ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม ชุมชนที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/13/2023 9/13/2023
2 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งท่อน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
3 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งท่อน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งท่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ คุรภัณฑ์หมายเลข ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
13 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
14 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ไฟฟ้า (เปลี่ยน LT สวิสแรงต่ำพร้อมฟิวส์) สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
16 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
18 ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
22 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   9/1/2023 9/1/2023
23 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม ชุมชนที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2023 8/31/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม ชุมชนที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2023 8/31/2023
26 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
27 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
28 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
29 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
30 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
31 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   8/7/2023 8/7/2023
32 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   8/7/2023 8/7/2023
33 จ้างเหมาบริการชุดเวทีและเครื่องเสียง (ขนาด ๕ x ๙ เมตร) จำนวน ๑ ชุด สำหรับโครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
34 จ้างเหมาบริการเต็นท์โดมขนาด ๑๑ x ๓๐ สำหรับโครงการวันรักแม่ รักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
35 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
36 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
37 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนเขาเสาธง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนเขาเสาธง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2022 12/9/2022
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
47 จ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
48 จ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
49 จ้างเหมาซ่อมแซมเรือพาย จำนวน ๑๐ ฝีพาย จำนวน ๕ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2022 9/13/2022
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
51 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
52 จ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
53 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
54 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
55 จ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
56 จ้างเหมาซ่อมแซมเรือพาย จำนวน ๑๐ ฝีพาย จำนวน ๕ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
57 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
58 จ้างเหมาซ่อมแซมเรือพาย จำนวน ๑๐ ฝีพาย จำนวน ๕ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 9/8/2022
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับ รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ทะเบียน ตค ๑๖๕ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๙-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
61 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 9/2/2022
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในนา - มะเดื่อหวาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2022 8/25/2022
63 จ้างพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
66 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
67 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๘๔ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
69 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-9384 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
72 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
74 ซื้อวัสดุถุงกระสอบ ขนาดเล็ก สำหรับบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
76 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
77 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏฺิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ หมายเลขคุรภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับ รถตักล้อยางทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
81 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บนบ้าน (ต่อเนื่อง) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   9/11/2021 11/9/2021
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
85 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
86 ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
89 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
90 เช่าพื้นที่อาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
92 เช่าพื้นที่อาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
93 เช่าพื้นที่อาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
94 ซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2021 8/25/2021
95 ซื้อถังขยะแบบแยกประเภท ถังขยะติดเชื้อ เพื่อรองรับหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่นในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
96 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 60 ครุภัณฑ์หมายเลข 018-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
97 เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
98 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2021 8/18/2021
99 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 11/8/2021
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2021 8/10/2021
103 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
104 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
105 เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
110 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2021 7/22/2021
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
114 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 8/6/2021
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
120 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
121 จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
122 จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2021 5/18/2021
123 เช่าอาคารสถานที่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค (LOCAL QUARANTINE) และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
124 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/8/2021 4/8/2021
125 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/2021 3/19/2021
126 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/19/2021 3/19/2021
127 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/2021 3/15/2021
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
129 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
130 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2021 9/3/2021
131 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
132 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
133 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
134 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มล. (พร้อมเข็มฉีดยา หลอดฉีดยา (ไซริ้ง) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือป้ายแขวนคอ และใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
135 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
137 ซื้อวัสดุใช้สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันและนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
138 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
147 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Kyocera รุ่น MITA 3010i ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
156 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
157 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
158 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ 1 มล. (พร้อมอุปกรณ์เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา (ไซริ้ง) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือป้ายแขวนคอ และใบรับรองการฉีควัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
162 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน นข 6107 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
163 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
164 จ้างพานดอกไม้สด (สีเหลือง) โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
165 จ้างเหมาขนพันธ์ุสัตว์น้ำ (โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   12/2/2020 12/2/2020
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
167 จ้างชุดเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงและเต้นท์คลุมเวที (โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
168 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานตามรอยพระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
169 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
170 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2020 11/4/2020
171 จ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
172 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2020 10/19/2020
173 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/12/2020 10/12/2020
174 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ชุมชนที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
175 จ้างเหมาเครื่องจักรและแรงงานเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนเลียบชายทะเล หมู่ที่ 4,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
176 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
178 ซื้อป้ายบอกพิกัดและแนวเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
180 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
181 หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา   9/9/2020 9/9/2020
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
183 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
184 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น 3010i ครุภัณฑ์หมายเลข 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
186 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2020 8/22/2020
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น MITA ๓๐๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น MITA ๓๐๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
194 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น MITA ๓๐๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
201 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 8633 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
202 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
205 บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๖๖๗ (ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๑)   7/12/2020 7/12/2020
206 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ทะเบียน ผค ๔๒๖๘ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
208 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
209 จ้างโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้อาคารเพื่อจัดทำแผนที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
211 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ทะเบียน ผค 4268 ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
212 จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายางประทับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
213 ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/2020 5/28/2020
215 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
216 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-9384 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8546 รหัสครุภัณฑ์หมายเลข 011-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2020 5/15/2020
220 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
221 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายคุรภัณฑ์ 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2020 5/15/2020
223 ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
224 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
225 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2020 5/11/2020
227 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ ในกรณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
230 โครงการขุดลอกอ่างจอดเรือประมงพื้นบ้านวกตุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   4/17/2020 4/17/2020
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
232 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
233 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
234 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 82-3240 ครุภัณฑ์หมายเลข 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2020 3/31/2020
235 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/11/1480 7/11/2023
236 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ - สี ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-studio 3005AC ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
246 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
247 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๔๒๖๘ สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
248 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที สำหรับงานสุขศึกษา และการคัดกรองเชิงรุก สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
250 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1480 6/6/2023
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
255 ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1480 5/31/2023
256 วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน)   5/26/1480 5/26/2023
257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
258 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฺ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ - สี ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-studio 3005AC ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
262 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สำหรับโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
263 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
264 เช่าเต๊นท์ สำหรับโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
265 จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง (โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
266 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
267 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สำหรับโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สำหรับโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
269 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สำหรับโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
270 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
271 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ สำหรับโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนเขาเสาธง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/1480 3/8/2023
274 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1480 2/24/2023
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
276 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
277 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
278 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
279 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1480 2/4/2023
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1480 2/4/2023
282 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
283 วัสดุการเกษตร (กองการศึกษา)   2/2/1480 2/2/2023
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
287 ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
302 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
304 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
305 จ้างชุดเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงและเต้นท์คลุมเวที (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
306 ซื้อของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
307 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
308 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
310 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนเขาเสาธง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/28/1479 12/28/2022
312 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
314 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/29/1479 11/29/2022
315 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/29/1479 11/29/2022
316 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/25/1479 11/25/2022
317 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สำหรับการขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
318 ซื้อวัสดุ (กระสอบทราย) สำหรับบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม)) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
320 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มล.(พร้อมเข็ดฉีดยา หลอดฉีดยา (ไซริ้ง) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือป้ายแขวนคอ และใบรับรองการฉีควัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
321 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 11/7/2022
322 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 11/7/2022
323 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสคุรภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก-วกตุ่ม พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่๑) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/1479 2/11/2022
325 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/1/1479 11/1/2022
326 ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
327 จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
328 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
329 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
330 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
331 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/11/1479 10/11/2022
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
334 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
335 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
336 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
339 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภ   8/8/1479 8/8/2022
340 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับงานบริการเชิงรุกในชุมชน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภ   8/7/1479 7/8/2022
341 ซื้อถังขยะเปียกครัวเรือน ตามโครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
342 ซื้อพัสดุ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
343 ซื้อถังขยะเปียกครัวเรือน ตามโครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
344 ซื้อถังขยะเปียกครัวเรือน ตามโครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/1479 7/22/2022
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในนา - มะเดื่อหวาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/1479 7/22/2022
348 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/1479 7/18/2022
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
350 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก ๔๗๑๑ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1479 7/11/2022
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
352 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
354 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
355 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
356 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
357 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักล้อยาง ทะเบียน ตค ๖๐ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๘-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
360 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
362 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บท ๘๖๓๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
363 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักล้อยาง ทะเบียน ตค ๖๐ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๘-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
364 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
365 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
366 เช่าพื้นที่เอกชน เพื่อวางฝังกลบขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
367 ซื้อยูนิตทำฟัน สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
368 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
369 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๓๘๔ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้เรียบ - หาดยาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/1479 5/5/2022
371 ซื้อวัสดุ (ใบมีด) สำหรับรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค ๖๐ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๘-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1479 1/5/2022
372 ซื้อวัสดุยานพาหนุะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1479 1/5/2022
373 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
374 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกถนนตลาดโฉลกหลำ - ชายทะเล หมู่ที่ ๗ บ้านโฉลกหลำ (ชุมชนที่ ๔) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไม้เรียบ - หาดยาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู (ชุมชนที่ 5) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/1479 4/20/2022
376 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
377 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
378 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บรรเทาสาธารณภัย) เทศบาตำบลเพชรพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
380 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
381 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
384 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๖๓-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บนบ้าน (ต่อเนื่อง) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/1479 3/21/2022
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหินนก-วกตุ่ม พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่๑) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1479 3/3/2022
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน - บนบ้าน (ต่อเนื่อง) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า (ชุมชนที่ 2) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1479 3/3/2022
389 จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1479 3/3/2022
390 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
391 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการลดคัดแยกขยะแบบบรูณาการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
392 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
393 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
394 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
395 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
396 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
397 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
401 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
402 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
404 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
409 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
410 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1479 1/21/2022
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
412 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 8633 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/1477 3/25/2020
414 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค 4268 สฎ ครุภัณฑ์หมายเลข 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
415 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4667 ครุภัณฑ์หมายเลข 002-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
416 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๑๖๕ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๑๙-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขี้แรด พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
425 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
430 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 8633 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-42-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
431 จ้างซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 165 ครุภัณฑ์หมายเลข 019-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
433 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 50 กิโลวัตต์ สำหรับใช้กรณีฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลำ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท    //