ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
4 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนเจดีย์-บ้านนายแบน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
5 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเชื่อม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมยศ-บ้านนางเซี้ยง-บ้านนางเย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย-บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
9 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
10 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-30 3/30/2023
11 จ้างโครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรังสายบ้านนายผ่อง (ม.2) -ถนนโรงอิฐ (ม.8) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
12 จ้างโครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
13 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งนอก - ปากโหก พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
14 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
15 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
16 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุสายต้นไทร-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
17 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
18 โครงการบุกเบิกถนนดินเป็นถนนลูกรัง สายบ้านนายผ่อง (หมู่ที่ 2) -ถนนโรงอิฐ (หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 2   2023-02-22 2/22/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/2/2023 2/20/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2023 2/6/2023
24 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-สะพานตาจุ้ย (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
25 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวัดสากเหล็ก - บ้านนางสุนิสา ภักดีพิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
26 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายบ้านนายน้อม - หนองขี้เป็ด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่อนใจ - สายนาป่า ระยะที่ 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน (เทอะแค) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.สายวัดตะเคียน - บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2023 1/31/2023
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2023 1/31/2023
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/1/2023 1/25/2023
33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ - สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2   23/1/2023 1/23/2023
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/1/2023 1/16/2023
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
37 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
38 จ้างเหมาสวนสนุก ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2023 1/9/2023
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
41 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
42 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
43 จ้างต่อสัญญาค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน (STS Website Soft System) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
44 จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเวทีเหล็ก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
45 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2565 12/14/2022
46 โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6   9/12/2565 12/9/2022
47 จ้างต่อสัญญาค่าบริการเว็บไซต์หน่วยงาน (STS Website Soft System) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
48 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
51 เช่าเต็นท์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
52 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด   7/10/2565 10/7/2022
53 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
54 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
55 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
56 จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ตำบลทุ่งและบริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
57 ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
58 ซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารห้องประชุมสภา อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
60 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
61 ซื้อวัสดุการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
62 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2565 9/7/2022
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๘ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
65 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
67 จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งคลองเจ๊ะเก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2565 8/24/2022
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
71 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2022 8/17/2022
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
74 ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
75 ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2022 8/10/2022
78 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
79 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6   8/8/2022 8/8/2022
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2022 8/4/2022
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายม่วงลอด-ถนนบ้านขนอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
83 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
86 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/2022 7/11/2022
88 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
89 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสมยศ-บ้านนางเซี้ยง-บ้านนางเย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
90 จ้างโครงการก่อร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2022 7/5/2022
92 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
93 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
94 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
95 โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6   20/6/2022 6/20/2022
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
101 จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
102 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายคลองยวน 1 - ถนนโรงอิฐ (บ้านเณรวัฒน์) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายนิรันดร์ - บ้านนางสาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
105 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
106 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   30/5/2022 5/30/2022
107 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
108 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายบ้านเทอะแค-ทางรถไฟ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
109 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางวรรณา อ่อนวัช ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
110 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายลำไย - วัดอิฐ (จุดหน้าวัดอิฐ-บ้านนายแขล็ง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
111 จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
113 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
114 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
115 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
117 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางนอบ - คูบ้านควน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/3/2022 3/28/2022
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/3/2022 3/14/2022
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๘ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊เก - ศพพาโหม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/3/2022 3/7/2022
128 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
129 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายโรงเรียนบ้านหนองมน - วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
130 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน - วัดตะเคียน (บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2022 2/11/2022
131 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสะพานหนองขี้เป็ด - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
132 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาย 347 หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
133 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทางถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
134 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางและไหล่ทางถนนสายบ้านขนอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
135 จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
136 จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
137 จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน (ดอนตาชู) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2022 1/11/2022
139 จ้างโครงการรื้อถอนฝายผู้ใหญ่ยาว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 1/6/2022
140 จ้างโครงการขุดรื้อวัชพืชขวางทางน้ำคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 1/6/2022
141 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายศาลาหมู่ที่ 8 - ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
142 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
143 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรและไล่ทางถนนสายบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
144 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
145 จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
147 จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และต่อโดเมนเนมต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
149 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2564 12/16/2021
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
151 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
152 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คัทเอาท์ และสิ่งพิมพ์ ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน(COVID-๑๙) ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
154 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
155 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2564 10/28/2021
157 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ของกองช่าง   10/12/2564 10/12/2021
158 จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2564 10/4/2021
159 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
160 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
161 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/9/2564 9/28/2021
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/9/2564 9/28/2021
164 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายศาลาหมู่ที่ ๘ - ร.ร.บ้านนาแค หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
165 จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/9/2564 9/21/2021
167 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/9/2564 9/13/2021
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
174 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคอกช้าง-บ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
175 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวัดนอก - พุมเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
176 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่และผิวทางสายบ้านนายยุคล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
177 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
178 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายศาลาเชียด (ป่าปาล์ม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
179 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาย ร.ร.บ้านหนองมน-วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
180 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางตรงบริเวณคอสะพานป้าแดง (ร้านค้า) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
181 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายศาลาเชียด - นาป่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
182 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหัวยอ - ดอนตาชู (ทางเข้าบ้านนางเพ็ญศรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
183 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหนองมน-บ้านนางเซี้ยง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
184 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านถิ่นหลวง - บ้านสิงขร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
185 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคอกช้าง-บ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
186 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคงคาชัย - ดอนจำปาเข้าห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
187 จ้างซ่อมแซมราวแขวนผ้าม่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
188 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
189 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
190 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหญ่ - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก   21/7/2564 7/21/2021
191 จ้างซ่อมแซมราวแขวนผ้าม่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
192 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
193 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
195 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
196 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
197 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคงคาชัย - ดอนจำปาเข้าห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
198 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายศาลาเชียด - นาป่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
199 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ผิวทางสายบ้านถิ่นหลวง - บ้านสิงขร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
200 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหัวยอ - ดอนตาชู (ทางเข้าบ้านนางเพ็ญศรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
201 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายศาลาเชียด(ป่าปาล์ม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
202 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวัดนอก - พุมเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
203 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและผิวทางบ้านนายยุคล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
204 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางตรงบริเวณคอสะพานป้าแดง (ร้านค้า) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
205 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
206 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาย ร.ร.บ้านหนองมน - วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
207 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหนองมน - บ้านนางเซี้ยง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
208 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคอกช้าง -บ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
209 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
210 โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 6   16/6/2564 6/16/2021
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
212 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสาย ร.ร.บ้านหนองมน - วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
213 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและผิวทางบ้านนายยุคล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
214 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายสี่แยกบ้านสงขลา - บ้านนายน้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
215 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางตรงบริเวณคอสะพานป้าแดง (ร้านค้า) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
216 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหนองมน - บ้านนางเซี้ยง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
217 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคอกช้าง -บ่อขยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
218 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
219 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ผิวทางสายบ้านถิ่นหลวง - บ้านสิงขร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
220 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายศาลาเชียด(ป่าปาล์ม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
221 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวัดนอก - พุมเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
222 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายศาลาเชียด - นาป่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
223 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านหัวยอ - ดอนตาชู (ทางเข้าบ้านนางเพ็ญศรี) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
224 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางสายคงคาชัย - ดอนจำปาเข้าห้วยโหนด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
225 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
226 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางพร้อย เสมรอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
227 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางหนับ หมู่ที่ 3   21/5/2564 5/21/2021
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2564 4/28/2021
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
230 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/3/2564 3/29/2021
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/3/2564 3/29/2021
233 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
234 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
235 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
236 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม - วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/3/2564 3/23/2021
238 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
239 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/2564 2/8/2021
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ๊ะเก-ศพพาโหม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
244 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านขนอน - ทำนบต้นเขลียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
245 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านขนอน-บ้านผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย 347 - บ้านนางช่วย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแผนงานการศึกษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
248 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
249 โครงการขุดลอกคลองตะเคียนและคลองสาขา (คลองเชิงนิต หมู่ที่ 6)   22/1/2564 1/22/2021
250 ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายวีดีโอ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
252 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมขาตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
253 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
254 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
255 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
256 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
258 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
261 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
262 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
263 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
264 จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และต่อโดเมนเนมต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
267 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
269 จ้างต่อสัญญาการให้บริการเว็บไซต์และโดเมนเนมต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
270 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
271 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
272 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
273 จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
275 ซื้อเครื่องอัดเสียง จำนวน 1 เครื่ิอง ของกองช่าง   7/10/2563 10/7/2020
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/9/2563 9/28/2020
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/9/2563 9/28/2020
278 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/9/2563 9/22/2020
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2563 9/2/2020
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2563 9/2/2020
282 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง   2/9/2563 9/2/2020
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2563 9/1/2020
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
285 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/8/2563 8/21/2020
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/8/2563 8/21/2020
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
290 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
291 จ้างโครงการดาดคอนกรีตคูระบายน้ำวัดสากเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/7/2563 7/21/2020
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
301 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไทร-บ้านนางนอบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/7/2563 7/14/2020
306 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
307 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยพุน 1- บ้านนายโชติ หมู่ที่ 8   2/7/2563 7/2/2020
308 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
310 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/6/2563 6/29/2020
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/6/2563 6/29/2020
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/6/2563 6/26/2020
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2563 6/23/2020
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/6/2563 6/15/2020
318 ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสมโภชน์ บุตรรัตน์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
320 จ้างโครงการติดตั้งอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
321 จ้างเก็บขยะและขนขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
322 จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2563 5/20/2020
331 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาลดือ-สะพานเปรวตรุษ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดควนเจดีย์-บ้านนางปาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาเชียด-สายนาป่า (สายใน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิยม-วัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/5/2563 5/14/2020
336 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
338 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งถังประปา พร้อมถังกรอง (บ้านวัดนอก) หมู่ที่ 1   1/5/2563 5/1/2020
339 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเทอะแค - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
340 จ้างซ่อมบานประตูห้องสำนักปลัด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
341 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
342 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอนตาชู - หัวยอ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
343 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคอกช้าง-บ้านสวนโพธิ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2563 4/20/2020
345 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/4/2563 4/16/2020
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/3/2020 3/30/2020
349 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
350 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
351 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
352 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
354 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
356 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านขนอน ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2020 3/24/2020
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/3/2020 3/23/2020
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/3/2020 3/23/2020
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยโหนด หมู่ที่ 4 บ้านคงคาชัย ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2020 3/16/2020
361 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองท่าโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1   10/3/2020 3/10/2020
362 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
364 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
365 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดตะเคียน-บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
366 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
367 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020   31/1/2020 1/31/2020
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
370 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหัวนอน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
371 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020