ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมถนนซอยตะปาน 12 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
4 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
5 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
6 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
7 จ้างทำโต๊ะนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
11 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน  12 กันยายน 2565
13 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
15 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธ  24 สิงหาคม 2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน  18 สิงหาคม 2565
19 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
20 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
21 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
22 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
23 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน  22 กรกฎาคม 2565
25 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
26 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
27 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
28 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
29 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkiet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
31 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
33 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24  มิถุนายน  2565
35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24  มิถุนายน  2565
36 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
37 ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
38 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
39 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
40 จ้างซ่อมแซมเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
41 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  8  มิถุนายน  2565
42 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
44 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
47 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
48 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
49 ซื้อเตาเผาขยะขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
50 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
51 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
54 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2565
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ต.บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2565
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
59 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขามูด หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
60 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
61 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขามูต - นายว่อง หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
62 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 6 (ซ.นรา) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
63 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายมณี ทองสกุล - บ้านนายปรีชา เชี่ยวชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
64 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านป้าเชี้ยม หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
65 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
66 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนางพยอม หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยข้างหนองขวางตะวัน หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
70 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
71 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายเสรี ทองสกุล หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
72 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยปากน้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
73 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายซอยตะปาน 5 - บ้านนายมโน หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎณ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
74 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยวังโชกุล หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
75 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายท่าน้ำบางเบา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
76 จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวีดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
77 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายชูชาติ ชัยเดช หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2565
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ต.บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2565
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
83 จ้างเหมาบริการจัดทำดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
86 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
88 จ้างจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
90 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
91 จ้างจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
92 ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน  27 มกราคม 2565
93 จ้างจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
94 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
96 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
97 ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด - ๑๙ ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
99 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
100 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
101 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
104 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
106 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
109 จ้างทำป้ายไวนิลและสิ่งพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
110 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
111 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14 ตุลาคม 2564
112 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
113 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา หมู่ที่ 4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
114 จ้างหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
115 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
116 จ้างหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
117 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพระ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
118 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านราษฎร์บำรุง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
119 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
120 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด ?ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
121 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบ รพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
122 จ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
123 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
124 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบางเบา ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
125 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  27 กันยายน 2564
126 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
127 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
128 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
129 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
130 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
135 ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
136 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
137 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
138 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  3 กันยายน 2564
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
141 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
142 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
144 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
145 วัสดุก่อสร้้าง  16 สิงหาคม 2564
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
149 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
150 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
151 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
152 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
154 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  9 กรกฎาคม 2564
155 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
156 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
159 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
160 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
162 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
163 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
166 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
167 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2564
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2564
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2564
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2564
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
176 โครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 เมษายน 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
182 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
188 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน  30 มีนาคม 2564
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2564
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2564
191 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  22 มีนาคม 2564
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  19 มีนาคม 2564
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  16 มีนาคม 2564
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
197 จ้างซ่อมติดตั้งประตูห้องปฏิบัติงานศูนย์ อปพร. อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  23 กุมภาพันธ์ 2564
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  23 กุมภาพันธ์ 2564
200 จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
201 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
203 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยวังโชกุล หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
204 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนางพยอม หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
205 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 12 (บริเวณแยกสามชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
206 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
207 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 6 (ซ.นรา) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
208 จ้างเหมาบริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างซ่อมแซมมอเเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
212 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
214 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
215 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
216 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
217 จ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมสัญญาณไฟเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
218 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
219 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี  15 มกราคม 2564
220 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  13 มกราคม 2564
221 วัสดุสำนักงาน  6 มกราคม 2564
222 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
225 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบของระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
229 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขัเลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
230 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
231 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน  23 ธันวาคม 2563
232 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
233 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
234 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
235 จ้างเหมาบริการยานพาหนะรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
236 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
237 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
238 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
244 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
245 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  6 ตุลาคม 2563
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
247 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
248 ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาห้องเรียนในฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
249 จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
251 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องวิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร. อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
253 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
254 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
256 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
257 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
258 ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้านสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
259 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
264 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
265 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
266 ซื้อตามโครงการ ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
267 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
268 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
270 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
271 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
273 วัสดุก่อสร้าง  10 สิงหาคม 2563
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
276 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
277 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
278 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2563
279 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
280 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
281 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
282 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
283 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
286 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
290 จ้างบุกเบิกถนนซอยบ้านนายสำราญ โบศรี - ซอยบ้านนายวิเชียร ศรีอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
291 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาร่วมใจ ซอย 1 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
292 จ้างบุกเบิกถนนสายโรงเรียนบ้านบนไร่ - ห้วยรากไม้ ซอยตะปาน 4 หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
293 จ้างบุกเบิกถนนซอยประชาร่วมใจ ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
294 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
295 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และถุงมือยาง  29  มิถุนายน  2563
296 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
301 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
302 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  22  มิถุนายน  2563
303 จ้างก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
306 จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
308 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
309 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
312 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและสเปรย์กำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
316 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายปากน้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
317 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเขามูด หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
318 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
321 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกบ้านนายจรูญ ? บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
322 จ้างก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณหน้า อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
325 ทรายกำจัดลูกน้ำ  14 เมษายน 2563
326 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
327 ซื้อเครื่องวัดไข้อุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรทและถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
328 ซื้อเครื่องวัดไข้อุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรทและถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
329 ซื้อเครื่องวัดไข้อุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรทและถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
333 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
334 จ้างรื้อและล้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
335 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
336 ซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
338 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยนักเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
339 ซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2563
340 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
341 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
342 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
343 ซื้อโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ(ซื้อชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
344 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
345 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และถ้วยรางวัลสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
349 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
350 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2563
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีปร  4 มีนาคม 2563
353 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน หมายเลขทะเบียน ผก 4450 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
354 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
355 ซื้อวงปล่องบ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
356 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
357 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
358 จ้างเหมาบริการจัดทำ ดูแลเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
359 จ้างรื้อและล้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
360 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
363 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
364 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน - ชุมชน และโรงเรียน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
366 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอลงปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 มกราคม 2563
367 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนางพะยอมหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
368 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญณี อินทร์สุวรรณ ช่วงที่ 2 (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
369 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
370 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 5 - บ้านนายมโน หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
371 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายสวาท หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
372 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขามูต - นายว่อง หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
373 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขามูดหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
374 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายท่าน้ำบางเบา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
375 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
376 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
377 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563