ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
4 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังหิน-ท่าสะบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
5 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
6 ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
7 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกียบ-เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
14 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
18 จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
19 จ้างรถแทรกเตอร์ไถดินเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
21 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดดินกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
22 จ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
23 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
24 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 21 ? 25 มีนาคม 2565 รวม 5 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางวมะตอย) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
32 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 7 ? 18 มีนาคม 2565 รวม 10 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
33 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
34 ซื้อวัสดุแผนงานสาธรณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
35 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างขุดดิน-ฝังกลบซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
37 จ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าวัสดุอุปกรณ์ ในพิธีมอบเงินพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
38 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณคาร์แคร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-58-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
41 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
43 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
45 จ้างซ่อมแซมประตูกำแพงที่ทำการอบต.นาท่าใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
46 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565  28 มกราคม 2565
47 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
48 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
49 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
50 จ้างจ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
51 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพิกุลลอย หมู่ที่ 6 แบบบาดาล โดยวิธีคัดเลือก  20 มกราคม 2565
52 ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
53 ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
55 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
56 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
57 จ้างเหมาบริการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
58 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อกซ์ WC5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
63 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
64 จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
65 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 วัน อันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
66 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
67 จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน โครงและเสาเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
68 จ้างขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หารสาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
73 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้น หลอดไฟ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
75 จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
77 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
78 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
80 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยปรับพื้นที่ ก่อสร้างลานประติมากรรม ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างศาลาที่พัก ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัด  8 พฤศจิกายน 2564
81 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565  5 พฤศจิกายน 2564
82 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
83 จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
85 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
86 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.51-040 สายสระหนองกก บ้านหนองเกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 10,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
88 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
89 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
91 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
92 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
93 จ้างขุดดิน- ฝังกลบ ซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
94 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน  24 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
96 อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง วันที่ 1 สิงหาคม ? 8 ตุลาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564  17 สิงหาคม 2564
97 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง วันที่ 1 สิงหาคม ? 8 ตุลาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
98 จ้างเหมาบริการจัดหาผ้าม่านเวทีแบบหลุยส์ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
100 จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
101 จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ  11 สิงหาคม 2564
102 จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6  11 สิงหาคม 2564
103 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
107 อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564  27 กรกฎาคม 2564
108 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1.ถุงดำ ขนาด 18x20 ซ.ม. 2.ถุงดำ ขนาด 30x40 ซ.ม. 3.ไม้กวาดทางมะพร้าว 4.น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มล. 5.แปรงขัดห้องน้ำ 6.สายยางพีวีซี 6 หุน 7.ถุงมือแบบบางสีขาว 8.ถังน้ำ 9.ขันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ TN-FJ2011/2010-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
112 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ เวลาเก็บขยะ อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. (ในหลวง ร. ๑๐) ) ขนาด 60x90 เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
115 อาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564  29  มิถุนายน  2564
116 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
119 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
121 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
124 อาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง  25 พฤษภาคม 2564
125 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564  25 พฤษภาคม 2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ บ้านนานอน และกองการศึกษาจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
128 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
131 ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.แอลกอฮอล์น้ำ 75 % ขนาด 3800 มล. 2. เจลล้างมือ ขนาด 400 มล. 3. หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
132 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือสีส้ม  7 พฤษภาคม 2564
133 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
134 ขุดดิน-ฝังกลบซ่อมท่อประปารั่ว หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 1  19 เมษายน 2564
135 ซื้อเสื่อโยคะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
136 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำของแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
137 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
138 จ้างจัดหารถบัส สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
139 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
140 จ้างขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
141 จ้างจัดหารถบัสพร้อมค่าบัตรหรือค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) TN-FJ2011/2010-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
143 จ้างตักดิน ขนส่ง เกลี่ยดิน เพื่อถมถนน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
144 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลนาท่ามใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
148 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรังหมายเลขรหัสพัสดุ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๑๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
150 เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่าง ๆ จำนวน 2 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
151 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ ๖ (ช่วงคอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
152 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
156 จ้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 ? หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัวและเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
158 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัวและเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 13000 ฺBTU จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
160 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
161 จ้างเหมาบริการโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
162 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านควนเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
166 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
169 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564  2 ธันวาคม 2563
170 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
171 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑  25 พฤศจิกายน 2563
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
173 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
177 เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่างๆ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
181 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยางงาม-ควนจง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2563
187 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2563
189 โครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2  6 ตุลาคม 2563
190 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
191 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กันยายน 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 1.หมึกเติม Epson L3110 สีดำ 2.หมึกเติม Brother T 310 / T 810 สีดำ 3.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 ฟ้า 4.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 ชมพู 5.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
198 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกล้อหน้า รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
199 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One ตามแนวทางโครงการพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ฝั่งบ้านนาท่าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
204 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
206 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2563
208 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
209 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
211 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2563
217 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังมวง-เขาน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ตามโครงการราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
220 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ตามโครงการราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
223 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (2 มื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
224 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
227 จ้างก่อสร้างถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 1. ตลับหมึก cannon 750 PGBK 2. ตลับหมึก cannon 751 BK 3. ตลับหมึก cannon 751 C 4. ตลับหมึก cannon 751 M 5. ตลับหมึก cannon 751 Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
229 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และหลอดไฟ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
230 จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
231 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
232 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  15 พฤษภาคม 2563
233 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ  7 พฤษภาคม 2563
234 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ 420-59-0020 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศพ.บ้านนาท่ามใต้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
236 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และหลอดไฟ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
237 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
240 จ้างขุดดิน-ฝังกลบท่อประปา หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
241 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและถุงมือยางโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
242 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองสนิมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
244 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
246 จ้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
247 จ้างย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
248 วัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)  20 มีนาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
252 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน ยางรอง) ล้อหลัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
256 จ้างติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน (วัสดุสำนักงาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
257 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
263 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖  25 กุมภาพันธ์ 2563
264 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
273 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์เอกสาร และเครื่องสำรองไฟฟ้า) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องสำรองไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
279 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
280 ซื้อหมึกพิมพ์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
281 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
283 ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง ? หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้  30 มกราคม 2563
284 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
285 ตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003  27 มกราคม 2563
286 จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
287 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
289 จ้างจัดหาป้ายสำหรับสำหรับโครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
290 ซื้อจัดซื้อของรางวัลและวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
291 จ้างขุดดิน,ต่อท่อPVC,ถมดิน ระยะทาง 500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
292 จ้างจัดหาเต็นท์ เก้าอี้มีพนักพิง โต๊ะ เครื่องเสียงและเครื่องสำรองไฟ ข้าวกล่อง น้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
293 จ้างจัดหาเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
294 จ้างขุดคูระบายน้ำ ถนนสายวังมวง-นานอน และสายวังหิน-ทุ่งประดู่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2ใช้รถแบ็คโฮ ขนาด PC 60 จำนวน 65 ชั่งโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
295 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2562
298 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤศจิกายน 2562
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤศจิกายน 2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤศจิกายน 2562
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังมวง-นานอน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2562
304 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๖๖๒๕ ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
305 ซื้อยางนอกล้อหน้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
306 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2563  4 พฤศจิกายน 2562
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
308 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
309 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักงานปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
313 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
314 จ้างประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
315 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
316 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
319 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่ ขนาด ๘๕ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
320 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
321 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
322 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและตัวอย่างสมุนไพรโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
323 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ ราวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
327 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 24 กีกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
329 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
330 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
331 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ๑.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
333 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
334 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ TN-FJ2011/2010-15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
336 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
337 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล) ความละเอียด 24 ล้านพิกเซลจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) กองช่าง จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
339 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
341 ซื้อครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
342 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 7 รายการ  12  มิถุนายน  2562
343 จ้างขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
344 จ้างออกแบบ 1.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาท่ามใต้ หมู่ที่ 2 2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์พรุนาท่าม หมู่ที่ 1 3. โครงการปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2  7  มิถุนายน  2562
345 วัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และนมปิดเทอม  29 พฤษภาคม 2562
346 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) กองช่าง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
349 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา ขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) กองช่าง จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
354 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด.บ้านนานอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
355 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
356 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
357 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-48-0005-10,420-59-020,22,420-60-0023,25-26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
358 จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7 วัน อันตรายเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
359 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
361 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
362 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง, แบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า และ 2 แรงม้า  27 มีนาคม 2562
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
364 ซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562