ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.อบต.คลองไทร ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
4 จ้างเหมาสำรวจจำนวนประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของ อบต.คลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะ   9/4/2023 9/4/2023
5 ซื้อถังขยะ (สีน้ำเงิน) ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
7 จ้างเหมารถตู้โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.คลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
8 จ้างโครงการซ่อมแซมพื้นไม้โรงเรียนบ้านโตนดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
9 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๕.๕๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางอุดม หมู่ที่ ๔ และถนนสายบ้านไสสระ-คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
11 จ้างซ่อมกระจกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
12 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๒๓๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
13 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
14 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ และ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
15 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
16 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ตามโครงการเข้าค่ายกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.คลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
17 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
18 ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ ซม. จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
19 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปากแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
21 ซื้อถังขยะ (สีน้ำเงิน) ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
23 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
24 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
25 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๒๘๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
26 จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
27 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
28 ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๒.๕๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนสายบ้านเชียร ซอย ๑ , ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
30 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2022 12/6/2022
31 จ้างเหมาจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.คลองไทร จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2022 12/6/2022
32 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
33 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
34 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/16/2022 9/16/2022
37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/16/2022 9/16/2022
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร คงจุ้ย หมู่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
39 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
40 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
41 ซื้อปั๊มน้ำและอุปกรณ์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
42 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
43 อาหารกลางวัน   9/1/2022 9/1/2022
44 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องรองนายก/เลขานุการนายก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
45 จ้างซ่อมบำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
46 จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
47 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
48 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
49 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช-ควนตาทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
52 ซื้อPressure Swich ประปาหมู่บ้านสวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
53 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
55 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
56 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
57 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
58 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
59 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
62 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรโน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
63 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๙, ถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
64 ซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
65 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 10/12/2021
66 ซื้อปั๊มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
68 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
69 จ้างทำป้ายไวนิลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
70 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
71 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
72 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
73 จ้างจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
74 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2021 11/16/2021
75 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2021 11/3/2021
76 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
77 จ้างจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
78 อาหารเสริม (นม)   10/26/2021 10/26/2021
79 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้-วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
80 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร หมู่ ๕ ซอย ๑ - ซอย ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/19/2021 10/19/2021
82 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/14/2021 10/14/2021
83 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๔๕-๐๐๙ สายห้วยต้นตอ - ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓,๖,๙ ตำบลคลองไทร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/14/2021 10/14/2021
84 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมศิปล์-คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
87 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
88 ซื้อปั๊มน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
89 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
90 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านนาลึก ถนนสาย ๔๑๑๒ - ถนนเอเซีย หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   9/27/2021 9/27/2021
91 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนใหญ่ - ดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   9/27/2021 9/27/2021
92 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองห่อ-บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๑,๔ สายบ้านเชียร ซอย ๑-๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเชียร ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
93 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองเข้ - วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   9/22/2021 9/22/2021
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
95 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายควนรัชดา - ควนสุวรรณ หมู่ที่ ๓,๖ ถนนสายสวนนายเล้ง หมู่ที่ ๖ ถนนสายดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
96 ซื้อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อ(5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
97 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อ(5)   9/16/2021 9/16/2021
98 ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
99 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย   9/15/2021 9/15/2021
100 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/14/2021 9/14/2021
101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๔๕-๐๐๙ สายห้วยต้นตอ - ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓,๖,๙ ตำบลคลองไทร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒.๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่   9/14/2021 9/14/2021
102 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
103 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
105 ซื้อฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
107 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหน้าสถานีคลองไทร หมู่ที่ ๑,ประปาบ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑,ประปาบ้านนายเสถียร หมู่ที่ ๑,ประปาบ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
108 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านคลองเข้ - วัดนันทาราม ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/6/2021 9/6/2021
109 ซื้อตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๕๙ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
111 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
112 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
113 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
114 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
115 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
116 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายซอย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
117 จ้างจัดหาวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 10/8/2021
118 ซื้อหินคลุก จำนวน ๖๘ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
119 จ้างโครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
120 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
121 ซื้อต้นไม้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
122 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
123 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียว - หนองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
124 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
125 ซื้อหม้อปรับโวลล์ของประปาหมู่บ้าน บ้านวัดอัมพาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
126 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
127 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
128 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
129 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
130 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
132 จ้างเหมาตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2021 7/14/2021
133 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
134 อาหารกลางวัน   7/2/2021 7/2/2021
135 ซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
136 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
137 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
138 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
139 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านนายศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
140 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
141 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
142 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
143 ซื้อหินผุ จำนวน ๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
145 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
147 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
148 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
149 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
150 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
151 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
153 ซื้อดิน จำนวน ๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
154 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
155 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
156 อาหารเสริม (นม)   6/7/2021 6/7/2021
157 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2021 6/2/2021
159 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน)   6/2/2021 6/2/2021
160 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
161 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
162 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
163 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
164 ซื้อหน้าดิน ขนาดรถ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
165 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
166 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
167 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
168 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
169 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
170 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
171 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน   5/17/2021 5/17/2021
172 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
173 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายลม หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
175 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
176 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
177 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
178 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
179 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
180 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
182 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
183 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
184 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
185 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
186 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
187 จ้างโครงการปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณสนามหน้า อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
188 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
189 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
190 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
191 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2021 4/9/2021
192 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
194 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๗ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
195 จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
196 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2021 4/2/2021
197 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
198 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
199 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
200 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
201 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
202 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
203 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑,๓,๔, ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
204 จ้างซ่อมบำรงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
205 ซื้อท่อนใบพัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/2021 2/24/2021
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/2021 2/24/2021
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/2021 2/24/2021
209 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
210 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านสวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
212 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
213 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
214 ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
216 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาควนเจริญ หมู่ที่ ๓ และประปาใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
217 ซื้อหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
218 จ้างโครงการรื้อถอนหอถังประปาบ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
219 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
222 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
224 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
225 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
226 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
227 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
228 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดแสกนหน้าผาก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
229 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
230 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
232 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/2021 1/28/2021
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/2021 1/28/2021
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/2021 1/28/2021
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/2021 1/28/2021
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/2021 1/28/2021
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/28/2021 1/28/2021
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/22/2021 1/22/2021
242 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านไม้เรียบ หมู่ที่ ๔ และประปาหมู่บ้านบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
243 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
245 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
246 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
247 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
248 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
249 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
250 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ และถนนสายวัดอัมพาราม-บ้านนาลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
251 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟวับวาบ พร้อมระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
252 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
253 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2021 1/8/2021
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2021 1/8/2021
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2021 1/8/2021
257 จ้างโครงการก่อสร้างโรงพักขยะ ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
258 ซื้อเครื่องวัดระดับน้ำ Pessuretrol จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
259 ซื้อหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
260 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
261 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
262 ซื้อเครื่องปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
264 อาหารกลางวัน   12/28/2020 12/28/2020
265 ซื้อแอสฟัลท์และน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
266 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
267 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/21/2020 12/21/2020
269 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
270 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
271 ซื้อข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
272 ซื้อวัสดุหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
273 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
274 โครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   11/27/2020 11/27/2020
275 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
276 อาหารเสริม (นม)   11/26/2020 11/26/2020
277 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   11/25/2020 11/25/2020
278 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   11/25/2020 11/25/2020
279 โครงการชุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   11/25/2020 11/25/2020
280 วัสดุหินผุและหินคลุก   11/24/2020 11/24/2020
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/17/2020 11/17/2020
283 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
284 จ้างทำป้ายโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
285 ซื้อดินถุงตามโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
286 ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/16/2020 11/16/2020
287 ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
288 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
289 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
290 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/28/2020 10/28/2020
291 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลคลองไทร   10/28/2020 10/28/2020
292 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/22/2020 10/22/2020
293 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีชมพู) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
295 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
296 ซื้อปุ๋ย ต้นเข็ม ดินถุง ตามโครงการรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
297 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
298 จ้างเหมาทำป้ายรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
299 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
300 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
301 ซื้อพานดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
302 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีเหลือง) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
303 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
304 ประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร   10/1/2020 10/1/2020
305 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.คลองไทร   10/1/2020 10/1/2020
306 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
307 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
308 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
309 ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร   9/28/2020 9/28/2020
310 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
311 จ้างอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
312 เช่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
313 เช่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
314 อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่   9/22/2020 9/22/2020
315 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่   9/22/2020 9/22/2020
316 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่   9/22/2020 9/22/2020
317 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
318 ซื้อแป้นบาสเกตบอล จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
319 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
320 ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
321 ซื้อรองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
322 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
323 ซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
324 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
325 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี   9/3/2020 9/3/2020
326 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี   9/2/2020 9/2/2020
327 สายฉีดน้ำดับเพลิง   9/1/2020 9/1/2020
328 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนรัชดา หมู่ที่ ๓ (สวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
329 จ้างซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
330 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง   9/1/2020 9/1/2020
331 เครื่องสูบน้ำ   9/1/2020 9/1/2020
332 ชุดดับเพลิง   9/1/2020 9/1/2020
333 รองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง   9/1/2020 9/1/2020
334 จ้างซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
335 เลื่อยโซ่ยนต์   9/1/2020 9/1/2020
336 ซื้อโต๊ะเหลี่ยม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
337 จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
338 ซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง   8/31/2020 8/31/2020
339 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
340 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
341 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/25/2020 8/25/2020
342 อาหารเสริม (นม)   8/25/2020 8/25/2020
343 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
344 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
345 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
346 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
347 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ)   8/21/2020 8/21/2020
349 ซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์   8/20/2020 8/20/2020
350 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร   8/20/2020 8/20/2020
351 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี   8/20/2020 8/20/2020
352 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
353 ซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด   8/20/2020 8/20/2020
354 ต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร   8/19/2020 8/19/2020
355 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
356 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
357 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
358 ซื้อผ้าม่านห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
359 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายใน อบต.คลองไทร,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทรและห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
360 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/10/2020 8/10/2020
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2020 8/7/2020
362 จ้างตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
363 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
364 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
365 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
366 โครงการซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายใน อบต.คลองไทร,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทรและห้องน้ำ   8/5/2020 8/5/2020
367 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
368 ซื้อดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
369 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี   8/4/2020 8/4/2020
370 ดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๕ พาน   8/4/2020 8/4/2020
371 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย   8/4/2020 8/4/2020
372 ตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร   8/4/2020 8/4/2020
373 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง   8/4/2020 8/4/2020
374 ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
375 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง   7/31/2020 7/31/2020
376 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว   7/31/2020 7/31/2020
377 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
378 จ้างอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
379 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
380 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน   7/30/2020 7/30/2020
381 อาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร   7/29/2020 7/29/2020
382 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน   7/29/2020 7/29/2020
383 จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
384 ทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   7/22/2020 7/22/2020
385 ซื้อต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
387 ต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   7/17/2020 7/17/2020
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2020 7/17/2020
389 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
390 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
392 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
393 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
394 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
395 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ   7/13/2020 7/13/2020
396 อาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด   7/13/2020 7/13/2020
397 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
398 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
400 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
401 เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ   7/9/2020 7/9/2020
402 จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
403 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง   7/9/2020 7/9/2020
404 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   7/9/2020 7/9/2020
405 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก   7/9/2020 7/9/2020
406 หน้ากากอนามัย จำนวน ๕๕๐ ชิ้น   7/9/2020 7/9/2020
407 ป้ายประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้) จำนวน ๒ ป้าย   7/9/2020 7/9/2020
408 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ ๒ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
409 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
411 ทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   7/3/2020 7/3/2020
412 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร   7/1/2020 7/1/2020
413 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
414 วัสดุสำนักงาน   6/29/2020 6/29/2020
415 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร   6/29/2020 6/29/2020
416 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
417 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
418 ซื้อที่เจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
419 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
420 โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร   6/19/2020 6/19/2020
421 ที่เจาะกระดาษ   6/18/2020 6/18/2020
422 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์   6/18/2020 6/18/2020
423 ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ   6/16/2020 6/16/2020
424 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   6/16/2020 6/16/2020
425 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านนายขำ - ข้างปั้มน้ำมัน ผู้ใหญ่ธวัช สิทธิกูล หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
426 ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
427 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน   6/9/2020 6/9/2020
428 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
429 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์   6/5/2020 6/5/2020
430 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
431 ทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   6/2/2020 6/2/2020
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
433 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
434 ซื้อปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
435 ปั้มบาดาล   5/28/2020 5/28/2020
436 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2   5/28/2020 5/28/2020
437 วัสดุก่อสร้าง   5/28/2020 5/28/2020
438 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
439 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   5/20/2020 5/20/2020
440 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนใหญ่ - ดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
441 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรในช่วงปิดศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
442 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
443 อาหารเสริม (นม)   5/8/2020 5/8/2020
444 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรในช่วงปิดศพด.   5/7/2020 5/7/2020
445 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
446 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
447 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
448 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
449 เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   5/5/2020 5/5/2020
450 เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   5/5/2020 5/5/2020
451 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   4/30/2020 4/30/2020
452 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/30/2020 4/30/2020
453 ถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   4/30/2020 4/30/2020
454 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
455 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
457 จ้างโครงการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฝึกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
458 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒   4/23/2020 4/23/2020
459 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒   4/23/2020 4/23/2020
460 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
462 ซื้อเครื่องวัดความดันระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
463 ซื้อเครื่องปั้มน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
464 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
465 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
466 โครงการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฝึกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/16/2020 4/16/2020
467 วัสดุก่อสร้าง   4/15/2020 4/15/2020
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/15/2020 4/15/2020
469 วัสดุงานบ้านงานครัว   4/14/2020 4/14/2020
470 วัสดุก่อสร้าง   4/14/2020 4/14/2020
471 เครื่องวัดความดันระดับน้ำ   4/14/2020 4/14/2020
472 เครื่องปั้มน้ำระบบประปา   4/14/2020 4/14/2020
473 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
474 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
475 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/8/2020 4/8/2020
476 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
477 วัสดุกีฬา   4/7/2020 4/7/2020
478 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโวิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
479 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโวิค ๑๙   4/3/2020 4/3/2020
480 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙   4/3/2020 4/3/2020
481 จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/1480 7/24/2023
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
483 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
484 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.อบต.คลองไทร ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
485 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
486 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
487 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
488 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
491 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
492 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
493 ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
494 ซื้อตู้ลำโพงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1480 6/27/2023
495 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
496 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าสถานีรถไฟคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
497 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านนายสุเทพ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน ท่าน้ำแห้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
499 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอยยายมณี หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1480 6/9/2023
500 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
501 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.คลองไทร ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
502 จ้างโครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านไสสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1480 6/1/2023
503 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว - สี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1480 5/29/2023
504 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูกระจกบานเลื่อนคู่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
505 จ้างซ่อมเปลี่ยนแท่นปืนฉีดน้ำของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค-๑๖๘๐ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1480 5/24/2023
506 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
507 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
508 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน บริการปรุงอาหารหรือจัดเตรียมอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
509 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖   5/15/1480 5/15/2023
510 ซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
511 ซื้อปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางแบบ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/1480 5/11/2023
512 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านควนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
513 จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำริมถนนหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
514 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
515 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ จัดพานดอกไม้ โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
516 จ้างเหมาติดตั้งเวทีการแสดง เครื่องขยายเสียง และไฟรอบบริเวณจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
517 ซื้อของที่ระลึกผู้แสดง โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
518 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
519 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และเครื่องขยายเสียง โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
520 จ้างปรับปรุงสนามและสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
521 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
522 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1480 1/4/2023
523 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ โด๊ส พร้อมใบรับรองการฉีดและเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
524 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1480 3/31/2023
525 จ้างโครงการซ่อมแซมโรงเรียนโตนดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
526 จ้างจัดสถานที่โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1480 3/29/2023
527 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
529 จ้างซ่อมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
530 ซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1480 3/21/2023
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1480 3/17/2023
532 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
533 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
534 ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สฎ ตามระยะการใช้งาน   3/16/1480 3/16/2023
535 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1480 3/9/2023
536 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม และชุดตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
537 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดของ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
538 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
539 ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๙.๕๐ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อถนนสายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1480 3/2/2023
540 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1480 2/28/2023
541 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
542 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/1480 2/23/2023
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/1480 2/23/2023
545 ซื้อหินผุ จำนวน ๒๒๕ ลบ.ม. ถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายสมศิลป์ - คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
546 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
547 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการดูแลกายจิตอารมณ์สังคมสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
548 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
549 ซื้อหินคลุกและหินผุ ถมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1480 1/10/2023
550 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
551 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกและหินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
553 จ้างโครงการบุกเบิกถนนทางเข้าประปาบ้าน น.ส.จงจิตต์ คชานันท์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
555 ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๗ ลบ.ม. และหินผุ จำนวน ๓๒ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
556 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 12/1/2022
557 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
558 อาหารกลางวัน   11/30/1479 11/30/2022
559 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
560 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
561 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
562 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
563 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕   11/15/1479 11/15/2022
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/15/1479 11/15/2022
565 ซื้อพร้อมติดตั้งมู่ลี่ห้องทำงาน นายก อบต. จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
566 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
567 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565   11/8/1479 8/11/2022
568 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
569 ซื้อหินผุ จำนวน ๒๓๓ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ-คลองลำวัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
570 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
571 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
572 ซื้อหินผุ จำนวน ๔๙๓ ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนซอยสายลม, ซอยนางมณี, ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
573 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 2/11/2022
574 ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-๒๖๓BK (สีดำ) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
575 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านคลองห่อ - บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
576 อาหารกลางวัน   11/1/1479 11/1/2022
577 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
578 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
579 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
580 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
581 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/18/1479 10/18/2022
582 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๔๑ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
583 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/1479 10/11/2022
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนรัชดา หมู่ ๓ - วัดมะลิวัลย์ ต.มะลวน (ข้างคูมหาราช) หมู่ ๓, ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/1479 10/11/2022
585 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาลึก หมู่ ๘ - ควนสุวรรณ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
586 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
587 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
588 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
589 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
590 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
591 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/1479 8/9/2022
592 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
593 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
594 จ้างโครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
595 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
596 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
597 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย   8/3/1479 8/3/2022
598 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/27/1479 7/27/2022
600 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
601 อาหารกลางวัน   7/26/1479 7/26/2022
602 จ้างเหมาเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก ประปาสถานีคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
603 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดของ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
604 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
605 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
606 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
607 ซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
608 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
609 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/7/1479 7/7/2022
611 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
612 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
613 อาหารกลางวัน   6/30/1479 6/30/2022
614 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
615 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
616 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
617 ซื้อจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
618 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
619 จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน   6/23/1479 6/23/2022
620 จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
621 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายห้วยต้นตอ - ป้อมไม้เรียบ หมู่ที่ ๓,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
622 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕   6/20/1479 6/20/2022
623 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด. และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
624 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรุ่งโรจน์ หมู่ 9 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
625 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
626 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
627 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
629 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
630 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
631 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
632 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
633 ???????????????? ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
634 ????????????   5/17/1479 5/17/2022
635 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๔๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
636 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
637 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
638 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1479 4/12/2022
639 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
640 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
641 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
642 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิค ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
643 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1479 4/4/2022
644 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
645 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
646 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรางชัน ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1479 3/30/2022
647 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
648 จ้างโครงการซ่อมแซมบ่อและเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านบ่อมังคุด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
649 จ้างโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
650 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
651 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
652 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
653 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
654 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
655 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
656 ซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคอุปโภค ที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโดคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
657 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
658 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
659 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (กรณีกักตัว) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
660 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
661 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
662 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
663 ซื้อหินคลุก ๑๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าน้ำแห้ง หมู่ ๔ - ทุ่งรางชัน ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/1479 2/24/2022
665 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไสรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีกักตัว) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
666 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (กรณีติดเชื้อ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
667 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
668 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
669 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
670 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
671 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
672 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
673 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
674 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
675 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
676 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผค-๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
677 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1479 2/17/2022
678 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
679 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
680 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
681 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
682 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนตาโรย หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านนายถาวร - บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๓ และถนนสายบ้านตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
683 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
684 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร หมู่ ๕ ซอย ๑ - ซอย ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
685 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
686 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1479 1/6/2022
687 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวขัองกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1479 1/6/2022
688 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/30/1477 3/30/2020
689 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
690 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
691 ย้ายเครื่องปรับอากาศ   3/26/1477 3/26/2020
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/1477 3/25/2020
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/1477 3/25/2020
694 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1477 3/24/2020
695 วัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   3/16/1477 3/16/2020
696 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
697 ซื้อชุดกีฬาเปตอง จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
698 ซื้ออาหารกลางวันตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
699 ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
700 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/11/1477 3/11/2020
701 อาหารกลางวันตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   3/11/1477 3/11/2020
702 อาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   3/11/1477 3/11/2020
703 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/11/1477 3/11/2020
704 จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
705 ซื้อลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
706 ซื้อโทรโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
707 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
708 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
709 ซื้อวัสดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
710 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
711 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
712 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
714 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
715 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
716 วัสดุคอมพิวเตอร์   3/10/1477 3/10/2020
717 ชุดกีฬาเปตอง จำนวน ๑๖ ตัว   3/10/1477 3/10/2020
718 วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   3/10/1477 3/10/2020
719 วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   3/10/1477 3/10/2020
720 ทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   3/10/1477 3/10/2020
721 วัสดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   3/10/1477 3/10/2020
722 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
723 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/9/1477 3/9/2020
724 ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี   3/9/1477 3/9/2020
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
726 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1477 3/3/2020
727 วัสดุสำนักงาน   2/25/1477 2/25/2020
728 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร   2/25/1477 2/25/2020
729 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
730 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
731 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
732 ซื้อน้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
733 ซื้อดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
734 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2/24/1477 2/24/2020
735 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
736 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/1477 2/19/2020
737 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/1477 2/19/2020
738 ดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   2/18/1477 2/18/2020
739 สารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์   2/18/1477 2/18/2020
740 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2/18/1477 2/18/2020
741 น้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี)   2/18/1477 2/18/2020
742 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
743 จ้างทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
744 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
745 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ม่วงกิ่งห้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
746 ซื้อเครื่องยิงบอร์ด (แม็กยิง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
747 จ้างโครงการเปลี่ยนถังประปาริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
748 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ   2/11/1477 2/11/2020
749 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน   2/11/1477 2/11/2020
750 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
751 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารฟุตซอล หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
752 ซื้อโต๊ะวางคอมพิเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
753 จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
754 ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
755 ซื้อเครื่องปั้มน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
756 ทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย   2/6/1477 2/6/2020
757 เครื่องปั้มน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด   2/5/1477 2/5/2020
758 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
759 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
760 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
761 ทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   1/31/1477 1/31/2020
762 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
763 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
764 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
765 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
766 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
767 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
768 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
769 จ้างงานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
770 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
771 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
772 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
773 ทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย   1/22/1477 1/22/2020
774 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี   1/22/1477 1/22/2020
775 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี   1/22/1477 1/22/2020
776 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   1/22/1477 1/22/2020
777 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1/22/1477 1/22/2020
778 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
779 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
780 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
781 วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)   1/21/1477 1/21/2020
782 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
783 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
784 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   1/21/1477 1/21/2020
785 งานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร   1/21/1477 1/21/2020
786 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์   1/17/1477 1/17/2020
787 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ   1/17/1477 1/17/2020
788 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ   1/15/1477 1/15/2020
789 โครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร   1/13/1477 1/13/2020
790 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
791 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ   1/8/1477 1/8/2020
792 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ   1/8/1477 1/8/2020
793 โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   1/8/1477 1/8/2020
794 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   1/7/1477 1/7/2020
795 ซื้อของรางวัลสำหรับตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
796 ซื้อของที่ระลึกผู้แสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
797 จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
798 ซื้ออาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
799 จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
800 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
801 จัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   1/2/1477 1/2/2020
802 ทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   1/2/1477 1/2/2020
803 ของรางวัลสำหรับตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   1/2/1477 1/2/2020
804 ประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   1/2/1477 1/2/2020
805 ของที่ระลึกผู้แสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   1/2/1477 1/2/2020
806 อาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   1/2/1477 1/2/2020