ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
3 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
5 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน 80-9745 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
6 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
7 ซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ แบบพลาสติก จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
8 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
11 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายดอนแค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
13 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา อบต.ตากแดด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกกลางนา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2023 8/25/2023
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกกลางนา 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธี   8/23/2023 8/23/2023
16 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนาบน 2 หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
17 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทองคำ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
18 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพลับ หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
19 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายดอนแค 3 หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
20 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายไทยนุกูล หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
22 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกกลางนา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2023 8/10/2023
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกกลางนา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2023 8/10/2023
27 ซื้อทรายทีมีฟอส และสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลตากแดด ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
29 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ (ล้อหลัง) จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกกลางนา 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธี   7/27/2023 7/27/2023
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกกลางนา 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธี   7/27/2023 7/27/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบค่าย ตชด. หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยผาก ตำบลตากแดด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕.๐๐ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด   12/27/2022 12/27/2022
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
37 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ จำนวน 16 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
38 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายวัดหนองหมุก - ทุ่งคา หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
39 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาบน 2 หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
41 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบค่าย ตชด. หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยผาก ตำบลตากแดด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕.๐๐ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบค่าย ตชด. หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยผาก ตำบลตากแดด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕.๐๐ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/7/2022 12/7/2022
46 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.ตากแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2022 10/10/2022
47 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสระหนองหลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
48 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีแม่บทและคัดลอกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
49 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
50 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดดอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 10/5/2022
51 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,280 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
52 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
53 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดดอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
54 จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
55 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนสายโรงน้ำเชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
56 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายสงัดศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
57 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดดอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 10/5/2022
58 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว   9/28/2022 10/5/2022
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
60 จ้างก่อสร้างสะพานชั่วคราวสายสร้างสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
63 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.ตากแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
64 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
65 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวัันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
66 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกกลางนา 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   6/21/1480 6/21/2023
67 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกกลางนา 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   6/21/1480 6/21/2023
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
69 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
71 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
72 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
73 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
75 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
76 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
77 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบค่าย ตชด. ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
78 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกกลางนา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   6/7/1480 6/7/2023
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
80 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
81 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบวัดประเดิม 1 หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
82 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
83 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน 81-3781 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
84 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา อบต.ตากแดด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
85 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
86 ซื้อชุดโคมไฟถนน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
87 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.ตากแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
88 ซื้อพัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
89 ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
90 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
91 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,520 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
92 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
93 จ้างพ่นกันสนิมใต้ท้องรถรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กจ 9795 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
95 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายโลหทิพย์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
96 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเทพมณฑา หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
98 จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
99 จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กจ 9795 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
100 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
103 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
104 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
105 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดดอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
106 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
107 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
108 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
109 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชุมพร หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่วง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
112 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
113 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
115 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
116 จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลตากแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
117 ซื้อยางรถ (ล้อหน้า) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8769 ชุมพร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1480 1/20/2023
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
119 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
120 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
121 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้าของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน 80-9745 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
122 ซื้อของรางวัล จำนวน 15 รายการ (โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
123 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
124 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
125 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
126 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
127 ซื้อโคมไฟถนน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
128 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8769 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
129 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
130 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
132 อาหารเสริม (นม)   10/28/1479 10/28/2022
133 อาหารเสริม (นม)   10/28/1479 10/28/2022
134 จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022