ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดทำระบบเว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 จ้างจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
3 ซื้อสารส้มผงและคลอรีนผง ใช้กับประปาจุดวัดรัษฎาราม หมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
5 จ้างเหมาบริการทำตรายา่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
7 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
8 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
9 วัสดุก่อสร้าง  17  มิถุนายน  2565
10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขครุภัณฑ์ 416-57-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
14 จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
16 ?????????? (??) ??????????? 1/2565  17 พฤษภาคม 2565
17 ????????????????? (???????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
19 ซื้ออุปกรณ์ระบบประปาเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล จุดบ้านตารอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
21 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
22 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
24 ซื้อชุดตรวจโควิด -19 (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างตรวจระยะซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท -7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
26 ซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
27 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
28 ซื้ออุปกรณ์ระบบประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 จุดบ้านเกาะมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
29 ซื้ออุปกรณ์ระบบประปา (ซับเมอร์ส) เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเตือนถนนชำรุด (พร้อมโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
34 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่บ้านจุดสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ (ตรายาง ตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ (ตรายาง ตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
39 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
40 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ (ตรายาง ตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
41 จ้างซ่อมปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
42 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
43 โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  1 พฤศจิกายน 2564
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
45 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
46 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางงอน - บ้านเกาะกลาง ต.บางงอน เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.นำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
47 จ้างทำป้ายไวนิล และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บางงอน และนายก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
48 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
49 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
50 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
51 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
52 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
53 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
54 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
55 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.บางงอน เชื่อม ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (แยกถนนเอเชีย 41) โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
56 จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรินถนนในพื้นที่ตำบลบางงอน หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนัส หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประไพ - ถนนชุมแสง ดอนเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
60 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.บางงอน เชื่อม ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (แยกถนนเอเชีย 41)  3 กันยายน 2564
61 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  3 กันยายน 2564
62 ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ประปาจุดบ้านคลองรุม ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
63 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) ประจุดบ้านคลองรุม ม.11ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
64 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  26 สิงหาคม 2564
65 จ้างตรวจสภาพตามระยะการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
66 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
67 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่ คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
68 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
69 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  4 สิงหาคม 2564
70 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
71 ซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนสาย 3,7,8 และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาย 3,7,8 และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
73 ซื้ออุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
74 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
75 ซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนสาย 3,7,8 และสายพุ้งพั้ง ในพื้นที่ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
76 จ้างซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำในเขตตำบลบางงอน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
77 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่ คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
79 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน อบต.บางงอน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยว จุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกบิดประตู จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกบิดประตู จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
84 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  9 กรกฎาคม 2564
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่ คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) สำหรับปรับพื้นที่บริเวณหน้าประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
88 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  22  มิถุนายน  2564
90 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2564
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
94 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
96 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  9  มิถุนายน  2564
97 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8  มิถุนายน  2564
98 ซื้อเครื่องควบคุมความดันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
99 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (จารบีและซีลเชือกเคลือบจารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ - สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
101 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองนุ้ย หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
102 ซื้อวัสดุ อุปโภค ในการเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
103 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25 พฤษภาคม 2564
104 จ้างซ่อมตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
105 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ระบบประปาหมู่ที่ 4 จุด อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
111 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,678 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
114 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
115 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ - สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20 เมษายน 2564
118 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
122 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
123 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  25 มีนาคม 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
128 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน  23 มีนาคม 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2564
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
136 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ซอยต้นเหรียง) หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
137 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางงอน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
138 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
140 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
141 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเดิน หินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (จุดบ้านนางเสาวภา เพชรนิลจินดา หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนบ้านปึก - ศรีไพรวัลย์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
142 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
143 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางงอน หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
146 เช่าเต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
149 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24 กุมภาพันธ์ 2564
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24 กุมภาพันธ์ 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 กุมภาพันธ์ 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
163 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ปั้มซับเมอร์ส) ประปาจุดบ้านเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
165 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
175 จ้างเหมาแก้ไขปรับปรุงระบบประปา ในเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
179 จ้างซ่อมสายพานไทม์มิ่งของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
182 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
183 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
184 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเตือนถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
185 จ้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลบางงอน (จุดบ้านเกาะมนต์) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
186 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
187 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกและหินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
190 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
191 จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์, รถบด) ซ่อมแซมถนนในตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
192 จ้างเหมาซ่อมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
193 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเตือน ถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
195 จ้างเหมาทำป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ พร้อมติดตั้ง  3 ธันวาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
198 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
201 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  16 พฤศจิกายน 2563
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) เพื่อซ่อมแซมถนนสายสวัสดิ์พัฒนาหมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
204 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 ตุลาคม 2563
205 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
210 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
211 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องแต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
212 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 ตุลาคม 2563
219 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
220 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
221 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
222 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
223 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
224 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
225 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
226 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
227 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์ เลขที่ 416-54-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
229 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านตารอง ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
232 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
233 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2563
237 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  23 กันยายน 2563
238 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
239 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคูน้ำ - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
240 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
241 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เคริื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
242 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
243 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
244 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายอุดม วรรณศรี หมู่ที่ 6 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
245 จ้างปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ 11 จุดหน้าสำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
246 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
247 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
248 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
249 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank priner) ศพด.อบต.บางงอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
250 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
251 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
252 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
253 โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  17 กันยายน 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
258 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
259 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี  10 กันยายน 2563
260 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
263 จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดปั้มสูบน้ำ (ซัมเมิร์ส) ประปาจุดบ้านหนองเกรียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
264 ซื้อซัมเมิร์ส เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 7 จุดบ้านเศียรพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
267 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
268 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
269 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
270 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
272 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
273 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
274 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
275 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
276 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
277 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
278 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
279 ซื้อพันธุ์ไม่ตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
280 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
281 จ้างทำป้ายประจำตัวพนักงานส่วนตำบลบางงอน พร้อมกรอบและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจแหวนปากตาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
283 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
284 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
285 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  9 กรกฎาคม 2563
288 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
289 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
290 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
291 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  24  มิถุนายน  2563
292 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
293 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
297 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
298 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
299 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
300 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
301 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
302 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
304 ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
305 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
306 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
307 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
308 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
309 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
310 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
313 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
314 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20 พฤษภาคม 2563
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
317 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 /2563 (ช่วง 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
320 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครุภัณฑ์เลขที่ 420-59-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
321 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
324 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
325 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
327 ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
328 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
329 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
330 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขครุภํณฑ์ 420-53-0012 และ 420-60-0062) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
331 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
332 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
333 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
334 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
335 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
336 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
338 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
339 ซื้อตู้ควบคุมแปลงไฟฟ้า (สเตบิไลเซอร์ 10 kv) ของระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
340 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
341 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
342 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
343 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
344 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
346 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
347 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
348 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
349 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
350 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
351 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
352 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
354 ซื้อซัมเมิร์สและวาล์วน้ำ ประปาจุดบ้านภิรมย์ภักดี 2 หมู่ที่ 10 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
358 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  12 กุมภาพันธ์ 2563
359 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  12 กุมภาพันธ์ 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
363 จ้างซ่อมแซมประตูและรื้อแผงกระจกในสำนักงาน อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
364 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศพด. อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
366 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
367 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ ท่อประปาเพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
369 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและสำหรับเกมส์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
370 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
371 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ท่อขยายเขตประปาม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
373 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
374 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
375 จ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
376 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
377 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน - เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี  20 ธันวาคม 2562
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
379 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
380 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
382 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
383 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
384 ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
385 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562  26 พฤศจิกายน 2562
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุและดินควนตอเทศ) เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายสวนสาธารณะ หมู่ 8 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
387 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
388 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
389 จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
391 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
392 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
393 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
394 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
395 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
396 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
397 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายธรรมรงค์ นิลนิยม - บ้านนายอมรัตน์ นิลนิยม หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
399 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
400 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
401 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
402 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
403 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
404 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
405 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
406 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
407 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนายถาวร เกื้อด้วง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
408 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนางนิยม ว่างงาน หมู่ที่ 2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
409 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
410 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
411 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
412 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
413 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
414 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
415 จ้างโครงการย้ายถังประปาจากซอยห้วยน้ำขาว (จุดบ้านนายณรงค์) - ควนโก้เด็ก (จุดบ้านนาง อมรศรี) หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2562
416 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2562
417 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
418 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
419 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
420 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
421 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
422 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
423 จ้างจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 9 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
424 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนายสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
425 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
426 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังศาลาหมู่บ้่าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
427 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
428 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
429 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหมิดนุ้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
430 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
431 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
432 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
433 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
434 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
435 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยหนองเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
436 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
437 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
438 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยเกาะหวายหอม หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
439 จ้างก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
440 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
441 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
442 จ้างทำป้ายเตือน พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
443 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
444 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
445 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
446 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
447 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดอบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
448 จ้างทำป้ายอะคริลิคของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
449 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
450 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
451 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
452 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
454 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
455 จ้างซ่อมแอร์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
456 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
457 ซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บานเลื่อนกระจกแบบมีตัวล็อค 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
459 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
461 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
464 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
465 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
466 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP (ซ่อมแซมระบบประปา จุดควรหมอขวัญ ม.7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
467 ซื้อซีลเชือกอัดเพลาเครื่ีองสูบน้ำระบบไฟฟ้า ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
468 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
469 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
470 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผุ้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
471 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
472 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
473 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
474 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP ( ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง )  18 กรกฎาคม 2562
475 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน  18 กรกฎาคม 2562
476 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
477 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
478 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
479 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
480 ซื้อซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา สำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
481 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
482 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
484 จ้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
485 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
486 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
487 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
488 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
489 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
490 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
492 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
493 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
494 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
495 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เคส) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
497 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาบ้านเศียรพร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
498 จ้างก่อสร้างศาลาพักคอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
499 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างแบบประปาหมู่บ้านควนโกเด็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2562
501 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562  22 พฤษภาคม 2562
502 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
503 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
504 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
505 ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อตกแต่งสวนหย่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
507 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
508 จ้างต่อสัญญาจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
509 จ้างเปลี่ยนล้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี ครุภัณ์ฑ์เลขที่ ๐๐๑๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
510 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
511 จ้างเหมาบริการรื้อถอนย้ายหอถังประปาหมู่ที่ 3 จุดบ้านนายเฉลิม เพชรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
513 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
514 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
515 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
516 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2562
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2562
519 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
520 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมขนาดใหญ่ พัดลม ผ้าระบาย เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
521 ซื้อหินผุ(ดินควนตอเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
522 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กรางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
523 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ ครุภัณฑ์เลขที่ 465-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
524 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา)  19 เมษายน 2562
525 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
526 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
527 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา)  19 เมษายน 2562
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
530 ซื้อซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
531 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
532 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางงอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
533 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน ปีงบประมาร 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
534 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
535 จ้างเย็บผ้าประดับโต๊ะลงทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
536 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
537 จ้างซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนซอยตาราญ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
538 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
539 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
540 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
541 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
542 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
543 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
544 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
545 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
546 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
547 อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ชักโครกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน  27 มีนาคม 2562
548 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
549 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
551 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2562
552 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
553 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
554 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2562
555 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายเกาะโชน-หูดแห้ง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562