ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก 1 หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/2023 10/31/2023
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก 1 หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/2023 10/31/2023
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงตะแบกงาม) ชพ.ถ.59005 หมูที่ 7 ตำบลปากทรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ปากทรง ชพ.ถ.59003 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโก้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงตะแบกงาม) ชพ.ถ.59005 หมูที่ 7 ตำบลปากทรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ปากทรง ชพ.ถ.59003 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโก้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2023 10/26/2023
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงตะแบกงาม) ชพ.ถ.59005 หมูที่ 7 ตำบลปากทรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลพะโต๊ะ   10/9/2023 10/9/2023
12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
13 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/14/2023 9/14/2023
14 ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
17 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
24 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
27 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
28 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2023 8/25/2023
29 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2023 8/25/2023
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
35 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
36 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
39 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลปากทรง หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
40 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
44 ซื้อกระเบื้องหลังคา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงต่อตั้ง) หมู่ที่ ๑ บ้านปากทรง ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2023 5/26/2023
46 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 1690 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
48 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงต่อตั้ง) หมู่ที่ ๑ บ้านปากทรง ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2023 5/8/2023
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงต่อตั้ง) หมู่ที่ ๑ บ้านปากทรง ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2023 5/8/2023
52 จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๔๒๙๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
53 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
54 จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เชาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ (กีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนและอาวุโส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
55 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
56 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดขชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย ๑ (สวนนายถนอม บุญชัย) หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 4 บ้านปากทรง ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2023 4/19/2023
58 จ้างทำสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
60 ซื้อชุดกีฬา ถุงเท้ากีฬา เสื้อกีฬาผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน (STAFF) และ ค่าเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
61 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
62 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
63 จ้างดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
64 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
65 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
66 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
68 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถนนสายต่อตั้ง-ปากทรง ข้ามห้วยสะพานนาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/29/2023 3/29/2023
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 4 บ้านปากทรง ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/2023 3/21/2023
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 4 บ้านปากทรง ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/2023 3/21/2023
72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงต่อตั้ง) หมู่ที่ ๑ บ้านปากทรง ตำบลปากทรง   3/14/2023 3/14/2023
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถนนสายต่อตั้ง-ปากทรง ข้ามห้วยสะพานนาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/2023 3/9/2023
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถนนสายต่อตั้ง-ปากทรง ข้ามห้วยสะพานนาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/2023 3/9/2023
75 ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2023 3/8/2023
76 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๕๖๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 4 บ้านปากทรง ตำบลปากทรง   3/1/2023 3/1/2023
78 รถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   2/9/2023 2/9/2023
79 ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถนนสายต่อตั้ง-ปากทรง ข้ามห้วยสะพานนาง   2/9/2023 2/9/2023
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 ต่อตั้ง-ปากทรง (ช่วงปากทรง)   2/9/2023 2/9/2023
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ตะแบกงาม หมู่ที่ ๘ (ช่วงในแจะ) ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหยวก หมู่ที่ ๔ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก - คลองเรือ หมู่ที่ ๙ (รหัสสายทาง ชพ.ถ.๕๙๐๐๖) ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก - คลองปราด หมู่ที่ ๒ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๒- ๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
87 ซื้อวัสดุกล่องลวดตาข่าย ป้องกันการกัดเซาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/10/2022 10/10/2022
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/26/2022 9/26/2022
92 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
93 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
95 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว)   9/19/2022 9/19/2022
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2022 9/16/2022
97 จ้างจัดดอกไม้เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
98 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
99 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
100 จ้างอัดผงเคมีแห้งเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7   9/9/2022 9/9/2022
102 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/9/2022
103 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
105 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/9/2022
106 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
107 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - ตะแบกงาม (ต่อ คสล.เดิม) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซ้างสี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ตะแบกงาม และ ศพด.บ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2021 12/8/2021
113 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก   12/7/2021 7/12/2021
114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง   10/29/2021 10/29/2021
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
116 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
117 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก   9/14/2021 9/14/2021
118 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
119 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
120 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง   8/24/2021 8/24/2021
122 จ้างทำไวนิลปิดประกาศประชาสัมพันธ์ปิดตลาดนัดปากทรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
123 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
124 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
125 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
127 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
129 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
135 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2021 7/5/2021
136 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2021 7/5/2021
137 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-วังทอง (ชพ.ถ.59004) หมู่ที่1 โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2021 7/5/2021
138 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
140 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 8135 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่ 4   6/10/2021 6/10/2021
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
143 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
145 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
146 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
147 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
148 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ   5/19/2021 5/19/2021
149 จ้างจ้างบรรทุกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จัหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
152 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจริง หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
154 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงในแจะ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
156 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
157 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
158 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยต้นปรุ (ต่อตั้ง - ตะแบกงาม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
159 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
160 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8121 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
163 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
164 จ้างทำป้ายพลาสวู๊ด องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
165 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
166 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
167 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๘ และเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๙-๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
168 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
169 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
170 จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
171 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
172 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
173 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
174 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
176 ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
178 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2021 2/19/2021
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/16/2021 2/16/2021
181 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 11/2/2021
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 11/2/2021
183 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบัว (ซอยตาอิน) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
184 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
185 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสอง -เขานมสาว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-วังทอง (ชพ.ถ.๕๙๐๐๔) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
188 จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๔๒๙๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
192 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/2021 1/26/2021
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/2021 1/26/2021
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/2021 1/26/2021
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/26/2021 1/26/2021
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
199 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
202 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
204 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2021 1/12/2021
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/7/2021 1/7/2021
212 ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
213 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
216 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
217 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
218 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฎิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2021 1/3/2021
219 จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
220 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวนความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
221 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
222 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
223 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2020 11/17/2020
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
227 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
228 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
229 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
231 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2020 11/9/2020
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2020 10/8/2020
233 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
234 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
235 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้างแก-ตะแบกงาม(ช่วงห้างแก)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
236 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
237 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
238 วัสดุคอมพิวเตอร์   9/15/2020 9/15/2020
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
240 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
242 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   9/9/2020 9/9/2020
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   9/9/2020 9/9/2020
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2020 9/9/2020
247 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
248 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
249 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
250 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2020 9/8/2020
251 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2020 9/8/2020
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2020 9/8/2020
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
254 จ้างจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง หมายเลขทะเบียน 090/51/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
255 วัสดุสำนักงาน   8/26/2020 8/26/2020
256 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
257 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลปากทรง หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   8/24/2020 8/24/2020
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2020 8/24/2020
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   8/24/2020 8/24/2020
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2020 8/24/2020
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   8/24/2020 8/24/2020
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   8/24/2020 8/24/2020
265 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด   8/13/2020 8/13/2020
266 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด   8/13/2020 8/13/2020
267 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด   8/13/2020 8/13/2020
268 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
269 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
270 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
272 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
273 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
274 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
277 ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON 664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
278 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
279 จ้างทำป้ายพลาสวู๊ดติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
280 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
281 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
282 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
283 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
284 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานนาง (ซอยลุงชม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
285 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
286 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-หาดส้มแป้น หม่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
287 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
288 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
289 ซื้อหมึกพิมพ์ canon จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2020 5/7/2020
292 จ้างตรวจเช็คเครื่อง +เก็บข้อมูล ลง window ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
294 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๔ ถนนซอยห้วยหยวก (ห้วยหยวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
295 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๓ ถนนซอยห้วยบอน (ห้วยบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
296 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ถนนซอยห้วยน้ำเย็น (ทางเข้าซอยยายแผลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
297 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำ -อาคาร ศพด.(หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2020 4/23/2020
300 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
301 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบอน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
304 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
305 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
306 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
307 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
308 จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
310 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
312 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
313 จ้างปรับปรุงเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
314 วัสดุก่อสร้าง   4/10/2020 4/10/2020
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2020 4/8/2020
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/4/2020 2/4/2020
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/6/1479 12/6/2022
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/6/1479 12/6/2022
320 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
321 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
323 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดเล็ก (SIZE-S) รูปแบบธรรมชาติพื้นถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว)   11/22/1479 11/22/2022
324 ซื้อวัสดุท่อประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
325 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที และ พาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
327 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
328 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
329 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
330 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมโครงไม้ขนาด ๓๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
331 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
332 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
333 ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล โครงการส่งทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
334 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
335 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
336 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๙-๐๑๐ และ ๔๘๑-๖๒-๐๒๙   6/17/1479 6/17/2022
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
338 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
340 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
341 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลข ๔๘๑-๖๓-๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
342 อาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม จำนวน ๑๑ วัน   5/30/1479 5/30/2022
343 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
344 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
346 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
347 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
349 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 3/8/2022
350 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1479 3/2/2022
351 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
352 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
353 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายในแจะ - ตะแบกงาม (ข้ามห้วยตาหมู) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
354 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยท่อสามแถว ๑ (ช่วงบ้านนายอั้น น้ำขาว) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
355 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก - คลองปราด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
356 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
357 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง - วังทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
358 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
359 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
360 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
362 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
363 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง โดยวิธีคัดเลือก   1/25/1479 1/25/2022
364 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
365 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022