ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
5 จ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
6 จ้างเหมาขุดดินวางท่อระบบประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 7,9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
8 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
9 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0026 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
10 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
11 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ DOCUPRUNG CM305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 479-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
17 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
18 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
19 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
21 จ้างเหมาผูกผ้าประดับสถานที่บริเวณที่ทำการอบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
22 ซื้อวัสดุการเกษตา (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
23 จ้างเหมาซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 9 สาย ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
24 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งนักฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุ่งระยะสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
25 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
26 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเขครุภัณฑ์ 416-53-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
27 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 2.40x5.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
32 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
34 จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2022 10/5/2022
35 จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
36 จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
37 จ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
38 จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
40 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
41 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
42 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
43 จ้างต่อเติมโรงจอดรถ อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
44 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
46 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
47 ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
48 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
49 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
50 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันสระน้ำ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
51 เหมาซ่อมแซมสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี   9/12/2022 9/12/2022
52 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ด่านสวี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
53 จ้างเหมาก่อสร้างฐานวางถังน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
54 จ้างจัดทำป้ายตามโครงการสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย คนปลอดโรค ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
55 ซื้อชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มฯ ตามโครงการสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย คนปลอดโรค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
56 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวบ้านเสียบญวน โดยปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสียบญวน-หัวแหลม หมู่ที่ 5   9/5/2022 9/5/2022
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
58 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
59 ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ จำนวน 2 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
60 จ้างเหมาขุดดินวางท่อขยายเขตระบบประปา อบต. หมู่ที่ 4,6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
61 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-1732 ชพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
62 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
63 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พิธีการภาคสนามและ ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้งใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
65 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
66 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
67 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการอบรมและวัสดุเกียรติบัตรตามโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
68 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
69 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
70 จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
72 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ถนนลูกรัง และไหล่ทางถนน จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 4,6,1,9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
73 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
74 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
75 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
76 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2021 12/21/2021
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
80 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
83 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
84 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใข้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
86 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
87 ซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สายและชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
88 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
89 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
92 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก   11/10/2021 10/11/2021
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
94 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
96 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
97 จ้างจัดทำตรายาง สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
98 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน โดยวิธีคัดเลือก   10/29/2021 10/29/2021
99 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
100 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
101 จ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
102 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 บ้านบ่อคา ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
103 จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
104 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
105 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
107 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
108 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
110 จ้างจัดทำกระดานไวท์บอร์ด เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
113 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง   9/21/2021 9/21/2021
114 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก   9/16/2021 9/16/2021
115 จ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
116 จ้างขุดดินวางท่อขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2,10,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
117 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-009 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
119 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
120 จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย (Quarantine)พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
121 จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย (Quarantine)พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
124 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
125 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเขาช่องวัว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
127 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี   8/31/2021 8/31/2021
128 ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน   8/31/2021 8/31/2021
129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี   8/31/2021 8/31/2021
130 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี   8/31/2021 8/31/2021
132 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
133 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
134 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
135 จ้างจ่้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0001 และซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
136 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
137 จ้างเหมารื้อถอนหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัตจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
138 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
139 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
140 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
141 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
142 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับใข้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี   8/10/2021 8/10/2021
144 เต็นท์โดม เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี   8/10/2021 10/8/2021
145 ซื้อชุดม้าหินอ่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
146 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
147 ซื้อชุดโซฟารับแขก กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
148 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
149 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
150 ซื้อชุดโซฟารับแขก สำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 8/9/2021
151 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
152 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
153 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
157 จ้างเหมาขุดดินวางท่อขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
158 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
160 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
161 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
162 จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารหอประชุม,ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯลฯ,อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
163 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
164 จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
165 จ้างทำป้ายติดบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
166 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
167 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
168 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
171 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
173 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
174 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
175 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
176 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
177 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
178 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
179 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
180 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
181 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
182 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
183 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
184 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
185 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
186 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ห้องน้ำห้องประชุม อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
187 จ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 7/6/2021
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
190 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
192 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
193 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
194 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
195 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
198 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
200 จ้างขุดรื้อซ่อมท่อประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
201 จ้างเหมาปรับปรุงคูระบายน้ำและไหล่ถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 5,6,7,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
202 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
203 จ้างปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
204 จ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเด่น-บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
205 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
206 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
207 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
209 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
210 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
211 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
212 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
213 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
214 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
216 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 480-59-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
217 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
219 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
220 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
221 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
222 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
224 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
225 ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
228 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด ทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
229 จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
230 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
231 จ้างเหมาพิธีกรและเครื่องเสียงเพื่อใข้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
232 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
233 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
234 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
235 ซื้อน้ำส้มเกร็ดหิมะขนาด 220มล.สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวน 500ขวด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
236 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
237 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง   3/4/2021 3/4/2021
238 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
240 เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2564   3/2/2021 3/2/2021
241 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
242 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
244 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   2/22/2021 2/22/2021
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
247 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   2/18/2021 2/18/2021
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2021 2/5/2021
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2021 2/5/2021
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2021 2/5/2021
253 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
254 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
255 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
262 จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
263 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 12/1/2021
264 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 11/1/2021
265 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
266 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
267 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
268 จ้างบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
269 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
270 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
272 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
273 จ้างแซมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลด่านสวี หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
274 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
276 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
277 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
279 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
280 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
281 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
282 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
283 จ้างซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็ม คลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
284 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
285 จ้างต่ออายุเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
286 จ้างป้องกันและกำจัดปลวก อาคารห้องประชุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยการสร้างบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
288 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11   10/15/2020 10/15/2020
289 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
290 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
291 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
292 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
293 จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
294 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
295 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
296 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
297 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
298 จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
299 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
300 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง V1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
302 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
303 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
304 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
305 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
306 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
307 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายควนตะล่อม-บ้านบ่อคา (4003) หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
308 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
310 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
313 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
314 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
315 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
316 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
317 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
318 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
320 ซื้อชุดม้าหินอ่อน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2020 8/4/2020
321 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
322 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
323 จ้างอัดผงเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
324 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
327 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
328 จ้างขุดดินซ่อมแซมท่อระบบประปาบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
329 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
331 ซื้อชุดโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
332 จ้างเหมาเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
333 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
334 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
335 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
336 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง,พิธีกรภาคสนาม ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
337 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับสถานที่เพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
338 ซื้อน้ำส้มเกล็ดหิมะเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
339 จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่15 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
340 ซื้อสารกำจัดแมลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
341 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
343 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
344 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
347 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพสกาด สเปช และทรายกำจัดลูกน้ำยุง กรีนฟอส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
349 จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
350 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
351 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
352 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
353 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
354 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
355 เหมาจัดทำป้ายไวนิล   6/2/2020 6/2/2020
356 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
357 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
359 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
360 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
361 ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
362 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
363 ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
364 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
365 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
366 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2020 4/30/2020
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2020 4/30/2020
369 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
372 จ้างเหมาซ่อมแซทเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 46-59-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
373 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
375 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
377 จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิคทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
382 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
383 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
384 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
385 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
386 ซื้อสารคลอรีนแบบน้ำ จำนวน 30 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
387 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
388 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าสำนักงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
390 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
391 จ้างเหมาซ่อมแซมที่นั่งพักนักกีฬาอบต.ด่านสวี โดยทำการเปลี่ยนแผ่นเมทัลชีท จำนวน 6 แผ่นพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
392 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
393 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
394 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
395 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบบันทึกอนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
396 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420-63-0016 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
397 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
398 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
399 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
400 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
401 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
402 จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่าวมะขาม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง น้อยภาษี หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
403 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
404 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
405 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
406 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.ร.ด่านสวีวิทยา-วัดบรรพตวารีเขต หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
407 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านรังนก หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
408 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน บ้านในไร่ หมู่ 6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
409 จ้างทิ้งหินใหญ๋กันตลิ่งพังบริเวณประตูกั้นน้ำเค็มคลองท้องตม บ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
410 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
412 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
413 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
414 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
416 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
417 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
418 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
419 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
420 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ CANON G4010 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
422 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลจทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร จำนวน23 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
423 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
424 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
425 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลชครุภัณฑ์ 416-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
426 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
427 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
428 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์479-63-0020และหมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0021 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
429 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
430 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-60-0015 จำนวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
431 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 479-54-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
432 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
433 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
434 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
435 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้่าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (โคมไฟถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
436 ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1480 5/3/2023
437 จ้างเหมาเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
438 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การเข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
439 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
441 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
442 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
443 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
444 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
445 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
446 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
447 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
448 จ้างเหมาเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด จัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
449 จ้างเหมาพิธีกรภาคสนามและเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
450 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
451 จ้างเหมาซ่อมเครื่องขยายเสียง MUSIC 1200 wพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
452 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
453 จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
454 จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับสถานที่ ตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 18ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
455 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 1 รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
456 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
457 จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านนางเนื้อม เมืองอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
458 จ้างเหมาจัดทำป้ายแผ่นคอมโมสิตพร้อมเสาเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
459 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ของสำนักปลัด อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1480 2/27/2023
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด่น-นายสมทรง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/1480 2/21/2023
461 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
462 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคากันสาดอาคารสำนักงาน อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
463 จ้างเหมาขุดดินวางท่อประปา อบต.หมู่ที่ 4,7,8,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
464 จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย บริเวณบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
465 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายดอนกลาง บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
466 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
467 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
468 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวบ้านเสียบญวน โดยปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสียบญวน-หัวแหลม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1480 1/31/2023
470 จ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรังสายเลียบเขาบ่องอ บ้านหน้าถ้ำ-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7,8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
471 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
472 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
473 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
474 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.ด่านสวี บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
475 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
477 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
478 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ   1/27/1480 1/27/2023
479 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
480 ซื้อวัสดุก่อสร้่าง จำนวน20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
481 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
482 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
483 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด่น-นายสมทรง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/1480 1/25/2023
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด่น-นายสมทรง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/1480 1/25/2023
486 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1480 1/20/2023
487 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด่น-นายสมทรง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/1480 1/18/2023
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวบ้านเสียบญวน โดยปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสียบญวน-หัวแหลม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/1480 1/18/2023
490 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
491 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
492 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
493 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
494 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
495 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
496 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
497 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
498 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำประปา)แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
500 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
503 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
504 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
505 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำประปา)แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
507 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำประปา)แบบกระดาษต่อเนื่อง (V.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
508 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมบรรจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
509 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะบริเวณแห่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
510 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
511 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
512 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
513 จ้างย้ายสายแลนด์และสายไฟเบอร์ระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
514 เหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)   11/16/1479 11/16/2022
515 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
517 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังจำนวน 14 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
518 จ้างผูกผ้าประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 10 และที่ทำการ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
519 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
520 จ้างเหมาทำสปอตประชาสัมพันธ์และรถแห่โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
521 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
522 จ้างเหมามหรสพรำวงพื้นบ้านตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
523 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และซุ้มประตูตามโครงการจัดงานประเพณีลอบกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
524 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
525 ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
526 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
527 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
528 จ้างซ่อมหอถังทรงแชมเปญระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านนางเนื้อม เมืองอุดม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
529 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
530 ซื้อพันธ์ุไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
531 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
532 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
533 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
534 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว-นายเชาว์ หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
535 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
538 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
539 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
540 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
542 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
543 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
544 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
545 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
546 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง ถนนดินลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 13 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
547 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำห้วยนนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
548 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
549 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
550 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
551 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
552 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
553 ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
554 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
555 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลใช้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
556 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
557 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
558 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-1732 ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
559 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
560 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ชั้นวางรองเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
562 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
564 จ้างจัดจ้างเหมาพิธีกรภาคสนามและเครื่องเสียงตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
565 จ้างจัดจ้างเหมาเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ดเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
566 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
567 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
568 ซื้อิอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
569 จ้างจัดทำป้ายตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
570 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
571 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1479 6/28/2022
573 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
574 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
576 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
579 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
580 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
581 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
582 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 7 สาย ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
583 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
584 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
585 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จประปา) จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
586 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
587 จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
588 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1479 6/13/2022
590 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
591 ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
592 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
593 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สัญญาณไฟจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
594 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
595 ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี   5/23/1479 5/23/2022
596 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
597 เหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ   5/6/1479 5/6/2022
598 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทะเบียน บน2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
599 จ้างเหมาขุดดินวางท่อประปา อบต.หมู่ที่ 3,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
601 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
602 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
603 ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งมน พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
604 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
605 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แนวทางกรณีตรวจ ATK แล้วพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
606 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
607 จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
608 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
609 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน2เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
610 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 479-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
611 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
612 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ชุดโคมไฟถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
613 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
614 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
615 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
616 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
617 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
618 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
619 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
620 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
622 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
623 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
624 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี   3/30/1477 3/30/2020
625 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
626 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
627 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
628 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2020 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
629 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
630 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
631 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
632 ซื้อชุดลำโพงฮอน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
633 จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
634 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
635 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอสวีคัพ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
636 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
637 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
638 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณกล้องวงจนปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
639 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
640 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
641 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
642 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
643 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
644 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
645 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
646 จ้างเหมาซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
647 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
648 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
649 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0002และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
650 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
651 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
652 จ้าง่ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
653 จ้างก่อสร้างฐาน คสล.วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส ระบบประปา อบต.บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
654 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
655 จ้างเหมาจัดทำตรายางและแท่นประทับตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
656 ซื้อวัสดุในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
657 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
658 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
659 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
660 จ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
661 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
662 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านท้องตม-ท้องโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
663 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
664 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
665 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
666 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
667 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
668 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
669 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
670 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
671 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
672 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม - บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี   1/7/1477 1/7/2020