ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
2 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
4 ซื้ออาหาร (เสริม) นมโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
5 จ้างจัดทำพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2023 10/18/2023
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
7 จ้างจัดทำพวงมาลาเพื้อน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2023 10/11/2023
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค - 8895 สุราษฎร์ธานี และ กล - 6608 สุราษฎร์ธานี (ประจำเดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช-9925 สุราษฎร์ธานี (ประจำเดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี (ประจำเดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข - 3 สุราษฎร์ธานี (ประจำเดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
12 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี (ประจำเดือนตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
14 จ้างจ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
15 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
16 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
17 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
18 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 รายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
19 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
20 จ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
21 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
22 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
23 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
24 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2023 9/27/2023
25 จ้างซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
26 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
28 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
29 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
30 จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ ลดป่วย ลดตาย ลดไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
31 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
32 จ้างเหมาซ่อมแซมโถส้วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
33 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
34 โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2566   9/13/2023 9/13/2023
35 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
36 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
37 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
38 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
39 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุดปฏิบัติการ อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
40 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เคมีสำหรับดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
41 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
42 จ้างโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ป้ายไวนิลโครงการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
43 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัสดุและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
44 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
45 ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
46 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
47 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
48 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมมอเตอร์ส่งน้ำของระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
49 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
50 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด   9/7/2023 9/7/2023
51 โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/7/2023 9/7/2023
52 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน   9/7/2023 9/7/2023
53 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
54 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2023 9/4/2023
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย 9 (ลุงเทียน) หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
58 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (น้ำดื่มและน้ำแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
59 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (ชุดนักกีฬาและของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0587 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดร์ฟและหมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
63 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (วัสดุและอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
64 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
66 จ้างเหมาซ่อมแซมป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
67 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกันฝนแบบเสื้อและกางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
68 ซื้ออุปกรณ์โครงการหนูน้อยเสริมสร้างวินัยแยกขยะ ศพด.บ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
69 ซื้ออุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
70 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (จัดซื้อถ้วยรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
71 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (จ้างเหมาทำความสะอาด สถานที่และรักษาความสะอาดของห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
72 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
73 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (จ้างติดตั้งเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
74 จ้างโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (จัดจ้างเตรียมสนามแข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/2023 8/15/2023
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/2023 8/15/2023
79 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
80 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
81 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
82 ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 10 ชุด ศพด.บ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำโครงการปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
84 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมหลังคาด้านหนา-ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
85 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
86 จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
87 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
88 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
89 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
90 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
91 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
92 จ้างโครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง ห้วยเคี่ยม ถนนสายช่องเคี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
93 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
94 จ้างเหมารถดูดเศษขี้เลนและกำจัดเศษวัชพืชสระเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
95 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-64-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
98 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
99 จ้างติดตั้งโปรแกรมสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์และเช่าระบบ Cloud Server สำหรับการเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
100 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
101 ซื้ออาหาร (เสริม) นมโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2023 6/28/2023
102 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบเบรกและเครื่องยนตามระยะของรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-5798 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
103 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบเบรกและเครื่องยนต์ตามระยะของรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-5798 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
104 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบเบรกและเครื่องยนตามระยะของรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-5798 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
105 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยไม้ ครุภัณฑ์เลขที่ 68-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
106 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
107 จ้างโครงการต่อเติมด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
108 ซื้อวัสดุยานยนต์ รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (กระจกมองข้างด้านซ้อาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
109 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
110 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2023 6/16/2023
111 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
112 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
113 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกเหมืองทวด หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
119 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขาตก หมู่ที่ 2 ผิวจราจรหินผุบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
121 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขาตก หมู่ที่ 2 ผิวจราจรหินผุบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
122 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ? 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
123 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ? 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
124 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
125 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
127 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยครูทินกร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
130 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
131 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
132 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยครูนันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
133 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
134 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
136 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
137 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
138 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช 9925 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
139 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ สายทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
140 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยครูนันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
141 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
142 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
144 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
145 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566   4/7/2023 4/7/2023
146 จ้างเหมาบริการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
147 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
148 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 0578 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
149 ซื้อถุงมือยางทางการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
150 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค - 8898 สุราษฎร์ธานี และ กล - 6608 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
151 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูของห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
152 จ้างทำป้ายไวนิลที่ปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
153 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ซ่อมแซมระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
154 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 420-64-0020 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
155 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0009 และ 420-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
156 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
157 ซื้อถังน้ำพร้อมฝาปิด โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
158 ซื้อสีสเปรย์ สีขาว สำหรับโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
159 จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
160 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
161 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
162 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
163 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
164 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
165 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
166 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 รายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
167 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/28/2023 3/28/2023
168 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2023 3/23/2023
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2023 3/23/2023
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
172 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
173 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2023 3/21/2023
174 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2023 3/17/2023
175 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
176 ซื้อครุภัณฑ์ชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
177 จ้างเหมาทำป้ายประกาศรับสมัครเข้าเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
178 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
179 จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดแนวท่อประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
180 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
181 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
182 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเพิ่มพูนทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
183 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเพิ่มพูนทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
184 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
185 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
187 จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
188 จ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
189 ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
190 ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
191 ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
192 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
193 ซื้อหม้อต้มน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2023 1/17/2023
195 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2023 1/16/2023
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
197 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
198 จ้างเหมาจัดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
199 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
200 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
201 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
202 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
203 จ้างเหมาจัดทำป้าย ด่านชุมชนแบบบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
204 ซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
205 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ไฟไซเรส และหลอด LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
206 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
207 ซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
208 จ้างเย็บผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
209 จ้างทำป้าย จุดเรียนรู้การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2022 12/16/2022
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
211 จ้างทำพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2022 10/10/2022
212 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 5798 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2022 10/7/2022
213 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข - 3 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2022 10/7/2022
214 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค - 8898 สุราษฎร์ธานี และ กล - 6608 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
215 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
216 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
217 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กช - 9925 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
218 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 0578 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
219 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
220 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
221 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 รายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
222 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
223 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
224 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
225 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
226 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
227 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
228 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
229 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)   9/26/2022 9/26/2022
230 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ๊แดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
231 จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
232 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 450-59-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
233 จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
234 จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
235 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ๊แดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/14/2022 9/14/2022
236 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
237 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ปะยางล้อหน้าด้านขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
238 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
239 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
240 ซื้อWireless USB Adapter (ตัวรับสัญญาณ wifi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
242 จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)   9/2/2022 9/2/2022
243 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
244 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
245 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
246 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด หนังสือการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
247 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด วัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ขอสนับสนุนวัสดุ ตะแกรงเหล็ก ในการซ่อมแซมถนนบริเวณสวนโกกู้ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
249 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
250 ซื้อโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
251 จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)   9/1/2022 9/1/2022
252 ซื้อยากำจัดหญ้าและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
253 จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศ ห้ามทิ้งสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย บริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
254 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและของรางวัล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
255 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา พร้อมของรางวัล สำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
256 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
257 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
258 ซื้อชุดกีฬา จำนวน 21 ชุด สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
259 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน จำนวน 13 ชุดสำหรับโครงการโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
260 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและของรางวัล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
261 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ พร้อม ของรางวัล สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/24/2022
262 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
263 ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
264 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
265 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
266 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
267 จ้างเหมาทาสีกรอบป้ายและฐานตั้งพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
268 จ้างเหมาจัดทำไวนิล สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
269 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขัน สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
270 ซื้อน้ำดื่มขวด (ขวดกลาง), น้ำแข็ง และน้ำถัง สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
271 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
272 ซื้อของที่ระลึกสำหรับชุดการแสดงพิธีเปิด สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
273 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
274 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
275 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
276 ซื้อหัวสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
277 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
278 จ้างเหมารถแม๊คโคขุดแนวท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
279 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล -6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
280 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
281 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ( Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
283 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2021 11/12/2021
284 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
285 จ้างเหมาทำฉากกั้น (แผ่นใส) จำนวน 21 อัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
286 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำดีใต้ดินบริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
287 ซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
288 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
289 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
290 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (หม้อแบตคาดหน้าผาก) สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
291 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
294 วัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์   11/19/2021 11/19/2021
295 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
296 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
297 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
298 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
299 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 -30 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
300 ซื้อชุดตรวจเชิงรุก ( Antigen Test kit ATK ) และ วัสดุแต่งกายของเจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
301 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
302 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/27/2021 9/27/2021
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/27/2021 9/27/2021
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/27/2021 9/27/2021
306 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น สำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
307 จ้างปรับปรุงถนนรอบขุมเหมืองทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
308 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงปาน (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
309 ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
310 ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
311 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
312 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
313 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (รอบที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
314 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
315 จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องใส่เอกสาร) จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2021 9/6/2021
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2021 9/6/2021
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/2021 9/6/2021
321 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (รายใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2021 8/20/2021
323 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2021 8/20/2021
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2021 8/20/2021
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2021 8/20/2021
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2021 8/20/2021
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2021 8/20/2021
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2021 8/18/2021
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/18/2021 8/18/2021
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
334 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
335 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ 6 ขา จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
336 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
337 จ้างทำแผงกั้นเตียงผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง ขนาด 1.50 x 2.50 เมตร จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
338 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2021 7/22/2021
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2021 7/22/2021
341 ซื้อวัสดุแร่แอนไฮไลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนซอยต้นเหรียง -เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
342 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข -3 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2021 7/22/2021
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2021 7/22/2021
345 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใข้ในการดำเนินงาน สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (วันรับสมัครเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2021 10/7/2021
346 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/2021 6/17/2021
348 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
350 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
351 จ้างปรับปรุงระบบประปาแหล่งน้ำดิบโดยติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำพร้อมท่อเมนต์ หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
352 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/2021 5/21/2021
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/2021 5/21/2021
355 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
357 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มนพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2021 10/5/2021
358 จ้างเหมาทำฐานพร้อมขาตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด กว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.40 เมตร และสูง 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
359 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
360 วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   4/30/2021 4/30/2021
361 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และพร้อมนำ้ยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
363 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิก และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2021 11/4/2021
364 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
365 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ในการฉีดวัคซัน จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/2021 3/31/2021
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/2021 3/31/2021
368 เสาธงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน   3/25/2021 3/25/2021
369 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/18/2021 3/18/2021
370 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/18/2021 3/18/2021
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
372 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
374 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
375 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
376 จ้างเช่าติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
377 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
378 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
380 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลติภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2021 2/6/2021
382 จ้างขุดลอกคลองฉวางเพื่อสร้างเป็นทางเบี่ยงบริเวณบ้านลุงซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
383 จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
384 จ้างเหมาตัดต้นไม้ไหล่ทางถนนสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
385 จ้างซ่อมแซมถนนซอยป้าขุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
386 จ้างซ่อมแซมถนนซอยถ้ำเข้า หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
387 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
388 จ้างซ่อมแซมคอสะพานสองแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
389 จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคลองเทอะซอยบ้านนายตี้ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
390 จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
391 จ้างซ่อมแซมถนนสายช่องเคี่ยม - เขาโคก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
392 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
393 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
394 จ้างต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
395 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
396 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
397 จ้างเช่าติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
398 ซื้อุชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฦาฟุตบอลประเพณี และกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
399 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
400 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
401 จ้างเหมาตัดโค่นต้นไม้ที่ค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
402 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก6ล้อเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
403 จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลปั้มน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
404 จ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องขยายเสียง และไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
405 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
406 ซื้อเกลือปรับสภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
407 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
408 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
409 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
410 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
411 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค -8895 สุราษฎร์ธานี และ กล -6608 สุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
412 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
413 จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้นวังหยี หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
414 จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้้นบริเวณสวนสุวดิษฐ์ สมภพคารินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
415 จ้างซ่อมแซมคอฝายน้ำล้นคลองทวด หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
416 จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
417 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายอ๊อด อินทรพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
418 จ้างซ่อมแซมคอสะพานสองแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
419 จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร   9/22/2020 9/22/2020
421 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/22/2020 9/22/2020
422 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   9/21/2020 9/21/2020
423 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA จำนวน 4 เครื่อง   9/21/2020 9/21/2020
424 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
425 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อวพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
426 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
427 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   9/21/2020 9/21/2020
428 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
430 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
431 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
432 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
433 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   9/16/2020 9/16/2020
434 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
435 จ้างซ่อมแซมวาล์วน้ำประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
436 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร   9/1/2020 9/1/2020
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร   9/1/2020 9/1/2020
439 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
440 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   8/27/2020 8/27/2020
441 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน   8/27/2020 8/27/2020
442 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง -ซอยเจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ที่ชำรุดและดาดคอนกรีตปลายท่อ 2 ด้าน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
443 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยป้ารัตน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
444 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอย จำนวน 6 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
447 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
448 ซื้อโพเดี่ยม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
449 ซื้อเครื่องปั้มคลอรีน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
450 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
451 จ้างเหมาถมหินคลุกปรับพื้นที่ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
453 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
454 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
455 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2020 8/6/2020
456 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
457 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
458 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
459 จ้างทำโรงเก็บมอเตอร์สูบน้ำก่ออิฐบล็อก ขนาดกว้าง 0.80 ยาว 0.80 สูง 1.00 เมตร พร้อมประตูเหล็ก 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
460 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2020 7/22/2020
461 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2020 7/22/2020
462 จ้างเป่าเปลี่ยนระบบทรายกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
463 จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์เวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
464 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   7/15/2020 7/15/2020
465 จ้างซ่อมแซมระบบมอเตอร์และระบบอุปกรณ์ต่างในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
466 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
467 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
468 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
470 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
472 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม -30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
473 ซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
474 ซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
475 ซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
476 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
477 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
478 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
479 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
480 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
482 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
484 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
485 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
486 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
487 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
488 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
489 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
490 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
491 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
492 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
493 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
494 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
495 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
496 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ สำหรับการดำเนินคัดกรอง แยกกัก กักกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
497 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
498 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการคัดกรอง แยกกักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
499 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
500 จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
501 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2020 1/10/2020
502 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2020 1/10/2020
503 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2020 1/10/2020
504 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2020 1/10/2020
505 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2020 1/10/2020
506 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
507 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
508 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
509 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
510 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
511 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
512 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
513 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
514 จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
515 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
516 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
517 จ้างทำป้ายทางข้างหน้าชำรุด โปรดระมัดระวัง และ ทางเบี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
518 ซื้อWireless USB Adapter (ตัวรับสัญญาณ wifi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
519 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
520 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
521 ซื้อWireless USB Adapter (ตัวรับสัญญาณ wifi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
522 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
523 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
524 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
525 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
526 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
527 จ้างทำป้ายไวนิลประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป 240 KSC.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
529 จ้างซ่อมแซมท่อประปาใต้ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างหอถังประปา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
530 จ้างโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 (จัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
531 จ้างโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 (ป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
532 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
533 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
534 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
535 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
536 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0014 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
537 จ้างทำพวงมาลาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
538 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยครูทินกร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์   10/20/1479 10/20/2022
539 เช่าเครื่องปริ้นเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
540 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/1479 10/12/2022
541 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
542 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดร์ฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
544 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
545 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัด N.0844505 E .09924408 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
546 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ซ่อมแซมระบบไฟ ด้านบริเวณด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
547 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ( 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
548 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ( 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
549 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
550 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0011 และ 420-60-0012 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง FAX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/1479 3/9/2022
552 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
553 จ้างซ่อมแซมโครงการความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (จำนวน 4 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
554 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าสวนโกกู้ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่2) ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
555 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบสี จำนวน ๑ เครื่อง   8/4/1479 4/8/2022
556 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
557 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
558 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
560 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างตามร่างข้อบัญญัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
561 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
564 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟดาวไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
568 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ (Submersible Pump) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
569 จ้างซ่อมแซมโครงการอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
570 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
571 จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
572 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
573 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
574 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
575 จ้างซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ำดิน ซอยข้างประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
576 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ( 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
577 จ้างซ่อมแซมภายในห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
578 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
579 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หิ้งพระพ้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
581 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
582 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
583 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
585 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
586 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุที่ชำรุดเป็นช่วงๆ สายถ้ำเข้า - ถ้ำออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
587 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ะระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
588 จ้างซ่อมแซมไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด สายบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
589 จ้างซ่อมแซม หัว ท้าย ถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
590 จ้างซ่อมแซมหัว-ท้าย ถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
591 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุที่ชำรุดเป็นช่วงๆ สายถ้ำเข้า - ถ้ำออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
592 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุที่ชำรุดเป็นช่วงๆ สายถ้ำเข้า - ถ้ำออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
593 จ้างซ่อมแซม หัว ท้าย ถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
594 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
595 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช - 9925 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
596 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช - 9925 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
597 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช - 9925 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
598 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
599 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกเก็บขนขยะ 6 ล้อ (เปลี่ยนสายไฮดรอลิค) หมาลเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
600 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน ๒๕๖๕) รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
601 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
602 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
603 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
604 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
605 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
606 จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
607 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-9140CDN ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
608 จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
609 จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
610 จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
611 จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
612 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
613 จ้างตรวจเช็คสภาพรถเก็บขนขยะ(6 ล้อ เข้าเช็คระยะ) หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
614 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
615 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
616 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
617 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1479 5/20/2022
618 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมตามระยะ รถ 6 ล้อ หมายเลยทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
619 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา ยี่ห้อ Sanwa จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
620 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ชนิดซ่อมถนนลาดยาง) จำนวน 500 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
621 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
622 ????????????????? ????? ? ?????? ???????????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
623 วัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ   5/5/1479 5/5/2022
624 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
625 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด   5/3/1479 5/3/2022
626 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
627 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
628 ซื้อน้ำมันจารบีพร้อมอุปกรณ์อัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
629 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
630 จ้างทำตราปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
631 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสนุขและเเมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
632 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง   4/7/1479 4/7/2022
633 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
634 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
635 จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
636 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
637 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
638 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
639 จ้างซ่อมแซมลูกปืนมอเตอร์บริเวณสระสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
640 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
641 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
642 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
643 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
644 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
645 จ้างเหมาพนักงานในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
646 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
647 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
648 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
649 ซื้อซื้อชุดตรวจ atk จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
650 ซื้อจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
651 จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
652 จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
653 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
654 จ้างเหมาซ่อมแซมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
655 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
656 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
657 ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
659 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล Home Quarantine จำนวน 30 ผ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
660 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
661 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
662 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
663 ซื้อปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
664 ซื้อตะแกรงเหล็ก (ไวเมส) จำนวน 80 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
665 ซื้อสารส้มปรับสภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
666 จ้างซ่อมแซมโครงการอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
667 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
668 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
669 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
670 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
671 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์และเมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
673 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
674 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020