ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสนาม เพื่อติดตั้ง ณ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำตำบลวังประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564