ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/1481 6/12/2024
2 ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกสายทุ่งหลวงร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่   6/7/1481 6/7/2024
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเล้าไก่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเล้าไก่ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/29/1481 5/29/2024
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
8 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/29/1481 5/29/2024
10 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเขียม-หัวสะพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
11 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนอก หมูที่ ๙ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโกท่า ๑ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
13 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอ ไซริง เข็ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
14 จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๙๕๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
15 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
16 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
17 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๓๙๕๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
18 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
19 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงคอนกรีต ชพ.ถ.๑๔๐๐๓ ซอยประปาเชื่อมซอยหนองตาขา หมูที่ ๑๒ ตำบลวังไผ่   4/4/2024 4/4/2024
21 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
22 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
23 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสนามกีาเชื่อมเทศบาลตำวังไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
24 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองบัวแดง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
25 จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัยของผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
27 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.พัฒนาเชื่อมเทศบาลตำบลวังไผ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
28 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
30 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ปิดหน้าด้วยหินคลุก สายห้วยด้วน เชื่อมซอยวันเพ็ญ มีราช หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานทะเบียนเลขที่ กจ ๒๕๑๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
32 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ปิดหน้าด้วยหินคลุก สายหนองบัว เชื่อมถนนบ้านนางยิ่ง สุวรรณะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
33 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๓๙๕๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
36 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม (ห้องเก็บของ) อบต.วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
37 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุม (ห้องเก็บของ) อบต.วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
38 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม (ห้องเก็บของ) อบต.วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
42 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024