ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ระบบหัวฉีด รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
3 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
4 จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
7 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
8 ซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
10 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
11 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๕ แห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ เครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัฑ์ ๔๙๒-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
13 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
15 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
16 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
18 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) ๑.๕ hp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมทางเชื่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
20 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๒๒๐ V จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
21 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า ชนิด ๑ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๓๘๐ V จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
22 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
23 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 1 ?????????? ?????????? ??????????? ???????????????????????????????? (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2565
24 ?????????????? ??????????????????? CD ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
25 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๖ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๓๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
27 ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????  10 พฤษภาคม 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
29 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
30 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อ(ชุมชนข้างโรงเรียนห้่วยต่อ) หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการกิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
32 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
36 ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๐x๔๐ นิ้ว จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
37 ซื้อถุงดำขนาด ๒๔x๒๘ นิ้ว จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
38 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
39 จ้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายหัวรู ตง.ถ.80-005 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
40 จ้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหละ ตง.ถ.80-006 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
41 จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(ครั้งที่๑) ถนนสายปากเมง-เตาถ่าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
42 ก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมทางเชื่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  28 เมษายน 2565
43 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
44 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กน ๙๖๓๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
45 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
46 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
48 จ้างซ่อมมอเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
49 ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
50 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
51 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
52 ซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร เจาะรูก้นถัง ผูกเชือกมือจับพร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ไม้ฝาด จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
54 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
55 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
56 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
57 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
58 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๒-๕๘-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
61 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูบานสวิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
62 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
63 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
64 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
67 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
68 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
69 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
70 ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
73 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
74 อาหารเสริม(นม) ภาคเรียน 2/2564  8 ธันวาคม 2564
75 จ้างซ่อมแซมยางรถยนต์และตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
76 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
77 ซื้อคู่มือสำหรับการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
78 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระเช้า) จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
80 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
82 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
84 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
85 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กธ ๘๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
86 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแคพซีล รหัสสายทาง ตง.ถ.80-007 บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2564
87 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
88 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
90 จ้างทำตรายางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง อบต.ไม้ฝาด เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
91 จ้างซ่อมระบบควบคุมไฮดรอลิค ของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
92 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
93 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
94 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 80-009 สายหัวมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด จาก กม.0+000 ถึง กม.0+300 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
95 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลไม้ฝาด ที่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์ไว้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
96 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายโคกพิกุล ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
98 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
99 ก่อสร้างถนนพาราแคพซีล รหัสสายทาง ตง.ถ.80-007 บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  16 กันยายน 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
105 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
106 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 80-009 สายหัวมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด จาก กม.0+000 ถึง กม.0+300 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  3 กันยายน 2564
108 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
110 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
111 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
112 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
113 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
114 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
115 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
116 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
117 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
118 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
119 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
120 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
121 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
122 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
124 ซื้อพันธุ์ไม้ ปุ๋ย และดินปลูกเพื่อใช้ในโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
125 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
126 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
127 ซื้อเพรสเซอร์สวิทย์ จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
128 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
129 ซื้อตู้ควบคุม ๒ ชั้นกันน้ำ สำหรับมอเตอร์ ๑๐ แรงม้า ๓ สาย จำนวน ๔ ชุด มีฟังก์ชัน ป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
130 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
131 จ้างทำคู่มือการให้ความรู้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด A๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
132 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
134 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
135 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
136 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
137 ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน ๕๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนทางเข้าสถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
138 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณน้ำตกอ่างทอง (บริเวณศาลาทวด) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
139 อาหารเสริม(นม)  12 กรกฎาคม 2564
140 ซื้อสายชาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
141 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
143 จ้างสแกนเอกสาร และไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
144 จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน เชิงชาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
145 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ระบบหัวฉีด รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
146 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
149 จ้างซ่อมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยต่อน้อย ต.ไม้ฝาด หมายเลขทะเบียนคุม ๑๐๔-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
151 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
152 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อ(น้ำตกอ่างทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
153 จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ให้มีการรองรับเรื่องราวใหม่ๆจะได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรองรับระบบการปฎิบัติงานทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
154 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
155 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเขาช่องจันทร์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
156 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหละ ซอย 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
157 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
158 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
159 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
160 จ้างสแกนเอกสารและไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
161 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
162 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ระบบมัลลติฟังชั่น ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
164 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ระบบมัลลติฟังชั่น ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
167 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดยา จำนวน ๑,๒๘๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
168 จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
171 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๔ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
172 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
173 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มแช่จุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐V มีท่อออกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
175 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
176 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?โครงการจิตอาสา กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
177 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายโค้งจ่ากล่อม บ้านนายชวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
178 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายคล่องลำยาว หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
179 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายซอยตายอด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
180 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายซอยปากลัด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
181 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ่อหิน-บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
182 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายสามแยกไม้ฝาด-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4162 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
183 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
184 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
185 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
186 ซื้อตู้ควบคุม ๒ ชั้นกันน้ำ วงจรร้าน ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
187 ซื้อตู้ควบคุม ไฟฟ้าแสงสว่าง ๖๐A ๑ ชั้นกันน้ำ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
188 ซื้อเครื่องสูบน้ำส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
189 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๒๒๐ V จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
190 จ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
191 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
192 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
193 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
194 จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
195 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
196 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๒ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
197 ซื้อไม้คีบขยะ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
198 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
199 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2564
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
203 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๕๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
204 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
205 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
207 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
208 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
212 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
213 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  16 กุมภาพันธ์ 2564
214 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
215 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
216 จ้างซ่อมแซมหลังคา ประตู หน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
220 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
221 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองครบชุด จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
223 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
225 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
226 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๒๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
230 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
232 อาหารเสริม(นม)  27 มกราคม 2564
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
234 ซื้อคลอรีน จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
236 ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
237 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังนกยูง-นายสนั่น หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
238 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
240 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
241 จ้างตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
242 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๑๐ HP จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
244 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
246 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
247 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งจ่ากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
248 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
249 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
250 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
251 ซื้อโพเดียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มกราคม 2564
253 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
255 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๑๐ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
256 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป  24 ธันวาคม 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป  24 ธันวาคม 2563
259 จ้างซ่อมประตูเหล็ก จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
260 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
262 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป  18 ธันวาคม 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2563
266 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
270 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
271 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
272 จ้างก่อสร้างจุดเช็คอินและบันไดประติมากรรมขึ้นศาลาทวด หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
273 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด)  2 ธันวาคม 2563
274 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด)  2 ธันวาคม 2563
275 จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
276 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
277 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
278 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  5 พฤศจิกายน 2563
279 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
280 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
281 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
282 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กธ ๘๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
283 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
285 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
286 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
287 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล จิตอาสาระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย  20 ตุลาคม 2563
288 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
289 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
290 ซื้อดอกไม้เพื่อใช้สำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
291 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
292 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
293 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
294 จ้างเย็บผ้าม่านเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
295 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
296 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
297 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
298 จ้างจัดทำเรือพระ จำนวน ๑ ลำ สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานชักพระ) ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
299 จ้างดูแลระบบเว็ปไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด  28 กันยายน 2563
301 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
302 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ของ อบต.เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
304 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด  17 กันยายน 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด  17 กันยายน 2563
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
311 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
312 จ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
314 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
315 จ้างซ่อมมอเตอร์ เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
317 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  14 กันยายน 2563
318 จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างบริเวณน้ำตกอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
319 วัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรม prapa On Mobile จำนวน 1 รายการ  1 กันยายน 2563
320 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  1 กันยายน 2563
321 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
322 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
324 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  1 กันยายน 2563
325 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
326 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
327 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเปิดมือบิด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
330 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
331 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
332 ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
333 อาหารเสริม(นม)  14 สิงหาคม 2563
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
335 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๙ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
336 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
337 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
338 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
341 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
342 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
343 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านผมเด็น(ชุมชนบ้านนายพ่วง ประทุมสุวรรณ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
344 จ้างขุดลอกสระบ้านผมเด็น หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
345 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหละ(ชุมชนนาต้นงิ้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
346 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากเมง(ชุมชนบ้านหละ) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
347 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหละ(ชุมชนทุ่งพุด) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
348 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
351 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านฉางหลาง(ชุมชนนาตก) หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
352 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไม้ฝาด(ชุมชนทุ่งไสผักบุ้ง)หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
353 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยต่อ(ชุมชนทางเข้าหมู่ที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
354 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
355 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนาพรุแค-ท่าหิน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิ  30  มิถุนายน  2563
358 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
360 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายตระกูลไชย-ผมเด็น(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
361 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนาพรุแค-ท่าหิน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
362 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายฟาร์มนายดูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
363 จ้างปรับปรุงถนนสายลูกรังสายต้นบก หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
364 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวังหินใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
365 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
366 จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ถนนสายโค้งจ่ากล่อม) (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
367 จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ถนนสายนาต้นงิ้ว, ถนนสายคู่ขนานริมหาดปากเมง) (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
368 จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ถนนทุ่งไสผักบุ้ง) (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
369 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดยา จำนวน ๙๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิ  17  มิถุนายน  2563
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  17  มิถุนายน  2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิ  17  มิถุนายน  2563
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
375 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2563
376 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  5  มิถุนายน  2563
377 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
378 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
379 กระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๓ หลัง  18 พฤษภาคม 2563
380 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
381 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
384 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
385 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มสเมอร์ส จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในระบบน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
390 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยาป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
393 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จ  21 เมษายน 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  21 เมษายน 2563
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา  21 เมษายน 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จ  21 เมษายน 2563
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  21 เมษายน 2563
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา  21 เมษายน 2563
408 ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ การป้องกันโรคระบาด โควิด ๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
409 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
410 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
411 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์เพลง-สปอร์ต รณรงค์การควบคุม การเผยแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
412 จ้างสแกนเอกสารและไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD เพื่อใช้ในการประกอบเอกสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
413 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
414 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นเรียน(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
415 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาพรุแค (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
416 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหัวมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
417 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
420 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่?ห้วยปริง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
421 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายฉ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 865 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
422 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายปากลัด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
423 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่-วังขาปาน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
424 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
425 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง  30 มีนาคม 2563
426 เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย  30 มีนาคม 2563
427 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30 มีนาคม 2563
428 จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
429 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30 มีนาคม 2563
430 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30 มีนาคม 2563
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
432 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง  30 มีนาคม 2563
433 เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย  30 มีนาคม 2563
434 จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
435 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
436 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
437 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายห้วยลุมพี,ถนนสายซอยลุงอินทร์,ถนนทางหลวงแผ่นดิน 4046(บริเวณควนเห็นเล) หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
438 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
439 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายโค้งจ่ากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
440 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายข้างโรงเรียนบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
441 จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
442 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
443 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
444 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาอบต.ไม้ฝาด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
445 จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
446 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
447 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
448 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
449 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
451 ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
452 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
453 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
454 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
455 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
456 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
457 ซื้ออุปกรณ์กีฬา,วัสดุตกแต่งสถานที่ และของรางวัลเพื่อใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
458 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
460 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
461 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
462 ซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
463 จ้างซ่อม รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
464 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
465 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ในการทำกิจกรรมประจำวันของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
466 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
469 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
470 อาหารเสริม(นม)  19 พฤศจิกายน 2562
471 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
472 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
473 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
474 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
476 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
477 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
478 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
479 จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(ครั้งที่ 2) ถนนสายปากเมง - เตาถ่าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
480 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหละ ชอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
481 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนอง หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
482 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทะนง - ศรีเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
483 จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
484 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหละ ชอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
485 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
486 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
487 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวาด หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
488 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหละ ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
489 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกิติศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
490 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
491 ซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
492 ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
493 จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
494 ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน ๑๙๖ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
495 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
496 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
497 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
500 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
503 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ และพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
504 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
505 ซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดียม กิ่งโคมไฟพร้อมแป้นและอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
506 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
507 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
508 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
509 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
510 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
511 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Csrd Reader ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
512 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
513 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
515 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
516 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
517 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
518 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
520 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
521 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
522 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
523 จ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
524 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
525 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร ?การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ? จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
526 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
527 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
528 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
529 อาหารเสริม(นม)  27 สิงหาคม 2562
530 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
531 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
532 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนฉางหลาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
533 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผมเด็น (ชุมชนวงแหวน) หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
534 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
536 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
537 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
538 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
539 อาหารเสริม(นม)  13 สิงหาคม 2562
540 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อ (ชุมชนแปลงยาง) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
542 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากเมง (ชุมชนหัวรู) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
543 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากเมง หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
544 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหละ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2562
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2562
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
548 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
549 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
550 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
552 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด)  3 กรกฎาคม 2562
553 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด)  3 กรกฎาคม 2562
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
555 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
556 จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
557 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
558 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
560 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำบ๊ะจ่างถ้วย ข้าวซอยไก่ ขนมไข่นก ขนมโดนัทจิ๋วและเค้กมะพร้าวอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
561 ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๑๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแน็ค ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
564 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมโครงไม้ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
566 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
567 จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ (ครั้งที่ 1) ถนนสายปากเมง - เตาถ่าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
568 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลำยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
569 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
570 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 81-0075 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
571 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณน้ำตกอ่างทอง ถนนตรัง-สิเกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2562
573 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
574 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2562
575 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร ?การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2562