ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
2 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
3 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
4 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2023 10/25/2023
6 จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสี่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
7 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2023 10/20/2023
8 จ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ กิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมอช้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2023 10/3/2023
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2023 9/27/2023
15 จ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โรงเรียนอนุบาลลำภี ตลอดถึงทรัพย์สินในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2023 9/26/2023
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2023 9/25/2023
17 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ปุก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
18 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
19 จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-เขาหม่น หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
20 จ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2023 9/22/2023
21 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
23 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
26 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
27 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ปุก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
28 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
31 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาภูเขาปลายบางหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด เปิด-ปิด แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
33 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปรุ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
34 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
35 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
36 ซื้อซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
37 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
38 ซื้อซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
39 ซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลลำภี(ค่าจัดการเรียนการสอน) 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
40 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
41 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
42 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
43 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
44 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
45 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
46 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2023 7/17/2023
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/17/2023 7/17/2023
49 จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลลำภี (นายวิรัช แก้วมณี บ้านเลขที่ ๖๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2023 7/12/2023
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2023 7/12/2023
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2023 7/4/2023
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/2023 6/22/2023
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/2023 6/22/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/20/2023 6/20/2023
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/20/2023 6/20/2023
56 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ เครื่อง Printer Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ 484-58-0008) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก ของสำนักปลัด จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/2023 6/13/2023
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   6/12/2023 6/12/2023
61 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกยผล หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
65 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางสายเชี่ยวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
67 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเทียนสิน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
68 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 6/1/2023
69 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
70 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้านบางจำ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ้นเส็ง-ช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   5/26/2023 5/26/2023
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2023 5/26/2023
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2023 5/25/2023
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๕๘ พังงา จำนวน ๖ เส้น ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
77 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2023 5/18/2023
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
80 ซื้อเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
81 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
82 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
83 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายภีแพรกขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2023 5/9/2023
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๕๘ พังงา ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ แบบน้ำ) รถรับ - ส่ง นักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 5/1/2023
86 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
87 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
88 ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน (สำหรับแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) จำนวน ๑๖๓ ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
89 ซื้อชุดนักกีฬา พร้อมสกรีน จำนวน ๒๐๖ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (สำหรับฝึกซ้อม) ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2023 4/26/2023
91 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
92 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
93 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2023 4/25/2023
94 ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถรับ ส่ง นักเรียน ๔๐-๐๑๕๘ พง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
96 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
97 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขื่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
99 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนอนุบาลลำภี) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
100 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาทิม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2023 3/30/2023
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/2023 3/22/2023
102 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2023 3/7/2023
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/2023 2/27/2023
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/2023 2/27/2023
105 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
107 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055 59 0010 (ของกองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
108 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ในงานประปา จำนวน ๒๒ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
109 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2023 2/7/2023
110 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายบริเวณอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
111 จ้างเหมาขุดลอกอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
112 จ้างเหมาขุดลอกอาคารอัดน้ำบ้านบางหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๑๐ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
113 ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
114 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2023 1/31/2023
115 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2023 1/31/2023
116 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2023 1/31/2023
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถรับ - ส่งนักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2023 1/30/2023
118 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
119 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2023 1/26/2023
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถรับ - ส่งนักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ แบบน้ำ) รถรับ - ส่ง นักเรียน ป้ายทะเบียน 40-0158 พังงา จำนวน 2 รายการ ของงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2023 1/25/2023
122 จ้างเหมาดึงปั้มซับเมอสซิเบิ้ลปั้มออกจากบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนางอรทัย ชูเก็น หมู่ที่ ๑ และระบบประปาบ้านในสวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
123 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ของงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
125 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงาน วันแม่บ้าน อบต.ลำภี สตรีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
126 จ้างเหมาเต็นท์โดม ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๗ หลัง ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต. ลำภี สตรีสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ ๑ โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
131 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   12/19/2022 12/19/2022
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2022 12/14/2022
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2022 12/9/2022
134 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   10/4/2022 10/5/2022
135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   10/4/2022 10/5/2022
136 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   10/4/2022 10/5/2022
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 10/5/2022
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 10/5/2022
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2022 9/29/2022
141 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   9/21/2022 9/21/2022
143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   9/21/2022 9/21/2022
144 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
145 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
147 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
149 เช่าสถานที่พร้อมตกแต่ง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน และเขาสก เรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
150 จ้างเหมาดึงปั้มซับเมอสซิเบิ้ลปั้มออกจากบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านผัง ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
151 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป ?กลับ) จำนวน ๔ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
152 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมปรับเกลี่ยไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน จำนวน ๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
153 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นน้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
154 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
155 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
156 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
157 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาระดับอนุบาล สำหรับโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/24/2022
158 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี   6/9/2022 9/6/2022
159 เช่าเต็นท์, โต๊ะ ,เก้าอี้ และอุปกรณ์แสงสว่าง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
161 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   11/29/2021 11/29/2021
162 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
164 ซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๖๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/2021 11/15/2021
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
166 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง (ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อใช้งานในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
167 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
168 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2021 10/28/2021
169 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2021 10/21/2021
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2021 10/20/2021
171 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ   10/8/2021 8/10/2021
172 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   10/8/2021 8/10/2021
173 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ๑. สายเชียวหลอด-ตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ จำนวน ๓๙,๑๒๐ ตร.ม ๒. สายบางปลิง-ผัง ๕ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ตร.ม ๓. สายบางปอม-ในสวน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๔,๖๐๐ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
174 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
177 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
178 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
180 ซื้อวัสดุพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ตาม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
181 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
182 ซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
183 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปรุ- แพรกขวา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
184 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
185 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภีเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
186 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
189 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
192 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี   9/3/2021 9/3/2021
193 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
197 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2021 8/19/2021
198 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
199 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
200 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   7/20/2021 7/20/2021
201 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลลำภี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   7/20/2021 7/20/2021
202 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
203 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   7/16/2021 7/16/2021
204 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2021 7/16/2021
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กศ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 12/7/2021
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
208 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
209 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2021 6/18/2021
210 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
211 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
212 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
213 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
214 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
215 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2021 6/1/2021
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
217 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานรางแปด ทำการซ่อมแซมโดยการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
218 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
220 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
221 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญการ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
222 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
223 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2021 4/27/2021
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
226 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2021 3/18/2021
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
229 จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองงา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
230 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
231 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
232 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
233 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองบางปอม หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
234 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete   2/3/2021 2/3/2021
236 จ้างจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิลการเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
237 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
238 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   1/26/2021 1/26/2021
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
240 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/8/2021 1/8/2021
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete   1/7/2021 1/7/2021
242 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2021 1/7/2021
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete   1/7/2021 1/7/2021
244 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete   12/28/2020 12/28/2020
246 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
248 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
250 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   11/23/2020 11/23/2020
251 จ้างเหมาซ่อมแซมการกัดเซาะคอสะพานข้ามคลองบางคลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
252 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
253 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
254 จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕ สายทาง ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
255 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/12/2020 11/12/2020
256 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบัสรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถโดยสาร ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/12/2020 11/12/2020
257 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
258 จ้างเหมาเวรยามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2020 11/11/2020
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
260 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 5-2 ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง งาน Pavement In - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,976 ตารางเมตร งาน Natural Rubber Modified Asphat Concrete พื้นที่รวมไม่น้อยกกว่า   10/7/2020 10/7/2020
261 จ้างบรรจุถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2020 10/5/2020
262 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
263 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
264 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
265 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนเป็ด-ปลายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
266 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประหมู่บ้าน (ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาขุมตาโฉม) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
267 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
268 ซื้อยางรถบัสรับ-ส่งนักเรียน พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
269 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ   9/11/2020 9/11/2020
270 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
271 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   8/26/2020 8/26/2020
272 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   8/26/2020 8/26/2020
273 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
274 ซื้อสื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2020 8/25/2020
275 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
276 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายภี หมู่ที่ 4 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
279 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
282 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
283 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี และโรงเรียนอนุบาลลำภี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2020 7/23/2020
284 ซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
286 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
287 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน ๓๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
288 จ้างเหมาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
289 เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา ) จำนวน ๓ รายการ   6/29/2020 6/29/2020
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
291 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
292 จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายทำนบดินคลองห้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2020 5/25/2020
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   5/15/2020 5/15/2020
296 จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม (ถ่ายเอกสารแบบหน้า-หลัง จำนวน 144 หน้า) พร้อมเข้าเล่มแบบสันกระดูกงู จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2020 5/10/2020
297 ซื้อเครื่องอุปโภค-อุปโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๓๗๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   4/27/2020 4/27/2020
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   4/24/2020 4/24/2020
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   4/23/2020 4/23/2020
302 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
303 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเกาะต้นยวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/9/2020 4/9/2020
306 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
307 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   4/1/2020 4/1/2020
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   3/31/2020 3/31/2020
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   3/31/2020 3/31/2020
312 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๒๓๖๘ พังงา ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
313 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใช้ในงานประปา) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2020 3/4/2020
315 ซื้อโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/1479 12/29/2022
316 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/1479 12/7/2022
317 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
318 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
319 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
320 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
321 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๘๗ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
323 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
324 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
325 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   11/22/1479 11/22/2022
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/14/1479 11/14/2022
327 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   11/11/1479 11/11/2022
328 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
329 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
330 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
331 จ้างขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 4/11/2022
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
333 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ (กองช่าง) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
334 ซื้อจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/28/1479 10/28/2022
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปลายคลอง-บางปรุ หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/28/1479 10/28/2022
337 จ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดรถสนามกีฬา อบต.ลำภี หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
338 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น (สปริงเวย์) คลองบกปุย หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   10/26/1479 10/26/2022
339 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน   10/26/1479 10/26/2022
340 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
341 จ้างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/18/1479 10/18/2022
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/18/1479 10/18/2022
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี (แพรกขวา) หมู่ที่ 4 บ้านลำภี ตำบลลำภี องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวหลอด ตำบลลำภี สายหลังโรงเรียนนิคม 2 - บางปอม องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
346 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
347 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
348 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
349 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานสายบางปลิง - ทางหลวง ๔๒๔๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
350 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางนบ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
351 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
353 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนายแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
354 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
355 ซื้อขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
356 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   7/25/1479 7/25/2022
357 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   7/25/1479 7/25/2022
358 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
359 จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๔.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
360 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
361 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   7/19/1479 7/19/2022
362 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
363 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาเมรุวัดบกปุย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
364 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
366 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
367 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
368 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
370 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
371 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
372 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขวดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
373 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
374 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1479 6/7/2022
375 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตาเดือน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
376 วัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๑ รายการ   6/6/1479 6/6/2022
377 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1479 6/2/2022
378 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
379 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ๑๐๐x๑๐๐ มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
382 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
383 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
385 จ้างเหมาขุดลอกฝายคลองลำภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๗๖.๙๘ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
386 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
387 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๑๖ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
388 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พร้อมเปลี่ยน (ยาง LLIT ๒๖๕-๗๐-๑๖ Lion Sport A/T) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung Proxpress รุ่น M๔๐๗๐FR หมายเลขครุภัณฑ์ สป. ๔๘๔-๕๘-๐๐๐๘ ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
390 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี (กั้นห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
391 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๒๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
392 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
393 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2368 พังงา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1479 2/23/2022
394 จ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายไวนิล (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
396 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านช้างนอน ตำบลลำภี วางท่อส่งน้ำ ยาว 1,670 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   1/13/1479 1/13/2022
397 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   3/27/1477 3/27/2020
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ 5-2 บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,080 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   3/27/1477 3/27/2020
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1477 3/24/2020
401 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ ? น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   3/24/1477 3/24/2020
402 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว ถนนสายบางปรุ - น้ำตกช้างนอน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1477 3/24/2020
404 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
405 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะต้นยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
406 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
407 จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
408 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersibie) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
409 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
410 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
411 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส (โครงการติดตั้งป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
412 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่เจ้า-บางปอม หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
414 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
415 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน (รถบรรทุกเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
416 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - ๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
418 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๒๓๖๘ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
419 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
420 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางไม้พุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
422 จ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
423 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก   2/4/1477 2/4/2020
424 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร   2/4/1477 2/4/2020
425 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) โดยวิธี PAVEMENTIN-PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๕-๒ บ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร   2/4/1477 2/4/2020
426 สื่อพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลลำภี   2/4/1477 2/4/2020
427 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ทำการ อบต. ลำภี   2/4/1477 2/4/2020
428 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561   2/4/1477 2/4/2020
429 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอลและตาข่ายประตูฟุตบอล) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
430 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
431 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
432 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/1477 1/29/2020
433 จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง (รถตู้) หลังคาสูง จำนวน ๑ เที่ยว (ไป - กลับ) จำนวน ๓ คัน รวมที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นท์) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
435 จ้างเหมาโครงการตัดหญ้าไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕-๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
436 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1477 1/10/2020
438 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
439 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายภี หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
440 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020
441 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/1477 1/2/2020