ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลช้างขวา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเทียนพรรษา สำหรับโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
2 จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเพลินจิต หมู่ที่ ๑๑ - หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
3 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลึก-ควนราชา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยทรัพย์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
5 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสงี่ยม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อหิน หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดยางหมู่ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะม่วงหวาน-คลองเปา (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุเกษตร สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยลำหันใน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
15 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเอื้อเฟื้อ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทพสุข หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยอำนวยสุข หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2565
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
19 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  26 พฤษภาคม 2565
20 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  25 พฤษภาคม 2565
21 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????? ? ???????????????????????????????? (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2565
22 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????? ? ???????????????????????????????? (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2565
23 ??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????? ? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
24 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  12 พฤษภาคม 2565
25 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  12 พฤษภาคม 2565
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ธงอักษรพระนามาภิไธย และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
31 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยลำหันใน หมู่ที่ ๘  5 พฤษภาคม 2565
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
33 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี  19 เมษายน 2565
34 ซื้อหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่โดยรอบบริเวณศูนย์พักคอยฯ ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
35 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากุมแป-ถนนเซาเทิร์น หมู่ที่ ๖  15 มีนาคม 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
38 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
39 จ้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
40 ซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
41 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)พร้อมน้ำดื่ม สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
42 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟ และสายพ่วง ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
43 ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
51 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยนายเจียร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกพร้อมขนส่ง) จำนวน ๙๑๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
57 จ้างติดตั้งงานผนังและงานประตุอาคารอำนวยการ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
59 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค-๒๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
60 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟ และสายพ่วง ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โด  25 พฤศจิกายน 2564
61 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)พร้อมน้ำดื่ม สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
62 จ้างเหมาติดตั้งผนังและประตู โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
63 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
64 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม(นม)) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  28 ตุลาคม 2564
65 จ้างเหมากำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
66 จ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
67 จ้างประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)พร้อมน้ำดื่ม สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
68 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟ และสายพ่วง ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
69 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนซอยอินทรักษ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
70 จ้างขุดแต่งดินและถมหินบริเวณข้างฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
71 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตาเวียน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
72 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
74 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
75 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสาธารณสุข จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
79 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (สำเร็จรูป) พร้อมน้ำดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
80 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟและสายพ่วง โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
81 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค ๒๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
82 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนซอยอินทรักษ์ หมู่ที่ ๗  3 กันยายน 2564
84 จ้างโครงการขยายประปา ซอยตาเวียนและซอยเสงี่ยม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมะม่วงหวาน-คลองเปา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
87 จ้างโครงการขยายประปา ซอยตาเวียนและซอยเสงี่ยม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมะม่วงหวาน-คลองเปา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
89 จ้างโครงการขยายประปา ซอยตาเวียนและซอยเสงี่ยม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
90 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมะม่วงหวาน-คลองเปา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
91 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
92 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (สำเร็จรูป) พร้อมน้ำดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
93 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟและสายพ่วง โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประกอบการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
96 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
97 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
98 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
99 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
100 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
101 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (สำเร็จรูป) พร้อมน้ำดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
102 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เก้าอี้พลาสติก พัดลมขาตั้งขนาดใหญ่ และเดินสายระบบปลั๊กไฟและสายพ่วง โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรณีร่วมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
103 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
106 ซื้อวัสดุเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
109 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางซอยบ่อลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
110 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
116 ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
117 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางซอยยายขอม ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
119 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะม่วงหวาน-ไสใหญ่ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
120 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางซอยวินัยฟาร์ม หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
123 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางซอยสุทัศน์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และในพื้นที่ตำบลช้างขวา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
126 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยและแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และในพื้นที่ตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
127 ซื้ออจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) และในพื้นที่ตำบลช้างขวา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
128 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  31 พฤษภาคม 2564
129 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
130 ซื้อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
131 ซื้อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
132 ซื้อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
133 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม  25 พฤษภาคม 2564
134 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
136 วัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ  13 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
141 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕  7 เมษายน 2564
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
145 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ-๕๕๑๓ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
146 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
147 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
152 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
153 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายแผนภูมิ ป้ายโฟมบอร์ด ป้ายบอร์ดปิดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวัสดิ์-ประดิษฐ์ ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
156 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
158 จ้างโครงการขยายถนน คสล.นาดอน-ชายคลอง หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลึก-วัดยางหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
160 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลึก-ห้วยโศก หมู่ ๑๒ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
161 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเสือตาย หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
166 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
167 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
168 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
170 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา งานการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
171 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
172 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
173 จ้างโครงการบุกเบิกถนน จากซอยศรีบำรุง ม.5-สะพานคลองกงกวัง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
174 จ้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยดอนตอ ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
176 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
177 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยสุข หมู่ ๑ (ช่วงที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
178 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพัง หมู่ ๔ (เชื่อมต่อตำบลทุ่งกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
181 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค-๒๓๔ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
182 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนครุฑ หมู่ที่ ๕  23 ธันวาคม 2563
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
185 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
186 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
187 จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
189 ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
190 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  30 พฤศจิกายน 2563
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
192 จ้างซ่อมเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๙๗๐๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
193 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๙๗๐๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
194 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค-๒๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
195 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตาเวียน หมู่ที่ ๑๐  9 ตุลาคม 2563
196 จ้างเหมาต่ออายุชุดจัดทำเว็ปไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
197 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
198 จ้างเหมาต่ออายุชุดจัดทำเว็ปไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
199 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
200 ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
201 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
202 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้าโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) กองช่าง จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2563
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2563
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2563
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2563
209 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2563
210 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
213 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
214 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขากุมแป-เซาเทิร์น ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖  1 กันยายน 2563
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
218 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานสำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
219 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
220 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
222 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
223 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค-๒๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
224 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติตด่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
227 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
228 ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
229 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดทำ ปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
233 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  30  มิถุนายน  2563
234 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขากุมแป-เซาเทิร์น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
236 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสำนักปลัด จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขากุมแป-เซาเทิร์น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขากุมแป-เซาเทิร์น หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
241 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(กระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพสุข-ซอยเอื้อเฟื้อ หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2563
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะผู้บริหารต่อโค้ง,เก้าอี้ผู้บริหาร,โต๊ะคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-มะรอ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
245 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และโทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
246 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
247 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-๑๙)  20 พฤษภาคม 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๓ (ซอยบ่อหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพสุข-ซอยเอื้อเฟื้อ หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-มะรอ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพสุข-ซอยเอื้อเฟื้อ หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยน้ำทรัพย์ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน) หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-มะรอ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยางทอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
255 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
256 จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง,เปลี่ยนมือบีบถังดับเพลิง,เกจ์วัดแรงดันถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขยายเขตและซ่อมแซมขยายท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยน้ำทรัพย์ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน) หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยน้ำทรัพย์ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน) หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๓ (ซอยบ่อหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยางทอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๓ (ซอยบ่อหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยางทอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
264 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
266 ซื้อเครื่องวัดไข้แบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
267 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
268 จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยอุดร หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
270 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
271 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามแยกไสตอ-วังท้อน หมู่ ๒,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอำนวยสุข หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองชุมแสง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
275 ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดล้อจักรยาน และเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
278 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนศรีบำรุง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอำนวยสุข หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอำนวยสุข หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองชุมแสง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามแยกไสตอ-วังท้อน หมู่ ๒,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองชุมแสง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามแยกไสตอ-วังท้อน หมู่ ๒,๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
286 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
289 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยางทอง หมู่ที่ ๓  28 กุมภาพันธ์ 2563
290 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอำนวยสุข หมู่ ๑  28 กุมภาพันธ์ 2563
291 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๒๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
292 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค-234 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
293 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-5513 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
294 จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
295 ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกพร้อมขนส่ง) จำนวน ๕๓๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
297 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
298 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
300 เหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างสนามกีฬาและห้องน้ำห้องประชุม จำนวน ๖ รายการ  10 มกราคม 2563
301 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง,เต็นท์เล็ก,เก้าอี้พลาสติก,เวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
302 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง,เต็นท์เล็ก,เก้าอี้พลาสติก,เวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
303 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง,เต็นท์เล็ก,เก้าอี้พลาสติก,เวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
304 ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
305 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
306 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
307 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
308 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
309 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
310 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับดอกไม้สด ในโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
311 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนซอยตายิ้ม เชื่อมต่อซอยหนองชุมแสง หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
312 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก (เก้าอี้ประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
313 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนซอยประเสริฐเชื่อมต่อซอยห้วยลึก หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
317 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
319 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ  2 ธันวาคม 2562
320 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
321 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๐๖ สฎ. และหมายเลขทะเบียน บท ๙๗๐๘ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
322 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-มะรอ หมู่ ๑  1 พฤศจิกายน 2562
323 ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
324 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  31 ตุลาคม 2562
325 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  31 ตุลาคม 2562
326 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
327 จ้างซ่อมแซมถนนซอยสราวุธ หมู่ที่ ๑๐ (กรณีเหตุฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
328 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
329 จ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
330 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
331 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
332 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
333 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
334 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 40-0221 สฏ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
335 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
336 ซื้อโต๊ะประชุมไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
337 ซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด มอก. จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
339 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
340 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ มอก. ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
341 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
342 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
344 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
350 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น ๔๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
351 กระเป๋าใส่เอกสาร,ปากกาและสมุด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  4 กันยายน 2562
352 จ้างเหมาประกอบอาหารนักกีฬา เขต 4 ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
353 จ้างเหมาประกอบอาหารนักกีฬา เขต 3 ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
354 จ้างเหมาประกอบอาหารนักกีฬา เขต 1 ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
355 จ้างเหมาประกอบอาหารนักกีฬา เขต 2 ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
356 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เวที เครื่องเสียง เก้าอี้พลาสติก เครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
357 ซื้อของรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
358 ซื้อจัดซื้อของรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
359 ซื้อวัสดุจัดทำเกียรติบัตรและสูจิบัตรนักกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
360 ซื้อซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
361 ซื้อทรายละเอียดพร้อมขนส่ง เพื่อใช้จัดทำสนามแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
362 ซื้อชุดกีฬา สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
363 จ้างเหมาเกลี่ยบดอัดลู่วิ่งเพื่อเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา สี่วัยช้างขวาเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
364 จ้างเหมาเกลี่ยบดอัดลู่วิ่งเพื่อเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา สี่วัยช้างขวาเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
365 จ้างเหมาเกลี่ยบดอัดลู่วิ่งเพื่อเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย เยาวชนและประชาชน ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
366 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
367 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานการศึกษา จำนวน ๓ รายการ  11 สิงหาคม 2562
368 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 40-0221 สฏ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
369 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารและปากกา เพื่อใช้ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
370 จ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับฝึกอบรมและใบประกาศนียบัตร สำหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
371 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกพร้อมขนส่ง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสุนีย์ หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กรกฎาคม 2562
374 ซื้อเทียนพรรษาแกะลายพร้อมขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทราย,อิฐ,กระเบื้อง,ปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
376 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๙๗๐๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยลำหันใน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กรกฎาคม 2562
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
380 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานสาธารณสุข) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2562
387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสุนีย์ หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสุนีย์ หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
392 จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
393 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๔๐-๐๒๒๑ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
394 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
395 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
396 จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บ้าน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
397 จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บ้าน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
398 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
399 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
400 จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บ้าน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
401 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  21 พฤษภาคม 2562
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยลำหันใน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2562
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2562
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยลำหันใน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2562
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2562
406 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๒  14 พฤษภาคม 2562
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2562
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2562
409 จ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์เทศบาลตำบลช้างขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2562
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2562
412 จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศสองชั้น เกิน ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2562
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2562
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2562
416 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน(การทำแซนวิสและขนมอาลัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
418 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน(การทำแซนวิสและขนมอาลัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
419 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน(การทำแซนวิสและขนมอาลัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
420 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน(การเพาะเห็ดแครง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
421 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-9306 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
422 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผค-๒๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
423 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(รายการถังขยะแยกประเภท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562