ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (นายไพโรจน์ เหมรักษ์) บ้านเลขที่ ๑๙-๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
2 ซื้อวัสดุกีฬามอบให้แก่คณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
4 จ้างซ่อมหม้อเพิ่มไฟ ขนาด ๑๐๐A ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (เหนือ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
6 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
7 จ้างจ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
8 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายตารัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
9 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๘ สายทางหลวง ๔๑๑๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
10 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายหัวควน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
13 จ้างติดฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
19 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
20 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-01 5/1/2023
21 จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
22 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
23 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
24 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
25 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมการผลิต ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (เหนือ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
28 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
29 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
31 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกเจริญ การทำไม้กวาดดอกอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กาวร้อน) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
34 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
35 จ้างทำโครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมขาสูง 2.4 เมตร และขาค้ำหลัง ขนาด 0.8x2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-29 3/29/2023
37 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
38 ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการ เพื่อใช้ในคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา.....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในโครงการคลังอาหารและการแบ่งปันสู่ชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา....ผาสุก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
41 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
42 เช่ารถทัวร์โดยสารตามโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
43 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
44 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 8 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
45 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 4 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
46 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำ สระน้ำประปาหมู่ที่ 3 พร้อมตัดหญ้าโดยรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-07 3/7/2023
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-07 3/7/2023
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-สายฝายคลองลำไทรมาส บ้านหัวนอนวัด,บ้านตีนวัด,บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลโคกเจริญฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-27 2/27/2023
51 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
52 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
53 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-16 2/16/2023
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-16 2/16/2023
56 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-16 2/16/2023
57 จ้างบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ABC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
59 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
60 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายวิรัช ทัดแก้ว) บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
61 จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางหรมหล้า จันทนา) บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
65 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
66 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
68 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4933 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
69 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
70 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 42วัน ๆละ 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
71 ซื้อชุดธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
72 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
73 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
74 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
75 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
77 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
78 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
80 จ้างกำจัดวัชพืชในน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
81 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
82 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
83 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งงสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
85 ซื้อรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเวทีกลางและในแต่ซุ้มกิจกรรม (เพื่อใช้โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
86 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
87 จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
88 จ้างทำป้ายไวนิลเวทีโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
89 จ้างการแสดงมายากล (เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
91 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
92 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
94 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
95 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนยฑัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่นชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
96 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาต้นไม้ถนนสาย ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2565 12/6/2022
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
98 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
99 เช่าเวที,เครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
100 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบริหาร การให้บริการ และเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในรูปแบบปฎิทิน ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
101 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2022 11/15/2022
102 ผ้าม้วน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน   16/11/2022 11/16/2022
103 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทยณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
104 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทยณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
105 จ้างพิธีกรดำเนินรายการ (นายสุริยัน ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
106 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง 1 ชุด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   7/11/2022 11/7/2022
107 ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 11/8/2022
108 ซื้อไฟฉายคาดศรีษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
109 จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
110 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
113 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
115 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชัั้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
116 จ้างทำป้ายอะคริลิค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2022 10/11/2022
117 ซื้อโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2565 10/10/2022
118 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 10/5/2022
119 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 10/5/2022
120 เช่ารถบัสปรับอากาศเพื่อรับส่งนักเรียนนักเรียนเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
121 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
122 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
123 จ้างปรับปรุงซ่อมถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
126 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
127 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
128 จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
129 ซื้อใบเสร็จรับเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
130 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
132 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายอัมพร สัญยี) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
133 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
134 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
135 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
136 วัสดุกิจกรรม Cooking ข้าวยำสมุนไพรตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   8/9/2565 9/8/2022
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
138 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการทำCooking ข้าวยำสมุนไพร โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
144 ซื้อวัสดุกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
145 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
146 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
147 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับระรบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
149 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
150 ซื้อจอแสดงภาพขนาด ขนาด ๑๙.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
151 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
152 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   1/9/2565 9/7/2022
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/7/2022
154 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/7/2022
155 โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   5/9/2565 9/5/2022
156 ซื้อจอแสดงภาพขนาด ขนาด ๑๙.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
157 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
158 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
159 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
160 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
161 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
162 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
163 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
167 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
168 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
169 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวันประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/29/2022
170 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายทักษิณ พืชชน) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
171 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (เด็กชายสิทธิชัย หินน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
172 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
173 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและตัดกิ่งไม้โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
174 ทำตรายาง จำนวน 3 อัน   18/8/2565 8/18/2022
175 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 8/9/2022
176 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงนบหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 8/9/2022
178 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2022 8/9/2022
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
180 ซื้อกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
181 จ้างป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
182 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
183 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระแม่พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
184 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหัวสะพาน ม.7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
185 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
187 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาผล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
188 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
189 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2022 8/2/2022
190 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
191 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2022 7/22/2022
192 เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม ต.โคกเจริญ   26/7/2022 7/26/2022
193 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กทษ-๒๐๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
194 ซื้อต้นเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 7/9/2022
196 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
197 จ้างทำตรายยางสํญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 7/11/2022
198 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 7/6/2022
199 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 7/6/2022
200 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
201 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24055 สายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 7/4/2022
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
203 จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
204 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 7314 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
205 จ้างการปรับปรุงและติดตั้งรางน้ำสังกะสี อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
207 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 /2565 (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
208 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
210 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
211 จ้างขุดลอกหน้าฝายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
212 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
213 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
214 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
215 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
216 จ้างทำตรายางสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
217 จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
218 ซื้อชุดทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
219 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
220 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
221 ซื้อสมุนไพร โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
223 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนยุคใหม่ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
225 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
226 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
227 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
228 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 6/9/2022
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
231 ซื้อโคมสปอร์ตไลฟ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
232 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
233 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
234 ซื้อหินคลุม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2022 6/7/2022
235 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
236 ซื้อหินคลุม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
238 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
239 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
240 จ้างเหมาบริการดูรักษาบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
242 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
243 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
244 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลื่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
245 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การป้องกัน เผ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
246 จ้างซักผ้าในสถานที่ศูนย์พักคอยและสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
247 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
249 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายอนุรักษ์ ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
250 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางฮั่น ผดุงทรัพย์) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
251 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางอารี สนใจจิตร์) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
252 จ้างการจ้างทนายความ เพื่อดำเนินคดีหมายเลขดำที่ ข.1/2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
254 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
259 ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
260 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
261 จ้างเหมาตัดหญ้าในพื้นที่โดยรอบนบหลวง และตัดแต่งไม้ทรงพุ่ม รวมถึงการจัดสวนและตกแต่งต้นไม้ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2022 3/29/2022
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
263 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
264 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก(เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุขน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
265 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
266 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำภร มีชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
267 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายอำนวย แสวงกิจ) หมู่ที่ี 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
268 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นายมงคล สมัครการ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2022 3/24/2022
269 ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
270 ซื้อเตียงสำหรับการปฐมพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
271 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
272 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
273 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 3/10/2022
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
275 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
276 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธาณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 3/10/2022
277 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 3/10/2022
278 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
279 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
280 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
281 ซื้อกระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
282 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
283 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (เหนือโตน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2022 3/3/2022
284 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อตามโครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Community lsolation) CI ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
285 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
286 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
287 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
288 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
289 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
290 จ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
291 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
292 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
294 จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
295 จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
296 ซื้อกล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
297 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
299 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
303 จ้างจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
304 จ้างจัดตั้งสถานที่กักกัน (LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
305 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกลาปีใหม่๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 1/12/2022
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
307 ซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 1/4/2022
308 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 1/6/2022
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
311 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
312 จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
313 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
314 ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2564 12/15/2021
315 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) CI และ LQ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
316 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
317 ซื้อบังกะโล ขนาด 2.10 x 1.80 เมตร ระเบียงหน้า 1 เมตร จำนวน 9 หลัง เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โรงพยาบาลสนามและ Local Quarantine) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
318 ซื้อคู่มือสำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
320 จ้างป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
321 จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรัการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
323 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อุปกรณ์การตรวจเชื้อ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
324 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
325 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
326 จ้างทำป้ายไวนิล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 11/8/2021
327 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 11/1/2021
328 ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2564 11/1/2021
329 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
330 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24019 จากสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ ถึงสาย หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   20/10/2564 10/20/2021
331 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ เพื่อใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/10/2564 10/13/2021
332 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   7/10/2564 10/7/2021
333 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
334 ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   29/9/2564 9/29/2021
335 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
336 จ้างซ่อมแซมนนสายตาดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
337 จ้างซ่อมแซมถนนสายนาปราบ-แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
339 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
340 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
341 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านตีนวัด บึงนบหลวง โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   14/9/2564 9/14/2021
342 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
343 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
344 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
345 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
346 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
347 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
348 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
349 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
350 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
352 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
353 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนกค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
354 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
355 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกควนขอนรัก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
356 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
357 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
358 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
359 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
360 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   9/8/2564 9/8/2021
361 ซื้อชุดอปพร.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 9/2/2021
362 จ้างทำป้ายอะคริลิคเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 9/2/2021
363 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 9/2/2021
364 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 9/2/2021
365 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
366 ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
367 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
368 ซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
369 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
370 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2564 8/26/2021
371 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
372 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
373 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
374 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
375 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   27/8/2564 8/27/2021
376 จ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของ อบต.ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
377 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
378 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
379 ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
380 จ้างซ่อมแซมถนนสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
381 จ้างซ่อมแซมถนนสายตารวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2564 8/19/2021
382 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2564 8/10/2021
383 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
384 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบต.โคกเจริญ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
385 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
386 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กองคลัง ทะเบียน กทษ - 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
387 สายส่งน้ำดับเพลิง   9/8/2564 8/9/2021
388 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 8/9/2021
389 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118   8/10/2564 8/10/2021
390 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118   8/3/2564 8/3/2021
391 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Brother TN-2360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
392 ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ขนาด100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
393 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
394 จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
395 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
396 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
397 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณที่ปลูก ปักไม้แนว เพื่อปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ ช่วงที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
398 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
399 ซื้อพันธ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 73 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
400 ซื้อปุ๋ย จำนวน 1 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
401 ซื้อดินปลูก จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
402 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
403 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   27/7/2564 7/27/2021
404 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
407 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ ถนนสายทางหลวง 4118   20/7/2564 7/20/2021
408 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายทางหลวง 4118 (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
409 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
410 จ้างขุดบ่อน้ำตื้น บ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 ขนาดท่อบ่อ 1 เมตร (วัดขอบนอก) ลึก 12 เมตร จำนวน 3 บ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองย้อย หมู่ที่ 6 ยาว 81 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยว   21/7/2564 7/21/2021
412 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตารัน เชื่อมต่อซอยตาขาว หมู่ที่ 3 ยาว 175 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับป   21/7/2564 7/21/2021
413 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวั   21/7/2564 7/21/2021
414 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
415 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
416 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม่ ถนนสายทางหลวง 4118 เขตตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
418 ซื้อโต๊ะพลาสติกและเบาะรองนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
419 ซื้อซื้อกำมะถัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
420 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
421 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
422 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
423 จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายอ่างเก็บน้ำบางปุยตอนล่าง - อ่างเก็บน้ำบางปุยตอนบนและถนนสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
424 จ้างปรับปรุงขอบสระน้ำนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
426 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ถนนสายทางหลวง ๔๑๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
427 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
428 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ระบบประปาหมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
429 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
430 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
431 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
432 ทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย   21/6/2564 6/21/2021
433 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาเอียด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
434 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
435 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5359 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
436 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   21/6/2564 6/21/2021
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
438 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่ว   21/6/2564 6/21/2021
439 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
440 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
441 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
443 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
444 ซื้อหน้ากากอนามัย (เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
445 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
446 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2564 4/6/2021
447 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
448 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
449 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2564 4/6/2021
450 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2564 4/6/2021
451 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา   2/6/2564 6/2/2021
453 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา   31/5/2564 5/31/2021
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์กา   31/5/2564 5/31/2021
456 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
457 ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
458 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
459 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางเรี่ยม พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
460 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
461 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาห้องน้ำสาธารณะนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
462 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
463 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
464 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
465 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดทำเนียบรายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
466 จ้างซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเฃขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
467 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
468 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
469 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ยาว 633 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,165 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริ   18/5/2564 5/18/2021
470 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
471 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใบมีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
472 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
474 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
475 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
476 ซื้อคอนเดอร์เซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
477 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
478 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2564 5/13/2021
479 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
481 ซื้อสายยางไส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
482 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
483 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายถวิล ประกอบสิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
484 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายแถว ประกอบสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
485 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางประจวบ ผดุงกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
487 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
488 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
489 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
490 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
491 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
492 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
495 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
496 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
497 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
498 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
499 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
500 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
501 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
502 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
503 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
504 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จุดประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดฯ โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2564 4/27/2021
505 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ 6324 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
507 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
508 จ้างขุดหลุม,ตัดหญ้า,ปักไม้แนวพร้อมเตรียมพื้นที่ โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
509 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
510 ซื้อดินปลูก โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
511 ซื้อต้นทองอุไร โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
512 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2564 4/21/2021
513 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
514 ซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
515 ซื้อดินปลูกผัก จำนวน 12 คิว เพื่อใช้ในโครงการ พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
516 จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และค่าป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 2 ป้าย โครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
519 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ห้ามจับสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
520 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
522 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
523 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
524 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
525 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
526 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
527 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย กิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
528 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
529 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
530 ซื้อประตู PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
531 ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
532 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
533 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
534 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
535 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
536 ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
537 ซื้อชุดโต๊ะม้าหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
538 ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
539 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
540 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
541 ซื้อตู้ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
542 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
543 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
544 ซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
545 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
546 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
547 ซื้อเตียงเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
549 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
550 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
551 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
552 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
553 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
554 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
555 จ้างเหมาใส่ปุ๋ยพร้อมแตกแต่งหลุมต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
557 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
558 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2563 12/22/2020
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว   15/12/2563 12/15/2020
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยว   15/12/2563 12/15/2020
561 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   7/12/2563 12/7/2020
562 จ้างทำป้ายอะคิลิค สติ๊กเกอร์ไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
563 จ้างทำสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดโครงสร้างบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถบบรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
565 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ   30/11/2563 11/30/2020
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั   30/11/2563 11/30/2020
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว   30/11/2563 11/30/2020
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2563 11/30/2020
570 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
571 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2563 11/16/2020
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ   11/11/2563 11/11/2020
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั   11/11/2563 11/11/2020
574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว   12/11/2563 11/12/2020
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/11/2563 11/12/2020
576 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยว   12/11/2563 11/12/2020
577 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/11/2563 11/12/2020
578 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
579 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ   11/11/2563 11/11/2020
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทั   11/11/2563 11/11/2020
581 จ้างซ่อมป้ายไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
582 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
583 ซื้อใบเสร็จเงินค่าน้ำประปา ในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
584 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก OKI ๔๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
585 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
586 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2563 4/11/2020
587 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
588 ซื้อชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
589 จ้างก่อสร้างป้ายซอยหมู่บ้าน จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
590 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
591 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
592 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
593 จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2563 5/11/2020
594 จ้างซ่อมแซมท่อ่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
595 จ้างขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
596 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
597 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
598 จ้างทำผ้าสไบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
600 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
601 จ้างปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
602 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
603 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
604 จ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
605 จ้างทำป้ายจราจร (โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
606 จ้างเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
609 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
610 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
611 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
612 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
613 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
614 โครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง   20/10/2563 10/20/2020
615 ซื้อเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
616 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
617 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/10/2563 10/14/2020
618 จ้างตัดแต่งและโค่นต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2563 10/5/2020
619 จ้างถ่ายเอกสารการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
620 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
621 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
622 จ้างซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
623 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
624 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
625 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ   22/9/2563 9/22/2020
626 ซื้อน้ำดื่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
627 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
628 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรมพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
629 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
630 จ้างขุดหลุม ตัดหญ้าบริเวณทีี่ปลูก ปักไม้แนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
631 วัสดุกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)   14/9/2563 9/14/2020
632 จ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
633 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
634 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
635 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
636 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
637 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
638 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
639 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
640 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
641 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
642 จ้างเหมาเช่ารถรับส่งนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
643 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
644 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
645 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
646 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
647 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
648 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
649 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านโคกเจริญ ศพด.ตลิ่งชัน และโรงเรียนวัดโคกสวย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
650 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
651 จ้างต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
652 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
653 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
654 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
655 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2563 9/1/2020
656 ซื้อน้ำดื่มโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
657 จ้างป้ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
658 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (บฉ-๖๓๒๔ พังงา) พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
659 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
660 ซื้อหินฝุ่นแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
661 จ้างขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
662 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
663 ซื้อพันธุ์พืช (สมุนไพร) จำนวน 60 ต้น โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
664 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
665 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
666 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
667 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
668 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
669 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
670 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
671 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
672 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ม็อบถังปั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
673 จ้างถ่ายเอกสารบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
674 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
675 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
676 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ทะเบียน กทษ 205 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
677 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
678 ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน (โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
679 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
680 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
681 จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน LPA ประจำปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2563 7/15/2020
682 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ขุ่นผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
683 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
684 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
685 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
686 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทียนพรรษาพร้อมรถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
687 ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
688 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
689 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
690 ซื้อต้นดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
691 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
692 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
693 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
694 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
695 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
696 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
697 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
698 ซื้องานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
699 จ้างขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 2,660 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
700 จ้างขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ ขุดตักปรับเกลี่ยดินขุดไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
701 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
702 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
703 ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7   8/6/2563 6/8/2020
704 จ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
705 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
706 ซื้อธงพระนามาธิไธย สท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
707 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
708 ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
709 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
710 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นายอัมพร ทัดแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
711 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
712 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย   15/5/2563 5/15/2020
713 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนวัดโคกสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค   14/5/2563 5/14/2020
715 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
717 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/2563 5/12/2020
720 จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ ปริมาณงานพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
721 ซื้อซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
722 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
723 จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว   30/4/2563 4/30/2020
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2563 4/28/2020
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2563 4/28/2020
727 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค   28/4/2563 4/28/2020
728 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโค   28/4/2563 4/28/2020
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2563 4/28/2020
730 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/4/2563 4/28/2020
731 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จัง   21/4/2563 4/21/2020
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว   20/4/2563 4/20/2020
733 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว   20/4/2563 4/20/2020
734 ซื้อเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
735 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
736 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
737 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
738 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
739 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
740 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
741 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
742 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
743 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
744 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้ว   13/4/2563 4/13/2020
745 ซื้อเครื่องพ่นยาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
746 ซื้อเจลล้างมือ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
747 ซื้อเจลล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
748 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๓๒๔พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
749 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/4/2563 4/9/2020
750 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   8/4/2563 4/8/2020
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2563 4/8/2020
752 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
753 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
754 ซื้อเจลล้างมือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
755 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
756 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
757 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
758 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
759 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสำหรับฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2563 3/30/2020
760 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2563 3/30/2020
761 ซื้อแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2563 3/30/2020
762 ซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2563 3/30/2020
763 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/3/2020 3/25/2020
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/3/2020 3/25/2020
765 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
766 จ้างป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
767 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2020 3/24/2020
768 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2020 3/24/2020
769 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/3/2020 3/24/2020
770 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
771 ซื้อเจลล้างมือแบบแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
772 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
773 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
774 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
775 ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
776 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
777 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
778 ซื้อซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
779 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/3/2020 3/20/2020
780 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/3/2020 3/19/2020
781 จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2020 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
782 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
783 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
784 ซื้อเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
785 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
786 ซื้อโต๊ะทำงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
787 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
788 ซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
789 ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
790 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
791 ซื้ออุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
792 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
793 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
794 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
795 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
796 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
797 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
798 จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
799 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
800 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
801 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
802 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
803 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
804 ซื้องานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
805 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
806 ซื้อเครื่องเคลือบบัตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
807 ซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
808 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
809 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
810 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
811 ซื้อติดตั้งกล้องวรจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
812 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9433 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2020 3/3/2020
813 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
814 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
815 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/2020 3/2/2020
816 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/2020 3/2/2020
817 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
818 จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
819 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
820 จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
821 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
822 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
823 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
824 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2020 2/20/2020
825 ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
826 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
827 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
828 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
829 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
830 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
831 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
832 จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
833 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
834 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
835 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
836 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
837 จ้างซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2020 2/13/2020
838 จ้างทำป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
839 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
840 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
841 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
842 ซื้อสารส้มขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
843 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำแพน - สมพร หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
844 ซื้อกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
845 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
847 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
848 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามฟุตซอลหมู่ที่6และอาคารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2020 1/27/2020
849 ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง   22/1/2020 1/22/2020
850 ซื้อกล่องพสาลติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
851 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
852 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดคณะผู้บริหารโรงเรียนเกษียณวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 1/10/2020
853 จ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
854 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
855 จ้างป้ายไวนิลเวทีงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
856 ซื้อของขวัญการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
857 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2020 1/14/2020
858 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
859 จ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
860 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 56วันๆละ 20คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
861 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2020 1/2/2020