ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
2 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
3 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2565
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
7 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
8 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
9 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
10 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
11 จ้างเหมาบริการบุคลากรในตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การทำขนมไทย จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
13 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
15 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งต้นท้อน - นาตาริน หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
16 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว (ช่วงที่ 2) - เชื่อมถนนสายโคกยาง หมู่ที่ 8และ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
17 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมิท่าร่วมใจ หมู่ที่ 5 และ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
18 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหารจีนเค้า ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตรฯ กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
26 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
27 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
32 ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
33 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศฯ ตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
35 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
36 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
37 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
38 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
39 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.ลำภูรา หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
40 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
42 ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ แฉก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
43 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 809679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
45 จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565- วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
46 ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
49 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
50 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
51 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองใสอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
59 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน( วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
60 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายยางขาคีม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔,๑๐ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  30 มีนาคม 2565
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
64 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
65 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
68 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
69 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
70 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
71 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
72 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
74 จ้างเหมาบริการบุคคล (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
75 จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
76 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน ๘๐-๘๙๔๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
77 ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
81 จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูรา และนายก อบต.ลำภูรา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
82 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
83 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ฯ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
84 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูรา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
85 จ้างบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
86 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
87 ถังขยะ ทรงกลม สีน้ำเงิน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 30 ใบ  16 กันยายน 2564
88 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายมนูญ สีนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
89 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
90 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
92 จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
93 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ลำภูราและนายก อบต.ลำภูราฯจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
94 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
95 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (หอยโข่ง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
96 จ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
97 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง ตอน 3 ม.5 ต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
101 จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
102 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
103 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
104 ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
105 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
110 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ฯ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๑๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
114 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน(ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
116 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
117 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
119 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
120 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
122 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
123 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
124 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
125 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
126 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
127 ซื้อโตีะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
129 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
130 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ , พริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
131 จ้างจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา และโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
132 จ้างโครงการติดตั้งกระจกส่องโค้งถนนสายหารจีนเค้า-ไสใหญ่ ม.5 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
133 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
135 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
138 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
139 เช่าวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
140 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
141 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
142 จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
143 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
145 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
146 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
149 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
150 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
151 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
152 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
154 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
155 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
156 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
157 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
158 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
159 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
161 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
162 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
163 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
165 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
166 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
167 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
168 ซื้ออะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
169 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
171 ซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
174 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
175 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
176 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
177 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
178 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงสระน้ำพรุบัวเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน 5 ชั่วโมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อสายส้ม (ขนาด 30 กก.) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
182 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  13 พฤษภาคม 2563
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
186 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
188 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
189 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
190 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
191 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
193 ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
194 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
195 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนาเหนือ - มิท่า (ตอน 2) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
197 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสามัคคีพัฒนา หมูที่ 3,5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
199 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 961 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
200 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
201 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
202 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
203 จ้างซ่อมถังแรงดันระบบประปา จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
204 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
206 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
207 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
208 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
209 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคาร อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
210 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายยางขาคีม หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
211 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
212 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง  9 กุมภาพันธ์ 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
214 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
215 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
216 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
217 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
218 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาหนองตรุด-ท่าเตียน หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
219 จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
220 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
221 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
224 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
225 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
227 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต - 6835 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง