ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
2 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
3 จ้างเปลี่ยนกระจกประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพานวังช้างนอน-สามแยกบ้านสาวมัญ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
6 จ้างทำป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินแอนไฮไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
8 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
12 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
14 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ผีเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายราง-เขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2565
17 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
18 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
22 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
23 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
24 จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายราง-เขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2565
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2565
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เมนเบรกเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
30 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
31 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำพลาสติก ๒,๐๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
33 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
34 โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 มีนาคม 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
36 วัสดุคอมพิวเตอร์  9 มีนาคม 2565
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
38 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องแคลมมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
39 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าวเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะพร้าว-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2565
44 วัสดุงานบ้านงานครัว  22 กุมภาพันธ์ 2565
45 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2565
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าวเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กุมภาพันธ์ 2565
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะพร้าว-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2565
52 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
54 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
55 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
56 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
57 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าวเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  18 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
64 ทำป้ายไวนิล  28 ธันวาคม 2564
65 จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
66 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
67 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
68 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
69 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
71 ซื้อพานรัฐธรรมนูญ และพานทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
73 ประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  22 พฤศจิกายน 2564
74 จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
75 จ้างเหมาบริการเต้นท์ติดตั้งประจำหน่วยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
76 จ้างประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
77 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำฉากกั้นโรคโควิด ๑๙ (COVID ๑๙) เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง,ป้ายบอกสถานที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
80 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
81 จ้างจัดทำคู่มือเอกสารอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
82 จ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สติกเกอร์,ป้ายสามเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
83 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
84 ซื้อกระดาษ A๓ เพื่อใช้สำหรับโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย (รปภ.) และผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
85 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
86 จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
88 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายราง-เขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 พฤศจิกายน 2564
89 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศ เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
91 จ้างทำป้าย เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
92 จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
93 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
94 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
95 ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
96 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
97 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
98 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
99 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
100 จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
101 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
102 จ้างติดตั้งเสาวิทยุแบบทาวเวอร์สามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
103 ซื้ออุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
104 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหวง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
107 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
108 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 กันยายน 2564
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
110 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
113 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
114 จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
115 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
116 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
117 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒)  24 สิงหาคม 2564
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
119 จ้างจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
120 จ้างซ่อมแซมประตูและเปลี่ยนสักหลาดบอร์ด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
122 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
123 ซื้อบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2564
126 วัสดุสำนักงาน  22 กรกฎาคม 2564
127 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
130 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  15 กรกฎาคม 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2564
133 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาบึงนามะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทำป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
136 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
137 จ้างทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
140 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง  21  มิถุนายน  2564
141 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
142 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
143 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
144 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
145 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
146 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์,สว่านไขควงไร้สาย,สว่านไฟฟ้าโรตารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
147 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามงบประมาณตามรายการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
148 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
149 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2564
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
159 จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนสร้อยทอง-เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
160 จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
161 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ จำนวน ๙ สาย (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
162 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
163 โครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22 มีนาคม 2564
164 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ ๒ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
165 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนายาว หมู่ที่ ๓ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
166 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
167 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
168 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
169 จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
170 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
171 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
173 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
175 จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
177 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
178 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟนีออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
182 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
183 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
184 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
185 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ในตำบลน้ำพุ จำนวน ๕ สาย หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
186 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
189 จ้างทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
190 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยนานางเสาร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
191 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
193 จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมโรงจอดรถภายใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
200 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
201 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินแอนไฮไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
205 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
206 จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
207 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
208 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
209 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
210 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหวง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 ตุลาคม 2563
211 จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (หลังใหม่ จำนวน ๒ ด้าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
212 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารแปดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (ชุดละ ๒ หลัง) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
213 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
214 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
215 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
216 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
217 ซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
218 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
221 จ้างเหมาต่อเติมหอถังเก็บน้ำภายใน อบต. น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
222 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
223 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการรดน้ำแปลงผักสวนครัว อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
225 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
227 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
229 จ้างเหมาเติมเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมหอถังส่งน้ำภายใน อบต.น้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดทำเวทีด้านหน้าห้องประชุมสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
232 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง  14 กันยายน 2563
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟนีออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
234 จ้างโครงการรื้อถอนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2563
236 จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าวเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
239 จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
240 จ้างซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
242 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
244 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
247 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20 กรกฎาคม 2563
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
252 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาท่าได (ริมคลองฉวาง) หมูที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
254 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
255 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
256 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
257 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
260 จ้างรื้อเสาวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
262 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
263 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (ป้าย พรบ.ควบคุมอาคาร/พรบ.ขุดดิน-ถมดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
267 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
268 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
277 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
278 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
279 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าห้องนายก ห้องสำนักปลัด และห้องประชุมสภา อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
281 จ้างทำป้ายเหล็กสังกะสีเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
282 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
286 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยหมาก - นามะพร้าว (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
287 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
288 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน ๒ สาย ถนนสายตาหวง หมู่ที่ ๒ และถนนสายพรุกง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
289 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
292 จ้างกำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและห้องน้ำ อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
293 ซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงสภาพพื้นที่ด้านหลังอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
295 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
296 จ้างโครงการขุดลอกหนองปากคอก หมูที่ ๔ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
297 จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
298 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนองน้ำตาย หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
300 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายน้ำพุ-ท่าชี หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
301 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ  19 มีนาคม 2563
302 ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
303 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
305 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
306 จ้างเหมาบริการขุดแนววางท่อประปารดน้ำต้นไม้บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
307 จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาบึงนามะพร้าว) หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
309 ซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ ๒,๓,๔,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
311 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
312 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
313 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
314 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
315 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
316 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
320 จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
321 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
322 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
325 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
327 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
331 จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์สำหรับปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
332 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
334 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
336 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณคอสะพานสายสามแยกอนามัย-หัวสะพาน และหัวสะพานหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕)ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
337 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
338 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
339 จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
340 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
341 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
342 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
343 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
344 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
345 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
346 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
347 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
348 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11 ตุลาคม 2562
349 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
350 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
351 ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
352 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
353 จ้างตัดเครื่องแบบชุด อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
355 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
359 จ้างอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
362 จ้างซ่อมป้ายจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
367 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
369 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2562
370 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
371 จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมถนนหลังโรงเรียนยางอุง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
372 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
373 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
374 ซื้อตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเครือข่ายน้ำพุ-ท่าชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ชุดกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงภูมิทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
376 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
377 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-1311 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Brother j ๒๓๒๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
379 จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2562
381 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
382 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฝาครอบบ่อพักท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
389 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5  มิถุนายน  2562
390 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5  มิถุนายน  2562
391 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
394 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
395 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น HP Laserjet 1020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2562
397 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
398 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
399 จ้างซ่อมป้ายหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
400 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
403 จ้างโครงการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤษภาคม 2562
404 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมูที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 เมษายน 2562
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
406 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
407 จ้างดูแลรักษาและต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
408 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
409 จ้างโครงการงานปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
410 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
411 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
412 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
413 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
414 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงสร้างป้ายบึงนามะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
417 ซื้อวัสดุอุปการณ์ตามโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ อสม หรือประชาชนทั่วไป การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562