ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
2 จ้างทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
3 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
5 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยสมใจนึก หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/22/2024 2/22/2024
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน   2/22/2024 2/22/2024
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน   2/22/2024 2/22/2024
16 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
17 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุซอยสวนป่าเชื่อมต่อถนนสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
19 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
20 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
21 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
22 จ้างทำป้ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
23 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2024 2/12/2024
28 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์รับสัญญาณ WiFi) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
32 ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
33 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๔) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
35 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
37 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
40 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
41 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
42 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อภายในหมู่ที่ ๑,๓,๖,๘,๙,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
43 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
44 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
46 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
47 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
48 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
50 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2024 1/22/2024
53 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแอบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าละอิ้น หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
55 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
56 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
57 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
58 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
59 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
60 จ้างเหมาเวที และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
61 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
62 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
63 ซื้อของรางวัลการแข่งขันเกมต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
64 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถหมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023