ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ามะพลา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-24 5/24/2023
2 จ้างโครงการจัดจ้างทำทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕x๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
6 จ้างพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
7 จ้างทำป้ายไวนิลปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองจังหวัดชุมพร และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดชุมพร ขนาด ๑.๒๒ x ๒.๔๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
8 จ้างเหมาขุดลอกห้วยนุ้ย,ห้วยวัดนอก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
13 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
14 จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
15 จ้างขูดล้างตะกอนระบบถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้่านดอนนน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
17 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร   2023-04-12 4/12/2023
18 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง เช่าโต๊ะพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑๕ ตัว เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔๐ ตัว รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-11 4/11/2023
20 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-30 3/30/2023
21 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคาโคม,เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเชาเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
22 ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
23 จ้างมหรสพและการแสดง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
24 จ้างตกแต่งดอกไม้ จำนวน ๑ โครงการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
25 จ้างเช่าปรัมพิธี เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าชุดเครื่องครัว และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
26 จ้างเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
27 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-24 3/24/2023
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-24 3/24/2023
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
32 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-20 3/20/2023
33 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-20 3/20/2023
34 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
36 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล   2023-03-09 3/9/2023
37 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ามะพลา (อาคารสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
38 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
39 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
40 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
41 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน ๙๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
46 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-22 2/22/2023
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-21 2/21/2023
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/2/2023 2/13/2023
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
54 จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
56 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/1/2023 1/25/2023
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2023 1/23/2023
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/1/2023 1/25/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2023 1/23/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/1/2023 1/13/2023
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/1/2023 1/13/2023
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/2023 1/12/2023
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
67 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๒๖ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
70 ซื้อของขวัญและของรางวัล จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
71 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
72 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
73 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   21/12/2565 12/21/2022
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๔ สายซอยประสานมิตร -แม่ทะเล หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   21/12/2565 12/21/2022
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   21/12/2565 12/21/2022
77 จ้างเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก พร้อมติดตั้งระบบไฟ ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
79 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๔ และ ทพ.๔๑๖-๖๕-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
80 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
81 จ้างจัดดอกไม้พร้อมผูกผ้าหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
82 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
84 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๗ , ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๕ และทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
86 ซื้อกรวยจราจร ความสูง ๗๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์หน่วยงาน จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
87 จ้างโครงการงานติดตั้งระบบชุดโคมไฟส่องสว่าง และงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
88 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๖๐-๐๐๓๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
89 ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา(เสื้อ)ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมแข่งขันเรือในงาน ศึกชิงเจ้าสายน้ำ ปิดทองพระใหญ่ เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/12/2565 12/13/2022
91 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
92 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
93 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
94 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
97 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล   23/11/2022 11/23/2022
98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41016 สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทะเล ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   23/11/2022 11/23/2022
99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41024 สายซอยประสานมิตร-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   23/11/2022 11/23/2022
100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41014 สายซอยชายเขา หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายคลอง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   23/11/2022 11/23/2022
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/11/2022 11/22/2022
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/11/2022 11/22/2022
103 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะพลา ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร   21/11/2022 11/21/2022
104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองระ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร)พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด   21/11/2022 11/21/2022
105 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
110 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
111 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
113 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
114 จ้างเหมาเคลื่อนย้านมาตรวัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำระบบประปา จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
115 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
116 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
117 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า , เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และเช่าโต๊ะ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพายวัดนอก ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวงในวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
118 ซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือสั้นต้นแบบ ๘ ฝีพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
119 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
120 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
121 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
122 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
125 จ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
126 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมประดับผ้าพร้อมติดตั้ง,เช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณพิธีการ ,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม,จ้างเหมาจัดดอกไม้และผูกผ้าบริเวณจุดพิธีการ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
127 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้ , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม , เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
128 ซื้อเรือยาว พร้อมไม้พายประเภท 32 ฝีพาย ขนาดยาว 22.75 เมตร กว้าง 92-120 เซนติเมตร ความลึกปากมาดไม่รวมกาบเรือ 35 เซนติเมตร โขนเรือ ยาว 2.50 เมตร ทำสีทั้งลำพร้อมตัวอักษร พร้อมไม้พาย 40 ไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
129 จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
132 ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มอเตอร์ไซค์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๐๐๙-๔๕-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กนร.๒๕๙ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
133 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ   15/9/2565 9/15/2022
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
135 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   21/9/2565 9/21/2022
136 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
137 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
138 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ   21/9/2565 9/21/2022
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/9/2565 9/20/2022
141 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ   19/9/2565 9/19/2022
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/9/2565 9/20/2022
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/9/2565 9/19/2022
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/9/2565 9/16/2022
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/9/2565 9/15/2022
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
149 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๕ , ทพ.๔๑๖-๖๑-๐๐๔๓ และทพ.๔๑๖-๖๐-๐๐๓๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
150 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
151 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
152 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาเงิน เชื่อมวัดถ้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร   14/9/2565 9/14/2022
153 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
156 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
157 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
158 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
159 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
160 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
163 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
164 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2565 9/6/2022
165 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
166 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ - ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ - ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๕ และ ทพ.๔๒๐-๖๑-๐๐๒๖ - ทพ.๔๒๐-๖๑-๐๐๒๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
167 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2565 9/5/2022
168 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2565 9/2/2022
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
171 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2565 9/1/2022
173 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร   1/9/2565 9/1/2022
174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
175 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2565 8/31/2022
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2565 8/31/2022
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
180 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
182 จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ รายการ   29/8/2565 8/29/2022
183 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
184 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
185 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/24/2022
186 จ้างเหมาขุดคูและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
187 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ - ๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2022 8/19/2022
189 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2022 8/23/2022
190 จ้างเหมาปรัมพิธีพร้อมผูกผ้า ชุดโต๊ะหมู่บูชา , เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง , เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเช่าเก้าอี้ ในโครงการท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยโควิด (Covid-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2022 8/23/2022
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
193 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
194 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
195 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย พร้อมประดับไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
198 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดพะเนียด-ในทอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   15/8/2022 8/15/2022
199 จ้างทำหลังคาเมทัลชีทโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง3x1.60 เมตร และรื้อรางน้ำใส่บอร์ดกันน้ำกระเด็น กว้าง 20 ซม.x3เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2022 8/10/2022
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
203 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
204 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
206 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
207 จ้างเหมาติดตั้งระบบสาย LAN เพิ่มเติม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
208 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๒๒)สายซอยสุขใจ หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
209 จ้างจ้างเหมาผูกผ้า ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรั้วอาคารสำนักงานและสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
210 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
211 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่โรงเรียนและชุมชน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
212 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
213 ซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แข่งเรือ-แห่เทียนพรรษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
214 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
215 จ้างเช่าปรัมพิธี ชุดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมผูกผ้าและประดับดอกไม้ เช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมติดตั้ง เช่าโต๊ะขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร พร้อมผ้าคลุมจำนวน ๑๒๐ ชุดและเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว ในโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.   7/11/2022 7/11/2022
217 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ามะพลา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
218 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด   7/7/2022 7/7/2022
219 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
220 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
224 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
225 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ   17/6/2022 6/17/2022
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
230 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๐.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
231 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลท่ามะพลา จำนวน ๗๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 6/9/2022
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ)จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
234 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
235 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
236 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
237 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ   2/6/2022 6/2/2022
238 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ   31/5/2022 5/31/2022
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
240 ชุดกีฬาและอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หลังสวนคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ   31/5/2022 5/31/2022
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
242 ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ???????????? ???????????? ???????????? ??????????????????   12/5/2022 5/12/2022
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
244 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทพ.416-53-0026 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
245 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/5/2022 5/2/2022
247 จ้างทำอักษรพลาสวูด ๒ ชั้น ทำสีพร้อมติดตั้ง ที่สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
249 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/4/2022 4/7/2022
251 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พิธีสักการะเสาหลักเมืองจำลอง พิธีบวงสรวง และสมโภชเสาหลักเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
254 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
255 จ้างหุ้มเบาะชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
257 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
258 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
260 จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
261 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
262 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
263 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   24/3/2022 3/24/2022
264 ซื้อวัสดุ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ทะเลหมู่ที่ ๑ เชื่อมซอยหนองกวางตาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   22/3/2022 3/22/2022
267 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ทะเล เชื่อมซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลท่ามะพลากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
269 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2022 3/18/2022
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
272 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 3/8/2022
275 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เ   1/3/2022 3/1/2022
277 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
278 ซื้อจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
279 ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ-๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2022 2/18/2022
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2022 2/18/2022
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/2/2022 2/21/2022
283 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   18/2/2022 2/18/2022
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2022 2/18/2022
285 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้่านชายเขา-บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
286 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกันดินพัง หน้าร้านตาลหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๓๘ จากสายซอยสวนสมเด็จฯถึงสายวัดถ้ำ บ้านเขาเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภ   14/2/2022 2/14/2022
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
289 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
290 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   31/1/2022 1/31/2022
291 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   21/1/2022 1/21/2022
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
293 ซื้อน้ำดื่มขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
294 จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาล (ฝ่ายห้องช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
295 จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
296 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
297 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
298 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๔๑๐๑๑ จากสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน ถึงสาย หน้าโรงเรียนบ้านดอนนน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน   29/12/2564 12/29/2021
299 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
300 จ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
301 จ้างเช่าเต็นท์ , โต๊ะ , เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
305 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
306 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
307 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
308 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
309 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
310 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
311 ซื้อป้ายสัญญาณไฟจุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
312 จ้างโครงการจัดทำเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณารามและศูนย์พัฒนาบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
313 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
315 จ้างเปลี่ยนประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
316 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง และติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
318 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ที่จอดรถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร)พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
320 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
321 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   17/11/2564 11/17/2021
322 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   17/11/2564 11/17/2021
323 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ตามครุภัณฑ์เลขที่ ทพ.๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
324 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดทำพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชุมพร ขนาด ๔ x ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
326 จ้างจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบสาย Lan เพิ่มเติม จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
328 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
329 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และช่วงที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม -กันยายน ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
330 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
331 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน (กสช.)หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
332 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกแนวเขตเทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20x2.40 เมตร ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
333 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
338 จ้างโครงการขยายไหล่ทางขุดวางท่อระบายน้ำไหล่ทางถนนสายทุ่งทอง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
339 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   20/9/2564 9/20/2021
340 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   17/9/2564 9/17/2021
341 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
342 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
344 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๑ , ทพ.๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ และ ทพ.๔๒๐-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
345 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก   16/9/2564 9/16/2021
346 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
348 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๔๖ สายซอยสุขท่ามะพลา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพา   13/9/2564 9/13/2021
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
351 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ประเภทหนังสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
352 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
353 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
354 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ   9/10/2564 9/10/2021
355 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
356 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
358 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41043 หมู่ที่ 9 สายซอยยุทธศาสตร์ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน   31/8/2564 8/31/2021
359 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
360 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
365 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
368 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 140 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
369 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๘๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
374 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
375 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
376 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
377 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
378 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
379 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
380 จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ปั๊มน้ำบาดาล(ปั๊มซับเมอร์ส)ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนนน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
381 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
382 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
383 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
384 จ้างเช่าเต็นท์,เก้าอี้,โต๊ะพร้อมผ้าคลุมและจ้างเหมาจัดดอกไม้พร้อมผูกผ้าบริเวณจุดพิธีการ จำนวน 4 รายการ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
386 จ้างทำป้ายไวนิลในการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะพลา ,ป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้ง,สติกเกอร์(ติดหีบบัตร)จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
388 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
389 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
390 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
391 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
392 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
393 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดต่ั้งไฟแสงสว่าง,เช่าเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
394 ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
398 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2564 3/4/2021
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2564 3/4/2021
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2564 3/4/2021
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
406 ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
407 จ้างทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
408 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
410 จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2564 2/19/2021
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 9 บ้านดอนนน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2564 2/19/2021
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2564 2/19/2021
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2564 2/18/2021
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2564 2/17/2021
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/2/2564 2/16/2021
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 บ้านชายเชา ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรหรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/2/2564 2/16/2021
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2564 2/9/2021
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา ท่อ PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2564 2/9/2021
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ   5/2/2564 2/5/2021
421 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
422 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
423 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/2564 2/1/2021
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่   27/1/2564 1/27/2021
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่   27/1/2564 1/27/2021
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95   26/1/2564 1/26/2021
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95   26/1/2564 1/26/2021
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ   25/1/2564 1/25/2021
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเ   21/1/2564 1/21/2021
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41012 สายซอยชายเขาหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเ   21/1/2564 1/21/2021
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่   20/1/2564 1/20/2021
434 ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ   20/1/2564 1/20/2021
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.41013 สายซอยเขาเงิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร เทศบาลตำ   20/1/2564 1/20/2021
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95   19/1/2564 1/19/2021
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/1/2564 1/14/2021
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/2564 1/12/2021
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/2564 1/12/2021
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/1/2564 1/12/2021
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
444 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ตามโครงการ จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ของเทศบาลตำบลท่ามะพลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
446 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41011 สายบ้านดอนนน หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,95   11/1/2564 1/11/2021
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ   7/1/2564 1/7/2021
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะ   7/1/2564 1/7/2021
450 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
451 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยุทธศาสตร์ ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร) ตามแบ   28/12/2563 12/28/2020
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
453 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจา   28/12/2563 12/28/2020
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
455 จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลัง จำนวน ๒ หลัง ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
456 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
457 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เป็นถนนหินผุ ซอยยุทธศาสตร์ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
458 ซื้อวัสดุ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
459 จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
460 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
461 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
463 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบเขา-บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   17/11/2563 11/17/2020
464 ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับฝีพายเรือ ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือสั้นต้นแบบ ๘ ฝีพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
465 จ้างเช่าปรัมพิธี,เช่าเครื่องเสียง,เช่าเต็นท์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และจ้างเหมาจัดดอกไม้ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
466 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.41002 สายเอเชีย-แม่ทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะพลา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จั   16/10/2563 10/16/2020
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
468 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบน้ำและวางท่อประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
469 จ้างจ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๗๕ ชุด,จัดจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และจัดจ้างค่าเช่าปะรำพิธีพร้อมผูกผ้า จำนวน ๑ ชุด ในโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
472 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในโครงการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนท่ามะพลา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
473 ซื้อโครงการหนังสือเรียน ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
474 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
475 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
476 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
477 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
478 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
479 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
482 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
484 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
485 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
488 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
489 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา จำนวน ๙ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
490 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสวนสุขภาพ หนองหินหมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
493 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสวนสุขภาพ หนองหินหมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
494 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
495 จ้างจัดทำ บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดพ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานตลอด ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ - ๒ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
497 จ้างเช่าถังดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยาชนิดเคมีแห้งและเช่าถังแก๊สหุงต้มพร้อมบรรจุแก๊ส จำนวน ๒ รายการ ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
498 ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
499 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
500 จ้างผูกผ้าประดับผ้า เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
501 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
502 จ้างโครงการขุดบ่อบาดาลติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานขุดเจาะบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
503 จ้างโครงการขุดเจาะบ่าบาดาลติดตั้งโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อระบบจ่ายน้ำหมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมระบบโซล่าเซลล์ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
504 จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลส์ พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานแผงโซล่าเซลส์ ขนาด ๓๓๐ w จำนวน ๘ แผ่น พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๒ แรงม้าจำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
505 จ้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลส์ พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานแผงโซล่าเซลส์ ขนาด ๓๘๐ w จำนวน ๑๐ แผ่น พร้อมตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำขนาด ๓ แรงม้าจำนวน ๑ จุด ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
506 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
507 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยยุทธศาสตร์ ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร)ตามแบบที่ ทต.ท่ามะพลากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
508 จ้างผูกผ้าประดับผ้า จำนวน ๑ รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
509 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ในโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
510 จ้างเช่าโต๊ะขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร พร้อมผ้าคลุมจำนวน ๘๐ ชุดและจัดจ้างเช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง ในโครงการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
511 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎ์บูรณาราม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
512 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
513 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
514 จ้างโครงการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
515 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎ์บูรณาราม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
516 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎ์บูรณาราม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
517 จ้างทำป้ายไวนิลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง ๔.๐xยาว ๗.๐เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
518 จ้างทำป้ายไวนิลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ามะพลา พร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง ๗.๖xยาว ๖.๑ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2563 6/22/2020
519 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
520 จ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา พร้อมเทลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน ขนาดป้ายสำนักงานสูง ๒.๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร และพื้นที่ลานคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร) ตามแบบที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
521 จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
522 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบน้ำและวางท่อประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
523 จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปริมาณงานวางท่อประปาสีฟ้า ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๘๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
524 จ้างทำป้ายไวนิลชื่อเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50xยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
525 จ้างผูกผ้าประดับผ้า จำนวน ๒ รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
526 จ้างทำป้ายไวนิลชื่อเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50xยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
527 จ้างทำป้ายไวนิลชื่อเทศบาลตำบลท่ามะพลาพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50xยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
529 ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
530 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
531 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
532 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
533 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๓ บ้านแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
534 จ้างซ่อมแซมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
536 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
540 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
541 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
542 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา   3/4/2563 4/3/2020
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/3/2020 3/20/2020
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา   12/3/2020 3/12/2020
547 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา   12/3/2020 3/12/2020
548 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
549 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๙ รายการ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
550 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อและถุงมือทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
551 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
552 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2020 3/5/2020
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๑๐๐๗ สายญี่ปุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2020 3/5/2020
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2020 3/5/2020
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
557 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๘๐๖๒ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
558 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
559 จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
560 ซื้อซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๗๖๙๐ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแม่ทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะพลา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ สาย   13/1/2020 1/13/2020
562 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
563 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๑๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
565 ซื้อของขวัญและของรางวัล จำนวน ๓ รายการ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020