ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
3 จ้างโครงการป้ายไวนีลวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
6 จ้างโครงการวันเฉลิมพระชมม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
7 จ้างจ้างทำป้ายผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
8 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
9 จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
10 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
11 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ? ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
12 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
13 จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม ? กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
14 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
15 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
16 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
17 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ? ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
18 จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม ? กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
19 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
20 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
21 จ้างจ้างทำป้ายผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
22 จ้างจ้างทำป้ายผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
23 การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕  7  มิถุนายน  2565
24 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
25 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
26 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
27 การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕  6  มิถุนายน  2565
28 ซื้อการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
29 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
30 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
31 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
32 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
33 จ้างทำป้ายไวนิล ( วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
37 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
38 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
39 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ ทะเบียนรถ กร - 2426 สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
44 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียนรถ กร - 2426 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวเขา หมู่ที่1(สถานีสูบน้ำที่1และสถานีสูบน้ำที่2)ตำบลศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2565
46 จ้างจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
47 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
48 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2565 จำนวน 1 พุ่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
49 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2565 จำนวน 1 พุ่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวเขา หมู่ที่1(สถานีสูบน้ำที่1และสถานีสูบน้ำที่2)ตำบลศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2565
51 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 550 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
52 จ้างจ้างเช็คซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
55 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 53 - 0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) ทะเบียน กร. 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
57 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  15 มีนาคม 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แอลกอฮอล์ 10 แกลอน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  23 กุมภาพันธ์ 2565
64 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
65 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
66 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
67 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
68 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
69 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
72 จ้างซ่อมแซมห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
74 จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายประมง-แหลมสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
75 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร  15 พฤศจิกายน 2564
78 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0075 จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างซ่อมเครื่อง Printer Canon BLP-6000 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
80 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (ทะเบียนรถ บร.9459 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
81 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0073 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
82 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
83 จ้างทำตรายาง ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
84 จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
85 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
86 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
87 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother MFC-9140CND จำนวน 2 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Battery UPS 7.2 Ah จำนวน 1 ก้อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
90 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
91 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
92 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
93 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
94 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
95 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในลุ่ม-หนองเม็ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
96 จ้างเช็ค ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
103 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
104 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
105 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
106 ซื้อยากำจัดวัชพืช ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อน้ำมัน ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูง 28 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
109 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
110 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
111 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
123 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๐๖-๐๐๘๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
124 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายก) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
125 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0052 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และแผ่นรองเมาส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องสแกนเนอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
129 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
130 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
132 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (ตัวที่ 2) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
133 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถ ขกพ. 589 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother TN-1000 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
135 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0067 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
137 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
138 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
139 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
142 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
143 ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
144 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
145 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
146 จ้างซ่อมแซมระบบฟิวส์แรงต่ำ ของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
147 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น K 450 j หมายเลขเครื่องครุภัณฑ์ 416 57 0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
148 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ เลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
149 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0028/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ , ชุดฝักบัวชำระ, เทปพันเกลียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  24 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
157 จ้างจ้างเหมาลอกรางคอนกรีตส่งน้ำและตัดหญ้าสองข้างรางส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1และสถานีสูบน้ำที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
158 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
160 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
161 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง ครุภัณฑ์ 416 53 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
162 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
167 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
168 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน  25 มกราคม 2564
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
172 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
175 จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
176 จ้างติดตั้ง RAM และลงโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
177 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
178 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
179 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
180 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
181 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
183 ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
184 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
185 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
186 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
187 จ้างซ่อมแซมบานเปิด-ปิดประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤศจิกายน 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤศจิกายน 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
199 จ้างจ้างเหมาสถานที่ เพื่อต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
200 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
201 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
202 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
203 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
204 ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
205 ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  22 ตุลาคม 2563
206 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
207 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
208 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
209 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง  16 ตุลาคม 2563
210 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
211 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
212 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 ตุลาคม 2563
213 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
214 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
215 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
216 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
217 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
218 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
219 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
220 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาล่าง-ไผ่พระ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
221 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม - แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
222 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
223 จ้างจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
224 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
225 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
226 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด - ลีเล็ด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานรเดช1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
229 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
231 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
232 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
233 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรณ์การบริหารสวนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
234 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลี่ยงทางด่วน หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
235 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
236 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
237 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
239 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
240 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
241 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
242 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
244 จ้างขุดลอกคูน้ำระบายน้ำบางพรหม ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
248 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
250 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
251 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2563
252 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2563
253 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2563
254 จ้างเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนท 2 รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
257 ซื้อผ้ายืดไฮเกรด ผ้ากระจก ผ้ามุ่งโปร่ง เข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุเขาราหู) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
260 ซื้อดอกไม้แห้งและโอเอซีสแห้ง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
263 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
264 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
265 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
269 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
270 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
271 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
272 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
273 ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
274 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับนมในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
275 จ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจรภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
276 จ้างเช็คสภาพซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
277 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง Mitsubishi electric รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
278 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
279 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบุลุคสีม่วง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
281 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
282 วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (กองคลัง)  2  มิถุนายน  2563
283 ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ร.10 จำนวน 1 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother mfc 9140con ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
286 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
287 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.10-พระบรมราชินี ขนาด 2.6X5 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
288 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
289 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
290 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
291 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
292 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
293 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
294 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
295 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
296 จ้างตรายาง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
297 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
299 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
300 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
301 ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
302 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร (ป้องกันโรคติดต่อเ่ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
303 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
304 จ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
305 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
307 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
309 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
310 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ (คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
311 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
312 ซื้อวัสดุโครงอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
314 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องสำรวจ เครื่องตบดิน (หมายเลขครุภัณฑ์ 0566-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
315 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
316 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรมาราม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
318 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
320 จ้างโครงการลอกรางคอนกรีตส่งน้ำ สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
322 จ้างทำป้ายไวนิลภาษี ขนาด 120X240 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
324 จ้างจ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์พกพา ความจุ 1 TB จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) Brother wt -220 mfc 6140 CON ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
328 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
329 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
330 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
331 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
334 จ้างจ้าง เช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
335 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
336 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
338 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.11) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
342 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
343 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ (เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
344 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
345 เช็ค ช่อม บำรุง รถยนต์ ทะเบียน บร 9459  2 ธันวาคม 2562
346 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  29 พฤศจิกายน 2562
347 จ้างทำเว็ปไซต์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
349 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคเรียน 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
351 จ้างทำพวงมาลา เนื่องในพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
352 จ้างทำพวงมาลา เนื่องพิธีบำเพ็ญกุศ,และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
354 วัสุดก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 500 ถุง  11 ตุลาคม 2562
355 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ตุลาคม 2562
357 จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 จำนวน 30 คนคนละ 20 บาท จำนวน 152 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
358 จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
359 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดื่อน 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
360 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 รายการ กองช่าง  24 กันยายน 2562
361 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2562
363 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) กองคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
364 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
365 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
366 ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กันยายน 2562
368 จ้างซ่อมครุภัณฑคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 416-58-0073หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 416-56-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
370 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิขัย 2/2562 หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
372 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
375 ซื้อน้ำดื่มโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 6 โหลๆ ละ 60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
376 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่านบัตรระบบเอนกประสงค์) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
377 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
379 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พนักงาน) จำนวน 3 ตัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
380 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11 กันยายน 2562
381 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11 กันยายน 2562
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิขัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.2) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
388 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
391 จ้างเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
392 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-00-53 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
393 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
394 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
397 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย (บางร่อนทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
399 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 กรกฎาคม 2562
400 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
401 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
403 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
404 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
406 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
407 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
408 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
409 ซื้อวัสดุก่่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
410 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
411 จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณ รอบสถานที่จัดงาน ระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
412 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
413 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
414 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาก ติดตั้งบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงกจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
415 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
416 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟองอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
417 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักงานปลัด แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
418 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
419 ซื้อแท่นโพเดียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
422 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
424 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมเหรียญ บัตรรับรอง เข็ม หลอดฉีดยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
425 จ้างอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
426 จ้างโครงการอาหารลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
427 ซื้อวัดสุดเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำเพลิง จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
428 จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
429 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
430 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
432 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณหน้าทางขึ้นโบราณสถานวัดเขาศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
433 จ้างเช็ค ซ่อม ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
434 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
435 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอีพลาสติก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
437 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต (ครุภัณฑ์สำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
438 ซื้อจัดซื้อเก้าอีพลาสติก จำนว 30 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
439 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำของพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
440 จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
441 จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายเลียบถนนศรีวิชัย - บางปอ(แยกคอกวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
442 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนซอยคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2562
443 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
444 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
445 จ้างจ้างเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
446 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
447 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
448 จ้างจ้างตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
449 จ้างเช็ค ตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2562