ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2565
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
3 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
4 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว)  19 กันยายน 2565
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2565
6 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
7 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
8 จ้างจัดดอกไม้เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
11 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7  9 กันยายน 2565
13 จ้างอัดผงเคมีแห้งเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
14 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
15 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ตะแบกงาม (ต่อ คสล.เดิม) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซ้างสี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ตะแบกงาม และ ศพด.บ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
24 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
25 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
26 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
27 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
28 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมโครงไม้ขนาด ๓๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
29 ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล โครงการส่งทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
31 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
32 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลข ๔๘๑-๖๓-๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
36 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๙-๐๑๐ และ ๔๘๑-๖๒-๐๒๙  17  มิถุนายน  2565
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
38 อาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม จำนวน ๑๑ วัน  30 พฤษภาคม 2565
39 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
41 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
43 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
44 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก - คลองปราด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - วังทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
48 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
49 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายในแจะ - ตะแบกงาม (ข้ามห้วยตาหมู) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
51 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยท่อสามแถว ๑ (ช่วงบ้านนายอั้น น้ำขาว) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
53 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
54 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
56 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
57 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง โดยวิธีคัดเลือก  25 มกราคม 2565
58 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
59 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
61 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
63 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๘ และเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๙-๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
64 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
65 จ้างทำป้ายพลาสวู๊ด องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
67 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง  29 ตุลาคม 2564
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
72 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
73 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
76 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
78 ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
80 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
81 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
82 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง  24 สิงหาคม 2564
84 จ้างทำไวนิลปิดประกาศประชาสัมพันธ์ปิดตลาดนัดปากทรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
85 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
88 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
90 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  12 กรกฎาคม 2564
91 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
96 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
97 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-วังทอง (ชพ.ถ.59004) หมู่ที่1 โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
98 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
99 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
101 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 8135 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่ 4  10  มิถุนายน  2564
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
104 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
107 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
109 จ้างจ้างบรรทุกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
110 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  19 พฤษภาคม 2564
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
112 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จัหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจริง หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
116 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงในแจะ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
117 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
118 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
119 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยต้นปรุ (ต่อตั้ง - ตะแบกงาม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
120 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
121 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8121 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
122 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
123 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
124 จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
125 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
126 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
127 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
128 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
131 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบัว (ซอยตาอิน) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
132 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
133 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-วังทอง (ชพ.ถ.๕๙๐๐๔) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
134 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสอง -เขานมสาว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
137 จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๔๒๙๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
150 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
152 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
160 ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
161 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
165 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
166 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฎิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
167 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวนความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
168 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
169 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
170 จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
171 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
174 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
175 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
176 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
178 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
179 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
181 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
182 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
183 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้างแก-ตะแบกงาม(ช่วงห้างแก)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
184 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
185 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
186 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กันยายน 2563
187 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  9 กันยายน 2563
193 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
194 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
195 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  9 กันยายน 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
198 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
199 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
201 จ้างจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง หมายเลขทะเบียน 090/51/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
203 วัสดุสำนักงาน  26 สิงหาคม 2563
204 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
205 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลปากทรง หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24 สิงหาคม 2563
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  24 สิงหาคม 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24 สิงหาคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  24 สิงหาคม 2563
213 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  13 สิงหาคม 2563
214 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  13 สิงหาคม 2563
215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  13 สิงหาคม 2563
216 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
217 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
218 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
223 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
224 จ้างทำป้ายพลาสวู๊ดติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
225 ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON 664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
227 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
228 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
229 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานนาง (ซอยลุงชม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
230 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
231 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
232 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-หาดส้มแป้น หม่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
233 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
234 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
235 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
236 ซื้อหมึกพิมพ์ canon จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
237 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
241 จ้างตรวจเช็คเครื่อง +เก็บข้อมูล ลง window ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
242 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ถนนซอยห้วยน้ำเย็น (ทางเข้าซอยยายแผลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
243 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำ -อาคาร ศพด.(หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
244 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๔ ถนนซอยห้วยหยวก (ห้วยหยวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
245 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๓ ถนนซอยห้วยบอน (ห้วยบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
248 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
249 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
251 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
252 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
253 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบอน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
254 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
255 จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
256 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
259 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
260 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
261 วัสดุก่อสร้าง  10 เมษายน 2563
262 จ้างปรับปรุงเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563