ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
2 จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
3 ซื้อหมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง-ทุ่งมะขามป้อม และถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
6 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
8 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีนหมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
10 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
11 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ และศพด. 3 ศูนย์ สังกัด อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
17 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
18 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
19 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหน้าควนหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
21 ซื้อท่อคศล.ชั้น 3 ขนาด 60x100 จำนวน 7 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคศล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายท่าคลอง-นาหนือ หมู่ที่ 3 และถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเทขาติง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
22 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2565
23 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
24 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
25 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
26 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
27 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
28 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
29 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
30 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
31 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยการเปลี่ยน แป๊บไฮโดรลิค, สปริง, น้ำมันไฮโดรลิค, OR 3J 1907 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
32 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง ตามโครงการช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
33 จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน 2 หลัง และหลอดไฟแสงสว่าง พร้อมสแลนตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
34 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
35 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 3.50x6.00 ม.จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลทรงพระเจริญ ขนาด 0.50x4.80 ม. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
36 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
37 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยการเปลี่ยน แป๊บโซล่า, กิ๊ฟรัด, น้ำมันไฮโดรลิค, แป๊บไฮโดรลิค, สปริง 10 มิล, โอริง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
39 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5794 ตรัง โดยการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง และแหวนประเก็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
40 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยการเปลี่ยนจานดิสก์เบรคหน้า, ผ้าเบรคหน้า, น้ำมันเบรค-คลัทซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
41 ?????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  16 พฤษภาคม 2565
42 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  15 พฤษภาคม 2565
43 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  15 พฤษภาคม 2565
44 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
45 ซื้อจัดซื้อธงชาติและเสาธงเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
46 จ้างจ้างเหมาเต็นท์พร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
48 จ้างเหมาอาหารเพื่อใช้ในโครงการถวายการรักษาความปลอดภัยในโอกาสการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
49 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
50 ?????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
51 ?????????????????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
52 ????????????????????? ????? 2 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
53 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
54 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
55 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
56 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
57 จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ Wireless USB Adapter TP-LINK 22184D1001083 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
59 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 ถัง สำหรับรถตักหน้่า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประประปาถนนสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า คือ หลอดนิออนแอลอีดี ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 25 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
62 จ้างรถขนวัสดุ Milling จำนวน 17 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
63 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
64 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสำนักปลัด โดยการเปลี่ยน HDD 1TB, เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12v 5็AH, ตรวจเช็คลงโปรแกรม, และตรวจเช็คอัพเดทโปรแกรมวินโดร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0027,416-60-0028,416-63-0030,416-63-0031,416-64-0037) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
65 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยการเปลี่ยน HDD 1TB และตรวจเช็คลงโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
66 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
67 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง  20 เมษายน 2565
68 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0004) และห้องประชุมสภา (รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0007) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
69 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
70 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
71 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสองข้างทาง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ ป้องสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
72 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
73 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน 2565 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
74 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย-ลำขัน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
75 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
77 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  22 มีนาคม 2565
78 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลีียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
79 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
81 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 120 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนหนองไสใน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
82 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 22 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
83 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
84 ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
85 ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  1 มีนาคม 2565
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
87 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านทุ่งปาหนัน (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0017) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
88 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
89 จ้างเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยการเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิคและแป็บไฮโดรลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
90 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
91 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
92 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
93 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง จำนวน 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
94 จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
95 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
96 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
97 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
99 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0022, 416-56-0021, 416-56-0023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
100 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0038) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
101 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
102 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 ราบการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
104 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
105 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
106 จ้างโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 ตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
107 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยยืนยันในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
108 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
110 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
111 ซื้อหมึก ฺBrother TN-2460 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
113 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ศพด.3 ศูนย์ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
116 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
117 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป่าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
118 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TAS-3010i TK 7109 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
119 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
120 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียนตค 506 บริเวณล้อหน้าและล้อหลังด้านซ้าย จำนวน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
121 จ้างซ่อมท่อไอเสียรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
122 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 18 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
124 จ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิคและน้ำมันไฮโดรลิครถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
126 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร (รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
127 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
128 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0010) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
130 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0012) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
131 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
132 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
133 ซื้อหินผุ จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
134 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
135 ซื้อหินผุ จำนวน 36 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่้อซ่อมแซมสะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
136 ซื้อหินผุ จำนวน 60 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
137 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
138 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x4.00 ม.ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
139 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
140 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
141 จ้างทำอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท/จำนวน 99 คน) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
142 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท/จำนวน 99 ชุด) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
143 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
144 จ้างทำแผ่นพับสี A4 ยาสามัญ ประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ.จำนวน 88 ใบ โครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
145 จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด 5x10 ม. จำนวน 4 หลัง โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
146 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
147 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
148 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
149 จ้างป้ายไวนิลการอบรม กปน./รปภ.ขนาด 1.20x3.00 ม. จำนวน 1 ผืน โครงการจัดการเลือกตั้ง/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
150 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน,คัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก/ผู้สมัครสมาชิก,ไวนิลแบบแขวน และตราประทับบัตรเลือกตั้ง รวม 7 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
153 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
155 จ้างทำตรยาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
156 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
160 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
161 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
162 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพื้ช) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
164 จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
165 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
166 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
167 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 ? 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
168 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่ - ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
169 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่นตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
170 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
171 จ้างค่าเช่าเต็นท์ (จำนวน 2 หลังๆ ละ 1,500 บาท) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
172 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(วันละ 3 มื้อๆ ละ 45 บาท/คน จำนวน 22 คน) ตั้งแต่วันที่ 20-30 ก.ย.64 เป็นเวลา 11 วัน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quaraืtine)สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โ  20 กันยายน 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อ 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
174 จ้างโครงการว่างท่อ คสล. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง ? นาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
176 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองช่าง ( รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
177 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
179 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
180 ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ พร้อมแบตเตอรี่และชื่อองค์กร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
183 ซื้อท่อคสล. จำนวน 5 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านตาชู หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
184 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
185 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล ทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
186 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พริ้นเติดโฟมบอร์ด ขนาด 0.50 x 0.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
187 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในตำบลลิพัง  26 สิงหาคม 2564
188 ซื้อท่อคสล. จำนวน 4 ท่อน ตามโครงการวางท่่อหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
189 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
190 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
192 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
195 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
196 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
197 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลิพัง จากภาวะเสี่ยงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
198 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
199 ซื้อทราย จำนวน 3 คิว เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
200 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 267 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
201 จ้างตรวจเช็สภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
202 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 14 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
203 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ พร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
204 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
205 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ45 บาท) จำนวน 165 กล่อง สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
206 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
207 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลิพัง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
208 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 7 ป้ายแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 100 แผ่น แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณีต้องกักตัว จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ประกอบด้วย เครื่องวัดอุหภูมิฯ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย) จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
210 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
211 โต๊ะอนุบาลแบบถอดขา ขนาด 150x80x50 ซม. จำนวน 6 ตัวเก้าอี้เด็กปฐมวัย ขนาด 28x25x45 ซม. จำนวน 76 ตัว  10 สิงหาคม 2564
212 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
213 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
214 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
215 ซื้อถุงยังชีพสำหับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันนพืช) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
216 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
217 จ้างซ่อมแซมแและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
218 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother (ฃนิดน้ำหมึกเติมแท้งก์) จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
219 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
220 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
221 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
224 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
225 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
226 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
227 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมประปาถนนสายหลังอนามัยหมู่ที่ 7 บ้านทางสาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
229 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
230 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขนาด 570(W)x575(D)900-1020(H) mm. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
231 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านลิพัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
232 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
233 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
234 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
235 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ FB-135 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
240 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
241 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
242 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
243 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
244 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายบ้านนายแถม หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
245 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายเขาน้ำเต้า ? บ้านนายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
246 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุสายท่าคลอง - ปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
247 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
248 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 และสุขสันต์วันอีดิ้ลฟิตรี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
250 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
251 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
252 ซื้อโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมหินผุถมหลังท่อและถมถนนสายกลางหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
253 ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
254 ซื้อสายยางแบบพีอี ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
255 จ้างซ่อมเครื่องฉีดหญ้า โดยการเปลี่ยนชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
256 ซื้อสายยางพีอีขนาด 6 หุน และข้อต่อตรงเหล็ก 1 นิ้ว ลด 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
257 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI TONER B820/B840 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
258 จ้างเช่าเต็นท์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
259 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
260 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
261 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
262 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
263 จ้างป้ายไวนิลขนาด 1.00x3.00 เมตร โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
264 เช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
265 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
266 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
267 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
268 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
269 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายป่าไม้-กองขยะ หมู่ที่ 4 ตำลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
270 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
271 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง(รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
272 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด(รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0031) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
273 จ้างทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด.ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
274 ซื้อชุดแป้นพิมพ์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
275 ซื้อปลั๊ก Infimity 5 SW 5M จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
276 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
277 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 80 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
278 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด(จำนวน 6 มื้อๆ ละ 35 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
279 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 210 ชุด (จำนวน 3 มื้อๆ ละ 100 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
281 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
282 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนแยกนาพัง-ห้วยนาพัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
283 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i5-10500 Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
284 ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ และถังแก๊ส LPG พร้อมเนื้อแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
285 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
286 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
287 ทำคู่มือและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
288 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
289 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKala-3010i(รหัส417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
290 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
291 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านตาชู หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
292 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
293 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
294 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
295 ซื้อตลับเมตรยาว 3 เมตร จำนวน 3 อัน และตลับเมตรยาว 8 เมตร จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
296 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
297 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
298 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
299 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
300 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
301 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายและน้ำมันเกียร์รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
302 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
303 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
304 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 -7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
305 โครงการจัดซื้อหินผุและหินคลุกพร้อมเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนสายทุ่งหน้าถ้ำ ถนนสายป่าพะยอม หมู่ที่ 1 ถนนซอยตาชู ถนนสายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 ถนนสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 และถนนสายหนองไสใน หมู่ที่ 5  5 มกราคม 2564
306 จ้างต่อสัญญาเช่าเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
307 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
308 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 90 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยถนนสายควนโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
309 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง (รหัส 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
310 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI BROTHER TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
311 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 250 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยไทรและสายคลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
312 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
313 จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง  21 ธันวาคม 2563
314 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK-7109 จำนวน 1 กล่อง  21 ธันวาคม 2563
315 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
316 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
317 จ้างจ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิค จำนวน 1 เส้น สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
318 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
319 ซื้อจัดซื้อน้ำมันไฮโดรลิค 4 ถัง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
320 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหลังอนามัยตำบลลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
321 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
322 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
323 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ขนาด 3.50x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย  24 พฤศจิกายน 2563
324 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
325 จ้างจัดซื้อหินผุ จำนวน 78 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
326 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
327 จ้างจัดซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
328 จ้างจัดจ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
329 จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
330 จ้างจัดจ้างปะยางล้อหน้าด้านซ้ายรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
331 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI HP 85A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
332 จ้างจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อ ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อระบายน้ำถนนสายหน้าโรงเรียนตชด.บ้านหินจอก ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
333 จ้างจัดจ้่่างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ตรัง กง7293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
334 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
335 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
336 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน/ผู้พิการ/ผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (แห่งใหม่) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2 - 4 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
338 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
339 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกใน ? สะพานคลองลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
340 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง - สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
341 จ้างโครงการวางท่อหน้าศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
342 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
343 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
344 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
345 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
346 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
348 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
349 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
351 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
353 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ-นายเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
354 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
355 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายคลองแร่ หน้าบ้านนายเปี้ยน สิงห์อินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
356 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
358 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
359 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
361 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  25 มีนาคม 2563
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
363 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานบล็อกและท่อ คสล.ทอนตีน สาย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
364 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
365 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเที่ยง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
366 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
367 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  24 กุมภาพันธ์ 2563
368 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง  24 กุมภาพันธ์ 2563
369 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลีียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
370 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
371 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 ?ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการวางท่อคอนกรีตอัดแรงขนาด ? 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว 7 ท่อน ชั้น 3 มอก.128-2549 (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) โดยวิธีเ  12 กุมภาพันธ์ 2563
372 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
373 ซื้อจัดซื้อยางนอกยางใน รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
374 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
376 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
377 ซื้อจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 120 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายลำขัน หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
378 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
379 จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
380 จ้างโครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
381 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
382 จ้างโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด หมู่ทีี่ 1,3 และหมู่ทีี่ 7 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
383 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานบล็อกและท่อเหลี่ยม สายหินจอก-ทอนตีน สาย 1 ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
384 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปถนนสายคลองแร่ ม.4 ต.ลิพัง-ทุ่งมะขามป้อม ม.6 ต.ทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
385 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัยลิพัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
386 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
387 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
388 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหินลูกช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
389 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิจิตร (แกโต้ย) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
390 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลำขัน พร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
391 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
392 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาพัง-ห้วยนาพัง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
393 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
394 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
395 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562