ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2566
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ๑ เครื่องเพื่อให้การดำเนินการการเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2566
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
6 จ้างซ่อม / เปลี่ยนโถส้วมนั่งราบมีถังพักน้ำชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์และซ่อม / เปลี่ยนสายฉีดชำระ บริเวณห้องน้ำสำนักงาน ชั้น๑ และ ชั้น ๒ จำนวน ๓ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
8 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่แทนลูกเก่า ให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
9 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๕๐๐ ถุง และน้ำยางมะตอย ๒๕ ลิตร จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียมมีพนักพิงพื้นปูฟองน้ำ หุ้มหนังPVC จำนวน ๒๐ ตัว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ  7 ธันวาคม 2565
14 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
15 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเส ตลอด 1 ปีเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแนวท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตทางที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนสายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
17 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด จึงดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
18 ซื้อวัสดุอื่นๆ คือ Box start ของเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า หมู่ที่ ๒ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
19 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
20 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๙ ถนนสายร่วมทาง หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐  4 ตุลาคม 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๙ ถนนสายร่วมทาง หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐  4 ตุลาคม 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๗ ถนนสายกะลาเสน้อย - ป่ายอม หมู่ที่ ๒ บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้น  3 ตุลาคม 2565
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๗ ถนนสายกะลาเสน้อย - ป่ายอม หมู่ที่ ๒ บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้น  3 ตุลาคม 2565
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว- ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2565
31 จ้างเหมาบริการขุดรื้อถอนท่อ คสล.เดิม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แล้วทำการวางใหม่ ๑ ชุด จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวท่อ คสล.และลงลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านผู้ใหญ่เทน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเ  15 กันยายน 2565
32 โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๗ ถนนสายกะลาเสน้อย - ป่ายอม หมู่ที่ ๒ บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตาร  13 กันยายน 2565
33 โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๙ ถนนสายร่วมทาง หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง อ  13 กันยายน 2565
34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานให้เพียงพอต่อภารกิจและจำนวนบุคลา  13 กันยายน 2565
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส  2 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส  2 กันยายน 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
41 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ (บ้านนายฉลาด ฉิ้มงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
42 จ้างตรวจเช็คสภาพของรถยนต์เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว- ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล  25 สิงหาคม 2565
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว- ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร  25 สิงหาคม 2565
45 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จั  25 สิงหาคม 2565
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะสำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
49 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ  3 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ลูก เพื่อซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
52 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
53 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมขาและกระปุกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อให้พลังงานแสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมูที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
54 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
55 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
56 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๓ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อทำความสะอาดในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
58 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ (บ้านนายสัมพันธ์ คำนวล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
60 จ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก ภายในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส และอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
61 จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
63 ????????????????? ????? ? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
64 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
65 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ (หลังโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laserjet CP1215 จำนวน 1 ชุด (4 สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
69 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
70 จ้างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบด้านรักษาความสะอาดในเขตที่ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
71 ซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง จำนวน ๔ เส้น  19 เมษายน 2565
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว- ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด)  8 เมษายน 2565
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๔-๐๐๓๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
75 จ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนต์ประปาท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จากหอถังสูงที่ใช้เป็นท่อน้ำดีจ่ายไปยังท่อเมนต์ประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
76 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
78 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
79 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
80 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับปิดภาคเรียน จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
81 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
82 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเป่ากรองและเข้ารับการตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
83 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบแอร์รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 9039 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
84 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ (ควนหินส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
86 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๔-๐๐๓๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
89 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ อบต.กะลาเส จำนวน ๑ รายการ เพื่อปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ Version ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
90 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
91 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
92 ซื้อหมึกพิมพ์ , แฟ้มอ่อนใส่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแฟ้มอ่อนใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุฯ รวม ๓ รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
93 จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
94 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๒ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
95 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  14 ตุลาคม 2564
96 โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  9 ตุลาคม 2564
97 ซื้อคู่มือสำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
98 ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
99 จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
101 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  21 กันยายน 2564
102 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัล์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม ๘,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  20 กันยายน 2564
103 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นท่อเมนต์น้ำประปาให้กับประชาชน ถนนสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ และถนนสายบ้านนายฉ่ำ-บ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ ,ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประ  14 กันยายน 2564
108 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือ หลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด ๑๘ W จำนวน ๑๒๐ หลอด เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายประจวบ ศรีหนู - บ้านนายฉ่ำ ศรีชัย หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนสายบ้านโตน - ไทรทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
113 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
114 จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาโครงการปรับปรุง - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๗ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งพ้อ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบ ความสำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
118 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๘๐๒ โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
120 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาป้อมยามขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
121 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๔๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนน จำนวน ๒ สาย ได้แก่๑.ถนนสายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๒.ถนนสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ - ๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
131 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
132 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
133 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาป้อมยามขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
135 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
136 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
137 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒ สาย ได้แก่ ถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ และถนนสายบ้านผู้ใหญ่เทน-หน้าญวน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
138 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
139 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับผลิตภัณฑ์นมชนิด ยูเอชที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
140 ซื้อตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ให้แก่ผู้พิการราย นายสุรเดช วงศ์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
142 จ้างจัดทำชุดเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเสและบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
143 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำจาน หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
144 ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า ท่อส่งน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ท่อน้ำดูดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑  12 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อเมนต์ระบบประปาที่รั่วซึม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
146 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
147 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ประจำสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสหมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๔๔๕ ตรัง เพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
149 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
151 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
153 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
154 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP- T๓๑๐ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP ๗๒๗๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
157 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
158 จ้างซ่อมบำรุงรักษาบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเข้ารับการตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะ (ซ่อมครั้งใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
160 ซื้อครุภัณฑ์ ปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
165 ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน ถ้วยรางวัล และค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำสนาม เพื่อใช้ในโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
166 จ้างค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตลอดการแข่งขัน โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
167 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
168 ซื้อธงชาติ ขนาด 2x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
169 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
170 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายควนกุน - พรุเตย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
171 จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
172 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒ สาย (หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  16 ตุลาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  23 กันยายน 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส  23 กันยายน 2563
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ คือสายไฟฟ้า ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร (สายในอลูมิเนียม) จำนวน ๘ ม้วน ม้วน ละ ๕๐๐ เมตร ความยาวทั้งหมด ๔,๐๐๐ เมตร และเหล็กช่องพร้อมอุปกรณ์น็อตยึดเสา จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้ซ่อมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ ถึงหม  22 กันยายน 2563
177 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก ซึ่งได้รับความเสียหายจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
178 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๒ เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ใช้ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำ) ประปาให้ราษฎร หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ เพื่อเป็นการชดเชยมิเตอร์ลูกเก่าที่เสียหาย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้) อาคารเอนกประสงค์ห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธี  21 กันยายน 2563
180 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง -บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  21 กันยายน 2563
181 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
183 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
185 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮพร้อมปรับแต่งลูกรังหรือหินผุ ขนาด ๐.๑๐-๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่อเหลี่ยมระบายน้ำที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ถนนสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังหรือหินผุ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายแพรกเหรียง - ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวนลูกรังหรือหินผุ ขนาด ๐.๑๐-๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
188 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง เข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
189 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๔ วัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
190 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
191 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากครบกำหนดตรวจสภาพรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
192 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
193 ซื้อต้นพันธฺ์ไม้ จำนวน 250 ต้น ตามโครงการปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
195 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและกระปุกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
196 ซื้อท่อ คสล. กระถางปลูกต้นไม้ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 200 ลูก และดินสำหรับปลูกต้นไม้ จำนวน 60 คิว ตามโครงการปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
197 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนสายเหนือคลอง - ชลประทาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
198 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เบอร์ ๖ ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๙ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
200 ซื้อปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
201 ซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
202 ซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
203 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,027 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2563
206 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนสายควนตลิ่งชัน - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
207 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๓๐ ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอาดในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
210 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
211 ซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (บ้านนายดึก เกลือมีผล) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคของราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
213 ซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มิถุนายน 2563
215 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท 7560 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  20 พฤษภาคม 2563
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  18 พฤษภาคม 2563
223 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  29 เมษายน 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  29 เมษายน 2563
227 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายพรุเตย-ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ตามบันทึกข้อความ ที่ ตง ๗๒๒๐๓/๐๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังหรือหินผุ เพิ้อใช้ซ่อมแซมถนนในเขตที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC จำนวน ๑๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
230 จ้างเหมาบริการขุดคูระบายน้ำ ความยาว ๓๕๐ เตร และวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมยกแนวท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงงานดินถมหลังท่อ คสล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  24 เมษายน 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา  24 เมษายน 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง  22 เมษายน 2563
234 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
235 จ้างเหมาจัดทำชุดเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเสและบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
236 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกและช่วงล่างทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
237 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (คาดเหลือง) จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมข้อต่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ ชิ้น ไว้สำหรับฝังที่ถนน คสล.หรือถนนลาดยาง เพื่อลอดท่อเมนต์ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๔ ท่อน และลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย STA๑+๗๙๐ เมตร ถึง STA ๒+๐๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
243 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
244 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้าส พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
246 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
247 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกครัชและช่วงล่างทั้งหมด เนื่องจากคลัชแข็งไม่สามารถเข้าเกียร์ตามปกติได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
248 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
249 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
250 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
251 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
253 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน 72 ลบ.ม. และทรายหยาบ จำนวน 6 ลบ.ม. เพื่อใช้ถมหลังท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และรองพื้นวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
256 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ลูก ซึ่งได้รับความเสียหายจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ และประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ปั้มหอยโข่งทั้ง ๒ ลูกเกิดความเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
257 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฎบิติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
258 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพ เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
259 จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
260 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , บ่อพักของท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ลูก , ลูกรังหรือหินผุหลังท่อ คสล.และทรายรองพื้น ท่อ คสล. พร้อมวางแนวท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
261 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด)  26 กุมภาพันธ์ 2563
262 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๕๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
263 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
264 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย  13 กุมภาพันธ์ 2563
265 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอส  13 กุมภาพันธ์ 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มกราคม 2563
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ? 7 ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มกราคม 2563
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
272 จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. และวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ถนนสายบ้านนางเปื้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
273 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
274 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ระยะทาง ๔๕๐ เมตร จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
275 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
277 เปลี่ยนยางและเปลี่ยนโช๊คหลัง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง 
278 จ้างซ่อมแซมถนนสายแพรกเหรียง - ควนหินส้ม หมู่ที่ ๗ และถนนสายต้นม่วง หมู่ที่ ๓,๗ (กรณีเกิดอุทกภัย) เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ราษฎร์ในพื้นที่หมู่ที่ ๓,๗ และพื้นที่ใกล้เคียงได้สัญจรไปมาสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
279 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
280 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองกรวดกรองน้ำระบบประปา ๓ ลูก เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานของระบบประปา และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
282 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
283 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คศล. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
284 ซื้อครุภัณฑ์ตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
285 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ (บ้านนายดึก เกลือมีผล) และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๙ ถนนสายร่วมทาง หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๗ ถนนสายกะลาเสน้อย - ป่ายอม หมู่ที่ ๒ บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)