ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
4 จ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
5 ซื้อโครงการการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงสถาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
8 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
13 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/10/2023
14 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/2/9
16 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ทะเบียน 83-2529 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/2/9
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
18 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ทะเบียน 83-2529 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
19 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
20 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
21 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 8/27/2023
22 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
23 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 8/26/2023
24 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
25 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
26 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน 5951 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
28 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
29 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน 5951 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
31 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน 5951 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
33 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
34 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
35 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
36 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
37 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
39 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
41 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
42 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มนั้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
43 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 7/15/2023
44 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
45 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
46 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
47 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
48 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 7/15/2023
49 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
50 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 7/14/2023
51 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 7/14/2023
52 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
53 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
54 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2023 8/15/2023
55 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเรือง (สฎ.ถ๕๒-๘๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 7/13/2023
56 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรง (สฎ.ถ๕๒-๖๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 7/13/2023
57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรง (สฎ.ถ๕๒-๖๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 7/14/2023
58 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 3894 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 7/14/2023
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเรือง (สฎ.ถ๕๒-๘๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรง (สฎ.ถ๕๒-๖๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
61 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 3894 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
62 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 3894 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
63 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรง (สฎ.ถ๕๒-๖๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเรือง (สฎ.ถ๕๒-๘๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเรือง (สฎ.ถ๕๒-๘๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 7/14/2023
66 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 3894 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเรือง (สฎ.ถ๕๒-๘๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
68 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพรง (สฎ.ถ๕๒-๖๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2023 8/14/2023
69 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ฉีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
70 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. (เสื้อกั๊กปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/11/2023
71 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. (เสื้อกั๊กปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 8/12/2023
72 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ฉีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 8/12/2023
73 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ฉีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/12/2023
74 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. (เสื้อกั๊กปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2023 7/12/2023
75 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/11/2023
76 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
77 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2022 12/28/2022
78 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2022 12/28/2022
79 จ้างทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2022 12/28/2022
80 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2022 12/28/2022
81 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2022 12/28/2022
82 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2022 12/28/2022
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/27/2022 12/27/2022
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/27/2022 1/4/2023
85 จ้างเหมาบริการซักผ้า อบรีด ผ้าประดับอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
86 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/20/2022 12/20/2022
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
89 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ร่วมกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ขยะเป็นศูนย์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2022 12/8/2022
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2022 12/8/2022
92 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 12/1/2022
93 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2022 11/30/2022
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2022 11/30/2022
95 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2022 11/29/2022
96 จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2022 11/29/2022
97 ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/2022 11/28/2022
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/2022 11/28/2022
99 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2022 11/23/2022
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2022 11/23/2022
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2022 11/23/2022
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2022 11/23/2022
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/23/2022 11/23/2022
104 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2022 11/22/2022
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2022 11/22/2022
106 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2022 11/16/2022
107 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 11/10/2022
108 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 11/10/2022
109 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 11/10/2022
110 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2022 11/4/2022
111 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2022 11/4/2022
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2022 11/4/2022
113 จ้างทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2022 11/4/2022
114 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 11/3/2022
115 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2022 11/1/2022
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกระทงประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2022 11/1/2022
117 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2022 11/1/2022
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2022 10/31/2022
119 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2022 10/31/2022
120 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2022 10/31/2022
121 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2022 10/31/2022
122 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2022 10/31/2022
123 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2022 10/28/2022
124 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2022 10/26/2022
125 ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต   10/26/2022 10/26/2022
126 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2022 10/21/2022
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2022 10/19/2022
128 จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่เรือพนมพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
129 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
130 จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
131 จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
132 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
133 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
134 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
135 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ)   9/30/2022 10/5/2022
136 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
137 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
138 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
139 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย   9/30/2022 9/30/2022
140 โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี   9/30/2022 9/30/2022
141 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 10/5/2022
142 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ)   9/29/2022 9/29/2022
143 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
144 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี   9/26/2022 9/26/2022
145 ซื้อวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนขิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
146 จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/20/2022 9/20/2022
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/20/2022 9/20/2022
152 จ้างเหมาบริการซักผ้า อบรีด ผ้าประดับอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
155 ซื้อโครงการหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
156 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
157 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
159 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/5/2022
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/6/2022
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/6/2022
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/5/2022
164 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
166 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
167 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
168 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
169 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน กท 5951 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
171 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
172 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
173 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
174 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ   12/24/2021 12/24/2021
175 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
176 จ้างซ่อมแซมถนนสายควนศรี-ควนสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
177 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
179 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
180 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
181 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานบริหารงานคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง   12/3/2021 12/3/2021
182 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
183 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สฎ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
184 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายควนวัด-โคกเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด-หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ   11/26/2021 11/26/2021
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2021 11/26/2021
186 จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
187 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
188 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การงดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
189 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับแผนงานบริหารงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
190 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2565 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
192 จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนของสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลควนศรี (Local Quarantine) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
193 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
195 จ้างซ่อมแซมถนนสายควนเนียง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2021 11/2/2021
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
197 ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
198 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
199 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
200 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
202 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7)   10/14/2021 10/14/2021
204 จ้างทำป้าย จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
205 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
206 จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
207 จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
208 จ้างเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
209 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
211 จ้างเหมางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
212 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
213 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   9/20/2021 9/20/2021
214 ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร   9/20/2021 9/20/2021
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
216 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
217 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
218 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
219 จ้างเหมาทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
220 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ภายในตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
221 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเรือตรวจการณ์พร้อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
222 จ้างทำตรายาง ด้ามรถไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
225 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
226 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
227 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
228 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สฎ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
230 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
232 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
233 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยในนา 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
235 ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
236 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
237 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
239 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพรง ? ควนเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลควนศรี เชื่อมต่อ ตำบลพรุพีและตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
241 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
243 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
244 จ้างซ่อมแซมถนน ซอยนายนิ่ง (หมู่ที่ 1) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
246 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง   6/25/2021 6/25/2021
247 จ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณศาลา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
248 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
249 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
250 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยื จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
251 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
252 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
253 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
255 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
256 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
257 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
258 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
259 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (นมโครงการเยียวยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
262 จ้างทำป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
263 จ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
264 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
265 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
266 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
267 จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
269 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
270 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
271 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
272 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
273 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
274 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ ๒HP/๑.๕KW ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
275 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
276 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
277 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
279 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ ของเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
280 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
281 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
282 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ? 9 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
283 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
284 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
285 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
286 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
287 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
288 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
289 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
290 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
291 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
292 จ้างจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
293 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
294 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2021 3/24/2021
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
296 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
297 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
298 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
299 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
300 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
301 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
302 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์และวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
303 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
304 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
305 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
306 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
307 จ้างปรับปรุงถนน ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
308 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
310 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
311 เหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2/15/2021 2/15/2021
312 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2021 2/11/2021
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
316 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
318 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
319 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
320 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
321 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำและประตูเปิด/ปิดน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
322 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องธุรการ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
324 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
328 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต   1/28/2021 1/28/2021
329 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย   1/28/2021 1/28/2021
330 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำหรับสำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
331 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
333 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
334 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
335 จ้างทำตรายาง (สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
336 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) และไหล่ทางถนนภายในตำบลควนศรี จำนวน ๑๘ สายทาง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
338 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงหงส์ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
343 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นรอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
344 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
346 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
347 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
348 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
349 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
350 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
352 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2 /2563 (เฉพาะวันเปิดการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
353 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
354 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
355 จ้างปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
356 จ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ตั้งถังขยะภายในเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
357 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
359 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ ? บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
362 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
364 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
365 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
366 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
367 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนบ้านควนมหาชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
368 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนวัดควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
369 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
370 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนบ้านควนพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
371 จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
372 จ้างทำป้ายโฟมบร์ด บอร์ด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
373 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยน ฝาปิดท่อพักคูระบายน้ำ บริเวณถนนสายควนศรี - ควนสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
374 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
375 จ้างเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ต 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
376 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
377 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
378 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
379 ซื้อจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
380 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
381 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลควนศรี พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
382 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าทั้ง 2 ข้างทาง ถนนสายควนศรี - ควนสามัคคี ของหมู่่ที่ 2,8,7 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
383 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
385 ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
386 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
387 ซื้อครุภัณ์อื่น รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
388 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๐x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ พระรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2020 10/16/2020
389 ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี   10/14/2020 10/14/2020
390 ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี   10/14/2020 10/14/2020
391 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
392 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
393 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายควนศรี - ควนมหาชัย (หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
394 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ 1 - 8 ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
395 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
396 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
397 จ้างเหมาบริการดันลอดวางท่อพีวีซี ถนน คสล.สายซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
398 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
399 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบตู้สาขาและทำโปรแกรมระบบตู้สาขาเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
400 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
401 จ้างซ่อมเปลี่ยนฝาปิดท่อพักน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางอำพัน วารี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
402 จ้างทำตรายาง เพื่อปฏิบัติงานสำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/15/2020 9/15/2020
404 ซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
405 จ้างทำตรายาง เพื่อปฏิบัติงานสำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
406 จ้างทำตรายาง เพื่อปฏิบัติงานสำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
407 จ้างค่าจ้างอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
408 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
409 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
410 จ้างค่าจ้างอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
411 จ้างค่าจ้างอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
412 จ้างทำป้ายบอกสถานที่ จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
413 ซื้อวัสดุอื่น แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
414 จ้างค่ามหรสพการแสดงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
415 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
416 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว   8/24/2020 8/24/2020
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/21/2020 8/21/2020
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/21/2020 8/21/2020
420 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
422 ซื้อวัสดุสำหรับกองคลัง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
423 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
424 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2020 8/9/2020
426 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
427 จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ) สายหนองทุ่งค้อ ของหมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2020 8/7/2020
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2020 8/7/2020
430 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/31/2020 7/31/2020
431 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะวันเปิดการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
432 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
433 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/16/2020 7/16/2020
435 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
436 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 70 x 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
438 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและตรายาง สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
439 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) สายหมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี - หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
440 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น (ชุดสวนสัตว์เริงร่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
441 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
442 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
443 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
444 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
445 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน ของเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว   6/29/2020 6/29/2020
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว   6/29/2020 6/29/2020
448 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ   6/24/2020 6/24/2020
449 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
450 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี   6/18/2020 6/18/2020
451 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/2020 6/17/2020
453 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
454 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
455 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
456 ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการแผงเหล็กกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
457 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
458 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2020 6/4/2020
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2020 6/4/2020
461 จ้างเหมาบริการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองวัดพร้อมขุดลอก หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
462 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   6/1/2020 6/1/2020
463 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ 7) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
464 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
465 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
466 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำหรับกองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
467 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
468 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
469 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   5/13/2020 5/13/2020
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
471 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
472 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านมอเก็ต หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
473 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
474 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
475 ซื้อวัสดุอื่น ตามแผนงานเคหะแลเชุมชน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
476 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน (หมู่ที่ 4) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร งหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
477 จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
478 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
479 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
480 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
481 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
482 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
483 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
484 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
485 จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 701-58-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
486 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2020 3/30/2020
487 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. (เสื้อกั๊กปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
488 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
489 จ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
490 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดงานราชพิธี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
491 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
492 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
493 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
494 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
495 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 3894 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1480 6/23/2023
496 จ้างทำป้ายไวนิล (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
497 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
498 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานราชพิธี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
499 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
502 ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
503 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
504 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1480 6/7/2023
506 ซื้อป้ายจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
507 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
508 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
509 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
510 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง (พร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ไป - กลับ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
511 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
513 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
514 จ้างทำป้ายโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
515 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
516 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
517 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
518 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
519 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
520 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
521 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
522 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
523 เช่าเต้นท์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
524 ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
525 ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
526 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนศรีเกมส์ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
527 จ้างจ้างทำพานดอกไม้สดเพื่อใช้ในพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
528 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
529 ซื้อวัสดุในการจัดวันรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
530 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคงแก้วและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
531 จ้างทำป้ายไวนิล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
532 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
533 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
534 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/1480 4/3/2023
535 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
536 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
537 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
538 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
539 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
540 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
541 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
542 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
543 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
544 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
545 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
546 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
547 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
548 จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 จำนวน 11 สาย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
549 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1480 3/16/2023
550 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
551 จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
552 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1480 3/3/2023
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
555 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
556 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
557 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
558 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
559 จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
560 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
561 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
564 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
567 จ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1480 2/7/2023
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/27/1480 1/27/2023
569 จ้างทำสติ๊กเกอร์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
570 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1480 1/23/2023
571 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/13/1480 1/13/2023
572 วัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 5 รายการ   1/10/1480 1/10/2023
573 ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
574 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/4/1480 1/4/2023
576 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1480 1/4/2023
577 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/1479 12/9/2022
578 จ้างออกแบบจ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
579 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
580 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2566 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
581 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
582 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
583 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/1479 3/11/2022
585 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ   10/5/1479 5/10/2022
586 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/1479 3/10/2022
588 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.)   10/2/1479 2/10/2022
589 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
590 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนศรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
591 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
592 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
593 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
594 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
595 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
596 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
597 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
598 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
599 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
600 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
601 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรีทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
602 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
603 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   8/3/1479 3/8/2022
604 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
605 จ้างเอกชนกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
606 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
607 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/27/1479 7/27/2022
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
609 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 3 รายการ   7/26/1479 7/26/2022
610 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
611 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
612 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
613 จ้างทำคอกตะแกรงเหล็กใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
614 จ้างทำป้ายไวนิลพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
615 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
616 จ้างทำคอกตะแกรงเหล็กใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
617 จ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ   7/6/1479 7/6/2022
618 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1479 7/6/2022
619 จ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ   7/6/1479 7/6/2022
620 จ้างทำคอกตะแกรงเหล็กใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
621 จ้างสำรวจ ออกแบบ กำหนดราคากลาง และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ   7/4/1479 7/4/2022
622 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
623 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/1479 6/29/2022
624 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
625 ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
626 จ้างเช่าเต็นท์โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
627 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
628 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
629 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร   6/22/1479 6/22/2022
630 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
631 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า พร้อมเก็บขยะสองข้างถนนสายควนศรี-ควนสามัคคี ตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
632 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
633 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
634 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
635 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
636 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
637 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
638 จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร้จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนศรี สังกัด เทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
639 ซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
640 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
641 ??????????????????????????? ??????? 3 ????????????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
642 ????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
643 ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????? 2 ?????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
644 ????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????? ? ?????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
645 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
646 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
647 จ้างซ่อมแซมถนนซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
649 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
650 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1479 4/19/2022
651 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/1479 4/7/2022
652 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
654 ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ   4/5/1479 4/5/2022
655 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
656 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/1479 3/31/2022
657 จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
658 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
659 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
660 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1479 3/24/2022
661 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1479 3/24/2022
662 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
663 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1479 3/17/2022
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1479 3/17/2022
665 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
666 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
667 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
668 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/1479 3/15/2022
669 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/14/1479 3/14/2022
670 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมินทร์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
671 จ้างจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิธีการของเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1479 3/2/2022
672 จ้างจ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
673 จ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
674 จ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
675 จ้างจ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
676 จ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
677 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี ทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
678 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
679 จ้างทำกล่องตะแกรงเหล็กสำหรับใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
681 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
682 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
683 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
684 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
685 จ้างเหมาบริการซักผ้าอบรีด ผ้าประดับอาคารและตกแต่งงานพิธีกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
686 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
687 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
688 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
689 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
690 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
691 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
692 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
693 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
694 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
695 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
696 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
697 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
698 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายควนวัด-โคกเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด-หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ โดยวิธีคัดเลือก   1/6/1479 1/6/2022
699 จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
700 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI C310dn หมายเลขครุภัณฑ์ 418-54-0013 จำนวน 1 เครื่ีอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
701 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง (หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
702 ซื้อตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
703 จ้างเหมางานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
704 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/23/1477 3/23/2020
705 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
706 จ้างงานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
707 วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๖ รายการ   3/17/1477 3/17/2020
708 จ้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
709 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
710 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
711 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
712 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
714 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
715 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1477 3/4/2020
716 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
717 จ้างจ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
718 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
719 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
720 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
721 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
722 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่าง รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
723 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
724 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
725 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
726 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
727 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
728 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
729 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
730 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
731 จ้างเหมาบริการ ขุดหลุมฝังกลบขยะและไถปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
732 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
733 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
734 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
735 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
736 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
737 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
738 จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ-1247 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
739 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020