ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนศรี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2566
2 จ้างทำสติ๊กเกอร์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
3 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
4 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2566
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มกราคม 2566
6 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2566
7 จ้างทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
8 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2565
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2565
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2565
15 จ้างเหมาบริการซักผ้า อบรีด ผ้าประดับอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
16 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ธันวาคม 2565
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
19 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2565
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2565
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2565
22 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ร่วมกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ขยะเป็นศูนย์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
23 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2566 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
24 จ้างออกแบบจ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
25 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
27 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
29 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2565
30 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
31 จ้างโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2565
32 ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2565
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
36 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2565
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤศจิกายน 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
40 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2565
41 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2565
42 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
43 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
44 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2565
45 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
46 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
47 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
48 จ้างทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
50 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
51 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2565
53 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกระทงประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
55 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
56 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
57 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
58 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
59 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานประจำรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2565
61 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2565
62 ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  26 ตุลาคม 2565
63 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2565
64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2565
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2565
66 จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่เรือพนมพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
67 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ  5 ตุลาคม 2565
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
69 จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ตุลาคม 2565
71 จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
72 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
73 จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
74 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.)  2 ตุลาคม 2565
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนศรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
78 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
79 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
80 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
81 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
82 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ)  30 กันยายน 2565
83 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
84 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  30 กันยายน 2565
85 โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี  30 กันยายน 2565
86 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
87 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2565
88 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ)  29 กันยายน 2565
89 ซื้อวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนขิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
90 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนมหาชัย - มอเก็ต หมู่ที่1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี  26 กันยายน 2565
91 จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2565
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
99 จ้างเหมาบริการซักผ้า อบรีด ผ้าประดับอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
100 ซื้อโครงการหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
102 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
103 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
105 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
107 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
109 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเรือตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กันยายน 2565
114 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
118 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
119 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน กท 5951 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
123 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
125 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรีทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
126 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
127 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  3 สิงหาคม 2565
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
129 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กรกฎาคม 2565
130 จ้างเอกชนกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
131 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
133 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 3 รายการ  26 กรกฎาคม 2565
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
136 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
137 จ้างทำป้ายไวนิลพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
138 จ้างทำคอกตะแกรงเหล็กใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
139 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
140 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2565
141 จ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ  6 กรกฎาคม 2565
142 จ้างทำคอกตะแกรงเหล็กใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
143 จ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ  6 กรกฎาคม 2565
144 จ้างสำรวจ ออกแบบ กำหนดราคากลาง และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ  4 กรกฎาคม 2565
145 จ้างทำคอกตะแกรงเหล็กใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
146 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
147 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2565
148 จ้างเช่าเต็นท์โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
149 ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
150 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
152 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
153 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร  22 มิถุนายน 2565
154 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า พร้อมเก็บขยะสองข้างถนนสายควนศรี-ควนสามัคคี ตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
155 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
156 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
157 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
158 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
160 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
162 จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร้จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนศรี สังกัด เทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
163 ซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
164 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
165 ????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????? ? ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
166 ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????? 2 ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
167 ????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
168 ??????????????????????????? ??????? 3 ????????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
171 จ้างซ่อมแซมถนนซอยตาเรือง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
175 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2565
176 ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ  5 เมษายน 2565
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
182 จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
183 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
185 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
187 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2565
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2565
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
191 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2565
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2565
194 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมินทร์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
195 จ้างจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิธีการของเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
196 จ้างจ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
197 จ้างจ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
198 จ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
199 จ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลควนศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
200 จ้างเหมาเก็บขนพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
201 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี ทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
202 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
203 จ้างทำกล่องตะแกรงเหล็กสำหรับใส่ขยะ (จุดรวมขยะ) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
205 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
206 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
207 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
208 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
209 จ้างเหมาบริการซักผ้าอบรีด ผ้าประดับอาคารและตกแต่งงานพิธีกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
211 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
212 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
213 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
214 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
215 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
218 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
219 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
221 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
222 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายควนวัด-โคกเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด-หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ โดยวิธีคัดเลือก  6 มกราคม 2565
223 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
225 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
226 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
227 จ้างซ่อมแซมถนนสายควนศรี-ควนสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
228 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  24 ธันวาคม 2564
229 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
230 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
232 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
233 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานบริหารงานคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง  3 ธันวาคม 2564
234 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
235 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สฎ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
237 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายควนวัด-โคกเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด-หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ  26 พฤศจิกายน 2564
238 จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
239 จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
240 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับแผนงานบริหารงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
241 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การงดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
242 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2565 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
244 จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนของสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลควนศรี (Local Quarantine) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
245 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
247 จ้างซ่อมแซมถนนสายควนเนียง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
248 ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
251 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
252 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์สีทอง (หมู่ที่ 7)  14 ตุลาคม 2564
255 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
256 จ้างทำป้าย จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
257 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
258 จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
259 จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
260 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
261 จ้างเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
263 จ้างเหมางานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
264 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
265 ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย กว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตร  20 กันยายน 2564
266 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  20 กันยายน 2564
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
268 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
269 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
270 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
271 จ้างเหมาทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
272 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ภายในตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
273 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเรือตรวจการณ์พร้อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
274 จ้างทำตรายาง ด้ามรถไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
277 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
278 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
279 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
280 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สฎ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
281 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
283 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
285 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยในนา 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
287 ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
288 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
289 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
291 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
292 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพรง ? ควนเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลควนศรี เชื่อมต่อ ตำบลพรุพีและตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
295 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
296 จ้างซ่อมแซมถนน ซอยนายนิ่ง (หมู่ที่ 1) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
298 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  25 มิถุนายน 2564
299 จ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณศาลา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
300 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
301 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
302 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยื จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
303 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
305 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
306 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
307 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
308 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
309 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
310 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
311 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
312 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (นมโครงการเยียวยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
314 จ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
315 จ้างทำป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
316 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
317 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
318 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
319 จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
321 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
322 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
323 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
324 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
325 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
326 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ ๒HP/๑.๕KW ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านควนวัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
327 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
328 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
329 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
331 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ ของเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
332 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
333 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
334 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ? 9 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
335 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
336 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
337 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
338 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
339 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
340 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
341 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
342 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
343 จ้างจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลควนศรี (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
344 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
345 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
346 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
348 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
349 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำใยหินของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
350 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
351 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
352 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
354 ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์และวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
355 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
356 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
357 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
358 จ้างปรับปรุงถนน ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
359 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
360 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
362 เหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15 กุมภาพันธ์ 2564
363 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
364 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
368 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
369 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
370 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
371 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
372 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
373 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำและประตูเปิด/ปิดน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
374 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องธุรการ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
375 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
380 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย  28 มกราคม 2564
381 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต  28 มกราคม 2564
382 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำหรับสำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
383 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
384 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
385 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
386 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) และไหล่ทางถนนภายในตำบลควนศรี จำนวน ๑๘ สายทาง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
387 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
388 จ้างทำตรายาง (สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
389 จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงหงส์ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
395 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นรอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
396 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
398 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
399 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
400 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
401 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
402 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
403 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 2 /2563 (เฉพาะวันเปิดการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
405 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
406 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
407 จ้างปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
408 จ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ตั้งถังขยะภายในเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
409 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
410 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
412 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ ? บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลังเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
415 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
416 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
417 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
418 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
419 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
420 จ้างเหมาบริการพื้นที่และดูแลเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลควนศรี (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
421 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนวัดควนศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
422 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนบ้านควนพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
423 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนบ้านควนมหาชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
424 จ้างทำป้ายโฟมบร์ด บอร์ด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
425 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยน ฝาปิดท่อพักคูระบายน้ำ บริเวณถนนสายควนศรี - ควนสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
426 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
427 จ้างเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ต 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
428 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
429 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
430 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
431 ซื้อจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
432 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
433 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลควนศรี พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
434 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
435 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าทั้ง 2 ข้างทาง ถนนสายควนศรี - ควนสามัคคี ของหมู่่ที่ 2,8,7 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
437 ซื้อครุภัณ์อื่น รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
438 ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
439 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
440 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๐x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ พระรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
441 ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี  14 ตุลาคม 2563
442 ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี  14 ตุลาคม 2563
443 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
444 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
445 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายควนศรี - ควนมหาชัย (หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
446 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะในหมู่ที่ 1 - 8 ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
447 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
448 จ้างเหมาบริการดันลอดวางท่อพีวีซี ถนน คสล.สายซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
449 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
450 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
451 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบตู้สาขาและทำโปรแกรมระบบตู้สาขาเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
452 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
453 จ้างซ่อมเปลี่ยนฝาปิดท่อพักน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางอำพัน วารี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กันยายน 2563
455 จ้างทำตรายาง เพื่อปฏิบัติงานสำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
456 ซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
457 จ้างทำตรายาง เพื่อปฏิบัติงานสำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
458 จ้างทำตรายาง เพื่อปฏิบัติงานสำหรับกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
459 ซื้อวัสดุอื่น แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
460 จ้างทำป้ายบอกสถานที่ จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
461 จ้างค่าจ้างอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
463 จ้างตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
464 จ้างค่าจ้างอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
465 จ้างค่าจ้างอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
466 จ้างค่ามหรสพการแสดงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
467 จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
468 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.เทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว  24 สิงหาคม 2563
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
472 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
473 ซื้อวัสดุสำหรับกองคลัง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
475 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
476 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
477 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
478 จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ) สายหนองทุ่งค้อ ของหมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
479 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
482 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะวันเปิดการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
483 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2563
484 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กรกฎาคม 2563
487 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
488 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 70 x 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
490 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและตรายาง สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
491 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) สายหมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี - หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
492 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น (ชุดสวนสัตว์เริงร่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
493 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
494 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
495 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
496 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะวันที่จัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
497 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน ของเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว  29 มิถุนายน 2563
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ ด้วยวิธีประกว  29 มิถุนายน 2563
500 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่น ๆ  24 มิถุนายน 2563
501 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
502 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี  18 มิถุนายน 2563
503 ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2563
505 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
506 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการรักษาความสงบภายใน รายการจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
507 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
508 ซื้อครุภัณฑ์อื่น รายการแผงเหล็กกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
509 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
510 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2563
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2563
513 จ้างเหมาบริการรื้อถอนฝายน้ำล้นคลองวัดพร้อมขุดลอก หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
514 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 มิถุนายน 2563
515 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ 7) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
516 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
517 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
518 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำหรับกองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
519 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
520 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
521 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  13 พฤษภาคม 2563
522 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
523 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ภายในตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
524 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
525 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านมอเก็ต หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
526 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
527 ซื้อวัสดุอื่น ตามแผนงานเคหะแลเชุมชน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
528 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน (หมู่ที่ 4) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร งหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
529 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
530 จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
531 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
532 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
533 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
534 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
535 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
536 จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 701-58-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
537 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
538 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
539 จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0026 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
540 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI C310dn หมายเลขครุภัณฑ์ 418-54-0013 จำนวน 1 เครื่ีอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
541 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง (หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
542 ซื้อตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
543 จ้างเหมางานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
544 จ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
545 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2563
546 จ้างงานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5951 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
547 วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๖ รายการ  17 มีนาคม 2563
548 จ้างปรับปรุง/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
550 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
551 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
552 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
554 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
555 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
556 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
557 จ้างจ้างเหมางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
558 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
559 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
560 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
561 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่าง รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
567 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
568 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
569 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
570 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
571 จ้างเหมาบริการ ขุดหลุมฝังกลบขยะและไถปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
572 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
573 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
574 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
576 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
577 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
578 จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ-1247 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
579 จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
580 ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
581 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
582 วัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 5 รายการ