ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ซอยวรรณา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
2 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาบริการจัดการงานมาตรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
4 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
5 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
6 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-๒๓๘ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
7 จ้าง่ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
8 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
9 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังพ่นยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
11 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
12 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
13 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
14 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาและค่าเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
15 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 32.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตรม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า8.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉ  10  มิถุนายน  2565
17 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในความรับผิดชอบ อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
19 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
20 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในความรับผิดชอบ อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
21 ซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศพด.หินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
22 ซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศพด.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
23 ซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศพด.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
24 ซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศพด.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
25 ซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศพด.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
26 ซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ศพด.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
27 จ้างทำป้ายโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
28 จ้างจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
29 ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
30 จ้างโครงการซ่อมแซมประปา ม.๑ (บ้านนายทุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
31 จ้างโครงการซ่อมแซมประปา ม.1 (บ้านนายทุย) ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
32 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม หมู่ที่๑ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
33 จ้างโครงการซ่อมแซมประปา ม.๑ (บ้านนายทุย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
34 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแมม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
35 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยโรงเรียนบ้านหนองยายแมม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
38 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
39 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
40 จ้างทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
41 จ้างเช่าเหมายานพาหนะ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักนภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TAS4501i) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
43 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
44 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
45 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
46 จ้างทำป้ายพลาสติก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านนา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
47 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
48 ?????????????????????????? ????????? ????? 2 ??????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
49 ??????????????????? (???????????) ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
53 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6239 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
54 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
55 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
56 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
57 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
59 จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
63 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังน้ำร้อนไฟฟ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
65 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
66 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
67 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0407 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
68 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-9259 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
70 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6239 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
71 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
72 เช่าหลอดไฟ จำนวน 40 หลอด (๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
73 เช่าเต้นท์ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
76 จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๔๔ ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
78 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
79 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
80 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในความรับผิดชอบ อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
81 จ้างจ้างทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
82 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
83 จ้างซ่อมแซมประปา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
84 จ้างต่อสัญญาโดเมนเนมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
85 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
86 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.บ้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2565
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
89 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8223 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
90 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-61-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
92 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2565
96 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
98 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน กข - 9259 ตรัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001  28 กุมภาพันธ์ 2565
99 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9  23 กุมภาพันธ์ 2565
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
103 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
104 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าห่ม ขนาด 5 ฟุต จำนวน 50 ผืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
106 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ FUJI XEROX (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
107 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
111 จ้างโครงการเทลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ม.3 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
112 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
113 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจเช็คระยะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-238 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
114 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
115 จ้างเหมาบริการคนงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
116 จ้างเหมาบริการนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
117 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
118 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลข กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
119 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
120 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มธง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
121 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
123 จ้างทำตรายาง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
124 จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
125 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
126 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
128 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
129 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0407 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
131 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
132 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เหลว และถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
133 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8223 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
134 จ้างซ่อมเครื่องพรินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
137 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
139 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมปูพื้น พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี และสีน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
142 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง)  27 ธันวาคม 2564
143 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
144 จ้างเหมาบริการงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
145 จ้างเหมางานแผนและวิชาการด้านการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
146 จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
147 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ และป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
148 จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
150 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
151 เช่าห้องประชุม รวมโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ (เพื่อจัดอบรม กปน.และรปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
152 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (สปอตไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
153 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-4012i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
154 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองโต๊ะ โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านหนองโต๊ะ - บ้านไร่ควน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  9 ธันวาคม 2564
155 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่านา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๓๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๗,๑๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  9 ธันวาคม 2564
156 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
157 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น HP-107A จำนวน 4 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
158 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 9259 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
159 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-4012i (4 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
161 เต้นท์หน่วยเลือกตั้ง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 16 หลัง และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 หลัง  24 พฤศจิกายน 2564
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในความรับผิดชอบ อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
163 เช่าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พลาสติกใส คู่มือและแบบพิมพ์ ของโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
166 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ของโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
167 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
168 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด1.2x2.4 ม. (รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด) พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
169 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านหนองโต๊ะ - บ้านไร่ควน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  19 พฤศจิกายน 2564
170 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9  18 พฤศจิกายน 2564
171 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองโต๊ะ โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านหนองโต๊ะ - บ้านไร่ควน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  18 พฤศจิกายน 2564
172 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองโต๊ะ โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านหนองโต๊ะ - บ้านไร่ควน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  18 พฤศจิกายน 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิลการอบรม กปน./รปภ. ของโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
174 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ของโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะสีดำ 24x30 ซม.) จำนวน 50 แพ็ค เพื่อแจกจ่ายครัวเรือนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดและผู้ที่กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
176 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.3 และม.8) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
177 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะสีดำ 24x30 ซม.) จำนวน 50 แพ็ค เพื่อแจกจ่ายครัวเรือนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดและผู้ที่กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะสีดำ 24x30 ซม.) จำนวน 50 แพ็ค เพื่อแจกจ่ายครัวเรือนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดและผู้ที่กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
179 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
180 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
181 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.12 ศก. 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80.00 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม./ชม. ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
182 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
183 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-4501i หมายเลขครุภัณฑ์ 412-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
184 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระติกน้ำร้อน จำนวน 10 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
186 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และน้ำยาฆ่าเชื้อ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
187 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
188 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
189 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
190 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
191 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
192 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
193 จ้างเหมาบริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
194 จ้างรถเเทรกเตอร์เเบบล้อยางขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
195 จ้างเช่าสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
196 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
197 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
198 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เเละขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
199 จ้างเหมางานแผนและวิชาการด้านการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
200 จ้างเหมาบริการงานธุรการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
201 จ้างเหมาบริการงานธุรการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
202 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
203 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
204 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
206 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
207 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
208 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
209 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
210 จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
211 ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
212 ซื้อจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
213 จ้างรถเเม็คโฮตักย้ายขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบเเละขุดบ่อขยะเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
214 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
215 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
216 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด ม.8 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 580.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
217 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า (ช่วงที่2) ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
218 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
219 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
220 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้าน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
221 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 32.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตรม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า8.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
224 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
225 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
226 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ/ใบเเจ้งหนี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
227 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
228 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด คือ จุดหน้า ศพด.บ้านนา และจุดสี่แยกบ้านนา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
229 จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ หน่วยเกาะเเป้ง ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
230 ซื้อจัดชื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
232 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
233 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
234 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองหอย ม.7 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 620.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
237 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก  31 สิงหาคม 2564
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
241 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย ม.4,ม.12) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
244 ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 จุด ในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
245 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
246 จ้างเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
247 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
248 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงก๋งใบเตย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา กว้าง 400 ม. ระยะทางยาว 250.00ม. หรือไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
250 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในใสจุดเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
252 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉธ - ๕๕๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
253 ซื้อกระเป๋าเอกสาร พร้อมสกีนชื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
254 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
255 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
257 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
258 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
259 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
260 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า (ช่วงที่2) ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.  23 สิงหาคม 2564
261 จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
262 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจเเละประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
263 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
266 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
267 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
268 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
269 ซื้อลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนภายในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
270 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
271 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
272 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
273 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
274 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
275 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
276 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (UHT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
277 จ้างจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
278 ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
279 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
280 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๓๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
281 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
282 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
284 จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
285 เปลี่ยนสารกรอง และทำความสะอาดหอถัง หมู่ที่ 8 หน่วยในวัดหนองโต๊ะ  30 กรกฎาคม 2564
286 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ เปลี่ยนสารกรอง เเละทำความสะอาดหอถัง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
287 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน,โต๊ะเหล็กบัญชี, ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
289 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
290 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน) ศพด.หินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
292 จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดแผนผังลดขั้นตอน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่องค่าน้ำประปาเเละค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
294 จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
295 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
296 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
297 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
298 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
299 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
300 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
301 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
303 จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดเเผนผังลดขั้นตอน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
304 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
305 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
306 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
307 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
308 จ้างทำป้ายชื่อส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
309 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
310 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮลล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค) ปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
311 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
313 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
314 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
315 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
316 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
317 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
318 ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปี 2564 จำนวน 200 ใบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
319 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
320 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
321 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
323 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
325 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
328 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
329 จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดแผนผังลดขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
330 จ้างทำป้ายกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
331 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
332 จ้างจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
333 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
334 ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
335 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันเเละบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
336 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
337 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
338 จ้างติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
339 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
340 ซื้อวัคซีน เเละอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
341 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
342 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
343 ซื้อวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
344 ซื้อยางรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8223 ตรัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
345 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
346 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ หมู่บ้านในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
347 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
348 จ้างทำป้ายโครงการเเละป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
349 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
350 จ้างทำป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
351 จ้างทำป้ายประกาศเขตสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
352 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าส้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,060.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ จำนวน 1,272 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
353 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
354 จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
355 จ้างโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์คอนกรีตสายท่ากง ม.๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
356 จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 182.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
357 จ้างต่ออายุโดเมนเนมเเละโฮสติ้งรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
358 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
359 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 168.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 33.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
360 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยนิค หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 250.00ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
361 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
362 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ 1.5 แรงม้่า ไม่่น้อยกว่า 12 ใบพัด จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
363 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
364 ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร (พร้อมขาตั้ง)  12 มีนาคม 2564
365 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
366 ซื้อจัดชื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
367 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
368 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
369 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
370 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลเเละเปลี่ยนล้างทรายกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
371 ซื้อจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
372 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
373 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
374 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
375 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
376 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ สนง จำนวน 1 ตัว, ตู้เหล็กเก็บเอกสาร, โต๊ะสำนักงาน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
377 ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
378 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
379 จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
380 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย (นายสุรเดช นาทุ่งนุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
381 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย (นายสุรเดช นาทุ่งนุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
382 จ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา จำนวน 1 ราย (นางสาวบุษบา พลหลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
383 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (นายภิญโญ ดีเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
384 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ บต 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
385 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย ม.๓ , ม.๔ ม.๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
386 จ้างเหมาบริการงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
387 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
388 จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
389 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
390 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
391 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
392 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
394 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
395 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
396 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
397 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
398 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
399 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
401 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
402 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
403 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
404 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านนา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
405 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
406 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
407 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
408 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
409 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
410 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
411 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
412 ซื้อวัสดุกีฬา (โครงการอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
413 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันเเละบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
414 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
415 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
417 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
420 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
421 จ้างวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมถนนสายหัวควน - หินคอกควาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
422 จ้างโครงการซ่อมแซมงานวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายนายาว - นาไม้ไผ่ ม.3 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
423 ซื้องานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
425 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลุ่มแลน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา กว้าง 4.00ม. ระยะทางยาว 1,000ม. หรือพื้นที่ไม่่น้อยกว่า 4,000 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
426 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าสายห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ฝังท่อระบายน้ำท่อลอดกลม ศก. 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ตำแหน่งฝังท่อระบุภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
427 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
428 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
429 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
430 ซื้อุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศพด.หินคอกควาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
431 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
432 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
433 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
434 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย ม.๓,ม.๔,ม.๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
435 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
436 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
437 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
438 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
439 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
440 จ้างเหมาบริการงานแผนและวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
441 จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
442 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
443 จ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
444 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
445 จ้างเหมาบริการงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
446 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
447 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
448 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
449 อาหารเสริม(นม)  17 ธันวาคม 2563
450 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
451 จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
452 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
454 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
455 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเเละการกระจายสัญญาภายใน อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
456 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
457 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
458 ซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า,เครื่องเชื่อมไฟฟ้า,ส่วานโรตารี่ ๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
459 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
460 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
461 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจรูญ ไกรทอง ม.8 กว้าง 4ม. ระยะทางยาว 178 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
462 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจรัญ ม.1 กว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 250 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
463 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
464 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชษฐ์ ม.10 กว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 250ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
465 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดเเยกก่อนทิ้งขยะ ขยะรีไซเคิลเเลกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
466 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
467 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
469 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
470 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
472 จ้างจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังวัดหินคอกควาย ม.3 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
473 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
474 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายนาหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
475 ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายบ้านนายสากล รงค์รัตน์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
476 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายท่าส่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
477 จ้างจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
478 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
479 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
480 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
481 จ้างเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
482 จ้างเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
483 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
484 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
485 จ้างเช่าสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
486 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
487 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
488 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
490 จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
492 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ ม.9  16 ตุลาคม 2563
493 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4  16 ตุลาคม 2563
494 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
495 ไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง  11 ตุลาคม 2563
496 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
497 จ้างจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
498 จ้างจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
499 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
500 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
501 จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
502 จ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
503 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
504 จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
505 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
506 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำพร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
507 จ้างเหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
508 จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
509 จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
510 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
511 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
512 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
513 เหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  30 กันยายน 2563
514 จ้างเหมาบริการพนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
515 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
516 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
517 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
518 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
519 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
520 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
521 จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
523 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายราษฎรบูรณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
524 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
525 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจเเละประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
526 ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
527 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท -๒๓๘ ตรัง เเละคู่กรณ๊หมายเลขทะเบียน กต ๗๒๑๒ ตรัง ของนายสุพัฒน์ ทองหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
528 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
529 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
530 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 2 ม.12 ต.บ้านนา กว้าง 4 ม. ระยะทาง 240 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 960 ม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือประมาณหินผุหรือลูกรังไม่น่้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
531 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
532 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
533 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง - ท่าเรือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
534 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยนิค ม.2 ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 250ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000ตรง. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือประมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
535 ซื้อพันธ์ุผักสวนครัว ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
536 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
537 จ้างป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
538 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
539 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
541 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
542 ซ่อมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)  15 กันยายน 2563
543 รถเเม็คโฮตักย้ายขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบเเละขุดบ่อขยะเพิ่ม  11 กันยายน 2563
544 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
545 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงเเละอัดเปลี่ยนสารเคมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีเเห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
546 จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านนา จำนวน 4 ห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
548 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
549 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนสอนและวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
550 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
552 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
554 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
555 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายหนองชุมเเสง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
556 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านนายฉุย เเซ่เลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
557 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
558 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเเบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
559 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
560 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
561 จ้างทำกล่องเเสดงความคิดเห็น พร้อมส่งสอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
562 จ้างทำป้ายกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
563 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายนาทุ่ง - หินคอกควาย บริเวณท่อระบายน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
564 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
565 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
566 จ้างเหมาบริการจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
569 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  24 กรกฎาคม 2563
570 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบ้านนา ? หาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
571 ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบ้านนา - หาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
572 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
574 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
575 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
576 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
580 อาหารเสริม(นม)  15 กรกฎาคม 2563
581 อาหารเสริม(นม)  15 กรกฎาคม 2563
582 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
583 จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
584 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
585 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่องค่าน้ำประปาเเละค่าขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
587 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เเนวทางการปฎิบัติของผู้ปกครองเพื่อป้องกันโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
588 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
589 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
590 จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
591 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
592 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
593 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
594 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธี  26  มิถุนายน  2563
597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธี  26  มิถุนายน  2563
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
601 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร  23  มิถุนายน  2563
602 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
603 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
604 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
605 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
606 จ้างย้ายเเละติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
607 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
608 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
609 จ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
610 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
611 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
612 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
613 จ้างเหมาบริการพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
614 จ้างการวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายซอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
615 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
616 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
617 จ้างต่อเติมห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
619 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
620 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
621 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
622 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
623 จ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
624 จ้างทำตรายาง อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
626 จ้างโครงการปรับปรุงทำแผ่นที่ภาษี (สำรวจภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
627 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
628 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
631 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
632 ซื้อุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา อบต.บ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
633 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
634 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
635 ซื้อเเอลกอออล์เจล ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
636 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
637 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
638 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
639 ซื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
640 ซื้อวัคซีน เเละวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามเเนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
641 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
642 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (เเอลกอฮอล์เจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
643 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
644 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
645 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
646 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
647 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
648 จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
649 ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนา ม.2 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
650 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
651 จ้างเหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
652 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
653 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เทอร์โมมิเตอร์ แบบยิงวัดทางหน้าผาก จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
654 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
655 จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
656 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
657 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
658 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
660 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
661 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
662 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
663 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบเเละจัดชื้อหินคลุกถมหลุมบ่อทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
664 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกค่าย ม.๒ ต.บ้านนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
665 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
666 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหินรอยเสือ ม.3 ต.บ้านนา กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
667 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
668 จ้างต่ออายุโดเมนเนมเเละโฮลติ้งรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
669 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เเละเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
670 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
671 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมแผ่นพับ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) เเละการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
672 ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) เเละการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
673 จ้างตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
674 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน 400 ถุง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
675 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
676 จ้างซ่อมประตูรั้ว อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
677 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
678 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
679 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
680 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต. ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
681 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
682 ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
683 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
684 จ้างเปลี่ยนสารกรองพร้อมล้างหอถังประปาทั้งระบบ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
685 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
686 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  20 กุมภาพันธ์ 2563
687 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
688 ซื้อเสาไฟฟ้าเเรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
689 ซื้อวัสดุดับเพลิง ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
690 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6  13 กุมภาพันธ์ 2563
691 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
692 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
695 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
696 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
697 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
698 จ้างรื้อสารกรองพร้อมล้างหอถังประปาทั้งระบบ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
699 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
700 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
701 ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
702 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
703 จ้างซ่อมขาตั้งถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
704 ซื้อถังขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
705 จ้างซ่อมเเอร์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
706 ซื้อดินลูรังพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายท่าเนียง เชื่อมต่อสุโส๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
707 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
708 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) เเบบจุ่มน้ำ ๑.๕ เเรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
709 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
710 จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
711 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
712 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
713 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  15 มกราคม 2563
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  15 มกราคม 2563
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
720 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
721 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
722 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 185.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
723 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตรม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
724 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร  13 มกราคม 2563
725 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขลฉ - ๖๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
726 ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
727 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
728 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธันวา หลงขาว หมู่ที่ 6 กว้าง4.00ม.ระยะทางยาว 150.00ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
729 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหลีม เจริญฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 100 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
730 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑ เเละหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
731 จ้างเหมาเต็นท์ เวที เเละอุปกรณ์ อื่น ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
732 เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
733 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
734 จ้างทำป้าย เเละจุดภ่ายภาพ ตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
735 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
736 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
737 จ้างรถเเทกเตอร์เเบบล้อยางขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
738 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
739 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
740 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
741 จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
742 จ้างเหมาบริการพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
743 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 580.00 เมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ,ฝังท่อระบายน้ำ ศก 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตำแหน่งฝังท่อระบุภายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
744 จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
745 ซื้ออุปกรณ์การเเข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
746 จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
747 จ้างเหมาทำความสะอาด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖ภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
748 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เเละอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
749 จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
751 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
752 ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
753 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
754 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
755 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
756 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
757 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
758 ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
759 จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
760 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายบ้านนายวารินทร์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
761 ซื้อวัสดุอืน ๆ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
762 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายหลุ่มหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
763 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายในใส หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
764 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายลุ่มนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
765 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายลุ่มธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
766 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
767 ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
768 จ้างซ่อมเเซ่มบอร์ดทำเนียบโครงสร้างข้าราชการเเละพนักงาน อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
769 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
770 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
771 ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายหลังวัดหินคอกควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
772 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
773 ซื้อจัดชื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
774 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
775 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
776 จ้างเย็บเล่มเข้าปกเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
777 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
778 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
779 ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายทอนนายเเสง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
780 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
781 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
782 จ้างซ่อมเปลี่ยนเเบตเตอรี่เเละท่อไฮโดรลิกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
783 จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
784 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ บต 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
785 จ้างจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
786 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
787 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
788 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
789 เหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน  1 ตุลาคม 2562
790 จ้างเหมาบริการจัดการงานมาตรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
791 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
792 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
793 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
794 จ้างจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
795 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันเเละรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
796 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
797 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเคียง-เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ระบุตำแหน่งภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
798 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเคียง-เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ระบุตำแหน่งภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
799 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.8 2 เมตร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก ศพด.บ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
800 จ้างค้าป้ายไวนิล ขนาด 0.8 2 เมตร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
801 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  23 กันยายน 2562
802 ซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
803 ซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
804 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเคียง-เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ระบุตำแหน่งภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
805 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
806 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
807 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕.๐๐เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
808 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศิริกุล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
809 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
810 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
811 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
812 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
813 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
814 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
815 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
816 ซื้อจัดหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุสนุกเล่น เก่งคิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
817 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
818 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
819 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
820 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
821 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ ชุดสนุกเล่น เก่งคิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
822 จ้างเช่ารถตู้ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
823 จ้างจ้างเหมารถ ทัวร์ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
824 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.802.50 เมตร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
825 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 0.80 2.00 เมตร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
826 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
827 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
828 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีน คามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
829 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
830 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
831 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
832 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
833 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
834 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
835 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเเบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
836 จ้างตามโครงการปูหญ้าเทียมบนพื้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
837 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 33.00 ลบ.ม.สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
838 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
839 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
840 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
841 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
842 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
843 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
844 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร  21 สิงหาคม 2562
845 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจเเละประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
846 ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
847 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
848 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
849 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
850 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
851 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
852 ซื้อวัสดุ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
853 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
854 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
855 ซื้อพันธ์ูปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
856 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
857 จ้างเหมาเต็นท์ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
858 ซื้อพันธ์กล้าไม้ เเละวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
859 จ้างซ่อมเเซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
860 จ้างซ่อมเเซมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางเเจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
861 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
862 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
863 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสา่ร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
864 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
865 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
866 จ้างซ่อมเเซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
867 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2562
868 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
869 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติวินัย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
870 จ้างซ่อมเเซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
871 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2562
872 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
873 ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ม.2 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
874 ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนา ม.2 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
875 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูเเลผู้สูงอายุ - คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
876 จ้างเช่าเต็นท์เเละแผ่นปูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
877 ซื้อค่าเศษผักสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
878 ซื้ออาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
879 ซื้อมูลไก่ มูลวัว ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
880 ซื้อจัดซื้อยางมะตอย จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
881 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
882 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ เพื่อเเก้ปัญหาน้ำท่วมถนนสายหนองโต๊ะ - แหลมเคียนคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
883 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
884 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการจัดการสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
885 จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูเเลผู้สูงอายุ - คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
886 ซื้อถังคัดเเยกขยะ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
887 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
888 จ้างทำป้าย ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมเเละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมเเละปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
889 ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมเเละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมเเละปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
890 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
891 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
892 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
893 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
894 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
895 ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
896 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
897 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่  21  มิถุนายน  2562
898 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
899 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่  21  มิถุนายน  2562
900 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
901 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน  19  มิถุนายน  2562
902 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ รุ่น CP๓๐๕d (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
903 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
904 ซื้อพรมปูพื้นรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๙๒๕๙ - กท ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
905 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
906 จ้างจัดทำตรายาง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
907 จ้างจัดทำตรายาง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
908 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
909 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
910 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
911 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
912 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
913 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
914 ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
915 จ้างเหมาพาหนะ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
916 ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
917 ค่าวัสดุ อาหารเสริม(นม)  27 พฤษภาคม 2562
918 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
919 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
920 ซื้อหินผุเพื่อถมถนนทางเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
921 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
922 จ้างขออนุมัติจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวปณิฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
923 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ ตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สายบ้านนา - หาดสำราญ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
924 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สายบ้านนา - หาดสำราญ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
925 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
926 จ้างซ่อมเเซมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
927 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
928 จ้างโครงการย้ายหอถังประปา ม.6 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
929 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
930 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
931 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
932 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยาเเละกระบอกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
933 ซื้อจัดชื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท -๒๓๘ ตรัง เเละ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
934 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบเเละปรับเกลี่ยดินรอบคันบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
935 ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
936 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลกรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
937 จ้างเช่าสถานที่ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
938 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
939 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
940 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
941 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
942 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
943 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองสะบ้าหมู่ 4 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 610 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2562
944 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
945 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
946 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
947 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนสายท่านา หมู่ที่11 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 290 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
948 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
949 จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
950 จ้างเหมารถทัวร์ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
951 จ้างรถเเทรกเตอร์ขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562