ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
2 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำ อ.๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ ขนาด ๓oo w) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
6 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก งวดที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
8 จ้างเหมาทำกรงเหล็กพร้อมติดตาข่าย ระบบประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
9 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมปั๊มน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
14 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
15 จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
22 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๖ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
28 จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิค และสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
30 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
31 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
32 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
33 ซื้อวัสดุประปา (ข้อต่อตรง ๒ , ข้องอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
34 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าช่อง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - เขาหมอ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
36 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากนบ - ร่องเพกา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กรกฎาคม 2565
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (เทียนพรรษา และ สังฆทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
42 จ้างเหมาถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
43 จ้างเหมาขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2565
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
46 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
47 จ้างขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ และ ขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
48 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘  22  มิถุนายน  2565
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา จำนวนเด็กนักเรียน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
51 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
52 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
54 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
55 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
56 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
57 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
58 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
59 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
60 ?????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
61 ?????????????????????????????? ??? ???.?????? ????? ?? ??? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
62 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายห้วยลึก หมู่ ๒,๙ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
63 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 9 - หมู่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
65 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
66 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
67 จ้างถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน ห้วยลึก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
68 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 เมษายน 2565
69 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
70 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตัวควบคุมชาร์ทไฟ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
74 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
75 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2565
76 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ซับเมิร์ส) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
78 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
79 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
80 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  31 มกราคม 2565
81 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
83 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หมู่ที่ 9 ถึงสาย หมู่ที่ 7 บ้าน เขาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
84 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
85 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหลังวัดหาดทรายรี บ้านหาดทรายรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
86 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ ๓P ๑๐๐A จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
88 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
89 ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ๗๐ ซ.ม. จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
90 ซื้อไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
92 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับ ศ.พ.ด. บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
93 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
95 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ ซ.ม. พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
96 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
97 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลวันปีใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
99 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
100 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO.12A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
103 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน  1 พฤศจิกายน 2564
105 จ้างบริการอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
106 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
107 จ้างปรับปรุงที่ทำการ อบต. และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
108 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตาลคู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
110 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
112 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
116 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
117 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
118 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
119 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนของนางสาวนภาภรณ์ แท่นศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมปราถนาหมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
123 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอพร (สามแยกตาเวียน) หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
124 ซื้อเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ Canon G ๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
127 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท -ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำเพื่อใช้กับมอเตอร์ขนาด ๕๐ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
130 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านหนองปลา-หาดทรายรี หมู่ที่ ๗,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
131 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
132 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
133 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายร่องเพกา - ทุ่งหนองไหล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
134 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. (จุดบริการขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
135 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
136 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
137 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
138 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
139 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
141 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
143 จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
144 จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกยางถาดกระดาษของเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
145 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
146 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
147 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
148 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
149 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
150 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑.ชั้นวางเอกสาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ ใบ ๒.ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
156 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
157 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
158 ซื้อถังเก็บน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
159 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
160 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ ๕๐ HP ๒P ๓๘๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
161 จ้างขุดลอกสระน้ำห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
162 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
163 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
164 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
167 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซ.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินร่วมต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
169 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
170 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
171 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงใยมะพร้าว(แหลมใผ่) เชื่อม ม.10 ต.ด่านสวี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-เขาหมอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
173 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
174 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
175 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่-ต่อเขตตำบลด่านสวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก SN-๒๐ แท้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
180 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2564
182 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
183 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๗๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
184 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
186 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ ๙ - หมู่ ๗ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
187 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มีนาคม 2564
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
195 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
196 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
200 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง สายบ้านเขาเขียว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
203 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
204 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
209 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
211 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP เลขพัสดุ 416-51-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
212 ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
214 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
215 จ้างทำป้าายไวนิล ขนาด 150X300 ซ.ม พร้อมติดตั้ง (การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
216 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
217 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
218 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
219 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
220 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
221 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
222 ซื้อวัสดุกีฬา ประเภทลูกฟุตบอล จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
223 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
224 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
225 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
226 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
227 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑X๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
228 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
229 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
230 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
233 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
234 จ้างเหมาล้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
235 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ ศพด.บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
236 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
237 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon สีดำ 810 (ของแท้) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
238 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
240 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดทุกสายในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO. 12A จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
242 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
243 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน  30 ตุลาคม 2563
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
246 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทง จำนวน ๒๐๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
247 จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ลอยกระทง (เก็บขยะ) หลังเสร็จงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
248 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
249 จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง จัดทำรางปล่อยกระทง ขนาดกว้าง ๙๗ เซนติเมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
251 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
252 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
253 ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
254 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
255 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
256 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
257 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
258 จ้างทำป้ายไวนิล ทางเข้าโครงการจิตอาสา ขนาดยาว ๑ เมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
259 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
260 จ้างเหมาทำเวที ขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๔.๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
261 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
262 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
263 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
264 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
265 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
266 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
269 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
270 ซื้อวัสดุอื่น เกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
272 จ้างเหมาติดตั้งถังน้ำประปาขนาด 10,000 ลิตรพร้อมเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
275 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 8.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
276 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
277 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
278 ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
280 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
282 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
283 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
284 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
285 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
286 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
287 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
288 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
289 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
290 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
291 จ้างเช่าเครื่องดับเพลิงพร้อมสารเคมี จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
292 จ้างผูกผ้าประดับ ในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
293 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน  29 กรกฎาคม 2563
294 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
295 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
296 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยเด็กพร้อมสายคล้อง (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
297 จ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
298 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
299 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมฟังก์ชั่น และ กล่องคอนโทรล บาดาล 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
300 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๔ ใบพัด ๒ นิ้ว ๓ HP ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
301 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
302 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพันธ์ทอง วัดท่ากระดาน-ทุ่งพุทธ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมปรารถนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
304 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
306 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงอื่นๆ จำนวน ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
308 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
309 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
312 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
313 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
314 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒X๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง บริเวณท่าทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
315 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
316 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
317 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,เครื่องพ่นยาชนิดคันโยกสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
319 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
320 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
321 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
322 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
323 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
324 จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
325 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
326 ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
327 ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
328 ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
329 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
330 วัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ  13 พฤษภาคม 2563
331 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
332 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
334 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
335 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ผ้าลาย,ผ้าสาลู,เข็มหมุด,ด้าย,ยางยืด,กรรไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,เข็มหมุด,ตะกร้า,ถุงพลาสติกใส,ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
338 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
339 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง  17 เมษายน 2563
340 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
341 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
342 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
343 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
344 จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
345 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งสายดินระบบประปาประจำตำบล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
348 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
349 ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
350 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
351 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
352 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
353 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
354 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
355 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
359 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
360 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
361 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
364 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
366 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
367 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
369 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
370 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
371 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
372 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
376 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
380 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
381 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
382 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล HUR-๓๕๑๒ ๑.๕ HP ๒๒๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
383 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน  31 มกราคม 2563
384 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
385 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
386 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
387 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
388 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
389 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
390 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
391 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
392 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
393 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
394 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
395 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
396 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
397 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563