ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13016 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,536.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2565
2 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
3 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
4 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 3 ฟุต บานกระจกล่างทึบ ขนาด 91.4x45.7x183 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
5 ซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ขนาด 39x121x128.5 cm จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
6 ซื้อติดตั้ง Router Wireless พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
7 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13016 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,536.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังห  5 กันยายน 2565
9 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13073 สายบ้านดาหลำ - บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว กว้าง 6 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260 ตารางเม  5 กันยายน 2565
10 จ้างจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน  1 กันยายน 2565
12 เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินใหม่และรองรับการให้บริการจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
13 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
16 ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอละงู ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
18 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
19 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเต็นท์อำนวยการสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงและศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
22 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
23 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
24 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
26 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
27 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
29 ซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
31 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
32 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
33 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
35 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕  28  มิถุนายน  2565
36 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
37 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
38 ซื้อซื้อวัสดุการเกษรตร เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
39 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
41 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
42 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
44 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
45 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
47 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
48 ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
49 ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
50 ซื้อจัดซื้อ ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
52 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
53 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕  9 พฤษภาคม 2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
55 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับละศิลอดสำหรับมัสยิดและบาลาซะฮ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
56 จ้างทำโล่งรางวัลการประกวด และค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
57 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ  14 มีนาคม 2565
58 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำวังคราม ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัด  4 มีนาคม 2565
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัด  4 มีนาคม 2565
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธ  4 มีนาคม 2565
61 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
64 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
67 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
68 ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
69 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
71 จ้างซ่อมแซมประตูรั้วสแตนเลสพร้อมขัดทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
72 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
75 อาหารเสริม (นม) ให้แแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  7 มกราคม 2565
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
77 จ้างล้างชุดคอยล์ร้อน ชุดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
78 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสานแดง - ทุ่งปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  14 ธันวาคม 2564
82 ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSL Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
85 เช่าเต็นท์โค้งใหญ่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ล็อค ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
86 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
87 ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
88 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
89 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3387 สตูล จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
90 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
92 วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ รายการ  5 พฤศจิกายน 2564
93 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. และบัตรเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
94 ซื้อหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการดำเนินการในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
95 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
96 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  26 ตุลาคม 2564
97 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
98 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
99 จ้างจ้างเหมารถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
100 จ้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายบอร์สำหรับขีดคะแนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
101 จ้างเช่าเต็นท์โค้งใหญ่ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวและสมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
102 จ้างเช่าเว็บไซต์และการบริการดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
103 จ้างจัดทำบริการอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสารบรรณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  4 ตุลาคม 2564
105 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
106 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
107 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
108 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
109 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
110 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
111 ซื้อโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
112 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
113 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายนาบ้านเหนือ - หนองหอม หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
114 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
115 จ้างทำที่คว่ำจานแบบเหล็กและทำชั้นวางของแบบโครงเหล็ก ๓ ชั้น ๔ เสา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
116 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
117 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบสัญญานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
119 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
120 จ้างจัดทำชั้นวางของและที่วางไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
122 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
123 ก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  24 สิงหาคม 2564
124 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
125 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
126 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
128 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง  18 สิงหาคม 2564
129 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
130 ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
131 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๘๐ ซ.ม. จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
132 จ้างทำป้ายหน้าอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
134 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
136 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
137 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
138 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
139 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
141 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
142 จ้างทำสวิงครอบสุนัขและแมว,กรงดักจับสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
144 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
145 จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ อบต.เขาขาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
149 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
150 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
152 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
153 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
157 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
158 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  21  มิถุนายน  2564
160 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
161 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
162 ซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
163 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
164 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
165 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (๓ ฟุตสูง) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
166 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กค 852 สตุล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
167 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
168 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
169 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
171 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  2  มิถุนายน  2564
172 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ  31 พฤษภาคม 2564
173 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
175 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
176 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
177 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
178 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
179 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
180 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
183 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
184 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
187 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๖๘ ซอยดาหลำ ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2564
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
193 ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13068 ซอยดาหลำ 9 หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  8 เมษายน 2564
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
196 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
197 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
198 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๙๐.๐๐ - กม. ๐+๗๔๐.๐๐๐ โดยวิธีคัดเลือก  29 มีนาคม 2564
199 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
201 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
202 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
204 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  16 มีนาคม 2564
205 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  8 มีนาคม 2564
206 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  3 มีนาคม 2564
207 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ยี่ห้อ พรีมิกซ์ (น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  24 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างซ่อมแฃมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
213 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
215 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  4 กุมภาพันธ์ 2564
216 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
217 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
219 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
221 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
222 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๗๔ สายเกาะแก้ว - บ้านหาญ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
223 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
224 จ้างขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (วงใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
226 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
227 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
228 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
229 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
230 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
231 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
232 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
233 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
234 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
235 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
236 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
238 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  23 พฤศจิกายน 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
244 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2563
245 อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  28 ตุลาคม 2563
246 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
247 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
248 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
249 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
250 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
251 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  14 ตุลาคม 2563
252 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเลขาขาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
253 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม  24 กันยายน 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
255 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
256 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
257 จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
258 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
259 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
261 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
263 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
264 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
265 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
266 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
267 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็  11 กันยายน 2563
268 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
269 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2563
270 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อง  1 กันยายน 2563
271 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
272 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
273 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
276 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  18 สิงหาคม 2563
277 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัชพืชและเศษไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
279 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว  10 สิงหาคม 2563
280 จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
281 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทวด - จิตรา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๑๕๐.๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
283 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  10 สิงหาคม 2563
284 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
288 จ้างปรับภูมิทัศน์หน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
290 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
291 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  21 กรกฎาคม 2563
292 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
293 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
294 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  21 กรกฎาคม 2563
295 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
296 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
297 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
298 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
299 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
301 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
302 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
303 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
304 จ้างทำป้ายพาสวูดชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมภาษาอังกฤษด้วยข้อความ Khaokhaw SAO Development Center พร้อมตรา อบต. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
305 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
306 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
307 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
308 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
309 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
310 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
311 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
312 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  25  มิถุนายน  2563
313 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์และโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
314 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
315 จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมรางน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
316 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
317 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
318 จ้างทำชั้นวางรองเท้าแบบนั่งได้ ขนาดกว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
319 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
320 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
321 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
322 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
323 ซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
324 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๒.๙ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
325 ซื้อตู้นิรภัย ระบบกุญแจ ขนาด ๓๔๕ x ๔๐๐ x ๕๑๒ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
326 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
327 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
328 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
329 จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
330 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
331 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
332 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
334 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
336 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง  14 พฤษภาคม 2563
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
339 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
340 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
341 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
342 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง - ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2563
343 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
344 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
347 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
348 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
349 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
350 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
351 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
352 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
353 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
354 ซื้อโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
355 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
356 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง ? ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ? ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ  16 เมษายน 2563
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
359 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
360 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ 13050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชู - ลำตาบารุต หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
361 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
362 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
363 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
364 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
366 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
367 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
368 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
369 ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
370 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
371 ซื้อวัสดุงานเพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
373 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11 มีนาคม 2563
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
375 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
376 จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
377 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
378 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย  4 มีนาคม 2563
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
380 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร  26 กุมภาพันธ์ 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
384 โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว  30 มกราคม 2563
385 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
386 ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
387 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
388 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
389 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
390 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
391 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เส้นทาง สตูล-เพชรบูรณ์-เลย-ขอนแก่น-นครราชสีมา  8 มกราคม 2563
392 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563