ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อปั้มน้ำแรงดัน ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 จ้างซ่อมตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
6 จ้างซ่อมโซ่แทรคแม็คโคร,โรลเลอร์บนล่าง,พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒ จำนวน ๓๕ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
7 ซื้อวัสดุประปา ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
8 ซื้อวัสดุประปา (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
9 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
10 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
11 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
12 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
13 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสตงกลาง - สตงบน หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
14 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวงแหวน ๑ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
15 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพันวาล ๕ - วังน้ำเย็น หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
16 จ้างซ่อมปั๊มน้ำและถังน้ำรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน 16 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน 20 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
19 สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์นคร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ รวมจำนวน ๒๐๐ วัน ๆ ละ ๑๓ บาท จำนวน ๗๕ คน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ   2023-05-15 5/15/2023
20 จ้างเช็คระยะพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
21 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน 117 คนๆละ 24 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
22 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
23 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน 20 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน 122 คนๆละ 22 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน 117 คนๆละ 24 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน 34 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน 20 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล4 จำนวน 45 คนๆละ 27 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน 44 คนๆละ 27 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน 35 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
32 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน 16 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
33 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน 16 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
34 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน 45 คนๆละ 27 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
35 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน 22 คนๆละ 36 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
36 ซื้อพร้อมเปลี่ยนมิเตอร์นับชั่วโมงรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
37 จ้างซ่อมปั๊มน้ำและถังน้ำรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
38 ซื้อใบมีดเกลี่ยดิน รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเครื่องมือช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
40 ซื้อพร้อมเปลี่ยนมิเตอร์นับชั่วโมงรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
41 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ใช้กับถนนสายบ้านปรางค์-หาดแตง หมู่ที่๓ และ ถนนสายคลองทรายล่าง หมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๒๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
42 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพร้อมเป่าล้าง บ่อบาดาลบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
44 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
45 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
46 ซื้อพร้อมเปลี่ยนมิเตอร์นับชั่วโมงรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
47 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
48 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน 19 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
49 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล 4 จำนวน 12 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
50 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
51 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน 80 คนๆละ 27 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
52 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน 14 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
53 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน 10 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
54 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล 4 จำนวน 12 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
55 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล4 จำนวน 12 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
56 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน 18 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน 18 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
58 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
59 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
60 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน 6 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
61 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน 19 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
62 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน 19 คนๆละ 36 บาท จำนวน 9 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
63 ซื้อวาล์วลม รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
64 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
65 จ้างซ่อมปั๊มน้ำและถังน้ำรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
66 ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานอาสาบริบาล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
68 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
70 จ้างซ่อมระบบไฟรถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
71 จ้างเหมาบริการปะยางในเทรลเลอร์ลากแม็คโครเล็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
72 จ้างเหมาบริการปะสติมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
73 จ้างเหมาบริการปะสติมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
74 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ยา และเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
75 ซื้อพร้อมเปลี่ยนลูกหมากแร็ค ผ้าเบรกหน้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้สำนักงาน ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
76 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-๒๓๒๐L หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
77 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
79 จ้างซ่อมระบบกล้อง CCTV IP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๔ และ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๕) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
80 จ้างเหมาแรงงานติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
81 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
82 จ้างซ่อมระบบอัดบีบขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
83 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ พร้อมติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
84 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
86 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ ในอาคารสำนักงาน ห้องกองช่าง ห้องประชุม และบริเวณทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
88 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ ในอาคารสำนักงาน ห้องกองช่าง ห้องประชุม และบริเวณทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
89 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ ในอาคารสำนักงาน ห้องกองช่าง ห้องประชุม และบริเวณทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
92 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
93 จ้างซ่อมระบบอัดบีบขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
94 ซื้อของขวัญสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการในโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
95 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
96 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ พร้อมติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
97 จ้างเหมาแรงงานติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
98 จ้างซ่อมระบบกล้อง CCTV IP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๔ และ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๕) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
99 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
100 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ พร้อมติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
101 จ้างเหมาแรงงานติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
102 จ้างซ่อมระบบกล้อง CCTV IP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๔ และ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๕) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
104 จ้างซ่อมระบบอัดบีบขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
105 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
106 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๑๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
107 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๑๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
108 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๑๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
109 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
110 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
111 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
112 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๖ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
113 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๑๙ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
114 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๘๐ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
115 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
116 จ้างเหมาแรงงานติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
117 ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
118 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งรางน้ำฝน (อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
119 จ้างเหมาแรงงานติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
120 จ้างล้างตู้แอร์รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่สาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมซอยอีแบ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-28 3/28/2023
122 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งรางน้ำฝน (อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
123 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งรางน้ำฝน (อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
124 จ้างเปลี่ยนท่อแอร์รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
125 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
126 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
127 จ้างเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
128 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเช็คระยะ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
129 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
130 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
131 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
132 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งรางน้ำฝน (อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
133 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝน อาคารศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
134 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
135 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนาม โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
136 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
137 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
138 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนาม โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
139 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
140 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
141 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
142 ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
143 ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
144 จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยให้กับนางสาวปราณี เยาวยัง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
145 จ้างซ่อมและเปลี่ยน RAM Notebook asus (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๑) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
146 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนาม โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
147 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนาม โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
148 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนาม โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
149 ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
150 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
153 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
155 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
156 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
157 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
158 ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องจักรกล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
159 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดใน - กรายทอง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ - หินเข้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข่้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
161 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - นาสร้าง หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
162 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ - หินเข้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข่้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - นาสร้าง หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
165 ซื้อฝาถังน้ำมันโซล่า รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
166 จ้างซ่อมถังน้ำมันไฮโดรลิคพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
167 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - นาสร้าง หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
173 จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ไฟป่า ขนาด ๘๐x๘๐ ซ.ม. จำนวน ๑๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
174 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมห้องน้ำ ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
175 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
176 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
177 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
178 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
179 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
180 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
181 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมห้องน้ำ ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
182 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่สาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมซอยอีแบ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-02 3/2/2023
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่สาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมซอยอีแบ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-02 3/2/2023
185 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
186 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมห้องน้ำ ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
187 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
188 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
189 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
190 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๑๐ คนๆละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
191 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
192 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
193 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๓ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
194 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๖ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
195 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
196 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
197 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
198 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
199 จ้างซ่อมปั้มน้ำ SUPER PUMP LAND PUMP WCH-๗๕๕S ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
200 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ - หินเข้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข่้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
201 จ้างซ่อมปั้มน้ำ SUPER PUMP LAND PUMP WCH-๗๕๕S ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
202 จ้างถ่ายเอกสารการรับสมัครเด็กนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๗๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
203 จ้างซ่อมปั้มน้ำ SUPER PUMP LAND PUMP WCH-๗๕๕S ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
204 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
205 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเกตุ - บางฝนตก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
206 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
207 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
208 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
209 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
210 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
211 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-23 2/23/2023
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
215 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
216 จ้างซ่อมถังน้ำมันไฮโดรลิครถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
217 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
218 ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต ขนาด ๑๒๐xx๔๕.๗x๑๘๓ cm. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
219 จ้างเปลี่ยนแผ่นพื้นไม้รถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
220 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/2/2023 2/17/2023
221 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนซีลปั้มน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
222 จ้างซ่อมซีลปั๊มน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๓ และหมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
223 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ canon (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๖) ของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
224 จ้างเหมาบริการขุดลอกคลองส่งน้ำสูบน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
225 จ้างเหมาบริการถมคอสะพานชั่วคราวคลองพละ-น้ำใส หมูู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
226 ซื้อพร้อมเปลี่ยนใบมีดรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
227 ซื้อพร้อมเปลี่ยนใบมีดรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
228 จ้างซ่อมถังน้ำมันไฮโดรลิครถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
229 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
230 ซื้อแบตเตอรี่ รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
231 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่สาง หมู่ที่ ๕ เชื่อมซอยอีแบ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.รับร่อกำหนด   6/2/2023 2/6/2023
233 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
234 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
235 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother L-๓๕๕๑ cdw หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๔-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
236 ซื้ออุปกรณ์ดับไฟสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
237 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
238 จ้างตรวจสอบชุดระบบเสียงตามสายเครื่องส่งวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
239 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่๑๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
240 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
241 ซื้อแมกเนติก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
242 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
243 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๔,๘๖๓ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2023 1/23/2023
245 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2023 1/23/2023
246 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๔,๘๖๓ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
248 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๔,๘๖๓ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
249 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2023 1/23/2023
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแ   23/1/2023 1/23/2023
251 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
252 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ซ่อมแซมถนนสายคลองพละ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
254 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ canon ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2023 1/17/2023
256 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ม.๑๗ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
260 จ้างซ่อมชุดวงเดือนรถเกลี่ยดิน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
261 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
262 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
263 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
264 จ้างซ่อมพร้อมติดตั้งคู่สายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
265 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ canon ของ ศพด.บ้านพันวาล๔ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
266 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
267 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ม.๑๗ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
268 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๘ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
269 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
270 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
271 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
272 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
273 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
274 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนระบบจอแสดงผล Notebook asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
275 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
276 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
277 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
278 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
279 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
281 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/12/2565 12/27/2022
282 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยาง รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
283 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
284 ซื้อประกันภัย รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
285 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
286 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยหว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ   20/12/2565 12/20/2022
287 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ   20/12/2565 12/20/2022
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
290 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
291 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา งานกู้ชีพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
292 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother L-๓๓๕๑cdw หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๔-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser jet ยี่ห้อ hp m๑๒a หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
293 จ้างซ่อมระบบไฮโดรลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
295 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
299 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
300 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
301 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
302 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒) จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมเครื่องพิมพ์ epson l๑๔๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
305 ซื้อเชือกใยยักษ์และเคเบิ้ลไทร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
306 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
307 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านหาดใน ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
308 จ้างเหมาบริการประกอบคอลโทรล (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
309 ซื้อสารส้ม (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๑๓,๑๖,๑๘) จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
310 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
311 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
312 จ้างเหมาบริการประกอบคอลโทรล (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
313 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพันวาล ๑ - ครบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
314 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางมาศเหนือ - หินเข้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
315 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองหาด - คลองน้ำแดง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
316 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
317 จ้างเหมาบริการประกอบตู้คอลโทรล (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
318 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไม้แก้ว ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
319 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
320 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
321 ซื้อคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
322 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
323 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
325 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพ cctv ศพด.บ้านพันวาล๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อม ups เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐๐-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
326 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC จำนวน ๓๕ คิว , คอนกรีตผสมเสร็จ ๓๒๕ KSC จำนวน ๘ คิว และทรายหยาบ จำนวน ๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
327 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
328 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
329 ซื้อคอนกรีตสำเร็จและทรายหยาบ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
330 ซื้อคอนกรีตสำเร็จ จำนวน ๔๘ คิว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนและแก้ไขการชำรุดของไหล่ถนน ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒,๑๙,๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
331 ซื้อคอนกรีตสำเร็จและทรายหยาบ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
332 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๕ จำนวน ๑ เครื่อง (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
333 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
334 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
335 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
336 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๑๖,๑๗,๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
337 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๑๖,๑๗,๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
338 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๑๖,๑๗,๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
339 ซื้อคอนกรีตสำเร็จ จำนวน ๔๘ คิว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนและแก้ไขการชำรุดของไหล่ถนน ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒,๑๙,๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
340 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
341 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางมาศเหนือ - บางขุนพรม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
342 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลุ่มสี่ร้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
343 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
344 ซื้อสายดับเพลิงสีแดง ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
345 ซื้อยางนอก รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
346 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
347 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๙ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
348 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
349 ซื้อปั้มสารเคมี (คลอรีน ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
350 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕๐x๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
351 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕๐x๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ ลานกิจกรรมบ้านอีแบ้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
352 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
353 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
354 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
355 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
356 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
357 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
358 ซื้อปั้มซัมเมอร์ท (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
359 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
360 จ้างทำป้ายไวนิล เรื่องประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย , ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
361 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดแบบ IP Camere หมู่ที่ ๑๗ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๖,๔๘๖-๕๘-๐๐๐๗,๔๘๖-๕๘-๐๐๐๘) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
362 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ เวที เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง พร้อมสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พิธีสงฆ์ฯลฯโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ต.รับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
363 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดแบบ IP Camere หมู่ที่ ๑๗ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๖,๔๘๖-๕๘-๐๐๐๗,๔๘๖-๕๘-๐๐๐๘) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
364 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดแบบ IP Camere หมู่ที่ ๑๗ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๖-๕๘-๐๐๐๖,๔๘๖-๕๘-๐๐๐๗,๔๘๖-๕๘-๐๐๐๘) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
365 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ เวที เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง พร้อมสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พิธีสงฆ์ฯลฯโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมบ้านอีแบ้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔ ต.รับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
366 จ้างทำกระจกสีชา ขนาด ๐.๘๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
367 จ้างทำกระจกสีชา ขนาด ๐.๘๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
368 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕x๗.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ ลานกิจกรรมบ้านอีแบ้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
369 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕x๗.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
370 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๔,๖๐๐ กล่อง   3/11/2022 11/3/2022
371 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๔,๖๐๐ กล่อง   3/11/2022 11/3/2022
372 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง   3/11/2022 11/3/2022
373 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕๐x๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
374 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕๐x๗.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ ลานกิจกรรมบ้านอีแบ้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
375 จ้างทำกระจกสีชา ขนาด ๐.๘๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
376 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
377 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
378 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๔,๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
379 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕x๗.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
380 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิตรตำบลรับร่อ เชื่อมบ้านธรรมเจริญ ตำบลหงษ์เจริญ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
381 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ๒๐ กก. จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
382 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา (ระยะเวลา ๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
383 จ้างปะสติมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
384 จ้างปะยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
385 จ้างซ่อมเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
386 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕x๗.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
387 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕x๗.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ สำนักสงฆ์ปรารถนาธรรมวิเวก (สำนักสงฆ์หินเข้) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
388 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจัดงาน ขนาด ๒.๕x๗.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ณ ลานกิจกรรมบ้านอีแบ้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
389 จ้างตรวจสอบพร้อมซ่อมระบบไฟส่องสว่างอาคารสำนักงาน อบต.รับร่อ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
390 จ้างซ่อมกระจกมองข้าง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
391 จ้างซ่อมกระจกมองข้าง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
392 จ้างซ่อมตู้แอร์และระบบที่เกี่ยวข้อง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
393 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
394 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
395 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
396 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
397 จ้างซ่อมกระจกมองข้าง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
398 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
399 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
400 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
401 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
402 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
403 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
404 ซื้อแมกเนติก SN-๒๕ ๒๒๐V (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔) จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
405 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหาดใน - กรายทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
406 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายลับแล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
407 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายคลองไทร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
408 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
409 ซื้อแบตเตอรี่ รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
410 จ้างเหมาบริการซ่อมตู้คอลโทรล (ประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
411 จ้างซ่อมเบรค ๒ ทาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
412 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๑ - ครบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
413 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบางไม้แก้วบน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
414 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
415 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
416 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
417 ซื้อปั้มหอยโข่ง (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
418 ซื้อปั้มซัมเมอร์ท (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
419 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
420 จ้างซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ (เลขครุภัณฑ์ ๕๐๐-๖๐-๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
421 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
422 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
423 ซื้อปั้มหอยโข่ง (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
424 จ้างเหมาบริการประกอบตู้คอลโทรลพร้อมอุปกรณ์ (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2022 10/18/2022
425 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และฝาเปิดท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
426 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
427 จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
428 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (เลขครุภัณฑ์ ๕๐๐-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2565 10/10/2022
429 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
430 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รถฟาร์มแทรคเตอร์ (ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
431 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
432 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
433 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/4/2022
434 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
435 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และฝาเปิดท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
436 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
437 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/4/2022
438 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และ ฝาเปิดท้าย รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
439 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
440 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
441 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
442 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
443 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๓๐ ถัง (ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
444 จ้างเหมาบริการอยู่ยามรักษาสถานที่ราชการ แทนอัตราที่กำลังว่าง และอยู่ในระหว่างการสอบคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ (ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น.วันรุ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕) จำนวน ๒๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
445 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
446 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และ ฝาเปิดท้าย รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
447 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
448 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายอุชาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
449 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบางสร้อยอินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
450 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
451 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
452 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
453 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิตร-เชียงราย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
454 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
455 จ้างปะยางนอกรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
456 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ จำนวน ๒๘ เล่ม (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
457 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
458 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓,๙,๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
459 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
460 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมบำรุงรักษา (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
461 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
462 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และจัดซื้อคอนกรีตสำเร็จเทพื้นเพื่อวางท่อ คสล.บ้านปรางค์-หาดแตง หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
463 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
464 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
465 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
466 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
467 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
468 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
469 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
470 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
471 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
472 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนสายคลองพละ - น้ำใส ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
473 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
474 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
475 ซื้อตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่ที่ ๓ ) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
476 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
478 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
479 ซื้อวัสดุประปา (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
480 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
482 ซื้อตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่ที่ ๓ ) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
483 ซื้อตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่ที่ ๑๓ ) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
484 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและท่อ คสล.ที่ขาดชำรุด ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๐,๑๒,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
485 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระยะทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
486 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
487 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
488 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
489 ซื้อยาฆ่าหญ้า ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๑๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
490 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวงแหวน - น้ำใส ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
492 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
493 จ้างตรวจสอบและซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (ห้องกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
494 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนเหนือ - นาสร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
495 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังน้ำเย็น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
496 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
497 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
498 ซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
499 ซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
500 ซื้อแม่แรงกระปุก ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
501 ซื้อบล็อกลม ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
502 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
503 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
504 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
505 ซื้อชุดลูกบล็อก รู ๓/๔ นิ้ว (๖ หุน) จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
506 ซื้อชุดลูกบล็อกกลมยาว จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
507 ซื้อชุดตัดแก๊สสนาม (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
508 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
509 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
510 จ้างปะยางในรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
511 จ้างปะยางในรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
512 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
513 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
514 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
515 จ้างปะยางในรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
516 จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน   6/9/2565 9/6/2022
517 ซื้อเครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง(ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
518 ซื้อเครื่องเจียร ๔ นิ้ว (ลูกหมู) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
519 ซื้อบล็อกลม ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
520 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบระยะทาง ๗๐,๒๖๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
521 ซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
522 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบางขุนพรม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
523 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
524 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
525 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองนาใหญ่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
526 ซื้อวัสดุประปา (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
527 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ท   1/9/2565 9/1/2022
528 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเ   1/9/2565 9/1/2022
529 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๐,๑๗) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
530 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๔-๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
531 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๒๐ ชุด (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
532 ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต จำนวน ๘ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
533 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหาดใน - กรายทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
534 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสุขสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
535 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๔- สตงสุขสำราญ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
536 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
537 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
538 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็กทรอนิคส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
539 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็กทรอนิคส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
540 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัวรับสัญญาณ internet ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง และ dvd-rw usb ๓.๐ ตัวอ่านและเขียน DVD,CD แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
542 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
543 จ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนแปลงช้อมูล ตลอดระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
544 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
545 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
546 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
547 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
548 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๘๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
549 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
550 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
551 จ้างซ่อมแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
553 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊ก ๓ ตา ขนาด ๕ เมตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
554 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
555 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
556 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
557 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
558 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
559 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
560 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ร่างรายละเอียดประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติตำบล จำนวน ๓๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
561 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
562 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
563 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านปรางค์ - หาดแตง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
564 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๘๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
565 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๘๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
566 จ้างซ่อมชุดระบบเสียงตามสาย ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๙๒-๖๔-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
567 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
568 จ้างทำป้ายไวนิล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขนาดความสูง ๒๖๐ ซม.ความกว้าง ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
569 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
570 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
571 ซื้อตู้เอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
572 ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต จำนวน ๒๐ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
573 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
574 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
575 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
576 จ้างทำป้ายไวนิล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขนาดความสูง ๒๖๐ ซม.ความกว้าง ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
577 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
578 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
579 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
580 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
581 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
582 ซื้อถังน้ำดื่ม ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
583 จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
584 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
585 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
586 จ้างเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
587 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
588 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ๓ มื้อๆละ ๘ บาท จำนวน ๑๕๐ คน โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
589 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๕๐ บาท โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
590 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
591 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
592 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
593 จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
594 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
595 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
596 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
597 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน , บ่อท่อ คสล.ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านหาดหนองหอย หมู่ที่ ๔ , ศพด.บ้านสตงท่าสำราญ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
598 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
599 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ตค ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
600 จ้างซ่อม Printer EPSON ๑๓๙๐ (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๙-๐๐๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
602 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
603 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
604 ซื้อธงประจำ อบต.รับร่อ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม.จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
605 ซื้อตู้แสดงความคิดเห็นพร้อมกุญแจ ขนาด ๒๐x๒๒ ซม. จำนวน ๙ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
606 ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
607 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
608 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
609 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
610 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายคลองทรายแก้ว - ทรายทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
611 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
612 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
613 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
614 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
615 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
616 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสระหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
617 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินเรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
618 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่่างวันที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
619 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
620 จ้างปะยางใน รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
621 จ้างซ่อมตัวส่ง internet แบบไร้สาย จำนวน ๑ ตัว พร้อมซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
622 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินเรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
623 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินเรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
624 จ้างซ่อมเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ศพด.บ้านบางมาศเหนือ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๙-๖๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
625 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
626 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
627 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
628 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/7/2022 7/26/2022
629 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายระโนดล่าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
630 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองสระ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
631 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่่างวันที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
632 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพรประเสริฐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และถนนสายหนองบัวรีใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
633 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
634 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
635 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
636 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
637 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๒๐ ชุด,ถุงมือผู้รักษาประตู จำนวน ๑ คู่,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๔ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
638 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.รับร่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
639 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
640 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
641 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
642 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพ cctv ของ ศพด.บ้านพันวาล ๔ (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
643 ซื้อแบตเตอรี่ รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
644 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
645 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
646 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
647 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
648 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
649 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
650 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
651 ซื้อปั้มหอยโข่ง (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
652 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
653 จ้างซ่อมตัวกระจายระบบ LAN ๘ ช่องและตัวส่ง internet ไร้สาย tp-link จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
654 จ้างซ่อม Computer Desktop (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑๘) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
655 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
656 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
657 ซื้อวัสดุใช้สำหรับ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
659 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
660 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายไวนิล ขนาด ๒.๖๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
661 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเก้าหลัง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
662 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายน้ำผุด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
663 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
664 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
665 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
666 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
667 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทร   30/6/2022 6/30/2022
668 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กร   30/6/2022 6/30/2022
669 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายวงแหวน - ควนดินแดง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
670 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
671 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
672 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายหินเภาพัฒนา-คลองทรายแก้ว ในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๑๘๔.๙๓ ตารางเมตร ปูลาดหนา ๕ ซม.หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
673 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
674 จ้างประกอบตู้คอนโทรลเบอร์ ๔ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
675 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายย่านทุ่งแส้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
676 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาค   27/6/2022 6/27/2022
677 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ   27/6/2022 6/27/2022
678 ซื้อยางใน เทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
679 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
680 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
681 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
682 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๒๒ ชุด,ถุงมือผู้รักษาประตู จำนวน ๑ คู่,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๕ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
683 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
684 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
685 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๘,๖๓๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
686 อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   22/6/2022 6/22/2022
687 อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๘,๖๓๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   22/6/2022 6/22/2022
688 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
689 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
690 ซื้อแบตเตอรี่ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
691 ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
692 จ้างปะยาง รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
693 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านคลองพระ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
694 ซื้อเข็มไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๒๓๐ ต้น ใช้ในงานวางท่อ คสล.ถนนสายคลองพละ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
695 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองเจริญ - พันวาล ๔ ในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๒๕๑.๕๐ ตารางเมตร ปูลาดหนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๑๕,๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
696 ซื้อหมึก HP ๗๙A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
698 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
699 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านคลองพละ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
700 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านบางขุนพรม หมู่ที่ ๑๒ , บ้านบางไม้แก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
701 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๔ - สตงสุขสำราญ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
702 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านคลองพระ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
703 ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
704 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
705 จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.ถนนสายบางขุนพรม หมู่ที่ ๑๒ และถนนสายบางไม้แก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
706 ซื้อสีทาอาคารและทินเนอร์ประสมสี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
707 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
708 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
709 ซื้อผ้าใบ (ใช้กับรถกวาดถนนแบบลากจูง) จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
710 จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.ถนนสายบางขุนพรม หมู่ที่ ๑๒ และถนนสายบางไม้แก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
711 จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๒,๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
712 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
713 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
714 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
715 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
716 ซื้อชุดปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
717 จ้างซ่อมจอมอนิเตอร์ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๐ และ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
718 จ้างปะยางรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
719 ซื้อสาย VCT (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) ขนาด ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
720 ซื้อสายโทรศัพท์ภายนอก (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๑ ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
721 ซื้อสาย VCT (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) ขนาด ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
722 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๓ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
723 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
724 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
725 ซื้อสาย VCT ขนาด ๓x๔ และ Flow controi HFS-๒๕ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
726 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
727 ซื้อปั้มบาดาล (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
728 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องบันทึกภาพ cctv ของ ศพด.สาวดอย ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗-๖๐-๐๐๐๗ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
729 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
730 จ้างซ่อมระบบไฟ,ตรวจเช็คระยะ พร้อมตรวจสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
731 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
732 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๒ - สตง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
733 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๒๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
734 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๐ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
735 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
736 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
737 ซื้อปั้มซับเมอร์ส (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
738 จ้างซ่อมแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘,๙,๑๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
739 จ้างซ่อมแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
740 จ้างซ่อมระบบคลัทช์ พร้อมตรวจสอบสภาพรถทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
741 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๐๙ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
742 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๕ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
743 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ จำนวน ๔๓ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
744 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
745 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางมาศเหนือ จำนวน ๓๘ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
746 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
747 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
748 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
749 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
750 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ,ซ่อมตู้เก็บขยะ,ซ่อมระบบไฮโดรลิคตัวดันขยะ และซ่อมปั๊มเกียร์แปะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
751 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
752 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
753 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
754 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
755 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
756 จ้างตรวจเช็คระยะ (๑๖๐,๙๐๓ กิโลเมตร) พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
757 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๔,๔๑๖-๖๓-๐๐๔๕,๔๑๖-๕๘-๐๐๒๓) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
758 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
759 จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
760 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
761 ซื้อยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
762 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
763 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗,๒๑, ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
764 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
765 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
766 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
767 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
768 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
769 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
770 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
771 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
772 จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ กองคลัง (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๐,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๖,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๗) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
773 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
774 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
775 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Desktop เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
776 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
777 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
778 ซื้อแมกเนติก SN-๒๕ ๒๒๐ V จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
779 ???????????????????? ?????????? (??????????????) ??????????? (???? inverter) ???? ??,??? ?????? ????? ? ??????? ??????????????????   12/5/2022 5/12/2022
780 ??????????????? ????????? ? ???? ??? ?.? ???? ????? ? ???? (???????????????????) ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
781 ??????????????????? ??????? ?? ??? ????? (??????????? ???-??-????) ????? ?? ?????? ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
782 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
783 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
784 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
785 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
786 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
787 จ้างปะยางซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
788 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
789 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
790 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
791 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๐๙) ของ ศพด.บ้านหาดใน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
792 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon G๑๐๑๐ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๖) ของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
793 จ้างซ่อม Notebook พร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
794 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
795 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
796 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
797 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
798 จ้างทำป้ายรายชื่อสมาชิกสภาฯ ขนาด ๗๐x๒๐๐ ซม.จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายคณะผู้บริหาร อบต.รับร่อ ขนาด ๖๕x๘๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
799 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
800 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
801 จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน ๙,๒๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
802 จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
803 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
804 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยวิสามัญที่๑ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๒๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
805 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
806 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
807 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
808 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓ (เครื่องทำงานระบบแผนที่ภาษี) พร้อมติดตั้งและอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Window จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
809 จ้างประกอบตู้คอนโทรลเบอร์ ๔ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
810 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
811 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
812 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2022 4/20/2022
813 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
814 จ้างซ่อมเครื่อง brother j๒๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
815 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
816 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
817 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
818 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
819 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
820 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
821 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
822 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๘๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
823 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/12/2022 4/12/2022
824 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒,๑๕,๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
825 จ้างตัดต้นไม้และถางป่าบริเวณหน้าผา พื้นที่ อบต.รับร่อ พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
826 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
827 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างถนนบริเวณหมู่ที่ ๔ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 4/7/2022
828 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 4/7/2022
829 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
830 ซื้อสารส้ม (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๖) จำนวน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
831 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
832 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
833 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
834 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
835 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
836 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
837 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
838 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
839 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖ เดือนๆละ ๓๐ ถัง (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
840 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
841 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
842 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
843 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
844 จ้างซ่อมทั่วไปรถจักรยานยนต์สำนักงาน ทะเบียน กมษ ๕๒๖ ชุมพร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
845 จ้างซ่อมทั่วไปรถจักรยานยนต์สำนักงาน ทะเบียน ๑กฆ ๗๘๒๗ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
846 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๑๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
847 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/3/2022 3/28/2022
848 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/3/2022 3/28/2022
849 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
850 จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างรถ จำนวน ๑ เครื่อง (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
851 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
852 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
853 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
854 จ้างซ่อมบำรุงระบบพวงมาลัย รถยนต์สำนักงาน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
855 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้ภายใน อบต.รับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
856 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
857 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
858 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
859 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
860 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
861 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
862 ซื้อยางนอก ยางใน พร้อมยางรองขอบ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
863 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
864 จ้างปะสติมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
865 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
866 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
867 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
868 ซื้อยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
869 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
870 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
871 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
872 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
873 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
874 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
875 ซื้อตู้คอนโทรลไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
876 จ้างซ่อมตัวส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ห้องงานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
877 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
878 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
879 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวดอย หมู่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
880 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
881 จ้างปะยางรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
882 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวดอย หมู่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
883 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ และระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
884 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
885 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวดอย หมู่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
886 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน ๑๐ จุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
887 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
888 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
889 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
890 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์สำนักงาน (รถตู้) ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
891 ซื้อปั้มบาดาล ๒HP ๗๐LPM ๑๔ ใบพัด (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
892 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
893 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
894 จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน   3/9/2022 3/9/2022
895 ซื้อน้ำมันเบนซินใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔๗.๗๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
896 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
897 ซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ ตัวๆละ ๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
898 จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน   3/8/2022 3/8/2022
899 ซื้อยางในรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
900 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
901 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
902 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
903 จ้างตรวจสอบพร้อมซ่อมระบบสื่อสาร ห้องนายก (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
904 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson L๑๘๐๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
905 จ้างซ่อม Notebook (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๑ , ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๒) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
906 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
907 ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม (ฟางก้อน) จำนวน ๕ ก้อน และจัดทำประกาศเกียรติบัตรพร้อมเคลือบ จำนวน ๕๐ แผ่น ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
908 จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
909 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
910 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2022 3/7/2022
911 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
912 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
913 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
914 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ (สมุด ปากกา) จำนวน ๕๐ ชุดๆละ ๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
915 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
916 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
917 ซื้อถังฉีดยาไฟฟ้า ขนาด ๑๖ ลิตร จำนวน ๒๓ ใบ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ไอต้าร์ ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๒๓ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
918 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
919 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๕๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
920 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดังรายละเอียดที่แนบ)   24/2/2022 2/24/2022
921 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๕๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
922 จ้างกู้ข้อมูล Harddisk ๑๐๐๐ Gb พร้อมตรวจสอบและติดตั้งคืนสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่ที่หายไปกลับคืนมา (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
923 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
924 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
925 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
926 จ้างซ่อม Notebook HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
927 จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
928 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
929 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   17/2/2022 2/17/2022
930 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
931 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
932 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
933 จ้างปะยางใน รถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
934 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
935 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
936 จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
937 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
938 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
939 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
940 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ป.๔๑/๑) จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
941 จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
942 ซื้ออุปกรณ์ไฟไซเรน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
943 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓ A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
944 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
945 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
946 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   2/10/2022 2/10/2022
947 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
948 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
949 จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
950 จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (ห้องงานการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
951 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจ(พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 2/3/2022
952 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
953 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
954 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
955 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
956 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
957 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
958 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
959 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
960 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
961 ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม) ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๘,๙,๑๓,๑๔ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
962 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
963 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
964 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
965 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
966 จ้างตั้งเบรคพร้อมอัดจารบี รถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
967 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
968 ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
969 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
970 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
971 จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
972 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
973 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
974 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๖๐,๒๖๘ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
975 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแม็กซีลปั๊ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
976 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
977 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
978 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
979 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ของ ศพด.บ้านพันวาล๔ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
980 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
981 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
982 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ สีดำ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
983 ซื้อท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ dia ๓ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
984 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
985 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
986 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
987 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
988 จ้างขุดลอกทรายถมหัวดูดสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ จำนวน ๘ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
989 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
990 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
991 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
992 ซื้อวัสดุใช้สำหรับ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
993 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
994 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
995 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2022 1/5/2022
996 จ้างติดตั้งชุดระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สำหรับเก็บข้อมูลในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
997 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยการปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
998 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
999 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
1000 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๖ คนx๑วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง และ อสม. ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหา   1/6/2022 1/6/2022
1001 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๒๖ คนx๑วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง และ อสม. ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรั   1/6/2022 1/6/2022
1002 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
1003 จ้างติดตั้งชุดระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สำหรับเก็บข้อมูลในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
1004 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
1005 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
1006 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
1007 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
1008 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๔) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
1009 จ้างซ่อม Router Switch CRS๑๒๕-๒๔G ซึ่งเป็นตัวกระจายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบแลน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
1010 จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
1011 จ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชนิดบาดาลบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
1012 จ้างซ่อม Notebook acer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
1013 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๖) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
1014 ซื้อยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
1015 ซื้อยาง รถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
1016 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
1017 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
1018 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1019 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1020 จ้างซ่อม Notebook HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1021 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1022 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับการเลือกตั้ง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1023 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1024 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
1025 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
1026 ซื้อยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
1027 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาดกว้าง ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
1028 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓A และหมึกคอมพิวเตอร์ Epson L๑๘๐๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
1029 ซื้อประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
1030 ซื้อประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
1031 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
1032 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
1033 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
1034 ซื้อแบตเตอรี่ (เรือท้องแบน) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
1035 จ้างซ่อมมอเตอร์หอยโข่ง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
1036 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
1037 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
1038 จ้างซ่อมมอเตอร์หอยโข่ง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
1039 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
1040 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
1041 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV๒(เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self-test kits) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
1042 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
1043 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
1044 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
1045 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๓๘๑,๖๕๘ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
1046 จ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
1047 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson l๑๔๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๒๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
1048 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
1049 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
1050 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
1051 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
1052 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
1053 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
1054 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
1055 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง   1/12/2564 12/1/2021
1056 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง   1/12/2564 12/1/2021
1057 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
1058 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
1059 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
1060 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง   30/11/2564 11/30/2021
1061 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง   30/11/2564 11/30/2021
1062 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
1063 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
1064 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
1065 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
1066 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน 47,970 บาท   29/11/2564 11/29/2021
1067 จ้างซ่อม Computer Desk HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
1068 ซื้อยางใน รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
1069 จ้างทำป้ายคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก ขนาด ๒.๔๐x๓.๖๐ เมตร พร้อมโครงไม้สน กระดานอัด ค่าติดตั้ง และ ตัวเลขสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ ป้าย และคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภา ขนาด ๒.๔๐x๗.๒๐ เมตร พร้อมโครงไม้สน กระดานอัด ค่าติดตั้ง และ ตัวเลขสติ   24/11/2564 11/24/2021
1070 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
1071 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ หลัง พร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
1072 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น จำนวน ๓๙๖ ด้ามๆละ ๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปี   22/11/2564 11/22/2021
1073 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต   22/11/2564 11/22/2021
1074 จ้างเปลี่ยนแซสซีส์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (ระยะทางปัจจุบัน ๗๐,๔๙๑ กิโลเมตร) รถบรรทุุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
1075 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต   18/11/2564 11/18/2021
1076 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ จากสายบางมาศใต้หนองบัวรี ถึงสายบางมาศใต้หนองบัวรี บ้านบางมาศ,บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมต   22/11/2564 11/22/2021
1077 จ้างเหมาบริการจัดวางระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วยระบบมิกเซอร์ , ชุดรับส่งไมโครโฟน , ติดตั้งจัดวางระบบและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ฯลฯ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
1078 จ้างลงโปรแกรม notebook (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๔) พร้อมวางระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ และเปลี่ยน bord powersupply เครื่องพิมพ์ hp laserjet จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
1079 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๔.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย พร้อมทำป้ายไวนิลการอบรม กปน. , รปภ. ขนาด ๑.๒๐x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
1080 จ้างทำฉากกั้นป้องกันเชื้อ Covid-๑๙ (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๕๔ ป้าย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
1081 จ้างซ่อม Computer Desktop HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
1082 จ้างซ่อม Computer Desk HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
1083 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
1084 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
1085 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น จำนวน ๓๙๖ ด้ามๆละ ๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
1086 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น จำนวน ๓๙๖ ด้ามๆละ ๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
1087 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
1088 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
1089 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 11/8/2021
1090 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
1091 จ้างซ่อมแอร์ไทม์ ปีที่ ๓ รถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
1092 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
1093 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
1094 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
1095 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
1096 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
1097 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   11/10/2564 11/10/2021
1098 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๘) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
1099 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
1100 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
1101 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
1102 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
1103 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
1104 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
1105 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๒๒๕,๐๐๘ กิโลเมตร) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
1106 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๕๐,๓๐๐ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
1107 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
1108 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson L๑๘๐๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
1109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2564 11/4/2021
1110 ซื้อวัสดุใช้สำหรับ รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2564 11/4/2021
1111 ซื้อวัสดุ ใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2564 11/4/2021
1112 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
1113 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
1114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
1115 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
1116 จ้างจัดทำตรายางเลือกตั้ง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
1117 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
1118 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรคเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
1119 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2564 9/30/2021
1120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ โดยวิธีคัดเลือก   29/9/2564 9/29/2021
1121 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
1122 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
1123 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
1124 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
1125 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อ และหมายเลขลำดับ จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
1126 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
1127 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
1128 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา-นาสร้าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1129 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองทรายล่าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1130 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายพันวาล-สันตินิมิตร จุดที่ ๑-๔ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๔,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1131 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายพันวาล๑ - จุดชมวิวผาเปิดใจ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1132 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายโป่งเงาะ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และคสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1133 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายกลุ่มชายคลอง กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และคสล.สายสันเจริญ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1134 จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมและไหล่ทางถนนสายน้ำรอบ รวมพื้นที่ความเสียหาย ๘๓ ตร.ม. หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
1135 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใต้-กรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
1136 จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ จำนวนแปลงที่ดิน ๒,๔๐๐ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
1137 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใต้-กรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
1138 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1139 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1140 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1141 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/9/2564 9/20/2021
1142 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/9/2564 9/20/2021
1143 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1144 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
1145 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
1146 ซื้อวัสดุใบตัดเพชร ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
1147 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
1148 จ้างเปลี่ยนแซสซีส์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (ระยะทางปัจจุบัน ๗๐,๔๙๑ กิโลเมตร) รถบรรทุุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
1149 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (ห้องนายก อบต.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
1150 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1151 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1152 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1153 จ้างจัดทำเว็บไซด์ของ อบต.รับร่อ บริการดูแลเว็บไซด์อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
1154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
1155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
1156 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
1157 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
1158 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
1159 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
1160 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
1161 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ (สมุด ปากกา) จำนวน ๘๐ ชุดๆละ ๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
1162 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
1163 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
1164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร   13/9/2564 9/13/2021
1165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ   13/9/2564 9/13/2021
1166 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา   9/10/2564 9/10/2021
1167 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๙๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
1168 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
1169 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
1170 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
1171 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ อย่างละ ๖ เล่ม พร้อมเข้าเล่มสันกาว รวมจำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
1172 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   9/8/2564 9/8/2021
1173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ จากสายบางมาศใต้หนองบัวรี ถึงสายบางมาศใต้หนองบัวรี บ้านบางมาศ,บ้างบางฝนตก หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร อง   9/8/2564 9/8/2021
1174 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   9/8/2564 9/8/2021
1175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ จากสายบางมาศใต้หนองบัวรี ถึงสายบางมาศใต้หนองบัวรี บ้านบางมาศ,บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร อง   9/8/2564 9/8/2021
1176 จ้างปะยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 9/6/2021
1177 จ้างซ่อมปั้มน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
1178 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ และประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
1179 จ้างซ่อมปั้มน้ำประปา (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
1180 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับซ่อมไฟฟ้าส่องถนนภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
1181 ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
1182 จ้างซ่อมปั้ม มอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
1183 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
1184 ซื้อวัสดุ (เพื่อใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
1185 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
1186 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
1187 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
1188 จ้างวางระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ห้องคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
1189 จ้างวางระบบ KTB Corporate Online จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
1190 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
1191 จ้างซ่อมระบบประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ พร้อมเปลี่ยนปั้มบาดาลหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
1192 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
1193 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
1194 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการของอบต.รับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
1195 จ้างวางระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ห้องคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
1196 จ้างตรวจสอบและซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
1197 ซื้อยางนอกล้อหน้า รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (หมายเลขครุภํณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
1198 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
1199 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
1200 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
1201 ซื้อวัสดุ (เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
1202 จ้างซ่อมระบบประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ พร้อมเปลี่ยนปั้มบาดาลหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
1203 ซื้อปั้มบาดาล ๒ HP ๑๑/๔ ๒๑ ใบพัด ๒๒๐V (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
1204 จ้างซ่อม Printer EPSON L๑๔๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
1205 จ้างซ่อมบันไดเหล็กสำหรับยืนปฏิบติงานด้านหลัง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
1206 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
1207 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
1208 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.ทรัพย์นคร (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
1209 จ้างซ่อม Notebook HP พร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
1210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
1211 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
1212 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
1213 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ และใช้กับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
1214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
1215 ซื้อปั้มบาดาล ๒ HP ๑๑/๔ ๒๑ ใบพัด ๒๒๐V (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
1216 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
1217 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
1218 จ้างซ่อมปั้มมอเตอร์สูบน้ำ (ใช้ภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
1219 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
1220 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๒ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน หมู่ที่ ๑๖,๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
1221 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา อบต.รับร่อ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
1222 จ้างถ่ายเอกสารแบบตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re X Ray) ของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๗,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
1223 ซื้ออุปกรณ์ในการร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community lsolation) อำเภอท่าแซะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
1224 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายหินดาษ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และถนนสายบางท่าล่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ม.๑๔ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
1225 ซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (Concrete test hammer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
1226 ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด ๓,๕๐๐ วัตต์ พร้อมดอกเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
1227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
1228 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
1229 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๓) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
1230 จ้างย้ายแอร์ภายในห้องพัสดุ (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 8/9/2021
1231 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
1232 ซื้อผ้าขนหนูผืนเล็ก(แบบยาว) จำนวน ๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
1233 ซื้อแบตเตอรี่ รถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘-๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
1234 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
1235 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
1236 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2564 8/5/2021
1237 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
1238 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
1239 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
1240 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
1241 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
1242 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
1243 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
1244 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
1245 จ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
1246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2564 8/2/2021
1247 จ้างย้ายชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (กราว) ห้องประชุม อบต.รับร่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
1248 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
1249 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๓-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
1250 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
1251 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
1252 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ระบบ Windows (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
1253 จ้างซ่อมเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ศพด.บ้านบางมาศเหนือ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๙-๖๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
1254 ซื้อหมึก Cannon ๓๒๘ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
1255 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
1256 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
1257 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
1258 ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
1259 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
1260 ซื้อปั้มหอยโข่ง WCH-๒๒๐๕S,ปั้ม CALPEDA Nm๓๒/๒๐A และปั้มบาดาล ๑.๕ HP ๑๒ ใบพัด ๒๒๐V จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
1261 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
1262 จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
1263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/7/2564 7/15/2021
1264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/7/2564 7/15/2021
1265 จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๑๑,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
1266 จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม บ้านพันวาล4 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
1267 ซื้อคีย์บอร์ดและเม้าส์ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๐๕๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
1268 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
1269 จ้างเปลี่ยนยางรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
1270 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
1271 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
1272 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
1273 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับกระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
1274 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
1275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2564 7/9/2021
1276 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓A จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
1277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
1278 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายสตงกลาง-บางท่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
1279 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับกระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
1280 จ้างเปลี่ยนแม็คซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓,๑๗) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
1281 จ้างตรวจเช็คระยะและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร ระยะทางปัจจุบัน ๑๒๘,๗๐๕ กิโลเมตร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
1282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
1283 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
1284 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
1285 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๓๐๐x๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
1286 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
1287 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
1288 จ้างเช็คระบบช่วงล่างและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
1289 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
1290 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร ระยะทางปัจจุบัน ๔๐,๑๒๙ กิโลเมตร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
1291 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕,๖๐๐ โด้สๆละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
1292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/6/2564 6/25/2021
1293 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมาศเหนือ-บางฝนตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
1294 จ้างซ่อมระบบควบคุมหางรถบรรทุกเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
1295 จ้างเหมาถมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๑๐,๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
1296 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
1297 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร(ระยะทางปัจจุบัน ๒๑๔,๒๔๙ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
1298 ซื้อคีย์บอร์ดและเม้าส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
1299 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
1300 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
1301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2564 6/15/2021
1302 ซื้อหลอดไฟหมุน BA๑๕ ๔๐W ๒๒๐V. จำนวน ๓๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
1303 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
1304 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔,๑๕,๑๘ และระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
1305 ซื้อปั๊มหอยโข่ง WCH-๒๒๐๕S (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕,๑๘) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
1306 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
1307 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
1308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/6/2564 6/11/2021
1309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/6/2564 6/11/2021
1310 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๑๘ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1311 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๑๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1312 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1313 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1314 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1315 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1316 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1317 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1318 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๑ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1319 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
1320 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๕๑,๐๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
1321 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๒,๗๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
1322 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
1323 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1324 อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๒,๗๘๐ กล่อง   10/6/2564 6/10/2021
1325 อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๕๑,๐๙๐ กล่อง   10/6/2564 6/10/2021
1326 ซื้อยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1327 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1328 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
1329 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้?หนองบัวรี ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
1330 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดใน-ดอนเคี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64001 ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
1331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
1332 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
1333 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
1334 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
1335 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
1336 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน ๑๐,๔๖๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1337 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน นม ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน ๓๓,๘๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1338 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1339 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1340 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1341 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
1342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/6/2564 6/4/2021
1343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/6/2564 6/4/2021
1344 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๗๔,๙๒๔ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
1345 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   2/6/2564 6/2/2021
1346 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๗๔,๙๒๔ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
1347 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๗๔,๙๒๔ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
1348 จ้างซ่อมเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
1349 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
1350 ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   31/5/2564 5/31/2021
1351 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
1352 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
1353 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
1354 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
1355 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
1356 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หมู่ที่ ๘,๑๔,๒๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
1357 จ้างซ่อมเครื่องมิกเซอร์ระบบขยายเสียง (ห้องประชุม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
1358 จ้างปรับปรุงท่อประปาบ้านอีแบ้ โดยวางท่อพร้อมฝังกลบท่อ PE 100 PN8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
1359 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
1360 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
1361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
1362 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๔,๐๐๐ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
1363 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
1364 จ้างซ่อมหางรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
1365 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
1366 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
1367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
1368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
1369 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
1370 จ้างเปลี่ยนถ่านกุญแจรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต 5356 ชุมพร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
1371 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
1372 ซื้อเชือกไนล่อน จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
1373 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ (สีดำ) จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
1374 จ้างซ่อมระบบเบรคและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
1375 จ้างเดินสายโทรศัพท์สำนักงาน ภายในห้องพัสดุ ระยะ ๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
1376 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
1377 จ้างซ่อมเหล็กจับกันตกด้านหลัง และซ่อมไฟเลี้ยวขวาด้านหลัง(อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
1378 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
1379 ซื้อยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
1380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2564 5/5/2021
1381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2564 5/5/2021
1382 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
1383 จ้างเหมาบริการเดินสายแลนภายในสำนักงาน แบบร้อยท่อติดพื้น จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
1384 จ้างซ่อมระบบเบรคและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
1385 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซ   29/4/2564 4/29/2021
1386 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดช   29/4/2564 4/29/2021
1387 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   29/4/2564 4/29/2021
1388 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จัง   29/4/2564 4/29/2021
1389 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ   29/4/2564 4/29/2021
1390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
1391 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
1392 ซื้อHarddisk จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
1393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
1394 ซื้อเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
1395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
1396 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
1397 ซื้อโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
1398 ซื้อเคเบิ้ลไทน์ จำนวน ๒ ถุง และเชือกใยยักษ์ ขนาด ๕ มิล จำนวน ๒.๕๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
1399 ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
1400 ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   21/4/2564 4/21/2021
1401 ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
1402 ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
1403 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๓๒,๓๑๑ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
1404 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และแผ่นสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดเท่ากระดาษ A ๔ จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
1405 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
1406 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดภายนอกของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๘-๐๐๓๕-๐๐๓๙) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
1407 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
1408 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
1409 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๙ ชุด พร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (ห้องวิทยุ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
1410 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
1411 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
1412 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
1413 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
1414 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บางท่า ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
1415 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
1416 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
1417 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บางท่า ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
1418 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
1419 ซื้อคีย์บอร์ดไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
1420 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
1421 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
1422 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
1423 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
1424 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
1425 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
1426 จ้างเปลี่ยนยางนอกสถานที่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
1427 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
1428 จ้างปะยางในล้อหลังด้านขวา รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
1429 จ้างถ่ายเอกสารการรับสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑,๓๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
1430 จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1431 จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1432 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1433 ซื้อแฟลชไดรฟ์ขนาด ๓๒ GB จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1434 ซื้อปั๊มหอยโข่ง WCM-๒๒๐๕FS (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1435 จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1436 จ้างซ่อมเครื่อง Computer Desktop หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
1437 ซื้อสายวายจี้คอนกรีต (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๔-๕๗-๐๐๑ และ ๐๖๔-๕๗-๐๐๒) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
1438 ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ ๑๔,๑๖,๑๘ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
1439 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน,ท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน,ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
1440 จ้างซ่อมประตูสำนักงานด้านหน้า (ซ้าย) ไม่สามารถเปิด-ปิดได้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
1441 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
1442 จ้างทำแพสำหรับวางเครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
1443 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
1444 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1445 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑๔ รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
1446 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1447 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1448 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1449 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1450 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1451 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1452 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
1453 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   17/3/2564 3/17/2021
1454 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   17/3/2564 3/17/2021
1455 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   17/3/2564 3/17/2021
1456 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   17/3/2564 3/17/2021
1457 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2564 3/17/2021
1458 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
1459 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
1460 ซื้อวัสดุสำหรับทำแพดูดน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
1461 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
1462 ซื้อวัสดุสำหรับทำแพดูดน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
1463 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
1464 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
1465 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
1466 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
1467 ซื้อหลักตอกแบบเหล็ก จำนวน ๔๕๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1468 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1469 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1470 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1471 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1472 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1473 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1474 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1475 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
1476 จ้างย้ายคู่สายโทรศัพท์จากห้องพัสดุไปยังห้องนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
1477 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
1478 จ้างซ่อม Computer Desktop HP ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
1479 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายพรุระกำ ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
1480 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
1481 ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด   2/3/2564 3/2/2021
1482 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
1483 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   25/2/2564 2/25/2021
1484 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   25/2/2564 2/25/2021
1485 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   25/2/2564 2/25/2021
1486 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   25/2/2564 2/25/2021
1487 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e   25/2/2564 2/25/2021
1488 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   25/2/2564 2/25/2021
1489 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   24/2/2564 2/24/2021
1490 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
1491 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
1492 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก   24/2/2564 2/24/2021
1493 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายกลุ่มเนินสวรรค์ ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
1494 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ห   22/2/2564 2/22/2021
1495 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่   22/2/2564 2/22/2021
1496 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที   22/2/2564 2/22/2021
1497 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลร   22/2/2564 2/22/2021
1498 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๘   22/2/2564 2/22/2021
1499 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP๘๓A และหมึกเติม Epson L๑๘๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
1500 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
1501 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
1502 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
1503 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
1504 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
1505 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
1506 จ้างตรวจเช็คระบบเบรคพร้อมเช็คสภาพทั่วไป ระยะทางปัจจุบัน ๖๙,๐๗๔ กิโลเมตร รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
1507 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
1508 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
1509 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
1510 ซื้อรถกวาดถนนแบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
1511 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2564 2/11/2021
1512 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/2564 2/11/2021
1513 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
1514 ซื้อปั๊มบาดาล ๒HP ๑๖ ใบพัด ๒๒๐V จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
1515 จ้างซ่อม Printer m ๒๒๕dw (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
1516 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
1517 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
1518 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
1519 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายมารวย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
1520 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
1521 จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูลของ อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
1522 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่   8/2/2564 2/8/2021
1523 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   8/2/2564 2/8/2021
1524 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเคี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
1525 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2564 2/4/2021
1526 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ   4/2/2564 2/4/2021
1527 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บ้านพันวาล๔ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
1528 ซื้อแบบหล่อถนนคอนกรีตแบบสองหน้า ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๒๐ x ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
1529 ซื้อท่อ PE ๑๐๐ PN ๘ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร เพื่อปรับปรุงระบบท่อประปาบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
1530 จ้างเปลี่ยน Hard Disk,Ram พร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
1531 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1532 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๓๔ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1533 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1534 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศ จำนวน ๓๒ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1535 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1536 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1537 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๓๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1538 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1539 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๓๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1540 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1541 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๘ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
1542 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
1543 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
1544 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
1545 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
1546 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1547 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1548 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1549 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่   27/1/2564 1/27/2021
1550 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   27/1/2564 1/27/2021
1551 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   27/1/2564 1/27/2021
1552 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่   27/1/2564 1/27/2021
1553 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1554 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1555 ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน และธง ภปร.ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1556 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1557 จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม คสล.กลุ่มห้วยทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
1558 จ้างเหมาซ่อมรางน้ำฝนอาคารสำนักงานกองช่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1559 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1560 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1561 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1562 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับ   25/1/2564 1/25/2021
1563 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำ   25/1/2564 1/25/2021
1564 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู   25/1/2564 1/25/2021
1565 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่   25/1/2564 1/25/2021
1566 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ   25/1/2564 1/25/2021
1567 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1568 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1569 ซื้อแบตเตอรี่ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1570 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1571 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1572 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1573 จ้างเปลี่ยนโช๊คหน้าด้านซ้าย รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
1574 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๙ ศูนย์(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
1575 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/1/2564 1/21/2021
1576 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ   21/1/2564 1/21/2021
1577 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/1/2564 1/21/2021
1578 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ   21/1/2564 1/21/2021
1579 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1580 จ้างติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดรถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานที่ กพฉ.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1581 ซื้อถ่านขนาด D จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1582 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1583 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
1584 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
1585 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ   19/1/2564 1/19/2021
1586 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน และท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
1587 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
1588 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
1589 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
1590 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
1591 จ้างเช่าเต็นท์โดม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตรม.จำนวน ๑ จุด ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
1592 จ้างเช่าเต็นท์โดม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตรม.จำนวน ๑ จุด ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
1593 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
1594 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
1595 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๑๐ ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1596 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับประชุมประชาคมระดับตำบล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
1597 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
1598 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสันกำแพง๑(จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ความลึกสุทธิ ๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๔.๖๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1599 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสันกำแพง๑(จุดที่ ๓) ขนาดกว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลึกสุทธิ ๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๕๗ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1600 จ้างขุดลอกหน้าฝายซอยเก้าหลัง ม.๑๔ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ความลึกสุทธิ ๔ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1601 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการขอใช้พื้นที่ป่า จำนวน ๑๘๐ เล่ม และถ่ายเอกสาร ขอใช้พื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ จำนวน ๑,๖๗๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1602 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๒๐๕,๐๐๑ กิโลเมตร) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1603 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1604 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสันกำแพง๑(จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลึกสุทธิ ๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๙ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
1605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/1/2564 1/13/2021
1606