ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพรุพี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบม นกหวีดพร้อมสายคล้อง จำนวน 35 ตัว โครงการฝึกอบรมอปพร.หลักสูตรจัดตั้งอปพร.ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 2 รายกาาร โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรการจัดตั้ง อปพร.ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมอปพร.หลักสูตร อปพร.ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาตก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2023 9/13/2023
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2023 9/13/2023
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาตก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2023 9/13/2023
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2023 9/13/2023
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม (แบบคืนถัง) จำนวน 2 ถัง โครงการฝึกอบรมอปพร. หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
9 จ้างเหมาบริการทำวุฒิบัตรตามแบบของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่ จำนวน 1 รุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 35 ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
10 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
11 จ้างเหมาบริการทำเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรพร้อมปก โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
12 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 27 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
13 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลพรุพี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
14 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนแบบเคลื่อนที่กำลังวัตต์สูงสุด 50 วัตต์ เพื่อใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
15 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
16 จ้างเหมาบริการทำเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์บนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
17 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่ จำนวน 1 รุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
18 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม่ จำนวน 1 รุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
21 จ้างเหมาบริการทำสายคล้องคอบัตร PVC พิมพ์หน้าเดียวพร้อมที่ใส่บัตรแนวตั้ง จำนวน 20 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
22 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรการจัดตั้ง อปพร.ใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
23 จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
24 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 หลัง เพื่อส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ พร้อมขุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2023 9/5/2023
26 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โครการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
28 ซื้อวัสดุอื่นๆ มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 100 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
29 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
30 จ้างเหมาบริการจ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 3 แผ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์กำหนดพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ การงดสูบบุหรี่การไม่จำหน่ายและการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
31 จ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณฝั่งศาลตาขุนชิต หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
32 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าโรงเรียนบ้านควนเนียง) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ พร้อมขุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2023 9/5/2023
34 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
35 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
36 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
37 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
38 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
39 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2023 8/31/2023
41 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
42 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
43 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
44 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2023 8/31/2023
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 250 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
47 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานทำความสะอาดถนนสายหน้าตลาดพรุพีตลอดสองข้างทางของถนน ประจำเดือนกันยายน 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
48 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
49 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2566 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา อ่าวเจริญ คลองหินแท่น ควนมืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2023 8/30/2023
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา อ่าวเจริญ คลองหินแท่น ควนมืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/30/2023 8/30/2023
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
58 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
67 เช่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดสุคนธาวาส เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
71 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
72 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสายันต์ เยี่ยมบุญยะ (โก้แดง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
73 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก   8/22/2023 8/22/2023
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
75 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
76 ซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
77 ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
78 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
79 จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานบริเวณหน้าบ้านนางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
81 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
84 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 83-2914 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
85 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
86 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 25 เล่ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
87 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 23 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
88 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนสายหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
89 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2023 8/4/2023
91 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
92 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
93 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคารประจำกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
94 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชักพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
96 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนสายหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
97 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
98 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
99 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
100 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคารประจำกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
101 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ ซอยลุงแย้ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
102 จ้างโครงการขยายเขตประปาในซอยศาลาหมู่บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
103 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
104 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ ซอยลุงแย้ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
105 จ้างโครงการขยายเขตประปาในซอยศาลาหมู่บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
106 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
107 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนสายหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
108 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคารประจำกองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
109 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
110 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
111 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
112 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
113 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
114 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
115 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก OKI 790/791 จำนวน 10 ตลับ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
118 จ้างเหมาบริการตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมจัดหาวัสดุในการจัดทำ จำนวน 2 คัน โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
119 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก OKI 790/791 จำนวน 10 ตลับ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
122 จ้างเหมาบริการตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมจัดหาวัสดุในการจัดทำ จำนวน 2 คัน โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
123 จ้างเหมาบริการตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมจัดหาวัสดุในการจัดทำ จำนวน 2 คัน โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
124 จ้างเหมาบริการตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมจัดหาวัสดุในการจัดทำ จำนวน 2 คัน โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
125 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
126 จ้างเหมาบริการทำป้ายโฟมบอร์ดเดินขบวนพาเหรดพร้อมเสาอลูมิเนียมสำหรับผู้ถือป้าย 2 คน จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
127 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากบ้านนายสุชาติ เก้าเอี้ยน - บ้านห้วยตอ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
128 จ้างโครงการเรียงหินยาแนว พร้อมเสริมท่อ คสล. ซอยหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
130 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
133 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
134 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
135 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา อ่าวเจริญ คลองหินแท่น ควนมืด   7/19/2023 7/19/2023
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ KEYBOARD จำนวน 1 อัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
137 ซื้อชุดกีฬาเด็กและเสื้อกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมสกรีนข้อความเพื่อใช้ในการดำเนินการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
139 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราขินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม   12/26/2022 12/26/2022
140 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์สองข้างทางบริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลพรุพีถนนสายศาลาโสภณ-วัดสุคนธาวาส หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
141 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนหินแร่แอนไฮไลท์งานรื้อจัดเรียงท่อ คสล.พร้อมลงหินทิ้งปากท่อหน้าท่อถนนสายคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
142 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาค   12/26/2022 12/26/2022
143 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม   12/26/2022 12/26/2022
144 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาค   12/26/2022 12/26/2022
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
146 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม   12/26/2022 12/26/2022
147 จ้างเหมาบริการขุดลอกตะกอนดินรางระบายน้ำถนนสายวัดสุคนธาวาส-ช่องช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
148 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
149 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
150 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
152 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2022 12/23/2022
153 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
154 จ้างเหมาบริการจัดเกตรียมสนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 โครงการแข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
155 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
156 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปั๊มสูบน้ำแบบมือหมุน แบบมีหลอดแก้ว จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
158 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ภายในเทศบาลตำบลพรุพี (นางบัวหอม เพชรอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ในรายการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
160 ซื้อวัสดุการเกษตร หญ้านวลน้อย จำนวน 150 ตารางเมตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
161 จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ตัวอักษร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
162 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
163 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
164 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
165 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
166 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
167 จ้างบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
168 จ้างบริการบุคคลจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
169 จ้างบริการเบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565(นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
170 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
171 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
173 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
174 จ้างบริการบุคคลพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
175 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 ป้าย(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
176 จ้างบริการบุคคลพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
177 จ้างจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการบริเวณทางเข้าประตูอาคารสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
178 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
179 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจ 7927 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัังและควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
181 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้า,แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากและโพสเตอร์วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
182 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานนายกฯ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0029 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
183 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
185 ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
186 ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
187 ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
189 จ้างบริการบุคคลพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
190 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงแบบถังยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ขนาด FIRE RATING 6A-20B ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.332-2537 จำนวน 4 ถัง ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
193 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับฝึกอบรม ได้แก่ ถังแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม (แบบคืนถัง) จำนวน 1 ถัง ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
194 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
196 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
198 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
199 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารสุข จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
200 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบกระบะ) หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุเครื่องดับเพลิงแบบถังยกหิ้วชนิดคาร์บอนไดออกไซด์(C๐๒) ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน 2 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
204 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการ เยาวชนขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างความเป็นไทย ร่วมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
205 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดการเกิดสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
206 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบกระบะ) หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
207 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
208 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการ เยาวชนขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างความเป็นไทย ร่วมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
209 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
210 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบกระบะ) หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
211 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
212 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
214 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเด่ือน กันยายน 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
215 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
216 จ้างจ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
217 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ MAKITA รุ่น RBC หมายเลขครุภัณฑ์ 442-53-0002 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
218 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
219 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0009 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
221 จ้างจ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
222 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
223 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2022 9/2/2022
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุพดี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2022 9/2/2022
227 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
229 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
230 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ป้่าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
231 จ้างจ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
232 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
233 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเด่ือน กันยายน 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
234 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
235 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2565 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
236 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
237 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
238 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
239 จ้างจ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2022 8/31/2022
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2022 8/31/2022
242 จ้างบริการบุคคลพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) ปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุถประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
244 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 ป้าย(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
245 จัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี   8/30/2022 8/30/2022
246 ซื้อจัดซื้อสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
248 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 และหมายเลขครุภัณฑ์420-59-0029 จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
250 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 83 ประจำปี 2565 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
251 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ป้่าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/26/2022
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
255 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
256 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
258 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
259 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 83 ประจำปี 2565 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 83 ประจำปี 2565 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
262 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
264 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 150 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
267 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถบรรทุก ขนาด ML700 R16 AGILS จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
268 ซื้อวัสดุการศึกษา กระดานลื่นพลาสติด จำนวน 2 ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
269 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ป้่าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
270 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านนายเฉลิม สุขอ่อน หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
272 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 12 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 9/2/2022
273 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
274 เหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0001 (กองช่าง)   12/24/2021 12/24/2021
275 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
276 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
277 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมหลังคาบ้าน นางอรษา มีพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
278 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบานประตูห้องปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
279 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องและลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ LENOVO หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041 จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
280 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   12/20/2021 12/20/2021
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
282 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2021 12/16/2021
283 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเบรกของรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
284 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 4 ผืน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคียงพิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
287 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมืด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
288 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาด dia 1.20 เมตร 2 แถว ซอยข้างอนุสรณ์สถานช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
289 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
290 จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง(แคร่สั้น) จำนวน 3 กล่อง ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอยแบบต่อเนื่อง(แคร่สั้น) จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
292 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
293 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 10/12/2021
294 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานชับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนทฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
295 จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
296 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
297 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
298 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
299 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
300 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
301 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ภายในตำบลพรุพี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
302 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานชับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
303 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
304 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 3277 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
305 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน 8 รายการ ซ่อมหลังคาบ้านนายวิโชติ วรรณบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
306 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสถานที่กักกันตัวหรือควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine LQ) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
307 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองคลัง)   11/19/2021 11/19/2021
308 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   11/18/2021 11/18/2021
309 จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) (ฉบับที่ 71) มาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคม จำนวน 8 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
310 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแบบแเบตเตอรี่สะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
311 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
312 ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดศตรูพืช ชนิดดูดซึม ขนาด 4 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
313 จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ลักษณะ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
314 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
315 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
316 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
317 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
318 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
319 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
320 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
321 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
322 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
323 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู่้ชีพ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
324 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
325 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
326 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านนายปรีชา เพ็งจันทร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
327 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564   10/29/2021 10/29/2021
328 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0025 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
329 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4   10/27/2021 10/27/2021
330 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3   10/19/2021 10/19/2021
331 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
333 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
336 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุพดี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
338 จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ลักษณะ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
339 จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ลักษณะ รถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2021 11/10/2021
342 ซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
343 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
344 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
345 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
347 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
348 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2021 10/4/2021
349 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
350 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
351 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
352 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
353 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
354 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น MS 180/C หมายเลขครุภัณฑ์ 068-57-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
355 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
356 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ 1,4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 1.90x1.90 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ม่านบังตาบานพับไม้ไฝ่ ขนาดกว้าง 2.00x1.80 เมตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
358 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-00024 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
359 จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการตีเส้นผิวจราจรบริเวณถนนลาดยางและถนนคอนกรีตที่เป็นจุดอันตรายและตีเส้นสัญญาณเตือน R/B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
361 จ้างเหมาบริการทาสีห้องผู้บริหารสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
362 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 82-7098 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-60-0004 จำนวน 2 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
364 ซื้อวัสดุการศึกษา เบาะยืดหยุ่น จำนวน 23 แผ่น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
365 จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะสำหรับการประชุมสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
366 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) จำนวน 2 รายการ เพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำของ นายไทยรงค์ สีขาว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
367 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำของ นายชัฎศร บุญทอง หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
368 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำของ นางสาวธิดารัตน์ ศรีกาญจน์ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
369 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจุฬาภรณ์แปลง 1 แยกค่าย 508 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
370 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอินทนิลงามฝั่งตะวันออกสายใหม่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
371 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองสูญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
372 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพัฒนาเศรษฐกิจ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
373 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปาภูเขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
374 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายตายก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
375 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจุฬาภรณ์แปลง 1 - แปลง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
376 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
377 จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะแบบไม้พร้อมแกะสลักชื่อผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 5 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
378 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณอาคารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
379 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวนผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
380 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
381 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
382 ซื้อหนังสือสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
383 จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการะรบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
384 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉฺิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
385 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
386 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉฺิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
387 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
388 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
389 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
390 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบล พรุพี ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
391 จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการะรบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
392 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
393 จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
394 จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
395 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
396 จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการะรบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
397 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
398 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบล พรุพี ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
399 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
400 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
401 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
402 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
403 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
404 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
405 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
406 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
407 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
408 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
409 จ้างเหมาบริการเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
410 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยภายในตำบล พรุพี ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
411 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
412 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉฺิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกันยายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
413 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
415 จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 6 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
416 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวมล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 7 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
418 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 27 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 (Local Quarantine) ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
421 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
422 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
423 จ้างเหมาบริการทำตู้ไม้สำหรับจัดวางหนังสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
424 ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
425 ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
426 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
427 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
431 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
432 ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
433 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้เลือกออก,โรคไข้ซิกา และโรคชิคุนกุนยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
434 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
435 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
436 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
437 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
438 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
439 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
440 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี โดยวิธีคัดเลือก   8/9/2021 9/8/2021
441 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
442 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
443 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินแท่นตอนปลาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีคัดเลือก   8/9/2021 9/8/2021
444 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
445 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
446 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม โดยวิธีคัดเลือก   8/9/2021 9/8/2021
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
448 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
449 ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ศก.1/2 นิ้ว ขนิดสองชั้น จำนวน 16 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
450 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
451 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
453 ซื้อวัสดุเครื่่องแต่งกายประเภทผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
454 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง ทั้งสองด้าน ของครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 5,000 ลิตร หมายเลขทะเบีียน 82-7089 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-61-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
455 จ้างเหมาบริการตัดสติ๊กเกอร์รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี จ้างทำป้ายไวนิลโครงสร้างสมาชิกสภาท้องถิ่น และจ้างทำป้ายไวนิลผังบุคลากรเทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
456 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
457 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
458 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
459 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2021 8/5/2021
460 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
461 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
462 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
463 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
464 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
465 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
466 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
467 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
468 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ภายในตำบลพรุพี ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
469 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
470 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
471 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
472 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
473 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำกองการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
474 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
475 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
476 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
477 จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางรับน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
478 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
479 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ จำนวน 1 เครื่อ หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0001 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพ่นชนิดละอองฝอย (ULV) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
480 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกระจกบานประตูหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
481 เช่าที่ดินพื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดสุคนธาวาส สนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
486 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
487 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
488 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กุญแจ ขนาด 40 มม. จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
490 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน โครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและมอบหมายนโยบายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลพรุพีของนายอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 7/9/2021
491 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
492 ซื้อวัสดุสำนักงน จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
493 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
494 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
495 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
496 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
497 จ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวารสาร จำนวน 50 เล่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
498 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2021 7/8/2021
501 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
502 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
503 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
504 จ้างเหมาบริการทำป้ายสัญลักษณ์สวมหมวกนิรภัย 100% จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
505 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
506 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
507 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
508 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564(นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
509 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุมสภา ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักปลัดกับอาคารกองช่าง ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
510 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
511 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
512 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
513 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
514 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
515 จ้างเหมาบริกรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/2021 7/1/2021
517 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
518 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายหกล้อ ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
519 จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
520 จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 บ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
521 แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 3277 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง)   6/28/2021 6/28/2021
522 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-58-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
523 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
524 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-7098 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-61-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
525 จ้างเหมาบริการล้างพร้อมเติมน้ำยาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 5 เครื่อง เครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล พรุพี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
526 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
527 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0041 จำนวน 1 เครื่อง (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
528 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
529 ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดทำอุปกรณ์การป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
530 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   6/21/2021 6/21/2021
531 ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
532 ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
533 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5x1.20 หนา 5 มม.) จำนวน 15 แผ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
534 ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
535 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี(ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
536 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี(ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
538 จัดซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564)   6/9/2021 6/9/2021
539 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
540 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
541 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุมสภา ทางเชื่อมระหว่างอาคารกองช่างกับสำนักปลัด และห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
542 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
543 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
544 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
545 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยษ 769 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
546 จ้างเหมบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
547 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
548 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีครั้งแรก จำนวน 1 ผืน ป้ายไวนิลตัวเลข 0 ถึง 9 จำนวน 10 ผืน และพ.ศ.2565 จำนวน 1 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
549 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
550 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
551 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
552 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
553 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายเอกรักษ์ นุราช)ู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
554 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
555 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
556 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
557 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
558 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุมสภา ทางเชื่อมระหว่างอาคารกองช่างกับสำนักปลัด และห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
559 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
560 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำกองการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
561 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลพรุพี ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
562 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
563 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังกะสี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
566 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังกะสี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
567 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สังกะสี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
568 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/2021 5/27/2021
570 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
571 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ขนาด ML700 R16 AGILS จำนวน 6 เส้น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
572 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
574 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลพรุพี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0015 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
575 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมและล้างเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาการใช้งาน จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
576 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
577 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
578 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
579 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
581 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
582 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
583 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
584 ซื้อึีครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เก้าอี้บริหารแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง และมีที่เท้าแขนทั้ง 2 ข้าง ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว และจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสีดำ มีพนักพิงและที่นั่งปรับระดับเก้าอี้ขึ้นและลงได้ จำนวน 23 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
585 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
586 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สฎ (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2021 5/12/2021
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12.00 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/2021 5/12/2021
590 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
591 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
592 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหอถังของระบบประปา หมู่ที่ 1 ซอยหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
593 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
594 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุม ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
595 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
596 ซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถทะเบียน กบ 9376 สฎ   5/3/2021 5/3/2021
597 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
598 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
599 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
600 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
601 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
602 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
603 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
604 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
605 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแซม และเปลี่ยน อะไหล่ตามระยะทาง รถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
606 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
607 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เก้าอี้สำนักงานสำหรับระดับอำนวยการ จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 (แบบไม้) จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
608 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
609 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
610 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
611 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
612 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
613 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานกักกันและการควบคุมเพื่อสังเกตุอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2021 4/28/2021
614 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
615 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
616 จ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแบบบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ offline (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
617 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
618 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
619 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
620 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
621 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
622 จ้างขุดลอกหน้าฝายคลองพังปูน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
623 จ้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคลองพังปูน หมู่ที่ 7 (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
624 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
625 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
626 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพีและอาคารห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
627 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
628 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในจัดทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ (ฐานการเรียนรู้ ซูชิแสนอร่อย) โครงการพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
629 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
630 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว เก้าอี้สำนักงานระดับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
631 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
632 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
633 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
634 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
635 จ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแบบบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ offline (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
636 จ้างเหมาบริกการทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
637 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
638 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
639 จ้างเหมาบริการประกองอาหารว่างและเครื่่องดื่มรับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
640 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
643 ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 24 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
644 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
645 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
646 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
647 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
648 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กถ-5353 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
649 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
650 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
651 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
652 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
653 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
654 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
655 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ หมึกปริ้นยี่ห้อ PRINTRONIX P8000 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
656 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 18 แผ่น ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัน ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 อัน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
657 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 18 แผ่น ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัน ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 อัน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
658 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
659 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน จำนวน 1 หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
660 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
661 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน จำนวน 1 หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
662 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
663 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ตั้งแต่ มีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
664 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพท์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
665 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ตั้งแต่ มีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
666 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
667 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
668 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
669 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
670 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
671 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
672 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุม ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
673 จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ตั้งแต่ มีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
674 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
675 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
676 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน จำนวน 1 หัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
677 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
678 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
679 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
680 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ป้าย (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
681 ซื้อชุด DLTV โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว รวมชุดอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
682 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
683 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัคร จำนวน 18 แผ่น ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัน ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 อัน โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
684 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 009-53-0004 ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
685 จ้างเหมาบริการถางหญ้าและเก็บขยะ 2 ข้างถนนตั้งแต่ป้อมตำรวจพรุพีถึงถนนเอเชีย 41 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
686 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
687 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
688 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
689 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 แบบไม้ จำนวน 2 ตัว เก้าอี้สำนักงานระดับผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
690 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมบริเวณป้ายคลองสูญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
691 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
692 ซื้อวัสดและครุภัณฑ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
693 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 14 รายการ โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
694 จ้างเหมาบริการติดตั้งบานกระจกตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
695 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
696 จ้างเหมาบริการตัดกระจก ขนาด 141.5x80.40 เซนติเมตร พร้อมทำวงกบ เสริมคานเหล็กตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
697 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
698 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
699 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 14 รายการ โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
700 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง บรรจุ6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง จำนวน 2 กล่อง ใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง บรรจุ 6,000 ฉบับต่อ 1 กล่อง จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
701 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 14 ลิตร โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
702 จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
703 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
704 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
705 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ชุดลูกลอยชักโครก จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
706 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
707 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพตามระยะทางการใช้งาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
708 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
709 จ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
710 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
711 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
712 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุม ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นางสาวรุสนี ยงทิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
713 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
714 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
715 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
716 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
717 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
718 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
719 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
720 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
721 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV หรือ (Android TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
722 จ้างเหมาบริการติดตั้งบานกระจกตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
723 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
724 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
725 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
726 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
727 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
728 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
729 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
730 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
731 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอยภายในตำบลพรุพี ประจำเดือนตุลาคม 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
732 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนตุลาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
733 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
734 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
735 จ้างจ้างเหมาบริการจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
736 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
737 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
738 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
739 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
740 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกระจกบานประตูทางเข้าอาคารเทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
741 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกระจกบานประตูทางเข้าอาคารเทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
742 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
743 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
744 จ้างิเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 1บ้านกำนันนิยม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
745 จ้างเหมาบริการพิมพ์ไวนิลซ่อมแซมประตูซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
746 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
747 ซื้อวัสดุอื่น แผงกั้นจราจร จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
748 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร จำนวน 12 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
749 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
750 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
751 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
752 ซื้อวัสดุก่อสร่้าง จำนวน 40 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
753 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน และ ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง) จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
754 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
755 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทนายสุรัตน์ สวนจันทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
756 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2564 จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
757 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
758 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
759 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
760 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
761 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
762 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมบริเวณป้ายคลองสูญ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
763 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
764 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
765 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
766 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
767 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
768 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
769 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
770 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
771 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
772 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
773 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
774 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
775 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
776 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
777 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
778 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
779 ซื้อซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
780 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองช่าง ห้องประชุม อาคารทางเชื่อม ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
781 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี(ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
782 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
783 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
784 จัดซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)   11/27/2020 11/27/2020
785 ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
786 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
787 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
788 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (DRUM HP 32A CF232A) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
789 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
790 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
791 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser jet pro MFP M227 fdw หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0042 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
792 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
793 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (DRUM HP 32A CF232A) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
794 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
795 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
796 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
797 จ้างขุดคูระบายน้ำและขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
798 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
799 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
800 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
801 จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
802 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นหมอตอนปลาย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
803 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
804 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
805 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
806 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายทนงศักดิ์ พัฒน์สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
807 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
808 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
809 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
810 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
811 จ้างเหมาบริการเจ้หน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
812 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
813 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ทางเดินระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
814 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
815 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ทางเดินระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
816 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563(นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
817 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
818 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ทางเดินระหว่างอาคาร ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2020 10/30/2020
819 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
820 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
821 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขยษ 769 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
822 ซื้อของที่ระลึก วัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
823 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่จัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
824 จ้างเหมาบริการเย็บสายสะพาย จำนวน 4 เส้น โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
825 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
826 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
827 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
828 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที พร้อมไฟเวที เครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
829 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
830 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
831 ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง   10/26/2020 10/26/2020
832 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 คน (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
833 จ้างเหมาบริการผูกผ้าประดับสถานที่ เวที กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบส่งสาธารณะเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
834 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 42 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
835 จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
836 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น จำนวน 12 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
837 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 42 เล่ม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
838 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 42 เล่ม(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
839 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 1 คน (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
840 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
841 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
842 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
843 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
844 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
845 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
846 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
847 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0012 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
848 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ 120A จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
849 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
850 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
851 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ 120A จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
852 จ้างเหมาบริการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
853 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
854 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
855 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
856 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฌ1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
857 จ้างเหมาบริการจัดทำวีดีทัศน์ ภาพ/วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
858 จ้างเหมาบริการจัดทำวีดีทัศน์ ภาพ/วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
859 จ้างเหมาบริการจัดทำวีดีทัศน์ ภาพ/วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
860 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
861 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
862 จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
863 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
864 จ้างโครงการก่อสร้างทำผนังกั้นน้ำถนนสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออกหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
865 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
866 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ, เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
867 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
868 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/14/2020 9/14/2020
869 จ้างเหมาบริการจัดทำวีดีทัศน์ ภาพ/วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี พร้อมเสียงบรรยาย ความยาว 10-12 นาที โดยบันทึกในแผ่นดีวีดี จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
870 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ และ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
871 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬาภรณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/14/2020 9/14/2020
872 ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
873 จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี   9/14/2020 9/14/2020
874 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
875 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
876 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
877 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบานประตูกระจกอลูมิเนียม จำนวน 1 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
878 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
879 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/14/2020 9/14/2020
880 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารสีรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี รุ่นที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
881 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ทะเบียน บษ 3277 สฏ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
882 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2020 9/8/2020
883 จ้างโครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลองปราบ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
884 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
885 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
886 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
887 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
888 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
889 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานชับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายทนงศักดิ์ พัฒน์สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
890 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
891 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
892 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
893 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
894 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
895 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กันยายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
896 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
897 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
898 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
899 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
900 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
901 ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
902 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬาภรณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
903 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
904 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุฬาภรณ์แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
905 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1 ตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
906 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
907 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
908 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/26/2020 8/26/2020
909 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
910 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
911 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2020 8/25/2020
912 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2020 8/25/2020
913 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2020 8/25/2020
914 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
915 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
916 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
917 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
918 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
919 จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมถังน้ำใสระบบประปา หมู่ที่ 5 ซอยเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
920 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (นางสาวดวงสมร นะวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
921 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจช้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (นางสาวณัฐธิชา นิมนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
922 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (นางบัวหอม เพชรอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
923 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
924 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (นายเพ็ญศักดิ์ พรหมขวัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
925 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (นางวาสนา เพขรประพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
926 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (นายนิเวศน์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
927 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10 เล่ม (กองคลังป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
928 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการครอบครัวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(หนึ่งครอบครัว หนึ่งป่าชุมชน) ในเขตเทศบาลตำบลพรุพี (ปุ๋ยรองหลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
929 จ้างเหมาบริการพิมพ์ประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 32 ชุด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
930 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
931 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
932 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 25 รายการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
933 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
934 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
935 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป กองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
936 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2020 8/10/2020
937 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2020 8/10/2020
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2020 8/10/2020
939 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2020 8/10/2020
940 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ และ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
941 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
942 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
943 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
944 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
945 จ้างเหมาบริการจัดทำวีดีทัศน์ ภาพ/วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี พร้อมเสียงบรรยาย ความยาว 10-12 นาที โดยบันทึกในแผ่นดีวีดี จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
946 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
947 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-7098 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
948 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู เลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
949 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2020 8/6/2020
950 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
951 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
952 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2020 8/6/2020
953 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
954 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
955 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
956 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
957 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉฺิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
958 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
959 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
960 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายทนงศักดิ์ พัฒน์สีทอง)ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
961 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
962 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
963 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
964 จ้างเหมาบริการผูกผ้าประดับพร้อมเก็บซักเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
965 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
966 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
967 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง จำนวน 1 รูป ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
968 ซื้อผ้าสีฟ้าประดับ จำนวน 1 ม้วน เพื่อผูกประดับบริเวณรั้วอาคารสำนักงานและผูกประดับพรบรมฉายาลักษณ์ด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
969 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
970 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/23/2020 7/23/2020
971 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
972 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
973 จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานด้านหน้า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับโต๊ะสำหรับตั้งหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
974 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำเลียงผลผลิตยายสำราญ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
975 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดทำโต๊ะหมู่บูชาโครงสร้างเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
976 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
977 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายน้ำล้นคลองพรง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
978 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดทำโต๊ะหมู่บูชาโครงสร้างเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
979 จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานด้านหน้า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับโต๊ะสำหรับตั้งหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
980 ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน 2 ม้วน เพื่อผูกประดับบริเวณรั้วอาคารสำนักงาน และผูกประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
981 จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานด้านหน้า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับโต๊ะสำหรับตั้งหมู่บูชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
982 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
983 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
984 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/16/2020 7/16/2020
985 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้คอนโทรลควบคุมระบบประปาสองชั้นกันฝน เบอร์ 4 ขนาด 2HP 1 เฟส 220V จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
986 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
987 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซัมเมิสร์ปั๊ม ขนาด 2 แรงม้า ประกอบด้วย สายไฟฟ้า คอนโทรลบล็อก จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
988 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
989 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
990 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ 2P 10A จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
991 จ้างเหมาบริการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
992 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
993 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
994 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไป กองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
995 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ประจำกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
996 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
997 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองช่าง อาคารห้องประชุม ห้องน้ำหลังกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคารสำนักปลัดกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
998 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
999 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1000 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทสาธารณภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1001 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1002 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1003 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0013 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0014 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1004 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1005 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1006 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
1007 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0001 และ เครื่องพ่นชนิดละอองฝอย(ULV) หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1008 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ จำนวน 12 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1009 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นชนิดละอองฝอย (ULV) หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1010 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คยพ 27 สุราษฎร์ธานี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1011 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1012 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0001 และ เครื่องพ่นชนิดละอองฝอย(ULV) หมายเลขครุภัณฑ์ 054-48-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1013 เช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดสุคนธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
1014 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/2020 6/30/2020
1015 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1016 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1017 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉฺิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1018 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1019 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉฺิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1020 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1021 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1022 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1023 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1024 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายทนงศักดิ์ พัฒน์สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1025 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉฺิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1026 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/2020 6/30/2020
1027 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
1028 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
1029 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี)ของสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
1030 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
1031 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 จำนวน 1 ผืน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
1032 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ADAPTER NB 18.5V 3.5A) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
1033 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังในการขับขี่ผ่านจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 4 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
1034 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
1035 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
1036 ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
1037 ซื้อน้ำมันดีเซลผลมน้ำยา น้ำมันเบนซิน โครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
1038 ก่อสร้างสนามฟุตซอล   6/17/2020 6/17/2020
1039 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายสิริวัฒน์ ใสหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
1040 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
1041 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (กองช่าง-แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
1042 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
1043 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
1044 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้สายงานบริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
1045 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
1046 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
1047 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
1048 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกองการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563(่นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
1049 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ประจำกองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
1050 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
1051 จ้างเหมาบริการงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
1052 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
1053 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 1 รูป เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
1054 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทเครื่องแต่างกายตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
1055 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สฎ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
1056 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1057 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1058 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายทศพร ช่วยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1059 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1060 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายสิริวัฒน์ ใสหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1061 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1062 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1063 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถพยายบาลฉุกเฉิน) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1064 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
1065 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7001 สฎ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
1066 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 435-58-0027 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
1067 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
1068 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2020 5/22/2020
1069 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
1070 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
1071 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟพ่วง 5 ช่อง ขนาดความยาว 10 เมตร จำนวน1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
1072 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
1073 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
1074 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อมเลียบคลองสูญกับถนนคลองสูญ - เอเชีย 41 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1075 จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1076 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1077 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออกสายใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1078 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1079 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1080 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหินแท่นตอนปลาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
1081 จัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563   5/13/2020 5/13/2020
1082 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 15 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1083 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม. จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1084 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1085 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1086 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1087 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดินสปริงพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1088 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เครื่องตบดินสปริงพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด5.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม. จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1089 ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1090 จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0012 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1091 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
1092 ซื้อสื่อ-หนังสือนิทาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
1093 ซื้อจัดซื้อสื่อ-หนังสือนิทาน โครงการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
1094 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เครื่องตบดินสปริงพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด5.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องสกัดคอนกรีตแบบไฟฟ้า ขนาด 17 มม. จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
1095 ซื้อวัคซีีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1,461 โด๊ส (โครงการต่อเนื่อง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
1096 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563   5/8/2020 5/8/2020
1097 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
1098 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
1099 จ้างเหมาบริการซ่อมสว่านไฟฟ้าแบบ 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่างป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
1100 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
1101 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
1102 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
1103 ซื้อสื่อ-หนังสือนิทาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
1104 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1105 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1106 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1107 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1108 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1109 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1110 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1111 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1112 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำกองคลัง (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1114 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกองการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1115 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
1116 จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน พฤษภคม 2563(นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
1117 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ห้องน้ำอาคารกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
1118 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
1119 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง งานด้านเอกสาร งานจดมาตรวัดน้ำ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
1120 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
1121 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียงพิง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1122 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1123 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1124 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน)ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายทศพร ช่วยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1125 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1126 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1127 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1128 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1129 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง งานด้านเอกสาร งานจดมาตรวัดน้ำ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1130 จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน พฤษภคม 2563(นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1131 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1132 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1133 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563(นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1134 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1135 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1136 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ห้องน้ำอาคารกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1137 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1138 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1139 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1140 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายสิริวัฒน์ ใสหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1141 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1142 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจเกษตร 1 (บ้านตาลบ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
1143 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
1144 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
1145 จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
1146 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันแบบฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
1147 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
1148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร) จำนวน 100 ใบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
1149 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
1150 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
1151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 - ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/16/2020 4/16/2020
1152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะทรงกลม ขนาดบรรจุ 120 ลิตร) จำนวน 100 ใบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
1153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/16/2020 4/16/2020
1154 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร) จำนวน 100 ใบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
1155 จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองและย้ายถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มาติดตั้งกับระบบประปา หมู่ที่ 3 ร้านค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
1156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ร.ร.บ้านช้องช้าง และ ศพด.ร.ร.บ้านควนเนียง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
1157 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 9 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
1158 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2HP 2POLE จำนวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
1159 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ถังบรรจุน้ำขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
1160 จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหลังห้องทำงานกองการศึกษา จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
1161 ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ จำนวน 12 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
1162 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมิติและตัวชี้วัดเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
1163 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่ที่ 3 ฝั่งตะวันออก และระบบประปา หมู่ที่ 6 แยกช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
1164 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
1165 ซื้อจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
1166 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
1167 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัมนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
1168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อ่างล้างมือพร้อมขาตั้ง ขนาด 1 หลุม จำนวน 1 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
1169 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
1170 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยแล้ง) บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
1171 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
1172 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1173 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1174 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1175 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1176 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1177 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1178 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1179 จ้างเหมาบริการพนักงานการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563(นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1180 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายสมศักดิ์ แตัมจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
1181 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่องช้าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
1182 จ้างเหมาบริการกลึง Adapter เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ต่อกับข้อต่อสวมเร็วสายน้ำดับเพลิง จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในการส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
1183 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
1184 ซื้อวัสดุประปา ตำรสร 10 รายการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
1185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
1186 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1187 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ห้องน้ำอาคารกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1188 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1189 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1190 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1191 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1192 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1193 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1194 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/2020 3/31/2020
1196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 - ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/2020 3/31/2020
1197 จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน เมษายน 2563(นายเอกรักษ์ นุราชป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3 - ทุ่งทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/2020 3/31/2020
1199 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1200 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1201 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1202 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายสมศักดิ์ แตัมจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1203 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
1204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตร 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/31/2020 3/31/2020
1205 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2020 3/25/2020
1206 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลชื่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาร่างกาย-จิตใจผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีสู่ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
1207 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
1208 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดุงานกระบวนการพัฒนาร่างกาย-จิตใจผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีสู่ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
1209 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1210 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพตามระยะทางการใช้งานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ขจ 7927 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1211 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1212 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคาร ประจำกองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1213 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1214 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1215 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1216 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1217 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนสายหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1218 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1219 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเด่ือนกรกฎาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องจดบันทึกเลขมาตร (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1222 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1223 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1480 7/6/2023
1224 จ้างโครงการเทคอนกรีตกั้นน้ำเซาะตลิ่งบริเวณศาลพ่อตาขุนชิต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
1225 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1226 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนสายหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1227 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1228 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1229 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1230 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1231 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1232 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคาร ประจำกองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1233 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเด่ือนกรกฎาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1234 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1235 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (นายสุรพงษ์ เดชพริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
1236 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
1237 ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดวัชพืช ชนิดดูดซึม ขนาด 4 ลิตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
1238 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณหนองกรามช้าง หมู่ที่ 5 ถึง ถนนเอเชีย 41 และแยกถึงซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
1239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/28/1480 6/28/2023
1240 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายันต์ เยี่ยมบุญยะ (โก้แดง) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
1241 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยอุดม - ชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
1242 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านผู้ช่วยสิน - หนองกรามช้าง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
1243 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมรื้อท่อเก่า เลียบถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
1244 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ จากบ้านอาจารย์ประเสริฐ - คลองพรง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
1245 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรม อย.น้อย จำนวน 1 ป้่าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
1246 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการวัยใส เรียนรู้อุบัติภัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
1247 จ้างเหมาบริการทำป่ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โครงการวัยใส เรียนรู้อุบัติภัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
1248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1480 6/21/2023
1249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1480 6/21/2023
1250 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
1251 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1480 6/16/2023
1252 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
1253 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
1254 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
1255 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ผืน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
1256 จ้างเหมาบริการทำตรายางหมึกในตัว(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
1257 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
1258 จ้างเหมาบริการทำป้ายพร้อมติดตั้งประกอบโครงการจัดทำป้ายสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
1259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1480 6/12/2023
1260 จ้างเหมาบริการทำป้ายกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
1261 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
1262 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสูบส่งน้ำ (ปั๊มสูบ-ส่งน้ำ) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-60-0004 หมายเลขทะเบียน 82-7098 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
1263 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1264 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นางสาวปันฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1265 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยราษฎร์ร่วมใจข้างบ้านกำนันเสรี (เกษตร 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี   5/31/1480 5/31/2023
1267 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ)ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (นายพิทยา ประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1268 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1269 จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานทำความสะอาดสองข้างถนนหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1270 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1271 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ประจำกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1272 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1273 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ประจำกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1274 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
1275 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
1276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
1277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
1278 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
1279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
1280 จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
1281 จ้างเหมาบริการทำตรายางรับหนังสือเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 อัน แบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน Printer S-828 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
1282 จ้างก่อสร้างถนนลำเลียงผลผลิต ซอยตาจิตร หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
1283 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 25 เล่ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
1284 จ้างเหมาบริการทำตรายางรับหนังสือเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 อัน แบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน Printer S-828 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
1285 จ้างเหมาบริการทำตรายางรับหนังสือเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 อัน แบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน Printer S-828 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1480 5/25/2023
1286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนแยกซอยตายก (ลุงวร - ป้าแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/1480 5/25/2023
1287 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพรุพี ประจำภาคเรียนที่ 1.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
1288 จ้างโครงการขุดลอกคลองสูญ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
1289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคชัย หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1480 5/23/2023
1290 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1291 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุฬาภรณ์แปลง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
1293 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี สายราษฎร์ร่วมใจ (ข้างบ้านกำนันเสรี) เกษตร 2 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
1294 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
1295 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดสองช่องทาง ซอยข้างอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
1296 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0039 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1480 5/19/2023
1297 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
1298 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการโครงการปรับปสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางราวัลย์ บัวบาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
1299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคชัย หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
1300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคชัย หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
1301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนแยกซอยตายก (ลุงวร - ป้าแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
1302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนแยกซอยตายก (ลุงวร - ป้าแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
1303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
1306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
1307 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนพฤษภคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1480 4/29/2023
1308 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1309 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นางสาวปัณฐิตา ช่วยรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1310 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนพฤษภคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1311 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดถนนหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนพฤษภคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1312 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1313 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1314 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1315 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1316 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคาร ประจำกองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1317 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1318 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
1319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
1320 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
1321 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1480 4/27/2023
1322 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคชัย หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม   4/25/1480 4/25/2023
1323 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนแยกซอยตายก (ลุงวร - ป้าแดง)   4/25/1480 4/25/2023
1324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
1325 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต๋ ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
1326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ใบเสร็จค่าน้ำประปา ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
1327 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
1328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
1329 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์ อปพร.-กู้ชีพ เทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
1330 จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ตัวอักษร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
1331 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0014 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
1332 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
1333 ซื้อน้ำดื่ม โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
1334 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
1335 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1336 จ้างเหมาบริการผูกผ้าตกแต่งสถานที่พร้อมเก็บซักบริเวณป้ายโครงการ ฐานพระพุทธรูปและโต๊ะรดน้ำผู้สูงอายุตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1337 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ฺ โต๊ะ เก้าอี้ โระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1338 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาสายควนมืด หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1339 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1340 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงท่อเมนประปาถนนหน้าป้อม-เอเชีย 41 หมู่ที่ 1 ตำบลพรุพี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1341 จ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่บริเวณฐานพระพุทธธูปสรงน้ำพระ จำนวน 1 ชุด และขันดอกไม้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 20 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1342 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1343 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
1344 จ้างเหมาบริการรื้อถอนตัวฝายต้นน้ำแบบถาวร (จุดที่ 1) บ้านช้องช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
1345 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทำความสะอาดสองข้างถนนประจำสายหน้าตลาดพรุพี ประจำเดือนเมษายน 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1346 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2566 (นางสาวอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1347 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ประจำกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1348 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1349 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1350 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนเมษายน 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1351 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน เมษายน 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1352 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานทั่วไป งานทำความสะอาดอาคาร ประจำกองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1353 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน เมษยน 2566 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1354 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2566 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1355 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนเมษายน 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
1356 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
1357 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
1358 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
1359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
1360 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
1361 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1480 3/28/2023
1362 จ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแบบบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
1363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านอินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/1480 3/27/2023
1364 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
1365 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
1366 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปกครองและห้องนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
1367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
1368 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปกครองและห้องนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
1369 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปกครองและห้องนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
1370 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานทำด้วยเหล็ก 7 ลิ้นชักพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
1371 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียนกร 2960 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
1372 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรหลัก จำนวน 2 แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
1373 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลและตัวอักษร การประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
1374 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
1375 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าซัมเมิสร์ปั๊ม ขนาด 1.5 แรงม้า ประกอบด้วยสายไฟคอนโทรลบล็อก จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
1376 จ้างเหมาบริการทำป้ายประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส และงดให้ งดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
1377 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน หมายเลขทะเบียน 83-2914 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
1378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านอินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
1379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านอินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
1380 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0038 และ 478-61-0041 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
1381 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1382 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดสองข้างถนนประจำถนนสายหน้าตลาดพรุพีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1383 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1384 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1385 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพและสิ่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1386 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบััติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1387 จ้างบริการเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1388 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1389 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1390 จ้างบริการบุคคลปฎิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1391 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคาร ประจำกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1392 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
1393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
1394 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
1395 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
1396 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
1397 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
1398 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 25 เล่ม สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
1399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สฎ.ถ.33-015) สายวัดสุคนธาวาส - สี่แยกช่องช้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,625.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/1480 2/23/2023
1400 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
1401 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1402 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1403 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1404 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจ 7927 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
1405 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
1406 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0003 ทะเบียน กบ 9376 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
1407 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1480 2/21/2023
1408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านอินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/1480 2/21/2023
1409 จ้างเหมาบริการล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Gree ขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
1410 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0038 และ 478-61-0041 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1480 2/17/2023
1411 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะทรงกลมมีฝาปิด ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 60 ใบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
1412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สนามฟุตซอล บ้านอินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1480 2/14/2023
1413 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
1414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
1415 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมสปอร์ตไลท์ LED 50 วัตต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
1416 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจ 7927 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
1417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
1418 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1419 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเรียนรู้วันสำคัญของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเฝ้าระวังกระแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1421 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1422 ซื้อของสัมมนาคุณศึกษาดูงานเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1423 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ขนาดไม่น้อยกว่าง 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1424 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1425 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแช่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1426 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1427 ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1428 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเรียนรู้วันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
1429 ครุภัณฑ์การศึกษา   2/2/1480 2/2/2023
1430 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพีว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... จำนวน 1 แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1431 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานธุรการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1432 จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สฎ.ถ.33-015) สายวัดสุคนธาวาส - สี่แยกช่องช้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,625.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1480 1/31/2023
1434 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สฎ.ถ.33-015) สายวัดสุคนธาวาส - สี่แยกช่องช้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,625.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1480 1/31/2023
1435 จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1437 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1438 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1439 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว๊ปไซด์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1440 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายบอกจุดหมายปลายทางแผ่นป้าย(น-๒) ขนาด 0.75x2.10 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1441 จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1442 จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1443 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดและช่วยด้านงานธุรการ ประจำกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1444 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1445 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1446 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1447 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
1448 บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขบรถกู้ชีพ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์)   1/31/1480 1/31/2023
1449 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กถ 5353 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
1450 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยษ 769 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
1451 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
1452 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
1453 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
1454 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
1455 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานทำด้วยเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1480 1/25/2023
1456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (สฎ.ถ.33-015) สายวัดสุคนธาวาส - สี่แยกช่องช้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,625.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/1480 1/25/2023
1457 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย (นางบัวหอม เพชรอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1480 1/24/2023
1458 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติธุรการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
1459 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติธุรการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2566 (นางอ่อนสุดา คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1480 1/13/2023
1460 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย (นางบัวหอม เพชรอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1461 จ้างเหมาบริการขุดกระถางต้นไม้ที่มีต้นชาดัดพร้อมขนย้ายปลูกใหม่หน้าเทศบาลตำบลพรุพี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1462 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1463 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1464 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
1465 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1466 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1467 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1468 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1469 ซื้อวัสดุอื่นๆ มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 40 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1470 ซื้อเสื้อพร้อมสกรีนข้อความ จำนวน 70 ตัว โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1471 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
1473 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
1474 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
1475 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
1476 จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มกราคม 2566 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1477 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนมกราคม 2566 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1478 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนมกราคม 2566 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1479 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน มกราคม 2566 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1480 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนมกราคม 2566 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1481 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนมกราคม 2566 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1482 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1483 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม 2566 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1484 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มกราคม 2566 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1485 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคาร งานทั่วไป ประจำกองช่าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
1486 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
1487 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
1488 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
1489 จัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน มกราคม 2566   12/28/1479 12/28/2022
1490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1491 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0038 และ 478-61-0041 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1492 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1493 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บษ 3277 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1494 จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1495 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.... (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1496 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
1497 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร 2960 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
1498 จ้างเหมาบริการซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-57-0001 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
1499 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณสุข(วาตภัย) บ้านนางสาวเพ็ญศรี เหล่าพราหมณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
1500 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
1501 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
1502 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก   12/4/1479 4/12/2022
1503 จ้างเหมาบริการติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
1504 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเทศบัญญัติพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 เล่ม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
1505 จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 2022 (นางสาวปิยะภรณ์ ทองดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
1506 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1507 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ งานทำความสะอาดอาคารกองช่าง อาคารห้องประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 (นายสุทธิภัทร หาดไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1508 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1509 จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1510 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1511 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1512 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนธันวาคม 2565 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1513 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1514 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนธันวาคม 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
1515 วัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ธันวาคม 2565   11/28/1479 11/28/2022
1516 ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
1517 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
1518 ซื้อวัสดุสำหรัับประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
1519 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
1520 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
1521 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
1522 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1523 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฌ 1570 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1524 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คคน 187 สุราษฎร์ธานี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1525 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1526 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดซับหมึก Epon L6190) จำนวน 1 อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1527 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1528 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี/โรงเรียนครอบครัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
1529 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพรุพรี   11/17/1479 11/17/2022
1530 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพรุพรี   11/17/1479 11/17/2022
1531 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย (นางบัวหอม เพชรอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/1479 11/16/2022
1532 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1533 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1534 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0030 และ 420-60-0031 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1535 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1536 จ้างเหมาบริการทำตรายาง หมึกในตัว จำนวน 2 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1538 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป งานด้านธุรการ งานทำความสะอาดอาคาร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
1539 เช่าเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุคนธาวาส เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
1540 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
1541 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอยสำหรับบริการประชาชน จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
1542 จ้างเหมาบริการตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
1543 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0016 (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
1544 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
1545 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
1546 จ้างบริการบุคคลจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2565 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
1547 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพรุพรี   11/3/1479 11/3/2022
1548 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพรุพรี   11/2/1479 11/2/2022
1549 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพรุพรี   11/2/1479 11/2/2022
1550 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
1551 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1552 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงหน้าต่าง จำนวน 4 ชุด สติ๊กเกอร์ประตู จำนวน 2 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1553 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1554 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1555 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1556 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1557 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1558 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1559 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1560 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1561 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (นายอธิวัฒน์ สิทธิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
1562 จ้างเหมาบริการเย็บสายสะพาย จำนวน 4 เส้น โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1563 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1564 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1565 วัสดุสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวัน (ของสด) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี   10/27/1479 10/27/2022
1566 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1567 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1568 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวทีพร้อมไฟเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ไฟประดับตกแต่งและเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1569 ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ของแห้ง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1571 ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดวัชพืชชนิดดูซึม ขนาด 4 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
1572 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารกองคลัง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
1573 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานกองคลัง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
1574 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ , ตัดตัวอักษรสำหรับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
1575 จ้างเหมาบริการทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 1 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
1576 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/1479 10/19/2022
1577 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนจุฬาภรณ์ แปลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง   10/12/1479 10/12/2022
1578 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 35 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
1579 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1580 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1581 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1582 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ (ฐานการเรียนรู้ อาหาร 4 ภาค) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1583 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1584 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1585 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1586 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข่่าเล่มสำเนา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 23 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1587 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คบษ 682 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1588 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6   10/8/1479 8/10/2022
1589 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรุพี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
1590 จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (นายบุญเสริม บุญให้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/1479 10/7/2022
1591 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0014 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
1592 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
1593 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
1594 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
1595 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/6/1479 6/9/2022
1596 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
1597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/1479 8/16/2022
1598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/1479 8/16/2022
1599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุพดี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/1479 8/16/2022
1600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร 2 ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/1479 8/16/2022
1601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/1479 8/15/2022
1602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/1479 8/15/2022
1603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/1479 8/15/2022
1604 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น   8/6/1479 6/8/2022
1605 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง   8/6/1479 6/8/2022
1606 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
1607 จ้างโครงการต่อเติมอาคารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
1608 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
1609 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
1610 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1611 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1612 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1613 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1614 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1615 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1616 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1617 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1618 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1619 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
1620 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
1621 จ้างเหมาบริการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โครงการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
1622 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งสำหรับการจัดการแข่งชันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
1623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/1479 7/26/2022
1624 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
1625 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันสำหรับเด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลพรุพี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
1626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/1479 7/26/2022
1627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/1479 7/26/2022
1628 จ้างเหมาบริการวงโยธวาทิต จำนวน 1 วง โครงการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
1629 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
1630 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ผืน โครงการแช่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
1631 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่องเสียง โครงการแข่งชันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
1632 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
1633 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านนางโสภา สวัสดิ์วงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
1634 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
1635 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
1636 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0014 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
1637 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ-3277 สฎ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
1638 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/1479 7/1/2022
1639 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1640 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1641 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1642 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1643 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1644 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านการกเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1645 จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕(นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1646 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานขับรถกู้ชีพ)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1647 จ้างบริการบุคคลปฏิยัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
1648 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/1479 6/30/2022
1650 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1651 ซื้อวัสดุอื่นๆ มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดสองชั้น จำนวน 20 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/1479 6/30/2022
1653 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1654 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1655 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1656 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
1657 ซื้อวัสดุจราจร แผงกั้นจราจร จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
1658 ซื้อวัสดุจราจร กระบองไฟ จำนวน 6 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
1659 ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร จำนวน 12 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
1660 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
1661 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
1662 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ ถังละ 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง ใช้กับรถบรรทุกขยะหกล้อแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1013 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
1663 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ผืน โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
1664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
1665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
1666 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
1667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/1479 6/16/2022
1668 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1669 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1670 จ้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยเกาะแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
1671 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คยพ.27 สุราษฎร์ธานี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
1672 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1673 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1674 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)   6/13/1479 6/13/2022
1675 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0014 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1676 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชติ(สพฉ.)กำหนด จำนวน 7 ชุด เสื้อพร้อมกางเกง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1677 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1678 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1679 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาดความจุ 5,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 82-7098 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-60-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1680 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
1681 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
1682 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
1683 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1479 6/2/2022
1684 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1479 6/2/2022
1685 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี   6/2/1479 6/2/2022
1686 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1687 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิกล่อง) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1688 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาฟุตซอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1689 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน81-4070 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1690 ซื้อพัสดุสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 5) จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1691 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1692 จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเวปไซด์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 1/6/2022
1693 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
1694 จ้างบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน-กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022