ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 ซื้อชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต เก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๖๗ Toner Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
21 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคาร ศพด. ม. ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
25 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๓๘ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
26 ซื้อเครื่องซักผ้า ถังคู่ฝาบน ขนาด ๗.๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
27 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
32 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  10  มิถุนายน  2565
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2565
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
39 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
41 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
42 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
44 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
45 จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง และ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ สีขาวเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
46 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
48 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
49 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
53 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
55 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2565
58 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗  18 พฤษภาคม 2565
60 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
61 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
64 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
65 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
66 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
67 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
68 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
69 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
70 จ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
72 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โบล์ PVC - PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว และ ลูกยางยีโบล์ ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
76 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง  25 เมษายน 2565
77 สารเคมีพ่นยุง และทรายอะเบท  22 เมษายน 2565
78 ซื้อชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิส ขนาด ๑ Tb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยีโบลท์ PVC/PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
81 จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG ๕๑ Toner Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
83 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2565
85 จ้างเหมางานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมและบดทับแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
86 ซื้อยางรถยนต์ และยางในขอบ ๑๖ นิ้ว ของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
87 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
88 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
89 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
90 จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
91 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
92 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘  14 มีนาคม 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ๘๔ Toner Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
94 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
95 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
96 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
98 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2565
102 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2565
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ซ่อมแซมระบบประปาฝายแพรกขวา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
111 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
112 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ ท่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2565
114 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยห้วยก่ำ - ห้วยญวน หมู่ทื่ 10  2 กุมภาพันธ์ 2565
115 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
116 จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
117 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
120 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
122 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
124 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
125 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
126 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
128 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
129 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคูถนนอัดแน่น ซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
133 จ้างเหมาทำป้ายซีทรูสำหรับห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
134 จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รางสเตนเลส ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
136 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
137 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
138 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
139 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
140 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
141 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
142 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
143 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
144 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
146 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
147 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
148 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
149 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
150 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
151 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
152 ซื้อชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง( COVID - 19 Antigen Test Self - Test Kits ) ชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
153 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
155 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
157 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
158 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
159 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
160 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
161 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
162 จ้างจ้างเหมาทำป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไวนิล คู่มือคณะกรรมการ แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
163 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง และสำหรับวันอบรม กปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
164 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
165 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
166 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  27 ตุลาคม 2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
168 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
169 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
170 จ้างทำป้ายไวนิล และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
171 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมูที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
172 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 - 8 โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
173 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
174 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
176 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
177 จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A๔ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
178 จ้างจัดทำป้ายซีทรูติดตั้งในห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
179 จ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย ฯ ณ อาคารอนุสรณ์สถานพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
180 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
181 จ้างทำสถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และเก็บอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
182 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังปั่นถูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
183 ซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
184 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓ - ๕ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
185 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
186 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
187 จ้างโครงการขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้ำบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
188 ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
189 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
190 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
191 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
192 ซื้อหนังสือเรียน 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
193 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
194 ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
195 ซื้อค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
199 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
200 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร พร้อมโครงไม้ เขตอันตราย โปรดระวังการเล่นน้ำบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
201 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
202 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง  7 กันยายน 2564
203 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
204 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
205 จ้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาภูเขาห้วยก่ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
206 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
207 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และค่าถ่ายเอกสารรายละเอียดงบประมาณประกอบโครงการหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
208 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง ลูกหมากบังคับเลี้ยวหน้า ซ้าย ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สมุนไพรต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไมค์ประชุมยาว ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายกั้นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
213 จ้างตัดคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
214 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๕ รายการ  11 สิงหาคม 2564
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หลัง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
217 ซื้อยี่โบลท์ ๘ นิ้ว และยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
219 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
220 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
221 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
222 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
223 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
224 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
225 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
226 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
227 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดบรรจุ ๔ ลิตร เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการ ฯ (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
228 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
229 ซื้อปืนพ่นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ๗๕% ๑,๐๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX-L๑๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
231 ซื้อเชือกโรยตัว ขนาด ๑๒ มม. รอกเดี่ยวขนาดใหญ่ คาราไบเนอร์ อุปกรณ์สำหรับโรยตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
232 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
233 ซื้อเครื่องเลื่อย ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
234 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
237 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ซม. ซ่อมถนนซอยวัดใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
239 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
240 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
241 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
242 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
243 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
244 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
245 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
246 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
247 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจันทร์กระจ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
248 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
249 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
250 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
251 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
252 จ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ศาลาพักคอยรถโดยสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
253 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๓ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
254 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
255 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
256 ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
257 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
258 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน ข้าวห่อไข่ ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
259 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
260 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
261 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
262 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
263 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
264 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
267 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
270 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไหรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
271 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
272 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
273 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
274 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
275 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
276 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งค้อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ ๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
279 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
282 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
283 จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และอัดถังดับเพลิงชนิดคาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
285 ซื้อกระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
287 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
289 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับโฟเมก้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
291 จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
292 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
293 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
297 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
298 ซื้อชุดสังฆทาน ร่ม กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำมีก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
299 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
300 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
301 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
302 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
303 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
304 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
305 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
306 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
307 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
308 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
309 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
310 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๘๔ TONER BLACK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
311 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
313 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  15 มีนาคม 2564
314 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
315 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
316 ซื้อเสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
317 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
318 จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
321 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
322 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
327 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
329 ซื้อไฟหมุนสีแดง ขนาด ๖ นิ้ว ๒๒๐ โวลล์ กรวยจราจรพลาสติก สูง ๗๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
330 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
331 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ และ อัดถัง CO๒ ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
332 จ้างเช่าเหมา โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
333 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
334 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
335 จ้างจัดทำซุ้มจุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
336 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
337 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
338 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
339 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
340 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
341 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
342 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
343 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
344 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
347 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
348 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
349 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
351 จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
352 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
354 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
355 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
356 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
357 ครุภัณฑ์สำนักงาน  26 มกราคม 2564
358 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
359 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
360 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
361 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
362 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
363 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
364 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองแพรกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  25 มกราคม 2564
365 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
366 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวท่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
367 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
368 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
369 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
370 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
371 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
372 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
373 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
374 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  4 มกราคม 2564
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
376 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
377 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
378 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
379 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
380 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
381 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง งานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
382 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
383 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
384 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
385 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
386 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
387 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
388 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
389 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
393 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
394 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
395 จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียง โครงการดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
396 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
397 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
398 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
399 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
400 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
401 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
402 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
403 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
404 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
405 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
406 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
407 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
408 วัสดุสำนักงาน กองคลัง  24 พฤศจิกายน 2563
409 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
410 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
411 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
412 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
413 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
414 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
415 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
416 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
417 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
418 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
419 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
420 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
421 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  22 กันยายน 2563
422 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
423 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
424 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
425 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
439 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
440 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกยูง ๒ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
441 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
453 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
454 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยยะโส หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2563
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
458 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
459 จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ตาม กสทช.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
470 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑  26 สิงหาคม 2563
471 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
473 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
474 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
475 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
476 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เช้า บ่าย โครงการยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
477 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  19 สิงหาคม 2563
478 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
479 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
480 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
481 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
482 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
483 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึก (เสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
484 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
485 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
486 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
487 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
488 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
489 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
490 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
491 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารประชุมสภา อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
492 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
493 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
494 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ชั้น อ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
495 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
496 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
497 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
498 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายธารทอง - ด่านกระทิง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
499 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
500 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
502 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
503 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
504 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
505 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าขาว ผ้าสีเหลือง ผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
507 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติลายไทย ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๑๐ เมตร + ๑.๕๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
509 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา  13 กรกฎาคม 2563
510 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
511 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
512 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
514 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
515 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
516 ซื้อหนังสือเรียน (3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
517 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
518 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
519 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายบ้านบางพรวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
520 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
521 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
522 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
523 ซื้อค่าหนังสือเรียน 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
525 ซื้อค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
526 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง  8 กรกฎาคม 2563
527 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
528 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
529 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
530 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
531 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
532 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
533 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
534 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
535 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
536 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
537 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
538 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
539 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
540 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
541 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
542 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
544 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
545 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
546 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
547 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
548 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
549 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
550 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
551 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
552 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
553 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
554 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
556 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
557 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
558 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมป้ายซุ้มประตู อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
564 ซื้อถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
565 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
567 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
568 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน กรณีพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
569 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
570 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
571 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายห้วยใหญ่ จำนวน ๑ จุด บริเวณริมถนนน้ำทุ่น ห้วยกำหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
572 ซื้อทรายอะเบทชนิดซอง ปริมาณ ๕๐๐ ซอง/ถัง สารเคมีพ่นยุง ปริมาณ ๑ ลิตร/ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
573 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีละอองละเอียด ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
574 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
575 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
576 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
577 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
578 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) เจลแฮลกอฮอล์ ขนาด ๒๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
579 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
580 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
581 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
582 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
583 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
584 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
585 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
586 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
587 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
588 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้าอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
590 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
591 จ้างทำป้าย อาคาร ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
592 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
593 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมประปา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
594 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
595 ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
596 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด ๑๒.๕ X ๑๕.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
597 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
598 จ้างจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
599 จ้างเหมาเดินสายระบบ Lan กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องกองคลัง และระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
600 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
601 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
602 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
603 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
604 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
605 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
606 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
607 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
608 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
609 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
610 ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
611 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
612 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
613 จ้างเหมาทำอาหาร ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
614 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
615 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
616 ซื้อสายไฮดรอลิค เครื่องล้าง อัด ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
618 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
619 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
620 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
621 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
622 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
623 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
624 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
625 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
626 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
627 จ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
628 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
629 จ้างเช่าเต้นโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
630 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
631 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
632 จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
633 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่กิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
634 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
635 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
636 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
638 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน  20 มกราคม 2563
639 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
640 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
641 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
643 ซื้อของรางวัลแข่งขันกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
644 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การตกแต่ง จัดสถานที่ และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
645 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
646 จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
648 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
649 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
650 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
652 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2562
654 จ้างเช่าเหมา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
655 ซื้อถ้วยรางวัลโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
656 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
657 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
658 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
659 ซื้อกล้องถ่ายรูป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
660 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
661 ซื้อกล้องถ่ายรูป กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
662 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
663 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
664 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
666 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
667 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑  4 ธันวาคม 2562
668 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
669 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
670 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
672 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
673 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
674 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
675 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
676 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗(บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
677 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
678 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
679 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
680 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
681 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
682 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
683 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
684 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
685 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
686 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
687 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
688 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
689 จ้างเหมาซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทางซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
690 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
691 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
692 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
693 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
694 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
695 จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
696 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3  4 ตุลาคม 2562
697 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
698 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
699 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
700 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
701 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
702 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
703 จ้างโครงการซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
704 จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
705 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบุญศิลป์ (ซอยประชารัฐ ๑) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
706 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
707 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยภูธร (ซอยประชารัฐ ๕) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
708 จ้างโครงการซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
709 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
710 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
711 ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
712 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
713 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
714 จ้างเหมาอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
715 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
716 จ้างเหมาอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
720 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
721 จ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
722 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
723 จ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
724 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2562
726 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
727 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง- วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
728 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
729 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง- วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
730 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง- วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
731 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
733 จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
736 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกบริเวณที่ทำการ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
737 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
738 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
739 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
740 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
741 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
742 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
743 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓  29 สิงหาคม 2562
744 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
745 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ 3  29 สิงหาคม 2562
746 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
747 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
749 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
750 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
751 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระบบเกียร์และคลัทช์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
752 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
753 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
754 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
755 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
756 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2562
757 ซื้อค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
758 ซื้อรายการค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
759 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2562
760 ซื้อค่าหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
761 ซื้อค่าหนังสือเรียน ๓ - ๕ ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
762 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
763 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
764 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
765 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตักหน้า ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
766 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
767 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
768 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
769 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
770 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
771 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
772 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
773 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ  15 สิงหาคม 2562
774 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
775 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
776 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
777 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
778 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
779 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
780 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
781 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
782 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
783 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖  26 กรกฎาคม 2562
784 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
785 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
786 จ้างเหมาโครงการสวนสาธารณะถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
787 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
788 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
789 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
790 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Canon Toner Cartridge ๓๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
791 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
792 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
793 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
794 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
795 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
796 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
797 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
798 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑  10 กรกฎาคม 2562
799 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
800 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
801 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
802 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
803 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
804 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
805 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
806 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
807 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
808 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
809 ซื้อโคมไฟถนน ขนาด ๒ x ๔๐ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
810 จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
811 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
812 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
813 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
814 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
815 จ้างโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
816 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
817 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง - วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
818 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
819 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
820 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
821 จ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
822 จ้างเหมาบรรจุถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และจ้างเหมาบรรจุถังดับเพลิง ชนิด Co๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
823 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
824 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
825 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
826 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
827 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
828 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
829 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
830 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
831 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  21 พฤษภาคม 2562
832 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
833 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
834 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
835 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
836 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
837 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
838 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
839 จ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
840 จ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมัน และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
841 จ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
842 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
843 จ้างโครงการต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
844 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
845 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
846 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
847 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
848 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
849 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
850 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
851 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง และชุดไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
852 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
853 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
854 จ้างทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
855 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
856 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
857 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยปรางค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
858 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
859 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ FB N ๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
860 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร Canon Toner Cartridge ๓๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
861 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562