ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
2 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
5 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ จำนวน 10 รายการ และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับ ศพด.บ้านตำมะลังใต้ จำนวน 4 รายการ และ สำหรับ ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
12 จ้างเหมาซ่อมเรือตรวจการณ์ทางทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมายเลขทะเบียน 6000-00454 หมายเลขครุภัณฑ์ 027-63-0001 จำนวน 1 ลำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสารสามชั้นแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ (ศพด.บ้านตำมะลังใต้ จำนวน 2 ตู้ และ ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
14 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
15 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปกรณ์ ทองขาว - สามแยกอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1   1/10/2024 1/10/2024
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 32 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
17 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด 0.50 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย ป้ายไวนิลขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 3 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศาลาท่าเทียบเรือท่าที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
19 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (หน้าโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ถึง บ้านนายสุทิน บุตรเนตร) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 482.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
20 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายหน้าโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ถึง สามแยกกูโบร์) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
21 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีม๊ะ หลงกูนัน ? บ้านวีณา เอียดใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 7/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
22 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สามแยกกูโบร์ ? มัสยิดเก่าบ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
23 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศาลาท่าเทียบเรือศาลากำนัน หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
24 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปกรณ์ ทองขาว - สามแยกอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1   12/27/2023 12/27/2023
25 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0009 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023