ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคลองน้ำพูน หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  27 มกราคม 2566
2 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ชำรุดของตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้วฯ-ปลายธาร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2566
5 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายท่าไฟ-วังไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
7 จ้างบำรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาซะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2565
9 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายพรุลำเพ็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2565
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2565
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2565
13 ซื้อถังพลาสติกสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
14 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  1 ธันวาคม 2565
16 โครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  8 พฤศจิกายน 2565
17 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
18 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
19 ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
20 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
21 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
22 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
23 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
24 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
25 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 กันยายน 2565
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 กันยายน 2565
28 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
29 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
30 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
31 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2565
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
36 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4919 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
37 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
38 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
39 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
41 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกอบแก้ว-คลองหา หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
42 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
43 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ เครื่องริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
44 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาสร้างสร้างสรรค์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
46 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
48 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
49 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
52 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
55 จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
58 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปา ภายในตำบลลำพูน จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
60 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
61 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเปรมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขการระบายน้ำ ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้วฯ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2565
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
65 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
69 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
71 ซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่งและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
72 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวามค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
73 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
74 ซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
77 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
78 จ้างเหมาโครงการขุดลอกดินและวัชพืชในคูระบายน้ำในเคหะชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
79 จ้างเหมาติดตั้งชุดขาแขวนโปรแจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
80 จ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกดินและวัชพืชในคูระบายน้ำพร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
82 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
83 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
85 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
87 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
88 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๙๓๖๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
90 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
92 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวที สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
93 ????????????????????? ????? 71 ?????? ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
94 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
96 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
97 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
98 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
99 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกและก่อสร้างรั้วของอบต.ลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
100 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
102 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
103 จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
104 ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย  23 มีนาคม 2565
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการสำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
106 ซื้อประแจคอม้า ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
107 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
108 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
110 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
111 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
112 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
115 ซื้อหีบบัตร คูหา วัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
116 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
117 ซื้อคู่มือ สมุดรายงาน แบบพิมพ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
119 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
120 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
121 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
122 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศพร้อมขาตั้ง (ใช้หน่วยเลือกตั้ง) และป้ายบอร์ดปิดประกาศแบบขีดคะแนน (ขนาดเล็ก) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
123 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
124 จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
125 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
126 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
127 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
128 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายสำนักปลัด จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
131 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
133 ซื้อเครื่องตบดินไม่รวมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
134 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
135 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
136 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
137 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของฝ่ายกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
142 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
143 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
144 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
145 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
146 จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
147 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
149 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
150 จ้างซ่อมแซมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
151 ซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2564
153 จ้างเหมาเกรดเกลี่ยหญ้าบริเวณสองข้างทางและปรับผิวถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
154 จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
155 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
156 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4915 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ แคนนอล สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มิถุนายน 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มิถุนายน 2564
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตนม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
162 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มิถุนายน 2564
163 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
164 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
165 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
166 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
167 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
168 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
169 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเขาหน้าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
170 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อประปาบ้านคลองหาเหนือ ซอยกลัวเมียและสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
172 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
173 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
174 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
175 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
176 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๐๐๕ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
177 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
178 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
179 จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
180 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
182 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
183 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
184 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
185 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
186 จ้างโครงการจัดทำแนวกระสอบทรายชะลอน้ำชั่วคราว หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
189 จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) จัดทำแนวคันดินชะลอน้ำชั่วคราว บริเวณคลองลำพูน จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
190 จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ขข 6013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
191 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
193 ซื้อใบตัดคอนกรีต ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
194 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
195 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง สำหรับจัดงานโครงการประเพณีงานขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาในโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
197 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
198 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
199 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้ว-เขาชะ หมู่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
204 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
205 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
209 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภิรมพงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่องเขาไทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
211 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ในโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
212 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท้ายนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลิือบไนล่อนและล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
214 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  2 กุมภาพันธ์ 2564
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
218 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
220 จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
221 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลายธารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
223 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15 มกราคม 2564
224 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15 มกราคม 2564
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
226 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง ๆ ที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ สายประชานิมิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๒๕ เมตร หมู่ที่ ๓ สายเขาเมาะ-ประชานิมิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ซอยวงแหวน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
227 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
228 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
229 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
230 ซื้อวัสดุยางมะตอยแบบสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
231 วัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย  24 ธันวาคม 2563
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
233 จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
234 จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
235 จ้างเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
236 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
238 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
242 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
243 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และไฟประดับ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
244 จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ สำหรับดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
245 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก (ซอยบุญหนุน) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
246 จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อประปาบ้านปลายธารฯซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 3,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
247 รถบรรทุกขยะ  19 ตุลาคม 2563
248 จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
249 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
250 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
251 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
252 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
254 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
255 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
257 จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานและประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาที่เกิดการชำรุดภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
260 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 2 (จำนวน 1 จุด ) หมู่ที่ 5 (จำนวน 5 จุด ) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
261 ซื้อปั๊มบาดาล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
262 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วและซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาล(บริเวณถนนสายเขาเมาะ-ประชานิมิตร) หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
263 จ้างเหมาขุดบ่อน้ำบริเวณริมคลองลำพูน เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
264 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
268 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
269 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายใน ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
274 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ 3 (ซอยวังโตน) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
276 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
277 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 399-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มิถุนายน 2563
279 ซื้อไมโครโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2563
281 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มิถุนายน 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มิถุนายน 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มิถุนายน 2563
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มิถุนายน 2563
286 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
289 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
292 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  25 พฤษภาคม 2563
293 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
294 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
295 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
296 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
301 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
302 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
303 โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  19 พฤษภาคม 2563
304 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนซอยหนานน้ำผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
305 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
306 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
307 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
308 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนสายสุวรรณ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
309 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
310 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
311 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ 4 ตำบลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18 พฤษภาคม 2563
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
313 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
315 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
316 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
317 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
320 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
321 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
322 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
323 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
324 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาบ้านกอบแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
325 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
326 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็กขุดดินเพื่อ ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
327 จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้นจอคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
328 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Brother รุ่น MFC 2330DW  1 พฤษภาคม 2563
329 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
331 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน AA และถ่าน AAA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
333 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่ ขุดที่กักเก็บ น้ำบริเวณคลองลำพูนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
335 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
336 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
337 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
338 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
340 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
341 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
342 ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
343 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
345 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
346 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนนคสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
348 น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทสำหรับใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลลำพูน  9 มีนาคม 2563
349 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
350 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสายเขาเมาะ-ประชานิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
351 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
352 จ้างจ้่างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
353 ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
354 มิเตอร์น้ำ จำนวน 60 ตัว  18 กุมภาพันธ์ 2563
355 ปั๊มบาดาล  18 กุมภาพันธ์ 2563
356 จ้างโครงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบชั่วคราว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
357 ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
358 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
359 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
360 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
361 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
362 ซื้อจัดซื้อเสาเข็มไม้สน โครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
363 จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟและไฟประดับโครงการงานประเพณีขวัญข้าวประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
364 จ้างโครงการจัดทำฝาปิดบ่อพักจำนวน 11 ฝา (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
365 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
366 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายหนานเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
367 ซื้อกระสอบทรายและเชือกสำหรับโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
368 ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
369 ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
370 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
371 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
372 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยสุวรรณ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
373 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
374 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
375 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
376 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
377 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
380 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
381 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
382 จ้างจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4915 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำานวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
384 ซื้อเสาจราจรล้มลุกสะท้อนแสงและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
385 ซื้อเสาจราจรล้มลุกสะท้อนแสงและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาซะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาซะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
390 จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ชุด LCD ขนาด 20 นื้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
393 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชานิมิตร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
397 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
398 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
399 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์รหัส 416-63-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
400 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
401 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
402 จ้างเหมาจัดทำสถานที่ลอยกระทงและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
403 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ เวที ไฟประดับริมทาง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
404 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
405 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
406 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
407 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
408 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
409 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง