ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมรถเกรดของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
2 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
3 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
4 จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
5 ซื้อวัสดุระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
8 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
10 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
11 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไท (การทำน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวอเนกประสงค์จากสมุนไพรในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
12 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
13 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
14 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
15 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
16 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สังกัดสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
17 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไท (การทำน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวล้างมืออเนกประสงค์จากสมุนไพรในท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
18 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสุธาทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
19 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสุธาทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
20 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสามัคคีธรรม - สี่แยกคลองจา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กันยายน 2565
22 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดกองคลัง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสารของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
23 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเชอร์ หรือ LED ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
24 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสุธาทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานภายในสังกัดกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
26 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
27 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
28 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
29 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  6 กันยายน 2565
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดเขากอม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
34 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดเขากอม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
36 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
37 ซื้อวัสดุการเกษตรของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
38 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
40 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
41 จ้างซ่อมแซมปะยางรถเกรดของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดหาอาหารว่างสำหรับประธานในพิธีและผู้สั่งเกตุการณ์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดเขากอม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
43 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
44 จ้างซ่อมแซมถนนซฮยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
45 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22 สิงหาคม 2565
46 จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
47 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
48 จ้างซ่อมแซมถนนซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
49 จ้างซ่อมแซมถนนซฮยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
50 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 สิงหาคม 2565
53 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
54 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
55 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
56 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
57 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยชัยภักดี,ซอยบ้านกลางเดิม,ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
58 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผธ 6041 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
59 จ้างก่สอร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
60 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
61 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
62 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7,9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
63 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
64 สารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  27 กรกฎาคม 2565
65 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
66 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
67 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
68 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
70 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างข้อบัญญํติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
71 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
73 จ้างซ๋อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0045/1ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
74 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
75 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
77 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
78 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด. จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
80 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
83 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัิตงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
84 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM 305 DF หมายเลขครุภัณฑ์ 415-61-0037 สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
85 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
86 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
87 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
88 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
89 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
90 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
91 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2565
93 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
94 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
95 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0001 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
97 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
98 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20  มิถุนายน  2565
99 จ้างซ๋อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
101 จ้างซ๋อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
102 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
103 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
104 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา  13  มิถุนายน  2565
105 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
106 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
107 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
108 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. จำนวน 6 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
109 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา  13  มิถุนายน  2565
110 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. จำนวน 6 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา  13  มิถุนายน  2565
111 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  13  มิถุนายน  2565
112 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. จำนวน 6 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา  13  มิถุนายน  2565
113 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
114 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  10  มิถุนายน  2565
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2565
116 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
117 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
118 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง ซอยสามัคคี,ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
119 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
120 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
123 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2565
125 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
126 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
127 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
128 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 พฤษภาคม 2565
129 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
130 ซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ภาษีเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
132 ซื้อวัสดสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
133 จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
134 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
135 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤษภาคม 2565
137 จ้างซ๋อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0034) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
138 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมซ่อมแซมไหล่ทางซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
139 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
140 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก หินผุดำ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
141 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ กองช่าง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
143 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
144 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
145 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
146 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 เมษายน 2565
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ กองช่าง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
150 จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
151 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
152 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยคุ้มหลวง (คลองขวัญพัฒน์) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
153 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
154 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
155 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  31 มีนาคม 2565
156 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
157 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
158 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเจ๊ฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
159 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
160 จ้างจัดหากระเป๋าเอกสารสำหรับใส่เอกสารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
161 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส่องสว่าง) หมู่ที่ -13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
162 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดทิ้งขยะอันตรายและป้ายรณรงค์การลดใช้โฟมและถุงพลาสติก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
163 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
164 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
165 จ้างก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านสายซอยสมานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
166 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผธ 6041 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทอีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
167 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
168 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
169 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
170 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
172 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0016 และเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0053 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
173 จ้างซ๋อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0040 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
174 จ้างจัดทำตรายางของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
175 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
176 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทใบมิีดรถเกรดและน๊อตสกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
177 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทใบมิีดรถเกรดและน๊อตสกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
178 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทใบมิีดรถเกรดและน๊อตสกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
179 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
180 จ้างซ่อมจานดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
181 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
182 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
183 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศสาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
184 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
185 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
186 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
187 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
188 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
189 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4,5,7,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
191 จ้างขุดคูพร้อมปรับแต่งเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
192 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
193 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปาแบบผิวดิน เพื่อใช้ในการกรองน้ำประปาของระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
194 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
195 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ระบบงานประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
196 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
197 ซื้อเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
198 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
199 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
200 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
201 จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
203 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
204 จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
205 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
206 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
207 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
208 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
209 จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
210 จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
211 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาไปไว้ห้องกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
212 จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) เหตุอุทกภัย หมู่ที่ 5,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
213 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
214 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
215 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
216 จ้างเหมากำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยชาติรักษา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
218 ซื้อวัสดุสำนักงานเพือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
219 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
220 ซื้อวัสดุคอมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
221 จ้างจัดสถานที่ต้อนรับปีใหม่บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
222 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
223 จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
224 จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ - ร่องลึก) เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
225 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0046/1 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
227 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
229 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0001 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
230 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
231 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยช่องมังกร - คุ้มหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
232 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
233 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านชายท่า ซอยพ่อหลวงสร้วง,ซอยเกาะดอนเมา,ซอยหนองอุโบสถ,ซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
234 ซื้อสารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
235 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
236 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
237 จัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมคอสะพาน บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง ซอยเขาวง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8 ธันวาคม 2564
238 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
239 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
240 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
241 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
242 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
243 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใข้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใข้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
245 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
247 ซื้อวัสดุก่่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
248 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
250 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อไว้ใช้ตามภารกิจของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
251 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
252 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
253 จ้างกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3,13 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
254 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
255 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะถนนสายคลองพา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
256 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
257 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
258 จ้างจัดทำตรายางประทับของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
259 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
260 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2564
261 จ้างจัดทำตรายางประทับของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
262 จ้างจัดทำตรายางประทับของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
263 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
264 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
267 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ฺBrother DR-1000 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
268 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทชุดไมค์ลอย เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาในงานพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
270 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
271 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
272 จ้างจัดทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
273 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
274 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  9 พฤศจิกายน 2564
275 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  9 พฤศจิกายน 2564
276 จ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
277 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาฆ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
278 จ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
279 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
280 ซื้อวัสดุหินเกล็ด ขนาด 3/4 เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
281 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
282 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
283 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
284 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
285 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
286 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  19 ตุลาคม 2564
287 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และถ่ายเอกสารขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
288 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสังกัด กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
289 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
290 จ้างเหมาบุคคลเพื่่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
291 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
292 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่ง ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
293 จ้างบุคคลภายนอกเพืื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
294 จ้างเหมาบุคลลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
295 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
296 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
297 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
298 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์ (นางสาวสุมาลี บุญตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
299 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
300 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
301 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
302 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
303 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
304 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
305 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตาโย บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
306 จ้างจัดทำโฟมบอร์ดโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
307 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
308 จ้างจัดทำตรายางของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
309 จ้างจัดทำตรายางของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
310 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
312 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ซอยนาตาเกื้อ และหมู่ที่ 2 ซอยนาตาเกื้อ 2, ซอยวังไผ่ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
313 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
314 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
315 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
316 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
317 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
318 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7 กันยายน 2564
319 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine LQ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
320 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
321 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
322 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
323 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้กักตัว โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine (ประเภท ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
324 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
325 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
326 จ้างเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolatino) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
327 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
328 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
329 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
330 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
332 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
333 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
334 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
337 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP CL-1215 ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
339 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
340 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
341 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
342 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
343 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
344 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพืื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
345 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
346 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
347 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
348 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
349 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
350 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
351 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
352 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา  12 กรกฎาคม 2564
353 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
354 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
355 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬากลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
356 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
357 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
358 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
360 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
361 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-L3551 CDW ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0046/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
362 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
363 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
364 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาของ อบต.คลองพา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
365 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน ซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
366 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
367 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
368 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
369 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
370 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
371 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
372 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
373 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาพรุ บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
374 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
375 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ  27 พฤษภาคม 2564
376 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
377 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ  25 พฤษภาคม 2564
378 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
379 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
380 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอรฺ์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0027  25 พฤษภาคม 2564
381 ซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
382 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
383 ซื้อสารส้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
384 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
385 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
386 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
387 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
388 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
389 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
390 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของกองคลัง อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
392 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
393 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
394 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
395 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
396 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
397 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
398 จ้างปรับปรุงถนนซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
399 จ้างปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
400 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
401 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
402 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
403 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
404 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
405 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
406 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
407 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี (ขาตั้งแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
408 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
409 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
410 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
411 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน -สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
412 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
413 จ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
414 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
415 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมนิมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
416 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
417 ซื้อถัง กากน้ำตาล และอีเอ็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
418 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านชายท่า (การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
419 จ้างจัดหาวัสดุวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
420 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
421 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
422 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
423 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
424 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์ประเภทน้ำยาป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
425 ซื้อปั้มน้ำติดมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในกิจการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
426 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย บ้าน น.ส.สุมลทา อินทร์ทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
428 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
429 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่มไทร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
430 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
431 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาเลียบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
432 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้า) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
433 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
434 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6,8,9 และหมู่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
435 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
436 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
437 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์(กระเป๋าพยาบาลแบบสะพาย จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
438 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
441 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
443 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวิทยา 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
444 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
445 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
446 จ้างถมลูกรังปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
447 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
448 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
449 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
450 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประปา ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
451 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
452 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
453 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
454 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
455 จ้างปรับปรุงถนนซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
456 จ้างปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
457 จ้างปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
458 ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการภายใน ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
460 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
461 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
462 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
463 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
464 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดและเพื่อปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
466 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
467 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
468 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
469 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
470 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
471 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังท่าหลา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
472 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
473 จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
474 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
475 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
476 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
477 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
478 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
479 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
480 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
481 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
482 จ้างปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ-สายกลาง หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
483 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
484 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
485 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
486 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
487 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
488 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
489 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
490 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
491 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
492 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
493 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยสามัคคีและซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
494 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
495 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
496 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
497 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
498 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
499 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
500 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมคันทาง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
501 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
502 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
503 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  16 ธันวาคม 2563
504 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
505 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  16 ธันวาคม 2563
506 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
507 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
508 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
509 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
510 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานรถ ทะเบียน คยก 336 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
511 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อวัดเขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
512 จ้างปรับปรุงถนนซอยมะม่วงงาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
513 จ้างปรับปรุงถนนซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
514 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อซอยวังไผ่ ม.2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
515 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
516 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำซอยดอนโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
517 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
518 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ณ ศูนย์โตโยต้าสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
519 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
520 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
521 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
522 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
523 ซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
524 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
525 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
526 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ธานีและนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
527 จ้างซ่อมแซมกระจกมองข้างของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
528 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
529 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
530 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวสำหรับปลูกตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
531 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
532 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
533 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายนางนพมาศ งานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
534 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
535 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
537 จ้างจัดหาวัสดุเศษยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายเขากอม(ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) และซอยเกาะดอนเมา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
538 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
539 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
540 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
541 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
542 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
543 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
544 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
545 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
546 ซื้อน้ำดื่ม ของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
547 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
548 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
549 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยาม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
550 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
551 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
552 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
553 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
554 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
555 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
556 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
557 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
558 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
559 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
560 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ ประจำปี 2563 ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
561 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
562 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
564 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
565 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
566 จ้างโครงการขุดลอกฝายห้วยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
567 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
568 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
569 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
570 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองพา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
571 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
572 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยโกรกกราก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
573 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
574 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14 กันยายน 2563
575 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
576 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
577 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
578 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ ๒ (หน้ากากอนามัย ชนิด 3M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
579 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
580 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
581 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา  11 กันยายน 2563
582 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
583 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2563
584 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2563
585 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขเครื่อง 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
586 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
587 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
588 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
589 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
590 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
591 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
593 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
594 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
595 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
596 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ  6 สิงหาคม 2563
597 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
598 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
599 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
600 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
601 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
602 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
603 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
604 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
605 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
606 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
607 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
608 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
609 จ้างปูกระเบื้องพื้นพร้อมติดตั้งเวทีเอนกประสงค์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
610 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
611 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
612 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
613 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
614 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
615 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันไฮสปีด 2 ที เพื่อไว้ใช้สำหรับกิจการของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
616 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
617 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
619 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
620 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
622 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
623 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
624 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟและฝาครอบบ่อ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
625 จ้างจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
626 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
627 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
628 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
629 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  30  มิถุนายน  2563
630 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  30  มิถุนายน  2563
631 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
632 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  30  มิถุนายน  2563
633 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
634 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
636 ซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
637 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา อำเภอท่่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
638 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
639 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
640 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
641 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
642 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
643 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
644 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
645 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  8  มิถุนายน  2563
646 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
647 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
648 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
649 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
650 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง หมายเลข 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
651 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขน 194 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
652 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
653 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
654 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
655 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
656 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
657 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แบบ Network สำหรับกระดาษ A 3 ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
658 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
659 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
660 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
661 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
662 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
663 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
664 จ้างจัดทำตรายางของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
665 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
666 จ้างซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
667 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
668 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
669 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
670 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
671 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
672 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
673 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
674 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
675 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
676 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
677 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
678 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
679 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทต้นไม้ทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
680 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
681 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
682 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
683 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
684 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
685 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยรัตนนิพนธ์และริมทางหลวงสาย 41) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
686 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
687 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
688 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งยาม อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
689 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
690 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
691 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
692 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
695 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
696 ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 เมษายน 2563
697 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 เมษายน 2563
698 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
699 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
700 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
701 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
702 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
703 ซื้อวัสดุประปา Timer เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
704 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
705 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
706 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
707 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 เมษายน 2563
708 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
709 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
710 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
711 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
712 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทิ้งหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
713 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท (เจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
714 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
717 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
718 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวเพื่อปลูกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
719 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
720 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
722 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
724 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามภารกิจของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
725 ซื้อวัสดุระบบประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
726 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
727 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
728 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
730 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
731 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. (เปลี่ยนไฟท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
732 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
733 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
734 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
735 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
736 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลึกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
737 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.วอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
738 จ้างปรับปรุงถนนซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
739 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
740 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
741 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
742 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
743 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
744 จ้างปรับปรุงถนนซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
745 จ้างเหมาขุดบ่อรับน้ำดิบและปรับแต่งทางลงโรงสูบน้ำ ระบบประปาบ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
746 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
747 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
748 จ้างก่อสร้างถรบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพลาสติกขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
749 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2563
750 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
751 จัดทำป้ายไวนิล ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  27 มีนาคม 2563
752 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
753 จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
754 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
755 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
756 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
757 ซื้อวัสดุอุปกร์จัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
758 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
759 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
760 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
761 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001  20 มีนาคม 2563
762 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
763 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
764 จ้างปรับปรุงถนนซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
765 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
766 จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
767 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
768 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
769 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
770 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
771 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
772 จ้างปรับปรุงถนนซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
773 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
774 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
775 จ้างจัดหาแก็สหุ้งต้ม (LPG) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
776 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
777 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
778 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
779 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
780 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
781 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
782 จ้างซ่อมกล้อง CCTV อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
783 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
784 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ ๙ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
785 จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
786 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง  5 มีนาคม 2563
787 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟบริเวณทางเข้า อบต.คลองพาและหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
788 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
789 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 11 (สะพาน 2 - แนวเขตอุทยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
790 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
791 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
792 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
793 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
794 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 12 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
795 จ้างเหมาจัดทำฐานวางเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
796 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
797 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
798 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
799 จัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศพด.บ้านคลองพา  2 มีนาคม 2563
800 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ของ ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
801 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
802 เหมาจัดทำป้ายไวนิล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์  2 มีนาคม 2563
803 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
804 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
805 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
806 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหลวง ตอน 2 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 กุมภาพันธ์ 2563
807 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
808 ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 กุมภาพันธ์ 2563
809 จ้างปรับปรุงถนนซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
810 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
811 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
812 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
813 จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นทางเดินระหว่างอาคาร ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
814 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
815 ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
816 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
817 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
818 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
819 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
820 ซื้อเต็นท์โค้งพร้อมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
821 ซื้อถ่านไม้โกงกางเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
822 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
823 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
824 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
825 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
826 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
827 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
828 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
829 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
830 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การทำพวงหรีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
831 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การผูกผ้าประดับและการทำขนมครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
832 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
833 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
834 ซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
835 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
836 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
837 จ้างติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
838 จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
839 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
840 จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบและจัดทำบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
841 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
842 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
843 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
844 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย (การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
845 วัสดุหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  7 มกราคม 2563
846 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
847 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
848 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
849 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
850 จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
851 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
852 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
853 จ้างปะรถเกรด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
854 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563