ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/30/2023 10/30/2023
2 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/30/2023 10/30/2023
3 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/27/2023 10/27/2023
4 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/27/2023 10/27/2023
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
6 ซื้อชุดรับแขกแบบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2023 10/11/2023
7 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง   10/9/2023 10/9/2023
8 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
9 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
10 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
11 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
14 ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
21 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
22 ซื้อวัสดุตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่บูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
24 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
25 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
26 ซื้อวัสดุตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่บูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
27 ซื้อวัสดุตกแต่งการจัดโต๊ะหมู่บูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
28 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
30 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
31 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าววัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
32 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายวัสดุแอลฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2023 7/21/2023
33 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/2023 6/30/2023
35 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
36 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/2023 6/27/2023
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/14/2023 6/14/2023
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/14/2023 6/14/2023
41 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/8/2023 6/8/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/8/2023 6/8/2023
46 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/2023 6/7/2023
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/2023 6/7/2023
49 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
50 จ้างขุดสระห้วยระกำบน หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาป่า เพชรทอง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
52 จ้างก่อสร้างกำแพงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
53 จ้างวางท่อจำหน่ายน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
54 จ้างซ่อมแซมถนน (วางท่อระบายน้ำ คสล.) สายทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
55 จ้างซ่อมแซมถนน (วางท่อระบายน้ำ คส. ) สายริมคลองนอก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
57 จ้างโครงการสับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
58 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไผ่ รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร   5/23/2023 5/23/2023
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
63 จ้างโครงการสับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
64 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
65 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัมพันธ์เชื่อมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
67 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๘๖๒๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/2023 4/10/2023
69 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง เวที พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
70 จ้างติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
71 จ้างติดตั้งเครื่องเสียง เวที พร้อจักตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/23/2023 3/23/2023
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2023 3/22/2023
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2023 3/22/2023
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/2023 3/17/2023
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2023 3/13/2023
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/2023 3/9/2023
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/2023 3/9/2023
79 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   3/7/2023 3/7/2023
80 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 3/1/2023
81 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
82 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   2/23/2023 2/23/2023
83 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่าง 1 มีนาคม 2566 - 2 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
84 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ทะเบียน กจ 2517 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2023 2/22/2023
85 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเกาะแก้วเชื่อมบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   2/20/2023 2/20/2023
86 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
87 พื้นที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของระบบ CLOUD , HOSTUNG -ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   2/9/2023 2/9/2023
88 จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่าน ราง พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
89 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   1/26/2023 1/26/2023
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/24/2023 1/24/2023
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
93 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
94 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/10/2023 1/10/2023
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/10/2023 1/10/2023
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2023 1/9/2023
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
100 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   1/5/2023 1/5/2023
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2023 1/5/2023
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/27/2022 12/27/2022
103 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/20/2022 12/20/2022
105 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   12/16/2022 12/16/2022
106 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
107 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/4/2022 10/5/2022
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/19/2022 9/19/2022
110 จ้างถนนคอนกรีตสายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
111 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
112 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา และสายเลียบริมคลองทุ่งหลวงพัฒนาและริมคลองนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   9/15/2022 9/15/2022
113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ (ต่อเนื่อง)   9/15/2022 9/15/2022
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/23/2022 8/23/2022
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นวางเอกสารแบบมีบานเลื่อนปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนิลสังข์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/1479 11/25/2022
121 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
122 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนอก หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
123 ซื้อพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
124 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
125 ซื้อชุดกิจกกรม ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
126 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะโฟเมก้าขาว ขนาด ๗๕x๑๕๐ ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
128 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
129 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องชุดอุปกรณ์สำหรับพิธีสงฆ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
130 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
131 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
132 จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองนอก หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
133 จ้างขุดลอกและวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยโยธิน ๑ และซอยนิลสังข์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
134 จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาบริเวณคลองนอก หมู่ที่ ๖,๙ และหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๑๔-๐๐๓ บ้านเขาการ้อง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/1479 3/10/2022
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
137 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
138 จ้างเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
141 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
142 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
143 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/1479 8/2/2022
145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังไผ่เชื่อมหมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลวังไผ่   8/1/1479 8/1/2022
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
147 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
148 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
149 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังชำนาญ ๒ เชื่อมวังชำนาญ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1479 6/8/2022
151 ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
152 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
153 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๒๑๙ ชุมพร   5/5/1479 5/5/2022
154 จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
156 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
157 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (พร้อมติดตั้งโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
158 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
159 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัมพันธ์ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัมพันธ์ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   3/14/1479 3/14/2022
162 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดดอนเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   3/14/1479 3/14/2022
163 ซื้อผ้าสำหรับงานพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๑๔-๐๐๓ บ้านเขาการ้อง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/22/1479 2/22/2022
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
166 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจประสาน หมู่ที่ ๖ ถนนสายซอยบุญมี และถนนสายซอยโยธิน ๒ เชื่อมราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
167 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจประสาน หมู่ที่ ๖ ถนนสายซอยบุญมี และถนนสายซอยโยธิน ๒ เชื่อมราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
168 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจประสาน หมู่ที่ ๖ ถนนสายซอยบุญมี และถนนสายซอยโยธิน ๒ เชื่อมราษฎร์อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
169 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
170 จ้างเหมาบริการติดตั้งเว็ปไซต์ (Web Application) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
172 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
173 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๒๑๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022