ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1481 6/13/2024
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตันหยง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
3 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1481 6/13/2024
4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเข้ หมู่ ๒ - ถนน ๔๑ ตำบลคลองไทร   6/11/1481 6/11/2024
5 ซื้อปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้เรียบ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายบ้านนายไสว-สี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๓ สายหมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/1481 6/5/2024
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านควนสุวรรณ หมู่ 6 - ควนรัชดา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๓ สายหมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/1481 6/5/2024
10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
11 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๓ สายหมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/29/1481 5/29/2024
13 ซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
14 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/1481 5/28/2024
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ - อ่างเก็บน้ำท่าแซะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
17 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายแพะ รักเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
20 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother HL-3270CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
22 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗   5/15/1481 5/15/2024
23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/9/1481 5/9/2024
25 จ้างเหมารถทัวส์ปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
28 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
29 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
30 จ้างเหมาปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
31 ซื้อชุดนักกีฬา เสื้อคณะกรรมการและชุดการแสดงพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
32 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
33 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/4/2024 4/10/2024
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2024 4/2/2024
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/2/2024 4/2/2024
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
37 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
38 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
40 จ้างโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
41 จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
42 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
43 จ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
44 ซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
45 ซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นห้องทำงานนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
46 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
47 จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
48 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
49 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบต.คลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
50 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๖๕๒ ลบ.ม. (ปรับปรุงพื้นที่ขยายถนนสายบ้านนายแพะ รักเมือง หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
51 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมและของสมนาคุณวิทยากร ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบต.คลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
52 จ้างโครงการรื้อฐานศาลพระภูมิ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
53 จ้างโครงการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
54 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
55 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
58 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
59 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สฎ ตามระยะการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
60 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
61 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว-สี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
62 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
63 ซื้อหินผุ จำนวน ๒๑๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
65 จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงาน นายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
66 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
67 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
68 ซื้อกระเป๋า จำนวน ๒๐๐ ใบ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
69 จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
70 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนโตนดสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
71 จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
72 ซื้อของรางวัลและของที่ระลึก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
73 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
74 จ้างโครงการรื้อถอนโรงจอดรถภายใน อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
75 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๕.๕๐ ลบ.ม. และหินผุ จำนวน ๑๕๒.๕๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔,๖,๘ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024
76 จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
77 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรประจำเดือนมกราคม 2567จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024