ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖   2023-05-15 5/15/2023
2 ซื้อปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางแบบ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
3 ซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
4 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน บริการปรุงอาหารหรือจัดเตรียมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
5 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
7 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านควนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
8 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
9 จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำริมถนนหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
10 ซื้อของที่ระลึกผู้แสดง โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
11 จ้างเหมาติดตั้งเวทีการแสดง เครื่องขยายเสียง และไฟรอบบริเวณจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
12 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ จัดพานดอกไม้ โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
13 จ้างปรับปรุงสนามและสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
15 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
16 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
17 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
18 จ้างจัดสถานที่โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
19 จ้างโครงการซ่อมแซมโรงเรียนโตนดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
21 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ โด๊ส พร้อมใบรับรองการฉีดและเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
23 จ้างซ่อมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
24 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
25 ซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
26 ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สฎ ตามระยะการใช้งาน   2023-03-16 3/16/2023
27 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-17 3/17/2023
29 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
30 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม และชุดตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
31 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดของ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
32 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
34 ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๙.๕๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อถนนสายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
35 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
36 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-23 2/23/2023
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-23 2/23/2023
39 ซื้อหินผุ จำนวน ๒๒๕ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมศิลป์ - คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
40 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
41 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
42 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการดูแลกายจิตอารมณ์สังคมสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
43 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
44 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
45 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
46 ซื้อหินคลุกและหินผุ ถมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
47 จ้างโครงการบุกเบิกถนนทางเข้าประปาบ้าน น.ส.จงจิตต์ คชานันท์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกและหินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
49 ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๒.๕๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนสายบ้านเชียร ซอย ๑ , ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
50 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
51 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
52 จ้างเหมาจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.คลองไทร จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
54 ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๗ ลบ.ม. และหินผุ จำนวน ๓๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
56 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
58 อาหารกลางวัน   30/11/2022 11/30/2022
59 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
60 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
62 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
63 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕   15/11/2022 11/15/2022
64 ซื้อพร้อมติดตั้งมู่ลี่ห้องทำงาน นายก อบต. จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/11/2022 11/15/2022
66 ซื้อหินผุ จำนวน ๒๓๓ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ-คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
67 ซื้อหินผุ จำนวน ๔๙๓ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนซอยสายลม, ซอยนางมณี, ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
68 ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-๒๖๓BK (สีดำ) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
69 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านคลองห่อ - บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
70 อาหารกลางวัน   1/11/2022 11/1/2022
71 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
72 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
73 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   18/10/2022 10/18/2022
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๔๑ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/2022 10/11/2022
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/2022 10/11/2022
79 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
80 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
81 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/9/2565 9/29/2022
83 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   16/9/2565 9/16/2022
84 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   16/9/2565 9/16/2022
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร คงจุ้ย หมู่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
86 ซื้อปั๊มน้ำและอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
87 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
88 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
89 อาหารกลางวัน   1/9/2565 9/1/2022
90 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
91 จ้างซ่อมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
92 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายก/เลขานุการนายก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
94 ซื้อPressure Swich ประปาหมู่บ้านสวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช-ควนตาทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
96 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
97 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
98 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
99 จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
100 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 8/9/2022
101 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
102 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
103 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
104 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565   8/11/2022 8/11/2022
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาลึก หมู่ ๘ - ควนสุวรรณ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
106 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๔๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
108 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
112 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
113 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย   3/8/2022 8/3/2022
114 อาหารกลางวัน   26/7/2022 7/26/2022
115 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดของ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
116 จ้างเหมาเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก ประปาสถานีคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
117 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/7/2022 7/27/2022
119 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
120 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
121 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
122 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
123 ซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
124 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
125 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/2022 7/7/2022
127 อาหารกลางวัน   30/6/2022 6/30/2022
128 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
130 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
132 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
133 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
134 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน   23/6/2022 6/23/2022
135 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายห้วยต้นตอ - ป้อมไม้เรียบ หมู่ที่ ๓,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
136 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
137 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   20/6/2022 6/20/2022
138 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
139 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรุ่งโรจน์ หมู่ 9 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
140 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
141 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
142 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
143 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
145 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
146 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
147 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
148 ????????????   17/5/2022 5/17/2022
149 ???????????????? ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
150 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
151 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
152 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
153 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2022 4/12/2022
154 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
155 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
156 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
157 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
158 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
159 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
160 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
161 จ้างโครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
162 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
163 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
164 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
166 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรางชัน ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2022 3/30/2022
168 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
169 จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อและเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านบ่อมังคุด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
170 จ้างโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
171 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
172 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
173 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
174 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
175 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
176 ซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคอุปโภค ที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโดคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
177 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
178 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
179 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
180 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
181 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (กรณีกักตัว) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
182 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
183 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
184 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรางชัน ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2022 2/24/2022
186 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไสรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีกักตัว) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
187 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
188 ซื้อหินคลุก ๑๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
189 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
190 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
193 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
194 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
195 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
197 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
198 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผค-๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
199 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
200 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
202 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
203 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
204 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนตาโรย หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านนายถาวร - บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๓ และถนนสายบ้านตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
205 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
206 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร หมู่ ๕ ซอย ๑ - ซอย ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
207 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวขัองกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
208 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
209 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
210 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
211 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
212 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
213 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
214 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
215 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
218 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรโน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
219 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๙, ถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
220 ซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
221 จ้างทำป้ายไวนิลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
222 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
223 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2564 11/30/2021
224 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
225 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
226 จ้างจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
227 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
228 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
229 จ้างจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
230 อาหารเสริม (นม)   26/10/2564 10/26/2021
231 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร หมู่ ๕ ซอย ๑ - ซอย ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   19/10/2564 10/19/2021
232 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
233 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้-วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
234 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   14/10/2564 10/14/2021
235 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๔๕-๐๐๙ สายห้วยต้นตอ - ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓,๖,๙ ตำบลคลองไทร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   14/10/2564 10/14/2021
236 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2564 10/12/2021
237 จ้างจัดหาวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 10/8/2021
238 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
239 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านนาลึก ถนนสาย ๔๑๑๒ - ถนนเอเซีย หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   27/9/2564 9/27/2021
240 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนใหญ่ - ดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   27/9/2564 9/27/2021
241 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองห่อ-บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๑,๔ สายบ้านเชียร ซอย ๑-๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเชียร ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
242 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองเข้ - วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   22/9/2564 9/22/2021
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
244 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนรัชดา - ควนสุวรรณ หมู่ที่ ๓,๖ ถนนสายสวนนายเล้ง หมู่ที่ ๖ ถนนสายดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
245 ซื้อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อ(5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
246 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อ(5)   16/9/2564 9/16/2021
247 ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
248 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย   15/9/2564 9/15/2021
249 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   14/9/2564 9/14/2021
250 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๔๕-๐๐๙ สายห้วยต้นตอ - ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓,๖,๙ ตำบลคลองไทร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่   14/9/2564 9/14/2021
251 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
253 ซื้อปั๊มน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
254 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
255 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมศิปล์-คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
256 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
257 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
258 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
259 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองเข้ - วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   6/9/2564 9/6/2021
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
261 ซื้อฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
262 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหน้าสถานีคลองไทร หมู่ที่ ๑,ประปาบ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑,ประปาบ้านนายเสถียร หมู่ที่ ๑,ประปาบ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
263 ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๕๙ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
265 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
266 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
267 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
268 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
269 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
270 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายซอย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
271 ซื้อหินคลุก จำนวน ๖๘ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
272 จ้างโครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
273 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
274 ซื้อต้นไม้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
275 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
276 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียว - หนองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
277 ซื้อหม้อปรับโวลล์ของประปาหมู่บ้าน บ้านวัดอัมพาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
278 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
279 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
280 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
281 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
282 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
283 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
284 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
285 จ้างเหมาตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
286 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
287 ซื้อปั๊มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
288 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 7/12/2021
289 อาหารกลางวัน   2/7/2564 7/2/2021
290 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
291 ซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
292 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
293 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
294 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
295 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านนายศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
296 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
297 ซื้อหินผุ จำนวน ๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
299 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
300 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
301 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
303 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
304 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
305 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
307 ซื้อดิน จำนวน ๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
308 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
309 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
310 อาหารเสริม (นม)   7/6/2564 6/7/2021
311 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
312 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
313 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
314 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)   2/6/2564 6/2/2021
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
316 ซื้อหน้าดิน ขนาดรถ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
317 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
318 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
319 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
320 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
321 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
322 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
323 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
324 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
325 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
326 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน   17/5/2564 5/17/2021
327 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
328 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
329 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายลม หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
331 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
332 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
333 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
334 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
335 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
336 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
338 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
339 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
340 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
341 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
342 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2564 4/22/2021
343 จ้างโครงการปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณสนามหน้า อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
344 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
345 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
346 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
347 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
348 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
349 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
350 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๗ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
351 จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
352 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2564 4/2/2021
353 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
354 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
355 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
356 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
357 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
358 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
362 ซื้อท่อนใบพัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
363 จ้างซ่อมบำรงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
364 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑,๓,๔, ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
366 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านสวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
367 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
368 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
369 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
371 ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
372 ซื้อหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
373 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาควนเจริญ หมู่ที่ ๓ และประปาใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
374 จ้างโครงการรื้อถอนหอถังประปาบ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
375 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
376 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
377 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
378 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
380 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
382 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
383 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
384 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
385 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดแสกนหน้าผาก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
386 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
388 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2564 1/28/2021
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/1/2564 1/22/2021
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/1/2564 1/22/2021
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/1/2564 1/22/2021
398 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านไม้เรียบ หมู่ที่ ๔ และประปาหมู่บ้านบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
399 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ และถนนสายวัดอัมพาราม-บ้านนาลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
400 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
401 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
402 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
403 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
404 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
405 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
406 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
407 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟวับวาบ พร้อมระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
409 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/2564 1/8/2021
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/2564 1/8/2021
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/1/2564 1/8/2021
413 จ้างโครงการก่อสร้างโรงพักขยะ ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
414 ซื้อเครื่องวัดระดับน้ำ Pessuretrol จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
415 ซื้อหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
416 อาหารกลางวัน   28/12/2563 12/28/2020
417 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
418 ซื้อเครื่องปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
420 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/12/2563 12/21/2020
422 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
423 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
424 ซื้อแอสฟัลท์และน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
425 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
426 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
427 ซื้อข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
428 ซื้อวัสดุหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
429 โครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   27/11/2563 11/27/2020
430 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
431 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
432 อาหารเสริม (นม)   26/11/2563 11/26/2020
433 โครงการชุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   25/11/2563 11/25/2020
434 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   25/11/2563 11/25/2020
435 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   25/11/2563 11/25/2020
436 วัสดุหินผุและหินคลุก   24/11/2563 11/24/2020
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/11/2563 11/17/2020
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/11/2563 11/17/2020
439 ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
440 ซื้อดินถุงตามโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
441 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
442 จ้างทำป้ายโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
443 ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
444 จ้างเหมาทำป้ายรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
445 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
446 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
447 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
448 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
449 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   28/10/2563 10/28/2020
450 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลคลองไทร   28/10/2563 10/28/2020
451 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   22/10/2563 10/22/2020
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
453 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีชมพู) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
454 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
455 ซื้อปุ๋ย ต้นเข็ม ดินถุง ตามโครงการรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
456 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
457 ซื้อพานดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
458 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีเหลือง) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
459 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/8/2563 8/10/2020
460 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายใน อบต.คลองไทร,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทรและห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
461 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.คลองไทร   1/10/2563 10/1/2020
462 ประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร   1/10/2563 10/1/2020
463 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
464 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
465 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
466 ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร   28/9/2563 9/28/2020
467 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
468 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
469 เช่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
470 จ้างอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
471 อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่   22/9/2563 9/22/2020
472 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่   22/9/2563 9/22/2020
473 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่   22/9/2563 9/22/2020
474 เช่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
475 ซื้อแป้นบาสเกตบอล จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
476 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
477 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
478 ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
479 ซื้อรองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
480 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
481 ซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
482 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
483 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี   3/9/2563 9/3/2020
484 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี   2/9/2563 9/2/2020
485 จ้างซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
486 สายฉีดน้ำดับเพลิง   1/9/2563 9/1/2020
487 รองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง   1/9/2563 9/1/2020
488 เลื่อยโซ่ยนต์   1/9/2563 9/1/2020
489 ชุดดับเพลิง   1/9/2563 9/1/2020
490 เครื่องสูบน้ำ   1/9/2563 9/1/2020
491 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง   1/9/2563 9/1/2020
492 จ้างซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
493 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนรัชดา หมู่ที่ ๓ (สวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
494 ซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง   31/8/2563 8/31/2020
495 ซื้อโต๊ะเหลี่ยม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
496 จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
497 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
498 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
499 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   25/8/2563 8/25/2020
500 อาหารเสริม (นม)   25/8/2563 8/25/2020
501 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
502 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
503 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
504 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
505 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
506 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ)   21/8/2563 8/21/2020
507 ซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์   20/8/2563 8/20/2020
508 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร   20/8/2563 8/20/2020
509 ซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด   20/8/2563 8/20/2020
510 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี   20/8/2563 8/20/2020
511 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
512 ต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร   19/8/2563 8/19/2020
513 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
514 ซื้อผ้าม่านห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
515 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
516 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2563 8/7/2020
518 จ้างตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
519 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
520 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
521 โครงการซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายใน อบต.คลองไทร,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทรและห้องน้ำ   5/8/2563 8/5/2020
522 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
523 ซื้อดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
524 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
525 ตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร   4/8/2563 8/4/2020
526 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง   4/8/2563 8/4/2020
527 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี   4/8/2563 8/4/2020
528 ดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๕ พาน   4/8/2563 8/4/2020
529 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย   4/8/2563 8/4/2020
530 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว   31/7/2563 7/31/2020
531 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง   31/7/2563 7/31/2020
532 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
533 จ้างอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
534 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
535 ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
536 อาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร   29/7/2563 7/29/2020
537 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน   29/7/2563 7/29/2020
538 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน   30/7/2563 7/30/2020
539 จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
540 ทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   22/7/2563 7/22/2020
541 ซื้อต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/7/2563 7/17/2020
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/7/2563 7/17/2020
544 ต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   17/7/2563 7/17/2020
545 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
546 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
547 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
548 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
549 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
550 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
551 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ   13/7/2563 7/13/2020
552 อาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด   13/7/2563 7/13/2020
553 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
555 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
556 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
557 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก   9/7/2563 7/9/2020
558 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   9/7/2563 7/9/2020
559 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง   9/7/2563 7/9/2020
560 เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ   9/7/2563 7/9/2020
561 หน้ากากอนามัย จำนวน ๕๕๐ ชิ้น   9/7/2563 7/9/2020
562 ป้ายประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้) จำนวน ๒ ป้าย   9/7/2563 7/9/2020
563 จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
564 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ ๒ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
565 ทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   3/7/2563 7/3/2020
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
567 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
568 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร   1/7/2563 7/1/2020
569 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
570 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร   29/6/2563 6/29/2020
571 วัสดุสำนักงาน   29/6/2563 6/29/2020
572 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
573 ซื้อที่เจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
574 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
575 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
576 โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร   19/6/2563 6/19/2020
577 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์   18/6/2563 6/18/2020
578 ที่เจาะกระดาษ   18/6/2563 6/18/2020
579 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   16/6/2563 6/16/2020
580 ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ   16/6/2563 6/16/2020
581 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านนายขำ - ข้างปั้มน้ำมัน ผู้ใหญ่ธวัช สิทธิกูล หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
582 ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
583 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน   9/6/2563 6/9/2020
584 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
585 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์   5/6/2563 6/5/2020
586 ทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   2/6/2563 6/2/2020
587 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
589 ซื้อปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
590 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
591 ปั้มบาดาล   28/5/2563 5/28/2020
592 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2   28/5/2563 5/28/2020
593 วัสดุก่อสร้าง   28/5/2563 5/28/2020
594 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
595 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   20/5/2563 5/20/2020
596 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนใหญ่ - ดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
597 อาหารเสริม (นม)   8/5/2563 5/8/2020
598 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
599 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรในช่วงปิดศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
600 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรในช่วงปิดศพด.   7/5/2563 5/7/2020
601 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
602 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
603 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
604 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
605 เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   5/5/2563 5/5/2020
606 เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   5/5/2563 5/5/2020
607 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   30/4/2563 4/30/2020
608 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   30/4/2563 4/30/2020
609 ถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   30/4/2563 4/30/2020
610 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
611 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
613 จ้างโครงการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฝึกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
614 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒   23/4/2563 4/23/2020
615 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒   23/4/2563 4/23/2020
616 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
617 ซื้อเครื่องปั้มน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
618 ซื้อเครื่องวัดความดันระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
619 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
620 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
621 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
622 โครงการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฝึกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   16/4/2563 4/16/2020
623 วัสดุก่อสร้าง   15/4/2563 4/15/2020
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/4/2563 4/15/2020
625 เครื่องวัดความดันระดับน้ำ   14/4/2563 4/14/2020
626 เครื่องปั้มน้ำระบบประปา   14/4/2563 4/14/2020
627 วัสดุก่อสร้าง   14/4/2563 4/14/2020
628 วัสดุงานบ้านงานครัว   14/4/2563 4/14/2020
629 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
630 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
631 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/4/2563 4/8/2020
632 วัสดุกีฬา   7/4/2563 4/7/2020
633 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโวิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
634 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
635 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙   3/4/2563 4/3/2020
636 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโวิค ๑๙   3/4/2563 4/3/2020
637 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   30/3/2020 3/30/2020
638 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
639 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
640 ย้ายเครื่องปรับอากาศ   26/3/2020 3/26/2020
641 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/3/2020 3/25/2020
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/3/2020 3/25/2020
643 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2020 3/24/2020
644 วัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   16/3/2020 3/16/2020
645 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
646 ซื้อชุดกีฬาเปตอง จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
647 ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
648 ซื้ออาหารกลางวันตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
649 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   11/3/2020 3/11/2020
650 อาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   11/3/2020 3/11/2020
651 อาหารกลางวันตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   11/3/2020 3/11/2020
652 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   11/3/2020 3/11/2020
653 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
654 จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
655 ซื้อโทรโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
656 ซื้อลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
657 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
658 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
659 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
660 ซื้อวัสดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
661 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
662 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
663 วัสดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   10/3/2020 3/10/2020
664 ทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   10/3/2020 3/10/2020
665 วัสดุคอมพิวเตอร์   10/3/2020 3/10/2020
666 ชุดกีฬาเปตอง จำนวน ๑๖ ตัว   10/3/2020 3/10/2020
667 วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   10/3/2020 3/10/2020
668 วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   10/3/2020 3/10/2020
669 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
670 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
671 ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี   9/3/2020 3/9/2020
672 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/3/2020 3/9/2020
673 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2020 3/9/2020
674 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
675 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2020 3/3/2020
676 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   24/2/2020 2/24/2020
677 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร   25/2/2020 2/25/2020
678 วัสดุสำนักงาน   25/2/2020 2/25/2020
679 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
680 ซื้อดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
681 ซื้อน้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
682 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
683 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
684 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
685 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2020 2/19/2020
686 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2020 2/19/2020
687 ดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   18/2/2020 2/18/2020
688 สารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์   18/2/2020 2/18/2020
689 น้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี)   18/2/2020 2/18/2020
690 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18/2/2020 2/18/2020
691 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
692 จ้างทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
693 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
694 จ้างโครงการเปลี่ยนถังประปาริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
695 ซื้อเครื่องยิงบอร์ด (แม็กยิง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
696 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ม่วงกิ่งห้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
697 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน   11/2/2020 2/11/2020
698 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ   11/2/2020 2/11/2020
699 จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
700 ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
701 ซื้อเครื่องปั้มน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
702 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
703 ซื้อโต๊ะวางคอมพิเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
704 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารฟุตซอล หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
705 ทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย   6/2/2020 2/6/2020
706 เครื่องปั้มน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด   5/2/2020 2/5/2020
707 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
708 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
709 ทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   31/1/2020 1/31/2020
710 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
711 จ้างงานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
712 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
713 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
714 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
715 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
716 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
717 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
718 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
719 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
720 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
721 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
722 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   22/1/2020 1/22/2020
723 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   22/1/2020 1/22/2020
724 ทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย   22/1/2020 1/22/2020
725 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี   22/1/2020 1/22/2020
726 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี   22/1/2020 1/22/2020
727 วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)   21/1/2020 1/21/2020
728 งานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร   21/1/2020 1/21/2020
729 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   21/1/2020 1/21/2020
730 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
731 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
732 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
733 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
734 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
735 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ   17/1/2020 1/17/2020
736 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์   17/1/2020 1/17/2020
737 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ   15/1/2020 1/15/2020
738 โครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร   13/1/2020 1/13/2020
739 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
740 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ   8/1/2020 1/8/2020
741 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ   8/1/2020 1/8/2020
742 โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/1/2020 1/8/2020
743 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   7/1/2020 1/7/2020
744 ทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   2/1/2020 1/2/2020
745 อาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   2/1/2020 1/2/2020
746 ของรางวัลสำหรับตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   2/1/2020 1/2/2020
747 จัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   2/1/2020 1/2/2020
748 ประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   2/1/2020 1/2/2020
749 ของที่ระลึกผู้แสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   2/1/2020 1/2/2020
750 จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
751 จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
752 ซื้อของที่ระลึกผู้แสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
753 ซื้อของรางวัลสำหรับตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
754 ซื้ออาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
755 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020