ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๑๙ สายบ้านกันหลา-ทุ่งนาเสืออูม (ช่วงที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
3 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๘๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
4 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๓๓-๓๒ สายสามแยกบ้านควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา (ซอยเทพทองรีสอร์ท) หมู่ที่ ๔ บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๓๓-๓๙ สายวัดควนนิยม) หมู่ที่ ๘ บ้านควนนิยม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายร่วง หนูด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านควนนิยม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๓๓-๖๒ สายซอยติดใจ) หมู่ที่ ๙ บ้านเพชรเขาค่าย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก (รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๓๓-๗๐ สายซอยเพชรสวัสดิ์) หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
10 จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศเป็นพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
13 จ้างเหมาเกรดปรับบดทับผิวจราจรถนน จำนวน ๑๐ สาย ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
14 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
16 จ้างซ่อมแซมประตูน้ำล้างหน้าทรายกรองระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
17 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
18 จ้างเหมาเวทีกลาง, เครื่องเสียง ,เครื่องปั่นไฟ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
19 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๘๗๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
20 ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๗๙๐ ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
21 จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการ จำนวน ๕ โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
22 จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศเป็นพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
23 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
24 จ้างเหมาเวทีกลาง, เครื่องเสียง ,เครื่องปั่นไฟ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
25 จ้างเหมาเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,ผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ และโต๊ะไม้กระดาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
26 จ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการ จำนวน ๕ โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)   1/4/2024 1/4/2024
27 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
28 จ้างเหมาติดตั้งฝารองนั่งบนโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023