ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
3 ซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
4 โครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง   5/15/1481 5/15/2024
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
6 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
7 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองมน-วัดตะเคียน หมู่ที่ 3   4/18/2024 4/18/2024
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/18/2024 4/18/2024
9 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายคลองยวน-คลองห้วยพุน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
10 จ้างโครงการขุดลอกคลองตะเคียน-คลองศาลาแม่ทรัพย์ (ต่อเขตหมู่ที่ 1) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
11 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
12 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายคูนางปริ้ม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
13 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางเข้าวัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านนายา หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
15 จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแพ-สะพานท่านเต็ม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
16 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
18 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผ่อง (ม.2)-ถนนโรงอิฐ (ม.8) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
19 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-กุฎิตาเจ้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
20 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านสด-ดอนตาชู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/2024 3/27/2024
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคงคาชัย - บ้านนายโชติ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/2024 3/21/2024
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) สาธารณะ หมู่ที่ ๑- ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
25 จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
26 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญพร้อมบ่อบาดาลและถังกรอง (บ้านนายสมบูรณ์) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
29 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคงคาชัย-ดอนจำปา-บ้านนายนึก-คูบ้านนายตั้ม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
30 จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านสิงขร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
31 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
32 จ้างโครงการบุกเบิกถนนวัดอิฐ-ศาลาแม่ทรัพย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
33 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านหนองมน-วัดจำปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
35 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
36 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายดอนตาชู - หัวยอ หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
40 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคลองยวน-ถนนนางปริ้ม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
41 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโชติ-ห้วยพุน-พุมเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
42 จ้างโครงการบุกเบิกถนนเลียบคันคลองตายาว-ประตูน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
43 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายลำไย-วัดอิฐ (จุดหน้าวัดอิฐ-บ้านนายแขล็ง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
44 โครงการบุกเบิกถนนสายวัดสากเหล็ก-กุฎิตาเจ้า หมู่ที่ 5   1/23/2024 1/23/2024
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
48 จ้างเหมาสวนสนุก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
49 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 1/4/2024