ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 416-61-0048 และหมายเลขพัสดุ 416-65-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
2 จ้างเช่าอุปกรณ์ในกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
3 จ้างติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 416-61-0048 และหมายเลขพัสดุ 416-65-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
4 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 416-61-0048 และหมายเลขพัสดุ 416-65-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
5 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ ถังแก็สพร้อมหัวแก็ส ตามโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
6 ซื้อยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรัง ทะเบียนคุมเลขที่ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
7 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เกาะตะเคียน หมู่ที่8 ตำบลนาท่ามใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   3/26/2024 3/26/2024
9 จ้าง ขุดปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่1,หมู่ที่6 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
10 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งกอ-โคกม่วง หมู่ที่1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
11 ซื้อถ้วยรางวัล งานกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
13 จ้างซ่อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรัง ทะเบียนคุมเลขที่ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
14 ซื้อเสื้อกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด จำนวน 205 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
15 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 930 โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
17 จ้างฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ หมู่ที่ 1-8 จำนวน 930 โด๊ส โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาใน อบต.ต้านยาเสพติด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
21 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (ทำเปาะเปี๊ยะญวนและทำขนมด้วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
24 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
25 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 2818 ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
26 จ้างเหมาบริการ?ขุดฝังท่อประปา? หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
27 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 80-8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
31 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-6625 ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
32 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
33 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
34 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
35 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
36 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
37 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
38 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
39 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขจต 638 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าตกแต่งเวที) จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
41 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
42 จ้างล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง (แบบแขวน จำนวน 9 เครื่อง และแบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
44 จ้างเหมาขุดลอกห้วย หมู่ที่ 4 , ขุดฝังแป๊บประปา หมู่ที่1 , หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
45 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตตำบลนาท่ามใต้ จำนวน 5 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
46 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะตะเคียน หมู่ที่ 8 ? เขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
47 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กง-6625 ตรัง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
48 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขาต่อยไห ? ทุ่งกอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
49 ซื้อวัสดุก่อสร้างประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
50 ซื้อของขวัญ ของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
51 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 80-8014 หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
53 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
54 จ้างจัดหาอุปกรณ์ในการจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ? 4 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
55 จ้างโครงการย้ายหอถังสามแยกเภาเผาไปบ้านเภาเผา หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
57 จ้างโครงการย้ายหอถังสามแยกเภาเผาไปบ้านเภาเผา หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
58 จ้างโครงการย้ายหอถังสามแยกเภาเผาไปบ้านเภาเผา หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
59 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
60 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
61 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023