ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรุพี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
2 จ้างจัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
3 จ้างจัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
4 จ้างจัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
5 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน   6/11/1481 6/11/2024
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 ก.ก./ถุง) จำนวน 200 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
7 จ้างจัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
8 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานพัสดุประจำกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายณัฐพงศ์ คงคชวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
9 จ้างเหมาบริการจัดล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง และล้างทำความสะอาดพร้อมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
10 จ้างบริการงานทั่วไป ประจำกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
11 จ้างบริการงานไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายนิพนธ์ ทำจะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
12 จ้างบริการงานเขียนแบบประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายภากร ไวถาวร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
13 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
14 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
15 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นางสาวธิดารัตน์ พรหมแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
16 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
21 จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเกรดเกลี่ย ปรับแต่งพื้นที่เข้า-ออก รับน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับบริการประชาชน ณ ระบบประปาบาดาลตำบลพรุพี บ้านคลองสูญ หมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาเพื่อใช้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อปท.คัพ อำเภอบ้านนาสาร ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
24 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดิษฐ์ถาวร - เอเชีย 41 หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
25 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุฬาภรณ์แปลง 1 แยกค่าย 508 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
26 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม - ชลประทาน บ้านห้วยล่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
27 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
28 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
29 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ หมายเลขครุภัณฑ์ 060-61-0001 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
30 จ้างเหมาบริการทำเอกสารประกอบการอบรมและป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร,สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
31 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 (30วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
32 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงตามระยะทางการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหาร,สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
36 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 (30วัน)   5/13/1481 5/13/2024
37 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 (30วัน)   5/13/1481 5/13/2024
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
39 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 (30วัน)   5/13/1481 5/13/2024
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง2T ขวดละ 1.50 ลิตร จำนวน 6 กระป๋อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
42 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำภายในห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/1481 5/7/2024
44 จ้างโครงการขุดลอกคลองพรง หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม - หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
45 จ้างโครงการขุดลอกคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
46 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
47 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานเขียนแบบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นายภากร ไวถาวร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
48 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นางสาวธิดารัตน์ พรหมแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
49 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
50 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
51 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นางรัชกุล เจริญรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
52 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานบริการด้านไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นายนิพนธ์ ทำจะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
53 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
54 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.33-295 สายทาง ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/29/2024 4/29/2024
56 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกล้อรถ จำนวน 2 เส้น รถยนต์ทะเบียน บษ 3277 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
58 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-2914 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
59 จ้างเหมาบริการล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Gree จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 18,000BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-00032 และ 420-61-0033 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
60 จ้างเหมาบริการล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Gree จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 18,000BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-00032 และ 420-61-0033 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
61 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 27 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
62 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกอบโครงการค่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ผืน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
63 ซื้อของที่ระลึก วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
64 ซื้อของที่ระลึก,วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีอาบน้ำช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (กิจกรรมที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
66 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารห้องประชุมสภา จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0011 ขนาด 36,000 บีทียู และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0012 ขนาด 36,000 บีทียู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
67 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่จัดงานตามโครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
68 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งประกอบโครงการจัดกิจกรรมประเพณีอาบน้ำช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (กิจกรรมที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2024 4/17/2024
71 จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่บริเวณฐานพระพุทธรูปสรงน้ำพระ จำนวน 1 ชุด และขันดอกไม้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 20 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/17/2024 4/17/2024
73 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวทีพร้อมไฟเวที,เต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้, เครื่องเสียง,ไฟประดับตกแต่งและเครื่องปั่นไฟ ประกอบโครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
74 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวทีพร้อมไฟเวที,เต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง,อุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมประเพณีอาบน้ำช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
76 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ตามโครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.33-295 สายทาง ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0   10/4/2024 4/10/2024
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.33-295 สายทาง ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0   10/4/2024 4/10/2024
79 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
80 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ รถเข็นชนิดนอน (Ambulance Stretcher) แบบปรับนั่ง-นอนได้ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
81 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
82 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
83 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้ (Stair Chair) สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
84 จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่บริเวณฐานพระพุทธรูปสรงน้ำพระ จำนวน 1 ชุด และขันดอกไม้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 20 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
85 จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่รุกล้ำทางน้ำสาธารณะประโยชน์(ต้นสาคู) หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
86 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
87 จ้างเหมาบริการทำตัวอักษรประกอบโครงการรำลึกวีรชน ณ บ้านช่องช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
88 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ติดตั้งเต็นท์ จำนวน 5 หลัง พร้อมผ้าระบายจัดโต๊ะระบาย จัดโต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ สำหรับสรงน้ำพระสงฆ์และรถน้ำผู้สูงอายุ สำหรับลงทะเบียน จัดวางอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด ลังแช่น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ถังน้ำ ตามโครงการจัดกิจกรรมว   2/4/2024 4/2/2024
89 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
90 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
91 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
92 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
93 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
94 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
95 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายชลธี สอนนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
96 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
97 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวพนิดา ประวัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
98 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
99 จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่บริเวณฐานพระพุทธรูปสรงน้ำพระ จำนวน 1 ชุด และขันดอกไม้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 20 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
100 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
101 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ สายคันเกียร์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 5,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 82-7098 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
102 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
103 จ้างเหมาบริการทำป่ายไวนิลโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
104 จ้างเหมาบริการผูกผ้าตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บซัก บริเวณป้ายโครงการ ฐานพระพุทธรูปและโต๊ะรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
105 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
106 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวพนิดา ประวัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
107 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายชลธี สอนนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
108 จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่บริเวณฐานพระพุทธรูปสรงน้ำพระ จำนวน 1 ชุด และขันดอกไม้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 20 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
109 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
110 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายเกรียงไกร ศรีธนสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
111 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
112 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวพนิดา ประวัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
113 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายชลธี สอนนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
114 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
115 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
116 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
117 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
118 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
119 จ้างบริการงานไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายนิพนธ์ ทำจะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
120 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
121 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
122 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
123 จ้างบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
124 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
125 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
126 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
127 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวธิดารัตน์ พรหมแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
128 โครงการขุดลอกคลองพรง หมู่ที่ 3 บ้านอินทนินงาม - หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ   3/28/2024 3/28/2024
129 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขต 8224 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
130 โครงการขุดลอกคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง   3/27/2024 3/27/2024
131 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
132 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 1 แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.33-295 สายทาง ซอยอินทนินงามฝั่งตะวันออก กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   3/25/2024 3/25/2024
134 จ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการขุดลอกมูลดินทรายหน้าฝายคลองพังปูน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
135 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
136 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพรุพีและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ Page facebook กองการศึกษา,เทศบาลตำบลพรุพี,เวปไซต์เทศบาลตำบลพรุพีในรูปแบบครีเอทีฟคอนเทนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
137 จ้างโครงการปรับปรุงป้ายซุ้มทางเข้าบ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
138 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0057 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
139 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
140 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
141 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
142 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
144 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
148 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปา ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
149 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ผืน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
150 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
151 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
152 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวพนิดา ประวัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
153 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
154 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
155 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
156 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายชลธี สอนนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
157 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
158 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
159 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
160 จ้างบริการบุคคลจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลพรุพี ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวธิดารัตน์ พรหมแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
161 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
162 จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
163 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
164 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
165 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
166 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานทำความสะอาดอาคารกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
167 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่มโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 25 เล่ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
168 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นายนิพนธ์ ทำจะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
169 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
171 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
172 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
174 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
175 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
176 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
177 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
178 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
179 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2567) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
181 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0034 และ 420-66-0035 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
182 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
183 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
184 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปาสองชั้น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
185 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ประกอบด้วยสายไฟ คอนโทรลบล็อก จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
188 จ้างเหมาบริการทำป้่ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษความร้อน กระดาษพิมพ์บิล จำนวน 300 ม้วน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
190 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานบริการงานไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายอาทิตย์ไท ทองสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
191 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
192 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
193 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเรียนอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0023 และ 420-59-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
194 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
195 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 7-29 กุมภาพันธ์ (นางสาวธิดารัตน์ พรหมแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
197 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 5-29 กุมภาพันธ์ 2567 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
198 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
199 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
200 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานบริการงานไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายอาทิตย์ไท ทองสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
201 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการและงานทำความสะอาดอาคารกองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
202 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการและงานทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
203 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
204 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
205 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
206 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
207 จ้างบริกาบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
208 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
209 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
210 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 3277 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
211 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว๊ปไซต์ลและพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
216 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลพรุพี ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
217 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
218 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
219 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
220 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
221 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรม Kick off วันดินโลก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
222 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คยพ 27 สุราษฎร์ธานี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
223 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
224 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบ เครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
225 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ จำนวน ๗๐ ใบ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (ศพด.ทต.พรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 1/3/2024
227 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม 2567 - กันยายน 2567) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 1/3/2024
228 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2567 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
229 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2567 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
230 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
231 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
232 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
233 จ้างบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารกองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2567 (นางสาวนริศรา ชาญพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
234 จ้างบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
235 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานบริการงานไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายอาทิตย์ไท ทองสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
236 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
237 จ้างบริกาารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2567 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
238 จ้างจ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
239 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
240 จ้างเหมาบริการติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
241 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ จำนวน 3 แผ่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
242 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023