ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางอ้อ-บ้านไทรงาม ช่วง กม.8+240-กม.9+166 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ69-001 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางอ้อ-บ้านไทรงาม ช่วง กม.8+240-กม.9+166 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ69-001 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
4 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือปั่นไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อนด้วยแรงคน จำนวน ๑๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
5 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือปั่นไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อนด้วยแรงคน จำนวน ๑๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
6 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือปั่นไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อนด้วยแรงคน จำนวน ๑๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
10 จ้างทำป้ายคอมโพสิตติดสติกเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงผลิตผักบางท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2024 5/1/2024
12 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5311 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงผลิตผักบางท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงผลิตผักบางท่าข้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
17 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานวัฒธรรมไทดำ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางอ้อ-บ้านไทรงาม ช่วง กม.8+240-กม.9+166 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ69-001 หมู่ที่ 7   4/4/2024 4/4/2024
19 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
20 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 4/3/2024
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
23 โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ ๕   3/20/2024 3/20/2024
24 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายกิจกรรมโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
25 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
27 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
29 ซื้อถังพลาสติกสีดำมีฝาปิด จำนวน ๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2024 3/7/2024
30 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นข 7851 สฏ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
31 จ้างเคลื่อนย้ายและเดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
34 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
36 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
37 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
38 จ้าง เหมาทำราวทางลาดคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
45 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
46 จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๑๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
49 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
51 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อนิสสันเทียร่า ทะเบียน ขต 1735 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
52 ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยวิธีคัดเลือก   1/8/2024 1/8/2024
53 ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยวิธีคัดเลือก   12/25/2023 12/25/2023
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023