ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/1481 7/8/2024
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1481 7/5/2024
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1481 7/5/2024
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
5 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคารอเนกประสงค์ (อบต.ลำเลียง) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1481 7/4/2024
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง - 568 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค - ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1481 6/28/2024
10 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถหมายเลขทะเบียน กค 5004 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
15 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
16 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
19 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
20 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
25 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
26 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1481 6/27/2024
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนซอยห้วยท่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1481 6/26/2024
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกสายบางนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1481 6/21/2024
29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1481 6/21/2024
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู เพื่อติดตั้งห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1481 6/20/2024
31 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยห้วยเนียง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1481 6/20/2024
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80 - 5171 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1481 6/20/2024
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาคารบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1481 6/19/2024
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการนักคัด - นักตัด ทุเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
36 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
37 จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
38 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกสายบางนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/1481 5/28/2024
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกสายบางนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/1481 5/28/2024
42 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
44 จ้างโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๑ บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
45 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 138 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
46 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.0 x 6.0 เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกสายบางนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
48 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยนบ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
49 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600 63 0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กล่องแกเปี้ยน และ ผ้าใยสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
51 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยนบ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
52 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อต่อท่อน้ำกับอุปกรณ์ส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานภายในองค์การบริการส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
59 ซื้อแว่นตาพร้อมเลนส์ โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
60 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
63 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
65 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
66 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
67 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
68 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
70 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
71 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบประปาฝายห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
74 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
75 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/13/1481 5/13/2024
76 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/13/1481 5/13/2024
77 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
78 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี องค์การบริหาราส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
79 จ้างเหมารถตู้ (รถโดยสารไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต. ลำเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
80 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รถทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถทะเบียน หมายเลขทะเบียน บง 568 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
82 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในรถบริการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
83 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อทำการติดตั้งปั๊มสูบน้ำดิบจากคลองลำเลียงส่งน้ำประปาให้ระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อติดตั้งปั๊มสูบน้ำดิบจากคลองลำเลียงส่งน้ำในระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับฉาบและกั้นอาคารเพื่อก่อสร้างอาคารบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
87 ซื้อยางรถยนต์ ของรถกระเช้าหมายเลข 80 - 5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
88 จ้างเหมารถตู้ (รถโดยสารไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมัน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต. ลำเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
89 จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
90 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นห้องประชุมสภาองค์การบริหารวส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
91 จ้างโครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
92 จ้างเหมาซ่อมบำรุง รถบด หมายเลขทะเบียน ถข 79 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
93 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค - 5004 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
94 ซื้อชุดกีฬาและถุงเท้า สำหรับนักกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. ระนองคัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
95 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกสายบางนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   4/18/2024 4/18/2024
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเททับหลังท่อถนนข้ามคลอง ซอยห้วยแช่ หมู่ที่ 10 จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเททับหลังท่อถนนข้ามคลองซอยห้วยแข่ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
98 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600 62 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหุบตัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
103 จ้างเหมาวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
104 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2024 4/5/2024
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
106 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
108 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2024 4/3/2024
109 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยมังลา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
110 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลลำเลียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
112 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
113 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าช้าง - ห้วยเคียน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
115 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
116 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
117 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
119 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบกระจายน้ำห้วยเคียน และซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำห้วยเคียน ซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
121 จ้างเหมาทำระบบท่อดูดน้ำ และท่อส่งน้ำ ประจำถังน้ำแบบเหล็กขนาด ๗๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
122 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลลำเลียง น้ำตกห้วยเนียง,น้ำตกห้วยใหญ่ โดยจัดซื้อโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   3/21/2024 3/21/2024
123 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 80-4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
125 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหกล้อ ทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ๑๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
127 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือแยกตาเหวี่ยง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
128 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/2024 3/8/2024
129 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/2024 3/8/2024
130 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
131 ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
132 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
133 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 138 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
134 ซื้อวัสดุอุปกร์โครงการณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
135 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
136 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
137 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
138 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการผสมเกสรทุเรียนในพื้นที่ตำบลลำเลียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
140 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ แยกตาเหวี่ยง บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
141 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/2024 2/23/2024
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
143 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
145 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
146 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
147 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
148 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
149 จ้างเหมาซ่อมแซมและหุ้มเบาะโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
150 จ้างเหมานางรำนำขบวนรถแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์ โครงการจัดงานประเพณีประจำปีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
151 จ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวงพร้อมออุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ ในพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้วและพ่อตาพระขยางค์ โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
152 ซื้อของที่ระลึกในกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ ในงานตามโครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ขึ้นจัดสถานที่หน้าถ้ำพระขยางค์ ตามโครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระชยางค์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
154 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุมโต๊ะ เต็นท์พร้อมผ้าคลุมฝ้่าเพดาน โครงการจัดงานประเพณีประจำปีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
155 จ้างเหมาเต็นท์โดม โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
156 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์ โครงการจัดงานประเพณีประจำปีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
157 จ้างเหมาคณะมโนราห์ ในงานตามโครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
158 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
159 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
160 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
161 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
162 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.(หลังเก่า) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
164 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
165 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถหกล้อ ทะเบียน 80-4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
166 จ้างเหมาทำผ้าม่านพร้อมรางและติดตั้งหน้าต่างห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
167 จ้างเหมารื้อประตูกระจกพร้อมติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
168 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
169 ซื้อกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
170 จ้างเหมาโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สร้างอาคารบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
172 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
174 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
175 โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า   1/9/2024 1/9/2024
176 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและการแข่งขันเกมส์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
177 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำอัดแรง ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ซม. (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
179 จ้างบุคลากรให้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
180 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
181 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
182 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
183 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
184 จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023