ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
3 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
4 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
5 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
7 จ้างเหมา (ค่าแรง) ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย (บ้านคนพิการ) ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
8 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
9 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2023 8/31/2023
11 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมิส) ขนาด ๒ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
19 จ้างจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ นั้งรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
20 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสริญ สุสิคง - บ้านพรุกง - บ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
21 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถาวร พรหมประเสริฐ - บ้านนายเชย มณีสิงห์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2023 8/9/2023
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2023 8/9/2023
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
25 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
28 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ่อปลา - นาช่องควน หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
29 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า (หมายเลขป้าย ทะเบียน 81-1735 ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/26/2022 12/26/2022
31 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง กต ๔๓๙๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
32 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
33 จ้างตามโครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
34 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 CC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
37 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 10/5/2022
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 10/5/2022
39 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
41 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
42 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
43 จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
44 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง   9/26/2022 9/26/2022
46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง   9/26/2022 9/26/2022
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง   9/26/2022 9/26/2022
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง   9/26/2022 9/26/2022
50 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   9/26/2022 9/26/2022
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7   9/23/2022 9/23/2022
53 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7   9/23/2022 9/23/2022
54 จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
55 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๑๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
56 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/21/2022 9/21/2022
57 ติดฟิล์มกันความร้อนและสติ๊กเกอร์ซีทรู อาคารสำนักงาน (กองคลัง)   9/21/2022 9/21/2022
58 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
59 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
60 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
61 จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
63 ซื้อครูภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
64 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี ร่วมกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
65 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายนาซาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
69 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก/กระสอบ จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
70 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
71 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น   9/13/2022 9/13/2022
72 จ้างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2022 9/7/2022
75 เหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ สองชั้น ขนาดรถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน   9/5/2022 9/5/2022
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/7/2022
77 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/6/2022
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
79 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/6/2022
80 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/7/2022
81 จ้างเหมาวางท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมถมหินผุถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนาสุชาติ นิดคง หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2022 8/25/2022
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
84 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2022 8/29/2022
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2022 8/24/2022
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
89 ปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   8/23/2022 8/23/2022
90 ปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ (ศพด.เก่า) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   8/22/2022 8/22/2022
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านควนขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2022 8/19/2022
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/24/2022
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
94 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
96 จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
97 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
98 จ้างซ่อมเปลี่่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
99 จ้างซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1, 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
101 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
102 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)   12/17/2021 12/17/2021
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน้าจอคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
106 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
108 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
110 ซื้อชุดตรวจAntigen Test Kit ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
111 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
112 จัดซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก   11/19/2021 11/19/2021
113 ซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
114 จ้างตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบรหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
115 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
116 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
117 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
118 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ในการตรวจหาเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
119 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
120 ซื้อซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกัดตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
121 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่ถูกสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
122 จัดจ้างตามโครงการจัดตั้งแลดำเนินศูนย์กักกันสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล ประจำปี 2565   10/26/2021 10/26/2021
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
124 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
125 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
126 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
130 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
131 ซื้อจัดซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
132 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
133 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
134 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยางงาม - วังคีรี (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
135 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 10/11/2021
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
137 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
138 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
139 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
140 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
141 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
142 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
143 จ้างโครงการติดตั้งไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลบางดี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
144 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   9/21/2021 9/21/2021
145 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม - บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11- หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
151 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย - สระน้ำพรุจูด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
152 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมุ่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
153 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9 - สระน้ำพรุนายพรหม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
154 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
157 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
158 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายพรุกง - บ้านไสนบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
161 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
162 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
163 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
166 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
168 ซื้อัวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
173 ซื้อจัดจ้างตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
175 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
178 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   8/10/2021 10/8/2021
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2021 8/6/2021
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาสัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
183 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/15/2021 7/15/2021
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/15/2021 7/15/2021
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
187 ซื้อตามโครงการ อบต.บางดี ห่วงใยใส่ใจประชาชน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
188 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
189 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
190 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านกลางนา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
191 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   7/5/2021 7/5/2021
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
194 ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
198 จ้างจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมประสานไฟฟ้าพร้อมใช้แล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/8/2021 6/8/2021
200 จ้างจ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
201 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
202 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
203 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
204 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร sharp Ar ๖๑๓๑n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
206 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
210 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
212 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์,เครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
213 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/6/2021 5/6/2021
215 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
216 จ้างก่อสร้างที่พักผู้ปกครองที่มารอรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
217 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
218 ซื้อซื้อจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉ   5/5/2021 5/5/2021
219 จ้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
220 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
222 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
223 จ้างเหมาออกแบบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
224 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น S 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
225 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
229 จ้างเหมาซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
230 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   4/8/2021 4/8/2021
231 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำถนนคอนกรีตสายบ้านนาควน -พรุจูด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
232 จ้างซ่อมแท้งค์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
233 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/2021 3/26/2021
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/2021 3/24/2021
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/2021 3/19/2021
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2021 3/19/2021
240 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   3/18/2021 3/18/2021
241 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
242 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 12/3/2021
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/2021 3/11/2021
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.3 - ทะเลชาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/2021 3/11/2021
248 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก ( (๖ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๕๗๘ ตง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/2021 3/4/2021
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/2021 3/4/2021
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2021 3/2/2021
252 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2021 3/2/2021
254 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   2/25/2021 2/25/2021
255 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
256 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
257 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
258 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
261 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
268 จ้างซ่อมรถบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
269 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 9/2/2021
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
273 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี เพื่อพัฒนาประสิธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
274 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม ม.12 หมุ่ที่ 12ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
275 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิตร แสงเพชร - บ้านนายคำแหง แก้วสุกใส หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
276 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
277 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/14/2021 1/14/2021
278 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านพรุพีจากบ้านนางสมศรี รอดทุกข์ - บ้านนางศศิธร บริพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
279 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
280 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
281 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Muntifungtion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
282 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
283 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
287 จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
288 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
290 ซื้อจอภาพเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
291 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนายปั้น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
292 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
293 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
294 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
296 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
297 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
298 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนายเวียน - คลองซา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
299 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
300 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายส้านเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
301 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2   10/26/2020 10/26/2020
302 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
303 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
304 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
305 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
306 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
307 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
308 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
309 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
310 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
313 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
314 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด และนมกล่อง ยู เอส ที รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
315 จ้างค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรมบริหารงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
316 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(สว่านไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
317 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
319 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
320 จ้างจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
321 เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๓ เครื่อง   9/24/2020 9/24/2020
322 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
326 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
327 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
329 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
332 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบุกเบิกถนน จำนวน ๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
333 จ้างเหมาขุดแนวคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (บ้านสะพานโก) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
334 จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าห้องกองช่าง อบต.บางดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
335 ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ3- 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
337 ซื้อเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
338 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์-บางดี ถนนสายหนองแค หมู่ 4 ตำบลบางดี   7/17/2020 7/17/2020
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
340 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
341 ซื้อสายไฟ VAF ๒X๑.๕ (๑๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
342 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
343 วัสดุไฟฟ้าวิทยุ   6/23/2020 6/23/2020
344 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
345 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
347 จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
348 ซื้อควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
349 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
350 ซื้อขออนุมัติจ่ายเงินงบกลาง สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
351 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
352 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
353 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาระฆัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
354 จ้างป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirut Disease 2019) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/2020 5/14/2020
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/2020 5/14/2020
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/2020 5/14/2020
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/2020 5/14/2020
359 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกลางนา (ตอน ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
360 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลอเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย   5/6/2020 5/6/2020
361 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ อบต.บางดี (ขนาด ๑๖ เมตร) จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/2020 4/27/2020
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
372 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
373 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   4/22/2020 4/22/2020
374 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
375 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   4/22/2020 4/22/2020
376 ซื้อหมึกเครื่องปริั้น mx 360 และ ip 7270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
377 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
378 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
379 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
380 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
381 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
382 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
383 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
384 จัดซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง   4/1/2020 4/1/2020
385 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
386 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชาตรี จงเจริญ - เขาระฆัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
387 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนายสุชาติ นิดคง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
388 จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2020 3/12/2020
389 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
392 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ สำนักสงฆ์บ้านควนอารี หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
393 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
394 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
395 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10 (สระน้ำแก้มลิง) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
396 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   7/4/1480 7/4/2023
397 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
398 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
399 จ้างซ่่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
400 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
401 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
402 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
403 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1480 6/16/2023
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1480 6/16/2023
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
408 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 12566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
410 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี   6/9/1480 6/9/2023
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
412 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
413 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
414 จ้างติดตั้งตาข่ายอาคารโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1480 6/2/2023
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1480 6/2/2023
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1480 6/2/2023
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1480 6/2/2023
419 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
420 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
421 จ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ To Be Number one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
422 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
423 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
424 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 7 เครือ่ง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
425 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
426 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
427 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุทัศน์ ภูมิเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
428 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
429 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
430 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
431 ซื้อจัดซื้อตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
432 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
433 ซื้อวัสดุอื่นๆ วัวดุอุปกรณ์ประปา มิเตอร์น้ำ ขนาด 2 นิ้ว แบบเกลียว จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
434 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บ้านนายกุศล จันทร์ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   4/4/1480 4/4/2023
435 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี   4/4/1480 4/4/2023
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1480 1/4/2023
437 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
438 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
439 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
440 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
441 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
442 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ป๊๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
443 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
445 ซื้อซื้อตามโครงการส่งนักกีฬาผู้สูงอายุผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 สูงอายุเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
446 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) สำหรับกองช่าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
448 ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
449 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไ่ม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม คำสอน ทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
450 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
451 จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
452 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
454 จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำของถนน ศสล.สายบ้านนายปั้น-บ้านนายสะอ้าน รักษาศรี หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
455 จ้างบุกเบิกถนน สายบ้านทุ่งกลางนา - บ้านควนสัก (ตอน 2 ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
456 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1480 1/20/2023
457 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
458 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/1479 11/25/2022
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/1479 11/25/2022
461 จ้างซ่อมโทรศัพท์ห้อง อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/1479 11/24/2022
463 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
464 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
465 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
466 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
467 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
468 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
469 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
470 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
471 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
472 วัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)   11/16/1479 11/16/2022
473 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
474 จ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/15/1479 11/15/2022
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/15/1479 11/15/2022
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
478 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/4/1479 11/4/2022
480 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
481 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
482 อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี   10/28/1479 10/28/2022
483 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) - หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 67-044 บ้านควนงาช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/27/1479 10/27/2022
485 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้องและค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานอาทิตย์แบบประเภทชุดเดียว ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 85 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/1479 10/19/2022
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแหร - บ้านกล้วย หมู่ที่ 1,7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
487 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
488 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
489 ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
490 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
491 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
492 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
493 ซื้อตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
494 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นสระน้ำห้วยนุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
495 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
496 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน กต ๔๓๙๐ ตรัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
498 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
499 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
500 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ (รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
501 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
502 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1479 7/11/2022
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
505 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
506 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
507 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
509 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
510 จ้างซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
511 จ้างต้อนรับคณะบุคคลผู้มานิเทศ ตรวจประเมินงานและเยี่ยมชมในพื้นที่ ของชมรม To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
512 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตา่มโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
513 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 7/6/2022
515 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
516 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีหมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
517 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/1479 6/1/2022
519 ซื้อจัดจ้างตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
520 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาจุดบ้านนายสมศักดิ์ ท่าจีน - บ้านพรุกง หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
521 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1479 5/23/2022
523 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
524 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
525 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
526 จ้างติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายวัลลพ เพชรพรรณ - นางย้วน อ่อนชื่นจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1479 5/11/2022
527 จ้างติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายทุ่งยาง - วังคีรี (ตอน1) , สายควนตอ - เขาฆัง - หนองเหม้า หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1479 5/11/2022
528 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง , สาย ทล 4258 , สายท่าประดู่ - สวนหมาก หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1479 5/11/2022
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านควนขัน หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/1479 8/5/2022
530 วัสดุไฟฟ้าวิทยุ   5/8/1479 8/5/2022
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
532 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
533 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
534 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
535 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1479 4/11/2022
536 จ้างรั้วรอบขอบชิดพร้อมปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
537 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 10 รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
538 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
539 จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(โดยการสอบถามความต้องการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1479 3/4/2022
541 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1479 3/4/2022
542 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
543 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนางอุไร - เขาหนาบคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
544 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ่อหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
545 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
546 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1479 3/9/2022
547 จ้างส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม(โดยการสอบถามความต้องการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1479 3/9/2022
548 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
550 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
551 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
552 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าข้างทางถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , สายบางดี - ทะเลสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
553 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายศูนย์สาธิตฯ-ศพด.ตำบลบางดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   2/21/1479 2/21/2022
554 ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตญกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   2/18/1479 2/18/2022
555 ซื้อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้่ป่วยยืนยันกักตนเองในที่่พัก (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
556 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
557 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายข้างบ้านนายมัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
558 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ บัวทอง - บ้านนายว่อง เอี่ยมละม่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
559 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
560 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก BROTHER และ หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
564 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบางดี - ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   2/3/1479 2/3/2022
565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
568 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)   2/2/1479 2/2/2022
569 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
571 ซื้อตู้ควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
572 ซื้อท่อพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
573 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก./กระสอบ จำนวน ๓๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
574 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
575 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
576 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
578 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
579 จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1479 1/11/2022
580 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
581 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก (6ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
582 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
583 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
584 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
585 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
586 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
587 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
588 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
589 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
590 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
591 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
592 ซื้อครุภัณพ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
593 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ (บ้านนายผดุ้ง บุญชิต) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
594 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
596 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูและเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
598 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
599 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
600 จ้างเหมาออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
601 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
602 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
603 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
604 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
605 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
606 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
608 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   1/30/1477 1/30/2020
609 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
610 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
611 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
612 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
613 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
614 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
615 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
616 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
617 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
618 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1477 1/17/2020
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1477 1/17/2020
621 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาโรงเรียนวัดบางดี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
622 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาอนามัยตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
623 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
624 ซื้อของรางวัลตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
625 จ้างติดตั้งเต็นท์ ,โต๊ะ ,เก้าอี้ , ผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
626 ซื้อจ้างตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020