ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  29  มิถุนายน  2565
3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน  29  มิถุนายน  2565
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  28  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
7 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
8 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
9 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
11 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1  23  มิถุนายน  2565
12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  23  มิถุนายน  2565
13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง)  23  มิถุนายน  2565
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  22  มิถุนายน  2565
16 จ้างจัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22  มิถุนายน  2565
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
19 จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -8028 ตรัง  22  มิถุนายน  2565
20 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  15  มิถุนายน  2565
22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  15  มิถุนายน  2565
23 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  15  มิถุนายน  2565
24 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารสบัสโดยการปรับอากาศ จำนวน 2 คัน)  14  มิถุนายน  2565
25 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารสบัสโดยการปรับอากาศ จำนวน 2 คัน)  14  มิถุนายน  2565
26 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (ป้ายไวนิล)  14  มิถุนายน  2565
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
28 จ้างโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
29 จ้างโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
30 จ้างจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
31 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2565
32 จัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1  13  มิถุนายน  2565
33 จ้างซ่อมแซ่มถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
34 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  9  มิถุนายน  2565
35 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
36 ซ่อมแซ่มถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 สาย  9  มิถุนายน  2565
37 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
38 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน  9  มิถุนายน  2565
39 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
40 จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง  8  มิถุนายน  2565
41 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  8  มิถุนายน  2565
42 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
43 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง)ประจำเดือนพฤษภาคม  8  มิถุนายน  2565
44 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7  มิถุนายน  2565
45 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
46 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565  6  มิถุนายน  2565
47 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)ประจำเดือนพฤษภาคม  6  มิถุนายน  2565
48 จัดจ้างเครื่องเสียงในกิจกรรมจิตอาสา 3 มิ.ย.2565  6  มิถุนายน  2565
49 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง)  6  มิถุนายน  2565
50 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุอื่นๆ)  6  มิถุนายน  2565
51 ซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
52 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  6  มิถุนายน  2565
53 ซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (วัสดุอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
54 เช่าจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ค่าเช่าถังดับเพลิง/ถังแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
55 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00 เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ  2  มิถุนายน  2565
56 จ้างเครื่องเสียงในกิจกรรมจิตอาสา 3 มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
57 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  2  มิถุนายน  2565
58 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  2  มิถุนายน  2565
59 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
60 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
61 จัดจ้างทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2565  1  มิถุนายน  2565
62 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565  1  มิถุนายน  2565
63 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
64 ซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
65 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์และภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
66 จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
67 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565  1  มิถุนายน  2565
68 จัดจ้างทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  1  มิถุนายน  2565
69 จ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//suso.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
70 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
71 จัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระฉายาลักษณ์  1  มิถุนายน  2565
72 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  31 พฤษภาคม 2565
73 จัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว  31 พฤษภาคม 2565
74 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ  31 พฤษภาคม 2565
75 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 พฤษภาคม 2565
76 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
77 จัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน  31 พฤษภาคม 2565
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
79 ซื้อครุภัณฑ์อื่นถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
80 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย  31 พฤษภาคม 2565
81 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี  31 พฤษภาคม 2565
82 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
83 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24 พฤษภาคม 2565
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
86 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 พฤษภาคม 2565
87 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาและประตูห้องน้ำที่สวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
89 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
90 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2565
91 โครงจัดซื้อจัดจ้างสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน  10 พฤษภาคม 2565
92 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
95 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
96 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  6 พฤษภาคม 2565
97 ซื้อจัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว 30 mm จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
98 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  6 พฤษภาคม 2565
99 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
100 ซื้อจัดวื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
101 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
102 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ  5 พฤษภาคม 2565
103 ซ่อมแซมระบบประปาหลัง อบต. หมู่ที่ 9  3 พฤษภาคม 2565
104 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  3 พฤษภาคม 2565
105 ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-603 ตรัง  3 พฤษภาคม 2565
106 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  3 พฤษภาคม 2565
107 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2565
108 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
109 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหลัง อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
110 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
112 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
113 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
114 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้  3 พฤษภาคม 2565
115 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
116 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
117 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  22 เมษายน 2565
118 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  22 เมษายน 2565
119 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
120 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
121 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  20 เมษายน 2565
122 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  20 เมษายน 2565
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
124 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
126 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
127 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash  20 เมษายน 2565
128 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการ  11 เมษายน 2565
129 ป้ายประชาสัมพันธ์  11 เมษายน 2565
130 ป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ  11 เมษายน 2565
131 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมีนาคม 2565  11 เมษายน 2565
132 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนมีนาคม 2565  11 เมษายน 2565
133 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
134 จ้างป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
135 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
136 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  7 เมษายน 2565
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
138 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1  1 เมษายน 2565
139 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
140 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  31 มีนาคม 2565
141 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
142 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
143 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
144 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
145 จัดซื้อวัสดุกีฬา  24 มีนาคม 2565
146 จัดซื้อวัสดุกีฬา  18 มีนาคม 2565
147 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  18 มีนาคม 2565
148 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มีนาคม 2565
149 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง)  8 มีนาคม 2565
150 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  8 มีนาคม 2565
151 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  7 มีนาคม 2565
152 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6  24 กุมภาพันธ์ 2565
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
154 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2565  14 กุมภาพันธ์ 2565
155 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2565  14 กุมภาพันธ์ 2565
156 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ  10 กุมภาพันธ์ 2565
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
158 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
159 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  9 กุมภาพันธ์ 2565
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
161 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
162 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  8 กุมภาพันธ์ 2565
163 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  8 กุมภาพันธ์ 2565
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
165 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  2 กุมภาพันธ์ 2565
166 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  31 มกราคม 2565
167 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
168 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
169 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
170 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
171 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  28 มกราคม 2565
172 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา)  28 มกราคม 2565
173 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  28 มกราคม 2565
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
175 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  28 มกราคม 2565
176 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
177 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
179 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27 มกราคม 2565
180 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  27 มกราคม 2565
181 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10  27 มกราคม 2565
182 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  27 มกราคม 2565
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
184 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  27 มกราคม 2565
185 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
186 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)  26 มกราคม 2565
187 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
188 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
189 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
190 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
192 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)  26 มกราคม 2565
193 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป  26 มกราคม 2565
194 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)  26 มกราคม 2565
195 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)  26 มกราคม 2565
196 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
197 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
198 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  25 มกราคม 2565
199 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
200 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  24 มกราคม 2565
201 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
202 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
203 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
204 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21 มกราคม 2565
205 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21 มกราคม 2565
206 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  18 มกราคม 2565
207 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
208 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
209 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
210 จัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2564  14 มกราคม 2565
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
212 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  5 มกราคม 2565
213 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
214 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  29 ธันวาคม 2564
215 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10  28 ธันวาคม 2564
216 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  28 ธันวาคม 2564
217 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
218 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  27 ธันวาคม 2564
219 จัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  24 ธันวาคม 2564
220 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  24 ธันวาคม 2564
221 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  24 ธันวาคม 2564
222 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565)  23 ธันวาคม 2564
223 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)  23 ธันวาคม 2564
224 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
225 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
227 ซื้อจัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
228 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
229 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
230 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 ธันวาคม 2564
231 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  21 ธันวาคม 2564
232 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
233 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
234 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  9 ธันวาคม 2564
235 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
236 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
237 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  9 ธันวาคม 2564
238 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  9 ธันวาคม 2564
239 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  9 ธันวาคม 2564
240 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้  8 ธันวาคม 2564
241 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลสง ทะเบียน บธ 603 ตรัง  8 ธันวาคม 2564
242 ซื้อจัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
243 ซื้อซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
245 จัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ  2 ธันวาคม 2564
246 จัดทำป้ายไวนิล  2 ธันวาคม 2564
247 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
248 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
249 วัสดุก่อสร้าง  26 พฤศจิกายน 2564
250 วัสดุก่อสร้าง  26 พฤศจิกายน 2564
251 ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง)  26 พฤศจิกายน 2564
252 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง  25 พฤศจิกายน 2564
253 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  25 พฤศจิกายน 2564
254 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนตุลาคม 2564  24 พฤศจิกายน 2564
255 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
258 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
259 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 พฤศจิกายน 2564
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
261 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
262 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 พฤศจิกายน 2564
263 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  17 พฤศจิกายน 2564
264 จัดจ้างทำป้ายไวนิล/คัทเอ้าท์ /ป้ายบอร์ด และตรายาง  17 พฤศจิกายน 2564
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
266 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
267 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
268 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
269 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  11 พฤศจิกายน 2564
270 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
271 จ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  10 พฤศจิกายน 2564
272 โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย  10 พฤศจิกายน 2564
273 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  10 พฤศจิกายน 2564
274 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  10 พฤศจิกายน 2564
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
276 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้งและคู่มือเพื่อใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง  10 พฤศจิกายน 2564
277 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
278 จ้างจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
279 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
280 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกัก  10 พฤศจิกายน 2564
281 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  9 พฤศจิกายน 2564
282 จ้างโครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
283 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  3 พฤศจิกายน 2564
284 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  1 พฤศจิกายน 2564
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
286 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565  1 พฤศจิกายน 2564
287 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (สำนักปลัด)  30 กันยายน 2564
288 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2564
289 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง)  29 กันยายน 2564
290 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
291 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  27 กันยายน 2564
292 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22 กันยายน 2564
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
294 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
295 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
296 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  22 กันยายน 2564
297 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2  22 กันยายน 2564
298 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
299 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
300 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 กันยายน 2564
301 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  16 กันยายน 2564
302 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  16 กันยายน 2564
303 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  16 กันยายน 2564
304 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
305 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
306 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
307 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  14 กันยายน 2564
308 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  13 กันยายน 2564
309 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
310 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  13 กันยายน 2564
311 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  13 กันยายน 2564
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
313 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
314 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
315 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
316 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กันยายน 2564
317 จ้างโครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
318 จ้างจ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
319 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนสิงหาคม 2564 (กองช่าง)  8 กันยายน 2564
320 ซื้อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
321 ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  8 กันยายน 2564
322 จ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์  8 กันยายน 2564
323 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สำนักปลัด)  8 กันยายน 2564
324 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  7 กันยายน 2564
326 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  7 กันยายน 2564
327 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
328 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  7 กันยายน 2564
329 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
330 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
331 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  6 กันยายน 2564
332 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
333 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
334 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
335 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
336 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  27 สิงหาคม 2564
337 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  27 สิงหาคม 2564
338 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท  27 สิงหาคม 2564
339 โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล  27 สิงหาคม 2564
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2564
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
342 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
343 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
344 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ  13 สิงหาคม 2564
345 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  13 สิงหาคม 2564
346 วัสดุก่อสร้าง  13 สิงหาคม 2564
347 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 สิงหาคม 2564
348 โครงการปรับปรุงถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 10 สาย  13 สิงหาคม 2564
349 จัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2564  9 สิงหาคม 2564
350 จัดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด)  9 สิงหาคม 2564
351 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
352 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  5 สิงหาคม 2564
353 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  5 สิงหาคม 2564
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2564
355 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11  4 สิงหาคม 2564
356 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
357 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  21 กรกฎาคม 2564
358 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7  20 กรกฎาคม 2564
359 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  20 กรกฎาคม 2564
360 โครงการชุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  20 กรกฎาคม 2564
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
362 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
363 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  16 กรกฎาคม 2564
364 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ ศดม.  16 กรกฎาคม 2564
365 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักปลัด)  9 กรกฎาคม 2564
366 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9 กรกฎาคม 2564
367 จัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2564 (กองช่าง)  8 กรกฎาคม 2564
368 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8  7 กรกฎาคม 2564
369 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
370 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
371 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  30  มิถุนายน  2564
372 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
373 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  30  มิถุนายน  2564
374 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  29  มิถุนายน  2564
375 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  29  มิถุนายน  2564
376 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  28  มิถุนายน  2564
377 วัสดุการเกษตร  28  มิถุนายน  2564
378 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  28  มิถุนายน  2564
379 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
380 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
381 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  25  มิถุนายน  2564
382 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  25  มิถุนายน  2564
383 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  25  มิถุนายน  2564
384 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
385 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
386 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
387 จัดทำป้ายป้ายไวนิล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางจ้าสุทิดาฯ  11  มิถุนายน  2564
388 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11  มิถุนายน  2564
389 โครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11  มิถุนายน  2564
390 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  10  มิถุนายน  2564
391 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
392 ซื้อโครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
393 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
394 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
395 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4  มิถุนายน  2564
396 โครงการจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4  มิถุนายน  2564
397 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  4  มิถุนายน  2564
398 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์  4  มิถุนายน  2564
399 วัสดุงานบ้านงานครัว  4  มิถุนายน  2564
400 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
401 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
402 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์)  4  มิถุนายน  2564
403 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)  4  มิถุนายน  2564
404 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  4  มิถุนายน  2564
405 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
406 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
407 จัดจ้างการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ Http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564  4  มิถุนายน  2564
408 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2  มิถุนายน  2564
409 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2  มิถุนายน  2564
410 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)  2  มิถุนายน  2564
411 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
412 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2  27 พฤษภาคม 2564
413 โครงจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564  27 พฤษภาคม 2564
414 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 กองช่าง  27 พฤษภาคม 2564
415 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
416 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
417 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
419 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028  13 พฤษภาคม 2564
420 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
421 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
422 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011  13 พฤษภาคม 2564
423 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 พฤษภาคม 2564
424 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
425 โครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9  12 พฤษภาคม 2564
426 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
427 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
428 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
429 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
430 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
431 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
432 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564  11 พฤษภาคม 2564
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
435 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  5 พฤษภาคม 2564
436 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
437 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  5 พฤษภาคม 2564
438 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  3 พฤษภาคม 2564
439 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
440 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
441 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
442 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 เมษายน 2564
443 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
444 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  28 เมษายน 2564
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  28 เมษายน 2564
446 ซื้อวัสดุการเกษตร  28 เมษายน 2564
447 วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  27 เมษายน 2564
448 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
449 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
450 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
451 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ  21 เมษายน 2564
452 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 เมษายน 2564
453 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  20 เมษายน 2564
454 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  20 เมษายน 2564
455 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  20 เมษายน 2564
456 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
457 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
458 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
459 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
460 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  19 เมษายน 2564
461 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19 เมษายน 2564
462 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
463 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  19 เมษายน 2564
464 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  16 เมษายน 2564
465 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
466 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
467 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
468 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
469 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564  16 เมษายน 2564
470 วัสดุสำนักงาน  16 เมษายน 2564
471 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  16 เมษายน 2564
472 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
473 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  31 มีนาคม 2564
474 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
475 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  31 มีนาคม 2564
476 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  30 มีนาคม 2564
477 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
478 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  30 มีนาคม 2564
479 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1  30 มีนาคม 2564
480 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
481 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  26 มีนาคม 2564
482 ซื้อจัดซื้อเบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
483 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  24 มีนาคม 2564
484 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
485 จัดซื้อเบตเตอร์รี่  24 มีนาคม 2564
486 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
487 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  24 มีนาคม 2564
488 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 มีนาคม 2564
489 โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  22 มีนาคม 2564
490 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
491 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
492 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
493 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
494 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (รับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ฯ)  16 มีนาคม 2564
495 จัดจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแปบบแปลน จำนวน 5 โครงการ  16 มีนาคม 2564
496 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  16 มีนาคม 2564
497 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
498 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเด็กเล่น หมู่ที่ 1  15 มีนาคม 2564
499 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  12 มีนาคม 2564
500 โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  8 มีนาคม 2564
501 จัดซื้อน้ำมันเดือนมีนาคม 2564  8 มีนาคม 2564
502 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  8 มีนาคม 2564
503 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  3 มีนาคม 2564
504 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
505 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
506 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  2 มีนาคม 2564
507 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
508 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
509 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
510 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
511 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
512 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
513 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
514 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
515 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
516 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์)  1 มีนาคม 2564
517 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
518 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด)  1 มีนาคม 2564
519 ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
520 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้)  1 มีนาคม 2564
521 จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
522 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
523 จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  23 กุมภาพันธ์ 2564
524 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กุมภาพันธ์ 2564
525 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23 กุมภาพันธ์ 2564
526 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
527 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
528 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
529 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
530 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
531 จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
532 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
533 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  15 กุมภาพันธ์ 2564
534 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
535 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
536 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  10 กุมภาพันธ์ 2564
537 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  9 กุมภาพันธ์ 2564
538 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
539 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
540 โครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10  9 กุมภาพันธ์ 2564
541 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
542 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  8 กุมภาพันธ์ 2564
543 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  8 กุมภาพันธ์ 2564
544 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
545 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
546 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
547 ซื้อจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
548 ซื้อการจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
549 การจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
550 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  2 กุมภาพันธ์ 2564
551 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
552 โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
553 โครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1  25 มกราคม 2564
554 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
555 จ้างโครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
556 โครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
557 จ้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
558 จ้างโครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
559 โครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  21 มกราคม 2564
560 ซื้อจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
561 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มกราคม 2564
563 ป้ายประชาสัมพันธ์  18 มกราคม 2564
564 จัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 มกราคม 2564
565 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
566 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
567 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  15 มกราคม 2564
568 วัสดุก่อสร้าง  14 มกราคม 2564
569 ซื้อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
570 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ  11 มกราคม 2564
571 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
572 สำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  11 มกราคม 2564
573 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
574 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
575 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  18 ธันวาคม 2563
576 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
577 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 ธันวาคม 2563
578 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์  17 ธันวาคม 2563
579 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  16 ธันวาคม 2563
580 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
581 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
582 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
583 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
584 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  15 ธันวาคม 2563
585 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
586 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
587 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  15 ธันวาคม 2563
588 จัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด  9 ธันวาคม 2563
589 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
590 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 ธันวาคม 2563
591 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  3 ธันวาคม 2563
592 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  2 ธันวาคม 2563
593 โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  2 ธันวาคม 2563
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
595 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
596 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
597 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  27 พฤศจิกายน 2563
598 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  25 พฤศจิกายน 2563
599 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)  25 พฤศจิกายน 2563
600 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงขนิดแห้ง จำนวน 10 ถัง  24 พฤศจิกายน 2563
601 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  24 พฤศจิกายน 2563
602 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  24 พฤศจิกายน 2563
603 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
604 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
605 ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 พฤศจิกายน 2563
606 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
607 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
608 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
609 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  2 พฤศจิกายน 2563
610 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  2 พฤศจิกายน 2563
611 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่ม  30 ตุลาคม 2563
612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
613 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  27 ตุลาคม 2563
614 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทรสีชมพู (23 ตุลาคม 2563)  27 ตุลาคม 2563
615 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
616 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
618 วัสดุสำนักงาน  19 ตุลาคม 2563
619 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
620 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  1 ตุลาคม 2563
621 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
622 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
623 วัสดุการศึกษา  29 กันยายน 2563
624 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที  29 กันยายน 2563
625 โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
626 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
627 วัสดุการศึกษา  28 กันยายน 2563
628 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
629 ซื้อโครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
630 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
631 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
632 จ้างโครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
633 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  25 กันยายน 2563
634 โครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  24 กันยายน 2563
635 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  24 กันยายน 2563
636 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23 กันยายน 2563
637 โครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)  23 กันยายน 2563
638 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
639 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
640 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
641 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
642 ซื้อโครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
643 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
644 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
645 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  21 กันยายน 2563
646 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
647 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  21 กันยายน 2563
648 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ  21 กันยายน 2563
649 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
650 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
651 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
652 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
653 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
654 จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
655 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
656 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
657 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
658 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
659 จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
660 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
661 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6  16 กันยายน 2563
662 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ)  15 กันยายน 2563
663 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร)  15 กันยายน 2563
664 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย)  15 กันยายน 2563
665 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
666 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
667 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  14 กันยายน 2563
668 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
669 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
670 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
671 จ้างจ้างเหมาถางหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
672 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
673 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9746 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
674 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค พระบรมราชปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
675 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  14 กันยายน 2563
676 จ้างป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
677 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
678 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
679 วัสดุงานบ้านงานครัว  14 กันยายน 2563
680 ป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก  14 กันยายน 2563
681 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
682 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
683 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 กันยายน 2563
684 จ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
685 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
686 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
687 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
688 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
689 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
690 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
691 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
692 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  10 กันยายน 2563
693 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 กันยายน 2563
694 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
695 จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น  9 กันยายน 2563
696 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
697 ซื้อจัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
698 ค่าปริ้นเอกสาร ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  9 กันยายน 2563
699 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์)  9 กันยายน 2563
700 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
701 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าถ่ายเอกสาร)  9 กันยายน 2563
702 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)  3 กันยายน 2563
703 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
704 จัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง)  2 กันยายน 2563
705 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์  2 กันยายน 2563
706 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  2 กันยายน 2563
707 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  2 กันยายน 2563
708 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
709 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
710 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
711 ซื้อโครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
712 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
713 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
714 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
715 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
716 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
717 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  31 สิงหาคม 2563
718 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมฯ  31 สิงหาคม 2563
719 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
720 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
721 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
722 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  28 สิงหาคม 2563
723 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม  28 สิงหาคม 2563
724 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
725 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
726 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
727 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  27 สิงหาคม 2563
728 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
729 ซื้อจัดซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
730 ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
731 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
732 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  26 สิงหาคม 2563
733 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  26 สิงหาคม 2563
734 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  25 สิงหาคม 2563
735 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  25 สิงหาคม 2563
736 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  25 สิงหาคม 2563
737 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  24 สิงหาคม 2563
738 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24 สิงหาคม 2563
739 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
740 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
741 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ  21 สิงหาคม 2563
742 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
743 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  21 สิงหาคม 2563
744 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
745 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
746 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
747 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
748 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
749 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ  14 สิงหาคม 2563
750 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
751 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2563
752 วัสดุการศึกษา  9 สิงหาคม 2563
753 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  9 สิงหาคม 2563
754 จ้างโครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
755 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
756 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
757 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
758 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
759 โครงการฝังท่อระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน และสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ม. 10  9 สิงหาคม 2563
760 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  9 สิงหาคม 2563
761 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
762 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
763 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
764 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
765 ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  31 กรกฎาคม 2563
766 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
767 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
768 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
769 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
770 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
771 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
772 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
773 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
774 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
775 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  24 กรกฎาคม 2563
776 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์  23 กรกฎาคม 2563
777 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  23 กรกฎาคม 2563
778 ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
779 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
780 จัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร  22 กรกฎาคม 2563
781 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
782 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  21 กรกฎาคม 2563
783 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  21 กรกฎาคม 2563
784 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20 กรกฎาคม 2563
785 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  20 กรกฎาคม 2563
786 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3  17 กรกฎาคม 2563
787 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  17 กรกฎาคม 2563
788 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
789 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
790 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
791 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
792 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
793 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
794 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
795 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
796 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 กรกฎาคม 2563
797 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  25  มิถุนายน  2563
798 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
799 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  23  มิถุนายน  2563
800 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
801 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  23  มิถุนายน  2563
802 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  23  มิถุนายน  2563
803 ซ่อมแซมตู้ลำโพง  23  มิถุนายน  2563
804 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  23  มิถุนายน  2563
805 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
806 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
807 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  22  มิถุนายน  2563
808 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22  มิถุนายน  2563
809 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
810 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
811 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
812 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
813 จ้างซ่อมแซมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
814 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
815 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  19  มิถุนายน  2563
816 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1  18  มิถุนายน  2563
817 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
818 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
819 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
820 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
821 โครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12  มิถุนายน  2563
822 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
823 โครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12  มิถุนายน  2563
824 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ  12  มิถุนายน  2563
825 จ้างโครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
826 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
827 โครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  11  มิถุนายน  2563
828 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2563
829 จัดจ้างทำตรายาง  11  มิถุนายน  2563
830 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
831 ซื้อโครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
832 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม  10  มิถุนายน  2563
833 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
834 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  1  มิถุนายน  2563
835 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  1  มิถุนายน  2563
836 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ harddisk ssd 120 (รหัสเครื่อง 416-54-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
837 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  27 พฤษภาคม 2563
838 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  26 พฤษภาคม 2563
839 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
840 จ้างจ้างเหมาบริการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
841 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
842 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  15 พฤษภาคม 2563
843 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2563
844 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์  8 พฤษภาคม 2563
845 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 พฤษภาคม 2563
846 วัสดุเกษตร  8 พฤษภาคม 2563
847 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
848 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
849 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11  7 พฤษภาคม 2563
850 ซ่อมแซมระบบบาดาล  7 พฤษภาคม 2563
851 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
852 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
853 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
854 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
855 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
856 จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
857 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
858 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
859 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
860 ดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  23 เมษายน 2563
861 จ้างดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
862 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
863 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19)  20 เมษายน 2563
864 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  20 เมษายน 2563
865 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
866 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2016 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
867 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
868 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  17 เมษายน 2563
869 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
870 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  17 เมษายน 2563
871 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
872 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
873 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
874 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
875 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
876 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  16 เมษายน 2563
877 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  15 เมษายน 2563
878 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
879 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  14 เมษายน 2563
880 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  14 เมษายน 2563
881 จ้างโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
882 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น  10 เมษายน 2563
883 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
884 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  10 เมษายน 2563
885 ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ (แบบจุ่มน้ำ)  10 เมษายน 2563
886 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
887 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
888 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์  10 เมษายน 2563
889 จ้างจ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
890 จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง  8 เมษายน 2563
891 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11  7 เมษายน 2563
892 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
893 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
894 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
895 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
896 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.)  1 เมษายน 2563
897 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
898 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  31 มีนาคม 2563
899 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
900 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
901 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์  27 มีนาคม 2563
902 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
903 หมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  24 มีนาคม 2563
904 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  17 มีนาคม 2563
905 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
906 ซื้อถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
907 ถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์  16 มีนาคม 2563
908 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟ High mast หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
909 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ  12 มีนาคม 2563
910 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
911 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
912 จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
913 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
914 โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  27 กุมภาพันธ์ 2563
915 วัสดุกีฬา  25 กุมภาพันธ์ 2563
916 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
917 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
918 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7  24 กุมภาพันธ์ 2563
919 ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน  21 กุมภาพันธ์ 2563
920 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
921 จ้างค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
922 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  21 กุมภาพันธ์ 2563
923 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
924 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  20 กุมภาพันธ์ 2563
925 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
926 ซ่อมแซมมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  20 กุมภาพันธ์ 2563
927 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
928 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
929 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง)  11 กุมภาพันธ์ 2563
930 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
931 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด)  11 กุมภาพันธ์ 2563
932 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
933 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
934 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4  6 กุมภาพันธ์ 2563
935 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7  5 กุมภาพันธ์ 2563
936 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
937 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  28 มกราคม 2563
938 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
939 จัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า  24 มกราคม 2563
940 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
941 ซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1  21 มกราคม 2563
942 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
943 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตง  21 มกราคม 2563
944 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็ก  21 มกราคม 2563
945 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม)  14 มกราคม 2563
946 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
947 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
948 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
949 โครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6  9 มกราคม 2563
950 ซื้อโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
951 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
952 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
953 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 มกราคม 2563
954 โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6  8 มกราคม 2563
955 จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
956 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
957 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
958 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
959 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 020-56-0001  25 ธันวาคม 2562
960 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 ธันวาคม 2562
961 วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)  24 ธันวาคม 2562
962 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
963 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
964 ซื้อค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068-06-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
965 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องเลื่อยยนต์)  23 ธันวาคม 2562
966 จ้างซ่อมแซม รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนรถ 80-9746 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
967 สำราจออกแบบและรับรองแบบแปลน  16 ธันวาคม 2562
968 ซื้อโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
969 จ้างสำราจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
970 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast  12 ธันวาคม 2562
971 ซื้อวัสดุการเกษตร (ไกลโฟเซต สีนำาตาล 4 L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
972 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
973 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  22 พฤศจิกายน 2562
974 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
975 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
976 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
977 วัสดุงานบ้านงานครัว  7 พฤศจิกายน 2562
978 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากําจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
979 วัสดุการเกษตร ยากําจัดวัชพืช  31 ตุลาคม 2562
980 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสวนนายอรุณ ชูแก้ว - สวนนายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
981 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสวนนายอรุณ ชูแก้ว - สวนนายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
982 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  2 ตุลาคม 2562
983 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
984 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1  26 กันยายน 2562
985 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
986 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
987 วัสดุไฟฟ้า  23 กันยายน 2562
988 วัสดุสำนักงาน  23 กันยายน 2562
989 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
990 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
991 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
992 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ ซอยบ้านชายเย็น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
993 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
994 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  12 กันยายน 2562
995 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
996 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
997 โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,)  4 กันยายน 2562
998 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
999 ตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง  2 กันยายน 2562
1000 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำ ผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
1001 จ้างโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
1002 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
1003 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ไม้)  26 สิงหาคม 2562
1004 แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน (วัสดุก่อสร้าง)  26 สิงหาคม 2562
1005 ซื้อโครงการจัดซื้อซัมเมิร์ส (เครื่องสูบน้ำ) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
1006 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
1007 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (รถแห่ประชาสัมพันธ์, สปอร์ตโฆษณา)  20 สิงหาคม 2562
1008 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ตกแต่งสถานที่)  20 สิงหาคม 2562
1009 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ป้ายไวนิล)  19 สิงหาคม 2562
1010 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ถ้วยรางวัล)  19 สิงหาคม 2562
1011 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ค่าเช่าเครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,เช่าเต็นท์)  19 สิงหาคม 2562
1012 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
1013 จ้างโครงการเเข่งขันเรือพลีส (ค่าเช่าเครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,เช่าเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
1014 จ้างโครงการเเข่งขันเรือพลีส (ตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
1015 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
1016 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.  6 สิงหาคม 2562
1017 ชุดกีฬา เหรียญรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6 สิงหาคม 2562
1018 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  5 สิงหาคม 2562
1019 ซื้อชุดกีฬา เหรียญรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
1020 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
1021 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
1022 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลา กาเยาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
1023 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
1024 วัสดุงานบ้านงานครัว  25 กรกฎาคม 2562
1025 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายศาลาเอนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
1026 จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
1027 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค  24 กรกฎาคม 2562
1028 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562  23 กรกฎาคม 2562
1029 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High mast หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
1030 ซื้อวัสดุในการอบรม (กระเป๋าผ้า 2 ซิป ขยายข้าง จำนวน 180 ใบ) โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุห่างไกลโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
1031 ซื้ออาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุห่างไกลโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
1032 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562  10 กรกฎาคม 2562
1033 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
1034 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
1035 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  4 กรกฎาคม 2562
1036 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
1037 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน)  4 กรกฎาคม 2562
1038 ซื้อโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
1039 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปี 2562  1 กรกฎาคม 2562
1040 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
1041 โครงการสุขาน่าใช้ด้วยสมุนไพรชีวภาพ ประจำปี 2562  28  มิถุนายน  2562
1042 จ้างค่าสำรวจออกเเบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
1043 ค่าสำรวจออกเเบบและรับรองแบบแปลน  18  มิถุนายน  2562
1044 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
1045 วัสดุสำนักงาน  10  มิถุนายน  2562
1046 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
1047 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
1048 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
1049 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและปรับพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะโดยใช้ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
1050 โครงการซ่อมแซมถนนและปรับพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะโดยใช้ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  15 พฤษภาคม 2562
1051 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
1052 จ้างจ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองเเสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
1053 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองเเสง  15 พฤษภาคม 2562
1054 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
1055 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2562
1056 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1057 ครุภัณฑ์สำนักงาน  13 พฤษภาคม 2562
1058 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1059 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
1060 ป้ายถวายพระพรพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  3 พฤษภาคม 2562
1061 จ้างเหมารถทัวปรับอากาศ โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีศาสนา ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562  1 พฤษภาคม 2562
1062 จ้างค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
1063 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  30 เมษายน 2562
1064 ค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  30 เมษายน 2562
1065 ค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  29 เมษายน 2562
1066 จ้างค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
1067 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
1068 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24 เมษายน 2562
1069 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
1070 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2562
1071 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2562
1072 วัสดุคอมพิวเตอร์  18 เมษายน 2562
1073 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
1074 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
1075 จ้างโครงการขุดลอกห้วยหนองขี้ใต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
1076 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางเข้า ทรบ.คลองวังยาว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
1077 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
1078 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
1079 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
1080 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2562
1081 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-016 สายสองร้อยปี หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  22 มีนาคม 2562
1082 ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
1083 ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562