาหนองตรุด-ท่าเตียน หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
251 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
252 จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
253 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020