ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกขยะ สำหรับโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและการจัดการน้ำเสียต้นทางบนพื้นที่เกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
2 จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกขยะ สำหรับโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและการจัดการน้ำเสียต้นทางบนพื้นที่เกาะพะงัน   5/24/1481 5/24/2024
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสระมโนราห์-หาดยวน-หาดเทียน-หาดยาว-ธารประพาส หมู่ที่ 2,4,5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสระมโนราห์-หาดยวน-หาดเทียน-หาดยาว-ธารประพาส หมู่ที่ 2,4,5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1481 5/23/2024
5 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
6 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสระมโนราห์-หาดยวน-หาดเทียน-หาดยาว-ธารประพาส หมู่ที่ 2,4,5,6   5/20/1481 5/20/2024
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ หมายเลขทะเบียน กม 3671 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
10 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
12 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ หมายเลขทะเบียน กม 3671 สฎ)   5/16/1481 5/16/2024
13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   5/16/1481 5/16/2024
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) แผนงานสาธารณสุข   5/16/1481 5/16/2024
15 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อกิจกรรวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   5/16/1481 5/16/2024
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   5/15/1481 5/15/2024
18 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
21 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย   5/15/1481 5/15/2024
22 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ   5/15/1481 5/15/2024
23 จัดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย   5/15/1481 5/15/2024
24 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1)   5/15/1481 5/15/2024
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สาย ซ.สุขผลถึงแนวเขตติดต่อ ม.1 ต.บ้านใต้ (เทศบาลตำบลเกาะพะงัน)   5/14/1481 5/14/2024
26 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   5/13/1481 5/13/2024
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
28 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานก่อสร้าง   5/1/2024 5/1/2024
29 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ๑ ตำบล ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
30 จ้างเหมาบริการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
32 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ๑ ตำบล ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   5/1/2024 5/1/2024
33 จ้างเหมาบริการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์   5/1/2024 5/1/2024
34 จ้างเหมาบริการสลับสายพาวเวอร์ในเครื่องและเปลี่ยนถ่ายไบออส คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
35 จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   4/30/2024 4/30/2024
36 จ้างทำป้ายไวนิล ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
37 ซื้อน้ำยากำจัดยุงและแมลงวัน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
38 ซื้อสายไฮโดรลิก รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
39 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   4/30/2024 4/30/2024
40 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   4/30/2024 4/30/2024
41 จัดจ้างทำป้ายไวนิล ธนาคารขยะ   4/30/2024 4/30/2024
42 จัดซื้อน้ำยากำจัดยุงและแมลงวัน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก   4/30/2024 4/30/2024
43 จ้างเหมาบริการสลับสายพาวเวอร์ในเครื่องและเปลี่ยนถ่ายไปออส คอมพิวเตอร์   4/30/2024 4/30/2024
44 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
46 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)   4/19/2024 4/19/2024
47 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่และจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
48 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
49 ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
50 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันและของรางวัล สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
52 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้   10/4/2024 4/10/2024
53 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/4/2024 4/5/2024
54 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   4/2/2024 4/2/2024
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
56 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   4/1/2024 4/1/2024
57 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   4/1/2024 4/1/2024
58 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
59 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
60 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/29/2024 3/29/2024
61 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
62 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
63 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
64 ซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์   3/28/2024 3/28/2024
65 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ   3/28/2024 3/28/2024
66 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2024 3/28/2024
67 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2024 3/22/2024
68 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2024 3/22/2024
69 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป   3/20/2024 3/20/2024
70 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
71 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา   3/20/2024 3/20/2024
72 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ   3/20/2024 3/20/2024
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
74 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
77 โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ 2   3/20/2024 3/20/2024
78 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป   3/19/2024 3/19/2024
79 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป   3/19/2024 3/19/2024
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
82 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
83 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   3/18/2024 3/18/2024
84 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2024 3/15/2024
85 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   3/15/2024 3/15/2024
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
87 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)   3/14/2024 3/14/2024
88 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเคลื่อนย้ายขยะใหม่รวมกอง   3/13/2024 3/13/2024
89 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเคลื่อนย้ายขยะใหม่รวมกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
90 จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านฝายเก็บน้ำวังไม้แดง หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
91 จ้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
92 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
93 ปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านฝายเก็บน้ำวังไม้แดง หมู้ที่ 2,3   12/3/2024 3/12/2024
94 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนอก   12/3/2024 3/12/2024
95 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป   12/3/2024 3/12/2024
96 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานคลัง   11/3/2024 3/11/2024
97 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   11/3/2024 3/11/2024
98 ซื้อ วัสดุสำนักงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
99 ซื้อ วัสดุสำนักงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
101 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าประดับตกแต่งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
102 ซื้อ วัสดุสำนักงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
103 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าประดับตกแต่งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   8/3/2024 3/8/2024
104 จ้างซ่อมรถกระบะ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน 5300 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
105 ซ่อมรถกระบะ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน 5300 สฎ   8/3/2024 3/8/2024
106 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งานบริหารงานคลัง   3/7/2024 3/7/2024
107 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง   3/7/2024 3/7/2024
108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
109 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
110 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
113 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   3/6/2024 3/6/2024
114 จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
115 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/2024 2/27/2024
116 จัดจ้างทำป้ายจราจร   2/19/2024 2/19/2024
117 จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
118 ซื้อไม้กวาด แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
119 จัดซื้อไม้กวาด   2/19/2024 2/19/2024
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
121 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   2/15/2024 2/15/2024
122 จ้างแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
123 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวอ่าน (เปลี่ยนหัวอ่านค่าน้ำหนัก) สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกขยะ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
124 จ้างเหมาบริการตรวจรับรองตราชั่ง สำหรับ ตราชั่ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
125 จ้างเหมาบริการตรวจรับรองตราชั่ง สำหรับ ตราชั่ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้   2/14/2024 2/14/2024
126 จ้างเหมาบริการตรวจรับรองตราชั่ง สำหรับ ตราชั่ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้   2/14/2024 2/14/2024
127 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   2/14/2024 2/14/2024
128 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย   2/14/2024 2/14/2024
129 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567   2/13/2024 2/13/2024
130 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
131 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2024 2/8/2024
132 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 52-1693 สฎ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
133 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/8/2024 2/8/2024
134 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 82-7326 สฎ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
135 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
136 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-7326 สฎ   2/7/2024 2/7/2024
137 จ้างเหมาทาสีห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
138 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
139 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใต้   1/31/2024 1/31/2024
140 จ้างเหมาทาสีห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใต้   1/31/2024 1/31/2024
141 จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ   1/30/2024 1/30/2024
142 จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
143 จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   1/30/2024 1/30/2024
144 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน กจ 5300 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
145 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กบ 5407 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
146 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กบ 5407 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
147 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กบ 5407 สฎ   1/24/2024 1/24/2024
148 จ้างซ่อมแซมรถกะบะ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน กจ 5300 สฎ   1/17/2024 1/17/2024
149 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ   1/12/2024 1/12/2024
150 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี   1/12/2024 1/12/2024
151 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-1693 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
153 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ   1/10/2024 1/10/2024
154 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
155 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องชั่ง ณ ศูนย์บริกการจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
156 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องชั่ง ณ ศูนย์บริกการจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้   1/10/2024 1/10/2024
157 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะป่าช้าไทย หมู่ที่ 2   1/8/2024 1/8/2024
158 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
159 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   1/8/2024 1/8/2024
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมส์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
161 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
162 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะป่าช้าไทย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
163 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงและเครื่องปั้มลมพร้อมระบบไฟฟ้าภายในซุ้ม และจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
164 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
165 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
166 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป   1/4/2024 1/4/2024
167 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
168 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
169 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Canon) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023