ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
2 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Desktop (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
3 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
5 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคลองนาใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานการศึกษา) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
9 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ สาย (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๑๙ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
11 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยน้ำผุด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
12 จ้างซ่อมไดสตาร์ทรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๑) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้า   3/29/2024 3/29/2024
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๒๐ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๒๘ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๑๒ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
21 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๑๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๑๙ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
26 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson L๑๔๔๕ (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
27 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ศพด.บ้านดอนเคี่ยม) ยี่ห้อ ASUS (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนัดปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน่วยกู้ชีพ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
33 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
34 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ SAMSUNG เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔๐๐๕๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
35 จ้างซ่อมเพลาขับวงเดือนรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
37 จ้างซ่อมขุดเอวสวิงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
38 จ้างซ่อมระบบกล้อง CCTV (เลขครุภัณฑ์ ๔๙๐-๕๘-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
39 จ้างซ่อมฝาท้ายรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
40 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
41 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ brother HL-L๒๓๗๐DN (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๕-๐๐๓๖) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นสำนักงาน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
44 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนาม สำหรับการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
45 จ้างเช่าพร้อมติดตั้ง เครื่องเสียง สำหรับการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
46 จ้างเช่าพร้อมติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และจ้างเหมาจัดทำสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
47 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
48 จ้างซ่อมระบบแอร์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
49 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
50 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
51 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
52 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
53 จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำและสายคันเร่ง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
54 จ้างซ่อมชุดวงเดือนรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
55 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา โครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติด รับร่อคัพ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
56 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
57 จ้างซ่อมชุดวงเดือนรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
58 จ้างซ่อมชุดวงเดือนรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
59 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
62 ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ฃุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
63 จ้างซ่อมไดสตาร์ทรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐   3/4/2024 3/4/2024
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง   3/4/2024 3/4/2024
66 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
67 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
68 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
69 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
70 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๒๒ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
73 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
74 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
76 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
77 จ้างเช็คระยะพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
80 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
81 ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ฃุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
82 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
83 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
84 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
85 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
86 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
87 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
88 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๒๒ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
89 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
90 จ้างซ่อมแป๊บไฮโดรลิครถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
91 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
92 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
93 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
94 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
95 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
96 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
97 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
98 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
99 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๒๒ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
101 จ้างซ่อมลูกตุ้มรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๑๖๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๖๕-๐๐๐๒) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้า   2/23/2024 2/23/2024
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
104 จ้างซ่อมสลักคอม้ารถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
105 จ้างเปลี่ยนยางบังโคลนรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง (ช่วงที่ ๑) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง   2/23/2024 2/23/2024
107 จ้างซ่อมปุ้งกี๋และสลักบู้ชชุดปุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
108 จ้างซ่อมระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบคลัทช์รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
109 จ้างตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ AMENA กองช่าง (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๘,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๙) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
110 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
111 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2024 2/22/2024
112 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๒๘๖๔ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๖-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
113 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
114 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
115 จ้างซ่อมระบบ ทีวีดาวเทียม psi ห้องผู้บริหาร จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
116 จ้างซ่อมปุ้งกี๋และสลักบู้ชชุดปุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
117 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
118 จ้างซ่อมระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบคลัทช์รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
120 ซื้อวัสดุถุงจัมโบ้แบ็ค ขนาด ๐.๙๕x๐.๙๕x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
121 จ้างซ่อมหางไถและกระบอกเลี้ยวรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
122 จ้างซ่อมปุ้งกี๋และสลักบู้ชชุดปุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
123 จ้างตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด (ห้องประชาสัมพันธ์) เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
124 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่และชุดไดร์สตาร์ท รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
125 ซื้อวัสดุถุงจัมโบ้แบ็ค ขนาด ๐.๙๕x๐.๙๕x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
126 จ้างซ่อมข้อต่อท่อไฮดรอลิค และน็อตยึดปะกับ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
127 ซื้อวัสดุถุงจัมโบ้แบ็ค ขนาด ๐.๙๕x๐.๙๕x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
128 จ้างซ่อม Internet ภายในและภายนอกอาคารผู้บริหาร จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๑) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้า   2/15/2024 2/15/2024
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๑) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้า   2/15/2024 2/15/2024
131 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ระบบ inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
132 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐   2/14/2024 2/14/2024
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐   2/14/2024 2/14/2024
135 จ้างซ่อมข้อท่อท่อไฮดรอลิค และน็อตยึดปะกับ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง   2/13/2024 2/13/2024
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง   2/13/2024 2/13/2024
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
139 ซื้อยางสำหรับรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
140 จ้างซ่อมชุดไดร์สตาร์ท รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
141 จ้างซ่อมตัวส่งสัญญาณ Internet ไร้สาย ห้องงานการศึกษา (สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หน่วยกู้ชีพ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
143 จ้างซ่อมข้อท่อท่อไฮดรอลิค และน็อตยึดปะกับ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
144 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่และชุดไดร์สตาร์ท รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
145 จ้างซ่อมข้อต่อท่อไฮดรอลิค และน็อตยึดปะกับ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
146 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง (ช่วงที่ ๑) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง   2/9/2024 2/9/2024
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง (ช่วงที่ ๑) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง   2/9/2024 2/9/2024
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้า   2/8/2024 2/8/2024
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้า   2/8/2024 2/8/2024
151 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำหอยโข่ง ๑ แรงม้า (งานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
152 ซื้อวัสดุประปา (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
155 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
156 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
157 จ้างซ่อมปุ้งกี๋และสลักบู้ชชุดปุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
158 จ้างซ่อมระบบ internet (กองช่าง) เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
160 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
161 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
162 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
163 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
164 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
165 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
167 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
168 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๒๒ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
169 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
170 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
171 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
172 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
173 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
174 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
175 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
176 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
177 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
178 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
179 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
181 จ้างซ่อมระบบสั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Lan และ wifi (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
182 จ้างตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ รถตู้สำนักงาน ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
183 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนชุดดึงกระดาษเครื่องพิมพ์ Hp P๑๑๐๒ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
184 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
185 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๙,๑๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
186 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
187 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
188 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
189 จ้างซ่อมท่อไอเสีย รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำ นวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
191 จัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน   1/25/2024 1/25/2024
192 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
193 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
194 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
195 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนชุดดึงกระดาษเครื่องพิมพ์ Hp P๑๑๐๒ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
196 จ้างซ่อมระบบสั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Lan และ wifi (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
197 ซื้อพร้อมเปลี่ยนกระจกมองข้างและสวิทช์ดึง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
198 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
199 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
200 จ้างซ่อมระบบสั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Lan และ wifi (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
201 จ้างซ่อมสลักยึดหางเทรลเลอร์ รถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘-๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
202 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนชุดดึงกระดาษเครื่องพิมพ์ Hp P๑๑๐๒ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
203 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเช็คระยะ รถตู้สำนักงาน ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
206 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง (ช่วงที่ ๒) รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร   1/18/2024 1/18/2024
208 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๒๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร   1/17/2024 1/17/2024
209 จ้างซ่อมแผงไฟกันชนหน้ารถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
210 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
213 จ้างเช็คระยะพร้อมตวรจเช็คสภาพทั่วไป รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๒๘๖๔ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๖-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
215 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
216 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
219 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
220 จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
221 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
222 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
223 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
224 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๒๘๖๔ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๖-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
225 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
226 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป) จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
228 จ้างถ่ายเอกสารการสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยระบบ Thai QM จำนวน ๕,๗๗๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
231 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบางไม้แก้วประชาสามัคคี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
232 จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเวที เครื่องเสียง สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบางไม้แก้วประชาสามัคคี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
233 ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบางไม้แก้วประชาสามัคคี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
234 ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
236 จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
237 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรางค์ - หาดแตง รหัส ชพ.ถ.๖๔๐๒๒ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ   1/3/2024 1/3/2024
238 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในอิ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
239 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละ - น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินเภาพัฒนา ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ   1/3/2024 1/3/2024
240 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเกตุ - บางฝนตก รหัส ชพ.ถ.๖๔๐๐๘ หมู่ที่ ๑๖ - หมู่ที่ ๑๘ (สาย B) ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อง   1/3/2024 1/3/2024
241 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง รหัส ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริ   1/3/2024 1/3/2024
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - โป่งนนท์ รหัส ชพ.ถ.๖๔๐๒๑ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบร   1/3/2024 1/3/2024
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดใน - กรายทอง รหัส ชพ.ถ.๖๔๐๑๗ หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริห   1/3/2024 1/3/2024
244 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในอิ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
245 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในอิ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเหนือ - นาสร้าง รหัส ชพ.ถ.๖๔๐๑๙ หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส   1/3/2024 1/3/2024
247 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งเงาะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
248 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
249 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองคลัง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
251 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
252 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
253 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
254 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
255 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
256 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๘ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
257 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
258 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
259 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
260 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
261 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
262 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
263 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๓๔ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
264 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๒๒ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
265 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกล่า ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
266 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
267 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
268 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
269 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023