ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อํจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสถานีรถไฟคลองปราบ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2565
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
5 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสถานีรถไฟคลองปราบ หมู่ที่ 3  10 พฤษภาคม 2565
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 พฤษภาคม 2565
7 จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำและขุดลอกดินในรางระบายน้ำเดิม บริเวณริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราย อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูจิตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัสดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 พฤษภาคม 2565
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2565
10 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป และขุดลอกร่องน้ำบริเวณริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
11 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูจิตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัสดสุราษฎร์ธานี  5 พฤษภาคม 2565
12 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2565
14 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25 เมษายน 2565
15 จ้างโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พร้อมอุปกร์พิธีสงฆ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
16 ซื้อเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
17 ซื้อวัสดุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์และชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
18 จ้างเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ (โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
20 จ้างโครงการแผ้วถางป่าปรับภูมิทัศน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ หน้าเหมือง บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
21 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๒๐๖๔ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2565
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2565
24 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 20 ครัวเรือน ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2565
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
29 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1  18 มีนาคม 2565
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5  15 มีนาคม 2565
31 ซื้อจักซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Teest Kit (ATKX) เชิงรุก ครั้งที่ 6 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
32 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 5 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
33 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 13 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
34 จ้างจ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 9 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
35 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 5 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 18 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลคลองปราบ (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
41 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 3 ครัวเรือน ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
42 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ขกค 845 สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
44 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 7 ครัวเรือน ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
45 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกสี่ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๒๘ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุ spinal bord และชุดหมอนล็อคศรีษะ สำหรับใช้งานในโครงการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
48 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 7623 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
50 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
51 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
52 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
53 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
54 จ้างจัดจ้างโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
55 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 6 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
58 จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบและประมาณการโครงการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
59 จ้างสำรวจออกแบบและประมาณการโครงการ จำนวน ๑ โครงการ  11 มกราคม 2565
60 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเข้ารับการกักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 6 ราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
61 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID ? 19) ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
62 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  30 ธันวาคม 2564
63 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
64 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID ? 19) ตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
65 จ้างจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 7623 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
66 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
67 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
69 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสละอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14 ธันวาคม 2564
70 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลคลองปราบ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องริโก้(สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 2 เครื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
73 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
74 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหนองทิว) หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
75 ซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
76 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนายแผนเชื่อมต่อถนนสาย ๔๐๐๙ (ถ้ำพระ) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  2 ธันวาคม 2564
77 จ้างจัดจ้างทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
78 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
79 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
80 จ้างออกแบบจัดจ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
81 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ (ATK) เชิงรุก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
82 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Covid 19 (ผู้สัมผัส HQ) โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID ? 19) ตำบลคลองปราบ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดื่มอุปโภคและวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
84 จัดจ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ  5 พฤศจิกายน 2564
85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนายแผนเชื่อมต่อถนนสาย ๔๐๐๙ (ถ้ำพระ) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5 พฤศจิกายน 2564
86 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
87 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ ประจำปี 2565 (โรงเรียนบ้านหนองปลิง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ (โรงเรียนบ้านหนองปลิง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
90 จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2564
91 จ้างจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
92 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
94 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
95 จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงหน้าฝายห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
96 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุก หกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๔๒ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
97 จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
98 จ้างปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทาง ถนนสายหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม - เชื่อมต่อ กับหมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม ต.พรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
99 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(รอบที่ 3) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
100 จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
101 โครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 กันยายน 2564
102 โครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 กันยายน 2564
103 จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม ( แปรรูปผลไม้ด้วยการดอง แช่อิ่มและอบแห้ง ) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
105 จ้างจ้างเหมากิจกรรมตามโครงการถนนสวยคลองใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
106 ซื้อจัดซื้อชุดฝึกและเสื้อยืดคอปกแขนยาวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
107 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างบริเวณไหล่ทางในพื้นที่ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
108 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พร้อมค่าบริการจัดส่ง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
110 จ้างจัดจ้างโครงการถางหญ้าบริเวณไหล่ทาง เขตเทศบาลจำบลคลองปราบ (หมู่่ที่ ๑,๒,๓ และ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
111 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
113 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
114 จัดจ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ  17 สิงหาคม 2564
115 จ้างออกแบบจัดจ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
116 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
119 จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบประมาณการโครงการเทศบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
120 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
121 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
122 จ้างสำรวจออกแบบประมาณการโครงการเทศบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ  5 สิงหาคม 2564
123 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
124 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
125 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
126 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๔๒ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
130 จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
131 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
132 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องPrinter) สำหรับกองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
135 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
136 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกระดับครัวเรือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมสถานที่ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
140 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
141 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
143 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์Notebook สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อจัดซื้อวัสดุทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
146 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเตรียมสถานที่ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
149 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถจักรยายนต์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
150 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
151 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเลือกตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
154 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
155 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
156 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
159 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
160 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
161 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
162 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
163 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
165 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
166 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
167 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
168 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
169 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฏร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
170 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
171 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และค่าขนส่ง เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
173 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ขกค 845 สุราษฎร์ธานี จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
175 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
176 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
177 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายญวนผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
178 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
179 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
180 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นพื้นทางถนนสายซอย๒๙-เชื่อมต่อพรุพี หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
181 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายควนเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
182 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
183 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
185 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
186 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
187 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
188 จ้างจัดจ้างทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
189 จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
190 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
191 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังคูระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ (บ้านหนองปลิง) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
192 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๒-๐๐๐๑ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
193 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
195 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
196 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
197 จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ (บริเวณโรงอาหารและอาคารเรียนหลังใหม่) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
199 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๒๐๖๔ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
200 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
201 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฏร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
202 จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
203 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเภา - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
204 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
205 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
206 จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ (บ้านทางข้าม) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
207 จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
208 จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
209 จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
210 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
211 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(ยางรถ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
213 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย(งานเดือนสิบ) ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,เวทีอาสนะสงฆ์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
214 เช่าจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร. กู้ชีพ และศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
215 จ้างจัดจ้างขออนุมัติการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
217 จ้างจัดจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
218 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
219 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
220 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำชุดคัดแยกขยะ ๕ ชุด ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
228 โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22 กรกฎาคม 2563
229 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
230 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
231 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 (ต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
232 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2563 (ต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
233 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงการแพ่งระบาดโรคโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
234 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
235 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) สำหรับสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
236 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการวางแผ่นพื้นสำเร็จปิดฝาคูระบายน้ำสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
237 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฏร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
238 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
239 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมยเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราาฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
240 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
243 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถตู้ กู้ชีพ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นก 2979 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
244 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
245 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ, ,สารกำจัดยุงและแมลง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
248 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำหอถังสูง หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
249 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
251 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
254 จ้างจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงหนองประปา หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
257 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 12 ตัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
258 จ้างจัดจ้างทำฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติก ๑๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
259 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน ๑๐ ใบ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
261 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
262 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหมู๋ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
263 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
264 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
265 โครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง  10 เมษายน 2563
266 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
267 ซื้อขออนุมติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
268 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
269 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
271 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยสีทอง หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำจากเหมืองแร่วานิชยิปซั่ม- ที่เก็บน้ำวัดถ้ำขรม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
273 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
274 จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
277 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
278 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
279 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
284 ซื้อซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
285 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่๑-๕ ตำบลคลองปราบ  25 กุมภาพันธ์ 2563
286 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
287 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปี 63 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
289 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
291 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (สำนักปลัด)จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
292 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
293 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
296 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
297 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
298 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๘ ชุด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
299 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ  27 มกราคม 2563
300 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
301 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
302 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
303 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
304 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
305 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
306 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( ค่าตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
307 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเวทีและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
308 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(ข้าง รพ.สต.คลองปราบ-โรงรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
309 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
310 จ้างจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
311 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
312 ซื้อจัดซื้อเครื่องโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1ของสำนักปลัด ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
313 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
314 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
315 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ 82-3271 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
316 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
317 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
318 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
319 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
320 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
321 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
322 ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
323 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
324 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๕ ชุด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
325 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายหลังวัดคลองปราบ (ตอน 2) บ้านตลาดคลองปราบ หมู่ที่ 3 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
327 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทิวทอง หมู่ที่2 ต.คลองปราบ - หมู่ที่ 3 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2562
329 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
330 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
331 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
332 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน 6 รายการ  22 ตุลาคม 2562
333 เรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหน้านบคลองขรม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4  10 ตุลาคม 2562
334 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
335 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ตุลาคม 2562
337 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
338 จ้างจจัดจ้างการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
339 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ( 82-3271สุราษฎร์ธานี ) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
340 จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
341 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
342 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
343 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและขยะเปียก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
344 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม คอสะพานคลองขรม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
345 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
346 ซื้อจัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
347 จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
348 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสมยศ ชูใจ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
349 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
352 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
353 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (10 รายการ) ซ่อมแซมห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
354 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
355 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์  4 กันยายน 2562
356 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
357 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเอนกประสงค์พับได้ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
358 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
359 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งบริเวณลานผาผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
360 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบปี ๒๕๖๒ (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้นเดียว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
361 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
362 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมอบรมระยะสั้น การทำพิซซ่าขนมปัง การทำแซนดิ์วิช การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้ามะหยี่ และการทำของรับไหว้ในพิธีมงคล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
363 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
364 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถหกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
366 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
367 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
368 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
369 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
370 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
371 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
374 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
375 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
376 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
377 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
378 จ้างจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี2562 (จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอีพร้อมผ้าคลุม โต๊ะ เวทีอาสนะสงฆ์ อาสนะสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์พิธีสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
379 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
380 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
381 ซื้อจัดซื้อวัสดุกระถางคอนกรีตตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
382 จ้างจ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
383 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิกอปพร ปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
384 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2562
386 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
387 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
388 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ  10  มิถุนายน  2562
389 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
390 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรภายในตำบลกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2562
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2562
393 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
394 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
396 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
397 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
398 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
399 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ  14 พฤษภาคม 2562
400 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมเพื่อถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
401 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
402 ซื้อจัดซื้อโครงการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
404 จ้างเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
405 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
406 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
407 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
408 เช่าจัดจ้างค่าเช่าเต้นท์และเก้าอี้ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
409 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
410 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติกขนาดกว้าง 140 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
412 จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 82-3271 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
413 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
414 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท็งค์เหล็กบรรจุน้ำสำหรับบรรทุกรถ 4 ล้อ ใหญ่ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร เหล็กหนา 2.50 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
415 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
416 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำฝาชีแฟนซี (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
417 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562