ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2566
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2566
4 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
5 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
6 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร(กองคลัง)  19 มกราคม 2566
7 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ  19 มกราคม 2566
8 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม  19 มกราคม 2566
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน  19 มกราคม 2566
10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  19 มกราคม 2566
11 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง)  18 มกราคม 2566
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2566
13 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเถิดเทิง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
14 โครงการบุกเบิกถนนสายเถิดเทิง หมู่ที่ 4  16 มกราคม 2566
15 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนธันวาคม  16 มกราคม 2566
16 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนธันวาคม  16 มกราคม 2566
17 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง,อุปกรณ์เล่นเกมและจัดตกแต่งสถานที่)  13 มกราคม 2566
18 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)  13 มกราคม 2566
19 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  13 มกราคม 2566
20 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
21 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
22 จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ซุ้ม โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
24 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
25 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ค่าของขวัญชุดการแสดง,อุปกรณ์เล่นเกมและจัดตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
26 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ))  27 ธันวาคม 2565
27 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าสมนาคุณ)  27 ธันวาคม 2565
28 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าวัสดุอุปกรณ์)  27 ธันวาคม 2565
29 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น)  27 ธันวาคม 2565
30 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)  27 ธันวาคม 2565
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประก  27 ธันวาคม 2565
32 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
33 จัดจ้างทำตรายาง(สำนักปลัด)  22 ธันวาคม 2565
34 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  22 ธันวาคม 2565
35 จ้างจัดจ้างทำตรายาง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
40 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง)  16 ธันวาคม 2565
41 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)  16 ธันวาคม 2565
42 โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม)  15 ธันวาคม 2565
43 โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุอุปกรณ์)  15 ธันวาคม 2565
44 โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าป้ายไวนิล)  15 ธันวาคม 2565
45 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองช่าง  15 ธันวาคม 2565
46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง  15 ธันวาคม 2565
47 ซื้อโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
48 ซื้อโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
49 จ้างโครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในตำบล ปีงบประมาณ 2566 (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
52 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566  13 ธันวาคม 2565
53 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
54 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-7656 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร รอดเข็ม หมู่ที่ 4  9 ธันวาคม 2565
56 จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-7656 ตรัง  8 ธันวาคม 2565
57 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนพฤศจิกายน  8 ธันวาคม 2565
58 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์  7 ธันวาคม 2565
59 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาอเนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๙ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตารางเมตร  7 ธันวาคม 2565
60 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
61 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2565
62 จ้างโครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
63 จัดจ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  8 พฤศจิกายน 2565
64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  8 พฤศจิกายน 2565
65 โครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง  8 พฤศจิกายน 2565
66 จัดซื้อผ้าเวสลุคสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  8 พฤศจิกายน 2565
67 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2565
68 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนมีนาคม 2565  4 พฤศจิกายน 2565
69 ป้ายประชาสัมพันธ์  4 พฤศจิกายน 2565
70 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/บริการ  4 พฤศจิกายน 2565
71 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมีนาคม 2565  4 พฤศจิกายน 2565
72 ป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ  4 พฤศจิกายน 2565
73 จ้างซ่อมแซ่มถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
74 โครงจัดซื้อจัดจ้างสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน  5 ตุลาคม 2565
75 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ  2 ตุลาคม 2565
76 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง,ทะเบียน บธ-603 ตรัง  28 กันยายน 2565
77 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนกันยายน  28 กันยายน 2565
78 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนกันยายน  28 กันยายน 2565
79 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8028 ตรัง,ทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3  27 กันยายน 2565
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2565
82 จ้างซ่อม-ลงโปรแกรม Windows 10 เครื่องโน๊ตบุ๊ค(Lenovo)  22 กันยายน 2565
83 จ้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
84 จ้างซ่อม-ลงโปรแกรม Windows 10 เครื่องโน๊ตบุ๊ค(Lenovo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
85 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
86 โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑  21 กันยายน 2565
87 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
89 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  21 กันยายน 2565
90 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)  20 กันยายน 2565
91 จัดทำป้ายไวนิลทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เตาถ่าน  20 กันยายน 2565
92 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
94 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ป้ายไวนิล)  19 กันยายน 2565
95 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม  19 กันยายน 2565
96 จัดจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7  19 กันยายน 2565
97 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  19 กันยายน 2565
98 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง  19 กันยายน 2565
99 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)ประจำเดือนสิงหาคม  19 กันยายน 2565
100 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนสิงหาคม  19 กันยายน 2565
101 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
102 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
103 จ้างจัดจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
104 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม.  15 กันยายน 2565
105 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
106 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
107 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
108 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศดม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
109 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกาาและเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย  15 กันยายน 2565
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
113 ซื้อโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
114 จ้างโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การลับมีดกรีดยาง(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
115 จ้างโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
116 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
117 จ้างโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) อาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องด่ื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
118 จ้างโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ค่าจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
119 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  8 กันยายน 2565
120 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)  8 กันยายน 2565
121 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)  8 กันยายน 2565
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
125 ซื้อโครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
126 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยชูอุทิศ หมู่ที่ 7  7 กันยายน 2565
127 ซ่อมแซ่มถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 12 สาย  6 กันยายน 2565
128 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน  6 กันยายน 2565
129 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  6 กันยายน 2565
130 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
131 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  5 กันยายน 2565
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
133 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
134 ซื้อโครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำปี2565 (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
135 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  5 กันยายน 2565
136 โครงการครอบครัวพอเพียง(ป้ายไวนิล)  5 กันยายน 2565
137 โครงการครอบครัวพอเพียง(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  5 กันยายน 2565
138 ซื้อโครงการครอบครัวพอเพียง(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
139 จ้างโครงการครอบครัวพอเพียง(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
140 โครงการครอบครัวพอเพียง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  5 กันยายน 2565
141 โครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2565 (ค่าป้ายไวนิล)  5 กันยายน 2565
142 โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าป้ายไวนิล)  5 กันยายน 2565
143 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (อาหารว่าง)  2 กันยายน 2565
144 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
145 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  2 กันยายน 2565
146 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
147 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุดกีฬา,เหรียญรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
148 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
149 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
150 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  2 กันยายน 2565
151 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วัสดุอุปกรณ์)  2 กันยายน 2565
152 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
153 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าถ่ายเอกสาร)  2 กันยายน 2565
154 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วัสดุ/อุปกรณ์)  1 กันยายน 2565
155 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  1 กันยายน 2565
156 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (ของที่ระลึก)  1 กันยายน 2565
157 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย(ค่าป้ายไวนิล)  1 กันยายน 2565
158 โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  1 กันยายน 2565
159 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  1 กันยายน 2565
160 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก(อาหารว่าง)  31 สิงหาคม 2565
161 ซื้อโครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
162 จ้างโครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
163 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)  31 สิงหาคม 2565
164 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก(ป้ายไวนิล)  31 สิงหาคม 2565
165 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ป้ายไวนิล)  31 สิงหาคม 2565
166 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  31 สิงหาคม 2565
167 จ้างโครงการอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้าง(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
168 ซื้อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
169 จ้างโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
170 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าป้ายไวนิล)  29 สิงหาคม 2565
171 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  29 สิงหาคม 2565
172 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  29 สิงหาคม 2565
173 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ค่าวัสดุ)  29 สิงหาคม 2565
174 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าป้ายไวนิล)  29 สิงหาคม 2565
175 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  29 สิงหาคม 2565
176 จ้างโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
177 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (อาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
178 จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
179 จ้างโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
180 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (ของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
181 ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
182 โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่สตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  29 สิงหาคม 2565
183 ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
184 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
185 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว(อาหารว่าง)  26 สิงหาคม 2565
186 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม(ป้ายไวนิล)  26 สิงหาคม 2565
187 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
188 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
189 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
190 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
191 โครงการอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้าง(ป้ายไวนิล)  26 สิงหาคม 2565
192 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม(อาหารว่าง)  26 สิงหาคม 2565
193 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม(ใบประกาศนียบัตร)  26 สิงหาคม 2565
194 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว(ป้ายไวนิล)  26 สิงหาคม 2565
195 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว(วัสดุอุปกรณ์)  26 สิงหาคม 2565
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
197 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  25 สิงหาคม 2565
198 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  25 สิงหาคม 2565
199 ซื้อโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
200 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
201 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล)  24 สิงหาคม 2565
202 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์)  24 สิงหาคม 2565
203 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองน้ำขาว-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
204 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล)  24 สิงหาคม 2565
205 โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ค่าอาหารว่าง)  24 สิงหาคม 2565
206 โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ค่าอุปกรณ์)  24 สิงหาคม 2565
207 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  24 สิงหาคม 2565
208 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)  24 สิงหาคม 2565
209 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
210 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
211 ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ค่าวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
212 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
213 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
214 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
215 จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
216 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
217 ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
218 ซื้อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
219 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
220 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
221 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
222 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองน้ำขาว-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕  23 สิงหาคม 2565
223 โครงการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ค่าป้ายไวนิล)  23 สิงหาคม 2565
224 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าของที่ระลึก)  23 สิงหาคม 2565
225 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอาหารว่าง)  23 สิงหาคม 2565
226 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จัดทำป้ายไวนิล)  23 สิงหาคม 2565
227 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
228 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
229 ซื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
230 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
231 ซื้อโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
232 จ้างโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
233 จ้างโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
234 โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน  19 สิงหาคม 2565
235 โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)  19 สิงหาคม 2565
236 ซื้อโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
237 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
238 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(จัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
239 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
240 ซื้อโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(กล้าไม้โกงกาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
241 จ้างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับความพร้อมก่อนนิกะห์ ประจำปี 2565(ค่าอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
242 จ้างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับความพร้อมก่อนนิกะห์ ประจำปี 2565(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
243 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับความพร้อมก่อนนิกะห์ ประจำปี 2565(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
244 ซื้อโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
245 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(จัดทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
246 จ้างโครงการปลูกจิตสำนึกถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
248 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
249 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
250 ซื้อจัดซื้อผ้าเวสลุคสีฟ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
251 โครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) อาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องด่ื่ม  9 สิงหาคม 2565
252 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยชูอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
253 จ้างจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
254 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  9 สิงหาคม 2565
255 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  9 สิงหาคม 2565
256 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารว่างและเครื่องดื่ม)  9 สิงหาคม 2565
257 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ป้ายโครงการ)  9 สิงหาคม 2565
258 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชุดกีฬา ,เหรียญรางวัล)  9 สิงหาคม 2565
259 โครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ของที่ระลึก  9 สิงหาคม 2565
260 โครงการทัศนศึกษา(หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ป้ายโครงการ  9 สิงหาคม 2565
261 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  9 สิงหาคม 2565
262 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุอุปกรณ์)  9 สิงหาคม 2565
263 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอภาพคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
264 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  6 สิงหาคม 2565
265 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง)ประจำเดือนพฤษภาคม  6 สิงหาคม 2565
266 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
267 จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง  6 สิงหาคม 2565
268 จ้างป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
269 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
271 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  3 สิงหาคม 2565
272 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง)  3 สิงหาคม 2565
273 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2 สิงหาคม 2565
274 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  2 สิงหาคม 2565
275 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
276 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
277 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2565  1 สิงหาคม 2565
278 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
279 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดทำเนียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
280 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนนภายในตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
281 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
282 จัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  26 กรกฎาคม 2565
283 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  26 กรกฎาคม 2565
284 จัดจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดทำเนียบ  26 กรกฎาคม 2565
285 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนนภายในตำบล)  26 กรกฎาคม 2565
286 จ้างจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
287 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
288 จัดจ้างทำตรายาง(กองคลัง)  22 กรกฎาคม 2565
289 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม  21 กรกฎาคม 2565
290 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
291 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
292 จ้างจัดจ้างทำตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
293 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  19 กรกฎาคม 2565
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
296 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  19 กรกฎาคม 2565
297 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหัวยน้ำตก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
298 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหัวยน้ำตก หมู่ที่ 8  18 กรกฎาคม 2565
299 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง  7 กรกฎาคม 2565
300 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอภาพคอมพิวเตอร์)  7 กรกฎาคม 2565
301 ซื้อจัดซื้อน้ำยาบรรจุเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
302 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
303 จัดซื้อน้ำยาบรรจุเคมีเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์  6 กรกฎาคม 2565
304 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนมิถุนายน  5 กรกฎาคม 2565
305 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 กรกฎาคม 2565
306 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
307 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2565
308 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
309 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
310 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
311 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
312 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มิถุนายน 2565
313 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  29 มิถุนายน 2565
314 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน  29 มิถุนายน 2565
315 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
316 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  28 มิถุนายน 2565
317 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
318 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
319 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
320 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
321 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น รหัส 487-60-0013 (กองช่าง)  23 มิถุนายน 2565
322 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1  23 มิถุนายน 2565
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
324 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  23 มิถุนายน 2565
325 จัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข -8028 ตรัง  22 มิถุนายน 2565
326 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
327 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มิถุนายน 2565
328 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  22 มิถุนายน 2565
329 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
330 จ้างจัดจ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
331 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
332 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  15 มิถุนายน 2565
333 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  15 มิถุนายน 2565
334 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  15 มิถุนายน 2565
335 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (ป้ายไวนิล)  14 มิถุนายน 2565
336 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารสบัสโดยการปรับอากาศ จำนวน 2 คัน)  14 มิถุนายน 2565
337 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารสบัสโดยการปรับอากาศ จำนวน 2 คัน)  14 มิถุนายน 2565
338 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มิถุนายน 2565
339 จัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1  13 มิถุนายน 2565
340 จ้างจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
341 จ้างโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
342 จ้างโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปี 2565 (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
343 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
344 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
345 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
346 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มิถุนายน 2565
347 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)ประจำเดือนพฤษภาคม  6 มิถุนายน 2565
348 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  6 มิถุนายน 2565
349 จัดจ้างเครื่องเสียงในกิจกรรมจิตอาสา 3 มิ.ย.2565  6 มิถุนายน 2565
350 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565  6 มิถุนายน 2565
351 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง)  6 มิถุนายน 2565
352 เช่าจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ค่าเช่าถังดับเพลิง/ถังแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
353 ซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
354 ซื้อจัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (วัสดุอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
355 จัดจ้างตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุอื่นๆ)  6 มิถุนายน 2565
356 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
357 ซื้อจัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว 30 mm จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
358 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  5 มิถุนายน 2565
359 จ้างเครื่องเสียงในกิจกรรมจิตอาสา 3 มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
360 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  2 มิถุนายน 2565
361 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  2 มิถุนายน 2565
362 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00 เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ  2 มิถุนายน 2565
363 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565  1 มิถุนายน 2565
364 จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
365 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.80X6.00เมตร จิตอาสาพระราชทาน เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
366 ซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
367 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์และภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
368 จัดจ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2565  1 มิถุนายน 2565
369 จัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระฉายาลักษณ์  1 มิถุนายน 2565
370 จัดจ้างทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  1 มิถุนายน 2565
371 จัดจ้างทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2565  1 มิถุนายน 2565
372 จ้างดำเนินการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ http//suso.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
373 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
374 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 พฤษภาคม 2565
375 จัดซื้อกุญแจลูกปืน คอยาว  31 พฤษภาคม 2565
376 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
377 จัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน  31 พฤษภาคม 2565
378 ซื้อครุภัณฑ์อื่นถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
379 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี  31 พฤษภาคม 2565
380 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลวระเหย  31 พฤษภาคม 2565
381 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  31 พฤษภาคม 2565
382 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
383 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ  31 พฤษภาคม 2565
384 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
385 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24 พฤษภาคม 2565
386 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
387 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 พฤษภาคม 2565
388 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
389 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาและประตูห้องน้ำที่สวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
390 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
391 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
392 ซื้อโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
393 จ้างโครงการอบรมระเบียบแบบแผนหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2565 (ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
394 จ้างโครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว(ค่าป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
395 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
396 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  6 พฤษภาคม 2565
397 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
398 ซื้อจัดวื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
399 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการสมุนไพรไทย สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
400 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟ  5 พฤษภาคม 2565
401 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
402 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
403 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหลัง อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
404 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้  3 พฤษภาคม 2565
405 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  3 พฤษภาคม 2565
406 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2565
407 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  3 พฤษภาคม 2565
408 ซ่อมแซมระบบประปาหลัง อบต. หมู่ที่ 9  3 พฤษภาคม 2565
409 ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-603 ตรัง  3 พฤษภาคม 2565
410 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
411 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
412 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
413 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
414 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  22 เมษายน 2565
415 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  22 เมษายน 2565
416 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash  20 เมษายน 2565
417 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
418 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
419 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
421 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
422 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  20 เมษายน 2565
423 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  20 เมษายน 2565
424 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
425 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  8 เมษายน 2565
426 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเล็ก หมู่ที่ 6  8 เมษายน 2565
427 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กองช่าง)ประจำเดือนกรกฎาคม  8 เมษายน 2565
428 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนกรกฎาคม  8 เมษายน 2565
429 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  7 เมษายน 2565
430 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
431 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
432 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1  1 เมษายน 2565
433 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
434 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  31 มีนาคม 2565
435 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
436 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
437 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
438 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
439 จัดซื้อวัสดุกีฬา  24 มีนาคม 2565
440 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มีนาคม 2565
441 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  18 มีนาคม 2565
442 จัดซื้อวัสดุกีฬา  18 มีนาคม 2565
443 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  7 มีนาคม 2565
444 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2565
445 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6  24 กุมภาพันธ์ 2565
446 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น-หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
447 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2565  14 กุมภาพันธ์ 2565
448 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2565  14 กุมภาพันธ์ 2565
449 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
450 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
451 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  2 กุมภาพันธ์ 2565
452 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  31 มกราคม 2565
453 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา)  28 มกราคม 2565
454 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
455 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
456 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
457 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  28 มกราคม 2565
458 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  28 มกราคม 2565
459 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  28 มกราคม 2565
460 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
461 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
462 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
463 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
464 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  27 มกราคม 2565
465 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบกิ่งเดียวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 10  27 มกราคม 2565
466 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  27 มกราคม 2565
467 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  27 มกราคม 2565
468 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27 มกราคม 2565
469 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
470 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
471 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
472 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
473 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)  26 มกราคม 2565
474 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป  26 มกราคม 2565
475 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)  26 มกราคม 2565
476 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
477 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)  26 มกราคม 2565
478 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
479 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
480 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)  26 มกราคม 2565
481 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
482 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  25 มกราคม 2565
483 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
484 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
485 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
486 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
487 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
488 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  24 มกราคม 2565
489 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
490 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21 มกราคม 2565
491 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21 มกราคม 2565
492 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
493 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  18 มกราคม 2565
494 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
495 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
496 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
497 จัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2564  14 มกราคม 2565
498 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
499 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  5 มกราคม 2565
500 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  29 ธันวาคม 2564
501 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10  28 ธันวาคม 2564
502 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  28 ธันวาคม 2564
503 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
504 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  27 ธันวาคม 2564
505 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  24 ธันวาคม 2564
506 จัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  24 ธันวาคม 2564
507 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  24 ธันวาคม 2564
508 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)  23 ธันวาคม 2564
509 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
510 ซื้อจัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
511 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
512 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565)  23 ธันวาคม 2564
513 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
514 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
515 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
516 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 ธันวาคม 2564
517 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  21 ธันวาคม 2564
518 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
519 จัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ  2 ธันวาคม 2564
520 จัดทำป้ายไวนิล  2 ธันวาคม 2564
521 วัสดุก่อสร้าง  26 พฤศจิกายน 2564
522 วัสดุก่อสร้าง  26 พฤศจิกายน 2564
523 ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง)  26 พฤศจิกายน 2564
524 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง  25 พฤศจิกายน 2564
525 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  25 พฤศจิกายน 2564
526 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนตุลาคม 2564  24 พฤศจิกายน 2564
527 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
529 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
531 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
532 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 พฤศจิกายน 2564
533 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
534 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
535 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 พฤศจิกายน 2564
536 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
537 จัดจ้างทำป้ายไวนิล/คัทเอ้าท์ /ป้ายบอร์ด และตรายาง  17 พฤศจิกายน 2564
538 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  17 พฤศจิกายน 2564
539 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
540 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
541 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  11 พฤศจิกายน 2564
542 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
543 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  3 พฤศจิกายน 2564
544 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  1 พฤศจิกายน 2564
545 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
546 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565  1 พฤศจิกายน 2564
547 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกัก  11 ตุลาคม 2564
548 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
549 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้งและคู่มือเพื่อใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง  11 ตุลาคม 2564
550 จ้างจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
551 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
552 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
553 โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย  11 ตุลาคม 2564
554 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  11 ตุลาคม 2564
555 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  11 ตุลาคม 2564
556 จ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  11 ตุลาคม 2564
557 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
558 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2564
559 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (สำนักปลัด)  30 กันยายน 2564
560 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง)  29 กันยายน 2564
561 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  27 กันยายน 2564
562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
563 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  22 กันยายน 2564
564 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
565 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
566 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
567 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22 กันยายน 2564
568 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2  22 กันยายน 2564
569 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
570 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
571 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  16 กันยายน 2564
572 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 กันยายน 2564
573 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
574 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
575 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
576 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  16 กันยายน 2564
577 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  16 กันยายน 2564
578 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  14 กันยายน 2564
579 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  13 กันยายน 2564
580 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  13 กันยายน 2564
581 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  13 กันยายน 2564
582 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
583 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  12 กันยายน 2564
584 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  12 กันยายน 2564
585 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  12 กันยายน 2564
586 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนธันวาคม 2564  12 กันยายน 2564
587 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564  12 กันยายน 2564
588 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  12 กันยายน 2564
589 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564  12 กันยายน 2564
590 จ้างโครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
591 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  11 กันยายน 2564
592 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
593 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
594 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
595 จัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2564  8 กันยายน 2564
596 จัดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด)  8 กันยายน 2564
597 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
598 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
599 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  7 กันยายน 2564
600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  7 กันยายน 2564
601 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักปลัด)  7 กันยายน 2564
602 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  7 กันยายน 2564
603 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  7 กันยายน 2564
604 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
605 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  6 กันยายน 2564
606 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
607 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
608 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
609 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
610 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  27 สิงหาคม 2564
611 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  27 สิงหาคม 2564
612 โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล  27 สิงหาคม 2564
613 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท  27 สิงหาคม 2564
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2564
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
616 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
617 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
618 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  13 สิงหาคม 2564
619 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ  13 สิงหาคม 2564
620 โครงการปรับปรุงถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 10 สาย  13 สิงหาคม 2564
621 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 สิงหาคม 2564
622 วัสดุก่อสร้าง  13 สิงหาคม 2564
623 ซื้อจัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
624 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลสง ทะเบียน บธ 603 ตรัง  12 สิงหาคม 2564
625 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้  12 สิงหาคม 2564
626 จ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์  9 สิงหาคม 2564
627 จ้างโครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
628 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สำนักปลัด)  9 สิงหาคม 2564
629 ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  9 สิงหาคม 2564
630 ซื้อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
631 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
632 จ้างจ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
633 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนสิงหาคม 2564 (กองช่าง)  9 สิงหาคม 2564
634 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 สิงหาคม 2564
635 จัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2564 (กองช่าง)  7 สิงหาคม 2564
636 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
637 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  5 สิงหาคม 2564
638 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  5 สิงหาคม 2564
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2564
640 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11  4 สิงหาคม 2564
641 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
642 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  21 กรกฎาคม 2564
643 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7  20 กรกฎาคม 2564
644 โครงการชุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  20 กรกฎาคม 2564
645 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  20 กรกฎาคม 2564
646 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
647 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
648 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  16 กรกฎาคม 2564
649 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ ศดม.  16 กรกฎาคม 2564
650 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
651 ซื้อซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
652 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8  7 กรกฎาคม 2564
653 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
654 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
655 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  30 มิถุนายน 2564
656 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  30 มิถุนายน 2564
657 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  29 มิถุนายน 2564
658 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  29 มิถุนายน 2564
659 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  28 มิถุนายน 2564
660 วัสดุการเกษตร  28 มิถุนายน 2564
661 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  28 มิถุนายน 2564
662 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
663 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
664 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  25 มิถุนายน 2564
665 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
666 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  25 มิถุนายน 2564
667 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  25 มิถุนายน 2564
668 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
669 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
670 โครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11 มิถุนายน 2564
671 จัดทำป้ายป้ายไวนิล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางจ้าสุทิดาฯ  11 มิถุนายน 2564
672 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11 มิถุนายน 2564
673 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  10 มิถุนายน 2564
674 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
675 ซื้อโครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
676 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
677 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
678 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)  4 มิถุนายน 2564
679 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์)  4 มิถุนายน 2564
680 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
681 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
682 วัสดุงานบ้านงานครัว  4 มิถุนายน 2564
683 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์  4 มิถุนายน 2564
684 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  4 มิถุนายน 2564
685 โครงการจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4 มิถุนายน 2564
686 จัดจ้างการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ Http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564  4 มิถุนายน 2564
687 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
688 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
689 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
690 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  4 มิถุนายน 2564
691 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4 มิถุนายน 2564
692 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
693 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)  2 มิถุนายน 2564
694 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2 มิถุนายน 2564
695 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2 มิถุนายน 2564
696 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
697 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2  27 พฤษภาคม 2564
698 โครงจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564  27 พฤษภาคม 2564
699 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 กองช่าง  27 พฤษภาคม 2564
700 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
701 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
703 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
704 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
705 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011  13 พฤษภาคม 2564
706 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028  13 พฤษภาคม 2564
707 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 พฤษภาคม 2564
708 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
709 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
710 โครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9  12 พฤษภาคม 2564
711 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
712 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
713 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
714 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564  11 พฤษภาคม 2564
715 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
716 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
719 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  5 พฤษภาคม 2564
720 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  5 พฤษภาคม 2564
721 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
722 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
723 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  3 พฤษภาคม 2564
724 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
725 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
726 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 เมษายน 2564
727 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
728 ซื้อวัสดุการเกษตร  28 เมษายน 2564
729 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  28 เมษายน 2564
730 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  28 เมษายน 2564
731 วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  27 เมษายน 2564
732 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
733 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
734 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
735 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ  21 เมษายน 2564
736 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 เมษายน 2564
737 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  20 เมษายน 2564
738 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  20 เมษายน 2564
739 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  20 เมษายน 2564
740 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  19 เมษายน 2564
741 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
742 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
743 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
744 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
745 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
746 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  19 เมษายน 2564
747 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19 เมษายน 2564
748 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  16 เมษายน 2564
749 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  16 เมษายน 2564
750 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564  16 เมษายน 2564
751 วัสดุสำนักงาน  16 เมษายน 2564
752 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
753 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
754 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
755 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
756 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
757 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
758 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  31 มีนาคม 2564
759 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  31 มีนาคม 2564
760 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  30 มีนาคม 2564
761 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  30 มีนาคม 2564
762 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
763 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
764 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1  30 มีนาคม 2564
765 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  26 มีนาคม 2564
766 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
767 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  24 มีนาคม 2564
768 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  24 มีนาคม 2564
769 จัดซื้อเบตเตอร์รี่  24 มีนาคม 2564
770 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
771 ซื้อจัดซื้อเบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
772 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 มีนาคม 2564
773 โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  22 มีนาคม 2564
774 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
775 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
776 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
777 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
778 จัดจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแปบบแปลน จำนวน 5 โครงการ  16 มีนาคม 2564
779 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (รับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ฯ)  16 มีนาคม 2564
780 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  16 มีนาคม 2564
781 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
782 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเด็กเล่น หมู่ที่ 1  15 มีนาคม 2564
783 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  12 มีนาคม 2564
784 จัดซื้อน้ำมันเดือนมีนาคม 2564  8 มีนาคม 2564
785 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  8 มีนาคม 2564
786 โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  8 มีนาคม 2564
787 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  3 มีนาคม 2564
788 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
789 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
790 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
791 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
792 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
793 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
794 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
795 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  2 มีนาคม 2564
796 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
797 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
798 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
799 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
800 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์)  1 มีนาคม 2564
801 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
802 ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
803 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้)  1 มีนาคม 2564
804 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด)  1 มีนาคม 2564
805 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23 กุมภาพันธ์ 2564
806 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กุมภาพันธ์ 2564
807 จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
808 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
809 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
810 จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  23 กุมภาพันธ์ 2564
811 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
812 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
813 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
814 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
815 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
816 จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
817 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  15 กุมภาพันธ์ 2564
818 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
819 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  10 กุมภาพันธ์ 2564
820 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
821 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
822 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  9 กุมภาพันธ์ 2564
823 โครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10  9 กุมภาพันธ์ 2564
824 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
825 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
826 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  8 กุมภาพันธ์ 2564
827 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  8 กุมภาพันธ์ 2564
828 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
829 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
830 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
831 ซื้อจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
832 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
833 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  2 กุมภาพันธ์ 2564
834 ซื้อการจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
835 การจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
836 โครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1  25 มกราคม 2564
837 จ้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
838 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
839 โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
840 จ้างโครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
841 โครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
842 จ้างโครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
843 โครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  21 มกราคม 2564
844 ซื้อจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
845 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
846 จัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 มกราคม 2564
847 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มกราคม 2564
848 ป้ายประชาสัมพันธ์  18 มกราคม 2564
849 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
850 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
851 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  15 มกราคม 2564
852 ซื้อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
853 วัสดุก่อสร้าง  14 มกราคม 2564
854 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
855 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
856 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ  11 มกราคม 2564
857 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
858 สำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  11 มกราคม 2564
859 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
860 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
861 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
862 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  18 ธันวาคม 2563
863 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์  17 ธันวาคม 2563
864 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 ธันวาคม 2563
865 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  16 ธันวาคม 2563
866 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
867 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
868 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
869 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
870 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
871 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
872 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  15 ธันวาคม 2563
873 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  15 ธันวาคม 2563
874 จัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด  9 ธันวาคม 2563
875 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  3 ธันวาคม 2563
876 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 ธันวาคม 2563
877 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
878 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
879 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
880 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
881 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  2 ธันวาคม 2563
882 โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  2 ธันวาคม 2563
883 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  27 พฤศจิกายน 2563
884 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  25 พฤศจิกายน 2563
885 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)  25 พฤศจิกายน 2563
886 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงขนิดแห้ง จำนวน 10 ถัง  24 พฤศจิกายน 2563
887 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  24 พฤศจิกายน 2563
888 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  24 พฤศจิกายน 2563
889 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
890 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
891 ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 พฤศจิกายน 2563
892 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
893 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
894 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
895 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  2 พฤศจิกายน 2563
896 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  2 พฤศจิกายน 2563
897 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่ม  30 ตุลาคม 2563
898 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
899 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  27 ตุลาคม 2563
900 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทรสีชมพู (23 ตุลาคม 2563)  27 ตุลาคม 2563
901 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
902 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
903 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
904 วัสดุสำนักงาน  19 ตุลาคม 2563
905 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
906 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  1 ตุลาคม 2563
907 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
908 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
909 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
910 วัสดุการศึกษา  29 กันยายน 2563
911 โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
912 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที  29 กันยายน 2563
913 วัสดุการศึกษา  28 กันยายน 2563
914 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  25 กันยายน 2563
915 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
916 ซื้อโครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
917 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
918 จ้างโครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
919 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
920 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  24 กันยายน 2563
921 โครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  24 กันยายน 2563
922 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23 กันยายน 2563
923 โครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)  23 กันยายน 2563
924 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
925 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
926 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
927 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
928 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
929 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  21 กันยายน 2563
930 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ  21 กันยายน 2563
931 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
932 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
933 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
934 ซื้อโครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
935 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  21 กันยายน 2563
936 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
937 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
938 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
939 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
940 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
941 จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
942 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
943 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
944 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
945 จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
946 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
947 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6  16 กันยายน 2563
948 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร)  15 กันยายน 2563
949 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
950 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ)  15 กันยายน 2563
951 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย)  15 กันยายน 2563
952 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
953 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
954 ป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก  14 กันยายน 2563
955 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
956 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  14 กันยายน 2563
957 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
958 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
959 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
960 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  14 กันยายน 2563
961 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 กันยายน 2563
962 จ้างจ้างเหมาถางหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
963 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9746 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
964 จ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
965 จ้างป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
966 วัสดุงานบ้านงานครัว  14 กันยายน 2563
967 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
968 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
969 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
970 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
971 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค พระบรมราชปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
972 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
973 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
974 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
975 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
976 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
977 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  10 กันยายน 2563
978 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
979 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
980 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 กันยายน 2563
981 ซื้อจัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
982 จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น  9 กันยายน 2563
983 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์)  9 กันยายน 2563
984 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าถ่ายเอกสาร)  9 กันยายน 2563
985 ค่าปริ้นเอกสาร ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  9 กันยายน 2563
986 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
987 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
988 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
989 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)  3 กันยายน 2563
990 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์  2 กันยายน 2563
991 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  2 กันยายน 2563
992 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  2 กันยายน 2563
993 จัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง)  2 กันยายน 2563
994 ซื้อโครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
995 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
996 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
997 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
998 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
999 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
1000 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1001 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1002 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
1003 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมฯ  31 สิงหาคม 2563
1004 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
1005 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
1006 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  31 สิงหาคม 2563
1007 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  28 สิงหาคม 2563
1008 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
1009 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
1010 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม  28 สิงหาคม 2563
1011 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
1012 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1013 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1014 ซื้อจัดซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1015 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  27 สิงหาคม 2563
1016 ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1017 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  26 สิงหาคม 2563
1018 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1019 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  26 สิงหาคม 2563
1020 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  25 สิงหาคม 2563
1021 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  25 สิงหาคม 2563
1022 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  25 สิงหาคม 2563
1023 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  24 สิงหาคม 2563
1024 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24 สิงหาคม 2563
1025 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1026 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1027 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ  21 สิงหาคม 2563
1028 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  21 สิงหาคม 2563
1029 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1030 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1031 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1032 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
1033 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
1034 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1035 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ  14 สิงหาคม 2563
1036 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
1037 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2563
1038 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
1039 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1040 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
1041 โครงการฝังท่อระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน และสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ม. 10  9 สิงหาคม 2563
1042 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1043 วัสดุการศึกษา  9 สิงหาคม 2563
1044 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  9 สิงหาคม 2563
1045 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  9 สิงหาคม 2563
1046 จ้างโครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1047 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
1048 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
1049 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
1050 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
1051 ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  31 กรกฎาคม 2563
1052 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
1053 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1054 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1055 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
1056 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1057 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
1058 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
1059 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
1060 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
1061 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  24 กรกฎาคม 2563
1062 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  23 กรกฎาคม 2563
1063 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์  23 กรกฎาคม 2563
1064 ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1065 จัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร  22 กรกฎาคม 2563
1066 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1067 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1068 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  21 กรกฎาคม 2563
1069 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  21 กรกฎาคม 2563
1070 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  20 กรกฎาคม 2563
1071 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20 กรกฎาคม 2563
1072 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3  17 กรกฎาคม 2563
1073 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
1074 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1075 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  17 กรกฎาคม 2563
1076 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1077 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
1078 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
1079 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
1080 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
1081 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
1082 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 กรกฎาคม 2563
1083 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1084 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  25 มิถุนายน 2563
1085 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  23 มิถุนายน 2563
1086 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  23 มิถุนายน 2563
1087 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  23 มิถุนายน 2563
1088 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1089 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  23 มิถุนายน 2563
1090 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1091 ซ่อมแซมตู้ลำโพง  23 มิถุนายน 2563
1092 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1093 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1094 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1095 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1096 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1097 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  22 มิถุนายน 2563
1098 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22 มิถุนายน 2563
1099 จ้างซ่อมแซมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1100 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
1101 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  19 มิถุนายน 2563
1102 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1  18 มิถุนายน 2563
1103 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1104 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
1105 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
1106 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
1107 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ  12 มิถุนายน 2563
1108 จ้างโครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
1109 โครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12 มิถุนายน 2563
1110 โครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12 มิถุนายน 2563
1111 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
1112 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
1113 โครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  11 มิถุนายน 2563
1114 จัดจ้างทำตรายาง  11 มิถุนายน 2563
1115 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  11 มิถุนายน 2563
1116 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม  10 มิถุนายน 2563
1117 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1118 ซื้อโครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1119 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
1120 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  1 มิถุนายน 2563
1121 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  1 มิถุนายน 2563
1122 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ harddisk ssd 120 (รหัสเครื่อง 416-54-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
1123 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  27 พฤษภาคม 2563
1124 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  26 พฤษภาคม 2563
1125 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1126 จ้างจ้างเหมาบริการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1127 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
1128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  15 พฤษภาคม 2563
1129 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2563
1130 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์  8 พฤษภาคม 2563
1131 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 พฤษภาคม 2563
1132 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1133 วัสดุเกษตร  8 พฤษภาคม 2563
1134 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1135 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1136 ซ่อมแซมระบบบาดาล  7 พฤษภาคม 2563
1137 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11  7 พฤษภาคม 2563
1138 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1139 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
1140 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
1141 จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
1142 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
1143 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
1145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
1146 ดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  23 เมษายน 2563
1147 จ้างดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1148 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
1149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  20 เมษายน 2563
1150 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1151 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19)  20 เมษายน 2563
1152 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2016 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
1153 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
1154 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
1155 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  17 เมษายน 2563
1156 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
1157 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  17 เมษายน 2563
1158 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  16 เมษายน 2563
1159 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1160 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1161 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1162 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1163 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  15 เมษายน 2563
1164 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
1165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  14 เมษายน 2563
1166 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  14 เมษายน 2563
1167 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1168 ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ (แบบจุ่มน้ำ)  10 เมษายน 2563
1169 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น  10 เมษายน 2563
1170 จ้างโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1171 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์  10 เมษายน 2563
1172 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  10 เมษายน 2563
1173 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1174 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1175 จ้างจ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
1176 จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง  8 เมษายน 2563
1177 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
1178 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11  7 เมษายน 2563
1179 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
1180 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
1181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
1182 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.)  1 เมษายน 2563
1183 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  31 มีนาคม 2563
1184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1186 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์  27 มีนาคม 2563
1187 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
1188 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
1189 หมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  24 มีนาคม 2563
1190 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  17 มีนาคม 2563
1191 ถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์  16 มีนาคม 2563
1192 ซื้อถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
1193 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
1194 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ  12 มีนาคม 2563
1195 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟ High mast หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
1196 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
1197 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
1198 โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  27 กุมภาพันธ์ 2563
1199 จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
1200 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
1201 วัสดุกีฬา  25 กุมภาพันธ์ 2563
1202 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
1203 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
1204 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7  24 กุมภาพันธ์ 2563
1205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
1206 จ้างค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
1207 ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน  21 กุมภาพันธ์ 2563
1208 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  21 กุมภาพันธ์ 2563
1209 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1210 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  20 กุมภาพันธ์ 2563
1211 ซ่อมแซมมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  20 กุมภาพันธ์ 2563
1212 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
1213 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
1214 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
1215 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง)  11 กุมภาพันธ์ 2563
1216 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
1217 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
1218 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด)  11 กุมภาพันธ์ 2563
1219 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
1220 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4  6 กุมภาพันธ์ 2563
1221 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7  5 กุมภาพันธ์ 2563
1222 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
1223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
1224 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  28 มกราคม 2563
1225 จัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า  24 มกราคม 2563
1226 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
1227 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็ก  21 มกราคม 2563
1228 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
1229 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตง  21 มกราคม 2563
1230 ซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1  21 มกราคม 2563
1231 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม)  14 มกราคม 2563
1232 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
1233 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
1234 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
1235 โครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6  9 มกราคม 2563
1236 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 มกราคม 2563
1237 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1238 ซื้อโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1239 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
1240 จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
1241 โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6  8 มกราคม 2563
1242 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
1243 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
1244 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
1245 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
1246 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
1247 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
1248 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1249 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
1250 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1251 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
1252 ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1253 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ 
1254 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม 
1255 จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
1256 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1257 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มชมรม องค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่น (ค่าจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1258 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร รอดเข็ม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1259 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 
1260 จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบถือคู่ 
1261 ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบถือคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1262 จ้างโครงการขุดลอกห้วยท่าเทศ-วังยาว หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1263 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
1264 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1265 จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1266 จัดจ้างซ่อมแซม CPU คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) 
1267 จ้างจัดจ้างซ่อมแซม CPU คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1268 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1269 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1270 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
1271 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน 
1272 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ 
1273 จัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash หมู่ที่ 8 
1274 โครงการขุดลอกห้วยท่าเทศ-วังยาว หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๕ 
1275 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1276 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1277 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๙๗๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1278 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ บ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ จำนวน 2 ป้าย 
1279 จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๙๗๔๖ 
1280 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
1281 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1282 ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1283 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนพฤศจิกายน 
1284 จัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน 
1285 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(สำนักปลัด)ประจำเดือนตุลาคม 
1286 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Toner brother รหัสเครื่อง HL-L ๓๒๗๐COW 
1287 ซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ 
1288 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
1289 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Toner brother รหัสเครื่อง HL-L ๓๒๗๐COW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1290 จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1291 ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1292 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0029 (งานพัฒนาชุมชน) 
1293 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 
1294 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1295 ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม) ศพด.สุโสะ และ ศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1296 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1297 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม 
1298 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ 
1299 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0029 (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1300 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ 
1301 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1302 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 
1303 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 
1304 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1305 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1306 โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม 
1307 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1308 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1309 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 
1310 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง 
1311 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1313 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
1314 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
1315 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.2565 
1316 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1317 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 
1318 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1319 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ-603 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1320 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1321 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง