ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
4 จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
5 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมรับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
6 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๖๔ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
7 จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
8 จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
9 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
12 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
13 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
14 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
15 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
16 จ้างเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
18 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
20 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
22 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
25 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
26 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
27 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
28 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริการส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
29 จ้างทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
30 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
31 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
32 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
33 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
34 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแและผู้รับเชิญมาร่วมงาน ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
35 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
36 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
37 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
38 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
39 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
43 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
44 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
45 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
46 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
47 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
51 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
53 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
54 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
55 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุแผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร่์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
59 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
60 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
61 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
62 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
63 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
64 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
65 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
66 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
73 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
76 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
82 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
83 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยยนต์) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
84 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
85 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
86 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
87 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
89 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี   8/2/2023 2/8/2023
90 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
91 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
93 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
94 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
95 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
96 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
97 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
98 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
99 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
101 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๔ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2023 1/17/2023
103 ซื้อของสมนาคุณตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
104 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
105 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
109 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
111 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
112 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
113 จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
114 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
115 จ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
116 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
117 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
118 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
119 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
120 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของ สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
121 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
122 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
123 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
124 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
125 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
127 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
128 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
129 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
131 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
132 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
133 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/12/2565 12/13/2022
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/12/2565 12/13/2022
136 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2022 12/6/2022
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
140 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
143 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
145 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
146 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
147 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
148 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
150 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
151 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
152 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
153 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
154 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
156 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   24/11/2022 11/24/2022
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
159 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
160 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
162 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
163 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
164 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
166 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
167 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
168 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน   9/11/2022 11/9/2022
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
171 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
172 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
173 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
174 ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
175 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
176 จ้างทำป้าย โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
177 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
178 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
179 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
180 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
181 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
183 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
184 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
185 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
186 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
187 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
188 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเทา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
189 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
191 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
192 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
193 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
194 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
195 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเคี่ยม หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
197 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
198 จ้างทำป้ายไวนิลการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
199 โครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน   19/10/2022 10/19/2022
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
201 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
202 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
203 จ้างจัดจ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
204 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
205 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
206 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
207 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
209 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของงานป้องกันฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
210 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
211 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
212 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
213 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
214 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
215 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/9/2565 9/26/2022
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
218 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
219 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
222 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
223 จ้างเหมาบริการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
225 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
227 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
228 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบบรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 42-7947 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/6/2022
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/6/2022
231 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องทำน้ำเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2565 9/6/2022
232 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
234 ซื้อวัสดุตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
235 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
236 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
237 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
241 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
242 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
243 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
244 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
245 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/8/2565 8/29/2022
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
249 จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2022 8/18/2022
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2022 8/18/2022
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2022 8/18/2022
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2022 8/18/2022
254 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) กรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2022 8/19/2022
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2022 8/19/2022
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2022 8/17/2022
257 จ้างโครงการขยายถนนบริเวณสี่แยกบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/8/2022 8/16/2022
259 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
260 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
262 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
263 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
264 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
265 จ้างทำป้ายตามโครงการส่งเสริมอาซีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
266 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
267 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
269 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
270 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๓-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
273 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2022 8/1/2022
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2022 8/1/2022
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2022 8/1/2022
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2022 8/1/2022
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2022 8/1/2022
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
280 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
281 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
282 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
283 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
284 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
285 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
286 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
287 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
288 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
289 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
290 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
291 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
293 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2022 7/20/2022
295 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/7/2022 7/19/2022
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
301 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
302 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
303 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
305 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
306 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม และ การทำพรมเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
307 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อ ภายใน หมู่ที่ ๑,๒,๖,๑๑ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
308 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
309 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
311 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
312 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
313 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
314 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
315 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
316 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
317 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
318 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
319 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
321 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
322 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2022 6/8/2022
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 6/9/2022
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
325 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
328 ซื้อวัสดุ ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
329 ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
330 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
331 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
332 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
333 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
334 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
335 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
336 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายปรีชา คงทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
338 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
341 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
342 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
343 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
344 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
345 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
346 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
347 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
348 อาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕)   23/5/2022 5/23/2022
349 จ้างโครงปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
353 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
354 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
355 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
356 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
357 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
358 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปใช้ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
359 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
360 จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
361 จ้างยานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหมาจ่าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
362 จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
363 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
364 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
365 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
366 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
367 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
368 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
369 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
370 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
371 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
372 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
373 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
374 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
375 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
376 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
377 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
378 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
379 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
380 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
381 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
382 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
383 ซื้อน้ำมันกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
384 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
385 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
386 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
387 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
388 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน   3/9/2022 3/9/2022
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2022 3/3/2022
391 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
392 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
395 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
396 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
397 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
398 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
399 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
400 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
401 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
402 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
403 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
404 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
405 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
406 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
407 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ (คลองเหียน) ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
409 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2022 2/11/2022
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
413 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
414 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
415 จ้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล. สายยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
416 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
417 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2022 2/2/2022
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
421 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
422 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
423 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
424 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
425 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
426 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
427 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
428 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
429 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
430 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
431 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
432 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2022 1/21/2022
434 ซื้อน้ำมันเขื้อเพลิง (เครื่องตบดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
435 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
437 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
438 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
439 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
440 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
441 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
442 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
443 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
444 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
445 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
446 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
447 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
448 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
449 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
450 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
451 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
452 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
454 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
455 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
456 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
457 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
458 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องแฟกซ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
460 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
461 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2564 12/8/2021
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
463 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
464 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
465 จ้างพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลืองตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
466 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
467 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
468 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
469 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
470 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
471 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2564 11/29/2021
472 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
473 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
474 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
475 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
476 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
478 จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
481 จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ขงธ ๓๖๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
482 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
483 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
485 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
486 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔)   4/11/2564 11/4/2021
487 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
488 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
491 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
492 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
493 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 8304 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
494 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
495 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
496 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
497 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
498 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
499 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
500 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
501 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
502 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
503 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
504 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง (เพื่อใช้กับเครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
505 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน   19/10/2564 10/19/2021
506 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2564 10/15/2021
507 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 10/8/2021
508 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   10/11/2564 10/11/2021
509 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   10/11/2564 10/11/2021
510 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   10/11/2564 10/11/2021
511 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2564 10/1/2021
512 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2564 10/7/2021
513 จ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2564 10/7/2021
514 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2564 10/7/2021
515 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
516 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
517 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
518 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
519 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
520 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
521 จ้างเหมาทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
522 จ้างเหมาจัดทำผนังรอบอาคาร/ผนังแยกผู้ป่วยชาย - หญิง ณ สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Commuity lsolation CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
523 จ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
524 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
525 จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
527 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
528 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน   17/9/2564 9/17/2021
529 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บายและซอยลุงป้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
530 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
531 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
532 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
533 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
534 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
535 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
536 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
537 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
538 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
539 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
540 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห ๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
541 จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
544 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
545 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
546 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
549 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
550 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
551 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
552 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
553 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
554 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
555 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
556 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
557 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
558 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
559 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
560 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
561 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
562 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
563 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน   13/8/2564 8/13/2021
565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
566 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
567 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
568 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
569 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
570 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
571 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
572 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์ก   7/7/2564 7/7/2021
573 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
574 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
575 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
576 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
577 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
578 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
579 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
580 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
581 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
582 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
583 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
584 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
585 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
586 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
587 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   24/6/2564 6/24/2021
588 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   24/6/2564 6/24/2021
589 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   24/6/2564 6/24/2021
590 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   24/6/2564 6/24/2021
591 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีคัดเลือก   24/6/2564 6/24/2021
592 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
593 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
594 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
595 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
596 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
597 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
598 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
599 จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
600 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
601 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
603 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
604 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
605 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 1/2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
606 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง   8/6/2564 6/8/2021
607 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
609 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
610 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังแชมเปญของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
611 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
612 จ้างโครงการต่อเติมรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
613 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
614 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
615 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
616 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
617 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
618 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
619 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
620 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
621 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่-วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน   21/5/2564 5/21/2021
622 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
623 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
624 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
625 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
626 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
627 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
628 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
629 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
630 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
631 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
632 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
633 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
634 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
635 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
636 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครอง,คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้มีเกียรติ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
637 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
638 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายผลงานทางวิชาการโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
639 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
640 จ้างเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
641 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
642 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
643 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
644 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
645 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
646 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
647 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
648 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
649 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
650 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
651 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
652 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
653 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
654 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี ระยะ ๗๐,๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
655 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
657 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
660 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
661 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
662 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
663 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
664 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
665 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
666 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
667 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
668 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
669 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
670 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
671 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
672 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
673 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
674 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
675 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
676 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
677 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
678 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกแบบเทท้าย ทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
679 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
681 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
682 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
683 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
684 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
685 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
686 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
687 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
688 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
689 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าเทียม หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
690 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
692 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
693 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
694 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
695 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
696 ซื้อหินผุและหินใหญ่ถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๐ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
697 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
698 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
699 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
700 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเคลื่อน ขวานบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
701 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
702 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
703 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
704 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม 978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
705 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
706 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
707 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
708 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
709 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
710 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
711 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
712 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
714 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
715 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
716 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
717 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
718 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
719 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
720 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
721 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
722 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
723 จ้างออกแบบประกอบด้วย โครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน   24/12/2563 12/24/2020
724 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน   24/12/2563 12/24/2020
725 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
726 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
727 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
728 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
729 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
730 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
731 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
732 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
733 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
734 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
735 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
736 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
737 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
738 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
739 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
740 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
741 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
742 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
743 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
744 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
745 ซื้อน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
746 ซื้อน้ำยาเคมีตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
747 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
748 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
749 จ้างทำวุฒิบัติและเข้าเล่มเอกสารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
750 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
751 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
752 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
753 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
754 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
755 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564   11/9/2563 9/11/2020
756 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
757 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
758 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
759 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
760 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
761 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
762 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
763 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
764 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
765 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
766 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
767 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
768 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
769 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
770 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
771 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
772 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
773 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๙๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
774 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห-๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/10/2563 10/16/2020
775 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
776 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
777 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
778 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
779 จ้างประกอบภัตตาหารตาม โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
780 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
781 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
782 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
783 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายพระบรมราชปณิธาน)ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
784 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๘๙ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
785 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
786 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๔) ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
787 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
788 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2563 10/7/2020
789 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
790 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
791 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
792 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
793 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
794 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
795 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
796 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
797 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
798 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
799 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
800 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
801 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (หลอดไฟ ๖๕ w จำนวน ๔ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
802 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
803 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
804 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
805 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
806 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
807 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
808 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๖,๑๐,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
809 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
810 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
811 จ้างทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
812 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
813 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
814 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
815 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
816 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
817 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
818 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
819 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
820 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
821 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
822 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
823 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
824 ซื้อน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
825 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
826 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
827 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
828 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/8/2563 8/14/2020
829 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/8/2563 8/14/2020
830 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
831 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
832 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
833 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
834 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
835 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกแบบเทท้ายทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
836 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
837 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
838 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
839 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
840 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
841 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
842 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
843 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
844 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
845 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
846 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/7/2563 7/30/2020
847 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ   30/7/2563 7/30/2020
848 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
849 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๖๙ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
850 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
851 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
852 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๖ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
853 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
854 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
855 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
856 จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ ม.x ๒.๔๐ ม. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
857 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
858 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/7/2563 7/21/2020
859 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/7/2563 7/21/2020
860 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
861 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
862 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
863 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
864 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
865 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน   16/7/2563 7/16/2020
866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
867 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
868 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
869 จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
870 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
871 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
872 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
873 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
874 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
875 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
876 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
877 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
878 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
879 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
880 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
881 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
882 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
883 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
884 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
885 ซื้อวัสดุให้กับสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
886 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม ๙๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
887 ซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
888 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
889 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
890 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
891 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
892 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
893 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
894 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
895 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
896 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
897 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
898 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
899 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
900 จ้างบำรุงรักษและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
901 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/5/2563 5/19/2020
902 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
903 วัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด   15/5/2563 5/15/2020
904 จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
905 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
906 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
907 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
908 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
909 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
910 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
911 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
912 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
913 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
914 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
915 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
916 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
917 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
918 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
919 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
920 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
921 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
922 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/4/2563 4/24/2020
923 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/4/2563 4/24/2020
924 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
925 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/4/2563 4/23/2020
926 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
927 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
928 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
929 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
930 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน   16/4/2563 4/16/2020
931 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
932 จ้างซ่อมไฟหัวหงส์ (บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
933 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
934 จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
935 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (ทรายหยาบ จำนวน ๔ คันรถหกล้อ) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
936 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๘) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
937 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
938 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
939 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
940 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
941 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
942 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
943 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2020 3/31/2020
944 จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   26/3/2020 3/26/2020
945 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
946 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
947 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
948 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
949 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
950 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
951 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
952 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
953 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
954 จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
955 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
956 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
957 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
958 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
959 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
960 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
961 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
962 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
963 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
964 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
965 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
966 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
967 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
968 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (ปลั๊กสามตา ขนาด ๑๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
969 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
970 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
971 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน)   24/2/2020 2/24/2020
972 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
973 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
974 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
975 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
976 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
977 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
978 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
979 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
980 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
981 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
982 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
983 จ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
984 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
985 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
986 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้และฟาง) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
987 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(อุปกรณ์ไฟ) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
988 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
989 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้ดอก) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
990 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
991 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
992 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
993 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
994 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
995 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
996 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
997 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
998 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
999 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1000 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1001 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1002 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
1003 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1004 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1005 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1006 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1007 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1008 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
1009 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1010 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1011 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ เมตร x ยาว ๓ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1012 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1013 ซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1014 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1015 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1016 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1017 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1018 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1019 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1020 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดใหญ่พร้อมติดตั้ง)ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1021 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1022 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1023 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน และถมถนนภายในหมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน จำนวน ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1024 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
1025 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020