ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
2 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
3 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0029   5/23/1481 5/23/2024
4 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   5/23/1481 5/23/2024
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   5/23/1481 5/23/2024
6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   5/23/1481 5/23/2024
7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   5/23/1481 5/23/2024
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
9 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๘๐๒๘ ตรัง   5/17/1481 5/17/2024
10 โครงการปรับปรุงถนนสายทอนแม่ม้าย หมู่ที่ 11   5/17/1481 5/17/2024
11 จัดจ้างเหมารถสไลด์   5/17/1481 5/17/2024
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ หมู่ที่ 4   5/17/1481 5/17/2024
13 โครงการปรับปรุงถนนสายทอนแม่หม้าย หมู่ที่ 11   5/17/1481 5/17/2024
14 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ค่าอาหาร)   5/16/1481 5/16/2024
15 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   5/15/1481 5/15/2024
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังบ้านนายบุนหุ้ย หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางห้วยน้ำตก หมู่ที่ 8   5/15/1481 5/15/2024
17 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ป้ายไวนิล)   5/14/1481 5/14/2024
18 จัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ พ.ศ.2567   5/14/1481 5/14/2024
19 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองคลัง   5/14/1481 5/14/2024
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   5/14/1481 5/14/2024
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   5/14/1481 5/14/2024
22 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ค่าส่วนประกอบในการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก)   5/14/1481 5/14/2024
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
24 จ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
25 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
26 ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ค่าส่วนประกอบในการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
27 ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
28 จ้างโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
29 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2567   5/9/1481 5/9/2024
30 จ้างจัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
31 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนเมษายน   5/9/1481 5/9/2024
32 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง) ประจำเดือนเมษายน   5/9/1481 5/9/2024
33 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   5/9/1481 5/9/2024
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
35 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
36 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า (วัสดุและเวชภัณฑ์สำหรับผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว)   5/7/1481 5/7/2024
37 โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสาฯ(ค่าเครื่องเสียง,เวทีพร้อมหลังคา)   5/7/1481 5/7/2024
38 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   5/7/1481 5/7/2024
39 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   5/7/1481 5/7/2024
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
41 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
43 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   4/29/2024 4/29/2024
44 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   4/29/2024 4/29/2024
45 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   4/29/2024 4/29/2024
46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   4/29/2024 4/29/2024
47 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
48 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า (ป้ายไวนิล)   4/29/2024 4/29/2024
49 จัดจ้้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์   4/25/2024 4/25/2024
50 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-56-0029   4/25/2024 4/25/2024
51 จ้างจัดจ้้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
52 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเพชรเพ็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
55 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเพชรเพ็ง หมู่ที่ 6   4/18/2024 4/18/2024
56 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าป้ายไวนิล)   9/4/2024 4/9/2024
57 จ้างกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
58 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่ามหรสพ ประเภทหนังตะลุง)   9/4/2024 4/9/2024
59 กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ (ป้ายไวนิล)   9/4/2024 4/9/2024
60 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ดอกไม้ติดหน้าอก)   9/4/2024 4/9/2024
61 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าอุปกรณ์/ของขวัญเล่นเกม)   9/4/2024 4/9/2024
62 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เวที ติดตั้งไฟ)   9/4/2024 4/9/2024
63 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด)   9/4/2024 4/9/2024
64 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ป้ายตกแต่งบริเวณงาน)   9/4/2024 4/9/2024
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
67 จ้างโครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณซอยหนองเก่ง และ ถนนสายหลังโรงพยาบาลปะเหลียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
70 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านชายเย็น - หนองขี้ใต้ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
71 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
72 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้าหินอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
73 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ (ค่าวัสดุ)   4/3/2024 4/3/2024
74 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)   4/3/2024 4/3/2024
75 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)   4/2/2024 4/2/2024
76 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้าหินอ่อน)   4/2/2024 4/2/2024
77 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)   4/2/2024 4/2/2024
78 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง) ประจำเดือนมีนาคม   4/2/2024 4/2/2024
79 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ อบต.สุโสะ   4/2/2024 4/2/2024
80 จัดซื้อวัสดุกีฬา   4/1/2024 4/1/2024
81 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
82 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ)   4/1/2024 4/1/2024
83 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
84 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก)   4/1/2024 4/1/2024
85 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนมีนาคม   4/1/2024 4/1/2024
86 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง) ประจำเดือนมีนาคม   4/1/2024 4/1/2024
87 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค)   4/1/2024 4/1/2024
88 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านชายเย็น - หนองขี้ใต้ หมู่ที่ 6   3/28/2024 3/28/2024
89 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   3/28/2024 3/28/2024
90 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล)   3/28/2024 3/28/2024
91 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองวังยาว โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   3/28/2024 3/28/2024
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6   3/28/2024 3/28/2024
93 โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณซอยหนองเก่ง และ ถนนสายหลังโรงพยาบาลปะเหลียน หมู่ที่ 3   3/28/2024 3/28/2024
94 ซื้อโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ (ค่าวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
95 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
96 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลุ่มโต๊ะแป้น - หนักยอม หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   3/28/2024 3/28/2024
97 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟไฮแมส บริเวณหมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
99 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)   3/27/2024 3/27/2024
100 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
101 จัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟไฮแมส บริเวณหมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๘   3/27/2024 3/27/2024
102 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   3/27/2024 3/27/2024
103 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
104 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)   3/26/2024 3/26/2024
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
106 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   3/25/2024 3/25/2024
107 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก (กองคลัง)   3/25/2024 3/25/2024
108 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี)   3/25/2024 3/25/2024
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งต่อ-ด่านยูง หมู่ที่ 7 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด   3/25/2024 3/25/2024
110 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
111 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
112 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
113 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีชมพู)   3/14/2024 3/14/2024
114 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน อ.ศ.1445 และอีดิลฟิตรีอันประเสริฐ   3/13/2024 3/13/2024
115 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน อ.ศ.1445 และอีดิลฟิตรีอันประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2024 3/8/2024
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งต่อ-ด่านยูง หมู่ที่ 7 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด   3/7/2024 3/7/2024
117 จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗   3/7/2024 3/7/2024
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งต่อ-ด่านยูง หมู่ที่ 7 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด   3/7/2024 3/7/2024
119 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
120 จ้างจัดจ้างน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ และขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
121 จ้างจัดจ้างน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ และขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
122 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์   3/1/2024 3/1/2024
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
124 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง   2/29/2024 2/29/2024
125 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
126 จ้างจัดจ้างทำป้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ เรื่องที่ดินสวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
127 จ้างโครงการขุดลอกคลองวังยาว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
129 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   2/27/2024 2/27/2024
130 จัดจ้างทำบอร์ดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   2/27/2024 2/27/2024
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
133 จ้างจัดจ้างทำบอร์ดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
134 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
136 จัดจ้างน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ และขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์   2/23/2024 2/23/2024
137 จัดจ้างทำป้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ เรื่องที่ดินสวนสุขภาพ   2/23/2024 2/23/2024
138 จ้างโครงการบุกเบิกถนนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
139 จ้างโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆด้านศาสนา(ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
140 จ้างโครงการบุกเบิกถนนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
141 จ้างโครงการบุกเบิกถนนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
142 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเพ็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
143 จ้างจัดจ้างน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ และขนาด 15 ปอนด์ และบรรจุน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
144 จ้างจัดจ้างทำป้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ เรื่องที่ดินสวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
145 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
146 จ้างโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆด้านศาสนา(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
147 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆด้านศาสนา(ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ)   2/20/2024 2/20/2024
148 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมอื่นๆด้านศาสนา(ค่าป้ายไวนิล)   2/20/2024 2/20/2024
149 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-61-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเพ็ง หมู่ที่ 6   2/19/2024 2/19/2024
151 โครงการขุดลอกคลองวังยาว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10   2/19/2024 2/19/2024
152 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   2/19/2024 2/19/2024
153 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   2/19/2024 2/19/2024
154 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-61-0014   2/19/2024 2/19/2024
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งต่อ-ด่านยูง หมู่ที่ 7 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวด   2/16/2024 2/16/2024
156 โครงการบุกเบิกถนนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว   2/16/2024 2/16/2024
157 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   2/15/2024 2/15/2024
158 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   2/15/2024 2/15/2024
159 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
160 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
161 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน,ตู้เอกสารบานเลื่อน,โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
162 จัดจ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ   2/14/2024 2/14/2024
163 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
164 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มหนังเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ 1   2/13/2024 2/13/2024
167 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน,ตู้เอกสารบานเลื่อน,โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก)   2/13/2024 2/13/2024
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
169 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)   2/13/2024 2/13/2024
170 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
171 จัดจ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ   2/7/2024 2/7/2024
172 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   2/7/2024 2/7/2024
173 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   2/7/2024 2/7/2024
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
176 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   2/7/2024 2/7/2024
177 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
178 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าส่วนประกอบในการทำขนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
179 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
180 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
181 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
182 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
183 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก)   2/5/2024 2/5/2024
184 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มหนังเทียม)   2/5/2024 2/5/2024
185 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์)   2/5/2024 2/5/2024
186 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์   2/2/2024 2/2/2024
187 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าป้ายไวนิล)   2/2/2024 2/2/2024
188 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนมกราคม   2/2/2024 2/2/2024
189 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าส่วนประกอบในการทำขนม)   2/2/2024 2/2/2024
190 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอาหารกลางวัน)   2/2/2024 2/2/2024
191 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   2/2/2024 2/2/2024
192 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม)   2/2/2024 2/2/2024
193 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
194 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   1/30/2024 1/30/2024
195 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
196 จ้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
197 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายด่านยูง หมู่ที่ 7 - สายวังไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
198 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
199 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง กบ 7656 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
200 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
201 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)   1/29/2024 1/29/2024
202 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   1/29/2024 1/29/2024
203 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   1/29/2024 1/29/2024
204 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์)   1/29/2024 1/29/2024
205 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   1/29/2024 1/29/2024
206 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
207 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
209 จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 7656 ตรัง   1/26/2024 1/26/2024
210 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง   1/26/2024 1/26/2024
211 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   1/24/2024 1/24/2024
212 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   1/24/2024 1/24/2024
213 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญตอบแทนการแสดง,ค่าของรางวัล,ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
214 จัดจ้างทำตรายาง (กองคลัง)   1/23/2024 1/23/2024
215 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)   1/22/2024 1/22/2024
216 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง   1/22/2024 1/22/2024
217 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยในเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
218 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญตอบแทนการแสดง,ค่าของรางวัล,ค่าวัสดุอุปกรณ์)   1/18/2024 1/18/2024
219 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   1/18/2024 1/18/2024
220 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง กบ 7656 ตรัง   1/18/2024 1/18/2024
221 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
222 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
223 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   1/18/2024 1/18/2024
224 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในเมือง หมู่ที่ 3   1/17/2024 1/17/2024
225 โครงการบุกเบิกถนน สายด่านยูง หมู่ที่ 7 - สายวังไทร หมู่ที่ 2   1/17/2024 1/17/2024
226 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยในเมือง หมู่ที่ 3   1/17/2024 1/17/2024
227 เช่าโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
228 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญตอบแทนการแสดง)   1/9/2024 1/9/2024
229 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   1/9/2024 1/9/2024
230 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่)   1/9/2024 1/9/2024
231 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
232 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   1/9/2024 1/9/2024
233 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)   1/9/2024 1/9/2024
234 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเต็นท์)   1/9/2024 1/9/2024
235 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเครื่องเสียง)   1/9/2024 1/9/2024
236 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ป้ายไวนิล)   1/9/2024 1/9/2024
237 เช่าโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
238 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งต่อ-ด่านยูง หมู่ที่ 7 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร   1/8/2024 1/8/2024
239 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม   5/1/2024 1/5/2024
240 จ้างจัดจ้างเติมหมึกตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
241 จ้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
242 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 (ป้ายไวนิล)   1/3/2024 1/3/2024
243 โครงการบุกเบิกถนน สายในเมือง หมู่ที่ 3   12/28/2023 12/28/2023
244 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
245 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายในเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
246 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก ชูแก้ว หมู่ที่ 9   12/27/2023 12/27/2023
247 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2   12/27/2023 12/27/2023
248 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
249 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) กองคลัง   12/26/2023 12/26/2023
250 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023