ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาตอก   10/9/2023 10/9/2023
3 เช่ารถบรรทุก (รถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
4 เช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
5 เช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
8 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
16 เช่ารถบรรทุก (รถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
17 เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
18 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
20 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
23 ซื้อชุดกีฬาของนักกีฬา ชุดกีฬาของผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน(แข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
28 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๐๒๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
29 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
30 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
31 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ่อทิ้งขยะและคันบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
33 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
36 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
37 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
39 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าน้ำมณฑา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
41 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๓๗๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
43 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
44 ซื้อวัสดุสำหรับการบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
45 จ้างเหมาจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
46 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
47 จ้างเหมาการแสดงวงแคน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
48 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบระบบประปา ขนาด 10 แรงม้า ยี่ห้อ Electra หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
49 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
50 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบระบบประปา ขนาด 10 แรงม้า ยี่ห้อ Electra หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
51 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบระบบประปา ขนาด 10 แรงม้า ยี่ห้อ Electra หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
53 ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
54 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
55 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
56 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
57 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
58 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
59 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
61 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
62 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูอ่อน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
63 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง - ดอนบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
65 จ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงพัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
66 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
67 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
68 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/13/2022 12/13/2022
73 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
74 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
75 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/26/2022 9/26/2022
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2022 9/9/2022
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2022 9/9/2022
79 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/5/2022
81 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
82 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
83 จ้างเหมาจัดการงานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี ๒๕๖๕   8/9/2022 9/8/2022
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
85 จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ใน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
87 จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 9/6/2022
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
90 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 10/12/2021
91 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
94 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
95 จ้างทำไวนิลและตรายางเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
96 ค่าอาหารเสริม (นม)   11/10/2021 10/11/2021
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
100 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
101 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   10/28/2021 10/28/2021
102 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   10/28/2021 10/28/2021
103 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   10/28/2021 10/28/2021
104 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนไปไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
106 จ้างพิมพ์ไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
107 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
108 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
109 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
110 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2021 9/29/2021
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
113 จ้างซ่อมแซมปะผุและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
117 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก   8/31/2021 8/31/2021
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
120 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7375 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
121 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
122 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
125 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภััณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
128 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภััณฑ์นม   6/2/2021 6/2/2021
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
130 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
131 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
132 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
133 จ้างทำป้ายไวนิล ชาวเขาตอกร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
134 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
135 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
136 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
137 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 4963 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/2021 3/17/2021
140 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
141 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
142 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
143 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/2021 3/5/2021
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/2021 3/5/2021
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/2021 3/1/2021
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
150 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
152 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
156 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/18/2021 1/18/2021
162 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
163 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2021 1/5/2021
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2021 1/5/2021
166 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/2020 12/28/2020
168 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
169 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/14/2020 12/14/2020
171 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒   12/3/2020 12/3/2020
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/26/2020 11/26/2020
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/26/2020 11/26/2020
174 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/18/2020 11/18/2020
176 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
177 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
178 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
179 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
180 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
181 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
182 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
183 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
184 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 เลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
185 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
186 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3   10/9/2020 10/9/2020
187 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
188 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
189 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2020 9/29/2020
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2020 9/29/2020
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/17/2020 9/17/2020
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
194 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
195 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
196 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
198 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
199 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5   8/26/2020 8/26/2020
200 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำดิบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 และเครื่องสูบน้ำดี หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
201 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
202 จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและกั้นผนังลวดตาข่ายอาคารห้องประชุม อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
203 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
204 จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
210 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
212 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
213 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6   6/18/2020 6/18/2020
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
215 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
216 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู่้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 2550 - 0003 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
217 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
218 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
221 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
223 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
224 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
225 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
226 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
227 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบไม่สัมผัสหน้าผาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
228 ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
229 ซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
231 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/22/1479 11/22/2022
236 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
237 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
238 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
239 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก   10/25/1479 10/25/2022
240 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4   10/18/1479 10/18/2022
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/1479 8/22/2022
246 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/1479 8/19/2022
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
249 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
250 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
251 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre Mixed) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
252 ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์แข่งขัน (โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
253 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
254 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
257 จ้างเหมาทาสีอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
258 จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
259 จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
261 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
262 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
263 จ้างเหมาถมหินผุเขาตอกพร้อมเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
264 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
266 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
270 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
272 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
273 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
274 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
276 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
277 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/23/1477 3/23/2020
281 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
282 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
284 จ้างจ้างเหมาวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนลาดยางสายเคียนซา - บ้านนาเดิม เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
287 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
288 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประหยัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
289 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง - ดอนบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
290 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
291 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/1477 3/2/2020
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/25/1477 2/25/2020
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
295 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
296 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
297 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
298 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
299 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
300 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน หมู่ที่ 4   2/3/1477 2/3/2020
301 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
303 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5   1/27/1477 1/27/2020
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
305 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
306 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
307 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020