ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เกิดภัยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลี   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
6 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
7 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
9 ซื้อวัสดุเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
10 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
11 ซื้อวัสดุเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   9/7/2023 9/7/2023
13 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2023 9/7/2023
14 ซื้อวัสดุเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
15 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
16 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2023 9/7/2023
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   9/6/2023 9/6/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
19 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
26 จ้างทำเล้าไก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
29 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ทำเล้าไก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
30 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.50x1.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย โครงการส่งเสริมการจัดการขยะภายในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
31 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
32 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
33 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
34 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
35 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
36 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
37 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
40 จ้างทำเล้าไก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
42 จ้างทำเล้าไก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
43 จ้างทำตะแกรงรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการส่งเสริมการจัดขยะภายในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
46 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   8/24/2023 8/24/2023
47 ซื้อวัสดุวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) เกิดภัยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
49 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ TONER-ORI BROTHER TN-2480 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
51 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับรณรงค์ จำนวน 280 ชุด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
52 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
53 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
54 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
55 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
56 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนตีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85-004 หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง    8/9/2023 8/9/2023
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหล   8/8/2023 8/8/2023
59 จ้างเหมาทำรั้วล้อมต้นไม้พร้อมป้ายชื่อ จำนวน 4 ชุด เพื่อให้สำหรับปลูกต้นไม้ขององคมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
60 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อต้อนรับองคมนตรีพร้อมคณะติดตาม คณะจังหวัด และประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
61 ซื้อหิน 1/2 จำนวน 6 ลบ.ม. เพื่อปรับพื้นที่บริเวณทางเดินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
62 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
63 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
65 เช่าเต็นท์ เครื่องเสียง แผ่นพาเลสและผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้บริการต้อนรับองคมนตรีพร้อมคณะติดตาม คณะจังหวัด และประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
66 ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 2 ใบ เพื่อใช้ในการต้อนรับองคมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาโต๊ะร่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
69 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
70 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง (กู้ชีพ กู้ภัย พยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
71 จ้างทำป้ายอะคลิลิค ขนาด 0.40 x 1.80 เมตร พร้อมกรอบอลูมิเนียม โครงการต่อยอดโครงการฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
72 ซื้อดินพร้อมเกลี่ยเพื่อปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
73 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0028) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
74 จ้างเหมาถมวัสดุ Milling พร้อมเกลี่ยบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
75 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0025) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
76 เช่าอุปกรณ์แสงสว่างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
77 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
78 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
79 จ้างเปลี่ยนยางในรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
80 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
82 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
83 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
85 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะภายในครัวเรือนหมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
86 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
87 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
89 จ้างจ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
91 จ้างทำป้ายพลาสติก พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
92 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านท่าเขา (รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0029) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
93 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   12/14/2022 12/14/2022
95 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/6/2022 10/6/2022
96 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
97 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
98 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
101 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉายคาดศีรษะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
103 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
104 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/19/2022 9/19/2022
105 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่องเพื่อใช้งานในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
107 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
108 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
109 ซื้อแบตเตอรี่รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ตรัง กง 7293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
110 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
111 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   9/13/2022 9/13/2022
112 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   9/13/2022 9/13/2022
113 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   9/12/2022 9/12/2022
114 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข 054-49-0001 เพื่อใช้งานตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
115 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข 054-52-0002 เพื่อใช้งานตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
116 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเทียม-บ้านนายครุฑ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
117 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน โครงการจัดซื้อท่อ คสล.ชั้น 3 เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายทางเข้า อบต.ลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
118 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง เมฆเกตุ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
119 จ้างรถขนส่งวัสดุ Milling จำนวน 30 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
120 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
121 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวนิล) โครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
124 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
125 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
126 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
127 จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
128 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายทางเข้าวัดทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
130 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
132 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 และไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเขาติง สายสามแยกไม้บ้อง และสายลำขัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
134 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
135 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
137 จ้างทำประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
138 จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
139 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
140 จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
141 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
142 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
143 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ศพด.3 ศูนย์ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
145 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป่าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
146 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
148 ซื้อหมึก ฺBrother TN-2460 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
149 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
151 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
152 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TAS-3010i TK 7109 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
153 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 18 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
154 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
155 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียนตค 506 บริเวณล้อหน้าและล้อหลังด้านซ้าย จำนวน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
156 จ้างซ่อมท่อไอเสียรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
157 จ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิคและน้ำมันไฮโดรลิครถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
159 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0010) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
160 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
161 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร (รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
163 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
164 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
165 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0012) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
166 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
167 ซื้อหินผุ จำนวน 60 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
168 ซื้อหินผุ จำนวน 36 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่้อซ่อมแซมสะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
169 ซื้อหินผุ จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
170 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
171 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
172 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x4.00 ม.ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
173 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
174 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
175 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท/จำนวน 99 ชุด) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
176 จ้างทำอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท/จำนวน 99 คน) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
177 จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด 5x10 ม. จำนวน 4 หลัง โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
178 จ้างทำแผ่นพับสี A4 ยาสามัญ ประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ.จำนวน 88 ใบ โครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
179 จ้างป้ายไวนิลการอบรม กปน./รปภ.ขนาด 1.20x3.00 ม. จำนวน 1 ผืน โครงการจัดการเลือกตั้ง/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
180 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
181 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
183 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
184 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน,คัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก/ผู้สมัครสมาชิก,ไวนิลแบบแขวน และตราประทับบัตรเลือกตั้ง รวม 7 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
185 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
188 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 7 ป้ายแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 100 แผ่น แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณีต้องกักตัว จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ประกอบด้วย เครื่องวัดอุหภูมิฯ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย) จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
190 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 11/8/2021
192 โต๊ะอนุบาลแบบถอดขา ขนาด 150x80x50 ซม. จำนวน 6 ตัวเก้าอี้เด็กปฐมวัย ขนาด 28x25x45 ซม. จำนวน 76 ตัว   10/8/2021 8/10/2021
193 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
194 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
195 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
197 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
198 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
199 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพื้ช) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
201 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
202 จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
203 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 ? 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
204 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่นตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
206 จ้างค่าเช่าเต็นท์ (จำนวน 2 หลังๆ ละ 1,500 บาท) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
207 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อ 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
208 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่ - ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
209 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
210 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(วันละ 3 มื้อๆ ละ 45 บาท/คน จำนวน 22 คน) ตั้งแต่วันที่ 20-30 ก.ย.64 เป็นเวลา 11 วัน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quaraืtine)สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โ   9/20/2021 9/20/2021
211 จ้างโครงการว่างท่อ คสล. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง ? นาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
212 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองช่าง ( รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
213 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
215 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
216 ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ พร้อมแบตเตอรี่และชื่อองค์กร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
217 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   9/13/2021 9/13/2021
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
219 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
220 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
221 ซื้อท่อคสล. จำนวน 5 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านตาชู หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
222 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล ทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
223 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
224 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในตำบลลิพัง   8/26/2021 8/26/2021
225 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
226 ซื้อท่อคสล. จำนวน 4 ท่อน ตามโครงการวางท่่อหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
227 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พริ้นเติดโฟมบอร์ด ขนาด 0.50 x 0.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
229 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
233 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลิพัง จากภาวะเสี่ยงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
235 ซื้อทราย จำนวน 3 คิว เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
236 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
237 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
238 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 267 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
239 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 14 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
240 จ้างตรวจเช็สภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
241 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ พร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
242 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ45 บาท) จำนวน 165 กล่อง สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
244 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลิพัง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
245 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
246 จ้างทำตรยาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
247 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
248 ซื้อถุงยังชีพสำหับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันนพืช) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2021 8/4/2021
249 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
250 จ้างซ่อมแซมแและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
251 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
252 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother (ฃนิดน้ำหมึกเติมแท้งก์) จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
253 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
254 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
255 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
257 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
258 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมประปาถนนสายหลังอนามัยหมู่ที่ 7 บ้านทางสาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
260 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
261 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านลิพัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
262 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขนาด 570(W)x575(D)900-1020(H) mm. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
263 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
264 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
265 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
266 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ FB-135 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
271 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
272 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
273 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายบ้านนายแถม หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
274 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายเขาน้ำเต้า ? บ้านนายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
275 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
276 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
277 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุสายท่าคลอง - ปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
279 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 และสุขสันต์วันอีดิ้ลฟิตรี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
281 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
282 ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
283 ซื้อสายยางพีอีขนาด 6 หุน และข้อต่อตรงเหล็ก 1 นิ้ว ลด 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
284 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
285 จ้างซ่อมเครื่องฉีดหญ้า โดยการเปลี่ยนชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
286 ซื้อสายยางแบบพีอี ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
287 ซื้อโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมหินผุถมหลังท่อและถมถนนสายกลางหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
288 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI TONER B820/B840 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
289 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
290 จ้างเช่าเต็นท์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
291 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
292 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
293 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
294 เช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
295 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
296 จ้างป้ายไวนิลขนาด 1.00x3.00 เมตร โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
297 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
298 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
299 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 11/3/2021
301 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 11/3/2021
302 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายป่าไม้-กองขยะ หมู่ที่ 4 ตำลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
303 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด(รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0031) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
304 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง(รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
305 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
306 จ้างทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด.ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
307 ซื้อชุดแป้นพิมพ์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
308 ซื้อปลั๊ก Infimity 5 SW 5M จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
309 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
310 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 210 ชุด (จำนวน 3 มื้อๆ ละ 100 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
311 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนแยกนาพัง-ห้วยนาพัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
312 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด(จำนวน 6 มื้อๆ ละ 35 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
313 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 80 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
315 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
316 ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ และถังแก๊ส LPG พร้อมเนื้อแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   2/11/2021 2/11/2021
317 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i5-10500 Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
318 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   2/11/2021 2/11/2021
319 ทำคู่มือและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   2/11/2021 2/11/2021
320 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
321 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
322 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKala-3010i(รหัส417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
324 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านตาชู หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
325 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
326 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   2/2/2021 2/2/2021
327 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   2/2/2021 2/2/2021
328 ซื้อตลับเมตรยาว 3 เมตร จำนวน 3 อัน และตลับเมตรยาว 8 เมตร จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
329 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   2/2/2021 2/2/2021
330 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
331 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
332 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
333 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
334 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายและน้ำมันเกียร์รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
335 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
336 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
337 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 -7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
338 โครงการจัดซื้อหินผุและหินคลุกพร้อมเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนสายทุ่งหน้าถ้ำ ถนนสายป่าพะยอม หมู่ที่ 1 ถนนซอยตาชู ถนนสายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 ถนนสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 และถนนสายหนองไสใน หมู่ที่ 5   1/5/2021 1/5/2021
339 จ้างต่อสัญญาเช่าเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
340 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
341 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 90 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยถนนสายควนโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
342 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 250 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยไทรและสายคลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
343 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
344 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI BROTHER TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
345 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง (รหัส 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
346 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK-7109 จำนวน 1 กล่อง   12/21/2020 12/21/2020
347 จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง   12/21/2020 12/21/2020
348 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
349 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
350 จ้างจ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิค จำนวน 1 เส้น สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
351 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
352 ซื้อจัดซื้อน้ำมันไฮโดรลิค 4 ถัง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
353 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหลังอนามัยตำบลลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
354 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
355 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
356 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ขนาด 3.50x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย   11/24/2020 11/24/2020
357 จ้างจัดซื้อหินผุ จำนวน 78 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
358 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
359 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
360 จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
361 จ้างจัดซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
362 จ้างจัดจ้างปะยางล้อหน้าด้านซ้ายรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
363 จ้างจัดจ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
364 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI HP 85A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
365 จ้างจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อ ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อระบายน้ำถนนสายหน้าโรงเรียนตชด.บ้านหินจอก ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
366 จ้างจัดจ้่่างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ตรัง กง7293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
367 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
368 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
369 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน/ผู้พิการ/ผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (แห่งใหม่) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
370 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2 - 4 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
371 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
372 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกใน ? สะพานคลองลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
373 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง - สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
374 จ้างโครงการวางท่อหน้าศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
376 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
377 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
378 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
380 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
381 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
382 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
383 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
385 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ-นายเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
387 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
388 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายคลองแร่ หน้าบ้านนายเปี้ยน สิงห์อินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
389 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
391 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
392 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
393 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
394 ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
395 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3.50x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
396 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
397 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กข ๕๗๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
398 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประกอบศพด.บ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
399 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
401 จ้างเหมาบริการไถปรับเกลี่ยพื้นที่แปลงเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
403 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กข ๕๗๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/1480 6/22/2023
405 จ้างดามขาตัวจับคอมเพรสเซอร์แอร์รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
406 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ-คลองวังกล้วย หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
407 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
408 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำขนมสดของชมรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง (สาธิตการทำขนมพื้นบ้าน) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
409 จ้างเหมาบริการทำอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
410 จ้างเหมามหรสพ (มโนราห์) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
411 เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
412 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
413 เช่าพร้อมติดตั้ง เวทีกลาง เต็นท์โดมใหญ่ เต็นท์โดมเล็ก โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
414 ซื้อของรางวัล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
415 จ้างเหมาทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 32 ชุด โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
416 จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/1480 6/12/2023
419 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
420 จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
421 จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
422 จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
423 ซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
424 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
425 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
426 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
427 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
428 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลิพัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
429 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
430 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
431 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
432 จ้างจัดทำฐานรองรับถังน้ำดีเพื่อการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
433 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
434 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
435 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/1480 5/25/2023
436 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
437 ซื้อถังน้ำดี เพื่อใช้ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
438 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
439 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร   5/19/1480 5/19/2023
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
441 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 85 - 003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   5/19/1480 5/19/2023
442 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
445 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
446 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
448 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
450 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)เกิดภัยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
451 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
452 รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร   5/3/1480 5/3/2023
453 จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
454 ซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยลึก-คลองหินแดง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
455 จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
456 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
457 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
458 จ้างทำป้ายทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ป้าย โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
459 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
460 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
461 จ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้า่นยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
462 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 6 รายการ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
463 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง พร้อมภาชนะใส่ ตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
464 จ้างเหมาพิธีกรประจำสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
465 เช่าเครื่องเสียง จำนวน 7 วัน โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
466 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
467 ซื้อถ้วยรางวัล 4 ประเภทกีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
468 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
469 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
470 เช่าเต็นท์โดมเล็ก พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
471 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางในและยางนอกรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
472 ซื้อดินทรายขี้เป็ดเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
473 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
474 จ้างเหมาจัดทำและตกแต่งสถานที่บริเวณงาน โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
475 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
476 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพัง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
477 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กต 8723 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
478 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
479 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งตามโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
480 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
481 จ้างโครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
482 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
483 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
484 เช่าอุปกรณ์แสงสว่างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
485 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
486 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนเขาติง-สุสานลิง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
487 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 44 ชุด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
488 ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 44 ใบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
489 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
490 เช่าเวทีหร้อมหลังคาโดม ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
491 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการละศิลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
492 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการละศิลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
493 เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
494 เช่าจัดสถานที่บริเวณจัดงาน ตามโครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
495 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
496 ซื้อปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 6 อัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
498 จ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นขาวสะท้อนแสง ขนาด 42 x 62 ซม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม ป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
499 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
500 จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
501 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
502 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน (เสื้อแขนยาว กางเกงวอร์ม) จำนวน 4 ชุด ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
503 จ้างจ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
504 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
505 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมตะแกรงหัวบัวระบบประปาภายในตำบลลิพัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
506 ซื้อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. (ครุภัณฑ์โรงงานตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
507 ซื้อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. (วัสดุเครื่องดับเพลิงตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
508 เหมาบริการ กวาด ปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมไถกลบ ที่ดินองค์การบริหารส่่วนตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน   3/20/1480 3/20/2023
509 จ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1444 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
510 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายโกเที่ยง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
511 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0013) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
513 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
514 ซื้อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
515 ซื้อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
516 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมตะแกรงหัวบัวระบบประปาภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
517 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมตะแกรงหัวบัวระบบประปาภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
518 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนสายแหลมทวด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
519 ซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนสายแหลมทวด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
520 จ้างโครงการวางท่อ คสล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
521 ซื้อใบตัดหญ้า 16 นิ้ว x 1.6 มิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
522 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 วางท่อระบายน้ำถนนสายเขาโต๊ะกาและสายนกแล หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
523 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
524 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
525 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
526 ซื้อทรายหยาบเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายสามแยกไม้บ้อง-คลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา เชื่อมถนนสายตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
527 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/25666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
528 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
529 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
530 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
531 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
532 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
533 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
534 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
535 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
536 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
537 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการมาตรการ NO Gift Policy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
538 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง (กู้ชีพ กู้ภัย พยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
539 จ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (FLASH DRIVE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
542 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
543 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
544 เช่าเว็บไซต์ อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/13/1480 1/13/2023
546 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งซุ้มกิจกรรมและเกมนันทนาการ บริเวณสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
547 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนและตกแต่งสถานที่ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
548 ซื้อของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมเล่นเกม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
549 จ้างเหมาบริการจัดทำและตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
550 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 13 ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
551 เช่าเต็นท์โดมเล็ก พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
552 จ้างเหมาบริการแสดงเครื่องบินจำลองผาดโผน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
553 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 ชุด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
554 เช่าเต็นท์โดมใหญ่ เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
555 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
556 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
557 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
558 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
559 ซื้อจัดซื้อธงชาติและเสาธงเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
560 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
561 จ้างจ้างเหมาเต็นท์พร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
562 จ้างเหมาอาหารเพื่อใช้ในโครงการถวายการรักษาความปลอดภัยในโอกาสการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
563 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
565 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายบ้านนายยามิด หมู่ที่ 3 และถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
566 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 055-62-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
567 จ้างเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 480-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/29/1479 11/29/2022
569 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายห้วยไทร หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP 85A CE285A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
572 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-63-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
573 จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
574 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมถมหินผุหลังท่อถนนสายบ้านนายเสรี หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
575 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายลอย พลพัง จรดท่าเทียบเรือแดวามาลัย หมู่ที่ 3 สายทอนตีน หมู่ที่ 6 ถนนสายเขาโต๊ะกาและสายบ้านนายสันติชัย หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
576 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
577 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
578 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
579 เช่าพร้อมตกแต่งทีวีกลาง ไฟฟ้าประดับ เครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
580 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
581 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
582 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
583 จ้างเหมาบริการวงดนตรีมหรสพ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
584 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
585 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสองข้างทาง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ ป้องสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
586 เช่าพร้อมตกแต่งทีวีกลาง ไฟฟ้าประดับ เครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
587 เช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์หลังเล็ก โต๊ะ เก้าอี้ ประดับไฟฟ้าบริเวณจัดงานและริมถนนสายหลัก ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
588 เช่าพร้อมติดตั้งสถานที่ลอยกระทงและไฟประดับ พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
589 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   11/2/1479 11/2/2022
590 จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
591 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อใช้ประกอบในการมอบรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
592 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
593 จ้างจัดทำกระทงขนาดใหญ่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
595 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
596 จ้างทำป้ายจุดเช็คอินและป้ายคำอธิษฐานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
597 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
598 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
599 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
600 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.4 x 4.80 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
601 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
602 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
603 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
604 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
605 ซื้อวัสดุสนาม (โต๊ะม้าหินอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
606 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ป้ายจุดเช็คอิน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
607 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ป้ายจุดเช็คอิน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
608 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ป้ายจุดเช็คอิน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
609 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
610 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
611 จ้างทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
612 จ้างจัดทำเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
613 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
614 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
615 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
616 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
617 ซื้อถุงดำเพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
618 จ้างเหมาเต็นท์ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
619 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
620 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
621 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
622 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
623 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
624 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
625 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
626 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
627 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
628 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยการเปลี่ยน แป๊บไฮโดรลิค, สปริง, น้ำมันไฮโดรลิค, OR 3J 1907 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
629 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
630 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 22 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
631 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 120 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนหนองไสใน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
632 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
633 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8729 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
634 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
635 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
636 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
637 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
638 จ้างซ่อมเปลี่ยนใบมีดปุ้งกี๋รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
639 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
640 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสเลขที่ 416-56-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
641 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
642 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
643 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
644 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
645 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
646 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนว 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
647 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
648 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
649 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ลิพัง หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
650 จ้างซ่อมเครื่องเคอมพิวเตอร์ของกองช่าง(รหัสครุภัณฑ์ 416-49-0006) โดยการตรวจเช็คลงโปรแกรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
651 จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
652 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 4/7/2022
653 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
654 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
655 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
656 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง จำนวน 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
657 จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
659 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
660 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
661 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
662 ซื้อหมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
663 จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
664 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
665 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง-ทุ่งมะขามป้อม และถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
666 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
667 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
668 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีนหมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
669 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
670 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
671 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ และศพด. 3 ศูนย์ สังกัด อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
672 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
673 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
674 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
675 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
676 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
677 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
678 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
679 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
680 ซื้อท่อคศล.ชั้น 3 ขนาด 60x100 จำนวน 7 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคศล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายท่าคลอง-นาหนือ หมู่ที่ 3 และถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเทขาติง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
681 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหน้าควนหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
682 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1479 6/11/2022
683 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
684 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
685 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
686 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
687 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
688 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
689 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง ตามโครงการช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
690 จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน 2 หลัง และหลอดไฟแสงสว่าง พร้อมสแลนตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
691 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
692 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 3.50x6.00 ม.จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลทรงพระเจริญ ขนาด 0.50x4.80 ม. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
693 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
694 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยการเปลี่ยน แป๊บโซล่า, กิ๊ฟรัด, น้ำมันไฮโดรลิค, แป๊บไฮโดรลิค, สปริง 10 มิล, โอริง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
695 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
696 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยการเปลี่ยนจานดิสก์เบรคหน้า, ผ้าเบรคหน้า, น้ำมันเบรค-คลัทซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
697 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5794 ตรัง โดยการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง และแหวนประเก็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
698 ?????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/16/1479 5/16/2022
699 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/15/1479 5/15/2022
700 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/15/1479 5/15/2022
701 ?????????????????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
702 ?????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
703 ????????????????????? ????? 2 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
704 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
705 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
706 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
707 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
708 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
709 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
710 จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
711 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ Wireless USB Adapter TP-LINK 22184D1001083 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
712 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 ถัง สำหรับรถตักหน้่า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
713 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประประปาถนนสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
714 ซื้อวัสดุไฟฟ้า คือ หลอดนิออนแอลอีดี ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 25 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
715 จ้างรถขนวัสดุ Milling จำนวน 17 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
716 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
717 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสำนักปลัด โดยการเปลี่ยน HDD 1TB, เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12v 5็AH, ตรวจเช็คลงโปรแกรม, และตรวจเช็คอัพเดทโปรแกรมวินโดร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0027,416-60-0028,416-63-0030,416-63-0031,416-64-0037) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
718 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยการเปลี่ยน HDD 1TB และตรวจเช็คลงโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
719 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง   4/20/1479 4/20/2022
720 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
721 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
722 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0004) และห้องประชุมสภา (รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0007) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
723 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
724 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
725 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน 2565 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
726 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย-ลำขัน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
727 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
728 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
729 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   3/22/1479 3/22/2022
730 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
731 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลีียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
732 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
733 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
734 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
735 ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1479 3/7/2022
736 ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   3/1/1479 3/1/2022
737 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
738 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านทุ่งปาหนัน (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0017) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
739 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
740 จ้างเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยการเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิคและแป็บไฮโดรลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
741 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
742 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0038) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
743 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0022, 416-56-0021, 416-56-0023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
744 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
745 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
746 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 ราบการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
747 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
748 จ้างโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 ตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
749 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยยืนยันในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
750 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
751 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   3/25/1477 3/25/2020
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/1477 3/25/2020
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/1477 3/25/2020
754 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานบล็อกและท่อ คสล.ทอนตีน สาย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
755 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
756 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเที่ยง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
757 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
758 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง   2/24/1477 2/24/2020
759 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   2/24/1477 2/24/2020
760 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลีียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
761 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
762 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 ?ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการวางท่อคอนกรีตอัดแรงขนาด ? 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว 7 ท่อน ชั้น 3 มอก.128-2549 (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) โดยวิธีเ   2/12/1477 2/12/2020
763 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
764 ซื้อจัดซื้อยางนอกยางใน รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
765 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
766 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
767 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020