ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภํณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำผู้ชายและห้องน้ำผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
5 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
6 ซื้อวัคซีนในโครงการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
7 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
8 จ้างจ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
9 จ้างเหมาโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทางเกษตรให้กับประชาชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการนาสารบ้านเรา 710 ฝายสู่ความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
10 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-03 5/3/2023
11 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-03 5/3/2023
12 จ้างบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
13 จ้างจ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
14 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-25 4/25/2023
15 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวที สำหรับดำเนินโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
16 จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
17 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
18 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
19 จ้างทำชุดบายศรี สำหรับโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
20 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-28 3/28/2023
21 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
22 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
23 จ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
24 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
25 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
26 จ้างเหมาบุคคลผู้ช่วยบันทึกข้อมูลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
27 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
32 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
33 จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-1979 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
34 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
35 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
37 จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และทำความสะอาดสถานที่จัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
38 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
39 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (น้ำมัน Power) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
40 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-13 3/13/2023
41 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-13 3/13/2023
42 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
43 จ้างจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
44 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นบ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาลบริเวณคลองฉวาง เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาคลองหาเหนือ ม.๓ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
45 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-02 3/2/2023
46 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
47 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
48 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
49 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
51 ซื้อวัสดุมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
52 จ้างทำบายศรี โครงการงานประเพณีขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
54 จ้างทำบายศรี โครงการงานประเพณีขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
55 จ้างทำบายศรี โครงการงานประเพณีขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้วฯ-ปลายธาร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/2023 2/8/2023
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
58 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
61 จ้างเหมาบริการสำหรับโครงการประเพณีงานขวัญข้าว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
62 จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดประเพณีงานขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
63 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีงานขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
64 จ้างทำบายศรี โครงการงานประเพณีขวัญข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
65 โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคลองน้ำพูน หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   27/1/2023 1/27/2023
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
67 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ชำรุดของตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้วฯ-ปลายธาร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/1/2023 1/19/2023
69 จ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
70 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
71 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายท่าไฟ-วังไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
72 จ้างจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4915 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำานวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
74 ซื้อเสาจราจรล้มลุกสะท้อนแสงและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
75 ซื้อเสาจราจรล้มลุกสะท้อนแสงและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/12/2565 12/21/2022
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/12/2565 12/21/2022
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาซะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/12/2565 12/22/2022
79 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายพรุลำเพ็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/12/2565 12/13/2022
81 ซื้อถังพลาสติกสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
82 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
83 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด   1/12/2022 12/1/2022
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาซะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2022 11/30/2022
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาซะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2022 11/30/2022
86 จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ชุด LCD ขนาด 20 นื้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/11/2022 11/28/2022
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/11/2022 11/28/2022
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/11/2022 11/25/2022
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/11/2022 11/25/2022
91 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชานิมิตร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2022 11/23/2022
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2022 11/23/2022
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
95 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
97 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์รหัส 416-63-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
98 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
99 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ เวที ไฟประดับริมทาง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
100 จ้างเหมาจัดทำสถานที่ลอยกระทงและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
101 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
102 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
103 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
104 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
106 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
107 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
108 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
109 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
110 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
111 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
112 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
113 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2565 10/5/2022
114 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
115 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
116 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
117 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 10/5/2022
118 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   30/9/2565 9/30/2022
120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   30/9/2565 9/30/2022
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
124 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4919 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
126 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
127 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
128 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
129 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
130 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกอบแก้ว-คลองหา หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
131 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
133 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
134 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
135 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/6/2022
137 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
141 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
142 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปา ภายในตำบลลำพูน จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
143 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
144 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเปรมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/8/2565 8/24/2022
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/8/2565 8/24/2022
147 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
149 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 8/9/2022
152 โครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี   8/11/2022 8/11/2022
153 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาสร้างสร้างสรรค์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
155 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกและก่อสร้างรั้วของอบต.ลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
156 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
158 ซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่งและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
159 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
160 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวามค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
161 ซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
164 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
165 จ้างเหมาติดตั้งชุดขาแขวนโปรแจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
166 จ้างเหมาโครงการขุดลอกดินและวัชพืชในคูระบายน้ำในเคหะชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
167 จ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกดินและวัชพืชในคูระบายน้ำพร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
169 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
170 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
172 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
174 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
175 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
176 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
178 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวที สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
179 ????????????????????? ????? 71 ?????? ??????????????????   11/5/2022 5/11/2022
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
181 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
182 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
183 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
184 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
185 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
186 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
187 จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
188 ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย   23/3/2022 3/23/2022
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการสำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
190 ซื้อประแจคอม้า ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
191 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
192 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
193 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
194 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
197 จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
198 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
200 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
201 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
202 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
203 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๙๓๖๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 1/6/2022
204 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
205 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
206 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
208 ซื้อคู่มือ สมุดรายงาน แบบพิมพ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
209 ซื้อหีบบัตร คูหา วัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
212 จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ขข 6013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 11/3/2021
213 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
214 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
215 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศพร้อมขาตั้ง (ใช้หน่วยเลือกตั้ง) และป้ายบอร์ดปิดประกาศแบบขีดคะแนน (ขนาดเล็ก) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
216 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2564 10/14/2021
217 จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2564 10/5/2021
218 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
219 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
220 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
221 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายสำนักปลัด จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
224 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 9/7/2021
225 จ้างซ่อมแซมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 9/7/2021
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
228 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
229 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
231 ซื้อเครื่องตบดินไม่รวมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
232 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
233 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
234 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
235 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
236 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
237 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
238 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
239 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
240 จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
241 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของฝ่ายกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
244 จ้างเหมาเกรดเกลี่ยหญ้าบริเวณสองข้างทางและปรับผิวถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
245 ซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
246 จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/7/2564 7/2/2021
248 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
249 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4915 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
250 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ แคนนอล สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/6/2564 6/18/2021
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/6/2564 6/18/2021
254 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตนม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2564 6/18/2021
255 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2564 6/15/2021
256 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
257 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
258 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
259 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2564 4/6/2021
260 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
261 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2564 5/27/2021
262 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2564 5/27/2021
263 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อประปาบ้านคลองหาเหนือ ซอยกลัวเมียและสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
264 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเขาหน้าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
266 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
267 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
268 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
269 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2564 5/5/2021
270 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๐๐๕ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
271 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
272 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ในโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
273 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
274 จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/3/2564 3/31/2021
276 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
277 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
278 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
279 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
280 จ้างโครงการจัดทำแนวกระสอบทรายชะลอน้ำชั่วคราว หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2564 3/17/2021
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2564 3/17/2021
283 จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) จัดทำแนวคันดินชะลอน้ำชั่วคราว บริเวณคลองลำพูน จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
284 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
285 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
286 ซื้อใบตัดคอนกรีต ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
287 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
288 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาในโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
289 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง สำหรับจัดงานโครงการประเพณีงานขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
290 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
291 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
292 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
293 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้ว-เขาชะ หมู่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/2/2564 2/23/2021
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/2/2564 2/23/2021
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/2/2564 2/23/2021
297 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
299 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2564 2/9/2021
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2564 2/9/2021
302 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่องเขาไทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
303 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภิรมพงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
304 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
305 ซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลิือบไนล่อนและล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
306 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท้ายนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
307 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี   2/2/2564 2/2/2021
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/2564 2/1/2021
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/2564 2/1/2021
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
312 จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
313 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลายธารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
315 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   15/1/2564 1/15/2021
316 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   15/1/2564 1/15/2021
317 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
318 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง ๆ ที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ สายประชานิมิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๒๕ เมตร หมู่ที่ ๓ สายเขาเมาะ-ประชานิมิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ซอยวงแหวน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
319 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
320 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
321 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
322 วัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย   24/12/2563 12/24/2020
323 ซื้อวัสดุยางมะตอยแบบสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
325 จ้างเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
326 จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
327 จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
328 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/11/2563 11/24/2020
330 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
331 จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2563 11/6/2020
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2563 11/6/2020
335 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
336 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก (ซอยบุญหนุน) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
337 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และไฟประดับ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
338 จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ สำหรับดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
339 จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อประปาบ้านปลายธารฯซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 3,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
340 รถบรรทุกขยะ   19/10/2563 10/19/2020
341 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
342 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายใน ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
343 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
344 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
345 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
346 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
347 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
348 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
349 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
350 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
352 จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานและประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาที่เกิดการชำรุดภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
355 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 2 (จำนวน 1 จุด ) หมู่ที่ 5 (จำนวน 5 จุด ) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
356 จ้างเหมาขุดบ่อน้ำบริเวณริมคลองลำพูน เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
357 ซื้อปั๊มบาดาล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
358 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วและซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาล(บริเวณถนนสายเขาเมาะ-ประชานิมิตร) หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
359 น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทสำหรับใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลลำพูน   9/3/2563 3/9/2020
360 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
362 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/8/2563 8/27/2020
365 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
366 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
367 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2563 8/4/2020
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2563 8/4/2020
370 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ 3 (ซอยวังโตน) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
372 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
373 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 399-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
374 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2563 1/7/2020
375 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2563 1/7/2020
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2563 6/23/2020
377 ซื้อไมโครโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/6/2563 6/16/2020
379 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
380 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2563 2/6/2020
381 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2563 2/6/2020
382 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2563 2/6/2020
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2563 6/8/2020
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2563 6/8/2020
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2563 6/8/2020
386 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/2563 6/1/2020
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/5/2563 5/29/2020
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/5/2563 5/29/2020
390 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/5/2563 5/25/2020
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/5/2563 5/25/2020
393 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี   25/5/2563 5/25/2020
394 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนซอยหนานน้ำผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
395 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนสายสุวรรณ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
396 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
397 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
398 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
399 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
400 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
401 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
402 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
403 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
404 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
409 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
410 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
411 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
412 โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   19/5/2563 5/19/2020
413 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
414 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
415 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
416 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
417 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
418 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ 4 ตำบลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี   18/5/2563 5/18/2020
419 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
420 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
421 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
423 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
424 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
425 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
426 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาบ้านกอบแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
427 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็กขุดดินเพื่อ ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
428 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Brother รุ่น MFC 2330DW   1/5/2563 5/1/2020
429 จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้นจอคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
430 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
431 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
433 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน AA และถ่าน AAA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
434 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่ ขุดที่กักเก็บ น้ำบริเวณคลองลำพูนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
436 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
437 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
438 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
439 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2563 3/30/2020
440 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
442 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
443 ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
445 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
446 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
447 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนนคสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
448 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
449 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
450 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสายเขาเมาะ-ประชานิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
451 จ้างจ้่างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
452 ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
453 มิเตอร์น้ำ จำนวน 60 ตัว   18/2/2020 2/18/2020
454 ปั๊มบาดาล   18/2/2020 2/18/2020
455 ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
456 จ้างโครงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบชั่วคราว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
457 ซื้อจัดซื้อเสาเข็มไม้สน โครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
458 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
459 จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟและไฟประดับโครงการงานประเพณีขวัญข้าวประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
460 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
461 จ้างโครงการจัดทำฝาปิดบ่อพักจำนวน 11 ฝา (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
462 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายหนานเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
463 ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
464 ซื้อกระสอบทรายและเชือกสำหรับโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
465 ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
466 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2020 1/16/2020
467 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
468 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
469 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
470 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยสุวรรณ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
471 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
472 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
473 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020