ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ และโต๊ะไม้กระดาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2566
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา มาตรวัดน้ำ จำนวน ๔๐ ตัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
3 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๒ คัน โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
5 ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๗๙๐ ลบ.ม.หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
6 จ้างเหมาถมหลุมบ่อถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน ๒๘๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
7 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
8 ซื้อแบบพิมพ์(ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง)ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
9 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๑ สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน หมู่ที่ ๙  7 ธันวาคม 2565
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๙ สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย (ช่วงหมู่ที่ ๑) ตำบลสินปุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ตุลาคม 2565
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
13 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
14 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายนอกอาคารเรียน งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศพด.บ้านโคกมะม่วง,ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
15 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายนอกอาคารเรียน งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
16 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม และอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
17 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
18 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
19 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
20 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
21 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๑ สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๑ สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๑ สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๙ สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย (ช่วงหมู่ที่ ๑) ตำบลสินปุน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๕ ตารางเมตร องค  5 กันยายน 2565
28 จ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ และรับรองแบบแปลนโครงการจ่ายขาดสะสม ประจำปี พ.ศ.2565  2 กันยายน 2565
29 ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสินปุน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
33 จ้างเหมาปรับพื้นที่ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลสินปุน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
35 ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
36 จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๔๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
37 ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
39 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฏ.ถ. ๑๓๓-๓๒ สายสามแยกควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๔ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
40 จ้างเหมาขยายเขตทางถนนสายสามแยกควนกลาง-บ้านนางเผือน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
41 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลสินปุน จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
42 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8870 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
43 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๔๙๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
45 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
46 ซื้อสารส้มขุ่นผง จำนวน ๑๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
47 จ้างจัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
48 จ้างจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
49 ซื้อวัสดุตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฏ.ถ.๑๓๓-๒๐ สายวัดกันหลา(สายรอบวัดกันหลา) หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๑๓๓-๒๔ สายบ้านนายผ่อง-คลองหินปวน (ซอยต้นมะเดื่อ) หมู่ที่ ๖ บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๑๓๓-๑๘ สายเสืออูม-แม่น้ำตาปี (ซอยบ้านเสืออูม-ถนนสายสุขาภิบาลย่านดินแดง) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๑๓๓-๓๐ สายศาลาประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตะไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
55 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฏ.ถ.๑๓๓-๕๓ สายศพด.บ้านเมรัย-หารไทรรากมาก (หารเมรัย) หมูที่ ๕ บ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
56 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
57 ซื้อวัสดุตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
58 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
60 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง,ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว ๕๐ กม./ซม. พร้อมติดตั้ง และกรวยจราจร ขนาด ๗๐ ซม.,คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
61 ซื้อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ยเคมี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
62 ซื้อวัสดุตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
64 จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
65 จ้างเหมาเอกชนผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ  7 มิถุนายน 2565
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 3 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
68 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 2 ชั้น ตู้เหล็กบานทึบ โต๊ะทำงาน และโต๊ะแบบพับได้) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
69 ซื้อเก้าอี้สัมมนา หัวโค้งคาดเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
72 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
73 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
74 ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะของอบต.สินปุน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2565
75 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๖๙ สายซอยคล้ายทองคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
76 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๓ สายซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
77 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๗๕ สายซอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
78 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายซอยป้าแมง หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
79 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ ลัง(๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
80 ซื้อสารส้ม จำนวน ๖ ตัน คลอรีน จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
81 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
82 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ชุดไฟแสงสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
83 จ้างจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
84 จ้างเหมาวางท่อระบบท่อส่งน้ำดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
85 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ และปรับปรุงป้ายสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
86 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
87 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
88 ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๗๕๐ กระสอบและน้ำยาง CRS๒ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
89 ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. หรือไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
90 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2565
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
92 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
93 จ้างจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
95 จ้างจัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
96 จัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน  15 กุมภาพันธ์ 2565
97 จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ และรับรองแบบแปลนโครงการจ่ายขาดสะสม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
98 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
99 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
100 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
101 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม , อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
102 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 5156 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
103 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
104 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
105 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
106 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565  4 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อวัสดุประปา ข้อต่อพีอี ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
108 จ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
109 จ้างจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วย ชาย-หญิง ณ สถานแยกกักตัวในชุมชน (Commuity Isolation CI) จำนวน 11 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
110 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
111 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
112 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล  15 กันยายน 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
114 จ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
115 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
116 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
117 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
118 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูดมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูดไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูกมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
121 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
122 จ้างตรวจเช็คสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
123 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอ  19 สิงหาคม 2564
124 ซื้อหินคลุก จำนวน 236 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
125 โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง ตำบลสินปุน องค์การบรารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 สิงหาคม 2564
126 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  4 สิงหาคม 2564
127 จ้างขุดวางท่อนะบายน้ำ คสล. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
128 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  29 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อชุดโคมไฟฟ้ากันน้ำ กันฝุ่น และชุดสัญญาณไฟวาบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
130 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค ? 19) จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
131 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
132 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
133 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
134 จ้างจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
136 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  11 มิถุนายน 2564
137 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
138 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอส ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง  27 พฤษภาคม 2564
139 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
140 ซื้อเครื่องอุปโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
141 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามพี่น้อง บ้านควนมหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
143 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
145 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
146 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-62 สายซอยติดใจ หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
149 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน(ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านว่าที่ร้อยตรีเชาวลิตร - ถนนสายนายคลิ้ง คงใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
153 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-03 (ซอยหลังเขา) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
155 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
156 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
157 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี(ช่วงที่๒) หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
158 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย สฎ.ถ.133-36 สายสายไม้งามต่อเนื่อง(บ้านนายธรรมนูญ-บ้านนายสมภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
159 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย สฎ.ถ.133-48 สายซอยป้าเจียม หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
160 จ้างก่อสร้าง คสล. สาย สฎ.ถ.133-35 สายสามพี่น้อง หมู่ที่4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
161 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-46 สายควนมหาลาภ หมู่ที่2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
162 จ้างทำป้ายไวนิลรณงค์ไม่ทิ้งขยะริม ๒ ข้างทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
163 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
165 จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
166 จ้างเหมาถมหินคลุก ถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
167 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
168 จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
169 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS-๒ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2564
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
171 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-25 สายบ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
172 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-56 สายวัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
173 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
174 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
175 ซื้อหินคลุกขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
176 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
177 จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24 กุมภาพันธ์ 2564
178 ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24 กุมภาพันธ์ 2564
179 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
180 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
181 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
182 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
183 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
184 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
185 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
186 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
187 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
193 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
194 จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในงานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
195 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
197 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27 มกราคม 2564
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27 มกราคม 2564
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
204 จ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564  26 มกราคม 2564
205 จ้างออกแบบโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  26 มกราคม 2564
206 จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อน้ำดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
207 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  26 มกราคม 2564
208 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 มกราคม 2564
209 จ้างเหมาซอมแซมถนนสายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
210 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
211 จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน 6 หมู่บ้าน จำนวน 31 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
212 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
213 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
214 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
215 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
216 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
217 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายซอยจ่าชม-บ้านนายเติม หมู่ี่ ๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
218 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
219 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
220 ซื้อจัดซื้อวัสดุป ระปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
221 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
223 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์ (สารส้มขุ่นผง จำนวน 6 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
224 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
226 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
227 จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
228 จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
229 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมรัย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
230 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,680 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
231 จ้างเหมาบริการยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้นตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
232 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
233 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
234 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
235 ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
236 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
237 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
238 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
239 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
240 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
241 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  12 พฤศจิกายน 2563
242 จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อยกแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
243 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
244 จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
245 จ้างทำบล๊อคสกรีนขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
246 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
247 จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศศน์สองข้างถนนบริเวณไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
248 จ้างเหมารถแม็คโฮเพื่อยกแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
250 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ  21 ตุลาคม 2563
251 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
252 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
253 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
254 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
255 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
256 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
257 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
258 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต. สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
259 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
260 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
261 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
262 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
263 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
264 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
265 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
266 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 75 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
267 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
268 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
269 จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
270 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
271 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ฝาท้ายบีบอัด พื้นท้ายกระบะ) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
272 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
273 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ภ. 133-36 สายไม้งาม (สายบ้านนายธรรมนูญ-นายสมภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
274 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
275 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๔,๗,๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
276 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
277 ทำพวงมาลา  10 กันยายน 2563
278 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
279 จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้าง/ส่วนประกอบของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
280 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
281 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนระบบเจียร์ไฟวิน แผ่นคลัช หวีคลัชลูกปืนปลายเกียร์ ลูกปืนกดคลัช น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง กรองเครื่องและกรองโซล่า หมายเลขทะเบียน ผก-๔๗๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
282 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านควนนิยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
283 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านคลองน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
284 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ? 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
285 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด. บ้านโคกมะม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
286 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
287 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 กระสอบ พร้อมน้ำยาง CRS2 จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
288 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันในการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) xit0exu 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
289 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
290 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
291 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
292 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
293 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (ส่วนงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
294 จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
295 จัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ  30 กรกฎาคม 2563
296 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
297 ซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอบู่หัวฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
298 จ้างทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
299 เหมาปรับพื้นที่จำนวน ๕ ชั่วโมง หรือปรับพื้ที่ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ไร่  17 กรกฎาคม 2563
300 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ ม. x ๔ ม. กรอบโครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง สำหรับโ๕รงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
301 จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
302 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
303 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมหน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
304 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
306 จ้างเหมาเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
307 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
308 จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
309 จ้างเหมาทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
310 จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
311 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
312 เหมาบริการรถตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  30 มิถุนายน 2563
313 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคฯะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
314 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดต้นชาดัดแบบเครื่องยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
315 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคฯะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563  24 มิถุนายน 2563
316 จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลสินปุน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิถุนายน 2563
317 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
318 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-56 วัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
319 จ้างล้างแอร์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
320 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
321 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
322 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
323 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
324 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
325 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
326 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
327 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านซอยบ้านนายสันติ-บ้านนายดี หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
328 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
329 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
330 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
331 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
332 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  19 พฤษภาคม 2563
334 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงผสมปุ๋ยเป็นโรงผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
335 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
336 จ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ 005 59 - 0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  14 พฤษภาคม 2563
338 ซื้อชื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  13 พฤษภาคม 2563
340 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  13 พฤษภาคม 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  12 พฤษภาคม 2563
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  12 พฤษภาคม 2563
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  12 พฤษภาคม 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  12 พฤษภาคม 2563
346 จ้างทำป้ายกระดานไม้อัดเพื่อใช้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
347 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
348 ชื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563  7 พฤษภาคม 2563
349 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
350 ซื้อท่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.128-2549) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
351 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 33 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 43 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
352 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 39 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 64 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
353 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 27 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 ( จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
354 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 17 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 ( จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
355 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะม่วง บ้านนายสมพงษ์ นุราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
357 จ้างซ่อมแซมระบบแหนบหลังของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ 005 ? 59 - 0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  28 เมษายน 2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  28 เมษายน 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
362 ซื้อถังขยะติดเชื้อ จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
363 จ้างตรวจเช็คซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนใดชาร์ต ผ้าเบรก และอื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8870 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาและใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
365 จ้างเหมาขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
366 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
367 ซื้อสารเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา) เพื่อใช้ในในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
369 จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
370 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
371 จ้างจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ระบบไฟ ระบบเบรค) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
372 จ้างซ่อมแอร์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
373 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
374 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
375 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
376 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-29 สายทุ่งนาบันเทิง หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
378 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-14 สายบ้านไผ่ปูน หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
379 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
380 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
381 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๔๖ สายควนมหาลาภ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
382 จ้างเหมารับรองแบบงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
383 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายคลองเสืออูม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
385 จ้างซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้นควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
386 จ้างเหมาถมหินคลุกถนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
389 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
390 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
391 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการพระแสงรำลึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
392 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคลิ้ง คงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
393 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าแมง หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
394 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
395 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหลังเขา (ต่อเนื่องช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
396 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
397 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
398 จ้างเหมาขุดรื้อซ่อมสายไฟสนามกีฬา อบต. สินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
399 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
400 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
401 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
402 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
404 จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
407 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุรา  17 มกราคม 2563
408 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
409 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง ทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
412 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง(งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
413 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
414 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายคลองหินป่วน-คลองหินด่าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
415 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
416 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายพระแสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
417 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
418 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
419 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๗๐๐ จาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
420 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒,๐๐๐ กระสอบและน้ำยาง CRS ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
421 ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๘๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
423 จ้างเหมาบริการเวทีกลาง เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
424 จ้างซ่อมแซมระบบช่วงล่างของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๘๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
425 ซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์สำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
426 จ้างปรับปรุงอาคารผลิตน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
427 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
428 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
429 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
430 จ้างตรวจเช็ดสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
431 จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
432 จ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2566 
433 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๙ สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย (ช่วงหมู่ที่ ๑) ตำบลสินปุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
435 จ้างเหมาขุดวางท่อระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา และหมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
436 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
437 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
438 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 
439 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๙ สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย (ช่วงหมู่ที่ ๑) ตำบลสินปุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๙ สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย (ช่วงหมู่ที่ ๑) ตำบลสินปุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เขตเลือกตั้งที่ ๗ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
442 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง