ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง,ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว ๕๐ กม./ซม. พร้อมติดตั้ง และกรวยจราจร ขนาด ๗๐ ซม.,คาดแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
2 ซื้อวัสดุการเกษตร(ปุ๋ยเคมี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
3 ซื้อวัสดุตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
5 จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
6 จ้างเหมาเอกชนผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ  7  มิถุนายน  2565
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 3 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 2 ชั้น ตู้เหล็กบานทึบ โต๊ะทำงาน และโต๊ะแบบพับได้) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
10 ซื้อเก้าอี้สัมมนา หัวโค้งคาดเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
13 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
14 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๗๕ สายซอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๖๙ สายซอยคล้ายทองคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
17 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ.๑๓๓-๔๐ สายซอยป้าแมง หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๓ สายซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
19 ซื้อสารส้ม จำนวน ๖ ตัน คลอรีน จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
20 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ ลัง(๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
21 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๔๙๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
22 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
23 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ชุดไฟแสงสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
24 จ้างจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
25 จ้างเหมาวางท่อระบบท่อส่งน้ำดี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
26 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ และปรับปรุงป้ายสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
27 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
28 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
29 ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๗๕๐ กระสอบและน้ำยาง CRS๒ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
30 ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. หรือไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
31 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2565
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
34 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
35 จ้างจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
36 จ้างจัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
37 จ้างจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
38 ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
41 จ้างจัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
42 จัดจ้างเหมาบริการเกรด ปรับ บดทับผิวจราจรถนนจำนวน 10 สายที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน  15 กุมภาพันธ์ 2565
43 จ้างออกแบบจ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ และรับรองแบบแปลนโครงการจ่ายขาดสะสม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
44 จ้างเหมาเอกชนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ และรับรองแบบแปลนโครงการจ่ายขาดสะสม ประจำปี พ.ศ.2565  9 กุมภาพันธ์ 2565
45 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
46 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
47 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 5156 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
48 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม , อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
49 ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะของอบต.สินปุน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
50 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
51 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
52 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
53 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
54 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565  4 พฤศจิกายน 2564
55 ซื้อวัสดุประปา ข้อต่อพีอี ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
56 จ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
57 จ้างจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วย ชาย-หญิง ณ สถานแยกกักตัวในชุมชน (Commuity Isolation CI) จำนวน 11 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
58 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
59 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
60 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล  15 กันยายน 2564
61 จ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
63 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
64 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS-๒ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
65 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
66 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
67 จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
68 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
69 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
70 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูกมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูดมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูดไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
72 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
73 จ้างตรวจเช็คสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
74 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอ  19 สิงหาคม 2564
75 โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง ตำบลสินปุน องค์การบรารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 สิงหาคม 2564
76 ซื้อหินคลุก จำนวน 236 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
77 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  4 สิงหาคม 2564
78 จ้างขุดวางท่อนะบายน้ำ คสล. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
79 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  29 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อชุดโคมไฟฟ้ากันน้ำ กันฝุ่น และชุดสัญญาณไฟวาบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
81 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค ? 19) จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
84 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
86 จ้างจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
87 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  11  มิถุนายน  2564
88 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอส ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง  27 พฤษภาคม 2564
90 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อเครื่องอุปโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
92 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามพี่น้อง บ้านควนมหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
93 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
96 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-62 สายซอยติดใจ หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
99 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน(ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
101 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านว่าที่ร้อยตรีเชาวลิตร - ถนนสายนายคลิ้ง คงใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
102 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
103 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
104 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-03 (ซอยหลังเขา) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
106 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
107 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี(ช่วงที่๒) หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
108 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย สฎ.ถ.133-36 สายสายไม้งามต่อเนื่อง(บ้านนายธรรมนูญ-บ้านนายสมภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
109 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย สฎ.ถ.133-48 สายซอยป้าเจียม หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
110 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-46 สายควนมหาลาภ หมู่ที่2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
111 จ้างก่อสร้าง คสล. สาย สฎ.ถ.133-35 สายสามพี่น้อง หมู่ที่4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
112 จ้างทำป้ายไวนิลรณงค์ไม่ทิ้งขยะริม ๒ ข้างทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
113 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
115 จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
116 จ้างเหมาถมหินคลุก ถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
117 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-25 สายบ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
118 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
119 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-56 สายวัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
120 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
121 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
122 ซื้อหินคลุกขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
123 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
124 จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24 กุมภาพันธ์ 2564
125 ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24 กุมภาพันธ์ 2564
126 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
127 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
128 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
129 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
130 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
131 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
133 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
134 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
135 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
140 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
141 จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในงานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
142 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
144 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27 มกราคม 2564
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27 มกราคม 2564
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
151 จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อน้ำดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
152 จ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564  26 มกราคม 2564
153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 มกราคม 2564
154 จ้างออกแบบโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  26 มกราคม 2564
155 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  26 มกราคม 2564
156 จ้างเหมาซอมแซมถนนสายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
157 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
158 จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน 6 หมู่บ้าน จำนวน 31 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
159 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
160 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
161 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
162 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
163 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
164 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายซอยจ่าชม-บ้านนายเติม หมู่ี่ ๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
165 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
166 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
167 ซื้อจัดซื้อวัสดุป ระปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
168 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
171 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
172 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์ (สารส้มขุ่นผง จำนวน 6 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
173 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
174 จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
175 จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
176 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมรัย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
177 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,680 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
178 จ้างเหมาบริการยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้นตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
179 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
180 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
181 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
182 ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
183 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
184 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
185 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
186 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อยกแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
188 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
189 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  12 พฤศจิกายน 2563
190 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
191 จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างทำบล๊อคสกรีนขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
193 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
194 จ้างเหมารถแม็คโฮเพื่อยกแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
195 จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศศน์สองข้างถนนบริเวณไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
196 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
197 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ  21 ตุลาคม 2563
198 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
199 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
200 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
201 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
202 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
203 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
204 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
205 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 75 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
206 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
207 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
208 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
209 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
210 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
211 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต. สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
212 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
213 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
214 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
215 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
216 จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
217 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
218 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ฝาท้ายบีบอัด พื้นท้ายกระบะ) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
219 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
220 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
221 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๔,๗,๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
222 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ภ. 133-36 สายไม้งาม (สายบ้านนายธรรมนูญ-นายสมภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
224 ทำพวงมาลา  10 กันยายน 2563
225 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
226 จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้าง/ส่วนประกอบของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
227 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
228 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านคลองน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
229 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านควนนิยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
230 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ? 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
231 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนระบบเจียร์ไฟวิน แผ่นคลัช หวีคลัชลูกปืนปลายเกียร์ ลูกปืนกดคลัช น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง กรองเครื่องและกรองโซล่า หมายเลขทะเบียน ผก-๔๗๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
232 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด. บ้านโคกมะม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
233 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
234 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 กระสอบ พร้อมน้ำยาง CRS2 จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
235 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันในการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) xit0exu 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
236 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
237 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
238 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
239 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
240 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (ส่วนงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
241 จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
242 จัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ  30 กรกฎาคม 2563
243 ซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอบู่หัวฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
244 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
245 จ้างทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
246 เหมาปรับพื้นที่จำนวน ๕ ชั่วโมง หรือปรับพื้ที่ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ไร่  17 กรกฎาคม 2563
247 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ ม. x ๔ ม. กรอบโครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง สำหรับโ๕รงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
248 จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
249 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
250 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
251 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมหน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
252 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
253 จ้างเหมาเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
254 จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
255 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
256 จ้างเหมาทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
257 จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
258 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
259 เหมาบริการรถตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  30  มิถุนายน  2563
260 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคฯะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
261 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดต้นชาดัดแบบเครื่องยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
262 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคฯะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563  24  มิถุนายน  2563
263 จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลสินปุน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
264 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
265 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-56 วัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
266 จ้างล้างแอร์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
267 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
268 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
269 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
270 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
271 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
272 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
273 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
274 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านซอยบ้านนายสันติ-บ้านนายดี หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
275 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
276 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
277 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
278 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
279 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
280 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงผสมปุ๋ยเป็นโรงผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  19 พฤษภาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  14 พฤษภาคม 2563
283 ซื้อชื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
284 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
285 จ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ 005 59 - 0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  13 พฤษภาคม 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  13 พฤษภาคม 2563
288 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  12 พฤษภาคม 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  12 พฤษภาคม 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  12 พฤษภาคม 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  12 พฤษภาคม 2563
293 จ้างทำป้ายกระดานไม้อัดเพื่อใช้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
294 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
295 ชื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563  7 พฤษภาคม 2563
296 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
297 ซื้อท่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.128-2549) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
298 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 17 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 ( จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
299 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 33 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 43 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
300 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 27 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 ( จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
301 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 39 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 64 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
302 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะม่วง บ้านนายสมพงษ์ นุราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  28 เมษายน 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  28 เมษายน 2563
306 จ้างซ่อมแซมระบบแหนบหลังของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ 005 ? 59 - 0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
309 ซื้อถังขยะติดเชื้อ จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
310 จ้างตรวจเช็คซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนใดชาร์ต ผ้าเบรก และอื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8870 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาและใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
312 จ้างเหมาขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
313 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา) เพื่อใช้ในในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
314 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
315 จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
316 ซื้อสารเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
317 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
318 จ้างจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ระบบไฟ ระบบเบรค) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
319 จ้างซ่อมแอร์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
320 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
321 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
322 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
323 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
324 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
325 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-14 สายบ้านไผ่ปูน หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
326 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-29 สายทุ่งนาบันเทิง หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
328 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๔๖ สายควนมหาลาภ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
329 จ้างเหมารับรองแบบงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
330 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายคลองเสืออูม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
332 จ้างซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้นควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
333 จ้างเหมาถมหินคลุกถนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
336 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
338 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการพระแสงรำลึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
339 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าแมง หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
340 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคลิ้ง คงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
341 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหลังเขา (ต่อเนื่องช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
342 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
343 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
344 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
345 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
346 จ้างเหมาขุดรื้อซ่อมสายไฟสนามกีฬา อบต. สินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
347 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
348 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
349 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
351 จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
354 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุรา  17 มกราคม 2563
355 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
356 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง ทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
359 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายคลองหินป่วน-คลองหินด่าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
360 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
361 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง(งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
362 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
363 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายพระแสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
364 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
365 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
366 จ้างบริการทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
367 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายซอยท่านขุน หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน-หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
368 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นท์เตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
369 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา (ซอยเทพทองรีสอร์ท) หมู่ที่ ๔ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
370 จ้างก่อสสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งมหาชัย-สายทุ่งใหญ่พระแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
371 จ้างซ่อมแซมรถบันทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สฎ. (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
372 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม.447 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
373 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  28 พฤศจิกายน 2562
374 ซื้อชุดสามขาเหล็กพร้อมรอกเดี่ยวสำหรับรื้อบ่อบาดาล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
375 ซื้อรอก ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
376 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
377 จ้างทำตรายางจำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
378 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,680 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
379 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
380 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS-๒ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
382 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 8870 สฎ. (เลขครุภัณฑ์ 001-45-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
385 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
386 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านเพชรเขาค่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
387 ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒)  25 ตุลาคม 2562
388 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน(ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) ประจำปี งบประมาณ 2563  24 ตุลาคม 2562
389 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2562(ภาคเรียนที่ 2/2562) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
390 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2562(ภาคเรียนที่ 2/2562) ประจำปีงบประมาณ2563  21 ตุลาคม 2562
391 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2562(ภาคเรียนที่ 2/2562) ประจำปีงบประมาณ2563  21 ตุลาคม 2562
392 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
393 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
394 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
395 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
396 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต. สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
397 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน xประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
398 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
399 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) คลองกันหลา หมู่ที่ ๔ บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
400 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
401 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
402 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำปบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร คันฝายสูง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
403 จ้างจ้างซ่อมบำรุงฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองสินปุน หมู่ที่๕ บ้านเมรัย ตำบลสินปุน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
404 จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
405 จ้างเหมารถแทรคเตอร์กรีดปรับแต่งสองข้างทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
406 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านเมรัย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
407 จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
408 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
409 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดภายในตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
410 จ้างเปลี่ยนวัสดุระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 5 และหมู่ที่ 6 ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
411 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
412 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
413 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
414 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
415 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
416 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
417 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
418 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
419 ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 400 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 672 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
420 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
421 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
422 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙ จำนวน ๔๒๐ ลบ.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
423 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
424 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
425 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
426 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
427 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
428 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
429 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
430 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก hp Laser jet 85a เทียบเท่า) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
431 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
432 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
433 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
434 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
435 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
436 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
437 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
438 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
439 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
440 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
441 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
442 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
443 จ้างเหมาทำอาหาร และอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
444 ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์และสัตว์เศณษฐกิจในตำบล ประจำปีงบประ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
445 ซื้อธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 6 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
446 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 5156 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
447 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
448 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 5156 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0006 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
449 ซื้อพันธ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
450 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
451 ซื้อยางมตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS๒ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
452 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
453 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่ (ติตั้งชุดระบบการเร่งการตกตะกอนน้ำ เพื่อทำน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน) ปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
454 ซื้อวัสดุเพื่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
455 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
456 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
457 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
458 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
459 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
460 ซื้อสื่อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
461 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
462 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
463 จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านกันหลา(เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
464 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
465 ซื้อผ้าประดับ ตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน,ป้ายชื่อ อบต.,ป้ายทางเข้าสำนักงาน และ บริเวณหน้าป้ายของ ศพด. เพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
466 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
467 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
468 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
469 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
470 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
471 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
472 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
473 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
474 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 480-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
475 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กกองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
476 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
477 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๓๐ สายศาลาประชุม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (จากงบประมาณจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
478 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สฎ.ถ.133-35 ซอยสามพี่น้อง หมู่ 4 ต.สินปุน อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
479 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-28 สายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (เงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
480 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
482 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
483 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆทุกระดับ (เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. สุราษฎร์ธานี คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
484 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 หมายเลขครุภัณฑ์ 005 - 59 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
485 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
486 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
487 จ้างซ่อมแซมถนนสาย สฎ.ถ. 133-03 ซอยหลังเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
488 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
489 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
490 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
491 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562