ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพรสเซอร์สวิทซ์) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
3 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
4 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก(เครนสลิง)พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
5 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาง-โร่เหรียง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
6 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาง-โร่เหรียง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
7 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาง-โร่เหรียง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
8 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
9 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท-1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 64 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
11 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรัยน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการแขังขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
14 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
15 จ้างเหมาจัดสถานที่สนามแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล,กีฬาฟุตบอลและกีฬาเปตองโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
16 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
19 จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดสำหรับรดน้ำผู้สูงอายุและที่สรงน้ำพระพุทธรูป โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
21 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
22 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
23 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
24 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
25 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
26 ซื้อวัสดุจราจร(แผงกั้นเหล็กจราจร)จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
27 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
28 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
29 ซื้อวัสดุจราจร(แผงกั้นเหล็กจราจร)จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
30 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
31 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
32 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท-1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
33 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
34 ซื้อวัสดุจราจร(แผงกั้นเหล็กจราจร)จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
35 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
36 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
38 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ) จำนนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย)) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
41 จ้างสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย)) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย))จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ) จำนนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
45 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
46 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
47 จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
49 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านนายมนูญ สีนา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
50 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายพรุบัว ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
51 จ้างจ้างเหมาจัดทำเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
52 ซื้อของขวัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
54 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่่งผักหวาน ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
56 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
58 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๗๙ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
59 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเวทีและจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
60 จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023