ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ? 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ? 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
4 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
5 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
6 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยครูทินกร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
9 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
10 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
11 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยครูนันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
13 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช 9925 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
17 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
18 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ สายทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
19 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยครูนันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
20 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
21 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
23 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
24 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566   2023-04-07 4/7/2023
25 จ้างเหมาบริการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
26 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
27 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 420-64-0020 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
28 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ซ่อมแซมระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
29 จ้างทำป้ายไวนิลที่ปิดประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
30 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0009 และ 420-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
31 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค - 8898 สุราษฎร์ธานี และ กล - 6608 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
32 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 0578 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
33 ซื้อถุงมือยางทางการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
34 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูของห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
35 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2023-03-28 3/28/2023
36 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
37 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
38 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
39 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
40 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
41 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 รายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
42 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
43 จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
44 ซื้อสีสเปรย์ สีขาว สำหรับโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
45 ซื้อถังน้ำพร้อมฝาปิด โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
46 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
47 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
52 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินคุณ-ทอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
54 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
55 ซื้อครุภัณฑ์ชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
56 จ้างเหมาทำป้ายประกาศรับสมัครเข้าเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
57 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
58 จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดแนวท่อประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
59 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
60 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเพิ่มพูนทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
61 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเพิ่มพูนทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
62 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
63 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
64 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
65 ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
66 ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
67 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
68 ซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
70 จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
71 จ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
73 ซื้อหม้อต้มน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
75 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
76 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
77 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
79 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
80 จ้างเหมาจัดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
81 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
82 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
83 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
84 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
85 ซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
86 จ้างเหมาจัดทำป้าย ด่านชุมชนแบบบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
87 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ไฟไซเรส และหลอด LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
88 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
89 ซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
90 จ้างเย็บผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
91 จ้างทำป้าย จุดเรียนรู้การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
93 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
94 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
95 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
96 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
97 จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
98 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
99 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
100 จ้างทำป้ายทางข้างหน้าชำรุด โปรดระมัดระวัง และ ทางเบี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/11/2022 11/28/2022
101 ซื้อWireless USB Adapter (ตัวรับสัญญาณ wifi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
103 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
104 ซื้อWireless USB Adapter (ตัวรับสัญญาณ wifi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
105 จ้างโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 (จัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป 240 KSC.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
107 จ้างซ่อมแซมท่อประปาใต้ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างหอถังประปา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
108 จ้างโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 (ป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
109 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
110 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
111 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยครูทินกร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์   20/10/2022 10/20/2022
113 เช่าเครื่องปริ้นเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2022 10/19/2022
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0014 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
115 จ้างทำพวงมาลาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
116 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
117 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
118 จ้างทำพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2565 10/10/2022
119 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 5798 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
120 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข - 3 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
121 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค - 8898 สุราษฎร์ธานี และ กล - 6608 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
122 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กช - 9925 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
123 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83 - 0578 สุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
124 ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
125 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
126 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
127 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
128 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 รายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
129 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 รายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
130 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
131 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
132 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
133 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
134 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
135 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)   26/9/2565 9/26/2022
136 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
137 จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
138 จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
139 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 450-59-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
140 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ๊แดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
141 จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก ขนาด 100 x 150 ซม. พร้อมติดตั้งป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยบริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ๊แดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   14/9/2565 9/14/2022
143 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะหมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ปะยางล้อหน้าด้านขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
144 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
145 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
146 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
147 ซื้อWireless USB Adapter (ตัวรับสัญญาณ wifi เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
148 จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)   2/9/2565 9/2/2022
149 ซื้อยากำจัดหญ้าและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
150 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
151 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
152 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
154 จัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)   1/9/2565 9/1/2022
155 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด หนังสือการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
156 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด วัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ขอสนับสนุนวัสดุ ตะแกรงเหล็ก ในการซ่อมแซมถนนบริเวณสวนโกกู้ หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
158 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
159 ซื้อโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
160 จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศ ห้ามทิ้งสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย บริเวณบ่อน้ำร้อน บ่อขยะ และสถานที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
161 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและของรางวัล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
162 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและของรางวัล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
163 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ พร้อม ของรางวัล สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
164 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน จำนวน 13 ชุดสำหรับโครงการโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
165 ซื้อชุดกีฬา จำนวน 21 ชุด สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
166 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
167 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/24/2022
168 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา พร้อมของรางวัล สำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การแข่งขันกีฬา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด สำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
169 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
170 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
171 ซื้อน้ำดื่มขวด (ขวดกลาง), น้ำแข็ง และน้ำถัง สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
172 ซื้อของที่ระลึกสำหรับชุดการแสดงพิธีเปิด สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
173 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
174 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
175 จ้างเหมาจัดทำไวนิล สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
176 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขัน สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
177 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
178 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
179 จ้างเหมาทาสีกรอบป้ายและฐานตั้งพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
180 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
181 ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
182 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
183 จ้างซ่อมแซมโครงการความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (จำนวน 4 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
184 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
185 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
186 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
187 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
188 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
189 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี (ซ่อมแซมระบบไฟ ด้านบริเวณด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
191 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดร์ฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
193 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
197 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
198 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างตามร่างข้อบัญญัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟดาวไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
202 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
204 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ (Submersible Pump) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
205 จ้างซ่อมแซมโครงการอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
206 จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
207 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
208 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
209 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
210 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
211 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าสวนโกกู้ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่2) ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
212 จ้างซ่อมแซมขุดลอกคูระบายน้ำดิน ซอยข้างประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
213 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
214 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
216 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
217 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุที่ชำรุดเป็นช่วงๆ สายถ้ำเข้า - ถ้ำออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
218 จ้างซ่อมแซม หัว ท้าย ถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
219 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ะระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
220 จ้างซ่อมแซมไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด สายบ่อขยะ - ครูยงค์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
221 จ้างซ่อมแซม หัว ท้าย ถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
222 จ้างซ่อมแซมหัว-ท้าย ถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
223 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุที่ชำรุดเป็นช่วงๆ สายถ้ำเข้า - ถ้ำออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
224 จ้างซ่อมแซมถนนหินผุที่ชำรุดเป็นช่วงๆ สายถ้ำเข้า - ถ้ำออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
226 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช - 9925 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
227 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช - 9925 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
228 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช - 9925 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
229 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ( 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
230 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ( 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 6/7/2022
231 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ( 9 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
232 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
233 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกเก็บขนขยะ 6 ล้อ (เปลี่ยนสายไฮดรอลิค) หมาลเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
234 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน ๒๕๖๕) รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
235 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
237 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเหมืองทวด โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านกอบแกบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
238 จ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
239 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
240 จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
241 จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
242 จ้างซ่อมแซมถนนสายสินคุณ - ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
243 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-9140CDN ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
244 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
245 จ้างตรวจเช็คสภาพรถเก็บขนขยะ(6 ล้อ เข้าเช็คระยะ) หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
246 จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
247 จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
248 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
249 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดรถเก็บขยะและเพื่อใช้สอยภายในบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
250 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
251 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
252 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมตามระยะ รถ 6 ล้อ หมายเลยทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
253 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา ยี่ห้อ Sanwa จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
254 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(ชนิดซ่อมถนนลาดยาง) จำนวน 500 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 5 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
255 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอุปกรณ์(แม็กเนติกคอนเทคเตอร์) ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
256 ????????????????? ????? ? ?????? ???????????? ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
257 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัด N.0844505 E .09924408 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
258 วัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ   5/5/2022 5/5/2022
259 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
260 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2022 5/3/2022
261 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2022 5/3/2022
262 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด   3/5/2022 5/3/2022
263 ซื้อน้ำมันจารบีพร้อมอุปกรณ์อัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2022 5/3/2022
264 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
265 จ้างทำตราปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
266 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสนุขและเเมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
267 จ้างทำป้ายไวนิลประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
268 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบสี จำนวน ๑ เครื่อง   4/8/2022 4/8/2022
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
270 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
271 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง   7/4/2022 4/7/2022
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
273 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
274 จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
275 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
276 จ้างเหมาพนักงานในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
277 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
278 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
279 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
280 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
281 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
282 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสายหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
283 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
284 จ้างซ่อมแซมลูกปืนมอเตอร์บริเวณสระสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
285 จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
286 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
287 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
288 ซื้อซื้อชุดตรวจ atk จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
289 ซื้อจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
290 จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
291 จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
292 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง FAX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
294 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0011 และ 420-60-0012 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
295 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
296 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
297 จ้างเหมาซ่อมแซมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
298 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สายวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
301 ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
302 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
303 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
304 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล Home Quarantine จำนวน 30 ผ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
305 ซื้อตะแกรงเหล็ก (ไวเมส) จำนวน 80 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
307 ซื้อปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2022 2/22/2022
308 ซื้อสารส้มปรับสภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หิ้งพระพ้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
310 จ้างซ่อมแซมภายในห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
311 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
314 จ้างซ่อมแซมโครงการอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
315 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
316 จ้างเหมารถแม๊คโคขุดแนวท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
317 ซื้อหัวสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
318 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล -6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
319 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
320 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
321 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำดีใต้ดินบริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
322 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
323 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
324 ซื้อวัสดุและ อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
325 จ้างเหมาทำฉากกั้น (แผ่นใส) จำนวน 21 อัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
326 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
327 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (หม้อแบตคาดหน้าผาก) สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
328 วัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์   19/11/2564 11/19/2021
329 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
332 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
335 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ( Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
336 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
337 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
338 จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
339 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิก และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2564 11/4/2021
340 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2564 11/4/2021
341 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 -30 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
342 ซื้อชุดตรวจเชิงรุก ( Antigen Test kit ATK ) และ วัสดุแต่งกายของเจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
343 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
344 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มนพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2564 10/5/2021
345 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใข้ในการดำเนินงาน สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (วันรับสมัครเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2564 10/7/2021
346 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ 6 ขา จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 10/8/2021
347 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 10/8/2021
348 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2564 10/5/2021
349 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น สำหรับรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/9/2564 9/27/2021
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/9/2564 9/27/2021
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/9/2564 9/27/2021
353 จ้างปรับปรุงถนนรอบขุมเหมืองทวด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
354 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงปาน (ช่วงที่2) หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
355 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
356 ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
357 ซื้อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
358 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (รอบที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
359 ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
360 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 83-0578 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องใส่เอกสาร) จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2564 9/6/2021
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2564 9/6/2021
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2564 9/6/2021
366 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (รายใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยูร (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/8/2564 8/20/2021
373 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2564 8/18/2021
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2564 8/18/2021
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
379 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
380 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
381 จ้างทำแผงกั้นเตียงผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง ขนาด 1.50 x 2.50 เมตร จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2564 7/22/2021
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2564 7/22/2021
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำหน้าสวนโกกู้ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2564 7/22/2021
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2564 7/22/2021
386 ซื้อวัสดุแร่แอนไฮไลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนซอยต้นเหรียง -เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
387 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข -3 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
388 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2564 6/17/2021
390 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลติภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2564 2/6/2021
391 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
393 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
394 จ้างปรับปรุงระบบประปาแหล่งน้ำดิบโดยติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำพร้อมท่อเมนต์ หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
395 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/5/2564 5/21/2021
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/5/2564 5/21/2021
398 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
400 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
401 วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   30/4/2564 4/30/2021
402 จ้างเหมาทำฐานพร้อมขาตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด กว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.40 เมตร และสูง 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
403 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดขนาดเล็กแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และพร้อมนำ้ยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2564 4/21/2021
405 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
406 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ในการฉีดวัคซัน จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/3/2564 3/31/2021
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/3/2564 3/31/2021
409 เสาธงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน   25/3/2564 3/25/2021
410 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   18/3/2564 3/18/2021
411 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหยี หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   18/3/2564 3/18/2021
412 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
413 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
416 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 6608 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
417 จ้างเช่าติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
418 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
419 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
420 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
421 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
422 จ้างขุดลอกคลองฉวางเพื่อสร้างเป็นทางเบี่ยงบริเวณบ้านลุงซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
423 จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
424 จ้างเหมาตัดต้นไม้ไหล่ทางถนนสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
425 จ้างซ่อมแซมถนนซอยถ้ำเข้า หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
426 จ้างซ่อมแซมถนนซอยป้าขุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
427 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
428 จ้างซ่อมแซมคอสะพานสองแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
429 จ้างซ่อมแซมถนนสายช่องเคี่ยม - เขาโคก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
430 จ้างซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคลองเทอะซอยบ้านนายตี้ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
431 จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
432 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
433 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
434 จ้างต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
435 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
436 จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณภายในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
437 ซื้อุชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฦาฟุตบอลประเพณี และกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
438 จ้างเช่าติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
439 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2563 7/12/2020
440 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
441 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
442 จ้างเหมาตัดโค่นต้นไม้ที่ค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
443 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก6ล้อเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2563 11/3/2020
444 จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลปั้มน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
445 จ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องขยายเสียง และไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
446 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
447 ซื้อเกลือปรับสภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
448 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
449 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
450 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
451 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
452 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
453 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
454 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
455 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
456 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน กค -8895 สุราษฎร์ธานี และ กล -6608 สุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
457 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
458 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
459 จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้้นบริเวณสวนสุวดิษฐ์ สมภพคารินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
460 จ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้นวังหยี หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
461 จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
462 จ้างซ่อมแซมคอฝายน้ำล้นคลองทวด หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
463 จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
464 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายอ๊อด อินทรพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
465 จ้างซ่อมแซมคอสะพานสองแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร   22/9/2563 9/22/2020
467 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/9/2563 9/22/2020
468 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   21/9/2563 9/21/2020
469 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   21/9/2563 9/21/2020
470 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
471 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อวพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
472 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
473 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA จำนวน 4 เครื่อง   21/9/2563 9/21/2020
474 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
475 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
477 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
478 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   16/9/2563 9/16/2020
479 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
481 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
482 จ้างซ่อมแซมวาล์วน้ำประปาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
483 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2563 8/9/2020
484 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2563 8/9/2020
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร   1/9/2563 9/1/2020
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตารางเมตร   1/9/2563 9/1/2020
487 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
488 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   27/8/2563 8/27/2020
489 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อเขต อบต.ลำพูน   27/8/2563 8/27/2020
490 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง -ซอยเจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ที่ชำรุดและดาดคอนกรีตปลายท่อ 2 ด้าน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
491 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยป้ารัตน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
493 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง พร้อมน้ำยางมะตอย จำนวน 6 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
494 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
496 ซื้อโพเดี่ยม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
498 จ้างเหมาถมหินคลุกปรับพื้นที่ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
499 ซื้อเครื่องปั้มคลอรีน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
500 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
501 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
502 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/8/2563 8/6/2020
503 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
504 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
505 จ้างทำโรงเก็บมอเตอร์สูบน้ำก่ออิฐบล็อก ขนาดกว้าง 0.80 ยาว 0.80 สูง 1.00 เมตร พร้อมประตูเหล็ก 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
506 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2563 7/22/2020
507 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2563 7/22/2020
508 จ้างเป่าเปลี่ยนระบบทรายกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
509 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   15/7/2563 7/15/2020
510 จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลบริเวณสำนักสงฆ์เวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
511 จ้างซ่อมแซมระบบมอเตอร์และระบบอุปกรณ์ต่างในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
512 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
513 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
515 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม -30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
517 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
518 ซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
519 ซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
520 ซื้อเครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
521 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
522 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
523 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2563 6/16/2020
524 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
525 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5795 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
527 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
528 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
529 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
530 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
531 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
532 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
533 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
534 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
535 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
536 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
537 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
538 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
539 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
540 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
541 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการคัดกรอง แยกกักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
542 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
543 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ สำหรับการดำเนินคัดกรอง แยกกัก กักกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
544 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
545 จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
546 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
549 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์และเมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
552 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
553 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2020 1/2/2020