ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
5 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
6 จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
7 ซื้อไฟโซล่าเซลล์ติดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
8 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
9 จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
10 จ้างจ้างเหมาวิศวกรรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
11 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
13 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7  25 เมษายน 2565
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
15 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
16 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง(กระดาษเอ 4 จำนวน 100 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
17 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
18 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธรณะเฉลิมพระเกียรติและรอบบริเวณที่ทำการ อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
19 จ้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำบางลาทู-แม่น้ำพุมดวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
21 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
22 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 12 กล่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
26 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
27 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
28 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง  1 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองพัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
31 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหมอนล่างทางรถไฟ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
32 จ้างโครงการปรับปรุงภนนหินคลุกซอยบ้านนางแต๋ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
33 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายตลิ่งชัน ซอย 9/1-5 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
35 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๐๐๘ สฎ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อชุดตรวจ COVID-19 (Antigen test self-test kits) แบบแหย่จมูก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
39 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษเอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
42 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
43 จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
44 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพืวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
45 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านควนศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
46 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
47 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
48 จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
49 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
50 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๐๐๘ สฎ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ จำนวน 4 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
52 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๕๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
53 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
54 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๒๐๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
55 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
57 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  18 พฤศจิกายน 2564
58 ซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
59 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
60 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งระบบควบคุม อบต.ท่าข้าม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
61 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
62 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
63 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
64 จ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
65 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6  11 ตุลาคม 2564
66 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก  22 กันยายน 2564
67 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
68 จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
69 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
71 ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
72 จ้างซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมจิต-ตำบลเขาหัวควาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
73 ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
74 จ้างติดตั้งโครงหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
75 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
77 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2564
79 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
81 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
84 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7  31 สิงหาคม 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
87 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
89 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
90 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
91 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
92 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
93 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
94 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
95 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
96 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
97 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
99 จ้างฉีดพ่นยากำจัดปลวก อาคารสำนักงาน อาคารห้องเก็บพัสดุ อาคารห้องประชุม และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
101 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
103 จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2564
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2564
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11  มิถุนายน  2564
107 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
110 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
111 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
113 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2564
116 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2564
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
124 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือยางทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
137 ซื้อหินคลุก จำนวน 16 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
138 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
139 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
140 เหมาซ่อมบำรุงเครื่องเรือท้องแบน  19 เมษายน 2564
141 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
142 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
143 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
144 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
145 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
146 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
147 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
148 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-บางน้ำใส หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
149 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบรรเทา 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
150 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
151 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
152 จ้างเหมาบุคคลเพื่อรับรองแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3  3 มีนาคม 2564
154 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอม) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
156 จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
157 ซื้อวัสดุในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
158 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
161 ซื้อหินคลุกและดินดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
163 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำสแตนเลสและท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
164 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
165 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
166 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
167 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำสแตนเลสและท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
170 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
171 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
172 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
173 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
174 จ้างเหมาทำเบาะรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
175 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
176 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1,000 แพ็คๆละ 1 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
177 ซื้อวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูัประสบภัยน้ำท่วม(ถุงยังชืพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
178 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
179 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
180 ซื้อกระดาษ เอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
181 ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
182 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
183 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)  1 ตุลาคม 2563
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
185 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
186 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
189 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
190 จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ภายในตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
191 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส้วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
193 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 14 ตลับ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน(มู่ลี่บังแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
197 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5311 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
198 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
199 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
200 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 41-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
201 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
202 เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
203 เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
204 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
205 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
208 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
209 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
211 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  มิถุนายน  2563
212 จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ภายในตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
213 ซื้ออ่าง(ล้างจาน)อลูมิเนียมพร้อมก็อกและสายน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
214 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
215 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
216 จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
217 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
218 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
219 จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรืออลูมิเนียมท้องแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
222 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
223 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
224 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
226 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
229 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 พฤษภาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
237 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
238 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
239 ซื้อวัคซีนป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (คูลเลอร์น้ำสแตนเลส และโต๊ะกินข้าวเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด และโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
242 ซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
243 ซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
244 ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี แบบ smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาเอนกประสงค์(ท่าตลิ่งชันซอย 9) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
246 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีมีผลกระทบในการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
247 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
248 ซื้อขวดนำ้พลาสติก และสติกเกอร์ จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
254 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
255 ซื้อถังพลาสติกสำหรับเก็บน้ำ จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
256 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
257 ซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน 12 ถัง พร้อมฐานขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
258 ซื้อสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน ศ.สมช.อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
259 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
261 ซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
262 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
263 ซื้อวัสดุต่างๆตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
265 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
268 ซื้อนำ้ยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
269 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
270 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
272 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
273 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
274 จ้างโครางการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
275 ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ -ถังขยะ จำนวน 20 ถัง -ปุ๋ยใส่ต้นไม้ 8-24-24 จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
289 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
290 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กุมภาพันธ์ 2563
295 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6  6 กุมภาพันธ์ 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
302 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
303 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
304 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
305 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
306 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
307 จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
308 จ้างซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0063 เเละจ้างเปลี่ยนวินโดว์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
309 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
310 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียนท กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
311 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
312 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
313 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
314 จ้างเหมารับรองแบบงาน จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
315 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแดง(ท่าตลิ่งชันซอย 5) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
317 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
318 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง จำนวน 120 ชุดๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
319 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
320 จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดดอกไม้ พร้อมค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
321 จ้างขุดลอกคลองลำบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
322 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
323 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
324 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
326 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
327 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
328 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
329 ซื้อจัดซื้อถังขยะ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
331 โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3  21 พฤศจิกายน 2562
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function printers โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
333 ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
335 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
336 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์วัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
337 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562