ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (ค่าอุปกรณ์ในการอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 (วัสดุอุปกรณ์)   9/12/2023 9/12/2023
3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 (อาหารและเครื่องดื่ม)   9/12/2023 9/12/2023
4 โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2566 (ป้ายไวนิล)   9/12/2023 9/12/2023
5 โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2566 (วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม)   9/12/2023 9/12/2023
6 โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2566 (ค่าวัสดุ)   9/12/2023 9/12/2023
7 โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2566 (อาหารและเครื่องดื่ม)   9/12/2023 9/12/2023
8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 (ป้ายไวนิล)   9/12/2023 9/12/2023
9 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายเทพสุรีย์ หมู่ที่ ๘   9/11/2023 9/11/2023
10 จัดซื้ออาหารกลางวันนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   9/11/2023 9/11/2023
11 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   9/11/2023 9/11/2023
12 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายเทพสุรีย์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   9/8/2023 9/8/2023
14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   9/8/2023 9/8/2023
15 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ)   9/5/2023 9/5/2023
16 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนสิงหาคม   9/5/2023 9/5/2023
17 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง) ประจำเดือนสิงหาคม   9/5/2023 9/5/2023
18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2566 (วัสดุอุปกรณ์)   9/5/2023 9/5/2023
19 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ)   9/5/2023 9/5/2023
20 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ค่าป้ายไวนิล)   9/5/2023 9/5/2023
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
22 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   9/4/2023 9/4/2023
23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2566 (อาหารและเครื่องดื่ม)   9/4/2023 9/4/2023
24 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (ค่าส่วนประกอบในการทำขนม)   9/4/2023 9/4/2023
25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2566 (ป้ายไวนิล)   9/4/2023 9/4/2023
26 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (ค่าอุปกรณ์ในการอบรม)   9/4/2023 9/4/2023
27 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (ค่าป้ายไวนิล)   9/4/2023 9/4/2023
28 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ(ค่าอุปกรณ์)   9/1/2023 9/1/2023
29 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ(ค่าเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง)   9/1/2023 9/1/2023
30 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ(อาหารและเครื่องดื่ม)   9/1/2023 9/1/2023
31 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม   8/28/2023 8/28/2023
32 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง บธ 603 ตรัง   8/28/2023 8/28/2023
33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   8/28/2023 8/28/2023
34 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ(ป้ายไวนิล)   8/28/2023 8/28/2023
35 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ(ค่าชุดกีฬา)   8/28/2023 8/28/2023
36 โครงการครอบครัวพอเพียง (ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์)   8/28/2023 8/28/2023
37 โครงการครอบครัวพอเพียง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)   8/28/2023 8/28/2023
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2   8/25/2023 8/25/2023
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
40 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
41 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
42 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)   8/21/2023 8/21/2023
44 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)   8/21/2023 8/21/2023
45 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/21/2023 8/21/2023
46 จัดจ้างถ่ายเอกสาร   8/21/2023 8/21/2023
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
48 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0019   8/18/2023 8/18/2023
49 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
50 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   8/18/2023 8/18/2023
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
53 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   8/18/2023 8/18/2023
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก สายบ้านนายซ้วน เมืองแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
55 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าส่วนประกอบในการทำขนม)   8/17/2023 8/17/2023
56 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าป้ายไวนิล)   8/17/2023 8/17/2023
57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   8/17/2023 8/17/2023
58 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าป้ายไวนิล)   8/16/2023 8/16/2023
59 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง กบ 7656 ตรัง   8/16/2023 8/16/2023
60 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   8/16/2023 8/16/2023
61 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าวัสดุอุปกรณ์)   8/16/2023 8/16/2023
62 ซื้อโครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
63 ซื้อโครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
64 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
65 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (น้ำมันเชื้อเพลิง)   8/10/2023 8/10/2023
66 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ค่าเช่าบรรจุเคมีดับเพลิง,แก๊สหุงต้ม)   8/10/2023 8/10/2023
67 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ค่าวัสดุ)   8/9/2023 8/9/2023
68 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ค่าวัสดุสำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ)   8/9/2023 8/9/2023
69 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ป้ายไวนิล)   8/9/2023 8/9/2023
70 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)   8/9/2023 8/9/2023
71 เช่าโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ค่าเช่าบรรจุเคมีดับเพลิง,แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
72 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก สายบ้านนายซ้วน เมืองแก้ว หมู่ที่ 9   8/8/2023 8/8/2023
74 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
75 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
77 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ-603 ตรัง   8/7/2023 8/7/2023
78 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
79 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/7/2023 8/7/2023
80 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ (ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
81 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง) ประจำเดือนกรกฎาคม   8/7/2023 8/7/2023
82 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนกรกฎาคม   8/7/2023 8/7/2023
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
84 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด)   8/3/2023 8/3/2023
85 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   8/3/2023 8/3/2023
86 ซื้อโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
87 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   8/3/2023 8/3/2023
88 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-62-0017   8/3/2023 8/3/2023
89 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก (ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม)   8/3/2023 8/3/2023
90 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ (ค่าป้ายไวนิล)   8/3/2023 8/3/2023
91 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-62-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
93 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก (ค่าป้ายไวนิล)   8/3/2023 8/3/2023
94 จ้างโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
95 ซื้อโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก (ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
96 จัดจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2566   7/26/2023 7/26/2023
97 จัดจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2566   7/26/2023 7/26/2023
98 จ้างจัดจ้างตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
99 จัดจ้างตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗   7/25/2023 7/25/2023
100 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   7/25/2023 7/25/2023
101 จ้างจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
102 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   7/25/2023 7/25/2023
103 จ้างจัดจ้างตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
104 จ้างจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
105 จัดจ้างตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗   7/25/2023 7/25/2023
106 จัดจ้างประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   7/24/2023 7/24/2023
107 จ้างจัดจ้างประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
108 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
109 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)   7/24/2023 7/24/2023
110 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   7/18/2023 7/18/2023
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
112 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น)   12/27/2022 12/27/2022
113 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ))   12/27/2022 12/27/2022
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประก   12/27/2022 12/27/2022
115 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าสมนาคุณ)   12/27/2022 12/27/2022
116 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าวัสดุอุปกรณ์)   12/27/2022 12/27/2022
117 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)   12/27/2022 12/27/2022
118 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
119 จัดจ้างทำตรายาง(สำนักปลัด)   12/22/2022 12/22/2022
120 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)   12/22/2022 12/22/2022
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
122 จ้างจัดจ้างทำตรายาง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
125 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)   12/16/2022 12/16/2022
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
127 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง)   12/16/2022 12/16/2022
128 โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม)   12/15/2022 12/15/2022
129 ซื้อโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
130 จ้างโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
131 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง   12/15/2022 12/15/2022
132 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองช่าง   12/15/2022 12/15/2022
133 ซื้อโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
134 โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุอุปกรณ์)   12/15/2022 12/15/2022
135 โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าป้ายไวนิล)   12/15/2022 12/15/2022
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
138 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566   12/13/2022 12/13/2022
139 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
140 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-7656 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร รอดเข็ม หมู่ที่ 4   12/9/2022 12/9/2022
142 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนพฤศจิกายน   12/8/2022 12/8/2022
143 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-7656 ตรัง   12/8/2022 12/8/2022
144 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร   12/7/2022 12/7/2022
145 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 12/7/2022
146 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง,ทะเบียน บธ-603 ตรัง   9/28/2022 9/28/2022
147 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนกันยายน   9/28/2022 9/28/2022
148 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนกันยายน   9/28/2022 9/28/2022
149 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง,ทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
150 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3   9/27/2022 9/27/2022
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
152 จ้างซ่อม-ลงโปรแกรม Windows 10 เครื่องโน๊ตบุ๊ค(Lenovo)   9/22/2022 9/22/2022
153 จ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
154 จ้างซ่อม-ลงโปรแกรม Windows 10 เครื่องโน๊ตบุ๊ค(Lenovo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
155 โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑   9/21/2022 9/21/2022
156 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
158 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   9/21/2022 9/21/2022
159 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
160 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
161 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
162 จัดทำป้ายไวนิลทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เตาถ่าน   9/20/2022 9/20/2022
163 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   9/20/2022 9/20/2022
164 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ป้ายไวนิล)   9/19/2022 9/19/2022
165 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม   9/19/2022 9/19/2022
166 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7   9/19/2022 9/19/2022
167 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง   9/19/2022 9/19/2022
168 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   9/19/2022 9/19/2022
169 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนสิงหาคม   9/19/2022 9/19/2022
170 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)ประจำเดือนสิงหาคม   9/19/2022 9/19/2022
171 จ้างจัดจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
172 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
173 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
174 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
175 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย   9/15/2022 9/15/2022
176 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
177 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม.   9/15/2022 9/15/2022
178 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
179 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
180 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
181 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
183 จ้างโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
184 ซื้อโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
185 จ้างโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) อาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องด่ื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
186 จ้างโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ค่าจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
187 ซื้อโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
188 จ้างโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
189 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยชูอุทิศ หมู่ที่ 7   9/7/2022 9/7/2022
190 โครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2565 (ค่าป้ายไวนิล)   9/5/2022 9/5/2022
191 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าป้ายไวนิล)   9/5/2022 9/5/2022
192 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   9/5/2022 9/5/2022
193 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   9/5/2022 9/5/2022
194 โครงการครอบครัวพอเพียง(ป้ายไวนิล)   9/5/2022 9/5/2022
195 โครงการครอบครัวพอเพียง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   9/5/2022 9/5/2022
196 ซื้อโครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำปี2565 (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
197 จ้างโครงการครอบครัวพอเพียง(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
198 ซื้อโครงการครอบครัวพอเพียง(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
199 โครงการครอบครัวพอเพียง(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   9/5/2022 9/5/2022
200 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
201 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าถ่ายเอกสาร)   9/2/2022 9/2/2022
202 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
203 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
204 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุดกีฬา,เหรียญรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
205 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วัสดุอุปกรณ์)   9/2/2022 9/2/2022
206 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   9/2/2022 9/2/2022
207 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (อาหารว่าง)   9/2/2022 9/2/2022
208 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วัสดุ/อุปกรณ์)   9/1/2022 9/1/2022
209 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน   9/1/2022 9/1/2022
210 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   9/1/2022 9/1/2022
211 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย(ค่าป้ายไวนิล)   9/1/2022 9/1/2022
212 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (ของที่ระลึก)   9/1/2022 9/1/2022
213 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   9/1/2022 9/1/2022
214 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   8/31/2022 8/31/2022
215 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ป้ายไวนิล)   8/31/2022 8/31/2022
216 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก(ป้ายไวนิล)   8/31/2022 8/31/2022
217 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก(อาหารว่าง)   8/31/2022 8/31/2022
218 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)   8/31/2022 8/31/2022
219 จ้างโครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/6/2022
220 ซื้อโครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
221 จ้างโครงการอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้าง(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 9/6/2022
222 ซื้อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
223 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   8/29/2022 8/29/2022
224 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ค่าวัสดุ)   8/29/2022 8/29/2022
225 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   8/29/2022 8/29/2022
226 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   8/29/2022 8/29/2022
227 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าป้ายไวนิล)   8/29/2022 8/29/2022
228 ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
229 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าป้ายไวนิล)   8/29/2022 8/29/2022
230 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (อาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
231 จ้างโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
232 จ้างโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
233 จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
234 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (ของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
235 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 9/2/2022
236 จ้างโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
237 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   8/29/2022 8/29/2022
238 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
240 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว(ป้ายไวนิล)   8/26/2022 8/26/2022
241 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม(ป้ายไวนิล)   8/26/2022 8/26/2022
242 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
243 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
244 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
245 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
246 โครงการอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้าง(ป้ายไวนิล)   8/26/2022 8/26/2022
247 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว(อาหารว่าง)   8/26/2022 8/26/2022
248 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว(วัสดุอุปกรณ์)   8/26/2022 8/26/2022
249 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม(อาหารว่าง)   8/26/2022 8/26/2022
250 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม(ใบประกาศนียบัตร)   8/26/2022 8/26/2022
251 ซื้อโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
252 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
253 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   8/25/2022 8/25/2022
254 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน   8/25/2022 8/25/2022
255 โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ค่าอาหารว่าง)   8/24/2022 8/24/2022
256 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
257 โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ค่าอุปกรณ์)   8/24/2022 8/24/2022
258 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/29/2022
259 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล)   8/24/2022 8/24/2022
260 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)   8/24/2022 8/24/2022
261 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์)   8/24/2022 8/24/2022
262 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล)   8/24/2022 8/24/2022
263 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
264 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
265 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
266 ซื้อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/29/2022
267 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
268 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
269 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
270 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ค่าวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
271 ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
272 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
273 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
274 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)   8/24/2022 8/24/2022
275 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองน้ำขาว-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
276 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จัดทำป้ายไวนิล)   8/23/2022 8/23/2022
277 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอาหารว่าง)   8/23/2022 8/23/2022
278 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าของที่ระลึก)   8/23/2022 8/23/2022
279 โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ค่าป้ายไวนิล)   8/23/2022 8/23/2022
280 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองน้ำขาว-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕   8/23/2022 8/23/2022
281 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
282 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
283 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
284 ซื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
285 ซื้อโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
286 ซื้อโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
287 จ้างโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
288 จ้างโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
289 โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   8/19/2022 8/19/2022
290 โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน   8/19/2022 8/19/2022
291 จ้างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับความพร้อมก่อนนิกะห์ ประจำปี 2565(ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
292 จ้างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับความพร้อมก่อนนิกะห์ ประจำปี 2565(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
293 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
294 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
295 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
296 ซื้อโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(กล้าไม้โกงกาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
297 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
298 ซื้อโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
299 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับความพร้อมก่อนนิกะห์ ประจำปี 2565(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
300 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
301 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารว่างและเครื่องดื่ม)   8/9/2022 9/8/2022
302 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   8/9/2022 9/8/2022
303 โครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ป้ายโครงการ   8/9/2022 9/8/2022
304 โครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ของที่ระลึก   8/9/2022 9/8/2022
305 โครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) อาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องด่ื่ม   8/9/2022 9/8/2022
306 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุดกีฬา ,เหรียญรางวัล)   8/9/2022 9/8/2022
307 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ป้ายโครงการ)   8/9/2022 9/8/2022
308 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   8/9/2022 9/8/2022
309 จ้างจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
310 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยชูอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
311 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   8/9/2022 9/8/2022
312 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุอุปกรณ์)   8/9/2022 9/8/2022
313 ซื้อโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
314 จ้างโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
315 จ้างโครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2565 (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 9/5/2022
316 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์   12/29/2021 12/29/2021
317 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10   12/28/2021 12/28/2021
318 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   12/28/2021 12/28/2021
319 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
320 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5   12/27/2021 12/27/2021
321 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   12/24/2021 12/24/2021
322 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   12/24/2021 12/24/2021
323 จัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง)   12/24/2021 12/24/2021
324 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   12/23/2021 12/23/2021
325 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)   12/23/2021 12/23/2021
326 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
327 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565)   12/23/2021 12/23/2021
328 ซื้อจัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
329 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
330 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
332 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
333 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   12/21/2021 12/21/2021
334 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
335 จัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ   12/2/2021 12/2/2021
336 จัดทำป้ายไวนิล   12/2/2021 12/2/2021
337 วัสดุก่อสร้าง   11/26/2021 11/26/2021
338 วัสดุก่อสร้าง   11/26/2021 11/26/2021
339 ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง)   11/26/2021 11/26/2021
340 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง   11/25/2021 11/25/2021
341 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   11/25/2021 11/25/2021
342 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนตุลาคม 2564   11/24/2021 11/24/2021
343 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
344 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
345 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
347 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
348 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
349 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   11/18/2021 11/18/2021
350 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
351 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
352 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
353 จัดจ้างทำป้ายไวนิล/คัทเอ้าท์ /ป้ายบอร์ด และตรายาง   11/17/2021 11/17/2021
354 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)   11/17/2021 11/17/2021
355 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   11/17/2021 11/17/2021
356 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
357 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
358 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   11/11/2021 11/11/2021
359 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   11/3/2021 11/3/2021
360 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
361 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   11/1/2021 11/1/2021
362 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565   11/1/2021 11/1/2021
363 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
364 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกัก   10/11/2021 11/10/2021
365 จ้างจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
366 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
367 โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย   10/11/2021 11/10/2021
368 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง   10/11/2021 11/10/2021
369 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   10/11/2021 11/10/2021
370 จ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   10/11/2021 11/10/2021
371 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้งและคู่มือเพื่อใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง   10/11/2021 11/10/2021
372 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
373 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
374 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา   9/30/2021 9/30/2021
375 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (สำนักปลัด)   9/30/2021 9/30/2021
376 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง)   9/29/2021 9/29/2021
377 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
378 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   9/27/2021 9/27/2021
379 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
380 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3   9/22/2021 9/22/2021
381 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
382 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2   9/22/2021 9/22/2021
383 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง   9/22/2021 9/22/2021
384 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   9/22/2021 9/22/2021
385 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
386 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
387 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
388 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)   9/16/2021 9/16/2021
389 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   9/16/2021 9/16/2021
390 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   9/16/2021 9/16/2021
391 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
392 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)   9/16/2021 9/16/2021
393 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
394 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)   9/14/2021 9/14/2021
395 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
396 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   9/13/2021 9/13/2021
397 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   9/13/2021 9/13/2021
398 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   9/13/2021 9/13/2021
399 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนธันวาคม 2564   9/12/2021 12/9/2021
400 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564   9/12/2021 12/9/2021
401 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   9/12/2021 12/9/2021
402 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง   9/12/2021 12/9/2021
403 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   9/12/2021 12/9/2021
404 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564   9/12/2021 12/9/2021
405 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   9/12/2021 12/9/2021
406 จ้างโครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
407 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3   9/11/2021 11/9/2021
408 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
409 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
410 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
411 จัดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด)   9/8/2021 8/9/2021
412 จัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2564   9/8/2021 8/9/2021
413 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   9/7/2021 7/9/2021
414 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักปลัด)   9/7/2021 7/9/2021
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง   9/7/2021 9/7/2021
416 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
417 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   9/7/2021 9/7/2021
418 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9   9/7/2021 9/7/2021
419 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
420 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
421 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   9/6/2021 9/6/2021
422 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
423 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
424 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
425 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
426 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   8/27/2021 8/27/2021
427 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   8/27/2021 8/27/2021
428 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท   8/27/2021 8/27/2021
429 โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล   8/27/2021 8/27/2021
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2021 8/25/2021
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
432 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
433 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
434 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   8/13/2021 8/13/2021
435 โครงการปรับปรุงถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 10 สาย   8/13/2021 8/13/2021
436 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565   8/13/2021 8/13/2021
437 วัสดุก่อสร้าง   8/13/2021 8/13/2021
438 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ   8/13/2021 8/13/2021
439 ซื้อจัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
440 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลสง ทะเบียน บธ 603 ตรัง   8/12/2021 12/8/2021
441 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้   8/12/2021 12/8/2021
442 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนสิงหาคม 2564 (กองช่าง)   8/9/2021 9/8/2021
443 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   8/9/2021 9/8/2021
444 ซื้อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
445 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
446 ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง   8/9/2021 9/8/2021
447 จ้างจ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
448 จ้างโครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
449 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สำนักปลัด)   8/9/2021 9/8/2021
450 จ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์   8/9/2021 9/8/2021
451 จัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2564 (กองช่าง)   8/7/2021 7/8/2021
452 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
453 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   8/5/2021 8/5/2021
454 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   8/5/2021 8/5/2021
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2021 8/4/2021
456 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11   8/4/2021 8/4/2021
457 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
458 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   7/21/2021 7/21/2021
459 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7   7/20/2021 7/20/2021
460 โครงการชุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3   7/20/2021 7/20/2021
461 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   7/20/2021 7/20/2021
462 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
463 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
464 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   7/16/2021 7/16/2021
465 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ ศดม.   7/16/2021 7/16/2021
466 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
467 ซื้อซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
468 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
469 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8   7/7/2021 7/7/2021
470 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง   6/30/2021 6/30/2021
471 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7   6/30/2021 6/30/2021
472 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
473 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ   6/29/2021 6/29/2021
474 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   6/29/2021 6/29/2021
475 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   6/28/2021 6/28/2021
476 วัสดุการเกษตร   6/28/2021 6/28/2021
477 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
478 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   6/28/2021 6/28/2021
479 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
480 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   6/25/2021 6/25/2021
481 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
482 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   6/25/2021 6/25/2021
483 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   6/25/2021 6/25/2021
484 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
485 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
486 จัดทำป้ายป้ายไวนิล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางจ้าสุทิดาฯ   6/11/2021 6/11/2021
487 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)   6/11/2021 6/11/2021
488 โครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)   6/11/2021 6/11/2021
489 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)   6/10/2021 6/10/2021
490 ซื้อโครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
491 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
492 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 7/6/2021
493 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
494 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์)   6/4/2021 6/4/2021
495 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
496 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
497 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
498 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
499 จัดจ้างการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ Http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564   6/4/2021 6/4/2021
500 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
501 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)   6/4/2021 6/4/2021
502 วัสดุงานบ้านงานครัว   6/4/2021 6/4/2021
503 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์   6/4/2021 6/4/2021
504 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   6/4/2021 6/4/2021
505 โครงการจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน   6/4/2021 6/4/2021
506 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน   6/4/2021 6/4/2021
507 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   6/4/2021 6/4/2021
508 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)   6/2/2021 6/2/2021
509 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   6/2/2021 6/2/2021
510 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   6/2/2021 6/2/2021
511 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
512 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 กองช่าง   5/27/2021 5/27/2021
513 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)   5/27/2021 5/27/2021
514 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)   5/27/2021 5/27/2021
515 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2   5/27/2021 5/27/2021
516 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
517 โครงจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564   5/27/2021 5/27/2021
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/19/2021 5/19/2021
519 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028   5/13/2021 5/13/2021
520 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   5/13/2021 5/13/2021
521 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011   5/13/2021 5/13/2021
522 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9   5/13/2021 5/13/2021
523 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9   5/13/2021 5/13/2021
524 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
525 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
526 โครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9   5/12/2021 5/12/2021
527 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
528 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
529 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
530 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564   5/11/2021 5/11/2021
531 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
532 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2021 5/5/2021
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2021 5/5/2021
535 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   5/5/2021 5/5/2021
536 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   5/5/2021 5/5/2021
537 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
538 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
539 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
540 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9   5/3/2021 5/3/2021
541 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
542 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
543 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา   4/30/2021 4/30/2021
544 ซื้อวัสดุการเกษตร   4/28/2021 4/28/2021
545 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)   4/28/2021 4/28/2021
546 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   4/28/2021 4/28/2021
547 วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)   4/27/2021 4/27/2021
548 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
549 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
550 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
551 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ   4/21/2021 4/21/2021
552 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   4/21/2021 4/21/2021
553 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์   4/20/2021 4/20/2021
554 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564   4/20/2021 4/20/2021
555 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)   4/20/2021 4/20/2021
556 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   4/19/2021 4/19/2021
557 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
558 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
559 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564   4/19/2021 4/19/2021
560 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564   4/19/2021 4/19/2021
561 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
562 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   4/19/2021 4/19/2021
563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)   4/19/2021 4/19/2021
564 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
566 วัสดุสำนักงาน   4/16/2021 4/16/2021
567 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564   4/16/2021 4/16/2021
568 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)   4/16/2021 4/16/2021
569 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
570 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
571 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   4/16/2021 4/16/2021
572 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
573 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด   3/31/2021 3/31/2021
574 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   3/31/2021 3/31/2021
575 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
576 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง   3/30/2021 3/30/2021
577 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
578 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
579 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4   3/30/2021 3/30/2021
580 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1   3/30/2021 3/30/2021
581 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน   3/26/2021 3/26/2021
582 ซื้อจัดซื้อเบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
583 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
584 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
585 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564   3/24/2021 3/24/2021
586 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา   3/24/2021 3/24/2021
587 จัดซื้อเบตเตอร์รี่   3/24/2021 3/24/2021
588 โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564   3/22/2021 3/22/2021
589 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   3/22/2021 3/22/2021
590 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
591 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
592 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
593 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
594 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน   3/16/2021 3/16/2021
595 จัดจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแปบบแปลน จำนวน 5 โครงการ   3/16/2021 3/16/2021
596 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (รับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ฯ)   3/16/2021 3/16/2021
597 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเด็กเล่น หมู่ที่ 1   3/15/2021 3/15/2021
598 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4   3/15/2021 3/15/2021
599 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   3/12/2021 3/12/2021
600 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)   3/8/2021 3/8/2021
601 โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3/8/2021 3/8/2021
602 จัดซื้อน้ำมันเดือนมีนาคม 2564   3/8/2021 3/8/2021
603 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   3/3/2021 3/3/2021
604 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)   3/2/2021 3/2/2021
605 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   3/2/2021 3/2/2021
606 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
607 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด)   3/2/2021 3/2/2021
608 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)   3/2/2021 3/2/2021
609 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
610 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
611 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
612 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
613 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
614 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)   3/2/2021 3/2/2021
615 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
616 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
617 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์)   3/1/2021 3/1/2021
618 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด)   3/1/2021 3/1/2021
619 ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
620 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้)   3/1/2021 3/1/2021
621 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   2/23/2021 2/23/2021
622 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   2/23/2021 2/23/2021
623 จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   2/23/2021 2/23/2021
624 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
625 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
626 จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
627 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
628 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
629 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
630 จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
631 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
632 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
633 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   2/15/2021 2/15/2021
634 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6   2/10/2021 2/10/2021
635 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2   2/10/2021 2/10/2021
636 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2   2/10/2021 2/10/2021
637 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6   2/9/2021 2/9/2021
638 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2   2/9/2021 2/9/2021
639 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
640 โครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10   2/9/2021 2/9/2021
641 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2   2/9/2021 2/9/2021
642 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   2/8/2021 2/8/2021
643 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   2/8/2021 2/8/2021
644 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
645 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564   2/4/2021 2/4/2021
646 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564   2/4/2021 2/4/2021
647 ซื้อจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
648 ซื้อการจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
649 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   2/2/2021 2/2/2021
650 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง   2/2/2021 2/2/2021
651 การจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า   2/2/2021 2/2/2021
652 โครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1   1/25/2021 1/25/2021
653 จ้างโครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
654 โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2   1/25/2021 1/25/2021
655 โครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2   1/25/2021 1/25/2021
656 จ้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
657 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
658 จ้างโครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
659 โครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5   1/21/2021 1/21/2021
660 ซื้อจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
661 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
662 จัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง   1/18/2021 1/18/2021
663 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   1/18/2021 1/18/2021
664 ป้ายประชาสัมพันธ์   1/18/2021 1/18/2021
665 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
666 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   1/15/2021 1/15/2021
667 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
668 ซื้อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
669 วัสดุก่อสร้าง   1/14/2021 1/14/2021
670 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 12/1/2021
671 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 12/1/2021
672 สำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน   1/11/2021 1/11/2021
673 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ   1/11/2021 1/11/2021
674 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
675 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
676 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
677 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
678 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)   12/18/2020 12/18/2020
679 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์   12/17/2020 12/17/2020
680 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   12/17/2020 12/17/2020
681 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.   12/16/2020 12/16/2020
682 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
683 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
684 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
685 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
686 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร   12/15/2020 12/15/2020
687 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   12/15/2020 12/15/2020
688 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
689 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
690 จัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด   12/9/2020 12/9/2020
691 วัสดุงานบ้านงานครัว   12/3/2020 12/3/2020
692 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง   12/3/2020 12/3/2020
693 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
694 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
695 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
696 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)   12/2/2020 12/2/2020
697 โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3   12/2/2020 12/2/2020
698 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
699 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   11/27/2020 11/27/2020
700 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)   11/25/2020 11/25/2020
701 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   11/25/2020 11/25/2020
702 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ   11/24/2020 11/24/2020
703 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงขนิดแห้ง จำนวน 10 ถัง   11/24/2020 11/24/2020
704 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
705 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ   11/24/2020 11/24/2020
706 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   11/24/2020 11/24/2020
707 ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ   11/23/2020 11/23/2020
708 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
709 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
710 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
711 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   11/2/2020 11/2/2020
712 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   11/2/2020 11/2/2020
713 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่ม   10/30/2020 10/30/2020
714 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
715 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทรสีชมพู (23 ตุลาคม 2563)   10/27/2020 10/27/2020
716 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)   10/27/2020 10/27/2020
717 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
718 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
719 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
720 วัสดุสำนักงาน   10/19/2020 10/19/2020
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
722 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา   10/1/2020 10/1/2020
723 วัสดุการศึกษา   9/30/2020 9/30/2020
724 วัสดุการศึกษา   9/30/2020 9/30/2020
725 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.   9/29/2020 9/29/2020
726 โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด.   9/29/2020 9/29/2020
727 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที   9/29/2020 9/29/2020
728 วัสดุการศึกษา   9/29/2020 9/29/2020
729 วัสดุการศึกษา   9/28/2020 9/28/2020
730 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
731 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
732 จ้างโครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
733 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
734 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง   9/25/2020 9/25/2020
735 ซื้อโครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
736 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   9/24/2020 9/24/2020
737 โครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10   9/24/2020 9/24/2020
738 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   9/23/2020 9/23/2020
739 โครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)   9/23/2020 9/23/2020
740 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
741 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   9/22/2020 9/22/2020
742 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
743 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
744 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ   9/21/2020 9/21/2020
745 วัสดุการศึกษา   9/21/2020 9/21/2020
746 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
747 ซื้อโครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
748 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   9/21/2020 9/21/2020
749 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   9/21/2020 9/21/2020
750 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   9/21/2020 9/21/2020
751 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   9/21/2020 9/21/2020
752 วัสดุการศึกษา   9/21/2020 9/21/2020
753 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   9/18/2020 9/18/2020
754 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   9/18/2020 9/18/2020
755 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
756 จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
757 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   9/18/2020 9/18/2020
758 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
759 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   9/18/2020 9/18/2020
760 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6   9/16/2020 9/16/2020
761 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
762 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
763 จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
764 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร)   9/15/2020 9/15/2020
765 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ)   9/15/2020 9/15/2020
766 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
767 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
768 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย)   9/15/2020 9/15/2020
769 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
770 วัสดุคอมพิวเตอร์   9/14/2020 9/14/2020
771 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
772 วัสดุงานบ้านงานครัว   9/14/2020 9/14/2020
773 ป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก   9/14/2020 9/14/2020
774 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
775 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
776 จ้างจ้างเหมาถางหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
777 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   9/14/2020 9/14/2020
778 จ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
779 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
780 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค พระบรมราชปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
781 จ้างป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
782 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
783 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
784 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
785 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก   9/14/2020 9/14/2020
786 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
787 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9746 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
788 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
789 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
790 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
791 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
792 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
793 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   9/10/2020 9/10/2020
794 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   9/10/2020 9/10/2020
795 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   9/10/2020 9/10/2020
796 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   9/10/2020 9/10/2020
797 จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น   9/9/2020 9/9/2020
798 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์)   9/9/2020 9/9/2020
799 ค่าปริ้นเอกสาร ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี   9/9/2020 9/9/2020
800 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าถ่ายเอกสาร)   9/9/2020 9/9/2020
801 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
802 ซื้อจัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
803 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
804 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)   9/3/2020 9/3/2020
805 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
806 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)   9/2/2020 9/2/2020
807 จัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง)   9/2/2020 9/2/2020
808 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   9/2/2020 9/2/2020
809 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์   9/2/2020 9/2/2020
810 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว   9/1/2020 9/1/2020
811 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว   9/1/2020 9/1/2020
812 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
813 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
814 ซื้อโครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
815 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
816 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
817 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ   8/31/2020 8/31/2020
818 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ   8/31/2020 8/31/2020
819 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ   8/31/2020 8/31/2020
820 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมฯ   8/31/2020 8/31/2020
821 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว   8/31/2020 8/31/2020
822 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
823 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี   8/28/2020 8/28/2020
824 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5   8/28/2020 8/28/2020
825 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม   8/28/2020 8/28/2020
826 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
827 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี   8/28/2020 8/28/2020
828 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
829 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2   8/27/2020 8/27/2020
830 ซื้อจัดซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
831 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
832 ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
833 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี   8/26/2020 8/26/2020
834 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   8/26/2020 8/26/2020
835 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
836 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   8/25/2020 8/25/2020
837 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   8/25/2020 8/25/2020
838 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม   8/25/2020 8/25/2020
839 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   8/24/2020 8/24/2020
840 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   8/24/2020 8/24/2020
841 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
842 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
843 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
844 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ   8/21/2020 8/21/2020
845 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7   8/21/2020 8/21/2020
846 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
847 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
848 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
849 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
850 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
851 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ   8/14/2020 8/14/2020
852 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
853 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์   8/10/2020 8/10/2020
854 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563   8/9/2020 8/9/2020
855 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
856 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5   8/9/2020 8/9/2020
857 โครงการฝังท่อระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน และสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ม. 10   8/9/2020 8/9/2020
858 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   8/9/2020 8/9/2020
859 จ้างโครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
860 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
861 วัสดุการศึกษา   8/9/2020 8/9/2020
862 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563   8/9/2020 8/9/2020
863 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
864 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563   8/5/2020 8/5/2020
865 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563   8/5/2020 8/5/2020
866 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563   8/5/2020 8/5/2020
867 ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง   7/31/2020 7/31/2020
868 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   7/30/2020 7/30/2020
869 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
870 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
871 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
872 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   7/30/2020 7/30/2020
873 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563   7/30/2020 7/30/2020
874 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ   7/29/2020 7/29/2020
875 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ   7/29/2020 7/29/2020
876 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ   7/29/2020 7/29/2020
877 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ   7/24/2020 7/24/2020
878 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์   7/23/2020 7/23/2020
879 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย   7/23/2020 7/23/2020
880 จัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร   7/22/2020 7/22/2020
881 ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
882 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
883 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย   7/21/2020 7/21/2020
884 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก   7/21/2020 7/21/2020
885 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
886 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   7/20/2020 7/20/2020
887 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย   7/20/2020 7/20/2020
888 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   7/17/2020 7/17/2020
889 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7   7/17/2020 7/17/2020
890 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   7/17/2020 7/17/2020
891 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3   7/17/2020 7/17/2020
892 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
893 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
894 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   7/8/2020 7/8/2020
895 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   7/8/2020 7/8/2020
896 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   7/8/2020 7/8/2020
897 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   7/8/2020 7/8/2020
898 วัสดุงานบ้านงานครัว   7/3/2020 7/3/2020
899 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ   6/25/2020 6/25/2020
900 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
901 ซ่อมแซมตู้ลำโพง   6/23/2020 6/23/2020
902 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
903 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   6/23/2020 6/23/2020
904 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ   6/23/2020 6/23/2020
905 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน   6/23/2020 6/23/2020
906 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   6/23/2020 6/23/2020
907 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
908 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
909 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
910 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   6/22/2020 6/22/2020
911 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   6/22/2020 6/22/2020
912 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
913 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
914 จ้างซ่อมแซมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
915 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
916 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
917 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   6/19/2020 6/19/2020
918 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
919 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1   6/18/2020 6/18/2020
920 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
921 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
922 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
923 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ   6/12/2020 6/12/2020
924 โครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง   6/12/2020 6/12/2020
925 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
926 โครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง   6/12/2020 6/12/2020
927 จ้างโครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
928 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
929 โครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง   6/11/2020 6/11/2020
930 จัดจ้างทำตรายาง   6/11/2020 6/11/2020
931 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   6/11/2020 6/11/2020
932 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
933 ซื้อโครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
934 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม   6/10/2020 6/10/2020
935 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
936 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   6/1/2020 6/1/2020
937 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   6/1/2020 6/1/2020
938 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.   5/27/2020 5/27/2020
939 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ harddisk ssd 120 (รหัสเครื่อง 416-54-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
940 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   5/26/2020 5/26/2020
941 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
942 จ้างจ้างเหมาบริการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
943 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
944 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม   5/15/2020 5/15/2020
945 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5/14/2020 5/14/2020
946 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์   5/8/2020 5/8/2020
947 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
948 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
949 วัสดุเกษตร   5/8/2020 5/8/2020
950 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   5/8/2020 5/8/2020
951 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11   5/7/2020 5/7/2020
952 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
953 ซ่อมแซมระบบบาดาล   5/7/2020 5/7/2020
954 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
955 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   5/1/2020 5/1/2020
956 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)   5/1/2020 5/1/2020
957 จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   4/30/2020 4/30/2020
958 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   4/30/2020 4/30/2020
959 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
960 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม   4/27/2020 4/27/2020
961 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม   4/27/2020 4/27/2020
962 ดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน   4/23/2020 4/23/2020
963 จ้างดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
964 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
965 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม   4/20/2020 4/20/2020
966 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
967 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19)   4/20/2020 4/20/2020
968 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)   4/17/2020 4/17/2020
969 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   4/17/2020 4/17/2020
970 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2016 (COVID-19)   4/17/2020 4/17/2020
971 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)   4/17/2020 4/17/2020
972 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   4/17/2020 4/17/2020
973 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   4/17/2020 4/17/2020
974 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
975 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา   4/16/2020 4/16/2020
976 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
977 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
978 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
979 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   4/15/2020 4/15/2020
980 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
981 จัดซื้อวัสดุการศึกษา   4/14/2020 4/14/2020
982 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม   4/14/2020 4/14/2020
983 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
984 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
985 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
986 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)   4/10/2020 4/10/2020
987 จ้างโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
988 ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ (แบบจุ่มน้ำ)   4/10/2020 4/10/2020
989 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น   4/10/2020 4/10/2020
990 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์   4/10/2020 4/10/2020
991 จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง   4/8/2020 4/8/2020
992 จ้างจ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
993 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11   4/7/2020 4/7/2020
994 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
995 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
996 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
997 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.)   4/1/2020 4/1/2020
998 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
999 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด   3/31/2020 3/31/2020
1000 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2020 2/7/2020
1001 จัดจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2566   7/26/1480 7/26/2023
1002 จ้างจัดจ้างตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
1003 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   7/25/1480 7/25/2023
1004 จ้างจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1480 7/25/2023
1005 จัดจ้างตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗   7/25/1480 7/25/2023
1006 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์)   7/11/1480 7/11/2023
1007 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าป้ายไวนิล ต้อนรับ)   7/11/1480 7/11/2023
1008 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าออกอากาศทางวิทยุ)   7/11/1480 7/11/2023
1009 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมแผ่นพื้น)   7/10/1480 7/10/2023
1010 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ธงโบก (ธงชาติ)   7/10/1480 7/10/2023
1011 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าน้ำมัน)   7/10/1480 7/10/2023
1012 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ. 90-032 สายซอยเกาหนุน - วังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลสุโสะ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   7/7/1480 7/7/2023
1013 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด)   7/6/1480 7/6/2023
1014 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนและเครื่องอ่านบัตร)   7/6/1480 7/6/2023
1015 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   7/5/1480 7/5/2023
1016 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   7/5/1480 7/5/2023
1017 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนมิถุนายน   7/5/1480 7/5/2023
1018 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เครื่องปั่นไฟ)   7/4/1480 7/4/2023
1019 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าถ้วยรางวัล)   7/4/1480 7/4/2023
1020 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่)   7/4/1480 7/4/2023
1021 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
1022 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าป้ายไวนิล)   7/4/1480 7/4/2023
1023 โครงการแข่งขันกีฬาเรือพลีส ประจำปี ๒๕๖๖ (ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด-ปิด)   7/3/1480 7/3/2023
1024 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
1025 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
1026 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ซอยบ้านตก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
1027 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (เครื่องดื่มและน้ำแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
1028 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ซอยบ้านตก หมู่ที่ 7   6/23/1480 6/23/2023
1029 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งฉาง - หัวสะพานไทร หมู่ที่ 8   6/23/1480 6/23/2023
1030 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
1031 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   6/20/1480 6/20/2023
1032 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   6/20/1480 6/20/2023
1033 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์   6/20/1480 6/20/2023
1034 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(น้ำดื่ม/น้ำแข็ง)   6/20/1480 6/20/2023
1035 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (พ่วงข้าง) กมบ 553 ตรัง   6/20/1480 6/20/2023
1036 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (พ่วงข้าง) กมบ 553 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
1037 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
1038 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
1039 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (จัดเตรียมสนามฟุตบอลตลอดการแข่งขัน)   6/16/1480 6/16/2023
1040 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
1041 จัดจ้างประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   6/14/1480 6/14/2023
1042 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   6/14/1480 6/14/2023
1043 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (วัสดุอุปกรณ์กีฬา)   6/14/1480 6/14/2023
1044 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ขรย 691 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
1045 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (วัสดุอุปกรณ์กีฬา)   6/14/1480 6/14/2023
1046 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ชุดกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
1047 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ทำความสะอาดตลาดการแข่งขัน)   6/13/1480 6/13/2023
1048 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (เครื่องดื่มและน้ำแข็ง)   6/13/1480 6/13/2023
1049 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง นั่งร้าน)   6/13/1480 6/13/2023
1050 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ถ้วยรางวัล)   6/13/1480 6/13/2023
1051 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ค่ารับรองสำหรับแขกในพิธีเปิด)   6/12/1480 6/12/2023
1052 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ชุดกีฬา)   6/12/1480 6/12/2023
1053 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
1054 จัดซื้อไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์   6/9/1480 6/9/2023
1055 ซื้อจัดซื้อไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
1056 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ขรย 691 ตรัง   6/9/1480 6/9/2023
1057 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง   6/9/1480 6/9/2023
1058 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
1059 จัดจ้างทำเวทีพร้อมหลังคา   6/7/1480 6/7/2023
1060 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง นั่งร้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
1061 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ทำความสะอาดตลาดการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
1062 จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกป่า   6/7/1480 6/7/2023
1063 จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งแช่ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์   6/7/1480 6/7/2023
1064 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14   6/7/1480 6/7/2023
1065 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขี้ใต้-หนักยอม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
1066 จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14   6/6/1480 6/6/2023
1067 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว   6/6/1480 6/6/2023
1068 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.สุโสะคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ค่ารับรองสำหรับแขกในพิธีเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
1069 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤษภาคม   6/1/1480 6/1/2023
1070 จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1071 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1072 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1073 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1074 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ปี 2566 (ค่าน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1075 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   5/31/1480 5/31/2023
1076 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   5/31/1480 5/31/2023
1077 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   5/31/1480 5/31/2023
1078 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขี้ใต้-หนักยอม หมู่ที่ 10   5/30/1480 5/30/2023
1079 จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
1080 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   5/30/1480 5/30/2023
1081 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ   5/29/1480 5/29/2023
1082 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนภายในตำบล)   5/29/1480 5/29/2023
1083 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ   5/29/1480 5/29/2023
1084 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนภายในตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
1085 จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
1086 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
1087 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
1088 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   5/24/1480 5/24/2023
1089 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
1090 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   5/24/1480 5/24/2023
1091 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
1092 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี   5/23/1480 5/23/2023
1093 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
1094 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
1095 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟของบ่อบาดาล หมู่ที่ 6   5/22/1480 5/22/2023
1096 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1097 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1098 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2566   5/22/1480 5/22/2023
1099 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก   5/22/1480 5/22/2023
1100 จ้างจัดจ้างดำเนินการปรับปรุงต่อสัญญาเว็บไซต์ httpwww.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1101 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   5/22/1480 5/22/2023
1102 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟของบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1103 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระะบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1104 จัดจ้างซ่อมแซมระะบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10   5/22/1480 5/22/2023
1105 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
1106 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
1107 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิด หมู่ที่ ๑   5/18/1480 5/18/2023
1108 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
1109 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   5/18/1480 5/18/2023
1110 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)   5/18/1480 5/18/2023
1111 จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   5/18/1480 5/18/2023
1112 จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ปีงบประมาณ 2566   5/16/1480 5/16/2023
1113 ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
1114 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
1115 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   5/15/1480 5/15/2023
1116 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   5/15/1480 5/15/2023
1117 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   5/9/1480 5/9/2023
1118 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที ติดตั้งตั้งไฟ พร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1480 5/9/2023
1119 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-7656 ตรัง   5/9/1480 5/9/2023
1120 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณซอยหนองเก่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
1121 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่ามหรสพ ประเภทหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1480 5/5/2023
1122 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณซอยหนองเก่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
1123 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณซอยหนองเก่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
1124 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที ติดตั้งตั้งไฟ พร้อมตกแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1125 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่ามหรสพ ประเภทหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1126 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่ามหรสพ ประเภทหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1127 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่ามหรสพ ประเภทหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1128 โครงการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ปี 2566 (ค่าน้ำ)   5/1/1480 5/1/2023
1129 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
1130 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าเช่าเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
1131 โครงการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ปี 2566 (ค่าวัสดุอุปกรณ์)   5/1/1480 5/1/2023
1132 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนเมษายน   5/1/1480 5/1/2023
1133 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนเมษายน   5/1/1480 5/1/2023
1134 จ้างโครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าโฆษณาทางวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
1135 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ- 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
1136 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าเช่าเครื่องเสียง)   4/27/1480 4/27/2023
1137 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าป้ายประชาสัมพันธ์)   4/27/1480 4/27/2023
1138 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ)   4/27/1480 4/27/2023
1139 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าโฆษณาทางวิทยุ)   4/27/1480 4/27/2023
1140 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าอุปกรณ์และของรางวัล)   4/27/1480 4/27/2023
1141 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที ติดตั้งตั้งไฟ พร้อมตกแต่ง)   4/27/1480 4/27/2023
1142 โครงการผู้สูงอายุสุขกาย สบายใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ค่ามหรสพ ประเภทหนังตะลุง)   4/27/1480 4/27/2023
1143 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ- 603 ตรัง   4/26/1480 4/26/2023
1144 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณซอยหนองเก่ง หมู่ที่ 3   4/20/1480 4/20/2023
1145 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566   4/18/1480 4/18/2023
1146 จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566   4/11/1480 4/11/2023
1147 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566   4/11/1480 4/11/2023
1148 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถกู้ชีพตำบลสุโสะ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566   4/11/1480 4/11/2023
1149 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1150 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2566 (ค่าป้ายไวนิล)   4/10/1480 4/10/2023
1151 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2566 (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   4/10/1480 4/10/2023
1152 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2566 (ค่าหัตถการและค่าวัสดุ)   4/10/1480 4/10/2023
1153 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)   4/7/1480 4/7/2023
1154 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนมีนาคม   4/7/1480 4/7/2023
1155 จ้างโครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2566 (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
1156 จ้างโครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2566 (ค่าหัตถการและค่าวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
1157 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
1158 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
1159 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
1160 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โทนสีชมพู   3/31/1480 3/31/2023
1161 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   3/31/1480 3/31/2023
1162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1   3/30/1480 3/30/2023
1163 ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
1164 จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
1165 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
1166 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
1167 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
1168 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   3/27/1480 3/27/2023
1169 จ้างตรวจเช็ครถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๔๖   3/27/1480 3/27/2023
1170 จ้างจ้างตรวจเช็ครถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
1171 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   3/27/1480 3/27/2023
1172 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
1173 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง)   3/20/1480 3/20/2023
1174 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
1175 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง)   3/20/1480 3/20/2023
1176 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
1177 จัดซื้อครุภัณฑ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   3/20/1480 3/20/2023
1178 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ จำนวน (กองช่าง)   3/20/1480 3/20/2023
1179 จัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   3/20/1480 3/20/2023
1180 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
1181 จัดจ้างทำป้ายไวนิลขอต้อนรับ สู่รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔   3/20/1480 3/20/2023
1182 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ จำนวน (กองช่าง)   3/17/1480 3/17/2023
1183 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลขอต้อนรับ สู่รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
1184 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านหนองมาลัย หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
1185 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2566   3/15/1480 3/15/2023
1186 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
1187 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
1188 โครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๐   3/10/1480 3/10/2023
1189 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   3/10/1480 3/10/2023
1190 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านหนองมาลัย หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๘   3/10/1480 3/10/2023
1191 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   3/10/1480 3/10/2023
1192 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
1193 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
1194 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
1195 โครงการซ่อมแซมถนนพื้นทางดินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 18 สาย   3/1/1480 3/1/2023
1196 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มสันกาวสำหรับใช้ในงานการศึกษา,สำนักปลัด,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง   3/1/1480 3/1/2023
1197 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนพื้นทางดินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 18 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
1198 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนมีนาคม   3/1/1480 3/1/2023
1199 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนกุมภาพันธ์   3/1/1480 3/1/2023
1200 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มสันกาวสำหรับใช้ในงานการศึกษา,สำนักปลัด,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1201 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด./ศดม. ต.สุโสะ   2/23/1480 2/23/2023
1202 จัดซื้อวัสดุกีฬา   2/23/1480 2/23/2023
1203 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   2/23/1480 2/23/2023
1204 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด./ศดม. ต.สุโสะ   2/23/1480 2/23/2023
1205 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขาคนพิการ   2/23/1480 2/23/2023
1206 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1207 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด./ศดม. ต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1208 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1209 ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขาคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
1210 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์,จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
1211 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
1212 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)   2/20/1480 2/20/2023
1213 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง)   2/20/1480 2/20/2023
1214 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์,จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   2/20/1480 2/20/2023
1215 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง)   2/20/1480 2/20/2023
1216 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงมือถือ   2/20/1480 2/20/2023
1217 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
1218 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
1219 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
1220 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านแหลมเคียนดำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
1221 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายสวนนายบุญนำ - บ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
1222 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านแหลมเคียนดำ หมู่ที่ ๕   2/9/1480 2/9/2023
1223 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   2/9/1480 2/9/2023
1224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/1480 2/8/2023
1225 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
1226 โครงการบุกเบิกถนน สายสวนนายบุญนำ - บ้านนายขุน หมู่ที่ 6   2/7/1480 2/7/2023
1227 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนมกราคม   2/2/1480 2/2/2023
1228 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง   2/2/1480 2/2/2023
1229 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนมกราคม   2/2/1480 2/2/2023
1230 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)   2/2/1480 2/2/2023
1231 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   2/2/1480 2/2/2023
1232 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)   2/2/1480 2/2/2023
1233 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
1234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/1480 1/26/2023
1235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/1480 1/26/2023
1236 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
1237 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
1238 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   1/19/1480 1/19/2023
1239 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   1/19/1480 1/19/2023
1240 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   1/19/1480 1/19/2023
1241 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   1/19/1480 1/19/2023
1242 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
1243 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร(กองคลัง)   1/19/1480 1/19/2023
1244 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง)   1/18/1480 1/18/2023
1245 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเถิดเทิง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
1246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1480 1/17/2023
1247 โครงการบุกเบิกถนนสายเถิดเทิง หมู่ที่ 4   1/16/1480 1/16/2023
1248 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนธันวาคม   1/16/1480 1/16/2023
1249 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนธันวาคม   1/16/1480 1/16/2023
1250 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง,อุปกรณ์เล่นเกมและจัดตกแต่งสถานที่)   1/13/1480 1/13/2023
1251 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)   1/13/1480 1/13/2023
1252 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   1/13/1480 1/13/2023
1253 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1254 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   1/12/1480 1/12/2023
1255 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   1/12/1480 1/12/2023
1256 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   1/12/1480 1/12/2023
1257 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1258 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1259 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง,อุปกรณ์เล่นเกมและจัดตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1260 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1261 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1262 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ซุ้ม โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1263 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566   1/4/1480 1/4/2023
1264 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1265 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566   12/29/1479 12/29/2022
1266 ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
1267 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   12/28/1479 12/28/2022
1268 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   12/28/1479 12/28/2022
1269 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
1270 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
1271 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร รอดเข็ม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
1272 จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา   12/28/1479 12/28/2022
1273 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์   12/7/1479 12/7/2022
1274 จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบถือคู่   12/2/1479 12/2/2022
1275 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์   12/2/1479 12/2/2022
1276 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
1277 ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบถือคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
1278 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   11/30/1479 11/30/2022
1279 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1280 จ้างโครงการขุดลอกห้วยท่าเทศ-วังยาว หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1281 จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
1282 จัดจ้างซ่อมแซม CPU คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง)   11/28/1479 11/28/2022
1283 จ้างจัดจ้างซ่อมแซม CPU คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
1284 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน   11/23/1479 11/23/2022
1285 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   11/23/1479 11/23/2022
1286 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
1287 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
1288 โครงการขุดลอกห้วยท่าเทศ-วังยาว หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๕   11/22/1479 11/22/2022
1289 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
1290 จัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash หมู่ที่ 8   11/22/1479 11/22/2022
1291 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ   11/22/1479 11/22/2022
1292 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1293 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๙๗๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1294 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ จำนวน 2 ป้าย   11/18/1479 11/18/2022
1295 จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๙๗๔๖   11/18/1479 11/18/2022
1296 จ้างโครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
1297 จัดจ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   11/8/1479 8/11/2022
1298 จัดซื้อผ้าเวสลุคสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา   11/8/1479 8/11/2022
1299 โครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง   11/8/1479 8/11/2022
1300 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)   11/8/1479 8/11/2022
1301 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   11/7/1479 11/7/2022
1302 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/5/1479 5/11/2022
1303 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนมีนาคม 2565   11/4/1479 4/11/2022
1304 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
1305 ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
1306 ป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ   11/4/1479 4/11/2022
1307 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการ   11/4/1479 4/11/2022
1308 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมีนาคม 2565   11/4/1479 4/11/2022
1309 ป้ายประชาสัมพันธ์   11/4/1479 4/11/2022
1310 จัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน   11/3/1479 11/3/2022
1311 ซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ   11/3/1479 11/3/2022
1312 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Toner brother รหัสเครื่อง HL-L ๓๒๗๐COW   11/3/1479 11/3/2022
1313 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนพฤศจิกายน   11/3/1479 11/3/2022
1314 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนตุลาคม   11/3/1479 11/3/2022
1315 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   11/3/1479 11/3/2022
1316 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
1317 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Toner brother รหัสเครื่อง HL-L ๓๒๗๐COW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
1318 ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1319 ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
1320 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   10/31/1479 10/31/2022
1321 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0029 (งานพัฒนาชุมชน)   10/31/1479 10/31/2022
1322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
1323 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1324 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1325 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   10/26/1479 10/26/2022
1326 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   10/26/1479 10/26/2022
1327 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ   10/26/1479 10/26/2022
1328 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   10/26/1479 10/26/2022
1329 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   10/26/1479 10/26/2022
1330 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   10/26/1479 10/26/2022
1331 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1332 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1333 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0029 (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1334 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
1335 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
1336 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง   10/18/1479 10/18/2022
1337 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/1479 10/18/2022
1338 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง)   10/18/1479 10/18/2022
1339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
1340 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖   10/12/1479 10/12/2022
1341 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   10/12/1479 10/12/2022
1342 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.2565   10/12/1479 10/12/2022
1343 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
1344 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง   10/12/1479 10/12/2022
1345 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
1346 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
1347 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
1348 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
1349 จ้างซ่อมแซ่มถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
1350 โครงจัดซื้อจัดจ้างสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน   10/5/1479 5/10/2022
1351 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ   10/2/1479 2/10/2022
1352 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)   9/8/1479 8/9/2022
1353 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
1354 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
1355 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)   9/8/1479 8/9/2022
1356 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)   9/8/1479 8/9/2022
1357 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
1358 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
1359 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   9/6/1479 6/9/2022
1360 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
1361 ซ่อมแซ่มถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 สาย   9/6/1479 6/9/2022
1362 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน   9/6/1479 6/9/2022
1363 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1364 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
1365 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
1366 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
1367 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   9/2/1479 2/9/2022
1368 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
1369 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
1370 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
1371 ซื้อจัดซื้อผ้าเวสลุคสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
1372 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอภาพคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
1373 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   8/6/1479 6/8/2022
1374 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง)ประจำเดือนพฤษภาคม   8/6/1479 6/8/2022
1375 จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง   8/6/1479 6/8/2022
1376 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
1377 จ้างป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
1378 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
1379 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง)   8/3/1479 3/8/2022
1380 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
1381 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   8/3/1479 3/8/2022
1382 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
1383 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง   8/2/1479 2/8/2022
1384 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   8/2/1479 2/8/2022
1385 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
1386 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2565   8/1/1479 8/1/2022
1387 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1388 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนนภายในตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
1389 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
1390 จัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   7/26/1479 7/26/2022
1391 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   7/26/1479 7/26/2022
1392 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนนภายในตำบล)   7/26/1479 7/26/2022
1393 จัดจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดทำเนียบ   7/26/1479 7/26/2022
1394 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดทำเนียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
1395 จ้างจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
1396 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
1397 จัดจ้างทำตรายาง(กองคลัง)   7/22/1479 7/22/2022
1398 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1399 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม   7/21/1479 7/21/2022
1400 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
1401 จ้างจัดจ้างทำตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
1402 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   7/19/1479 7/19/2022
1403 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   7/19/1479 7/19/2022
1404 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
1405 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
1406 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหัวยน้ำตก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
1407 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหัวยน้ำตก หมู่ที่ 8   7/18/1479 7/18/2022
1408 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง   7/7/1479 7/7/2022
1409 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอภาพคอมพิวเตอร์)   7/7/1479 7/7/2022
1410 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
1411 จัดซื้อน้ำยาบรรจุเคมีเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์   7/6/1479 7/6/2022
1412 ซื้อจัดซื้อน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
1413 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนมิถุนายน   7/5/1479 7/5/2022
1414 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   7/5/1479 7/5/2022
1415 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   7/5/1479 7/5/2022
1416 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1417 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
1418 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
1419 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/1479 6/30/2022
1420 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1421 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1422 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน   6/29/1479 6/29/2022
1423 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   6/29/1479 6/29/2022
1424 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
1425 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   6/28/1479 6/28/2022
1426 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
1427 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
1428 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
1429 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
1430 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)   6/23/1479 6/23/2022
1431 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง)   6/23/1479 6/23/2022
1432 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
1433 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1   6/23/1479 6/23/2022
1434 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
1435 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
1436 จ้างจัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
1437 จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -8028 ตรัง   6/22/1479 6/22/2022
1438 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   6/22/1479 6/22/2022
1439 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   6/22/1479 6/22/2022
1440 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
1441 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   6/15/1479 6/15/2022
1442 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   6/15/1479 6/15/2022
1443 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   6/15/1479 6/15/2022
1444 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารสบัสโดยการปรับอากาศ จำนวน 2 คัน)   6/14/1479 6/14/2022
1445 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารสบัสโดยการปรับอากาศ จำนวน 2 คัน)   6/14/1479 6/14/2022
1446 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (ป้ายไวนิล)   6/14/1479 6/14/2022
1447 จัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1   6/13/1479 6/13/2022
1448 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1479 6/13/2022
1449 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1450 จ้างจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1451 จ้างโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1452 จ้างโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1453 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
1454 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
1455 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/1479 6/7/2022
1456 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง)   6/6/1479 6/6/2022
1457 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   6/6/1479 6/6/2022
1458 จัดจ้างเครื่องเสียงในกิจกรรมจิตอาสา 3 มิ.ย.2565   6/6/1479 6/6/2022
1459 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565   6/6/1479 6/6/2022
1460 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุอื่นๆ)   6/6/1479 6/6/2022
1461 เช่าจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ค่าเช่าถังดับเพลิง/ถังแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
1462 ซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (วัสดุอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
1463 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)ประจำเดือนพฤษภาคม   6/6/1479 6/6/2022
1464 ซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
1465 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
1466 ซื้อจัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว 30 mm จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
1467 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   6/5/1479 5/6/2022
1468 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   6/2/1479 6/2/2022
1469 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00 เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ   6/2/1479 6/2/2022
1470 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์   6/2/1479 6/2/2022
1471 จ้างเครื่องเสียงในกิจกรรมจิตอาสา 3 มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
1472 ซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1473 จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1474 จัดจ้างทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565   6/1/1479 6/1/2022
1475 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์และภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1476 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565   6/1/1479 6/1/2022
1477 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1478 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1479 จัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระฉายาลักษณ์   6/1/1479 6/1/2022
1480 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565   6/1/1479 6/1/2022
1481 จ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//suso.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1482 จัดจ้างทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2565   6/1/1479 6/1/2022
1483 ซื้อครุภัณฑ์อื่นถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
1484 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
1485 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   5/31/1479 5/31/2022
1486 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี   5/31/1479 5/31/2022
1487 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
1488 จัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน   5/31/1479 5/31/2022
1489 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ   5/31/1479 5/31/2022
1490 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5/31/1479 5/31/2022
1491 จัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว   5/31/1479 5/31/2022
1492 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย   5/31/1479 5/31/2022
1493 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
1494 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
1495 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   5/24/1479 5/24/2022
1496 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5/23/1479 5/23/2022
1497 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
1498 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาและประตูห้องน้ำที่สวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
1499 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1479 5/12/2022
1500 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1479 5/12/2022
1501 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
1502 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   5/6/1479 5/6/2022
1503 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
1504 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
1505 ซื้อจัดวื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
1506 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ   5/5/1479 5/5/2022
1507 ซ่อมแซมระบบประปาหลัง อบต. หมู่ที่ 9   5/3/1479 5/3/2022
1508 ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-603 ตรัง   5/3/1479 5/3/2022
1509 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   5/3/1479 5/3/2022
1510 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1511 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1512 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   5/3/1479 5/3/2022
1513 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้   5/3/1479 5/3/2022
1514 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1515 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหลัง อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1516 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
1517 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   5/3/1479 5/3/2022
1518 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
1519 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
1520 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   4/22/1479 4/22/2022
1521 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   4/22/1479 4/22/2022
1522 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   4/20/1479 4/20/2022
1523 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1524 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1525 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1526 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash   4/20/1479 4/20/2022
1527 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   4/20/1479 4/20/2022
1528 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1529 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1530 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
1531 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)   4/8/1479 8/4/2022
1532 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6   4/8/1479 8/4/2022
1533 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนกรกฎาคม   4/8/1479 8/4/2022
1534 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนกรกฎาคม   4/8/1479 8/4/2022
1535 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/1479 4/7/2022
1536 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
1537 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   4/7/1479 4/7/2022
1538 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1   4/1/1479 4/1/2022
1539 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
1540 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/1479 3/31/2022
1541 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   3/31/1479 3/31/2022
1542 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1543 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1544 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
1545 จัดซื้อวัสดุกีฬา   3/24/1479 3/24/2022
1546 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   3/18/1479 3/18/2022
1547 จัดซื้อวัสดุกีฬา   3/18/1479 3/18/2022
1548 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   3/18/1479 3/18/2022
1549 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   3/7/1479 3/7/2022
1550 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
1551 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6   2/24/1479 2/24/2022
1552 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
1553 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2565   2/14/1479 2/14/2022
1554 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2565   2/14/1479 2/14/2022
1555 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
1556 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
1557 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10   2/2/1479 2/2/2022
1558 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว   1/31/1479 1/31/2022
1559 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์   1/28/1479 1/28/2022
1560 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
1561 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
1562 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา)   1/28/1479 1/28/2022
1563 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร   1/28/1479 1/28/2022
1564 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)   1/28/1479 1/28/2022
1565 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
1566 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
1567 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
1568 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1569 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   1/27/1479 1/27/2022
1570 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1571 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1572 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1573 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   1/27/1479 1/27/2022
1574 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)   1/27/1479 1/27/2022
1575 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   1/27/1479 1/27/2022
1576 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10   1/27/1479 1/27/2022
1577 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
1578 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1579 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1580 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1581 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)   1/26/1479 1/26/2022
1582 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป   1/26/1479 1/26/2022
1583 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)   1/26/1479 1/26/2022
1584 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)   1/26/1479 1/26/2022
1585 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1586 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)   1/26/1479 1/26/2022
1587 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
1588 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1589 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1/25/1479 1/25/2022
1590 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
1591 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1592 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1593 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1594 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   1/24/1479 1/24/2022
1595 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
1596 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2   1/21/1479 1/21/2022
1597 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2   1/21/1479 1/21/2022
1598 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)   1/18/1479 1/18/2022
1599 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)   1/18/1479 1/18/2022
1600 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)   1/18/1479 1/18/2022
1601 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)   1/18/1479 1/18/2022
1602 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1603 จัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2564   1/14/1479 1/14/2022
1604 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
1605 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5   1/5/1479 1/5/2022
1606 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
1607 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1477 3/31/2020
1608 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
1609 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์   3/27/1477 3/27/2020
1610 หมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)   3/24/1477 3/24/2020
1611 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1612 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019   3/17/1477 3/17/2020
1613 ซื้อถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
1614 ถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์   3/16/1477 3/16/2020
1615 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
1616 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟ High mast หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1617 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ   3/12/1477 3/12/2020
1618 โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4   2/27/1477 2/27/2020
1619 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2020   2/27/1477 2/27/2020
1620 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1621 จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1622 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2020   2/27/1477 2/27/2020
1623 วัสดุกีฬา   2/25/1477 2/25/2020
1624 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1625 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7   2/24/1477 2/24/2020
1626 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1627 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)   2/21/1477 2/21/2020
1628 จ้างค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1629 ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน   2/21/1477 2/21/2020
1630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1631 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
1632 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
1633 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)   2/20/1477 2/20/2020
1634 ซ่อมแซมมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9   2/20/1477 2/20/2020
1635 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1636 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
1637 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง)   2/11/1477 2/11/2020
1638 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด)   2/11/1477 2/11/2020
1639 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1640 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1641 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4   2/6/1477 2/6/2020
1642 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7   2/5/1477 2/5/2020
1643 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
1644 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1645 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   1/28/1477 1/28/2020
1646 จัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า   1/24/1477 1/24/2020
1647 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1648 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตง   1/21/1477 1/21/2020
1649 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็ก   1/21/1477 1/21/2020
1650 ซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1   1/21/1477 1/21/2020
1651 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
1652 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2020 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม)   1/14/1477 1/14/2020
1653 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)   1/10/1477 1/10/2020
1654 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
1655 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)   1/10/1477 1/10/2020
1656 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2   1/9/1477 1/9/2020
1657 ซื้อโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2020 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1658 โครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6   1/9/1477 1/9/2020
1659 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1660 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1661 จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
1662 โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6   1/8/1477 1/8/2020
1663 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ   1/7/1477 1/7/2020
1664 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1665 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ   1/7/1477 1/7/2020