ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
2 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
4 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลไฟฟ้า ของกิจการประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
8 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
10 ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดกีฬา ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาในจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
12 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพร่เศียร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2565
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
16 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ตามจำนวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริงในตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
17 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
18 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
19 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร พร้อมกับซ่อมแซมในส่วนต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2565
24 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
25 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน กข 1623 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2565
27 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6, 10 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต้นยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 เมษายน 2565
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต้นยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2565
31 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
32 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
33 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
34 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปาหมู่ที่ 4 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อคลอรีนผง จำนวน 4 ถัง และคลอรีนน้ำ จำนวน 4 ถัง เพื่อใช้ในกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
40 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
41 จ้างเหมาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
43 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จำนวน 30,396 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
45 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
46 จ้างเหมาแรงงานล้างระบบกรองทรายทั้งระบบและเปลี่ยนทรายกรองใหม่ทั้งหมดของกิจการประปาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้าส่องสว่าง สปอร์ตไลท์ส่องป้ายคะแนน และเครื่องปั่นไฟ สำหรับสถานที่หน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
48 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
51 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเป็นสถานที่อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
52 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
53 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เป็นเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
54 ซื้อทรายกรองและถ่านแอนทราไซต์ เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
55 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 17 ชุด และใช้สำหรับสาธิตในวันอบรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
57 จ้างทำป้ายคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
58 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 2,200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
59 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
60 ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 34 ใบ และคูหาเลือกตั้ง จำนวน 68 คูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
62 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และคู่มือประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
65 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 17 ป้าย และเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
66 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
67 ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
68 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ตามจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
69 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
70 จ้างเหมาโครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
71 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
72 จ้างต่ออายุเว็ปไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
73 ซื้อสารส้ม ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
74 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
75 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
77 ซื้อถุงยังชีพ (ไข่ไก่) จำนวน 50 แผง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
78 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
79 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
81 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
82 ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 50 ml. จำนวน 300 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
83 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
84 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
85 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
87 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคอสะพานบ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
89 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม  20 สิงหาคม 2564
90 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่ชุมขน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
91 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
92 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
93 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
96 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังดินสอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
97 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
98 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ จำนวน 4 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
99 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 และ 5 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 19 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
102 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
103 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
104 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
107 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
109 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
110 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินหม้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
111 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
112 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
113 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
114 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
116 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
117 ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที จำนวน 11,050 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
118 ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
120 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
123 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 960 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
124 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 30 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
125 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
126 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
128 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ 24 กล่อง สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
130 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
132 ซื้อสารส้ม จำนวน 50 กระสอบ และคลอรีนน้ำ จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
133 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
135 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
136 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
137 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี) แบบต่อเนื่อง จำนวน 12,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
138 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 5 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
139 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 9 13 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
140 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
141 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 10 จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
142 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และ 10 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
143 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 9 12 จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
144 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6,7,9,12 จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
145 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 900 โหล ตามโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
146 จ้างเหมาเช่าห้องสุขา และทำความสะอาดสถานที่ ตามโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
147 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
148 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
149 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
150 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
151 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
152 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
153 จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติฯ หมายเลขทะเบียน 30-0315 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
154 จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติฯ หมายเลขทะเบียน 10-0384 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
156 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
157 ซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
159 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
160 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
165 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
167 สารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  12 พฤศจิกายน 2563
168 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 4 รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
169 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 40 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
170 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
171 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ หย.416-49-040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
172 จ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
173 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
174 จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน กข 1623 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
175 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
176 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
178 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ เพื่อไว้ใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
179 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
180 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
182 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
183 จ้างเหมาโครงการขุดทางน้ำลงสระสาธารณะป่าช้าดอนมะนาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
184 จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
186 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
187 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
188 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
189 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำรวจภาคสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
190 จ้างเหมาประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยาย ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ชุดหมวกผ้ากันเปื้อน) ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยประกอบอาหาร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
194 จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ พร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยประกอบอาหาร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
195 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ของกิจการประปา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
196 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
197 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
198 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
199 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
200 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
201 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชี่ยวย่าหมู 3 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
202 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
204 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
206 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ  11  มิถุนายน  2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
210 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
213 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63) จำนวน 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
214 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง จำนวน 6 ขวด และทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
215 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
216 จ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) ฝังกลบขยะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
217 ซื้อกรวยจราจร จำนวน 30 อัน และแผงกั้นจราจร จำนวน 20 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
218 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 30 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
220 จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
221 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
223 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
227 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
228 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,551 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
232 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
233 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
234 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
235 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
236 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
237 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
238 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบใช้ไฟฟ้า ULV จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
243 ซื้อคลอรีน เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
244 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
245 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3, 7, 10 จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
246 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
248 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4, 8, 12 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
249 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
250 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8, 12, 13 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
251 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
252 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
254 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7  14 มกราคม 2563
255 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
256 ซื้อของที่ระลึก ของรางวัล ให้แก่ผู้แสดงบนเวทีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
257 จ้างเหมาบริการเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
258 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
260 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่ปรับอากาศ ขนาดจำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30 0104 ระนอง จำนวน ๑ คัน เดินทางไป-กลับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
261 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่ปรับอากาศ ขนาดจำนวนไม่ต่ำกว่า 43 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30 0705 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน เดินทางไป-กลับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
262 จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ไม่ปรับอากาศ ขนาดจำนวนไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30 1381 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน เดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
263 จ้างเหมาเช่าแพปล่อยและแพตัดสิน โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
264 จ้างเหมาปรับพื้นที่สนามแข่งขันบริเวณด้านข้างและวางกระสอบทรายสำหรับกักน้ำ โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
265 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
266 จ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน จุดบรรยาย/พากย์การแข่งขัน พร้อมติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 หลัง โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
268 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
269 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
271 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
273 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
274 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
275 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
276 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
277 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
279 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
281 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
283 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
284 ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
286 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
287 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกอกำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
288 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
289 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
290 ซื้อสารส้ม ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
291 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
292 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
293 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
294 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
295 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
296 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
297 ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
298 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 36 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
300 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
301 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
302 จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็คสภาพและล้างเครื่องปรับอากาศ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
303 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้พร้อมฝึกอาชีพ อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
305 ซื้อถังขยะแยกประเภท ขนาด 120 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
309 จ้างทำป้ายชี้ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสี่่แยกสายเอเชีย 41 จุดสี่แยกหลังสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
310 ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
312 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
313 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
314 ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
315 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
317 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดสาคร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
318 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
320 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
321 จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
322 จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
323 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
324 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
325 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
326 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
327 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
328 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯพร้อมกรอบไม้ จำนวน 6 แผ่น และป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
329 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
330 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
331 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ประปาหมู่ที่ 3,4,5,6 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
332 จ้างซ่อมแซมประตูน้ำประปา หมู่ที่ 4 ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
333 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายหาดยาย-ดอนนน หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
334 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
335 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ 4-6-11 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2562
337 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยดินหม้อ-แยก 1 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
338 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
340 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
341 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562