ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
2 โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล.สายไทรลอด หมู่ที่ 10 บ้านประชาสันติ   4/24/2024 4/24/2024
3 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง(ทรายที่มีฟอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอุทรริเริ่ม ม.8   4/18/2024 4/18/2024
5 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอุทรริเริ่ม ม.8   4/17/2024 4/17/2024
7 จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2024 4/11/2024
8 จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในงานวันกตัญญู ปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
9 จ้างจัดเตรียมสถานที่การจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5   4/1/2024 4/1/2024
11 จ้างเหมาผูกผ้าจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
13 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านละมุ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
14 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านประชาสันติ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
15 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแก้ว ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
16 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
17 จ้างขุดวางท่อประปา บ้านพรุกำ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
18 จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
19 ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
20 จ้างต่ออายุการดูแลเว็บไปต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
21 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซอย 1 ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2024 2/9/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-นาปะท่า ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2024 2/9/2024
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
26 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
27 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-นาปะท่า ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2024 1/25/2024
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2024 1/25/2024
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-นาปะท่า ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2024 1/25/2024
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2024 1/25/2024
32 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
33 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซังสีใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
34 โครงการการซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-นาปะท่า ม.9   1/17/2024 1/17/2024
35 จ้างทำป้ายไวนิลประกอบเวทีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
36 จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
37 ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
38 จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม Thai QM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
39 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023