ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 2 (บ้านน้ำท้น) พร้อมทั้งเพิ่มจุดติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ประปา ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะวังศิลาดิเรกสาร หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่นสายศาลาดิเรกสาร-บ้านคลองหนอง หมู่ที่ 3 บ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,340.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
3 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ อำเภอบ้านนาสาร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนคอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะวังศิลาดิเรกสาร หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่นสายศาลาดิเรกสาร-บ้านคลองหนอง หมู่ที่ 3 บ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,340.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
9 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ อำเภอบ้านนาสาร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะวังศิลาดิเรกสาร หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่นสายศาลาดิเรกสาร-บ้านคลองหนอง หมู่ที่ 3 บ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,340.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/1481 5/15/2024
11 ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ อำเภอบ้านนาสาร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
12 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1/2567   5/15/1481 5/15/2024
13 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
14 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
15 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ภาคเรียนที่ 1/2567   5/14/1481 5/14/2024
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนคอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนคอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
18 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
19 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/9/1481 5/9/2024
21 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
22 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข 3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
23 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/22/2024 4/22/2024
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
27 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี (ปะยางนอกล้อรถ และเปลี่ยนหัวอัดจารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
28 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
29 จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
30 จ้างทำป้ายไวนิลด่านชุมชนแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
31 จ้างโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 (จัดเตรียมสถานที่จัดงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
32 จ้างซ่อมแซมโครงการภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
33 จ้างโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้และตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
35 จ้างเย็บผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
36 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี (ปะยางล้อรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
37 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0016 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
38 จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ะานี (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
39 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
40 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
41 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 รายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
42 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
43 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
44 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
45 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
46 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
47 จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง, ขุดแต่งคูน้ำและซ่อมแซมวางท่อ ถนนสายต้นเหรียงเจ้ซ้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคหะวังศิลาดิเรกสาร หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่นสายศาลาดิเรกสาร-บ้านคลองหนอง หมู่ที่ 3 บ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/20/2024 3/20/2024
49 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท และถุงมือยางหนา สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านติ หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
51 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วาล์วเปิด - ปิดน้ำ หอถังประปาหมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
52 ซื้อน้ำมันจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
53 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0002 (ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
54 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
55 จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้นนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
56 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
57 จ้างทำป้ายไวนิลแนวกันไฟป่าชุมชน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าขุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
59 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0001 และ 416-60-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
62 ซื้อโคมไฟหัวเสา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
63 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
64 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
65 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเขาโคก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2024 1/31/2024
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตใต้ฝายน้ำล้นหัวสะพานวังหยี หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2024 1/31/2024
69 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเขาโคก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2024 1/15/2024
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
72 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตใต้ฝายน้ำล้นหัวสะพานวังหยี หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2024 1/15/2024
74 จ้างโครงการซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
75 ซื้อโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (วัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
76 จ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
78 ซื้อโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (วัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
79 จ้างดำเนินการเปลี่ยนล้างหน้าทรายระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
80 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
81 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
82 โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายเขาโคก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   1/4/2024 1/4/2024
83 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
84 จ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
85 จ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
86 จ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
87 จ้างทำป้ายไวนิลด่านชุมชนแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023