ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แม็กเนติก ๓๐ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค หมายเลขทะเบียน (กจ ๗๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหับศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 จ้างเหมารถแมคโฮขุดลอกวัชพืชห้วยลูกระนาด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่ 
21 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2565
22 จ้างล้างสี ดูดฝุ่นและซักเบาะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๔๗๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
23 เช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
24 เช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพริ้นเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
25 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
26 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
27 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดการขยะ ตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
28 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดการขยะ ตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
29 เช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพริ้นเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
30 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขุนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
31 จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างตามโครงการจัดการขยะตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
34 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น(สายตาเลือนราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
37 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
41 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
42 วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)  8 กันยายน 2565
43 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนะ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2565
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน (หมู่ที่7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤศจิกายน 2565
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2565
50 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนะ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2565
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
56 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
57 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
60 จ้างตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
61 จ้างตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
62 จัดจ้างตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  1 สิงหาคม 2565
63 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๑ บ้านขุนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2565
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน (หมู่ที่7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กรกฎาคม 2565
67 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
68 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
69 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
70 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
71 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
72 ซื้อชุดกีฬา,วัสดุ,อุปกรณ์,เวชภัณฑ์,ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2565
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มิถุนายน 2565
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ดอกลำโพงไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มิถุนายน 2565
77 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2565
79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔  26 พฤษภาคม 2565
80 จ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในห้องประชุมและติดตั้งขายึดเครื่องฉายจอโปรเจคเตอร์และย้ายจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
81 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2565
83 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2565
84 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
85 จ้างเหมาอุดรอยรั่วหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
88 จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
89 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 เมษายน 2565
90 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
91 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
92 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ควยามรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
95 ซื้อแอลกอฮอลล์๙๕% ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ควยามรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
98 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
99 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
100 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่่ที่ ๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
101 จ้างเหมาขุดบ่อเผาขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและขุดหลุมวางปล่องบ่อปล่อยน้ำเสียจากห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
106 จ้างทำวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
107 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๗๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2565
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2565
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2565
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2565
112 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2565
113 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
114 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
115 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
116 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
123 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
124 ซื้อเสื้อลูกปืน(BENRING BRACKET)เพื่อซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
125 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรามการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
127 จ้างทำตราประทับตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
128 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2564
129 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
130 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
131 เช่าเต้นท์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  11 พฤษภาคม 2564
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
133 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
134 จ้างทำป้ายสติกเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
135 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
136 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
137 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่๑  26 ตุลาคม 2564
138 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม 2564
139 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕ โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม 2564
140 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
141 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
142 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
143 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
144 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
145 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
146 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
147 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
148 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
149 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
150 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
152 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕  9 สิงหาคม 2564
153 ซื้อถังพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยว  30 สิงหาคม 2564
154 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ผงเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
155 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
156 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่องอัดขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
159 วัสดุสำนักงาน  13 สิงหาคม 2564
160 ซื้อซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารสถานที่กักกันโรค(Local Quaruantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่และสถานที่กักกันโรค Local Quarantine(LQ)ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
161 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)สำหรับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
162 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)สำหรับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
163 จ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างถูทำความสะอาดพื้นห้องพัก สถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร  8 เมษายน 2564
164 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
165 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟ LED แบบยาว๑๘W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
167 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
168 จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย CAL Telecom มายังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
169 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
170 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
171 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
172 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สายยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
177 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
178 จ้างเช่าเต้นท์โต๊ะโต๊ะวางของและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
179 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
180 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
181 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
182 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
183 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
184 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณวัดไสดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2564
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2564
188 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอลล์ ๙๕% ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
189 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่กักกันผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
190 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค(บห ๔๗๔๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
193 ต่ออายุเว็ปไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์ version  23 เมษายน 2564
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
197 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8  21 เมษายน 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2564
200 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
203 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
209 ซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานกับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
210 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
211 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (วัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
212 ซื้อกระติกน้ำแข็งพร้อมน้ำแข็งเทียมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
213 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
214 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ท่อดูดน้ำชนิดตัวหนอนสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
215 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
216 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
217 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
218 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
220 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
226 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
227 จ้างปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
228 ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่  16 กุมภาพันธ์ 2564
229 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
230 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
231 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
232 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
233 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน)  1 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างทำสีย้อมไม้และลงน้ำยาเคลือบเนื้อไม้ประตูและโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
235 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกายพร้อมขาตั้งตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID -๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้มาร่วมงานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
237 จ้างตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
240 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
241 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
242 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
243 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
244 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
245 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
246 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
247 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการชับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
248 จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
249 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
251 ชุดกีฬาวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ  7 ธันวาคม 2563
252 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
253 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ชุดเฟืองไดสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
255 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
256 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
257 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
258 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
259 จ้างเหมาโต๊ะตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
262 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
263 จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบกล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
264 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาถ้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
265 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4  12 ตุลาคม 2563
266 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
267 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
268 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
269 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
270 จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
272 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
273 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/ของรางวัลตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
274 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๘ล้อ ๒ ชั้น ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
275 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
276 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
278 จ้างตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดจ้างทำป้ายสามเหลี่ยมแบบกล่องไฟกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
279 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง(วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากใส Face shield) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
281 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง(เครื่องกดเจลล้างมือด้วยเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
282 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่และยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
284 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
290 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
291 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
292 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
293 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
294 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
305 คูระบายน้ำ  22 กรกฎาคม 2563
306 ซื้อวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
308 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
309 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
310 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
311 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
313 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
314 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
315 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พนักสูงมีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
316 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
317 ซื้อ้ต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
318 จ้างซ่อมเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
319 จ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
320 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
322 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
323 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
324 ซื้อวัสดุออุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
325 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
326 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
327 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
328 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไสดงใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
329 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
330 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและประดับรั้วสำนักงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราขินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
331 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
334 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
336 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
337 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่๒ บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
341 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวััฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
344 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
345 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยของศพด.บ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
346 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่  15 เมษายน 2563
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
350 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
351 จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
352 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
353 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
354 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙ ) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อ่างล้างมือสแตนเลส ๑ หลุมพร้อมก๊อกและท่อน้ำทิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
358 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
359 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
364 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
365 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสดงใน-ทุ่งรัง หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
366 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
367 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
368 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
369 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
371 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คันตามโครงการพัฒนา บุคลากรผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
375 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์  26 กุมภาพันธ์ 2563
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
378 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
379 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
381 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
383 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
384 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
385 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย  12 กุมภาพันธ์ 2563
386 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง  12 กุมภาพันธ์ 2563
387 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความกระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
388 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
389 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิบัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
390 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
392 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
393 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
394 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
395 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
396 จ้างจ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
397 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
398 จ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
399 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
400 จ้างเหมาโต๊ะ,เต็นท์,เครื่องเสียง,เวที,ถ้วย,ชามพร้อมช้อน,กะละมังตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
401 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563