ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
8 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
15 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
16 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
19 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
22 จ้างทำไวนิลและตรายางเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
23 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
28 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  28 ตุลาคม 2564
29 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  28 ตุลาคม 2564
30 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  28 ตุลาคม 2564
31 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนไปไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
32 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
33 ค่าอาหารเสริม (นม)  11 ตุลาคม 2564
34 จ้างพิมพ์ไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
35 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
36 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
37 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
38 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
39 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
42 จ้างซ่อมแซมปะผุและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก  31 สิงหาคม 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
51 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
53 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7375 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
57 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภััณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
58 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภััณฑ์นม  2  มิถุนายน  2564
59 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
60 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
62 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
63 จ้างทำป้ายไวนิล ชาวเขาตอกร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
64 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
66 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
67 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 4963 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
70 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
71 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
72 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
73 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2564
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มีนาคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
80 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
82 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มกราคม 2564
92 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
95 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
97 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
98 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
100 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒  3 ธันวาคม 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
103 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
105 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
106 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
107 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
109 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
110 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
111 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
112 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
113 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 เลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
114 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3  9 ตุลาคม 2563
116 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
117 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
118 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กันยายน 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2563
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
124 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
125 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
126 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
128 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5  26 สิงหาคม 2563
129 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำดิบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 และเครื่องสูบน้ำดี หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
130 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
131 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
132 จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
133 จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและกั้นผนังลวดตาข่ายอาคารห้องประชุม อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
139 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
141 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
142 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6  18  มิถุนายน  2563
143 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
144 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู่้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 2550 - 0003 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
145 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
146 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
147 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
151 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
153 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
154 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
155 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
156 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบไม่สัมผัสหน้าผาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
157 ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
158 ซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2563
162 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
163 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
165 จ้างจ้างเหมาวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนลาดยางสายเคียนซา - บ้านนาเดิม เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง - ดอนบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประหยัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
171 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กุมภาพันธ์ 2563
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
177 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
178 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
179 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
181 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน หมู่ที่ 4  3 กุมภาพันธ์ 2563
182 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
183 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
184 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5  27 มกราคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
186 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
187 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
188 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
190 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ(พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ธันวาคม 2562
192 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2562
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2562
196 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 5 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤศจิกายน 2562
198 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 5 โรง  3 ตุลาคม 2562
199 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6  3 ตุลาคม 2562
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
201 ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
202 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 7375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
203 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
204 จ้างทำเว็บไซต์ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
207 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6  13 กันยายน 2562
208 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
210 ซื้อสารส้มขุ่นก้อน จำนวน 2,000 กก. บรรจุถุงละ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
211 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
212 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
213 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre Mixed) ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
215 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
216 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
218 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาขึ้นหอถังสูง ยี่ห้อ LOWARA รุ่น ๖๐๐๘ ขนาด ๒๒ kw (๓๐ แรงม้า) ๓๘๐ โวล์ท หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๒๕๕๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
219 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
220 จ้างเหมาทำสนาม และจัดเตรียม แตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2562 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
225 ซื้อสารส้มขุ่นก้อน บรรจุถุงละ ๒๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
227 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
228 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาของ อบต.เขาตอก ขนาด 100 KVA หมายเลขครุภัณฑ์ 466-2543-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6  มิถุนายน  2562
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
234 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาอตก หมู่ที่ 1 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
235 จ้างเหมาขุดดินเพื่อซ่อมแซมท่อจ่ายนำ้ประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
238 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิดหอยโข่ง ยี่ห้อ ELECTRA ขนาด 10 แรงม้า 380 โวล์ท หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2545-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
239 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.เชาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
240 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
241 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
242 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4  1 พฤษภาคม 2562
243 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม, ไซริ่งค์, เหรียญ,บัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
244 จ้างเช่าเครื่องเสียง ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
245 จ้างเช่าเก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
246 จ้างเหมาการแสดงวงแคน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
247 จ้างประดับไฟบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
248 จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
249 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
250 จ้างเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
251 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
252 จ้างเช่าเวที ขนาด 10 x 7 เมตร พร้อมหลังคา ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
253 ซื้อธงชาติ ธงราชาภิเษก ร.10 และผ้าต่วนสีเหลือง สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
254 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG ML T - D105S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
255 จ้างจ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนในบริเวณบ่อทิ้งขยะให้ไปอยู่ในบริเวณตัวบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
256 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านใสนุ่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562