ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดสติกเกอร์ ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
2 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
3 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
4 ซื้อปุ๋ยและดินปลูกเพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
5 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2023 10/19/2023
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทล้อยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สฏ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/2023 10/17/2023
7 โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง   10/17/2023 10/17/2023
8 โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง   10/16/2023 10/16/2023
9 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2023 10/12/2023
10 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ lED เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2023 10/12/2023
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2023 10/11/2023
12 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (บรรทุกขยะ) สังกัดกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2023 10/11/2023
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
15 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
16 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
17 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
18 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
19 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
21 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
22 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
23 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏฺิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
25 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 10/2/2023
26 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ศาลาหมู่บ้าน) บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2023 9/30/2023
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
28 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
29 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
30 ซื้อหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
31 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
32 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
33 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบุญฤทธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
34 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พื้นที่บริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
36 จ้างเหมาติดตั้งจุดจำหน่ายน้ำประปา บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
37 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
38 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
39 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
40 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
41 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
43 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
44 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
45 ซื้อสัญญาณไฟกะพริบ + ป้าย ต-11พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
47 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
48 จ้างจัดทำตรายางประทับของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
49 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี (กองช่าง) ณ ศูนย์มิตซูชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
50 จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าไท หมู๋ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
53 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
54 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
55 ซื้อสัญญาณไฟกะพริบ + ป้าย ต-11พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องพิมพ์ของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
57 จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าไท หมู๋ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
58 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
59 จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าไท หมู๋ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
60 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
61 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
62 ซื้อสัญญาณไฟกะพริบ + ป้าย ต-11พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
63 จ้างจัดหาวัสดุทรายถม เพื่อใช้ในกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
64 จ้างเหมาจัดทำไลน์ ออฟฟิตเชียล เพื่อรองรับการบริการงานจัดเก็บรายได้และการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
65 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
66 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
67 จ้างจัดเตรียมสถานที่และจัดหาน้ำแข็งน้ำดื่มในโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
68 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
70 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
71 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องตัดเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
72 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
73 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
74 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
75 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนบ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
76 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
77 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
79 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า(การเลี้ยงปลาดุกและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
80 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
81 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
82 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การเลี้ยงปลาดุกและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
83 จ้างเหมาขุดปรับแต่งทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
84 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
85 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
86 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
87 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
88 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
90 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
91 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
92 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวิทยา 1หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
93 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวิทยา 1หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
94 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
95 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
96 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 และ 416-61-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
97 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-58-0025 และเครื่องสำรองไฟของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
98 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
101 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
102 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
103 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0043 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2023 7/17/2023
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2023 7/10/2023
105 ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
107 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
108 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2968 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
110 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
111 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
112 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2023 7/6/2023
113 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
114 จ้างเหมาขุดลอกฝาย หมู่ที่ 12 บ้านเขาชงโค ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
115 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
116 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 3 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ตามภารกิจของกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
117 ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
118 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   7/3/2023 7/3/2023
119 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
120 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   7/3/2023 7/3/2023
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
122 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
123 ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
124 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
125 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2023 6/30/2023
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/2023 6/27/2023
127 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/2023 6/27/2023
128 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ประเภทเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
129 ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
130 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในภารกิจงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
132 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
133 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
134 ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทเสาปูนเพื่อทำโรงจอดรถภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
136 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
137 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
139 จ้างปรับแต่งพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
140 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
142 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
143 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
144 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
145 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยนาตาจันทร์ - หนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
146 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยนาตาจันทร์ - หนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
147 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
148 จ้างเหมาขุดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
149 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ตามภารกิจของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/2023 5/23/2023
150 จ้างก่อสร้างถนนสายซอยเจ๊ฉิม - สมานมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2023 5/19/2023
151 จ้างขุดลอกบ่อรับน้ำดิบ ของระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
152 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
153 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อใชในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยชุมชนพัฒนา ม.10 บ้านขวัญพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2023 4/19/2023
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยเขาวง 35 ม.7 บ้านท่าไทบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2023 4/19/2023
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ถนนทางหลวง 4259 ม.11 บ้านทับสมิงคลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2023 4/19/2023
158 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
159 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
160 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
161 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยบ้านตารัญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
162 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
164 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2023 4/11/2023
166 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
167 จ้างบุกเบิกถนนสายซอยสกุลทอง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2023 3/29/2023
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยเขาวง 35 ม.7 บ้านท่าไทบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ถนนทางหลวง 4259 ม.11 บ้านทับสมิงคลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยเขาวง 35 ม.7 บ้านท่าไทบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ถนนทางหลวง 4259 ม.11 บ้านทับสมิงคลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยชุมชนพัฒนา ม.10 บ้านขวัญพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ซอยชุมชนพัฒนา ม.10 บ้านขวัญพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
175 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ถนนทางหลวง 4259 ม.11 บ้านทับสมิงคลา   3/20/2023 3/20/2023
176 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยนาฆ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
177 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยวังท่าหลา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
178 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยนาพรุ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
179 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2023 3/15/2023
180 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
181 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/14/2023 3/14/2023
183 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
184 ซื้อของสมนาคุณเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับสถานที่ที่ไปทัศนศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
185 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน ม.4ข(รถ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง เพื่อเป็นยานพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/2023 2/24/2023
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/24/2023 2/24/2023
188 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส่องสว่าง) หมู่ที่ 1 -13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
189 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1   2/21/2023 2/21/2023
190 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
191 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
192 จ้างซ่อมแซมวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
193 ซื้อใบมีดรถเกรดและสกรูใบมีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
194 จ้างเหมาขุดลอกและกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ถนนสายกลาง-เขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
195 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว สังกัดกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
196 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
198 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
199 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2023 2/9/2023
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิพม์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
202 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
203 จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
204 จัดทำป้ายไวนิลโโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566   1/23/2023 1/23/2023
205 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
206 จ้างซ๋อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/12/2023 1/12/2023
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
209 ซื้อวัสดุเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
210 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
211 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
212 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
213 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
214 จ้างซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
215 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
216 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 12 ลบ.ม. (ทรงลูกบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
217 จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 2968 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
219 ซื้อวัสดุระบบประปาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู๋บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช่้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
222 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้และโต๊ะทำงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2022 12/8/2022
223 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   12/7/2022 12/7/2022
224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   12/7/2022 12/7/2022
225 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและส่ิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2022 12/6/2022
226 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2022 10/10/2022
227 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน   10/7/2022 10/7/2022
228 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิ่งปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
229 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
230 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
231 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
234 จ้างซ่อมแซมรถเกรดของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
235 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
236 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
237 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไท (การทำน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวล้างมืออเนกประสงค์จากสมุนไพรในท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
238 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
239 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สังกัดสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
240 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
241 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
242 จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
243 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
244 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
245 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
246 ซื้อวัสดุระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
247 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
248 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
249 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไท (การทำน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวอเนกประสงค์จากสมุนไพรในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
250 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
251 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสุธาทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
252 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสุธาทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2022 9/13/2022
254 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดกองคลัง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสารของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
255 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเชอร์ หรือ LED ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
256 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสามัคคีธรรม - สี่แยกคลองจา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
257 จ้างปรับปรุงถนนสายซอยสุธาทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
258 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานภายในสังกัดกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/9/2022
260 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/9/2022
261 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/6/2022 9/6/2022
262 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2022 9/2/2022
264 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
265 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/7/2022
266 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/7/2022
267 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
268 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
269 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
270 ซื้อวัสดุการเกษตรของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
271 จ้างซ่อมแซมปะยางรถเกรดของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
272 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
273 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดเขากอม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 9/2/2022
274 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดหาอาหารว่างสำหรับประธานในพิธีและผู้สั่งเกตุการณ์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดเขากอม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
275 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดเขากอม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 9/2/2022
276 จ้างซ่อมแซมถนนซฮยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
277 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/22/2022 8/22/2022
278 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/24/2022
279 จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
280 จ้างซ่อมแซมถนนซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
281 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
282 จ้างซ่อมแซมถนนซฮยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
283 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
284 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2021 12/30/2021
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
286 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
287 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0001 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
288 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยช่องมังกร - คุ้มหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
289 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
290 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสังกัด กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2021 10/12/2021
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2021 12/8/2021
292 จัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมคอสะพาน บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง ซอยเขาวง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   12/8/2021 12/8/2021
293 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2021 12/8/2021
294 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านชายท่า ซอยพ่อหลวงสร้วง,ซอยเกาะดอนเมา,ซอยหนองอุโบสถ,ซอยหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2021 12/8/2021
295 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา   12/7/2021 7/12/2021
296 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
297 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
298 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
299 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
300 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใข้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
301 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
302 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใข้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2021 12/2/2021
303 ซื้อวัสดุก่่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
304 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
305 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
307 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อไว้ใช้ตามภารกิจของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
308 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
309 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
310 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
311 จ้างกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3,13 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
312 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
313 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะถนนสายคลองพา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2021 11/23/2021
314 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
315 จ้างจัดทำตรายางประทับของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
316 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   11/19/2021 11/19/2021
317 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   11/19/2021 11/19/2021
318 จ้างจัดทำตรายางประทับของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
319 จ้างจัดทำตรายางประทับของกองคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
321 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทชุดไมค์ลอย เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาในงานพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
322 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ฺBrother DR-1000 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
323 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
324 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
325 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
327 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
328 จ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2021 11/1/2021
329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
330 ซื้อวัสดุหินเกล็ด ขนาด 3/4 เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
331 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
332 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
333 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
334 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
335 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
336 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไท ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก   10/19/2021 10/19/2021
337 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และถ่ายเอกสารขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
338 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
339 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
340 จ้างเหมาบุคคลเพื่่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
341 จ้างบุคคลภายนอกเพืื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
342 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
343 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
344 จ้างเหมาบุคลลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
345 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์ (นางสาวสุมาลี บุญตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
346 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
347 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
348 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
349 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่ง ยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2021 10/1/2021
350 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
351 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
352 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
353 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตาโย บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
354 จ้างจัดทำโฟมบอร์ดโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
355 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
356 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
357 จ้างจัดทำตรายางของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
358 จ้างจัดทำตรายางของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
359 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
361 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ซอยนาตาเกื้อ และหมู่ที่ 2 ซอยนาตาเกื้อ 2, ซอยวังไผ่ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
362 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
363 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
364 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
365 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
366 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
367 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   9/11/2021 11/9/2021
368 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   9/11/2021 11/9/2021
369 จ้างจัดทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
370 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
371 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
372 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
373 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
374 จ้างเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolatino) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
375 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
376 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/7/2021 9/7/2021
377 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
378 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
379 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
380 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
381 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2021 8/30/2021
382 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
383 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
384 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
385 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
386 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
387 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP CL-1215 ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
388 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
390 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
391 ซื้อสารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
392 จ้างจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
393 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
394 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
395 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพืื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
396 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   7/20/2021 7/20/2021
397 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   7/20/2021 7/20/2021
398 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   7/20/2021 7/20/2021
399 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   7/20/2021 7/20/2021
400 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
401 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
402 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
403 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
404 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
405 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine LQ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
406 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้กักตัว โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine (ประเภท ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
407 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
408 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2021 7/5/2021
409 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
410 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
411 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
412 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน ซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
413 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
415 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
416 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
417 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาของ อบต.คลองพา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
418 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-L3551 CDW ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0046/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
419 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
420 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
421 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
422 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
423 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
424 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
425 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
426 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาพรุ บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
427 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
428 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
429 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ   5/27/2021 5/27/2021
430 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
431 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ   5/25/2021 5/25/2021
432 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
433 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอรฺ์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0027   5/25/2021 5/25/2021
434 ซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
435 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
436 ซื้อสารส้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
437 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
438 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
439 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
440 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
441 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของกองคลัง อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
443 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
444 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
445 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
446 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
447 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
448 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาฆ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
449 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
450 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
451 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
452 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
453 จ้างปรับปรุงถนนซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
454 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
455 จ้างปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
456 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
457 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
458 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
459 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
460 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
461 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬากลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 7/5/2021
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
463 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี (ขาตั้งแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
464 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
465 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
466 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
467 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน -สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
468 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
469 จ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
470 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
471 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
472 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมนิมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
473 ซื้อถัง กากน้ำตาล และอีเอ็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
474 จ้างจัดหาวัสดุวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
475 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านชายท่า (การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
476 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
477 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
478 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
479 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์ประเภทน้ำยาป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
480 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
481 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
482 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย บ้าน น.ส.สุมลทา อินทร์ทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
483 ซื้อปั้มน้ำติดมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในกิจการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
484 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
485 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาเลียบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
486 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่มไทร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
487 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
488 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
489 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้า) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
490 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6,8,9 และหมู่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
491 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
492 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
493 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์(กระเป๋าพยาบาลแบบสะพาย จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
494 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
495 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
497 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
498 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
500 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
501 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวิทยา 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
502 จ้างถมลูกรังปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
503 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
504 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
505 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
506 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
507 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประปา ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
508 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
509 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
510 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
511 จ้างปรับปรุงถนนซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
512 จ้างปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
513 จ้างปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการภายใน ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
515 ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
516 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
517 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
518 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
519 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
520 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
521 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
522 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
523 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดและเพื่อปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
525 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
526 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
527 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
528 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังท่าหลา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
529 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
530 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
531 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
532 จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
533 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
534 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
535 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
536 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
537 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/2021 1/14/2021
538 จ้างปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ-สายกลาง หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
539 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2021 1/11/2021
540 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2021 10/1/2021
541 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
542 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
543 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
544 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
545 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
546 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
547 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
549 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
550 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
551 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยสามัคคีและซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
552 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
553 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
554 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
555 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
556 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
557 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมคันทาง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
558 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
559 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
560 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   12/16/2020 12/16/2020
561 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   12/16/2020 12/16/2020
562 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
563 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
564 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
565 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
566 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
567 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานรถ ทะเบียน คยก 336 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/27/2020 11/27/2020
568 จ้างปรับปรุงถนนซอยมะม่วงงาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
569 จ้างปรับปรุงถนนซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
570 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อซอยวังไผ่ ม.2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
571 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อวัดเขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2020 11/25/2020
572 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำซอยดอนโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
573 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
574 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
575 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
576 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
577 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ณ ศูนย์โตโยต้าสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
578 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
579 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
580 จ้างซ่อมแซมกระจกมองข้างของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
581 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
582 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
583 ซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
584 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ธานีและนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/13/2020 11/13/2020
585 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
586 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
587 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวสำหรับปลูกตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
588 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2020 11/5/2020
589 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
590 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
591 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายนางนพมาศ งานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
593 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
594 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
595 จ้างจัดหาวัสดุเศษยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายเขากอม(ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) และซอยเกาะดอนเมา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
596 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
597 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
598 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
599 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
600 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยาม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
601 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
602 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
603 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
604 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
605 ซื้อน้ำดื่ม ของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
606 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
607 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
608 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
609 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
610 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
611 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
612 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
613 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
614 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/28/2020 9/28/2020
615 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2020 9/28/2020
616 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/28/2020 9/28/2020
617 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ ประจำปี 2563 ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
618 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
619 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
620 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
621 ซื้อวัสดุสำนักงาน สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
622 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
623 จ้างโครงการขุดลอกฝายห้วยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
624 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
625 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
626 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
627 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยโกรกกราก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
628 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองพา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
629 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
630 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ ๒ (หน้ากากอนามัย ชนิด 3M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
631 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/14/2020 9/14/2020
632 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
633 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
634 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
635 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
636 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
637 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
638 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
639 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา   9/11/2020 9/11/2020
640 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/10/2020 9/10/2020
641 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/10/2020 9/10/2020
642 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขเครื่อง 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 9/1/2020
643 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
644 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
645 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
646 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
647 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
648 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
649 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
650 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/14/2020 8/14/2020
651 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/14/2020 8/14/2020
652 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2020 8/7/2020
653 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
654 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ   8/6/2020 8/6/2020
655 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
656 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
657 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
658 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
659 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
660 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
661 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
662 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
663 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
664 จ้างปูกระเบื้องพื้นพร้อมติดตั้งเวทีเอนกประสงค์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
665 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
666 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
667 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
668 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
669 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันไฮสปีด 2 ที เพื่อไว้ใช้สำหรับกิจการของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
670 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
671 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
672 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
673 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
674 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
675 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
676 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
677 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
678 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
679 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
680 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
681 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
682 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
683 จ้างจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
684 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟและฝาครอบบ่อ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
685 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
686 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   6/30/2020 6/30/2020
687 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   6/30/2020 6/30/2020
688 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   6/30/2020 6/30/2020
689 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
690 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
691 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
692 ซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/24/2020 6/24/2020
694 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา อำเภอท่่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
695 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
696 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
697 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
698 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
699 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
700 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
701 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
702 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
703 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   6/8/2020 6/8/2020
704 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
705 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง หมายเลข 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
706 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
707 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
708 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขน 194 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
709 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
710 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
711 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
712 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
713 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
714 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แบบ Network สำหรับกระดาษ A 3 ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/2020 5/29/2020
715 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
716 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
717 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
718 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
719 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
720 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
721 จ้างซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
722 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
723 จ้างจัดทำตรายางของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
724 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
725 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
726 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
727 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
728 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
729 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
730 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
731 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
732 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
733 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
734 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
735 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
736 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทต้นไม้ทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
737 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
738 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
739 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
740 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
741 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยรัตนนิพนธ์และริมทางหลวงสาย 41) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
742 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
743 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
744 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
745 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งยาม อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
746 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
747 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
748 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2020 4/27/2020
749 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
750 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2020 4/24/2020
752 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
753 ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/23/2020 4/23/2020
754 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/23/2020 4/23/2020
755 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
756 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
757 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
758 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
759 ซื้อวัสดุประปา Timer เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
760 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
761 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
762 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
763 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
764 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
765 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
766 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
767 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/16/2020 4/16/2020
768 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
769 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/14/2020 4/14/2020
770 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท (เจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
771 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทิ้งหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
772 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
773 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
774 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
775 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวเพื่อปลูกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
776 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2020 4/11/2020
777 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
778 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
779 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
780 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
781 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
782 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
783 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
784 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามภารกิจของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
785 ซื้อวัสดุระบบประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
786 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
787 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
788 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. (เปลี่ยนไฟท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
789 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
790 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
791 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
792 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2020 4/6/2020
793 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลึกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
794 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.วอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
795 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
796 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
797 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
798 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
799 จ้างปรับปรุงถนนซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
800 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
801 จ้างปรับปรุงถนนซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
802 จ้างเหมาขุดบ่อรับน้ำดิบและปรับแต่งทางลงโรงสูบน้ำ ระบบประปาบ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
803 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
804 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2020 3/30/2020
805 จัดทำป้ายไวนิล ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   3/27/2020 3/27/2020
806 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2020 3/27/2020
807 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2020 3/11/2020
808 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย (การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2020 1/9/2020
809 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 7/12/2022
810 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์และกล่องหมึกทิ้ง เพื่อใช้ในการปฏฺิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/1479 12/6/2022
811 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/4/1479 4/12/2022
812 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
813 ซื้อจัดซื้อวัสดุระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
814 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
815 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
816 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
817 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
818 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
819 จ้างซ๋อมเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
820 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
821 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   11/10/1479 11/10/2022
822 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 11/8/2022
823 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   11/8/1479 11/8/2022
824 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
825 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM 305 DF หมายเลขครุภัณฑ์ 415-61-0037 สังกัดกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
826 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัิตงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
827 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
828 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด. จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
829 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
830 จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 7/11/2022
831 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
832 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิทยา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
833 จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
834 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
835 จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
836 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
837 จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
838 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
839 จ้างซ่อมแซมรถเกรดของ อบจ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
840 ซื้อวัสดุสำนักงานเพือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
841 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Mulit Function ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
842 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
843 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
844 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
845 จ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/1479 10/21/2022
846 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณะสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/1479 10/11/2022
847 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
848 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   10/6/1479 6/10/2022
849 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ภาษีเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
850 ซื้อวัสดุคอมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
851 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
852 ซื้อวัสดสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
853 จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
854 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
855 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
856 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/15/1479 8/15/2022
857 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
858 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
859 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/1479 6/8/2022
860 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
861 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทใบมิีดรถเกรดและน๊อตสกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
862 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทใบมิีดรถเกรดและน๊อตสกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
863 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
864 สารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   7/27/1479 7/27/2022
865 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
866 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
867 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
868 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
869 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
870 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างข้อบัญญํติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
871 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
872 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
873 จ้างซ๋อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0045/1ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
874 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
875 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
876 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
877 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1479 7/11/2022
878 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
879 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
880 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
881 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
882 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ระบบงานประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
883 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
884 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปาแบบผิวดิน เพื่อใช้ในการกรองน้ำประปาของระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/1479 2/7/2022
885 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
886 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
887 จ้างจัดสถานที่ต้อนรับปีใหม่บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
888 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
889 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
890 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/27/1479 6/27/2022
891 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
892 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
893 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
894 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0001 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
895 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
896 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายซอยหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   6/20/1479 6/20/2022
897 จ้างซ๋อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
898 จ้างซ๋อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
899 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
900 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
901 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
902 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
903 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา   6/13/1479 6/13/2022
904 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. จำนวน 6 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา   6/13/1479 6/13/2022
905 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
906 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
907 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
908 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   6/13/1479 6/13/2022
909 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. จำนวน 6 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
910 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ ศพด. จำนวน 2 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา   6/13/1479 6/13/2022
911 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. จำนวน 6 แห่งในพื้นที่ตำบลคลองพา   6/13/1479 6/13/2022
912 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
913 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง ซอยสามัคคี,ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
914 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
915 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
916 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
917 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
918 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
919 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1479 5/24/2022
920 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
921 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
922 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
923 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   5/23/1479 5/23/2022
924 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
925 ซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
926 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยชัยภักดี,ซอยบ้านกลางเดิม,ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
927 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
928 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยคุ้มหลวง (คลองขวัญพัฒน์) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/1479 4/5/2022
929 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
930 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
931 จ้างซ๋อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0034) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
932 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/2/1479 5/2/2022
933 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
934 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมซ่อมแซมไหล่ทางซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
935 จ้างจัดหาวัสดุหินคลุก หินผุดำ พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
936 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
937 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
938 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
939 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ กองช่าง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
940 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สังกัด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
941 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
942 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ กองช่าง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1479 4/12/2022
943 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1479 4/12/2022
944 จ้างก่สอร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
945 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผธ 6041 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
946 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
947 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 1/4/2022
948 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3/31/1479 3/31/2022
949 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
950 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
951 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) ปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเจ๊ฉิม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/1479 3/29/2022
952 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
953 จ้างจัดหากระเป๋าเอกสารสำหรับใส่เอกสารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
954 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส่องสว่าง) หมู่ที่ -13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
955 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
956 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
957 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดทิ้งขยะอันตรายและป้ายรณรงค์การลดใช้โฟมและถุงพลาสติก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1479 3/24/2022
958 จ้างก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านสายซอยสมานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
959 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผธ 6041 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทอีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
960 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
961 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
962 จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
963 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
964 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
965 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0016 และเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0053 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
966 จ้างซ๋อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0040 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
967 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
968 จ้างจัดทำตรายางของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
969 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
970 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7,9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
971 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
972 จ้างซ่อมจานดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
973 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทใบมิีดรถเกรดและน๊อตสกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
974 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
975 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
976 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
977 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
978 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศสาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
979 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
980 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
981 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
982 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
983 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4,5,7,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
984 จ้างขุดคูพร้อมปรับแต่งเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
985 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
986 ซื้อเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
987 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
988 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
989 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
990 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
991 จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
992 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
993 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
994 จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
995 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
996 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
997 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
998 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาไปไว้ห้องกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
999 จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
1000 จ้างจัดพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าประตูห้องกิจการสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
1001 จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) เหตุอุทกภัย หมู่ที่ 5,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
1002 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
1003 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
1004 จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.7,9 เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1005 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1006 จ้างเหมากำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยชาติรักษา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
1007 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1479 1/11/2022
1008 จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1479 1/6/2022
1009 จ้างซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ - ร่องลึก) เหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
1010 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0046/1 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/1479 1/4/2022
1011 จ้างก่อสร้างถรบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพลาสติกขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
1012 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1477 3/28/2020
1013 จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
1014 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
1015 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
1016 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
1017 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
1018 ซื้อวัสดุอุปกร์จัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
1019 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1020 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
1021 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001   3/20/1477 3/20/2020
1022 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1023 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
1024 จ้างปรับปรุงถนนซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1025 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1026 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
1027 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1028 จ้างปรับปรุงถนนซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1029 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1030 จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1031 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1032 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1033 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1034 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1035 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
1036 จ้างจัดหาแก็สหุ้งต้ม (LPG) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
1037 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
1038 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/1477 3/13/2020
1039 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/1477 3/13/2020
1040 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1041 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
1042 จ้างซ่อมกล้อง CCTV อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1043 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
1044 จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1045 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ ๙ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
1046 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง   3/5/1477 3/5/2020
1047 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1048 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 11 (สะพาน 2 - แนวเขตอุทยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1049 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟบริเวณทางเข้า อบต.คลองพาและหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1050 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1051 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 12 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1052 จ้างเหมาจัดทำฐานวางเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1053 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1054 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1055 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1056 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
1057 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1058 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1059 จัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2020 ศพด.บ้านคลองพา   3/2/1477 3/2/2020
1060 เหมาจัดทำป้ายไวนิล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์   3/2/1477 3/2/2020
1061 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1062 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ของ ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1063 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
1064 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
1065 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหลวง ตอน 2 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2/26/1477 2/26/2020
1066 จ้างปรับปรุงถนนซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1067 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1068 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1069 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1070 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/26/1477 2/26/2020
1071 ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2/26/1477 2/26/2020
1072 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1073 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1074 จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นทางเดินระหว่างอาคาร ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
1075 ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1076 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1077 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1078 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
1079 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1080 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1081 ซื้อเต็นท์โค้งพร้อมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1082 ซื้อถ่านไม้โกงกางเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1083 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1084 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1085 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1086 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
1087 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
1088 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
1089 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
1090 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การทำพวงหรีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
1091 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การผูกผ้าประดับและการทำขนมครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1092 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1093 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
1094 ซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
1095 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1096 จ้างติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1097 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1098 จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
1099 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
1100 จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบและจัดทำบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
1101 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
1102 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
1104 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1105 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1106 จ้างปะรถเกรด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1107 จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1110 วัสดุหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   1/7/1477 1/7/2020
1111 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1113 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020