ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดช่อดอกไม้ประดับโพเดี้ยม จำนวน ๒ ช่อ น้ำแข็ง ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
2 จ้างจัดช่อดอกไม้ประดับโพเดี้ยม จำนวน ๒ ช่อ ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
3 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
4 เช่าเต็นท์พร้อมระบาย และเก้าอี้ ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
5 จ้างจัดช่อดอกไม้ประดับโพเดี้ยม จำนวน ๒ ช่อ น้ำแข็ง ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
6 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธนนมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2023 10/10/2023
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม จำนวน ๑๐๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2023 10/10/2023
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2023 9/27/2023
11 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาบริเวณห้องสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2023 9/27/2023
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
13 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
14 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
15 จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
16 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ (หลังห้องกองคลัง) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
17 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำ แบบปั๊มแช่น้ำสายอ่อน ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (พอลิอลูมิเนียมคลอไรด์) จำนวน ๒๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
20 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ไส้กรองใยสังเคราะห์)จำนวน ๑๒ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ราย นางทับ รักจันทร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
22 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กภ ๕๑๔๙ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
23 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๕๓ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
24 จ้างเหมาบริหารซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
25 ซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
26 จ้างเหมาขุดดินวางท่อสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๒๑๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
29 ซื้อวัสดุอิ่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
30 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
32 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
33 จ้างเหมาขุดดินวางท่อสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
34 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
35 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ (หลังห้องกองช่าง) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
37 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
38 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
39 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
40 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
41 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกหว้าน หมู่ที่ ๒ - ตำบลนาเมืองเพชร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐ - ๐๐๑ บ้านโคกหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Drum (แม่แบบสร้างภาพ) จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Drum (แม่แบบสร้างภาพ)สีดำ จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
55 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๖ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
56 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ 6328 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
57 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดคอนกรีต รถตัดถนน) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
60 ซื้อถังพลาสติก (ขนาด 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
61 จ้างปรับปรุงอาคาร (หลังคาทางเชื่อมทางเดินระหว่างอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
63 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนขาว จำนวน ๑๐๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด) จำนวน ๒ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม จำนวน ๑๐๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
69 ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
70 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
71 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากหน่วยวัดนาเมืองเพชร รหัสสินทรัพย์ ๑๐๔-๔๒-๐๐๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
72 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/2023 8/15/2023
75 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
76 เช่าทรัพย์สิน (เช่าที่ดินราชพัสดุ) เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
78 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน ๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
80 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
82 จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
83 จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
84 จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.50-026 สายหนองสา (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง 4 เมตร นยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.50-026 สายหนองสา (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง 4 เมตร นยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/25/2023 7/25/2023
87 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
88 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
89 ซื้อต้นเทียนพร้อมฐาน และผ้าอาบน้ำฝน สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
90 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประเสริฐ (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
91 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
92 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/2023 7/11/2023
94 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเจ็ดจ้าว - หนองไอ้โตร่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
95 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด ๔.๗ x ๒.๓ เมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑.๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2023 7/4/2023
99 จ้างซ่อมฝ้าฉาบเรียบ ทาสี ห้องอนุบาล ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
100 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบ RO จำนวน ๔๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม จำนวน ๑๕๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
104 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
106 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๙๙๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
107 จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (วัดศรัทธาธรรม) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ กล่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
110 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
112 จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำคนพิการ (สวนสาธารณะพรุละหมาด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
113 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๔ บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (ศพด.บ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
116 ซื้อวัสดุอื่นๆ ปูนขาว จำนวน ๕๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
119 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
120 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
121 จ้างปักเสาไฟฟ้า (ค.ส.ล.) ยาว ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
122 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
125 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
126 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
128 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๒ , ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
129 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
130 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
131 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ กล่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
133 จ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
135 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
136 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา ถนนสายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
137 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณประปาบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (วัดศรัทธาธรรม) ตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.50-026 สายหนองสา (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง 4 เมตร นยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   5/25/2023 5/25/2023
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
143 จ้างทาสีภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
144 จ้างทาสีภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
145 จ้างทาสีภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
146 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2023 5/15/2023
147 เช่าทรัพย์สิน (เช่าที่ดินราชพัสดุ) เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
148 ซื้อวัสดุอื่นๆ(สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
149 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
150 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิดระบบ IP (ดิจิตัล) ความคมชัด ๒ ล้านพิกเซล จำนวน ๓ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
151 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก และ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เสื่อน้ำมัน จำนวน ๑ ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
155 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ และ ๕ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า แบบใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
156 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
157 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
158 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
159 ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
160 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
161 ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร จำนวน ๒๐ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
162 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๖-๖๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
163 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
164 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
166 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
167 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
168 เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
171 เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
172 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
173 เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
174 ซื้อชุดนักกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
175 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
176 เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
177 เช่ารถตู้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
182 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ   3/13/2023 3/13/2023
183 จ้างเหมาบริการทาสีภายในอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด ห้องรองนายก อบต. ห้องปลัด อบต. และบริเวณทางเดินหน้าห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
184 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2023 3/10/2023
185 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาผิวดินหน่วยไสเจ็ดจ้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
186 จ้างเคลือบเอกสาร(บัตรแสดงระงับการจ่ายน้ำ)จำนวน ๒๐ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 3/1/2023
187 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาป้องกันตะกรันในระบบ RO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 3/1/2023
188 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๓ หน่วยประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
189 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ภายในระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
190 จ้างทำป้ายไวนิล (คัดเอาท์) ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย พร้อมติดตั้ง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณพื้นป่าสงวนแห่งชาติ เกาะหวายเล็ก-ห้วยลูกปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
191 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
192 จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน (ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
193 เช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
194 จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ ตามโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
195 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
196 ซื้อตามโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
197 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
198 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
200 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุท่อม ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
201 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
202 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
203 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
204 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
205 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
206 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนออก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
207 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเจ็ดจ้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
208 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
210 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
211 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
212 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
213 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
214 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
216 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
217 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
218 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
219 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
220 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๑-๐๐๐๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
222 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๑-๐๐๐๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
223 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
224 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๑-๐๐๐๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
225 จ้างปรับปรุงสายสื่อสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
226 จ้างติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
227 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมไร้สาย พร้อมเครื่องรับส่งสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
228 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) หมายเลขทะเบียน ๑กภ-๕๑๔๙ ตรัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๕-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
231 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธืเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
232 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
233 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
234 เช่าหลอดไฟ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
235 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
237 ซื้อผ้าเวสลุค จำนวน ๒ ม้วน ตามโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
238 ซื้อชุดพานธูปเทียนแพ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
239 จ้างทำป้ายไวนิลและพระฉายาลักษณ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
241 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา)จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
242 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
243 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก และหินผุ) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
246 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ   12/13/2022 12/13/2022
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
248 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมง ๘๔๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
249 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
251 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
252 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ   12/7/2022 12/7/2022
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเม   10/7/2022 10/7/2022
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/27/2022 9/27/2022
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
256 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
257 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม) ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
258 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
259 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม จำนวน ๑๐๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
260 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   9/21/2022 9/21/2022
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
263 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
264 ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
265 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแผงสัญญาณไฟหยุดตรวจ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๕๓-๕๒-๐๐๐๑ และ ๑๕๓-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/19/2022 9/19/2022
267 จ้างเหมารถตู้โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
268 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๓๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
269 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
270 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
271 จ้างป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
272 จ้างปรับปรุงอาคารโรงผลิต-กรองน้ำแร่ บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
273 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
274 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
275 ซื้อขาจับแท่นวางเครื่องเรือ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
276 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับกิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
277 จ้างป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
278 จ้างป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
279 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
281 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๔% จำนวน ๓ ถัง)   9/13/2022 9/13/2022
282 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๔% จำนวน ๓ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
283 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง ๖๔% จำนวน ๓ ถัง)   9/13/2022 9/13/2022
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
286 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   9/9/2022 9/9/2022
287 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
289 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/9/2022
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองต   9/6/2022 9/6/2022
291 วัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๒๐ รายการ   9/6/2022 9/6/2022
292 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองต   9/6/2022 9/6/2022
294 จ้างขุดดินสำหรับวางท่อประปาพร้อมกลบ หมู่ที่ ๔ บ้านทำเล ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
295 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
296 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
298 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
299 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
300 ซื้อน้ำแข็ง จำนวน ๕ กระสอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
301 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
303 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   8/22/2022 8/22/2022
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
305 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
306 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
309 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
310 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
311 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงถังประปา หมู่ที่ ๖ (คลองสว่าง - ไสใหญ่) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
312 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
313 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ื๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
315 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
316 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
317 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
318 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
320 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   12/15/2021 12/15/2021
321 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูห้องผู้บริหารและห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
322 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
323 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
324 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
325 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
326 จ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
327 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๔๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
329 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
330 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
331 ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเลือกตั้ง (เหล็กเจาะกระดาษ) จำนวน ๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
333 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
334 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
335 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
336 จ้างล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
337 จ้างผลิตฉากกั้น PVC พร้อมพลาสติกใส สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
338 จ้างทำป้ายไวนิล สื่อประกอบการอบรมวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
339 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
340 จ้างทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ด ในการรณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
341 จ้างเช่ารถยนต์พร้อมคนขับเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
342 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
343 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
344 จ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
345 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
346 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
347 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
348 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง)   11/8/2021 8/11/2021
349 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
350 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างอัดฉีด ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
351 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
353 เช่าเต็นท์ และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
354 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
356 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
357 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
359 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
360 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
361 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
362 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
363 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
364 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค-๕๑๓ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
365 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
366 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
367 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
369 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
370 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
371 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
372 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
373 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 (หนองแฟบ และหนองเสม็ด) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
374 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ Stretcher) จำนวน ๑ เตียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
375 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
376 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
377 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน   9/14/2021 9/14/2021
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
379 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
380 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
381 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
382 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๑๘ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
385 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
387 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
388 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
390 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
391 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
392 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
393 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนผสม ๓ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
394 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
395 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
396 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
397 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
398 ซื้อวัสดุประปา (ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า) จำนวน ๕ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
399 ซื้อน้ำแข็ง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
400 จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหาร จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
401 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยและการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
402 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
403 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
404 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๔ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
406 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
407 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
408 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
409 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๑ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
410 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
411 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
413 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๑ , ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ , ๔๑๖-๕๙-๐๐๑๘ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
415 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
416 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์ พร้อมบาร์ ๑๒ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
417 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
418 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
420 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
421 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๑ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๗ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
423 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
425 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
426 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
430 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
431 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2021 10/7/2021
432 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
433 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
434 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
435 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
436 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
438 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
439 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
440 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
441 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Harddisk และ RAM) จำนวน ๒ รายการ สำหรับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
444 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน และเครื่องสว่านชนิดไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
445 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1006 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
446 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
447 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
448 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
449 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
450 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน ๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2021 6/17/2021
451 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร x ๑.๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
453 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
454 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
455 ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
456 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
457 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๙-๐๐๐๕ และ ๔๓๒-๖๒-๐๐๑๒ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
458 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
459 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
460 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
461 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
462 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
463 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
465 วัสดุอื่น ๆ (วัสดุประปา) จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด)   5/25/2021 5/25/2021
466 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า และ ๕ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องบันทึกข้อมูล Harddisk) คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
468 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
473 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
474 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๗ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
475 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
476 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
477 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
478 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
479 จ้างปรับปรุงหัวจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (พรุละหมาด) ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
480 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
481 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3642 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
482 จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
483 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1997 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
484 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘ ลิตร ตามโครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
485 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
486 ซื้อวัสดุในการอบรม (ผ้าสีเหลือง ผ้าสีม่วง) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
487 เช่าถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง และถังแก๊สพร้อมแก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
488 เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ครบชุด จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
489 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
490 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
491 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
492 ซื้อกระบองไฟกระพริบ จำนวน ๒ อัน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
493 เช่าเช่าหลอดไฟ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนขาว จำนวน ๒๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
495 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
496 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
497 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
498 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
499 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
500 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
501 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง) จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
502 จ้างเคลือบเอกสาร (บัตรแสดงระงับการจ่ายน้ำ) จำนวน ๒๘ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
503 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
504 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
505 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
506 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
507 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
508 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 11/3/2021
509 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
510 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
511 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
512 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
513 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา (หน่วยไสเจ็ดเจ้า) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
514 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
515 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย(อุทกภัย) จำนวน ๙ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
516 จ้างโครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในสนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
518 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน (บ่อพักน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยใช้ระบบถังแรงดันเพื่อใช้สำหรับงานประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
519 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายควนตีน - ปลายนา หมู่ที่ ๓ (ชุมชนบ้านนางจาง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
520 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาย THW-A 1x25) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
521 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยาประสาน CRS2) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
522 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
523 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
524 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
525 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
526 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
527 ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
528 จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
529 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
530 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๒ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/16/2021 2/16/2021
532 ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
533 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
534 ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช จำนวน ๖ แกลลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา) จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
537 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
538 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
539 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
540 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
541 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต ผสมเสร็จ) จำนวน ๒ ลบ.ม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
543 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
544 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
545 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
546 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำแบบบาดาล ขนาด ๑.๕ HP แบบจุ่มน้ำ จำนวน ๓ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
548 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
549 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
550 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (กิจการประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
551 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
552 จ้างถ่ายเอกสารสี และเข้าเล่ม ขนาด A4 เล่มละ ๕๐ ใบ(รวมปก) จำนวน ๒๐ เล่ม โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทำเล - บางรัก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
553 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
554 จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
555 จ้างทำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
556 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
557 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
558 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ จำนวน ๒ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
559 ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินผสมพร้อมปลูก) จำนวน ๒๐ ถุง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2021 1/11/2021
561 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2021 1/11/2021
563 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 11/1/2021
564 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 11/1/2021
565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
567 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
568 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งปรือ - คลองสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2021 1/3/2021
569 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
570 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
571 เช่าหลอดไฟ บริเวณเต็นท์และริมถนน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ ๔๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
572 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
573 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
574 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจ) จำนวน ๕ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
576 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
577 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหว้าน - พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
578 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
579 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน - เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
580 เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และเก้าอี้ จำนวน ๑๕๐ ตัว พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
581 จ้างทำปฏิทินเผยแพร่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
582 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk และ RAM จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
583 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๔ เส้น (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
584 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
585 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
586 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
587 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
588 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
589 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
590 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
591 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ (www.natoeming.go.th) จำนวน ๑ ระบบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
592 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
593 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
594 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
595 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
596 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
597 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
598 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
599 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน) จำนวน ๑ คัน   10/20/2020 10/20/2020
600 จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2020 10/14/2020
601 จ้างที่ปรึกษาตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
602 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำประปา หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
603 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
604 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
605 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
606 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
607 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
609 จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๒-๕๗-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
610 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
611 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
612 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
613 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
614 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
615 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
616 จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
617 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
618 จ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่ม พร้อมเข้าปกเคลือบมัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
619 จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (ไสใหญ่) และระบบประปาผิวดิน (ทุ่งหว้า) หมู่ที่ ๖ บ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
620 จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (หนองแฟบ) และระบบประปาผิวดิน (หนองเสม็ด) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
621 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
622 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๖ สายบ้านโคกหว้าน-พรุละหมาด (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
623 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
624 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๓๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
625 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม ชนิดก้อนใส) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
626 จ้างตัดชุดแบบฟอร์มพนักงานแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
627 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
628 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) จำนวน ๓ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
629 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
630 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
631 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
632 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
633 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
634 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
635 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
637 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
638 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ขาหลอดแบบบิดล็อค และน้ำยาคอมปาวด์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
639 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
640 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
643 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
644 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
645 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
646 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
647 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
648 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า และขนาด ๓ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
649 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
650 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
651 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
652 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
653 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
654 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
655 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
656 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรงม้า หมู่ที่ 3 หน่วยไสเจ็ดเจ้า และมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
657 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2020 9/1/2020
658 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2020 9/1/2020
660 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
661 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
662 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารรางเลื่อน จำนวน ๑ ตู้) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
663 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิกบอกสถานที่ในอาคารสำนักงาน บอร์ดงานกิจการสภา อบต. และบอร์ดสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
664 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   8/9/2020 8/9/2020
665 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
666 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
667 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
668 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
669 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
670 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
671 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
672 จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
673 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (หินคลุก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
674 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
675 จ้างซ่อมแซมฝาเปิดท้ายซ้าน-ขวา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
676 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
677 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
678 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
679 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
680 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
681 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
682 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
683 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
684 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
685 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
686 จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
687 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
688 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
689 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
690 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
692 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
693 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
694 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
695 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
696 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งสำหรับเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
697 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
698 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติยราชนารี โด   5/29/2020 5/29/2020
699 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
700 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๖ (หน่วยบ้านใสใหญ่) จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๕ แรงม้า หมู่ที่ ๒ (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
701 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๖ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ประกอบด้วย ล้อยางนอก , ล้อยางใน , ยางรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
704 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระบอกครัช รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
705 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
706 ซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
707 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
708 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
709 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
710 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สบู่เหลวล้างมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ โหล) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
711 ซื้อกรวยจราจรสะท้อนแสง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
712 ซื้อถ้งดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
713 ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า (หน่วยใสใหญ่)   5/19/2020 5/19/2020
714 ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด ๖ x ๙ นิ้ว จำนวน ๑๔ กิโลกรัม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
715 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
716 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
717 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
718 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
719 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
720 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
721 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
722 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
723 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
724 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
725 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
726 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
727 จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด (๑๕ หลอด) บริเวณจุดสกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.นาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
728 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบครัชรถยนต์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
729 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสารในการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
730 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
731 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยน เช็ควาล์ว ท่อเหล็กระบบส่งน้ำและสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
732 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
733 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2020 4/30/2020
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2020 4/30/2020
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/29/2020 4/29/2020
736 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค ๕๑๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
737 จ้างงานวางท่อระบายน้ำ พรุละหมาด หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
738 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
739 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
740 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
741 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
742 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
743 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
744 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
745 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
746 ซื้อถุงพลาสติกใสขนาด ๖ x ๙ นิ้ว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
747 จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด (ไฟทาง จำนวน ๖ หลอด , ในเต็นท์ จำนวน ๓ หลอด) บริเวณจุดสกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. (หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพา   4/15/2020 4/15/2020
748 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๗๕๐ ขวด โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
749 ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด ๖ x ๙ นิ้ว จำนวน ๑๔ กิโลกรัม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
750 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๗,๓๐๐ ดวง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
751 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒รายการ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
752 ซื้อถุงพลาสติกใสขนาด ๖ x ๙ นิ้ว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
753 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
754 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
755 จ้างตัดเย็บหน้าการผ้า จำนวน ๕,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
756 จ้างซ่อมเปลี่ยนถังลมระบบเบรค รถขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
757 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
758 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิด 19(COVID-19)ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
759 ซื้อกรวด -ทรายกอง พร้อมบริการเปลี่ยน ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๕ หน่วยพรุละหมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
760 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อ่างล้างมือแบบมีก้อกน้ำ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
761 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
762 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
763 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2020 4/7/2020
765 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๔๔๗ ชุด , ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓ กล่อง และตะกร้อครอบปากสุนัข จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
766 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
767 จ้างซ่อมแซมเชื่อมแทงค์น้ำประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 หน่วยหนองเสม็ด (ขนาด ๑๔๐ x ๙๐ เซนติเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
768 จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ถนนสายเกาะหวายเล็ก ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
769 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
770 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
771 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2020 3/27/2020
772 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการผักผลไม้ปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
773 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2020 2/7/2020
774 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านนาโต๊ะหมิง จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2020 2/7/2020
775 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2020 1/6/2020
776 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
777 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
778 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
779 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
780 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ ๖ ต.นาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
781 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
782 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
783 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
784 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(คัทเอาท์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
785 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
786 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/21/1479 11/21/2022
788 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ และ ๕.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
789 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
790 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(น้ำยาเคมีถังดับเพลิงและถังดับเพลิง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
791 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
792 จ้างซ่อมแซมถนนสายประมงน้ำจืด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
793 จ้างซ่อมแซมประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
794 จ้างทำความสะอาดผ้าคลุมโต๊ะประชุม จำนวน ๑๖ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
795 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ (www.natoeming.go.th) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
796 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
797 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
798 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
799 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
800 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
801 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
802 จ้างปักเสาไฟฟ้าทางเข้าหอถังสูงประปา หมู่ที่ ๖ (คลองสว่าง - ไสใหญ่) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
803 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
804 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
805 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
806 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/25/1479 10/25/2022
807 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
808 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
810 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
811 ซื้อถุงดำ ขนาด ๒๒ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ แพ็ค ตามโครงการสืบสานประเพณีลากพระ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/1479 10/7/2022
812 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนกาว) จำนวน ๒ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
813 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเบรครถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
814 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
815 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
816 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนกาว) จำนวน ๒ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
817 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ปูนกาว) จำนวน ๒ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
818 จ้างทำป้ายอะคริลิกการดำเนินโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาด ๘๕ x ๔๓ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
819 จ้างทำป้าย จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
820 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
821 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (คัทเอาท์) พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
822 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
823 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
824 จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
825 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกหว้าน หมู่ที่ ๒ - ตำบลนาเมืองเพชร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ. ๕๐-๐๐๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
826 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
827 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
828 จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
829 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
830 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
831 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
832 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
833 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
834 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
835 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ รายการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
836 จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
837 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
838 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
839 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
840 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบครัชรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
841 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ (เปิดหน้า-หลัง) แบบมีหลังคา จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
842 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
843 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
844 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
845 จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
846 จ้างทำป้ายไวนิล(คัตเอ้าท์)พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
847 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงอเนกประสงค์) จำนวน ๑ ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
848 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
849 จ้างเหมาขุดดินสำหรับวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
850 จ้างทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และหมายเลขครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
851 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
852 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
853 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สำหรับงานกิจการประปา)จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
854 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
855 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
856 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
857 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
858 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
859 จ้างซ่อมแซมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
860 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
861 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
862 จ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขนาดกว้าง ๔.๘๕ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
863 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
864 จ้างทำป้ายคัทเอ้าท์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
865 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
866 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
867 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
868 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
869 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
870 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
871 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
872 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
873 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/6/1479 6/6/2022
874 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
875 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างจานแบบมีก๊อกน้ำ) จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
876 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
877 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
878 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
879 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
880 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
881 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
882 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (คัทเอาท์) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
883 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
884 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
885 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว) จำนวน ๕๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
886 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
887 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมง ๘๔๘ ตรัง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1479 5/12/2022
888 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
889 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
890 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มน้ำคลอรีน) จำนวน 10 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
891 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
892 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
893 เช่าหลอดไฟ จำนวน ๕๔ หลอด ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
894 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/2/1479 5/2/2022
895 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
896 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
897 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
898 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
899 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
900 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
901 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ ม.๑ , ม.๕) และ (เพื่อใช้น้ำ ม.๒ , ม.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
902 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
903 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ , ๕ และ๕.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
904 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
905 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
906 จ้างบำรุงรักษา ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
907 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
908 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
909 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน   3/17/1479 3/17/2022
910 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
911 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 3/8/2022
912 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1479 5/3/2022
913 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
914 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
915 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักพิงสูง เก้าอี้แบบมีพนักพิง และชุดรับแขก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
916 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
917 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
918 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
919 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
920 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
921 ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
922 ซื้อถังพลาสติก (ถังขยะ) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๕ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
923 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
924 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
925 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
926 จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๙๗ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
927 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
928 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (เข้าโครงไม้ พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ ป้าย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
929 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1479 2/10/2022
930 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
931 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
932 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
933 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
934 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
935 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
936 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
937 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
938 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
939 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
940 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
941 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
942 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
943 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
944 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
945 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
946 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
947 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   3/26/1477 3/26/2020
948 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
949 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
950 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
951 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
952 ซื้อแอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
953 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โครงการพัฒนาทักษะกีฬาประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
954 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
955 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1477 3/3/2020
956 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1477 3/3/2020
957 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
958 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
959 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
960 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
961 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
962 จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก เอกสารขอจัดตั้งอบต.นาโต๊ะหมิงเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิงและคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
963 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโค๊ะ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-49-0006 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
964 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
965 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (๒๗ กล่อง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
966 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
967 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
968 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ (หน่วยหนองเสม็ด) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
969 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/1477 2/24/2020
970 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
971 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
972 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
973 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
974 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
975 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
976 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
977 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
978 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบต.นาโต๊ะหมิง และอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
979 จ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
980 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
981 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
982 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
983 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
984 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
985 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
986 จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1477 1/24/2020
987 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๒๕ ผืน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
988 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   1/21/1477 1/21/2020
989 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
990 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
991 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
992 จ้างทำตรายาง (ตรายางครุฑ) จำนวน ๑ อัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
993 จ้างซ่อมแซมถนนพรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ถนนสายโคกหว้าน-เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายหนองเปลว หมู่ที่ ๓ ถนนเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ และถนนควรสระแก้ว-หนองห้างต่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020