ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
3 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0096 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
4 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
6 ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ล โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระพัง หมู่ที่2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/1481 6/10/2024
8 ซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นสนามกีฬาโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
9 ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ล สำหรับนักกีฬาโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
10 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
11 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
12 ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ล โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
13 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
14 ซื้อชุดนักกีฬาโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลศรีวิชัย ประจำปี2567 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
15 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 1,2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
16 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
17 ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระพัง หมู่ที่2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/1481 5/20/2024
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระพัง หมู่ที่2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/1481 5/20/2024
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
22 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย หมู่ที่ 1,2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
23 จ้างซ่อมแซมบานเปิด-ปิดประตูน้ำ ป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
25 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
26 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระพัง หมู่ที่2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/13/1481 5/13/2024
29 จ้างบุกเบิกถนนสายบางผึ้ง - ปลายสวน ม.1 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 230 ม. วัสดุดินถม(หินผุบางน้ำจืด) ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. พื้นทางวัสดุหินคลุก(คิวหลวม) หน่าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
30 จ้างบุกเบิกถนนสายคลองเรือ 2 - บ้านยายจุก ม.2 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 260 ม.หินผุบางน้ำจืด ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 950.00 ลบ.ม.งานรองพื้นทางวัสดุหินผุ หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม. งานพื้นทางวัสดุหินคลุก(คิวหลวม)หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
31 จ้างบุกเบิกถนนสายคลองเรือ2 - บ้านยายจุก ม.2 ถนนกว้าง 2.00 ม.ยาว 260 ม.หินผุบางน้ำจืด ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 950.00 ลบ.ม.งานรองพื้นทางวัสดุหินผุ หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม. งานพื้นทางวัสดุหินคลุก(คิวหลวม)หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
32 จ้างบุกเบิกถนนสายคลองเรือ2 - บ้านยายจุก ม.2 ถนนกว้าง 2.00 ม.ยาว 260 ม.หินผุบางน้ำจืด ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 950.00 ลบ.ม.งานรองพื้นทางวัสดุหินผุ หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม. งานพื้นทางวัสดุหินคลุก(คิวหลวม)หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
33 จ้างบุกเบิกถนนสายในลุ่ม - กลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) ม.3 ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,040 ม.หินผุบางน้ำจืด (คิมหลวม) หนาเฉลี่ย 0.30 ม.หรือปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 1,248.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
34 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสุบน้ำบ้านหัวเขา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
35 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-53-0029/1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
36 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
37 จ้างเหมาจัดสถานที่งานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
38 จ้างจัดจ้างเช่าเต็นท์และไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
39 จ้างเหมาสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2024 4/10/2024
40 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2024 4/10/2024
41 จ้างเหมาจัดสถานที่งานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
42 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
43 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
44 จ้างป้ายไวนีล เทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
45 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
46 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
47 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
48 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ( Air Conditioner ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
49 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
50 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 420-62-0008 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
51 จ้างป้ายไวนีล เทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
52 จ้างบริการซ่อมแอร์รถยนต์โตโยต้า สีดำ เลขทะเบียน กร 2426 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระพัง หมู่ที่2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   12/3/2024 3/12/2024
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
55 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Epson l1300) 416-64-0097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
56 จ้างเหมาปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
57 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
58 จ้างจ้างเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อรถ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo สีขาว (บร? 9459) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
59 จ้างเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุงรุ่น Hilux Vigo สีดำ เลขทะเบียน กร 2426 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
60 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
61 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
62 จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
63 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Dell หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
64 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
65 จ้างทำป้ายไวนีล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
66 จ้างจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023