ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปาล์มตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2565
2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างซอย ๑-ซอย ๒ (ช่วงหลัง) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  30  มิถุนายน  2565
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
4 จ้างเช่าสิ่งของ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับคณะผู้ประเมินจากยูเนสโกในการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล ระดับโลก ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านป่าพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
8 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
9 ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับการดูแลรักษาที่ใช้เก็บวัคซีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
11 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
13 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๗๗ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๑ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างซอย ๑-ซอย ๒ (ช่วงหน้า) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
15 ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการส่งเสริมการกีฬา ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
19 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
22 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้กับระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมูที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน 80 2917 สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ. 019 53 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
25 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 237 สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ. 021 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
34 ??????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
35 ??????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
43 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  29 เมษายน 2565
44 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยราษฏร์อุทิศ ๓ (หินคลุก) หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  29 เมษายน 2565
45 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบุญทอง-ช้างตาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  29 เมษายน 2565
46 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชายป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
47 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายจ่าเชียร หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28 เมษายน 2565
48 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย ๔ (ตก) หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28 เมษายน 2565
49 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาล์ม ๒ ซอย ๓ ออก (ปลายซอย ม.๘) หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
52 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายมิตรสภาพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2838 รหัสครุภัณฑ์ ปพ/001 48 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
54 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงเที่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  28 เมษายน 2565
55 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ/๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
56 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยตูบา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
57 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายระหว่างซอย ๔ - ซอย ๕ (นายพัน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
58 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโกเส้ง-ควนช้างตาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
59 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๘๙๘๒ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๖๔ ๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา และใช้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
65 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ใส่ในการดำเนินงานเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
66 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ/ ๐๐๓ ๔๘ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
67 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
68 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๗๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๖๒ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
69 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงผ่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
70 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายแม่หม้าย หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
71 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายข้อน๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
72 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสิบไร่ตก หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
73 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคอกวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
74 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยท่าออก หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
75 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหกไร่ตก ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
76 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหกไร่ตก ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
77 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
78 จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟ จำนวน ๒ หลัง ตามโครงการตั้งศูนย์บริการร่วมอำนวยความสะดวก บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
79 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยโสภณ หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
80 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
81 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายช้างตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
82 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
83 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรัตน์จันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
84 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายระหว่างซอย ๑-ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
85 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย ๔-ซอยบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
86 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย ๔-น้ำตก หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
87 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกุหลาบ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
88 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคอกวัว หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
89 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปลายซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
90 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนศรีเพชร หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
91 ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน อบต. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
94 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  22 มีนาคม 2565
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
98 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
100 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างซอย ๑-ซอย ๒ (ช่วงหน้า) หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  3 มีนาคม 2565
103 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
104 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ที่ชำรุดเนื่องจากการใช้มาเป็นเวลานาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
106 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
107 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานในกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
110 ซื้อมิเตอร์น้ำ ๔ หุน จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
115 จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ในชื่อ www.palmpattana.go.th. เป็นเวลา ๑ ปี และค่าบริการอีเมลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบงานสารบรรณ จำนวน ๑ อีเมล ในชื่อ sarabanpalmpattana.go.th กับ บริษัท เอสทีเอส ซิสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
118 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
122 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น (TASKalfa-3011i) รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
124 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน ปาล์ม ๓-ปาล์ม ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่่า ๑๖,๖๐๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  16 ธันวาคม 2564
125 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
126 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ.๐๐๓ ๔๘ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๗ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ เพื่อจัดสรรให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธ  23 พฤศจิกายน 2564
128 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมชุดรับสัญญาณ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
129 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในวันส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
130 จ้างทำบอร์ดไม้อัดเพื่อใช้ติดแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต. และสมากชิกสภา อบต. ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร พร้อมขาตั้ง ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
131 จ้างเช่าสิ่งของ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในวันส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
132 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๑๖๐๙ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๔๒ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถลากจูง หมายเลขทะเบียน ซฉ ๑๖๗๗ กรุงเทพฯรหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๐-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
136 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๕๓ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
137 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  2 พฤศจิกายน 2564
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
139 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  27 ตุลาคม 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด (งานป้องกันฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
141 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
142 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
144 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
145 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
146 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
147 จ้างเช่าสิ่งของ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
149 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม 2564
150 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  27 กันยายน 2564
151 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกวัว-อำเภอมะนัง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2564
152 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขตตำบลปาล์มพัฒนาพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
153 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  16 กันยายน 2564
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
156 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
158 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน กิจกรรมที่ ๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายอำเภอมะนัง-อบต.ปาล์มพัฒนา กิจกรรมที่ ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปาล์มออก-ฝายผังปาล์ม ๔ กิจกรรมที่ ๓. ซ่อมสร้  9 กันยายน 2564
159 จ้างซ่อมแซมบรรทุก ๖ ล้อ กระบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
160 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  8 กันยายน 2564
161 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกวัว-อำเภอมะนัง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  7 กันยายน 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
168 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาการเพาะพันธุ์กล้าไม้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
169 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับรถบรรทุกน้ำขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
172 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพฯของ อบต. หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๗๘ สตูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัตงานของสำนักปลัด (งานป้องกันฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
180 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานในกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
182 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
183 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
184 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัข/แมวจรจัด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
186 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
188 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๗๘ สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๕ ๖๒ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
189 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๗๗ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๑ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
190 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๗ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ เพื่อจัดสรรให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธี  14  มิถุนายน  2564
191 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนในเขตตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๗ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
192 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อวางระบบประปาภูเขาคลองยางแดง ใช้สำหรับชุมชนบ้านอ่าวใน หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
200 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
203 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๖ ไร่-ผัง ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20 เมษายน 2564
204 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
205 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
207 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
209 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
210 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  8 เมษายน 2564
211 จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟ จำนวน ๒ หลัง ตามโครงการตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวก บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
212 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง และวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเ  2 เมษายน 2564
213 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๖ ไร่-ผัง ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  30 มีนาคม 2564
214 ซื้อน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ บรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๖๕ ถัง ระยะเวลา ๗ เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
215 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น (FS-๖๕๓๐MFP) รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
217 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๗๘ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๖๒ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
218 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายอรุณสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ่จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
221 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๔ หุน จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
222 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ-พิปูน หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  3 มีนาคม 2564
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
224 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับทำเสาธงประดับบริเวณรั้ว อบต. และบริเวณรอบอาคาร อบต. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
227 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้ในการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
228 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อปรับปรุงสะพานถนนสายปราโมทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อปรับปรุงสะพานถนนสายปราโมทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
231 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เรือคายัคไฟเบอร์กลาสแบบนั่งบน ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑๔ ลำ รหัสครุภัณฑ์ ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๐๑-ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๐๘ และรหัสครุภัณฑ์ ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๑๐-ปพ. ๐๑๕ ๖๐ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
232 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กระบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยห้วยกลั้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะนัง-บ้านผังปาล์ม ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  9 กุมภาพันธ์ 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายชายป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
236 จ้างเหมาวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร อบต.ตำบลปาล์มพัฒนาและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายซอยน้องพร หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายแม่ปาล์มตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายลุงปลื้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานป้องกันฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
241 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและรางน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดซอลาฮุดดีน หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
243 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
245 จ้างก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับสถานที่กักกัน ควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสียงสูง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
246 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำไฟฟ้าอำเภอมะนัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
251 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว ชนิด ๓ ชั้น ยาว ๒๐ เมตร ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ตลอดทั้งแนวตั้งและแนวนอน ชั้นในและชั้นนอกทำด้วยยางสังเคราะห์ (ntrile rubbter) ตลอดทั้งเส้นประกอบเป็นแนวเดียวกัน ทนสารเคมีสภาพกรดและด่าง จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
252 จ้างจ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ในชื่อ www.palmpattana.go.th. เป็นเวลา ๑ ปี กับ บริษัท เอสทีเอส ซิสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
253 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
254 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
255 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
256 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
257 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะนัง-บ้านผังปาล์ม ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  30 ธันวาคม 2563
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
260 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
261 จ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,000 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลปาล์มพัฒนา หน่วยงาน หรือส่วนราชการและประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
262 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง และวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
263 จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟ จำนวน 2 หลัง ตามโครงการตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวก บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
264 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
265 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
266 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง และเครื่องมือทางการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
267 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมตัวอย่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
268 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 80-3516 สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ.003 48 0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
269 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
270 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
271 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ ในพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
274 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๔ หุน จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อถมคอท่อเหลี่ยมสายซอย ๑-วังน้ำเขียว บ้านปาล์ม ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
276 จ้างเช่าเวที ขนาด ๕.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร พร้อมไฟส่องสว่างบนเวที เครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
277 จ้างเช่าเต็นท์โค้ง ขนาด ๑๒.๐๐ x ๑๘.๐๐ เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
278 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
279 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๑๖๐๙ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑-๔๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
280 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
281 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดซอลาฮุดดีน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
282 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
283 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  9 ตุลาคม 2563
284 ซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๑๕ แรงม้า ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
285 ซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๒๕ แรงม้า ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
286 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2563
287 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับห้องประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายน้าพร หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
289 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
290 วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายบังวลีคลองหรำ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ  16 กันยายน 2563
291 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในเขตตำบลปาล์มพัฒนาพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
292 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
293 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
294 จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ รหัสครุภัณฑ์ ปพ. ๐๐๓ ๔๘ ๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมทางข้ามห้วยซอยสันติ หมู่ที่ ๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
296 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
298 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
299 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษาความสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
300 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง  31 สิงหาคม 2563
301 ซื้อวัสดุสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
302 จ้างเติมเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
303 จ้างเช่าสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
304 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบน้ำ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
305 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
306 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหอถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
307 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล่้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๑๙ ๕๓ ๐๐๐๑ และรถลากพ่วง หมายเลขทะเบียน ซฉ ๑๖๗๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๐ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
308 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
309 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ บริเวณสระน้ำหลังอำเภอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
311 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
312 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมเสาธง ขนาดไม่เกิน 51 ถึง 80 คน สถ. ศพด.2 (แบบตอกเข็ม) หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  10 สิงหาคม 2563
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
314 จ้างปรับพื้นที่ จำนวน ๖ ไร่ ๓๕ ตารางเมตร สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
315 ซื้อสิ่งของ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
316 ซื้อผ้าเวดลุก (สีฟ้า) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๒๓๑ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
317 ซื้อต้นกล้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเพาะพันธุ์กล้าไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
321 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาล์มทองพัฒนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
322 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
324 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
325 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
326 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
329 จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับถนนและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
330 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
331 จ้างซ่อมแซมถมหินผุคอสะพาน สายข้างโรงเรียนผังปาล์ม ๓-ปาล์ม ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
339 ซื้อน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ บรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
340 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
341 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
342 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๐๒๑ ๕๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
343 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
344 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
345 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
347 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
348 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน 80-2917 สตูล รหัสครุภัณฑ์ ปพ 019 53 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
349 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
351 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
352 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๗๘ สตูล พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
353 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
354 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผังปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  2  มิถุนายน  2563
355 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
356 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
357 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
359 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
361 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
362 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
363 ซื้อท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
364 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
365 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
367 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมฐานไม้ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
368 จ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ พร้อมสปอตโฆษณา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
370 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
371 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กระบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
374 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้ออีมีเน้น ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
375 จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐ x ๘.๐ เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
377 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
378 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๓๔๐๑๕ สายห้วยตูบา บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก  8 เมษายน 2563
379 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวซีร่า รุ่น Fs-๖๕๓๐ MFP รหัส ปพ ๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
380 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
382 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๓๔๑๐๘ สายกุโบร์-ผังปาล์ม ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริห  3 เมษายน 2563
383 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานภายในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
384 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
385 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน ๕,๖๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
386 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผังปาล์ม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
387 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าพน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
388 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
389 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 (ปาล์ม 1) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34007 หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2563
390 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 2 (ปาล์ม 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34118 หมู่ที่ 4-8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2563
391 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
392 จ้างเหมาขุดลอกบริเวณรางชักน้ำดิบด้วยระบบไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำขนม จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคนไร้ที่พึ่งในตำบลปาล์มพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
394 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
395 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้กับรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
397 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๗๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
398 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ? หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
400 จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐ x ๘.๐ เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
401 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
402 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
403 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กต้านยาเสพติด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
404 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
407 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๕ และ ปพ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
409 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้าเมือน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34069 หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20 กุมภาพันธ์ 2563
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลังและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
411 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
412 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผังปาล์ม ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ ชุด  17 กุมภาพันธ์ 2563
413 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานน้ำจม (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
414 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๗๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
415 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาสายบ้านตาพราก-ถ้ำเจ็ดคต หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  7 กุมภาพันธ์ 2563
416 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านอิสลาม-ฝายการะเกตุ (หินผุ) หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
417 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายฝายกะระเกตุ (หินผุ) หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
418 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยเข็ม (หินคลุก) หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
419 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนดินดำ-อ่าวในดินระเบิด (หินคลุก) หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
420 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน่วยพิทักษ์ป่า (หินคลุก) หมูที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
421 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมฐานไม้ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
422 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
423 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
424 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแและแก้ไขปัญหาสุนัข/แมวจรจัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
425 จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
426 จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
427 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยวนผึ้ง (หินคลุก) หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
428 จ้างโครงการต่อเติมระบบประปาสายป่าพน-ถ้ำโกบ หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
429 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงปลื้ม (หินผุ) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
430 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขื่อนคลองใน (หินคลุก) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
431 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายต้นแซะ (หินคลุก) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
433 ซื้อเข็มไม้ (ไม้ยูคา) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ - ๔ นิ้ว ความยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๔๒๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
434 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงพราก (หินผุ) หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
435 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็น ยางนอก (๒๔๕-๗๐-๑๖) จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๗๗ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
436 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
437 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ-จ่ายน้ำช่วงภัยแล้ง หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
438 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
439 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
440 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
441 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.ปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นกล่องพลาสติกใสล้อล็อก k-๑๕๐๐ จำนวน ๑ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
443 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
444 จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ในชื่อ www.palmpattana.go.th. เป็นเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
446 จ้างเหมาติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของ อบต.ปาล์มพัฒนา จำนวน ๗ จุด (ใช้ตู้ของ อบต. พร้อมค่าบริการเหมาติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
447 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
448 ซื้อกล่องล้อล็อก K-๑๕๐๐ จำนวน ๑๐ ลูก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
450 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKLFA 3011i รหัสครุภัณฑ์ ปพ 417 61 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
451 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
452 ซื้อผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
453 จ้างทำแผ่นพิมพ์ไวนิลประกอบฉากเวที ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
455 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
456 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
457 จ้างเช่าเต็นท์โค้ง ขนาด ๑๒.๐๐ x ๑๘.๐๐ เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๑ หลัง ตามโครงการจัดงานเมาลิด ในเขตตำบลปาล์มพัฒนา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มัสยิดดะวาตุลอิสลาม หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
458 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อประปาที่เสื่อมสภาพและใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
460 จ้างเช่าเวที ขนาด ๕.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร พร้อมไฟส่องสว่างบนเวที เครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดงานเมาลิด ในเขตตำบลปาล์มพัฒนา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มัสยิดดะวาตุลอิสลาม หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจา  14 พฤศจิกายน 2562
461 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
462 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลปาล์มพัฒนาและโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
463 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๔ หุน จำนวน ๕๐ ตัว เพื่อใช้กับระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
464 ซื้อเครื่องจับสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน ๑ ชุด สำหรับรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
465 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๒ หน้า จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
467 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
468 จ้างเหมาเดินระบบไฟสำหรับระบบไฟเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
469 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
472 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
473 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-๓๐๑๑i TK ๗๑๑๙จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
474 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
475 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล หมายเลขครุภัณฑ์ ปพ ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
476 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๗ พร้อมค่าแรงดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
477 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  11 ตุลาคม 2562
478 จ้างเช่าระบบภาพและเสียง สำหรับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
479 จ้างทำป้ายไวนิลประกอบฉากเวที สำหรับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด ๓.๕๐ เมตร x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
480 จ้างจัดหาสิ่งของและจัดดอกไม้ สำหรับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
481 ซื้อวัสดุ สำหรับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อก่อสร้างทางข้าม ลำห้วยควนดินดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นหินผุ จำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
485 ซื้อวัสดุวิทยาศาศตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นหินผุ จำนวน ๕๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
487 โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานน้ำจม (หินผุ) หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  12 กันยายน 2562
488 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กสายบ้านน้าเมือน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  11 กันยายน 2562
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
490 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
491 จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
492 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
493 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
494 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
495 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้กับรถเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
496 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
500 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
502 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งอัตราการสูบ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ระยะยก ๖๐ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
505 ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง  20 สิงหาคม 2562
506 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
507 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
509 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
511 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๔๗๗ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
512 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
513 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
514 จ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
515 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
517 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
518 ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นกล่องพลาสติกใสล้อล็อก k-๑๕๐๐ จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
519 จ้างซ่อมแซมรถลากพ่วง หมายเลขทะเบียน ซฉ ๑๖๗๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
522 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กะบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๒๙๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
523 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
524 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  31 กรกฎาคม 2562
525 จ้างเช่าระบบภาพและเสียง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
526 จ้างจัดหาสิ่งของและจัดดอกไม้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
527 ซื้อผ้าเวดลุก จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
528 จ้างทำฐานป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
530 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
532 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  9 กรกฎาคม 2562
533 ซื้อน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา บรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
534 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๗๘ สตูล พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
535 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
536 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
539 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
540 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๑๘๓ หน้า จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
541 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวซีร่า รุ่น KM ? ๒๐๓๕ รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๑๗ ๕๐ ๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
542 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
543 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
544 ซื้อต้นกล้าไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
545 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ (กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
548 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
549 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
551 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
553 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
554 จ้างจ้างเช่าเหมาสิ่งของ สำหรับใช้ดำเนินกรตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
555 ซื้อผ้าเวดลุก สำหรับใช้ดำเนินกรตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
556 จ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน ๑๔ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
557 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นกล่องพลาสติก (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
559 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๒๘๓๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
560 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักขวาด - ผังปาล์ม 5 หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  17 เมษายน 2562
565 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  11 เมษายน 2562
566 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม 4 ซอย 1 แม่ปาล์มตก หมู่ที่ 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  10 เมษายน 2562
567 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุภาพบุรุษ หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  5 เมษายน 2562
568 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
569 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
572 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 บ้านปาล์มทอง หมู่ที่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
573 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
574 จ้างขยายระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมไปยังห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
575 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
576 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ กระบะเทท้ายพร้อมเครน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๙๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
578 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 70 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
579 ซื้อยางนอก สำหรับรถพ่วง หมายเลขทะเบียน ซฉ ๑๖๗๗ สตูล จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
580 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
581 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๘๐๔๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
582 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตก หมู่ที่ ๘ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  15 มีนาคม 2562