ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟเพดาน) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน   2023-05-23 5/23/2023
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   2023-05-23 5/23/2023
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   2023-05-23 5/23/2023
6 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-23 5/23/2023
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
8 วัสดุงานบ้านงานครัว   2023-05-22 5/22/2023
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
10 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า   2023-05-11 5/11/2023
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   2023-05-12 5/12/2023
12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2023-05-12 5/12/2023
13 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   2023-05-12 5/12/2023
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้   2023-05-15 5/15/2023
15 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
18 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
19 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
20 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 3   2023-04-27 4/27/2023
21 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-27 4/27/2023
22 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-27 4/27/2023
23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   2023-04-26 4/26/2023
24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   2023-04-26 4/26/2023
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
26 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
27 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
28 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาพร้อมรถแห่ สำหรับ โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
29 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   2023-04-21 4/21/2023
30 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2023-04-21 4/21/2023
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขตที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
34 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
35 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 82-1693 สฎ (เชื่อมแป๊ปไฮโดรลิด 1เส้น)แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
36 โครงการจัดการเลือกตั้ง   2023-04-07 4/7/2023
37 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
38 จ้างเหมาบริการ โครงการปรับพื้นที่จุดพักขยะท่าแพ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
39 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   2023-03-27 3/27/2023
40 จ้างเหมาบริการ โครงการปรับพื้นที่จุดพักขยะท่าแพ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
41 จ้างเหมาบริการ โครงการปรับพื้นที่จุดพักขยะท่าแพ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
42 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   2023-03-22 3/22/2023
43 จ้างตั้งเบรคหน้าหลังและอัดจาระบี รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 82-7326 สฎ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
44 โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้   2023-03-17 3/17/2023
45 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ   2023-03-17 3/17/2023
46 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ (น้ำมันไฮดรอลิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
47 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาพร้อมรถแห่ สำหรับ โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
48 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
49 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   2023-02-24 2/24/2023
50 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   2023-02-24 2/24/2023
51 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2023-02-24 2/24/2023
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน 82-7326 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
54 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
55 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)   15/2/2023 2/15/2023
56 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหาร งานการศึกษา   15/2/2023 2/15/2023
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหาร งานการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
58 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
60 จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)   10/2/2023 2/10/2023
61 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ   10/2/2023 2/10/2023
62 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ   10/2/2023 2/10/2023
63 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป   10/2/2023 2/10/2023
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
68 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป   9/2/2023 2/9/2023
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
70 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
71 จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ใน โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
72 โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)   1/2/2023 2/1/2023
73 โครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง)   1/2/2023 2/1/2023
74 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/1/2023 1/30/2023
75 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   24/1/2023 1/24/2023
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
77 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/1/2023 1/19/2023
78 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   19/1/2023 1/19/2023
79 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2   19/1/2023 1/19/2023
80 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (แก้ไขสัญญาซื้อขาย)   20/1/2023 1/20/2023
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
82 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้สตรี (ไตปลาแห้ง)   13/1/2023 1/13/2023
83 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้สตรี (ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
84 ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
85 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี   10/1/2023 1/10/2023
86 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ   11/1/2023 1/11/2023
87 จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ   11/1/2023 1/11/2023
88 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้สตรี   12/1/2023 1/12/2023
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2023 1/5/2023
90 จ้างโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
91 ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ดำเนินกิจกรรม สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
93 ซื้อของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
94 ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้สตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
95 ขุดลอกร่องน้ำเพื่อระบายน้ำ   3/1/2023 1/3/2023
96 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน กันแสง Dim out พร้อมอุปกรณ์ราง)   4/1/2023 1/4/2023
97 จ้างขุดลอกร่องน้ำและขุดร่องเพื่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน กันแสง Dim out พร้อมอุปกรณ์ราง) จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/12/2565 12/22/2022
100 จัดทำป้ายไวนิล โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   26/12/2565 12/26/2022
101 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ   26/12/2565 12/26/2022
102 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
103 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2565 12/26/2022
104 จัดซื้อกระสอบทราย แผนงานบริหารงานทั่วไป   9/12/2565 12/9/2022
105 ซื้อกระสอบทราย แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
106 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   2/12/2022 12/2/2022
107 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
108 วัสดุคอมพิวเตอร์   30/11/2022 11/30/2022
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
110 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไป   23/11/2022 11/23/2022
111 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   23/11/2022 11/23/2022
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
114 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมายเลขทะเบียนรถ 82-1693 สฎ   11/11/2022 11/11/2022
115 จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมายเลขทะเบียนรถ 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
116 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2   10/11/2022 11/10/2022
117 ซื้ออาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2022 11/10/2022
118 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   2/11/2022 11/2/2022
119 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านออกท่า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2/11/2022 11/2/2022
120 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   2/11/2022 11/2/2022
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
123 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 2/2565   31/10/2022 10/31/2022
124 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
125 วัสดุคอมพิวเตอร์   26/10/2022 10/26/2022
126 วัสดุสำนักงาน   26/10/2022 10/26/2022
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
129 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/10/2022 10/20/2022
130 จ้างทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
131 โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565   17/10/2022 10/17/2022
132 จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
133 จ้างทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
134 จ้างทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/10/2022 10/17/2022
135 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
136 โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565   12/10/2022 10/12/2022
137 โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565   12/10/2022 10/12/2022
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/2022 10/11/2022
139 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
140 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
141 เช่าเครื่องเสียงสำหรับใช้ใน โครงการจัดงานชักพระทางทะเล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2022 10/12/2022
142 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/6/2565 10/6/2022
143 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   7/10/2565 10/7/2022
144 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้   7/10/2565 10/7/2022
145 เหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้   7/10/2565 10/7/2022
146 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2565 10/6/2022
147 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2566   5/10/2565 10/5/2022
148 จ้างเหมารักษาความสะอาดถนนทางเท้า ไหล่ทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้   30/9/2565 9/30/2022
149 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้   30/9/2565 9/30/2022
150 ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
151 จ้างเหมารักษาความสะอาดถนนทางเท้า ไหล่ทาง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
152 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
153 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 9/30/2022
154 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)   29/9/2565 9/29/2022
155 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูล   29/9/2565 9/29/2022
156 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   29/9/2565 9/29/2022
157 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน   29/9/2565 9/29/2022
158 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   29/9/2565 9/29/2022
159 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
160 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
161 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
162 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดำเนินการผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
163 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดางานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
164 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดำเนินการผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ   28/9/2565 9/28/2022
165 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดางานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง   28/9/2565 9/28/2022
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/9/2565 9/22/2022
167 จ้างเหมาย่อยหินพร้อมขนย้าย   14/9/2565 9/14/2022
168 จ้างเหมาย่อยหินพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
169 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   12/9/2565 9/12/2022
170 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   12/9/2565 9/12/2022
171 จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้   12/9/2565 9/12/2022
172 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
173 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
174 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   25/8/2565 8/25/2022
175 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
176 โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ 2564)   24/8/2565 8/24/2022
177 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   24/8/2565 8/24/2022
178 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
179 โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565   22/8/2565 8/22/2022
180 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
181 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
182 จ้างเหมาจัดดอกไม้ภายในงาน โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
183 จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
184 โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5   16/8/2022 8/16/2022
185 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
186 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565   8/9/2022 8/9/2022
187 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565   8/9/2022 8/9/2022
188 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
189 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693   8/8/2022 8/8/2022
190 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
191 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   26/7/2022 7/26/2022
192 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน   27/7/2022 7/27/2022
193 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
195 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   22/7/2022 7/22/2022
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
197 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   21/7/2022 7/21/2022
198 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   20/7/2022 7/20/2022
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
200 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   18/7/2022 7/18/2022
201 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1693 สฎแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
202 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   6/7/2022 7/6/2022
203 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และถุงมือ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
204 ครุภัณฑ์สำนักงาน   29/6/2022 6/29/2022
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
206 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   28/6/2022 6/28/2022
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Canon 810 (ดำ) หมึก Canon 811 (สี) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
208 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
209 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   20/6/2022 6/20/2022
210 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
211 การจัดซื้อ ค่าอาหารเสริม (นม) แผนงงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1   15/6/2022 6/15/2022
212 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
213 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP C2004ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
214 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้   1/6/2022 6/1/2022
215 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย   1/6/2022 6/1/2022
216 ซื้อดอกไม้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
217 จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูกประดับอาคาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   27/5/2022 5/27/2022
219 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผูกประดับอาคาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
220 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ   24/5/2022 5/24/2022
221 ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   25/5/2022 5/25/2022
222 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565   25/5/2022 5/25/2022
223 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
224 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
225 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
226 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/2022 5/5/2022
227 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/4/2022 4/25/2022
228 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/4/2022 4/25/2022
229 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน   20/4/2022 4/20/2022
230 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน (15 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
231 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2022 4/8/2022
232 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2022 4/8/2022
233 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/4/2022 4/4/2022
234 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   4/4/2022 4/4/2022
235 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
236 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565   17/3/2022 3/17/2022
237 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   25/2/2022 2/25/2022
238 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ   28/2/2022 2/28/2022
239 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฏ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
241 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
242 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   2/8/2022 2/8/2022
243 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
244 จ้างโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2022 2/7/2022
245 วัสดุสำนักงาน   2/2/2022 2/2/2022
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
247 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
248 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   20/1/2022 1/20/2022
249 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
250 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
251 วัสดุสำนักงาน   18/1/2022 1/18/2022
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
253 วัสดุงานบ้านงานครัว   17/1/2022 1/17/2022
254 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
255 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   1/12/2022 1/12/2022
256 จ้างโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
257 วัดสุคอมพิวเตอร์   1/11/2022 1/11/2022
258 วัดสุคอมพิวเตอร์   1/11/2022 1/11/2022
259 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 1/11/2022
260 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   22/12/2564 12/22/2021
261 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   22/12/2564 12/22/2021
262 จ้างโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
263 จ้างโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
264 ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
265 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   17/12/2564 12/17/2021
266 ซื้อเครื่องอัดภาชนะจากใบไม้ และ เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากแบบไฮดรอลิด พร้อมแม่พิมพ์ สำหรับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
267 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย   1/12/2564 12/1/2021
268 ซื้อทรายหยาบ 16 คิว แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
269 ซื้อกระสอบทราย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
270 จ้างขุดลอกร่องน้ำเพื่่อระบายน้ำ   25/11/2564 11/25/2021
271 จ้างจ้างขุดลอกร่องน้ำเพื่่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
272 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   19/11/2564 11/19/2021
273 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   19/11/2564 11/19/2021
274 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
275 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
276 กระสอบทราย ขนาด 18x30 นิ้ว   15/11/2564 11/15/2021
277 ซื้อกระสอบทราย ขนาด 18x30 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2564 11/12/2021
278 ซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน 81-7864 สุราษฎร์ธานี   11/9/2564 11/9/2021
279 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล   11/9/2564 11/9/2021
280 จ้างเหมาดูแลโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
281 จ้างซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน 81-7864 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
282 ซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน ถข107 สุราษฎร์ธานี   11/5/2564 11/5/2021
283 วัสดุงานบ้านงานครัว   11/8/2564 11/8/2021
284 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
286 จ้างซ่อมแซมรถบดหมายเลขทะเบียน ถข107 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
287 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ช่วงทดลองเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
288 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล   3/11/2564 11/3/2021
289 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
290 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล   2/11/2564 11/2/2021
291 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   2/11/2564 11/2/2021
292 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนิน โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
293 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กจ 5300 สฎ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
294 จ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ช่วงทดลองเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2564 10/21/2021
295 ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
296 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุสำนักงาน   19/10/2564 10/19/2021
297 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   19/10/2564 10/19/2021
298 ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
299 ซื้อหมึก Canon 325 สีดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2564 10/19/2021
301 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน   18/10/2564 10/18/2021
302 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   18/10/2564 10/18/2021
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
305 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าอาหารเสริม (นม)   10/12/2564 10/12/2021
306 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้่านใต้)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   10/12/2564 10/12/2021
307 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   1/10/2564 10/1/2021
308 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
309 ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
310 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล ของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
311 จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
312 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
313 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดำเนินการผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ ของกองคลังแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
314 จ้างเหมาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
315 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   28/9/2564 9/28/2021
316 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   28/9/2564 9/28/2021
317 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   28/9/2564 9/28/2021
318 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   28/9/2564 9/28/2021
319 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
320 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายสระมโนราห์ หมู่ที่ 4   23/9/2564 9/23/2021
321 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน   22/9/2564 9/22/2021
322 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินโรย ขนาด 3/4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง หมวดสำรองจ่าย   14/9/2564 9/14/2021
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินโรย ขนาด 3/4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง หมวดสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
324 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   9/8/2564 9/8/2021
325 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
326 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   6/9/2564 9/6/2021
327 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
328 จ้างโครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
329 โครงการจัดตั้งสถานีขยะเปียก   24/8/2564 8/24/2021
330 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   8/11/2564 8/11/2021
331 จ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
332 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
333 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   2/8/2564 8/2/2021
334 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
335 วัสดุคอมพิวเตอร์   29/7/2564 7/29/2021
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
337 วัสดุคอมพิวเตอร์   21/7/2564 7/21/2021
338 โครงสร้างก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน)   21/7/2564 7/21/2021
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
340 จ้างโครงสร้างก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
341 วัสดุสำนักงาน   20/7/2564 7/20/2021
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
343 วัสดุงานบ้านงานครัว   7/9/2564 7/9/2021
344 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
346 วัสดุคอมพิวเตอร์   5/7/2564 7/5/2021
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
348 ซื้อชุดความร้อน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
349 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564   29/6/2564 6/29/2021
350 ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
351 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้   28/6/2564 6/28/2021
352 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
353 จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดความร้อน) เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
355 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   25/6/2564 6/25/2021
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดความร้อน) เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MPC 2004 ex แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
357 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564   17/6/2564 6/17/2021
358 ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
359 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   14/6/2564 6/14/2021
360 ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
361 วัสดุก่อสร้าง   10/6/2564 6/10/2021
362 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
363 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
364 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม   9/6/2564 6/9/2021
365 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
366 จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
367 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564   1/6/2564 6/1/2021
368 จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
369 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564   31/5/2564 5/31/2021
370 จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
371 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว   25/5/2564 5/25/2021
372 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1   24/5/2564 5/24/2021
373 ซื้ออาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
374 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว   21/5/2564 5/21/2021
375 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว   17/5/2564 5/17/2021
376 ซื้ออาหารสำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เบิกจ่ายจริงตามจำนวนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ต้องเฝ้าระวังอาการที่เข้าพักในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ตามคว   21/5/2564 5/21/2021
377 เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
378 เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
379 เช่าโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
380 โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้   14/5/2564 5/14/2021
381 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)   6/5/2564 5/6/2021
382 ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
383 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   29/4/2564 4/29/2021
384 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (covid-19)   29/4/2564 4/29/2021
385 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
386 จ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
387 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   27/4/2564 4/27/2021
388 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   27/4/2564 4/27/2021
389 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
390 วัสดุคอมพิวเตอร์   19/4/2564 4/19/2021
391 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
393 วัสดุงานบ้านงานครัว   16/4/2564 4/16/2021
394 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   9/4/2564 4/9/2021
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   9/4/2564 4/9/2021
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2564 4/9/2021
397 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
398 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
399 วัสดุสำนักงาน   7/4/2564 4/7/2021
400 วัสดุสำนักงาน   7/4/2564 4/7/2021
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
402 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
403 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   22/3/2564 3/22/2021
404 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2564 3/17/2021
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2564 3/17/2021
407 จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
408 โครงจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท่้องถิ่น   2/3/2564 3/2/2021
409 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2564 2/24/2021
411 จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
412 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก   4/2/2564 2/4/2021
413 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
414 งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุสำนักงาน   2/2/2564 2/2/2021
415 ซื้องานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุสำนักงาน (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
416 จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) (จ้างทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
417 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   29/1/2564 1/29/2021
418 จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
419 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้)อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/1/2564 1/27/2021
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/1/2564 1/27/2021
422 โครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้)   27/1/2564 1/27/2021
423 ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
424 ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
425 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   26/1/2564 1/26/2021
426 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุสำนักงาน   25/1/2564 1/25/2021
427 ซื้อแผนงานบริหารงานนทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
428 ซื้อแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2564 1/15/2021
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
432 วัสดุสำนักงาน   14/1/2564 1/14/2021
433 โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว   14/1/2564 1/14/2021
434 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
435 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   11/1/2564 1/11/2021
436 วัสดุสำนักงาน   11/1/2564 1/11/2021
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
438 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
439 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
440 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
441 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   28/12/2563 12/28/2020
442 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   28/12/2563 12/28/2020
443 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
444 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กม 3671 สฎ   21/12/2563 12/21/2020
445 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กม 3671 สฎ   21/12/2563 12/21/2020
446 โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   21/12/2563 12/21/2020
447 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กม 3671 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
448 จ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
449 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้   15/12/2563 12/15/2020
450 ซื้อโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
451 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้   14/12/2563 12/14/2020
452 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 482 59 007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
453 วัสดุคอมพิวเตอร์   3/12/2563 12/3/2020
454 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
455 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 482 59 007   2/12/2563 12/2/2020
456 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 482 59 007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
457 การจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1   1/12/2563 12/1/2020
458 ซื้อการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
459 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563)   30/11/2563 11/30/2020
460 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้   30/11/2563 11/30/2020
461 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
462 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
463 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายสำรองจ่าย   24/11/2563 11/24/2020
464 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
465 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
466 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   18/11/2563 11/18/2020
467 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
468 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
469 วัสดุคอมพิวเตอร์   4/11/2563 11/4/2020
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
471 วัสดุงานบ้านงานครัว   2/11/2563 11/2/2020
472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
473 วัสดุสำนักงาน   30/10/2563 10/30/2020
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
475 วัสดุสำนักงาน   29/10/2563 10/29/2020
476 วัสดุสำนักงาน   29/10/2563 10/29/2020
477 วัสดุคอมพิวเตอร์   28/10/2563 10/28/2020
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
479 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   10/9/2563 9/10/2020
480 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   10/9/2563 9/10/2020
481 ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
482 ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
483 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่ารายหัวนักเรียน   10/8/2563 8/10/2020
484 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่ารายหัวนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
485 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564   2/10/2563 10/2/2020
486 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใต้   1/10/2563 10/1/2020
487 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
488 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
489 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
490 แผนงานการบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   30/9/2563 9/30/2020
491 แผนงานการบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   30/9/2563 9/30/2020
492 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้   30/9/2563 9/30/2020
493 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านใต้   1/10/2563 10/1/2020
494 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
495 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
496 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานด้านผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
497 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
498 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
499 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
500 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
501 โครงการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   30/9/2563 9/30/2020
502 โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์เด็กเล็ก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   30/9/2563 9/30/2020
503 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธารประพาส หมู่ที่ 5   30/9/2563 9/30/2020
504 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธารประพาส หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
505 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซ่อมแซมปรับปรุงรั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์เด็กเล็ก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
506 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
507 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
508 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานสารบรรณ ของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
509 จ้างโครงการซ่อมแซมกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
510 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   29/9/2563 9/29/2020
511 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   29/9/2563 9/29/2020
512 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานของกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ   29/9/2563 9/29/2020
513 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาาน   29/9/2563 9/29/2020
514 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
515 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
516 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร   9/9/2563 9/9/2020
517 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   9/9/2563 9/9/2020
518 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   9/9/2563 9/9/2020
519 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   9/9/2563 9/9/2020
520 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
521 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
522 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
523 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
524 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
525 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
526 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
527 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน   9/8/2563 8/9/2020
528 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)   9/8/2563 8/9/2020
529 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน   9/8/2563 8/9/2020
530 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   9/8/2563 8/9/2020
531 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
532 ซื้อแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
533 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
535 โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักปลัด   27/8/2563 8/27/2020
536 จ้างโครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักปลัด (จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
537 โครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   26/8/2563 8/26/2020
538 จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
539 ซื้อโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
540 จ้างโครงการจัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
541 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2563 8/18/2020
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/8/2563 8/18/2020
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/7/2563 7/29/2020
545 วัสดุสำนักงาน   21/7/2563 7/21/2020
546 วัสดุงานบ้านงานครัว   21/7/2563 7/21/2020
547 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
548 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
549 วัสดุคอมพิวเตอร์   20/7/2563 7/20/2020
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
551 จ้างโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/7/2563 7/10/2020
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/7/2563 7/10/2020
554 จ้างโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
555 จ้างโครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
556 โครงการสำรวจและประเมินผังเมืองรวม   3/7/2563 7/3/2020
557 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ภาคเรียนที่ 1/2563)   30/6/2563 6/30/2020
558 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
559 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   23/6/2563 6/23/2020
560 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   23/6/2563 6/23/2020
561 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
562 โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้   11/6/2563 6/11/2020
563 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   15/5/2563 5/15/2020
564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
565 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   13/5/2563 5/13/2020
566 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
567 ช่วยเหลือประชาชนผู้ไ้ดรับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)   12/5/2563 5/12/2020
568 ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามด้วยกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)   12/5/2563 5/12/2020
569 ซื้อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตรายตามด้วยกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) (ซื้อถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/4/2563 4/30/2020
571 ซื้อแผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2563 4/20/2020
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/4/2563 4/20/2020
574 ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ 2   20/4/2563 4/20/2020
575 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
576 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   10/4/2563 4/10/2020
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
578 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   8/4/2563 4/8/2020
579 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
581 โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายบ้านออกท่า (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม 2020)   25/3/2020 3/25/2020
582 จ้างโครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายบ้านออกท่า (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
583 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   20/3/2020 3/20/2020
584 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   20/3/2020 3/20/2020
585 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอก อาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
586 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
587 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
588 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
589 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงัยอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน   16/3/2020 3/16/2020
590 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19 )   16/3/2020 3/16/2020
591 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงัยอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
592 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (จ่ายขาดเงินสะสม 2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
593 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
594 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
595 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
596 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   11/3/2020 3/11/2020
597 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย   11/3/2020 3/11/2020
598 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง   11/3/2020 3/11/2020
599 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
600 จ้างงานจ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวคค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
601 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง ทะเบียน 81-1693) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
602 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   3/3/2020 3/3/2020
603 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน 82-7326สฏ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
604 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง ทะเบียน 81-1693) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
605 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ทะเบียน 82-1693 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
606 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
607 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   2/3/2020 3/2/2020
608 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใต้ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   2/3/2020 3/2/2020
609 ซื้อแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
610 ซื้อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใต้ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
611 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ   28/2/2020 2/28/2020
612 จ้างแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/2/2020 2/12/2020
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/2/2020 2/12/2020
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/2/2020 2/12/2020
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/2/2020 2/12/2020
619 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2   11/2/2020 2/11/2020
620 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย-วังมวง หมู่ที่ 2   11/2/2020 2/11/2020
621 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4   11/2/2020 2/11/2020
622 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
623 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
624 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   28/1/2020 1/28/2020
625 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
626 ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
627 ซื้องานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
628 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   24/1/2020 1/24/2020
629 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุสำนักงาน   24/1/2020 1/24/2020
630 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   24/1/2020 1/24/2020
631 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   24/1/2020 1/24/2020
632 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (คอยด์เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
633 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
634 ซื้อแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
635 ซื้อแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
636 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร   23/1/2020 1/23/2020
637 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
638 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020