ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
2 ซื้อชุดปฏิับัติการอปพร.พร้อมเครืื่องหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2565
4 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
6 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายไทรลอด ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
7 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
8 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
9 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
10 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
11 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายราษฏร์วิริยะ ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
12 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
13 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง (วัดหอระฆัง) ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
15 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
18 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
20 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7  1 กันยายน 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
29 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
31 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
32 ซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
33 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
34 ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
36 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
37 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
38 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
39 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
41 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
42 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
43 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
44 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ทำการอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
45 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2565
46 ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2565
47 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
48 ??????????? ATK ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
49 จ้างซ่อมแซมประตูห้องอาบน้ำห้องครัวของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้ง ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
58 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6  4 เมษายน 2565
61 ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
62 ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
63 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
64 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1  17 มีนาคม 2565
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
67 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
68 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
72 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
73 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
75 จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
76 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
77 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
78 จ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
79 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
80 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
81 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
82 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมสปอร์ตรณรงค์มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
84 จ้างทำป้ายที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
85 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
86 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
87 จ้างซ่อมเปลี่ยนการ์ดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
88 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
89 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
90 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
91 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
92 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
93 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
94 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
95 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
96 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
97 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
98 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน 2,300 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
99 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
100 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
101 จ้างก่อสร้างถนนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
102 ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
103 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10  28 กันยายน 2564
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
105 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
106 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 2 ) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
107 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
111 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
112 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
113 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8  7 กันยายน 2564
114 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5 โดยวิธีคัดเลือก  6 กันยายน 2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
119 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
121 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6  23 สิงหาคม 2564
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
123 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5  23 สิงหาคม 2564
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
125 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบไฟฟ้าพร้อมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
126 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  11 สิงหาคม 2564
127 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
128 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  11 สิงหาคม 2564
129 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
130 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
132 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
134 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศพด.บ้านไทรลอด ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
135 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
136 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
137 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
138 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด(ช่วงที่ 2 ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
139 จ้างซ่อมสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
141 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
143 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
144 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
145 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
147 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
148 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
149 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
150 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
151 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
152 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
156 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
157 จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
161 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
163 ซื้อวัสดุสำนักงานของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2564
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
167 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
168 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
169 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
170 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
171 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
172 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
173 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
174 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
175 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
176 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
177 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
178 จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาและที่สวน ถนนสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
179 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
180 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
183 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
189 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
191 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
192 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
196 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
199 ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
200 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
201 จ้างจัดดอกไม้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
202 จ้างทำป้ายจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
203 จ้างจ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
204 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
205 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8  13 พฤศจิกายน 2563
207 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
208 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
209 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
210 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
211 จ้างจัดหาวัสดุทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
214 ซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
215 โต๊ะหมู่บูชา  9 กันยายน 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
218 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
219 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
220 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน - ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
223 ซื้อชุดกีฬานักฟุตบอล จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
226 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
228 จ้างซ่อมเปลี่ยแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ บต 9782 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
232 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
233 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9 มิถุนายน 2563
234 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
235 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มิถุนายน 2563
237 จ้างจัดหาการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
238 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
242 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
243 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
244 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
245 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
246 จ้างบริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
247 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
248 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
250 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
251 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม  7 พฤษภาคม 2563
252 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
253 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
254 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
255 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
256 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
257 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
260 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
261 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
262 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
264 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
265 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
266 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
267 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
268 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
269 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
270 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
271 จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
273 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
274 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคดรน่า(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
279 จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
284 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
285 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
286 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6  3 กุมภาพันธ์ 2563
287 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7  30 มกราคม 2563
288 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
289 จ้างจัดหาเช่า บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
290 จ้างจัดหาวัสดุตกแต่งบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
291 จ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
292 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
293 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
294 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
295 ซื้อตู้ไฟหยุดตรวจและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
298 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
300 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
303 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
307 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
308 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
309 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง