ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  26 กันยายน 2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพลับ รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สฏ ถ17-008 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กันยายน 2565
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนาปรือ รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สฏ ถ17-001 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กันยายน 2565
5 ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
6 จ้างจัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
8 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพลับ รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สฏ ถ17-008 หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร  9 กันยายน 2565
9 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสน่ห์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ71-029) หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง  8 กันยายน 2565
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
13 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
14 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1  5 กันยายน 2565
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
16 จัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเรือยาว จำนวน 2 ลำ  3 สิงหาคม 2565
17 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเรือยาว จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
18 จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
19 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม และหลังคาอาคารเรียนที่ 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
20 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
22 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
24 ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
25 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านท่าฉาง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
28 ???????????????????????? ????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
29 ????????????????????? (???.??????????) ????? 7 ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
32 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
33 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว  10 พฤษภาคม 2565
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
35 ขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านหนองพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 เมษายน 2565
36 จ้างขยายเขตท่อเมนระบบประปาบ้านหนองพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
37 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
38 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
39 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
40 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก 2 (บ้านนายเสนอ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31 มีนาคม 2565
41 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก 2 (บ้านนายเสนอ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
42 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเคย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
43 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
44 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
46 จัดทำฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อจัดนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565  16 มีนาคม 2565
47 จ้างจัดทำฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อจัดนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
48 ย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียุ จำนวน 2 เครื่องพร้อมขาแขน  8 มีนาคม 2565
49 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียุ จำนวน 2 เครื่องพร้อมขาแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
50 จ้างโครงการขุดลอกคลองบางปู หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
51 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
52 จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
54 ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 148 ชุด ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
55 ปรับปรุงระบบประปาบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 กุมภาพันธ์ 2565
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเนียบ สุวรรณสินธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
57 จ้างโครงการซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเนียบ สุวรรณสินธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเนียบ สุวรรณสินธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
60 ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
61 จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  1 กุมภาพันธ์ 2565
62 ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  28 มกราคม 2565
63 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
67 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาปรือ-หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
68 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
69 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
70 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
71 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  29 พฤศจิกายน 2564
72 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
73 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 17 รายการ  23 พฤศจิกายน 2564
74 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 91 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
75 ประกอบอาหารกลางวัน ,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 91 คน  22 พฤศจิกายน 2564
76 วัสดุคอมพิวเตอร์ (การศึกษา)  27 ตุลาคม 2564
77 จ้างจัดจ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนและไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
78 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  26 ตุลาคม 2564
79 จัดจ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนและไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง  26 ตุลาคม 2564
80 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
81 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  26 ตุลาคม 2564
82 จ้างจัดจ้างทำไวนิล พร้อมคู่มือ และเอกสารอื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
83 โครงการขุดลอกคลองบางปู หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล  1 ตุลาคม 2564
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
85 จัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลท่าฉาง จำนวน 2 รายการ (งบ สปสช)  16 กันยายน 2564
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลท่าฉาง จำนวน 2 รายการ (งบ สปสช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
87 จัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  16 กันยายน 2564
88 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
89 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ที่ชำรุด จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
90 จ้างจัดจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
92 จ้างขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 2,620 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
93 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกไก่ - บางพูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
94 ขุดลอกวัชรพืชคูน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 และลอกคูระบายน้ำศูนย์ LQ วัดอินทาราม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง  8 กันยายน 2564
95 จ้างขุดลอกวัชรพืชคูน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 และลอกคูระบายน้ำศูนย์ LQ วัดอินทาราม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
97 ขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม 2,620 เมตร  7 กันยายน 2564
98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกไก่ - บางพูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง  31 สิงหาคม 2564
99 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร  31 สิงหาคม 2564
100 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนาปรือ - หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย โดยวิธีคัดเลือก  31 สิงหาคม 2564
101 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางสายบ้านนาโหนด บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง โดยวิธีคัดเลือก  30 สิงหาคม 2564
102 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
103 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  17 สิงหาคม 2564
104 ซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางสายบ้านนาโหนด บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง  10 สิงหาคม 2564
105 โครงการ ขุดลอกคลองเลง หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2564
106 จ้างโครงการ ขุดลอกคลองเลง หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
107 จ้างโครงการขุดลอกบางกลางคด หมู่ที่ 4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
108 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
109 จ้างโครงการขุดลอกบางท่าเคย หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
110 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมน(วางท่อเมนประปาใหม่)ระบบประปาวัดอินทาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
111 จ้างโครงการขุดลอกบางท่าเคย หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
112 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านบางงั้ว 2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
113 จ้างโครงการขุดลอกบางท่าเคย หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
114 โครงการซ่อมแซมท่อเมน(วางท่อเมนประปาใหม่)ระบบประปาวัดอินทาราม  2 สิงหาคม 2564
115 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
116 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนที่ 2 และอาคารเรียนที่ 1 ของ ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
117 จัดจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนที่ 2 และอาคารเรียนที่ 1 ของ ศพด.บ้านท่าฉาง  21 กรกฎาคม 2564
118 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
121 จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
124 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าฉาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
125 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าฉาง จำนวน 7 รายการ  25 พฤษภาคม 2564
126 ซื้อนม ยู.เอส.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 24 กล่อง/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
127 นม ยู.เอส.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 24 กล่อง/คน  24 พฤษภาคม 2564
128 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
130 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สฏ.ถ 17-027 สายทางบ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สฏ.ถ 17-027 สายทางบ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง  27 เมษายน 2564
132 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
134 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
136 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  26 มีนาคม 2564
137 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
138 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 สฏ  16 มีนาคม 2564
139 จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 สฏ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
140 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
142 ซื้อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
143 จ้างจัดจ้างทำป้ายอะคลีลิคประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
144 จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.กันน้ำเซาะริมคูเหมืองท่าเคย(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
145 จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
146 จ้างจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 ตัว พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
147 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านโล๊ะงานเชื่อมต่อถนนหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
148 จ้างจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 ตัว พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
149 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
150 จ้างจัดจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 ตัว พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
151 บุกเบิกถนนสายบ้านโล๊ะงานเชื่อมต่อถนนหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง  19 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
153 จ้างจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองน้ำส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
155 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองน้ำส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง  3 กุมภาพันธ์ 2564
156 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดินเสริมไหล่ถนนบ้านท่าเคย หมู่ที่ 2 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
157 จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
158 ซื้อจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
159 จ้างโครงการซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางและคอนกรีตเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
160 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนายเจริญ (ตอนที่3) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
161 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
162 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
163 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาปรือ-หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
164 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
165 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  18 มกราคม 2564
166 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
167 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
168 วัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  12 มกราคม 2564
169 วัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  12 มกราคม 2564
170 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง  12 มกราคม 2564
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
173 จ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
174 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563  22 ธันวาคม 2563
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
176 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
177 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
178 จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าฉาง  7 ธันวาคม 2563
179 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
180 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
181 จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าฉาง  3 ธันวาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
183 จัดจ้างเหมาบริการกำจดปลวก ศพด.บ้านท่าฉาง  12 พฤศจิกายน 2563
184 จ้างจัดจ้างเหมาบริการกำจดปลวก ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
185 ซื้อจัดซื้อเครื่ิองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างปรับปรุงการระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
188 ปรับปรุงการระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง  4 พฤศจิกายน 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ17-020 สายบ้านบางปู-ริมทะเล หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล  14 ตุลาคม 2563
192 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
193 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  6 ตุลาคม 2563
194 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
195 จ้างจัดจ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมเก้าอี้?โครงการพิธีเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
196 จ้างเฉพาะ จัดจ้างเหมาบริการทำสวนหย่อมบริเวรป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
197 จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
198 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
199 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาประมวลผล กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
200 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง (บดทับ) ถนนสายบ้านนายเสน่ห์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 71-029 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง  28 สิงหาคม 2563
201 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
202 จ้างซ่อมสร้างรื้อผิวถนน ค.ส.ล.เดิมโดยก่อสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาโหนด (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.17-003) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
203 จ้างต่อเติมห้องเก็บของอาคารเรียนที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
204 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
205 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 สฎ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
207 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
208 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
209 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
210 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
211 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
212 จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการต้นแบบฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
213 จัดจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง  3 กรกฎาคม 2563
214 จ้างจัดจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
215 จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านโล๊ะงาน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
218 ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบ้านโล๊ะงาน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง  18  มิถุนายน  2563
219 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาบ้านฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
220 ขยายท่อเมนระบบประปาบ้านฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง  15  มิถุนายน  2563
221 ซื้อจัดซื้อค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
223 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
225 จ้างจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
227 ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
228 จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียนรถ กฉ5649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
229 ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
230 จัดซื้อ ถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายผู้ที่ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีวิต จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 8 รายการ  5 พฤษภาคม 2563
231 ซื้อจัดซื้อ ถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายผู้ที่ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีวิต จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
232 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
233 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านท่าฉาง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
234 จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน อบต.ท่าฉางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-015 สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
236 จ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะริมคูเหมืองท่าเคย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
237 ก่อสร้างฝายคูส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  25 มีนาคม 2563
238 จ้างก่อสร้างฝายคูส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเคย ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
240 จ้างซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
241 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-015 สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-015 สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
244 ซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  18 มีนาคม 2563
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
246 จ้างปรับปรุงถนนสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
247 จ้างซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
248 จ้างซ่อมสร้างถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
249 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
250 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
251 ซื้อจัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ศพด.บ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
253 จ้างจัดจ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
257 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ  28 กุมภาพันธ์ 2563
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
261 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
262 ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง  19 กุมภาพันธ์ 2563
263 จ้างปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
264 ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม Control Box ฝาครอบบ่อ สายไฟและอุปกรณ์ต่อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
266 ปรับปรุงถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด หมู่ที่ 2  17 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโหนด (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 17-003) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
268 ซ่อมสร้างรื้อผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโหนด (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 17-003) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  12 กุมภาพันธ์ 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กุมภาพันธ์ 2563
270 จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร (หินผุหรือลูกรัง) บดทับถนนสายบ้านเกาะน้ำรอบ ซอย 1 หมู่่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
271 บุกเบิกพร้อมยกระดับ(หินผุ)บดทับถนนสายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31 มกราคม 2563
272 จ้างบุกเบิกพร้อมยกระดับ(หินผุ)บดทับถนนสายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
273 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
274 ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
275 ซื้อจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
276 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-015 สายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง  10 มกราคม 2563
277 จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง (บดทับ) ถนนสายบ้านนายเสน่ห์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 71-029 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
278 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยบ้านสวนปู่อ้น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
279 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
280 จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
281 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านสวนปู่อ้น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 มกราคม 2563
282 ซื้อจัดซื้อของรางวัลทำกิจกรรมสำหรับเด็กและชุดการแสดงบนเวที โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
283 จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเวที/เครื่องเสียง เช่าเต็นท์ จำนวน 8 หลัง พร้อมเก้าอี้และค่าตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
284 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
285 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 9 เครื่อง  3 มกราคม 2563