ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7   2023-05-24 5/24/2023
3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   2023-05-24 5/24/2023
4 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
5 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
9 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา (ซ่อมกระจกมองข้าง,ไฟเลี้ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
10 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้องคลัง,ห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
12 ขยายเขตท่อประปาบาดาลซอยบางปอ ซอยบ้านโก้สง สายบ้านลูกโก้หีด (จ่ายขาดเงินสะสม)   2023-05-18 5/18/2023
13 ขยายเขตท่อประปาบาดาลซอยบางปอ ซอยบ้านโก้สง สายบ้านลูกโก้หีด (จ่ายขาดเงินสะสม)   2023-05-18 5/18/2023
14 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
16 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
19 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามฟุตบอล และ สนามเปตอง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
20 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันเปตองและฟุตบอล,ชุดกีฬา,ถ้วยรางวัล,เวชภัณฑ์,เสื้อกีฬา,เสื้อกั๊กฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
22 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
23 ซื้ออะไหล่ปั้มน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมบริการเปลี่ยนแผ่นพับทิม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
27 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 5.00 x 1.30 เมตร (ตอกตาไก่) จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดพิธีวันครบรอบ อบต. ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
28 จ้างทำป้ายไวนิล โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขนาด 1 x 1.5 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
29 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค499พังงา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
30 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง9817พังงา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
31 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
32 จ้างเหมาทำพิธีการทางศาสนา (ศาสนาพุทธ , ศาสนาพราหมณ์,ศาสนาอิสลาม) ตามโครงการจัดพิธีวันครบรอบ อบต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
33 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ซอยบ้านเหนือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
38 จ้างทำสติ๊กเกอร์ ชือและตำแหน่งเลขานุการฯ พร้อมติดตั้ง ขนาด 13x80ซม. จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
39 จ้างทำป้ายอะคริลิค (สถานที่เปิด-ปิด เวลา 06.00- 18.00น.) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
40 จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร (รถรับ-ส่งนักเรียน) หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
41 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต. ทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
42 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต. ทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
43 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต. ทุ่งมะพร้าว   2023-04-10 4/10/2023
44 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 1.2x 3 เมตร (ตอกตาไก่) จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
45 จ้างเหมาทำทำป้ายไวนิล ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร (ตอกตาไก่) จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
46 จ้างเข่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
47 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต. ทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
49 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4368 พังงา จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
50 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 1.8 เมตร (ตอกตาไก่) จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน การตั้งจุดร่วมบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
51 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( วันบัณฑิตน้อย ) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)   2023-03-23 3/23/2023
57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานโครงการธุรการ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเข้าค่ายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( วันบัณฑิตน้อย ) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
61 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการธุรการ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก) หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
63 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
64 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถรับ-ส่งนักเรียน) หมายเลขทะเบียน 40-0119พง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( วันบัณฑิตน้อย ) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหนองร่ม หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)   2023-03-09 3/9/2023
67 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ รถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค3308พง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
68 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค3308พง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหนองร่ม หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหนองร่ม หมูที่ 4 (จ่าขาดเงินสะสม)   2023-03-08 3/8/2023
71 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโครงการธุรการ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
72 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
73 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
74 ซื้อวงคอนกรีต จำนวน 23 บ่อ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
75 จ้างทำป้าย อบต.ทุ่งมะพร้าว (พาสวู๊ด ฉลุข้อความ พร้อมด้ามจับ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชัวิตดีมีอนาคต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
78 จ้างทำป้ายไวนิล เจาะตาไก่ ใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชัวิตดีมีอนาคต ขนาด 150 x 300ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
79 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 3 รายการ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
80 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพระบวช หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพระบวช หมู่ที่ 5   2023-02-28 2/28/2023
82 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
83 จ้างซักผ้าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
84 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-17 2/17/2023
85 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
86 จ้างเหมาป้ายไวนิว+ตอกตาไก่ ขนาด 240x 480 เซนติเมตร ตามโครงการรับนักเรียนเข้าใหม่   17/2/2023 2/17/2023
87 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
88 จ้างเหมาป้ายไวนิว+ตอกตาไก่ ขนาด 240x 480 เซนติเมตร ตามโครงการรับนักเรียนเข้าใหม่   17/2/2023 2/17/2023
89 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
90 ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสมอง (EF) เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
91 ซื้อชุดกีฬา ถุงเท้านักกีฬา ปลอกแขน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
93 จ้างเหมาป้ายไวนิว+ตอกตาไก่ ขนาด 240x 480 เซนติเมตร ตามโครงการรับนักเรียนเข้าใหม่   14/2/2023 2/14/2023
94 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/กรองเครื่อง/ตรวจเช็คระบบช่วงล่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน จำนวน 5 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
96 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 200 x 400 ซม. (ตอกตาไก่) ตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเล่นกีฬา สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
97 จ้างบุกเบิกถนนด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
98 บุกเบิกถนนด้านข้าง อบต. ทุ่งมะพร้าว   9/2/2023 2/9/2023
99 บุกเบิกถนนด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว   9/2/2023 2/9/2023
100 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
103 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
105 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (เปลี่ยนยางใน-ยางรองธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
108 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง5551พง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
109 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล NO Gift Policy ขนาด 1.2 x 1.8 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
110 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
111 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
112 จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และทำเนียบครูและผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านปรุ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2023 1/23/2023
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/4/2023 1/4/2023
116 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2023 1/5/2023
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านปรุ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2023 1/5/2023
118 ซื้อผ้าปาเต๊ะ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ (ฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 30 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
119 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/1/2023 1/16/2023
121 ซื้อของขวัญของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
122 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/1/2023 1/16/2023
123 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด)   16/1/2023 1/16/2023
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
125 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
127 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
128 จ้างเหมาการต่ออายุเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
129 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (ตัดเปลี่ยนปะผุ ถังน้ำเสีย พ่นกันสนิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
130 ซื้อถังขยะแยกประเภทสี ( โครงการคัดแยกขยะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านปรุ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2023 1/5/2023
132 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/1/2023 1/5/2023
133 ระบบประปา หมู่ที่ 10 (ซอยบางคลองใหญ่)   9/1/2023 1/9/2023
134 ระบบประปา บ้านควน หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)   9/1/2023 1/9/2023
135 ระบบประปา หมู่ที่ 10 (ซอยบางคลองใหญ่) (จ่ายขาดเงินสะสม)   9/1/2023 1/9/2023
136 ระบบประปา บ้านควน (จ่ายขาดเงินสะสม)   9/1/2023 1/9/2023
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม (ปากกา สมุด แฟ้มกระดุม) จำนวน 46 ชุด และ ของขวัญสมนาคุณดูงาน จำนวน 1 กระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ประปา จำนวน 6 ลัง และ กระดาษความร้อน จำนวน 100ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
139 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 3.00 เมตร พร้อมตอกตาไก่ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
141 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 46 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ประจำปี 2566 จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
142 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ของรางวัลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
143 จ้างเหมาเวที เต็นท์โดม เต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
144 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/1/2023 1/4/2023
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/1/2023 1/4/2023
147 อาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 )   4/1/2023 1/4/2023
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/1/2023 1/4/2023
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอาายุ (ฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
150 ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
151 จ้างทำป้ายไวนิล+ตอกตาไก่ ขนาด 150x300ซม. จำนวน 1 ป้าย โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงานและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
152 จ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
153 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
154 จ้างอาหารกลางวัน เดือน ม.ค. 2566 ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
155 จ้างเหมาเวทีจัดพิธี ขนาด 4.8 x 2.4 เมตร สูงจากพื้น 60 ซม.ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
156 จ้างทำป้ายไวนิล ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
157 จ้างซักผ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
158 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (เปลี่ยนหลอดไฟ,อัดจาระบี,น้ำยาหล่อเย็น) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
159 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนใบพัดลม ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
160 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค499พังงา (เปลี่ยนหลอดไฟหน้า,ไฟท้าย,เช็คระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
161 จ้างอาหารกลางวัน เดือน ม.ค. 2566 ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
163 จ้างอาหารกลางวัน เดือน ม.ค. 2566 ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
164 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา (เปลี่ยนยางฝาวาว,ซีลเบ้าหัวฉีด,ซีลแปบหัวฉีด,แหวนรอง,น้ำมันล้าง,น้ำยาทำความสะอาด,ค่าแรง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
165 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา (เช็คระยะ40000กิโล) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
166 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนถังหม้อลม จำนวน 2 ลูก รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
167 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
168 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค183พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
169 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (เปลี่ยนสายไฮโดริก,น้ำมันไฮโดริก,ค่าแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
170 จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 088-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
171 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (หม้อลม จำนวน 2 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
172 จ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
173 จ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
174 อาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 )   19/12/2565 12/19/2022
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดทำชุดแยกขยะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
176 จ้างก่อสร้างรั้ว อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (ถุงดำ,ถุงมือ,เครื่องทองน้อย,พรมแดง,ผ้าต่วนสีเหลือง)จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
178 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 35 แพค เพื่อจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
179 จ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
180 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย (พับร้อยท่อ) ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
181 จ้างจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีคัดเลือก   19/12/2565 12/19/2022
182 จ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
183 จ้างอาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
184 ก่อสร้างรั้ว อบต.   13/12/2565 12/13/2022
185 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/12/2565 12/8/2022
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/12/2565 12/9/2022
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/12/2565 12/13/2022
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 74.25 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
189 ก่อสร้างหอถังเก็บน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านปรุ (จ่ายขาดเงินสะสม)   6/12/2022 12/6/2022
190 จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
195 จ้างซ่อมเครื่อง CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0294 และเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
197 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279 พังงา (เปลี่ยนยางใน จำนวน 1 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
198 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
199 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
200 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ( เฉพาะเจาะจง ) เดือน ธ.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
201 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ขนาด 1.22.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
202 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
203 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 จำนวน 2 ป้าย ขนาด 350 x 250 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
204 ก่อสร้างหอถังเก็บน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา ซอยบ้านปรุ   29/11/2022 11/29/2022
205 จ้างจ้างเหมารถโดยสารตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ( 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
206 จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566)   28/11/2022 11/28/2022
207 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/11/2022 11/28/2022
208 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/11/2022 11/28/2022
209 จัดซื้อพันธ์ปลา จำนวน 9,500 ตัว (ปลาตะเพียน และปลายี่สก) ตามโครงการจิตอาสาปล่อนพันธืปลา   21/11/2022 11/21/2022
210 จ้างเหมาเวทีจัดพิธีตามโครงการจิตอาสาปล่อยพันธ์ปลา ขนาด 4.8x 2.4 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
211 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
212 จ้างก่อสร้างห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ของ อบต. ทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/11/2022 11/16/2022
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/11/2022 11/16/2022
215 ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ของ อบต. ทุ่งมะพร้าว   15/11/2022 11/15/2022
216 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน e-bidding ( ปีงบประมาณ 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/11/2022 11/15/2022
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/11/2022 11/15/2022
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/11/2022 11/15/2022
219 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเสียภาษีในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
220 จ้างทำป้ายไวนิล + ตอกตาไก่ ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการฝึกอบรบให้ความรู้ผู้ประกอบการเสียภาษีในเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2022 11/10/2022
222 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาจากซอยควนแม่ยายถึงซอยท่อข้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2022 11/10/2022
224 ซื้อวัสดุการเกษตร น้ำยากำจัดวัชพืช ขนาด 4 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
225 ซื้อขาตั้งพวงมาลา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
226 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 2003 พังงา (เปลี่ยนกระจกข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
227 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (เปลี่ยนยางใน1เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2022 11/9/2022
228 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   8/11/2022 11/8/2022
229 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   8/11/2022 11/8/2022
230 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน e-bidding ( ปีงบประมาณ 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/11/2022 11/4/2022
231 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน e-bidding ( ปีงบประมาณ 2566 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/11/2022 11/4/2022
232 จ้างเหมาจัดทำปฎิทินเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร การจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบปฎิทิน อปท. พุทธศักราช 2566 จำนวน 2,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
233 จ้างเหมาทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 3 ป้าย ขนาด 200 X 32 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
234 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ( e-bidding 66 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2022 11/2/2022
235 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
236 จ้างถมดินบริเวณข้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
237 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ( e-bidding 66 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
238 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ( e-bidding 66 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/11/2022 11/1/2022
239 จ้างเหมาระบบเสียงขนาดกลางไฟแสงสี เวทีขนาด 7.20 ม. และมีเต็นท์โดมคลุมเวที ขนาด 8 ม. x 10 ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
240 จ้างถมดินบริเวณข้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
241 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
242 ซื้อของรางวัลการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน จำนวน 12 ชุดการแสดง 180 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
243 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565   31/10/2022 10/31/2022
244 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2022 10/28/2022
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2022 10/28/2022
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2022 10/28/2022
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2022 10/28/2022
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/10/2022 10/25/2022
250 จ้างถมดินบริเวณข้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาจากซอยควนแม่ยายถึงซอยท่อข้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/10/2022 10/21/2022
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาจากซอยควนแม่ยายถึงซอยท่อข้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/10/2022 10/21/2022
253 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
254 ปรับปรุงระบบประปาจากซอยควนแม่ยายถึงซอยท่อข้าง (จ่ายขาดเงินสะสม)   20/10/2022 10/20/2022
255 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ( เฉพาะเจาะจง ปี 66 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
256 อาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 )   19/10/2022 10/19/2022
257 อาหารกลางวัน e-bidding ( ปีงบประมาณ 2566 )   19/10/2022 10/19/2022
258 ถมดินบริเวณข้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว   18/10/2022 10/18/2022
259 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด)   18/10/2022 10/18/2022
260 อาหารกลางวัน ( ปีงบประมาณ 2566 )   18/10/2022 10/18/2022
261 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า   18/10/2022 10/18/2022
262 ซื้อวัสดุจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
263 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเ   3/10/2565 10/5/2022
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเ   3/10/2565 10/5/2022
266 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 10/5/2022
267 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
268 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
269 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข2003พง,กค3308พง,กง5551พง,รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พง,รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พง,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องสูบน้ำท้ายรถ,เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธี   29/9/2565 9/29/2022
270 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พง,80-6279พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
271 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง9817พง, กนร183พง ,เครื่องตบดิน และสำหรับการสนับสนุนเครื่องจักรหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
272 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำรถรับ-ส่ง นักเรียน (รถโดยสาร 6 ล้อ 24 ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
273 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค 499 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
274 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
275 จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
276 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
277 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา (ต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอ   28/9/2565 9/28/2022
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเ   26/9/2565 9/26/2022
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/9/2565 9/19/2022
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
283 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิก จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
284 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอ   15/9/2565 9/15/2022
286 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
287 จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
288 จ้างจ้างซักผ้า จำนวน 9.2 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
289 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
290 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
291 ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,121.00 เมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งไม่น้อยกว่า 17,101.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต   13/9/2565 9/13/2022
292 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งมะพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังง   13/9/2565 9/13/2022
293 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา   12/9/2565 9/12/2022
295 ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี   12/9/2565 9/12/2022
296 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
297 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
298 จ้างซ่อมรถบบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
299 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมา่ยเลขทะเบียน 80-5117พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
300 จ้างซ่อมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 482-58-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
301 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี(65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/9/2022
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2565 9/7/2022
305 จ้างเหมารถโดยสารสองแถวตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับอนุบาล(65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
306 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนร183พง,1กง9817พง,เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
307 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/8/2565 8/26/2022
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2565 8/24/2022
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/8/2565 8/24/2022
312 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค499พังงา (กองคลัง) เปลี่ยนยางนอกยางในล้อหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2565 8/19/2022
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2565 8/19/2022
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/8/2565 8/22/2022
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/8/2565 8/23/2022
317 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3   19/8/2565 8/19/2022
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2565 8/19/2022
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/8/2565 8/22/2022
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
322 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
324 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
325 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถรับ-ส่งนักเรียน) หมายเลขทะเบียน 40-0119 พังงา จำนวน 8 รายการ (ปะยาง,ตั้งเบรค,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
326 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถรับ-ส่งนักเรียน ) หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 1 รายการ (ล้างมอเตอร์พัดลมและเช็คระบบไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
327 จ้างทำกรอบรูปคู่พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและพระราชินี รัชกาลที่ 10 ขนาด 1.15 x 1.95 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
328 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 5 รายการ (ปะผุตัวถังพร้อมทำสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
329 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ระบบประปาหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไม้ไผ่ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
330 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-56-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
331 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
332 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9   15/8/2022 8/15/2022
333 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
334 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9   8/10/2022 8/10/2022
335 จ้างทำรูปเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 เล่ม จ้างถ่ายเอกสารสรุปงบประมาณโครงการ จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำโครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
337 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
338 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9   26/7/2022 7/26/2022
339 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
340 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ ขนาด 150 x 200 ซม. โครงการฝึกอกบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว จำนวน 1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
341 จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงานและผู้สูงอายุ(ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว) ประจำปีงบปีประมาณ 2565 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
342 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (พ่นสีซ้ายขวา จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
343 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (ซ่อมปะผุตัวถัง จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
344 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
345 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
346 ซื้อน้ำดื่มขนาด 350มล. จำนวน 40 แพค ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา ฯ   25/7/2022 7/25/2022
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโ   22/7/2022 7/22/2022
348 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงค   22/7/2022 7/22/2022
349 ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 900 ต้น ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
350 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0113 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
351 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
353 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
354 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2022 7/20/2022
356 จ้างเหมารถตู้โดยสารตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
357 จ้างเหมารถตู้โดยสารตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
358 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
359 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
362 ซื้อจัดซื้อพันธ์ปลาสำหรับทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 500 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
363 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2022 7/5/2022
364 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
365 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
366 จ้างซ่อมรถบบรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 4 รายการ (ผ้าเบรกมือ,สายเบรกมือ,ถอดซ่อมเบรกมือ,ปรับตั้งเบรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
367 จ้างซ่อมรถบบรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 5 รายการ (น้ำมันไฮโดรลิก,ซีลหน้ากระบอก,จาระบี,ถอดประกอบซีลหน้ากระบอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
368 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ (เปลี่ยนหลอดไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
369 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา (น้ำมันไฮโดรลิก อัดสายไฮโดรลิก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
370 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา ,หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
371 จ้างเหมาทำสนามพร้อมรื้้อถอน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
372 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกและยางใน) รถนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
373 ซื้อของสมนาคุณดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
374 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ขนาด 120 x 300 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
375 จ้างเติมน้ำยาเคมีในถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
376 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
377 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (เปลี่ยนหลอดไฟ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
378 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1กง9817พังงา,รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กนร183พังงา และ เครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 088-59-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
380 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279 พังงา (ซ่อมหลอดไฟ,เบรก,ไฟเลี้ยวและน๊อต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
381 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279 พังงา (ซ่อมหลอดไฟ,เบรก,ไฟเลี้ยวและน๊อต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
382 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค3308พง (ปะยางพร้อมค่าบริการนอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
383 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 2 รายการ (ซ่อมคันเกียร์และชาร์ตไฟหม้อแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
384 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279 พังงา (ซ่อมหลอดไฟ,เบรก,ไฟเลี้ยวและน๊อต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
385 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
386 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-56-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
387 จ้างซักผ้าการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
388 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
389 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
390 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
391 จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิกโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว พร้อมติดตั้ง ขนาด กว้าง 6.60 x 0.60 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้อัด ขนาด 15 มิล กว้าง 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
393 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
394 จ้างเหมาทำสนามพร้อมรื้้อถอน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
395 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 6 ป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
396 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(ประตูบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 บาน และ ประตูบานเลื่อนกองการศึกษา 1 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
397 จ้างซ่อมแซมถนน ซอยสร้างตนเอง 5 หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 20 ตัน และ ปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 20 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
400 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้่าว จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
401 จ้างเหมาทำไม้ปักต้นกล้า จำนวน 1,000 อัน ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
402 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
403 จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว (สมุด ปากกา แฟ้ม) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
405 จ้างเปลี่ยนทรายกรองและสารกรอง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหัวยไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
406 จ้างทำป้ายอคริลิคพร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 100 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
407 จ้างทำป้ายไวนิล+ตอกตาไก่ โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว จำนวน 1 ป้าย ขนาด 150 x 200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
408 จ้างซ่อมรถสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
409 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา (ปะยาง,เปลี่ยนน๊อต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
410 ซื้อวัสดจัดทำโครงการ จำนวน 3 รายการ (หญ้าเทียม,พรมอัด,บัวรดน้ำ) ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
411 จ้างเหมาทำไม้ปักต้นกล้า จำนวน 1,000 อัน ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
412 ซื้อต้นทองอุไร 1,000 ต้น ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
413 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 ML ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
414 ซื้อช้อนปลูก และดินปลูก ตามโครงการ จิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
415 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
416 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
417 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
418 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 จพนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
419 จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
420 จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
421 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2022 5/12/2022
422 ?????????????????????(??)??????????? 1/2565 ??????????????? ?.?.2565 ??????????????????   17/5/2022 5/17/2022
423 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5/12/2022 5/12/2022
424 ซื้อวัสดุจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 5 หลัง (นางโสภา มลิวรรณ์ ,นางม่า ชายดำ, นางสนวง นิยม,นายตุ นพเก้า และนายต๋าม นพเก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
425 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับการจัดแข่งขันจักรยานระดับโลก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
426 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
427 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2022 5/12/2022
428 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
429 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
430 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ30,000กิโล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
431 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา (ซ่อมระบบแอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/2022 5/3/2022
433 จ้างเหมาทำำป้ายไวนิลโครงการจัดพิธีวันครบรอบ อบต. ทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
434 จ้างโครงการจัดพิธีวันครบรอบ อบต. ทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
436 ซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ( เครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
438 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2022 4/12/2022
439 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด ,โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด,โซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
440 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมน้ำประปา จำนวน 4 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
442 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยน ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 4/11/2022
443 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พง,80-4115พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
444 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง กข2003พังงา,กค3308พังงา,กง5551พังงา,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องสูบน้ำท้ายรถ,รถกระเช้า 80-5117,รถบรรทุกน้ำ 80-4368 ,เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
445 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/4/2022 4/1/2022
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
449 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
450 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว   31/3/2022 3/31/2022
451 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว   31/3/2022 3/31/2022
452 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
453 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
455 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
456 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
457 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
458 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
459 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (เปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
460 จ้างทำป้ายไวนิล Opan Office No Gift Policy ของตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.2 เมตร x 1.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 193.94 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2022 3/25/2022
463 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
464 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับผู้บริหาร 1 ชุด โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้รองนายก 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
465 จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ขนาด 1.20 x 1.60 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
466 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
467 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0282 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
468 ซื้อศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ เพื่อปรับปรุงสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
470 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
471 พร้อมบริการเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 2003พังงา จำนวน 2 เส้น   21/3/2022 3/21/2022
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
473 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางในรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
474 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
475 ซ่อมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา จำนวน 6 รายการ   21/3/2022 3/21/2022
476 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง) จำนวน 2 รายการ   21/3/2022 3/21/2022
477 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 120x185เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
478 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368 (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง กรองโซล่า) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
479 จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
481 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
482 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตามโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
483 จ้างเหมาบริการเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอท้ายเหมือง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2022 3/1/2022
484 วัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร,ดินปลูก,ถุงเพาะ)   3/7/2022 3/7/2022
485 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยใส่ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
486 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
487 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
488 จ้างซักผ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
489 ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน 6 ชุด) กองการศึกษาฯ   3/7/2022 3/7/2022
490 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
491 ซื้อครุุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำซัมเมิสซิเบิ้ล จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
492 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
493 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
494 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
495 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
496 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
497 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
498 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
499 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
500 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณราวสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว และป้ายไฟเตือนสามเหลี่ยม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่อบต.ทุ่งมะพร้าว จำนวน 22 รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
503 จ้างป้ายไวนิลสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือ กักกัน ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) Community Isolation (CI) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
504 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือสถานที่แยกกักในชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
505 ซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115 และหมายเลขทะเบียน 80-6279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2022 1/4/2022
506 จ้างเหมาทำสติกเกอร์ ซื่อตำแหน่ง นายก รองนายก เลขานุการณ์ฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มะพร้าว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
507 จ้างซักผ้าม่านห้องนายก รองนายก ห้่องประธานสภา ห้องประชุมสภา ห้องปลัด ห้องสำนักปลัด ห้องกองคลัง และห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
508 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
509 จ้างต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
510 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
511 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
512 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) ปะจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
513 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว   12/8/2564 12/8/2021
514 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยใส่ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 12/7/2021
515 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไรพร้อมดินปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 12/7/2021
516 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค 499พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 12/7/2021
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
518 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
520 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
521 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
522 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
523 จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
524 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กง 9817 พังงา ,รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนร 183พังงา ,เครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 088-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
525 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2ป้าย พร้อมตอกตาไก่ ขนาด 250 x 350 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
526 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
527 จ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใช้น้ำประปา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
528 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2564 11/26/2021
529 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆจำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/11/2564 11/29/2021
530 เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
531 จ้างเหมาป้านไวนิลรณรงค์การเลือกตั้ง และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมด้ามจับ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
532 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
533 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และนายกองค์การบริหารตำบลทุ่งมะพร้าว (ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
534 ซื้อวัสดุก่อสร้างอ่างล้างมือและอุปกรณ์ในการทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
536 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
537 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
539 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
540 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายกาาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
541 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
542 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
544 ซื้อวัสดุก่อสร้างอ่างล้างมือและอุปกรณ์ในการทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
545 ซื้อวัสดุก่อสร้างอ่างล้างมือและอุปกรณ์ในการทำฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2564 11/18/2021
546 จ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำกน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
547 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
548 จ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำกน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
549 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วย และจัดทำโครงการ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
550 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานนผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
551 จ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำกน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
552 จ้างทำตราประทับเลือกตั้ง ส. อบต และ นายก อบต จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
553 จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
554 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆจำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/12/2564 11/12/2021
555 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆจำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/12/2564 11/12/2021
556 จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆจำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565)   11/10/2564 11/10/2021
557 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
558 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/2564 11/10/2021
559 เช่าสถานที่สำหรับผู้ถูกกักกันโรค และจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตการณ์ (Local Quarntin) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 11/3/2021
560 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 กล่อง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
561 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (ซ่อมเกียร์ PTO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปี 2565   1/11/2564 11/1/2021
563 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2564 11/1/2021
564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา (เช็คระยะ20,000กิโล จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
565 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2564 10/28/2021
566 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/10/2564 10/28/2021
567 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถยนต์กระบะบรรทุก(พร้อมเครื่องทุนแรง) หมายเลขทะเบียน 80-5117 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
568 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จัวหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
569 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขนาด 200 x 300 เซนติเมตร เจาะตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
570 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลชทะเบียน กข 2003 พังงา (ระบบแอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
571 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2564 10/26/2021
572 จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
573 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
574 อาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565   19/10/2564 10/19/2021
575 อาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2565 (วิธีเฉพาะเจาะจง)   19/10/2564 10/19/2021
576 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/10/2564 10/18/2021
577 จ้างป้ายไวนิลและเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 10/8/2021
578 เช่าสถานที่สำหรับผู้ถูกกักกันโรค และจัดตั้งศุนย์กักกันหรือสังเกตการณ์ (Local Quarntin) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
579 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำสำนักงาน จำนวน 730 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
580 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
581 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
582 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
583 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในกองการศึกษาและศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
584 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดานห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
585 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
586 จ้างโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านสวน หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
587 จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 29.70 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
589 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ฝ้าเพดาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
591 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
592 จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
593 จ้างโครงการก่อสร้างกล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
594 จ้างโครงการก่อสร้างกล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
595 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
596 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
597 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
598 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 9/7/2021
599 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 9/7/2021
600 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะอนุบาลปี64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
602 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
603 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
604 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
605 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
606 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
607 จ้างถ่ายเอกสารโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
608 จ้างซักผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
609 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
610 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
611 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
612 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
613 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2003 พังงา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
614 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
615 จ้างซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
616 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
617 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
618 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
619 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการวัดผลประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
620 จ้างวิศวกรออกแบบรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว   17/8/2564 8/17/2021
621 จ้างวิศวกรออกแบบรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว   17/8/2564 8/17/2021
622 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
623 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
624 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
625 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 8/6/2021
626 จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
627 เหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   2/8/2564 8/2/2021
628 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
629 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0283 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
630 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0283 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
631 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0288 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
632 จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
633 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
634 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0288 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
635 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (บ้านนายประพันธ์ บุตรฉกรรจ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
636 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (บ้านนางสาวหลับ ชัยชนะ) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
637 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
638 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
639 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0283 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
640 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
641 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
642 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
643 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
644 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
645 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
646 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
647 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
649 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
650 จ้างบริการให้เช่าระบบเสียงสำหรับกิจกรรมให้วัคซีน โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
651 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โครงการบูรณาการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
652 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
653 ซื้อจัดซื้อรถโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
654 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
655 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
656 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
657 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน20รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
658 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน5รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
659 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
660 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
661 อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม   8/6/2564 6/8/2021
662 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
663 อาหารเสริมนม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตตกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม   4/6/2564 6/4/2021
664 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผงกั้นจราจร ชนิดเหล็ก จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
665 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
666 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 49.50 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
667 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
668 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการค่าหนังสือเรียน(ปี64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
669 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
670 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
671 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
672 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการวงดุริยางค์ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
673 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
674 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง5551พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
675 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณจัดทำโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 (เต็นท์โดม, โต๊ะ ,เก้าอี้,ดอกไม้และวัสดุจัดตกแต่งสถานที่บริเวณจัดทำโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
676 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมตอกตาไก่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
677 จ้างค่าโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
678 จ้างค่าโปรแกรมบริหารระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
679 จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
680 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายบ้านสร้างตนเอง -บ้านอินทนิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
681 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
682 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผักสร้างตนความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
683 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
684 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
685 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัมนา 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
686 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายบ้านสร้างตนเอง -บ้านอินทนิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
687 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
688 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายบ้านสร้างตนเอง -บ้านอินทนิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
689 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
690 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุปถัมภ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
691 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
692 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ 2ลูก) รถรับส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
693 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
694 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
695 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
696 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
697 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2564 3/5/2021
698 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2564 3/5/2021
699 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
700 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
701 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
702 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
703 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0250 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
704 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
705 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
706 จ้างซ่อมแซมถนนสายยูงเตี้ย (ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นร่องคู,ซ่อมท่อน้ำข้างถนนและเปลี่ยนท่อที่ชำรุดเสียหาย)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
707 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
708 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
709 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
710 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
711 โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (จ่ายขาดสะสม)   10/2/2564 2/10/2021
712 โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (จ่ายขาดสะสม)   10/2/2564 2/10/2021
713 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/2/2564 2/5/2021
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/2/2564 2/5/2021
715 จ้างทำความสะอาดผ้าเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
716 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 2 ป้าย ,ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 21.6 x 35.6 ซม. จำนวน 3 ป้าย (อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ มือถือมีหมอชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
717 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
718 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำซัมเมิสซิเบิ้ล จำนวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
719 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนร183พังงา และเครื่องตบดิน (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
720 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
721 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตค499พังงา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
722 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
723 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา (กลอนบานยก จำนวน 28 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
724 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
725 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
726 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
727 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
728 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
729 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) กล่องพลาสติกใส จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
730 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
731 จ้างซ่อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2564 1/15/2021
733 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2564 1/15/2021
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2564 1/15/2021
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/1/2564 1/15/2021
736 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด350x250 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
737 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
738 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
739 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
740 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
741 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
742 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
743 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
744 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด   12/1/2564 1/12/2021
745 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน   12/1/2564 1/12/2021
746 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 5 รายการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
747 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 7 รายการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
748 เปลี่ยนกระะจกบานประตูห้องห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว   11/1/2564 1/11/2021
749 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายะลขทะเบียน 80-5117พังงา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 1/11/2021
750 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
751 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
752 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
753 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
754 จ้างต่ออายุเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
755 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ซอยมัสยิด หมู่ที่3 และซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
756 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
757 ซื้อวัสดุก่อสร้างติดตั้งท่อจ่ายน้ำประปาระบบประปาหมู่บ้าน(จุดบ้านห้วยไม้ไผ่) หมู่ที่2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
758 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
759 ซื้อวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
760 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/12/2563 12/18/2020
761 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
762 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดหรือผสมโทนสีเหลือง จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
763 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2563 12/2/2020
764 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/12/2563 12/2/2020
765 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563   26/11/2563 11/26/2020
766 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
767 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
768 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
769 เหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ จำนวน 9 เดือน   23/11/2563 11/23/2020
770 ซื้อครุภัณฑืสำนักงาน (พัดลมติดผนัง) จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
771 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา จำนวน 2 รายการ (แบตเตอรี่,ใบปัดน้ำฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
772 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 3 รายการ (ขั้วแบตเตอรี่,ไดสตาร์ท,ทุ่นไดสตาร์ทพร้อมลูกปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
773 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
774 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
775 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2563 11/11/2020
776 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ขนาด 350250 ซม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
777 จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา จำนวน 1เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
778 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
779 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา (ซ่อมระบบแอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
780 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo ครุภัณฑ์ 416-62-0276 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
781 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0027 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
782 จ้างเหมาทำความสะอาดผ้ากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสใเด็จชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 23.3 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
783 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
784 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
785 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
786 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0118 (เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
787 ซื้อของรางวัลการแสดงบนเวที จำนวน 40 ชิ้น ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
788 จ้างเหมาไฟประดับบริเวณงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ( ณ บริเวณท่าเที่ยบเรือ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
789 จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนนว 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
790 จ้างเหมาไฟฟ้าประดับบริเวณงานโครงการและอนุมัติจัดซื้อโครงการ (จุดที่ 2 ณท่าน้ำวัดหารดทรายสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
791 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
792 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/10/2563 10/21/2020
793 ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/10/2563 10/21/2020
794 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว   19/10/2563 10/19/2020
795 อาหารกลางวัน   16/10/2563 10/16/2020
796 อาหารกลางวัน   16/10/2563 10/16/2020
797 อาหารกลางวัน   16/10/2563 10/16/2020
798 อาหารกลางวัน   16/10/2563 10/16/2020
799 ซื้อน้ำมันเบนซินจำนวน 100ลิตร และน้ำมันดีเซลจำนวน 60 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
800 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
801 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
802 ซื้อวัสดุการเกษตร ต้นทองอุไร จำนวน 60 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
803 อาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2564   8/10/2563 10/8/2020
804 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-4115พังงา,80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
805 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กตค499พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
806 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา,กค3308พังงา,กง5551พังงา,รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา, เครื่องตัดหญ้า ,เครื่องสูบน้ำท้ายรถ ,เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
807 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถรับส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
808 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กระเป๋าเอกสาร จำนวน 50 ใบ,สมุดปกอ่อน จำนวน 50 เล่ม ,ปากกาน้ำเงิน จำนวน 50 ด้าม,คู่มือชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 เล่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   10/6/2563 6/10/2020
809 ซื้อบรรจุถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ (CO2) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 6 ถัง,บรรจุดับเพลิง ชนิดน้ำยาโฟม AFFF ขนาด 9 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพา   10/6/2563 6/10/2020
810 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
811 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
812 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ส่วนอบต. ทุ่งมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
813 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ภายในกองการศึกษา และศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาร 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
814 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 730 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
815 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
816 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
817 จ้างเหมาอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวันปี64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
818 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
819 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(โครงการอาหารกลางวัน ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
820 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กตามโครงการ อาหารกลางวันปี64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2563 9/28/2020
821 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
822 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
823 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
824 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
825 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
826 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
827 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
828 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
829 จ้างซักผ้าในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
830 จ้างโครงการซ่อมแซมซอยขนิมในและซอยมหาเถี้ยน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
831 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขุนสวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
832 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
833 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขุนสวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
834 จ้างโครงการซ่อมแซมซอยขนิมในและซอยมหาเถี้ยน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
835 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2563 9/17/2020
836 จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
837 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
838 จ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   15/9/2563 9/15/2020
839 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6348พังงา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
840 เหมาปรับปรุงระบบเครื่อข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ   14/9/2563 9/14/2020
841 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
842 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
843 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขุนสวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
844 จ้างโครงการซ่อมแซมซอยขนิมในและซอยมหาเถี้ยน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
845 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา,กข2003พังงา,กง5551พังงา80-5117,80-4368,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องสูบน้ำท้ายรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2563 1/9/2020
846 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115 พังงา และ หมายเลขทะเบียน 80-6279 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2563 1/9/2020
847 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
848 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
849 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (ระบบแอร์)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
850 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4114พังงา (ซ่อมไดร์ชาร์ต)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
851 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
852 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถจักรยานยนต์ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน 1กง9817พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
853 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
854 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 รูป ขนาด 21x15.1นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
855 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
856 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
857 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
858 จ้างโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ (ต่อเติม) คลองเจริญซอย 1 (จ่ายขาดสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
859 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
860 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา(ปั้มไฮโดรลิ,กรองไฮโดรลิค,เชื่อมบอกกลึงลูกกกลิ้งรับถังขยะ,เชื่อมบอกกลึงสลักลูกกลิ้ง,ถอดเปลี่ยนปั้มไฮโดรลิคเช็คล้างระบบ,ตัดเชื่อมเปลี่ยนเหล็กถังอัดขยะเหล็กเสาช่วงท้าย-คานรับลูกกลิ้ง) โดย   18/8/2563 8/18/2020
861 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันไฮดรอลิค 18ลิตร 1ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
862 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถรับ-ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
863 จ้างทำรูปเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 30 เล่ม, ถ่ายสำเนารายงานการประชุมสภา จำนวน 25 ชุด ,ถ่ายสำเนาแบบแปลนโครงการ และราคากลางของกองช่าง จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
864 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ ขนาด 120185 เซนติเมตร (ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
865 เหมาทำสติกเกอร์ ติดรถด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชิ้น หมายเลขทะเบียน กง 5551 พังงา   13/8/2563 8/13/2020
866 จ้างซ่อมโทรทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมรีโมท จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
867 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
868 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
869 จ้างโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
870 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
871 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
872 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
873 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
874 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
875 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
876 วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ   20/7/2563 7/20/2020
877 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
878 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
879 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอยไทยใหม่ หมู่ที่7 ก่อสร้างราวคอนกรีตเสริมเหล็ก (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
880 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 128 กล่อง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
881 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 128 กล่อง (จ่ายขาดสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/7/2563 7/20/2020
882 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
883 จ้างก่อสร้างถล่องเกรเบี้ยนกั้นดินซอยไทยใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 128 กล่อง (จ่ายขาดสะสม)   16/7/2563 7/16/2020
884 โครงการจ้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอยไทยใหม่ หมู่ที่7 ก่อสร้างราวคอนกรีตเสริมเหล็ก (จ่ายขาดสะสม)   16/7/2563 7/16/2020
885 จ้างทำป้ายไวนิล + ตอกตาไก่ ขนาด 200X100เซนติเมตร ทำป้ายไวนิล + ตอกตาไก่ ขนาด 100X50 เซนติเมตร และสติกเกอร์ติดกระจก พร้อมติดตั้ง ขนาด 80X80 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
886 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อะแดปเตอร์ห้องประชุมสภาและเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
887 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 120X100 เซนติเมตร จำนวน 4ป้าย (ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
888 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 29.70 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
889 จ้างปะยางรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 2003 พังงา จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
890 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
891 ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
892 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 ตลับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
893 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
894 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
895 ซื้อวัสดุจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (เปลี่ยนโถส้วมส่งความสุขแก่คนพิการ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
896 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
897 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
898 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
899 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
900 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
901 จ้างทำป้ายชื่อแบบลอกได้พร้อมติดตั้ง ขนาด 80x80เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น ขนาด 100x14เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น ขนาด 90x13 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
902 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้านสวน 1 หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
903 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
904 จ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซีลหมู่ที่2 (คลองเจริญซอย 4) (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
905 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน จำนวน 7 วัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
906 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน จำนวน 7 วัน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
907 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2เครื่อง (ห้องรองนายกและห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
908 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
909 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ไข่ไก่ จำนวน 232 แผง) สำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2563 5/6/2020
910 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (น้ำดื่ม แบบขวด จำนวน 232 โหล) สำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2563 5/6/2020
911 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา ซอสปรุงแม้กกี้ สำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2563 5/6/2020
912 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
913 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
914 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา (เปลี่ยนชุดคลัทคอมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
915 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2563 6/5/2020
916 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/5/2563 5/29/2020
917 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำไฟหมุนฉุกเฉิน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2563 5/26/2020
918 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
919 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชือกฟางอ่อน จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
920 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) น้ำดื่ม แบบขวด 823 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
921 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไข่ไก่ จำนวน 823 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
922 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
923 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซีลหมู่ที่2 (คลองเจริญซอย 4) (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
924 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
925 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117 พังงา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
926 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
927 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์ซอยพรุใหญ่ หมู่ที่7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/5/2563 5/15/2020
928 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 7 รายการ ข้าสาร,น้ำปลา,น้ำมัน,ปลากระป๋อง, ซอสปรุงรส,ถุงพลาสติก,สายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
929 ซื้อเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างจุดด่านตรวจป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
930 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมซอยสวัสดี หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
931 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
932 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไม้ไผ่ซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
933 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเจริญซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
934 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้าวสาร ,ปลากระป๋อง ,น้ำมัน, น้ำปลา ,ซอสปรุงรส, ถุงพลาสติก, ยางรัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
935 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 900 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
936 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่นกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไข่ไก่ จำนวน 900 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
937 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองว่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชือกฟาง จำนวน 9 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/5/2563 5/8/2020
939 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/5/2563 5/8/2020
940 ซื้อวัสดุยานพาหหนะและขนส่ง (กระบองไฟจราจร) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
941 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างจุดด่านตรวจป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
942 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดทำไฟหมุนฉุกเฉิน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
943 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไฟฉาย) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
944 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
945 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่4 (จ่ายขาดเงินสะสม)   1/5/2563 5/1/2020
946 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
947 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง(ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
948 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/4/2563 4/24/2020
949 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
950 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
951 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถุงยังชีพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
952 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) จำนวน 90 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
953 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์ซอยพรุใหญ่ หมู่ที่7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
954 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไม้ไผ่ซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
955 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเจริญซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
956 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซีลหมู่ที่2 (คลองเจริญซอย 4) (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
957 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
958 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมซอยสวัสดี หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
959 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมซอยสวัสดี หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
960 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเจริญซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
961 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
962 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไม้ไผ่ซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/4/2563 4/17/2020
963 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซีลหมู่ที่2 (คลองเจริญซอย 4) (จ่ายขาดเงินสะสม)   16/4/2563 4/16/2020
964 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมซอยสวัสดี หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)   16/4/2563 4/16/2020
965 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
966 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
967 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4368พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
968 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่าเอียด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม)   15/4/2563 4/15/2020
969 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยไม้ไผ่ซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)   15/4/2563 4/15/2020
970 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์ซอยพรุใหญ่ หมู่ที่7 (จ่ายขาดเงินสะสม)   15/4/2563 4/15/2020
971 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คลส. ลาดยาง แอสฟัสติกส์และแคปซีลหมู่ที่2 (คลองเจริญซอย 4) (จ่ายขาดเงินสะสม)   15/4/2563 4/15/2020
972 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเจริญซอย 4 หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม)   15/4/2563 4/15/2020
973 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมซอยสวัสดี หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม)   15/4/2563 4/15/2020
974 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
975 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0100,หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0114,หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0172 ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
976 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1ลูก หมายเลขทะเบียนรถ กข 2003 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
977 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้องกองคลัง และกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
978 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
979 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
980 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
981 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนและประมาณราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม(กองช่าง) จำนวน 28ชุด (148 แผ่น/ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
982 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
983 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0072 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
984 จ้างทำป้ายไวนิล+ตอกตาไก่ ขนาด 350x250 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
985 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
986 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโครติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
987 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
988 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
989 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
990 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2020 3/18/2020
991 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
992 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
993 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
994 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน1รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
995 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการ (อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในเชิงด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19 ) และกรจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
996 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในด้านการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
997 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
998 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน13รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
999 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถรับ-ส่งนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0119พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
1000 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด กข2003,กค3308,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องสูบน้ำท้ายรถ,80-5117,80-4368 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
1001 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
1002 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใน(บริเวณบ้านเจ้าลี่) หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
1003 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนชมพู) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
1004 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน,ถ้วยรางวัล,เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์,ชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
1005 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1006 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1007 จ้างทำสนาม จำนวน 3 รายการ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
1008 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
1009 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
1010 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0180 ศพด.ต.ทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1011 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
1012 ซื้อชุดนักกีฬา อุปกรณ์การแข่งขัน ถ้วยรางวัล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
1013 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/2/2020 2/25/2020
1014 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/2/2020 2/25/2020
1015 จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่23 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1016 จ้างทำป้ายไวนิล และ สติ๊กเกอร์ โครงการแข่งขันกีฬาอบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่23 ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1017 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1018 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
1019 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี   20/2/2020 2/20/2020
1020 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม)   20/2/2020 2/20/2020
1021 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
1022 ซื้อจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
1023 จ้างเหมาป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1024 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เช็ค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
1025 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
1026 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2020 2/14/2020
1027 จ้างจ้างเหมารถตาม (โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
1028 วัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 4 รายการ   11/2/2020 2/11/2020
1029 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6279พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1030 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1031 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1032 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1033 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1034 จ้างเปลี่ยนบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-5117พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
1035 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใน(บริเวณบ้านเจ้าลี่) หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
1036 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
1037 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใน(บริเวณบ้านเจ้าลี่) หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
1038 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
1039 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,เมาส์,คีบอร์ด) จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1040 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1041 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1042 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใน(บริเวณบ้านเจ้าลี่) หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)   6/2/2020 2/6/2020
1043 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม)   6/2/2020 2/6/2020
1044 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1045 จ้างเหมาทำกรอบรูปไม้จริงขนาด 1.00X1.80 เมตร จำนวน 1 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
1046 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
1047 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมสนามกีฬา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
1048 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2020 1/23/2020
1049 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง)ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/1/2020 1/23/2020
1050 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมสนามกีฬา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1051 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1052 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จักรยานยนต์ (กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
1053 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
1054 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
1055 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
1056 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มต่างๆหมู่ที่ 9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำขนมเบเกอรี่บ้านสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1057 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1058 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดด) 1.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1059 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา หมู่ที่4 บ้านนาใน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1060 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1061 ซื้อวัสดุจัดทำโครงการฝึกอบรบส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำขนม เบเกอรี่บ้านสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1062 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าของโคมไฟฟ้าช่วงสะพานคลองทุ่งมะพร้าว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1063 ซื้อวัสดุอุปกรณืจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำขนม เบเกอรี่บ้านสร้างตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1064 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ (มาตราการประหยัดน้ำ) ขนาด 100120 เซนติเมตร จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2020 1/15/2020
1065 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1066 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค กองการศึกษา)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1067 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) 1.เก้าอี้ทำงาน 2ตัว 2.โซฟาสำนักงาน 1 ตัว 3.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1068 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 1.เก้าอี้ห้องประชุมสภา 15 ตัว 2. เก้าอี้ทำงาน 3 ตัว 3.เก้าอี้เอนกประสงค์ 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1069 จ้างเหมาจัดทำเวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
1070 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว 2.ตู้เหล็กแบบ2บาน จำนวน 2 ใบ 3.ตู้เอกสารเหล็กขนาด 40ช่อง จำนวน 2 ตู้ 4.โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4ฟุต จำนวน 3ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1071 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1072 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนเฟืองไดสตาร์ท แตร หลอดไฟฯลฯ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข2003พังงา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1073 ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1074 จ้างจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
1075 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2020 1/2/2020
1076 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านฝ่ายท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020