ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กันยายน 2565
2 จ้างเหมาย่อยหินพร้อมขนย้าย  14 กันยายน 2565
3 จ้างเหมาย่อยหินพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
4 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  12 กันยายน 2565
5 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  12 กันยายน 2565
6 จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้  12 กันยายน 2565
7 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
8 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
9 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  25 สิงหาคม 2565
10 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
11 โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564)  24 สิงหาคม 2565
12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  24 สิงหาคม 2565
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
14 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
15 จ้างเหมาจัดดอกไม้ภายในงาน โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
16 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
17 โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565  22 สิงหาคม 2565
18 จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
19 โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5  16 สิงหาคม 2565
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
21 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565  9 สิงหาคม 2565
22 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565  9 สิงหาคม 2565
23 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
24 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693  8 สิงหาคม 2565
25 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
26 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  27 กรกฎาคม 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  26 กรกฎาคม 2565
30 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  22 กรกฎาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  21 กรกฎาคม 2565
33 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  20 กรกฎาคม 2565
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
35 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  18 กรกฎาคม 2565
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1693 สฎแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
37 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  6 กรกฎาคม 2565
38 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และถุงมือ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
39 ครุภัณฑ์สำนักงาน  29  มิถุนายน  2565
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
41 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  28  มิถุนายน  2565
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Canon 810 (ดำ) หมึก Canon 811 (สี) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
44 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  20  มิถุนายน  2565
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
46 การจัดซื้อ ค่าอาหารเสริม (นม) แผนงงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1  15  มิถุนายน  2565
47 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
48 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้  1  มิถุนายน  2565
49 จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
50 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP C2004ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
51 ซื้อดอกไม้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
52 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย  1  มิถุนายน  2565
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูกประดับอาคาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  27 พฤษภาคม 2565
54 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูกประดับอาคาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
55 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565  25 พฤษภาคม 2565
56 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
58 ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ  25 พฤษภาคม 2565
59 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ  24 พฤษภาคม 2565
60 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
61 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
62 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
63 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2565
64 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  20 เมษายน 2565
65 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน (15 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
66 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2565
67 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2565
68 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2565
69 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  4 เมษายน 2565
70 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
71 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565  17 มีนาคม 2565
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
74 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ  28 กุมภาพันธ์ 2565
75 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  25 กุมภาพันธ์ 2565
76 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
77 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  8 กุมภาพันธ์ 2565
78 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
79 จ้างโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
80 วัสดุสำนักงาน  2 กุมภาพันธ์ 2565
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
82 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
84 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  20 มกราคม 2565
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
86 วัสดุสำนักงาน  18 มกราคม 2565
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
88 วัสดุงานบ้านงานครัว  17 มกราคม 2565
89 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
90 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  12 มกราคม 2565
91 จ้างโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
92 วัดสุคอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2565
93 วัดสุคอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2565
94 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
95 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  22 ธันวาคม 2564
96 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  22 ธันวาคม 2564
97 จ้างโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
98 จ้างโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
99 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  17 ธันวาคม 2564
100 ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
101 ซื้อเครื่องอัดภาชนะจากใบไม้ และ เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากแบบไฮดรอลิด พร้อมแม่พิมพ์ สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
102 ซื้อทรายหยาบ 16 คิว แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
103 ซื้อกระสอบทราย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
104 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย  1 ธันวาคม 2564
105 จ้างขุดลอกร่องน้ำเพื่่อระบายน้ำ  25 พฤศจิกายน 2564
106 จ้างจ้างขุดลอกร่องน้ำเพื่่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
109 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  19 พฤศจิกายน 2564
110 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  19 พฤศจิกายน 2564
111 กระสอบทราย ขนาด 18x30 นิ้ว  15 พฤศจิกายน 2564
112 ซื้อกระสอบทราย ขนาด 18x30 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
113 จ้างซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน 81-7864 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
114 ซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน 81-7864 สุราษฎร์ธานี  9 พฤศจิกายน 2564
115 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล  9 พฤศจิกายน 2564
116 จ้างเหมาดูแลโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
118 จ้างซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน ถข107 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
120 วัสดุงานบ้านงานครัว  8 พฤศจิกายน 2564
121 ซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน ถข107 สุราษฎร์ธานี  5 พฤศจิกายน 2564
122 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ช่วงทดลองเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
123 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล  3 พฤศจิกายน 2564
124 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
125 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล  2 พฤศจิกายน 2564
126 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  2 พฤศจิกายน 2564
127 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนิน โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กจ 5300 สฎ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
129 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ช่วงทดลองเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
130 ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
131 ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
132 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  19 ตุลาคม 2564
133 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุสำนักงาน  19 ตุลาคม 2564
134 ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
137 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
138 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  18 ตุลาคม 2564
139 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  18 ตุลาคม 2564
140 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าอาหารเสริม (นม)  12 ตุลาคม 2564
141 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  12 ตุลาคม 2564
142 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  1 ตุลาคม 2564
143 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
144 ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
145 จ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
146 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดำเนินการผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ ของกองคลังแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
147 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
148 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
149 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
150 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  28 กันยายน 2564
151 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
152 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  28 กันยายน 2564
153 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  28 กันยายน 2564
154 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  28 กันยายน 2564
155 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายสระมโนราห์ หมู่ที่ 4  23 กันยายน 2564
156 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  22 กันยายน 2564
157 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินโรย ขนาด 3/4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง หมวดสำรองจ่าย  14 กันยายน 2564
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินโรย ขนาด 3/4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง หมวดสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
159 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  8 กันยายน 2564
160 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
161 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  6 กันยายน 2564
162 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
163 จ้างโครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
164 โครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก  24 สิงหาคม 2564
165 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  11 สิงหาคม 2564
166 จ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
167 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
168 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
169 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  2 สิงหาคม 2564
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
171 วัสดุคอมพิวเตอร์  29 กรกฎาคม 2564
172 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 กรกฎาคม 2564
173 จ้างโครงสร้างก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
175 โครงสร้างก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน)  21 กรกฎาคม 2564
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
177 วัสดุสำนักงาน  20 กรกฎาคม 2564
178 วัสดุงานบ้านงานครัว  9 กรกฎาคม 2564
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
181 วัสดุคอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2564
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
183 ซื้อชุดความร้อน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
184 ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
185 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  29  มิถุนายน  2564
186 จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
187 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้  28  มิถุนายน  2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดความร้อน) เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
189 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  25  มิถุนายน  2564
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดความร้อน) เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
191 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
192 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  17  มิถุนายน  2564
193 ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
194 ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
195 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  14  มิถุนายน  2564
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
197 วัสดุก่อสร้าง  10  มิถุนายน  2564
198 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  9  มิถุนายน  2564
199 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
200 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
201 จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
202 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  1  มิถุนายน  2564
203 จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
204 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564  31 พฤษภาคม 2564
205 จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
206 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  25 พฤษภาคม 2564
207 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
208 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1  24 พฤษภาคม 2564
209 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  21 พฤษภาคม 2564
210 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  21 พฤษภาคม 2564
211 เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
212 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว  17 พฤษภาคม 2564
213 เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
214 เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
215 โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้  14 พฤษภาคม 2564
216 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  6 พฤษภาคม 2564
217 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
218 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (covid-19)  29 เมษายน 2564
219 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
220 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  29 เมษายน 2564
221 จ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
222 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  27 เมษายน 2564
223 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  27 เมษายน 2564
224 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
227 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2564
228 วัสดุงานบ้านงานครัว  16 เมษายน 2564
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 เมษายน 2564
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
231 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
232 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
233 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  9 เมษายน 2564
234 วัสดุสำนักงาน  7 เมษายน 2564
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
236 วัสดุสำนักงาน  7 เมษายน 2564
237 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
238 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
239 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22 มีนาคม 2564
240 จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
243 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
244 โครงจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท่้องถิ่น  2 มีนาคม 2564
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
246 จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
247 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก  4 กุมภาพันธ์ 2564
248 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
249 ซื้องานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุสำนักงาน (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
250 งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุสำนักงาน  2 กุมภาพันธ์ 2564
251 จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) (จ้างทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
252 จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
253 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  29 มกราคม 2564
254 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้)อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
257 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
258 ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
259 โครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้)  27 มกราคม 2564
260 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  26 มกราคม 2564
261 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุสำนักงาน  25 มกราคม 2564
262 ซื้อแผนงานบริหารงานนทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
263 ซื้อแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
267 วัสดุสำนักงาน  14 มกราคม 2564
268 โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว  14 มกราคม 2564
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
270 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
272 วัสดุสำนักงาน  11 มกราคม 2564
273 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2564
274 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
275 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
276 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ  28 ธันวาคม 2563
277 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
278 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  28 ธันวาคม 2563
279 จ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
280 โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  21 ธันวาคม 2563
281 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กม 3671 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
282 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กม 3671 สฎ  21 ธันวาคม 2563
283 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กม 3671 สฎ  21 ธันวาคม 2563
284 ซื้อโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
285 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้  15 ธันวาคม 2563
286 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้  14 ธันวาคม 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
288 วัสดุคอมพิวเตอร์  3 ธันวาคม 2563
289 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 482 59 007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
290 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 482 59 007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
291 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 482 59 007  2 ธันวาคม 2563
292 การจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1  1 ธันวาคม 2563
293 ซื้อการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
294 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563)  30 พฤศจิกายน 2563
295 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
296 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้  30 พฤศจิกายน 2563
297 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
298 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
299 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายสำรองจ่าย  24 พฤศจิกายน 2563
300 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
301 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
302 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  18 พฤศจิกายน 2563
303 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
305 วัสดุคอมพิวเตอร์  4 พฤศจิกายน 2563
306 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
307 วัสดุงานบ้านงานครัว  2 พฤศจิกายน 2563
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
309 วัสดุสำนักงาน  30 ตุลาคม 2563
310 วัสดุสำนักงาน  29 ตุลาคม 2563
311 วัสดุสำนักงาน  29 ตุลาคม 2563
312 วัสดุคอมพิวเตอร์  28 ตุลาคม 2563
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
314 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564  2 ตุลาคม 2563
315 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใต้  1 ตุลาคม 2563
316 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใต้  1 ตุลาคม 2563
317 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
318 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
319 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์เด็กเล็ก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
320 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้  30 กันยายน 2563
321 แผนงานการบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  30 กันยายน 2563
322 แผนงานการบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  30 กันยายน 2563
323 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
324 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
325 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ ของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
326 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
327 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธารประพาส หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
328 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธารประพาส หมู่ที่ 5  30 กันยายน 2563
329 โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์เด็กเล็ก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  30 กันยายน 2563
330 โครงการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  30 กันยายน 2563
331 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
332 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
333 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
334 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
335 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
336 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
337 จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
338 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
339 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  29 กันยายน 2563
340 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน  29 กันยายน 2563
341 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  29 กันยายน 2563
342 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  29 กันยายน 2563
343 ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
344 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  10 กันยายน 2563
345 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  10 กันยายน 2563
346 ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
347 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9 กันยายน 2563
348 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร  9 กันยายน 2563
349 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
350 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
351 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  9 กันยายน 2563
352 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
353 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9 กันยายน 2563
354 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
355 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
356 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
357 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
358 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
359 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
361 จ้างโครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักปลัด (จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
362 โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักปลัด  27 สิงหาคม 2563
363 ซื้อโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
364 โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  26 สิงหาคม 2563
365 จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
366 จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
367 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
370 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ารายหัวนักเรียน  10 สิงหาคม 2563
371 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่ารายหัวนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
372 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
373 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
374 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
375 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  9 สิงหาคม 2563
376 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน  9 สิงหาคม 2563
377 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)  9 สิงหาคม 2563
378 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน  9 สิงหาคม 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
380 วัสดุงานบ้านงานครัว  21 กรกฎาคม 2563
381 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
383 วัสดุสำนักงาน  21 กรกฎาคม 2563
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
385 วัสดุคอมพิวเตอร์  20 กรกฎาคม 2563
386 จ้างโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
389 จ้างโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
390 จ้างโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
391 โครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม  3 กรกฎาคม 2563
392 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ภาคเรียนที่ 1/2563)  30  มิถุนายน  2563
393 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
394 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ  23  มิถุนายน  2563
395 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
396 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ  23  มิถุนายน  2563
397 โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้  11  มิถุนายน  2563
398 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  15 พฤษภาคม 2563
399 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
400 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
401 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  13 พฤษภาคม 2563
402 ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามด้วยกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)  12 พฤษภาคม 2563
403 ช่วยเหลือประชาชนผู้ไ้ดรับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)  12 พฤษภาคม 2563
404 ซื้อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามด้วยกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) (ซื้อถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
406 ซื้อแผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
407 ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2  20 เมษายน 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
410 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
411 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  10 เมษายน 2563
412 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
413 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  8 เมษายน 2563
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
416 โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายบ้านออกท่า (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม 2563)  25 มีนาคม 2563
417 จ้างโครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายบ้านออกท่า (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
418 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  20 มีนาคม 2563
419 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20 มีนาคม 2563
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
422 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอก อาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
423 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
424 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงัยอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
425 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
426 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงัยอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน  16 มีนาคม 2563
427 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19 )  16 มีนาคม 2563
428 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
429 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย  11 มีนาคม 2563
430 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
431 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
432 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
433 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  11 มีนาคม 2563
434 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
435 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  11 มีนาคม 2563
436 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง ทะเบียน 81-1693) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
437 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  3 มีนาคม 2563
438 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน 82-7326สฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
439 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง ทะเบียน 81-1693) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
440 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ทะเบียน 82-1693 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
441 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2 มีนาคม 2563
442 ซื้อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใต้ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
443 ซื้อแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
444 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใต้ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2 มีนาคม 2563
445 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
446 จ้างแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
447 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  28 กุมภาพันธ์ 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
454 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย-วังมวง หมู่ที่ 2  11 กุมภาพันธ์ 2563
455 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2  11 กุมภาพันธ์ 2563
456 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4  11 กุมภาพันธ์ 2563
457 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
459 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
461 ซื้องานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
462 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  28 มกราคม 2563
463 ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
464 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
465 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
466 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (คอยด์เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
467 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  24 มกราคม 2563
468 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุสำนักงาน  24 มกราคม 2563
469 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  24 มกราคม 2563
470 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  24 มกราคม 2563
471 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  23 มกราคม 2563
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
473 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563