ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
2 จ้างปรับปรุงถนนรอบสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
3 จ้างบุกเบิกถนนซอยสระน้ำนบตาเอียด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
4 จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าและรอบสระน้ำบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
5 จ้างบุกเบิกถนนสายสมหมายเชื่อมสายตีนวัด ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/1481 6/11/2024
6 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ คู่พระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
8 จ้างทำโปสเตอร์ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/1481 6/7/2024
9 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาต้นกุล-บึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
11 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวนริมธาร หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
12 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลูตอนบน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
13 จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
15 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
17 จ้างซ่อมแซมอาคารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 จำนวน 43 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/1481 6/4/2024
19 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
20 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
21 จ้างขุดลอกฝายคลองมะรุ่ย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
22 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๒๘๘ พังงา จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
23 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๑๙ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/1481 5/28/2024
24 ซื้อกรอบรูป (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
25 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
26 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึงพิง (นายเจริญ ฝ้ายงาม บ้านเลขที่ ๙๘๐๙ หมู่ที่๗ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
27 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องปั่นไฟในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
29 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึงพิง (นายประจิม ปั้นทอง บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่๒ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
30 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๐ ผืนและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๓๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 จำนวน 43 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 จำนวน 43 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/21/1481 5/21/2024
34 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึงพิง (นางพิน ชุ่มชื่น บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่๔ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/1481 5/21/2024
35 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
36 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๓๑๔ พังงา ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
37 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
38 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ในรอบวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
40 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
43 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือน พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.๒๔๐๓๐ สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปร   5/1/2024 5/1/2024
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.๒๔๐๓๐ สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปร   5/1/2024 5/1/2024
46 จ้างขุดลอกฝายบางหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
47 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2024 4/29/2024
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
49 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดA๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
50 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
51 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับพื้นที่ถมดินที่ทำการ อบต.โคกเจริญ หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2024 4/19/2024
53 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2566 ในรอบวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับพื้นที่ถมดินที่ทำการ อบต.โคกเจริญ หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2024 4/19/2024
55 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
56 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (อบต.โคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
57 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
58 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่๑-๘ ตำบลโคกเจริญ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
59 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
60 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
61 จ้างก่อสร้างฝายพร้อมระบบท่อฝายควนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
62 จ้างดัดแปลงสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
63 จ้างขยายเขตท่อประปาถนนสายมธุรส-แสงตะวัน หมู่ที่ 3ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
64 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายแพรกซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
65 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายตีนวัด ๒-ฝายคลองลำไทรมาศ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
66 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
67 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเปี่ยน ม่วงมีผล) บ้านเลขที่ ๒๖/๗ หมู่ที่๓ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
68 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายสุวรรณ อารีการ) บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่๕ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
71 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (เด็กหญิงปุณยนุช ประกอบทรัพย์) บ้านเลขที่๙๘๐๙ หมู่ที่๑ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
72 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
73 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๒๒๘๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
74 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
75 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,350.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020022 จำนวน 43 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา   3/20/2024 3/20/2024
77 ซื้อโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก่เจริญ(ติดตั้งหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
78 จ้างปรับปรุงถนนสายบางหิน หมู่ที่ ๓ เชื่อมบางหินลับพร้า หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
79 จ้างปรับปรุงถนนสายเกาะยาง เชื่อมสายหัวควน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
80 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายอำพันถึงปาล์มหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
81 ซื้อวัสดุยานพานะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
82 โครงการปรับพื้นที่ถมดินที่ทำการ อบต.โคกเจริญ หลังใหม่   3/14/2024 3/14/2024
83 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
84 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
85 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๗๓๑๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
86 ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
87 จ้างทำป้ายโครงการสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
88 ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2024 3/11/2024
89 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูป (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
90 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กระดับปฐมวัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2024 3/8/2024
91 ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
92 จ้างจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7219 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
93 จ้างขุดลอกฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
94 ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 3/4/2024
95 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
96 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
97 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
98 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
99 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2024 2/19/2024
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
102 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามโรงเรียนบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
103 จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
104 จ้างซ่อมแซมถนนสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
105 จ้างซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
106 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
107 ซื้อกล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
108 ซื้อกล่องเก็บเอกสารพลาสติก จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
109 ซื้อธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
110 ซื้อวัสุดสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
111 จ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
112 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
113 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
114 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
116 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
117 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงบลูทูธ ขนาด๖.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
118 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2566ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
119 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทาสีป้ายต่างๆของ อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
120 จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
121 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และอาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
122 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
124 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
125 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงบลูทูธ ขนาด๖.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
126 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
127 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
129 จ้างล้างทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๘ สวนพลูบน,๘ สวนพลูล่าง,และเปลี่ยนทรายกรอง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
130 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๓๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
131 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. (๗๒ พรรษา) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
132 จ้างทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
133 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งกีฬาฟุตซอลนักเรียน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
134 จ้างเหมาขนย้ายเอกสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
135 จ้างเช่าเครื่องเล่น สปริงบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
136 จ้างซักผ้าซับใน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
137 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
138 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
139 ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านลาน ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
141 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมการพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023