ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมนิมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/1481 6/10/2024
3 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
4 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
5 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
6 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
7 ซื้อพัดลมติดฝาผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
8 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
9 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
10 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/1481 6/5/2024
11 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/1481 6/5/2024
12 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
13 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
14 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/1481 5/27/2024
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมนิมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมนิมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1481 5/24/2024
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
18 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอย (ธนาคารขยะชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
19 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทหม้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผธ 6041 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
22 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง   5/20/1481 5/20/2024
23 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
24 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง   5/17/1481 5/17/2024
25 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมนิมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/16/1481 5/16/2024
28 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
30 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
31 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
34 ซื้อคาปาซิเตอร์ เพื่อใช้กับระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
35 จ้างขุดวางท่อเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
36 จ้างประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทชุดกล่องหมึกทิ้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
38 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
39 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยสมานมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
40 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
41 จ้างจ้างจัดหาวัสดุการเกษตรและพันธ์ุไม้สำหรับโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
42 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
43 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2024 4/9/2024
44 ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนี่องเพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
45 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2024 4/9/2024
46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมนิมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/3/2024 4/3/2024
47 จ้างขุดวางท่อเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 4/1/2024
48 จ้างขุดลอกบ่อรับน้ำดิบ ระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
49 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
50 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2024 3/28/2024
51 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) หมู่ที่ 5,7,9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
52 จ้างเหมาปรับพื้นที่ โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2024 3/26/2024
53 โครงการจัดซื้อรถบรรทุด(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   3/26/2024 3/26/2024
54 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   3/26/2024 3/26/2024
55 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) หมู่ที่ 5,7,9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
56 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) หมู่ที่ 5,7,9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
57 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
58 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
59 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
60 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
61 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
62 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
63 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
64 จ้างจัดหาวัสดุโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
65 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
66 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยคุ้มหลวง-ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
67 จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดงาน MOI Waste Bank Week โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
68 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 2968 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
69 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยบ้านกลางเดิม หมู๋ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
70 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) เพื่อใช้ในกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
72 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยทอนเหรียง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
73 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
74 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
75 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
76 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยทอนเหรียง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
77 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
78 จ้างประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป(หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
79 ซื้อหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้และพืชพรรณสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2024 3/5/2024
80 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
81 จ้างจัดหาวัสดุโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป (หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
82 จ้างจัดทำป้ายไวนิลปิดประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2024 3/5/2024
83 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
84 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
86 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
87 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
88 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ณ ศูนย์อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
89 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
90 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
91 จ้างจัดหาพันธ์สุกรและอาหารสุกรสำหรับโครงการอมรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย(เศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
92 จ้างจัดทำแผ่นพับคู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบค่าน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
93 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
94 จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ทะเบียน กฉ 2968 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
95 ซื้อวัสดุุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
96 จ้างประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่างสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏฺิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
97 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
98 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
99 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
100 จ้างเหมาขุดคูทางระบายน้ำ ทางสาธารณะซอยเขาดิน - หนองสีป้อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
101 จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
102 จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
103 จ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๓ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
104 จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและปรับปรุงบ่อบาดาล ซอยร่มไทร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
105 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
106 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
107 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ณ อบต.คลองพา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
108 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
109 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
110 จ้างเหมาจัดหาพันธ์ไก่ไข่และอาหารไก่ โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
111 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การเลี้ยงไก่ไข่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
112 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกลูกรัง (ถมหลุมบ่อ-ร่องลึก) เหตุอุทกภัย หมู่ที่ 8,10,11,12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
113 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
114 จ้างจัดทำและเช่าระบบ Cloud Server สำหรับการเก็บเอกสารและโปรแกรมสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
115 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
116 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
117 จ้างจัดหาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
118 จ้างจัดหาชุดการแสดงในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
119 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์)ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
122 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
123 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
124 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
125 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
126 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
128 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
129 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
130 ซื้อลูกลอยประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024