ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
3 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ (รายละอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
5 จ้างเหมาจัดทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10และป้ายโฟมบอร์ดตัวอักษรการประชุมสภา อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฉน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/31/1481 5/31/2024
7 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ไหล่ทางถนนและคูระบายน้ำ จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง น้อยภาษี หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฉน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/17/1481 5/17/2024
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฉน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/17/1481 5/17/2024
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
14 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
15 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
16 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
18 ซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
19 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
21 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
23 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
25 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพ ประเภทเยาวชและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
26 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 479-65-0026 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
28 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
30 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
31 จ้างเหมาผูกผ้าประดับสลับสีขาวเหลือง ความยาว 26 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
32 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
33 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
34 ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
35 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
39 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
40 จ้างเหมาเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด จัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
41 จ้างจัดทำป้ายตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
42 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
43 จ้างเครื่องเสียงตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
44 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการการแข่งขันกีฬาด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไฉน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี   3/13/2024 3/13/2024
46 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
47 จ้างเหมาขุดดินวางท่อประปา อบต. หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
52 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
53 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
54 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสนารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
55 จ้างจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน 4 บาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
56 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
57 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
58 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
60 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
61 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-1732 ชุมพร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
63 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
64 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ CONNON G4010 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
65 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
66 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
68 จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยดินบนผิวจราจร จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 2,4,9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
70 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
71 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023