ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม) ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
4 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม จำนวน ๑๐๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  21 กันยายน 2565
9 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กันยายน 2565
11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแผงสัญญาณไฟหยุดตรวจ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๕๓-๕๒-๐๐๐๑ และ ๑๕๓-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
12 จ้างเหมารถตู้โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
13 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๓๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
15 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
17 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
18 จ้างปรับปรุงอาคารโรงผลิต-กรองน้ำแร่ บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
19 ซื้อขาจับแท่นวางเครื่องเรือ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
20 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
21 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
22 จ้างป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
24 จ้างป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
25 จ้างป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
27 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๔% จำนวน ๓ ถัง)  13 กันยายน 2565
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๔% จำนวน ๓ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
30 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๔% จำนวน ๓ ถัง)  13 กันยายน 2565
31 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
32 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  9 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองต  6 กันยายน 2565
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองต  6 กันยายน 2565
39 วัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๒๐ รายการ  6 กันยายน 2565
40 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
41 จ้างขุดดินสำหรับวางท่อประปาพร้อมกลบ หมู่ที่ ๔ บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
42 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
45 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
47 ซื้อน้ำแข็ง จำนวน ๕ กระสอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
48 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
51 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  22 สิงหาคม 2565
52 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
53 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกหว้าน หมู่ที่ ๒ - ตำบลนาเมืองเพชร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ. ๕๐-๐๐๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
59 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
60 จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
61 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
62 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
63 จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
64 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
67 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มน้ำคลอรีน) จำนวน 10 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
68 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
69 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ รายการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
73 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
76 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
77 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบครัชรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
78 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ (เปิดหน้า-หลัง) แบบมีหลังคา จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
80 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
81 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ ๖ ต.นาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
86 จ้างทำป้ายไวนิล(คัตเอ้าท์)พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
87 จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
89 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา)จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
90 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
92 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
95 จ้างซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
96 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
97 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
98 จ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขนาดกว้าง ๔.๘๕ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
99 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
100 จ้างทำป้ายคัทเอ้าท์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
104 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
105 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
106 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนกาว) จำนวน ๒ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
107 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
110 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนกาว) จำนวน ๒ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
111 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนกาว) จำนวน ๒ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
112 จ้างทำป้ายอะคริลิกการดำเนินโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาด ๘๕ x ๔๓ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
113 จ้างทำป้าย จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
114 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2565
115 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างจานแบบมีก๊อกน้ำ) จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
119 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
121 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
123 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว) จำนวน ๕๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
126 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (คัทเอาท์) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
127 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมง ๘๔๘ ตรัง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
129 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
130 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเบรครถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
131 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
132 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
133 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
138 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
140 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ ม.๑ , ม.๕) และ (เพื่อใช้น้ำ ม.๒ , ม.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
142 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ , ๕ และ๕.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
144 เช่าหลอดไฟ จำนวน ๕๔ หลอด ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
145 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
146 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
147 จ้างบำรุงรักษา ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
150 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  17 มีนาคม 2565
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
152 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
153 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
154 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
157 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงอเนกประสงค์) จำนวน ๑ ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
158 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
159 จ้างทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และหมายเลขครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
160 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักพิงสูง เก้าอี้แบบมีพนักพิง และชุดรับแขก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
163 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
164 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
166 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
168 ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
169 ซื้อถังพลาสติก (ถังขยะ) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๕ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
171 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
172 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
174 จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
175 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (เข้าโครงไม้ พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ ป้าย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
176 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
177 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (คัทเอาท์) พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
180 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
181 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
183 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
184 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
185 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
187 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
191 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
192 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
193 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
194 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
196 จ้างปักเสาไฟฟ้าทางเข้าหอถังสูงประปา หมู่ที่ ๖ (คลองสว่าง - ไสใหญ่) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
198 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงถังประปา หมู่ที่ ๖ (คลองสว่าง - ไสใหญ่) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
199 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
200 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ื๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
207 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  15 ธันวาคม 2564
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
209 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
210 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
211 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
212 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
213 จ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
214 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๔๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
216 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
217 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
219 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
220 ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเลือกตั้ง (เหล็กเจาะกระดาษ) จำนวน ๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
221 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
222 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
223 จ้างล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
224 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
225 จ้างผลิตฉากกั้น PVC พร้อมพลาสติกใส สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
226 จ้างทำป้ายไวนิล สื่อประกอบการอบรมวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
227 จ้างทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ด ในการรณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
228 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
229 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
230 จ้างเช่ารถยนต์พร้อมคนขับเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
231 จ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
232 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
233 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
234 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูห้องผู้บริหารและห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
236 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
237 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
238 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
239 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๗ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
240 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
241 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
242 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
243 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
244 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
245 เช่าเต็นท์ และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
246 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
247 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
249 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
250 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
253 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค-๕๑๓ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
254 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
255 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
256 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
259 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
260 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
261 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
262 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
263 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
264 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
265 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 (หนองแฟบ และหนองเสม็ด) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
266 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
267 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน  14 กันยายน 2564
268 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
269 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ Stretcher) จำนวน ๑ เตียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
270 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
271 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
272 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๑๘ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
273 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
274 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
275 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างอัดฉีด ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
276 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
279 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
280 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
281 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
283 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
284 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
285 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
286 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
287 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
289 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนผสม ๓ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
290 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
291 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
292 ซื้อวัสดุประปา (ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า) จำนวน ๕ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
293 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
295 ซื้อน้ำแข็ง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
296 จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหาร จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
297 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยและการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
298 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
299 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๔ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
302 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
303 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
304 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
305 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๑ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
306 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
307 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
308 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
309 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง)  11 สิงหาคม 2564
310 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
311 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๑ , ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ , ๔๑๖-๕๙-๐๐๑๘ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
313 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์ พร้อมบาร์ ๑๒ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
314 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
315 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
316 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
317 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
318 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
319 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๑ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๗ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
321 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
322 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
323 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
324 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
328 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
329 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
331 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
332 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
333 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
334 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
335 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Harddisk และ RAM) จำนวน ๒ รายการ สำหรับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
339 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1006 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
340 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน และเครื่องสว่านชนิดไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
341 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน ๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
343 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
344 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
345 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
346 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร x ๑.๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
349 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
350 ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
351 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
353 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๙-๐๐๐๕ และ ๔๓๒-๖๒-๐๐๑๒ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
354 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
355 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
356 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
357 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
358 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
360 วัสดุอื่น ๆ (วัสดุประปา) จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด)  25 พฤษภาคม 2564
361 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า และ ๕ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องบันทึกข้อมูล Harddisk) คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
363 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
364 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
368 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
369 จ้างปรับปรุงหัวจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (พรุละหมาด) ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
370 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
371 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
372 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3642 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
373 จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
374 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1997 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
375 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘ ลิตร ตามโครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
376 ซื้อวัสดุในการอบรม (ผ้าสีเหลือง ผ้าสีม่วง) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
377 เช่าถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง และถังแก๊สพร้อมแก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
378 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
379 เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ครบชุด จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
380 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
381 ซื้อกระบองไฟกระพริบ จำนวน ๒ อัน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
382 เช่าเช่าหลอดไฟ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
383 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
384 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนขาว จำนวน ๒๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
386 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
387 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
388 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
389 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
390 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
391 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
392 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง) จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
393 จ้างเคลือบเอกสาร (บัตรแสดงระงับการจ่ายน้ำ) จำนวน ๒๘ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
394 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
395 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
396 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
397 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
398 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
399 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
400 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
401 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
402 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
404 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายควนตีน - ปลายนา หมู่ที่ ๓ (ชุมชนบ้านนางจาง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
405 จ้างโครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในสนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
406 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน (บ่อพักน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยใช้ระบบถังแรงดันเพื่อใช้สำหรับงานประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
407 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย(อุทกภัย) จำนวน ๙ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
408 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาย THW-A 1x25) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
409 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา (หน่วยไสเจ็ดเจ้า) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
410 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยาประสาน CRS2) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
412 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
414 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
415 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
416 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
417 ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
418 จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
419 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
420 ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
421 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๒ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
424 ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช จำนวน ๖ แกลลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
425 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา) จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
427 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
428 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
429 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
430 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต ผสมเสร็จ) จำนวน ๒ ลบ.ม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
433 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
434 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
436 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำแบบบาดาล ขนาด ๑.๕ HP แบบจุ่มน้ำ จำนวน ๓ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
437 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
438 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
439 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (กิจการประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
440 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
441 จ้างถ่ายเอกสารสี และเข้าเล่ม ขนาด A4 เล่มละ ๕๐ ใบ(รวมปก) จำนวน ๒๐ เล่ม โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทำเล - บางรัก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
442 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
443 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
444 จ้างทำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
445 จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
446 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
447 ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินผสมพร้อมปลูก) จำนวน ๒๐ ถุง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
448 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ จำนวน ๒ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
451 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
452 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
453 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
455 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งปรือ - คลองสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
456 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
457 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
458 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
459 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
460 เช่าหลอดไฟ บริเวณเต็นท์และริมถนน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ ๔๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจ) จำนวน ๕ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
462 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
463 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
464 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
465 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหว้าน - พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
466 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน - เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
467 เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และเก้าอี้ จำนวน ๑๕๐ ตัว พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
468 จ้างทำปฏิทินเผยแพร่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
469 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๔ เส้น (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk และ RAM จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
471 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
472 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
473 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
475 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
476 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
478 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ (www.natoeming.go.th) จำนวน ๑ ระบบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
479 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
480 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
481 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
482 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
483 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
484 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
485 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
486 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน) จำนวน ๑ คัน  20 ตุลาคม 2563
487 จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
488 จ้างที่ปรึกษาตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
489 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำประปา หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
490 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
491 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
492 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
493 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
494 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
495 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
496 จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๒-๕๗-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
498 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
499 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
500 จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
501 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
502 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
503 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
504 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
505 จ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่ม พร้อมเข้าปกเคลือบมัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
506 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
507 จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (ไสใหญ่) และระบบประปาผิวดิน (ทุ่งหว้า) หมู่ที่ ๖ บ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
508 จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (หนองแฟบ) และระบบประปาผิวดิน (หนองเสม็ด) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
509 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๓๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
510 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
511 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๖ สายบ้านโคกหว้าน-พรุละหมาด (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
512 จ้างตัดชุดแบบฟอร์มพนักงานแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
513 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม ชนิดก้อนใส) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
515 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) จำนวน ๓ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
516 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
517 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
518 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
519 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
520 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ขาหลอดแบบบิดล็อค และน้ำยาคอมปาวด์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
521 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
522 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
523 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
524 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
525 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
527 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
530 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
531 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
532 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
533 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
534 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
535 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
536 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
537 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า และขนาด ๓ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
538 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
540 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
541 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
542 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรงม้า หมู่ที่ 3 หน่วยไสเจ็ดเจ้า และมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
543 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
544 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
547 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
548 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
549 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารรางเลื่อน จำนวน ๑ ตู้) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
550 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิกบอกสถานที่ในอาคารสำนักงาน บอร์ดงานกิจการสภา อบต. และบอร์ดสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
551 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ  9 สิงหาคม 2563
552 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
554 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
555 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
556 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
558 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (หินคลุก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
560 จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
562 จ้างซ่อมแซมฝาเปิดท้ายซ้าน-ขวา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
564 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
566 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
567 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
568 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
569 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
571 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
572 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
573 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
574 จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
575 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
576 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
579 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
582 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
583 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งสำหรับเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
584 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
585 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติยราชนารี โด  29 พฤษภาคม 2563
586 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๖ (หน่วยบ้านใสใหญ่) จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๕ แรงม้า หมู่ที่ ๒ (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
587 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๖ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ประกอบด้วย ล้อยางนอก , ล้อยางใน , ยางรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
591 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระบอกครัช รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
593 ซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
594 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
595 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
596 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
597 ซื้อถ้งดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
598 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สบู่เหลวล้างมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ โหล) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
599 ซื้อกรวยจราจรสะท้อนแสง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
600 ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า (หน่วยใสใหญ่)  19 พฤษภาคม 2563
601 ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด ๖ x ๙ นิ้ว จำนวน ๑๔ กิโลกรัม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
602 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
603 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
604 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
605 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
606 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
607 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
608 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
609 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
610 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
611 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
612 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
613 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
614 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบครัชรถยนต์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
615 จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด (๑๕ หลอด) บริเวณจุดสกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.นาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
616 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
617 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสารในการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
618 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยน เช็ควาล์ว ท่อเหล็กระบบส่งน้ำและสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
619 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
623 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
624 จ้างงานวางท่อระบายน้ำ พรุละหมาด หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
625 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค ๕๑๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
628 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
630 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
631 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
632 จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด (ไฟทาง จำนวน ๖ หลอด , ในเต็นท์ จำนวน ๓ หลอด) บริเวณจุดสกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. (หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพา  15 เมษายน 2563
633 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
634 ซื้อถุงพลาสติกใสขนาด ๖ x ๙ นิ้ว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
635 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
636 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๗๕๐ ขวด โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
637 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๗,๓๐๐ ดวง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
638 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒รายการ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
639 ซื้อถุงพลาสติกใสขนาด ๖ x ๙ นิ้ว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
640 ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด ๖ x ๙ นิ้ว จำนวน ๑๔ กิโลกรัม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
641 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
642 จ้างซ่อมเปลี่ยนถังลมระบบเบรค รถขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
643 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
644 จ้างตัดเย็บหน้าการผ้า จำนวน ๕,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
645 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
646 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อ่างล้างมือแบบมีก้อกน้ำ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
647 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
648 ซื้อกรวด -ทรายกอง พร้อมบริการเปลี่ยน ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๕ หน่วยพรุละหมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
649 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิด 19(COVID-19)ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
650 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
652 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๔๔๗ ชุด , ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓ กล่อง และตะกร้อครอบปากสุนัข จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
653 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
654 จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ถนนสายเกาะหวายเล็ก ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
655 จ้างซ่อมแซมเชื่อมแทงค์น้ำประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 หน่วยหนองเสม็ด (ขนาด ๑๔๐ x ๙๐ เซนติเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
656 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
657 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
658 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
659 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
660 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  26 มีนาคม 2563
661 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
662 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
663 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
664 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
665 ซื้อแอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
666 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการผักผลไม้ปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
667 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โครงการพัฒนาทักษะกีฬาประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
668 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
670 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
671 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
672 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
673 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
675 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
676 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
677 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (๒๗ กล่อง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
678 จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก เอกสารขอจัดตั้งอบต.นาโต๊ะหมิงเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิงและคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
679 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโค๊ะ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-49-0006 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
680 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
681 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
682 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
683 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ (หน่วยหนองเสม็ด) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
684 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
685 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
687 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
688 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
689 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
690 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านนาโต๊ะหมิง จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
691 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
692 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
693 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
694 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบต.นาโต๊ะหมิง และอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
695 จ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
696 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
697 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
698 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
699 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
700 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
701 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
702 จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
703 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๒๕ ผืน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
704 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  21 มกราคม 2563
705 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
706 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
707 จ้างทำตรายาง (ตรายางครุฑ) จำนวน ๑ อัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
708 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
709 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
710 จ้างซ่อมแซมถนนพรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ถนนสายโคกหว้าน-เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายหนองเปลว หมู่ที่ ๓ ถนนเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ และถนนควรสระแก้ว-หนองห้างต่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563